Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Venres, 20 de xaneiro de 2017 Páx. 3095

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ORDE do 30 de decembro de 2016 pola que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2017, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a entidades locais de Galicia.

A Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia, crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental. O canon, na súa calidade de prestación patrimonial de dereito público de natureza extrafiscal e real, ten como obxectivo contribuír a regular na nosa comunidade autónoma o ambiente na súa consideración de ben protexido.

Establece o artigo 9 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, que os ingresos derivados do canon, deducidos os custos de xestión, se destinarán á conservación, reposición e restauración do ambiente, así como a actuacións de compensación e reequilibrio ambiental e territorial das cales serán principais beneficiarios os municipios afectados pola implantación de parques eólicos e polas instalacións de evacuación destes.

Establece tamén que será beneficiaria o conxunto da sociedade mediante actuacións que, promovidas pola Administración autonómica, se dirixan ao incremento da eficiencia no aproveitamento dos recursos enerxéticos renovables, da sustentabilidade, da biodiversidade e do uso recreativo e educativo dos recursos de Galicia.

Tales ingresos xestiónanse a través do Fondo de Compensación Ambiental, creado polo artigo 23 da Lei 8/2009, do 22 de decembro. Segundo este precepto legal, o Fondo financiarase cos ingresos obtidos do canon eólico e ten como obxectivo a aplicación de actuacións globais destinadas á conservación, reposición e restauración do ambiente e reequilibrio territorial.

Ao Fondo de Compensación Ambiental seranlle de aplicación as disposicións previstas no capítulo II da Lei 8/2009, do 22 de decembro, e as ordes que, para a súa regulación, dite a consellería con competencias en materia de réxime local. Particularmente, o artigo 25 desta mesma lei establece que para a determinación das actuacións ás cales se destinará se observará o disposto na orde de regulación do Fondo de Compensación Ambiental.

No tocante ao destino do Fondo, logo da modificación da Lei 8/2009, do 22 de decembro, introducida a través da Lei 2/2013, do 27 de febreiro, de orzamentos xerais para 2013 (DOG núm. 42, do 28 de febreiro), incorporáronse diferentes aspectos relativos ao financiamento dos gastos de persoal, en concreto a posibilidade de imputar os gastos correspondentes a persoal propio da corporación local, tanto os derivados dos custos de funcionamento dos servizos municipais dedicados á protección do ambiente e do espazo natural como a aplicación dos custos de persoal propio que intervén na execución dos proxectos de investimento que subvencione o Fondo de Compensación Ambiental. Así mesmo, pola mesma modificación, cuantifícase por lei a porcentaxe mínima do Fondo destinada a aquelas entidades cuxo termo municipal estea dentro da poligonal de delimitación dun parque eólico ou resulten afectadas polas correspondentes instalacións de conexión.

O escenario de crise económica, que afectou tamén os concellos, obrigou a impulsar medidas relativas á xestión eficaz e eficiente dos recursos dispoñibles, co obxecto de poderen continuar prestando os debidos servizos á cidadanía en condicións de calidade que satisfagan as súas necesidades, medidas como a minimización de custos e a xestión compartida para actuacións públicas.

Considerando que tanto o artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, como o artigo 81 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración local de Galicia, permiten que os municipios presten os seus servizos independentemente ou asociados, nestas bases reguladoras posibilítase que os concellos formulen solicitudes de subvención na modalidade de xestión compartida con outros concellos a través de agrupacións ou asociacións de concellos, tanto na liña en concorrencia competitiva como en concorrencia non competitiva.

Neste sentido, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día 28 de febreiro de 2013 adoptou o acordo de aprobar os criterios aplicables ás axudas e subvencións destinadas ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para primar proxectos de xestión compartida e incentivar procesos de fusión municipal.

En cumprimento do devandito acordo, a liña en concorrencia competitiva incorpora criterios para primar as solicitudes presentadas conxuntamente por mancomunidades de concellos, consorcios locais e agrupacións ou asociacións de concellos fronte ás presentadas individualmente.

Para instrumentar a colaboración entre concellos, incorpórase no portal eidolocal.es un modelo de convenio para a xestión compartida de servizos que ten carácter orientativo en relación ao que poidan formalizar os concellos e sen prexuízo de que os concellos realicen de forma compartida outras actuacións a través do instrumento xurídico que entendan oportuno.

Finalmente, o Decreto 72/2013, do 25 de abril, polo que establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, atribúelle á Dirección Xeral de Administración Local as relacións coas entidades locais, así como as convocatorias e propostas de adxudicación de axudas e subvencións ás entidades locais que sexan competencia desa dirección xeral, polo que será este centro directivo o órgano competente para a ordenación e instrución dos procedementos que se inicien en virtude desta orde e ao cal lle corresponda elevar as propostas de resolución do procedemento de concesión.

Esta convocatoria tramítase como anticipada de gasto, de acordo coa Orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, sobre tramitación anticipada de expedientes de gasto, modificada polas ordes da mesma consellería do 27 de novembro de 2000 e do 25 de outubro de 2001, e co establecido no proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, aprobado polo Consello da Xunta na súa reunión do 2 de decembro de 2016, na que se acordou a súa remisión ao Parlamento de Galicia para a súa tramitación.

Por todo isto,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións globais destinadas á conservación, reposición e restauración do ambiente e reequilibrio territorial. Este fondo carece de personalidade xurídica e a súa xestión correspóndelle á dirección xeral competente en materia de réxime local, de conformidade coas directrices que se establezan nesta orde.

2. Por medio desta orde regúlanse os criterios de repartición e establécense as bases reguladoras e a convocatoria das subvencións do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2017, en réxime de concorrencia non competitiva e concorrencia competitiva, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, afectadas á realización de gastos que revistan natureza produtiva e xeradora de emprego.

Artigo 2. Distribución do Fondo de Compensación Ambiental

1. A asignación inicial do Fondo de Compensación Ambiental para o exercicio 2017 prevista no proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017 establécese en 11.000.000,00 de euros.

Este importe distribúese do seguinte xeito:

a) Para o financiamento da convocatoria de subvencións destínase un total de 7.765.174,00 €, coa seguinte distribución:

Descrición

05.23.141A.461.0

05.23.141A.761.0

Totais por liña

Liña en concorrencia non competitiva

3.243.797.79

3.063.797,79

6.307.595,58

Liña en concorrencia competitiva

588.789,21

868.789,21

1.457.578,42

Totais por aplicación orzamentaria

3.832.587,00

3.932.587,00

7.765.174,00 €

b) Existe a posibilidade de ampliación de crédito de se producir un incremento da recadación efectiva do canon eólico ou por incorporacións de saldos de crédito do orzamento 2016, supostos previstos no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Nestes casos procederase á súa publicación nos mesmos medios que a convocatoria, sen que tal publicidade implique a apertura de prazo para presentar novas solicitudes nin o inicio do novo cómputo de prazo para resolver.

c) Ao abeiro do previsto no artigo 25.5 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, para actuacións específicas de protección do ambiente, incluídas aquelas que teñan por obxecto a prevención, extinción e xestión de situacións de sinistro ou de risco, destínanse 3.234.826,00 € coa seguinte distribución:

Centro xestor

Aplicación orzamentaria

Importe

Descrición

Dirección Xeral de Administración Local

05.23.141A.761.1

600.000,00

Outras actuacións Fondo de Compensación Ambiental

Dirección Xeral de Administración Local

05.23.141A.461.1

710.000,00

Outras actuacións específicas de protección do ambiente

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

05.25.212A.442.16

350.251,00

Consorcios comarcais contra incendios

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

05.25.212A.442.17

1.574.575,00

Consorcios provinciais contra incendios

Totais

 

3.234.826,00

 

2. Esta convocatoria tramítase ao abeiro do artigo 25.1.a) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, como expediente anticipado de gasto, e existe crédito suficiente previsto no proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma para o exercicio 2017.

Así mesmo, estará sometida ao regulado na orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, sobre tramitación anticipada de expedientes de gasto, modificada polas ordes da mesma consellería do 27 de novembro de 2000 e do 25 de outubro de 2001.

Ao abeiro desta normativa, o crédito previsto no número 1 deste artigo e no artigo 13 da orde e, xa que logo, a concesión das subvencións, queda sometido á condición suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio 2017 para financiar as obrigas derivadas da convocatoria.

Artigo 3. Liñas de subvención, beneficiarios individuais e de xestión compartida e exclusións

1. Esta orde reguladora da convocatoria de subvencións do Fondo de Compensación Ambiental inclúe, segundo o principio de economía procedemental, dúas liñas de subvención coa mesma causa e finalidade, isto é, o cumprimento da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental:

a) Convocatoria de subvencións de natureza non competitiva, destinada a aqueles concellos de Galicia cuxo territorio municipal estea dentro da poligonal de delimitación dun parque eólico e, igualmente, aos afectados pola correspondente instalación de conexión ou vía de evacuación, relacionados no anexo V desta orde, que formulen:

a. Petición de maneira individual.

b. Petición de maneira conxunta mediante agrupación ou asociación de concellos nos termos do artigo 9.

b) Convocatoria de subvencións de natureza competitiva:

a. Os concellos de Galicia que formulen petición de maneira individual.

b. Os concellos de Galicia que formulen petición de maneira conxunta mediante agrupacións ou asociacións de concellos, nos termos do artigo 9.

c. As mancomunidades de concellos de Galicia.

d. Os consorcios locais de Galicia, constituídos de acordo coa Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia, sempre que estean participados por un ou varios concellos.

2. Quedan excluídas do ámbito de aplicación desta orde as deputacións provinciais.

Artigo 4. Gastos subvencionables

1. Considéranse gastos elixibles ou subvencionables:

a) Os investimentos en inmobilizado: custo de man de obra externa, execución material, equipamentos e instalacións. Cando no investimento participe directamente persoal da entidade local procederase á imputación dos gastos correspondentes ao persoal utilizado.

b) Custos de proxecto e dirección de obra, de tratarse de contratacións externas.

c) Custos de funcionamento dos servizos municipais dedicados á protección do ambiente e do espazo natural. No caso de utilizar persoal da entidade local procederase á imputación dos gastos correspondentes ao persoal utilizado.

d) Contratación de persoal para os servizos municipais nos termos desta orde.

2. Considéranse tamén gastos subvencionables:

a) Os contratos de subministración para a adquisición de equipamentos, produtos, vehículos ou bens mobles.

b) Os gastos de asesoría xurídica ou financeira, os gastos notariais e rexistrais e os gastos periciais para a realización do proxecto subvencionado, se están directamente relacionados coa actividade subvencionada e son indispensables para a adecuada preparación ou execución desta.

c) Os tributos, sobre todo o imposto sobre o valor engadido (IVE) son subvencionables se o beneficiario os aboa efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación nin os impostos persoais sobre a renda.

d) Os custos indirectos formarán parte da xustificación da subvención, sempre que os imputase o beneficiario á actividade subvencionada na parte que razoablemente corresponda de acordo con principios e normas de contabilidade xeralmente admitidas e, en todo caso, na medida en que tales custos correspondan ao período en que efectivamente se realiza a actividade.

3. En todo caso, as subvencións están destinadas á realización de actuacións de investimento e a custos de funcionamento dos servizos municipais dedicados á protección do ambiente e do espazo natural, e deberán responder a algún dos seguintes criterios ou obxectivos:

a) Actuacións orientadas á conservación da biodiversidade, ao coñecemento e utilización recreativa e didáctica dos recursos naturais e máis á recuperación do medio natural degradado ou contaminado.

b) Actuacións de impulso da eficiencia e de utilización sustentable das enerxías renovables.

c) Outras actuacións de protección do ambiente e do espazo natural.

Para os efectos do previsto neste artigo, considerarase que atenden aos criterios determinados nas letras a), b) e c) do ordinal terceiro anterior, entre outros, os seguintes proxectos:

a. Recuperación de espazos ambientalmente degradados ou contaminados.

b. Proxectos de eficiencia enerxética na luz pública ou obras en edificios municipais que supoñan unha mellora na eficiencia enerxética do edificio.

c. Proxectos de utilización sustentable de enerxías renovables en instalacións e edificios municipais.

d. Vehículos eléctricos e vehículos híbridos.

e. Centros de interpretación do ambiente e aulas da natureza.

f. Parques-escolas infantís que teñan como contido ou característica principal a utilización recreativa e didáctica dos recursos naturais.

g. Paseos, áreas recreativas e rutas de sendeirismo que se localicen ou transcorran por zonas con valores ambientais, para a súa utilización recreativa e/ou didáctica.

h. Puntos limpos e centros de reciclaxe de residuos.

i. Proxectos de saneamento, redes de sumidoiros e abastecemento de augas.

j. Proxectos e actuacións no ámbito municipal para evitar a degradación e a deterioración ambiental.

k. Proxectos e actuacións para o control ambiental no ámbito municipal, tales como a adquisición de equipamento para efectuar as medicións relacionadas con actividades molestas e insalubres e para a toma de mostras, tanto sólidas como líquidas, no caso de residuos e verteduras.

l. Adquisición de vehículos destinados a actuacións de protección do ambiente e do espazo natural, incluídas aquelas actuacións que teñen por obxecto a prevención, extinción e xestión de situacións de sinistro ou risco.

m. Vehículos con equipamento especial para o desenvolvemento de tarefas no eido ambiental tales como sonómetros para efectuar as medicións relacionadas cos ruídos molestos e insalubres e/ou equipamento para toma de mostras, tanto sólidas como líquidas, nos casos de residuos e verteduras.

Artigo 5. Contratación de persoal e imputación de custos

1. Considéranse subvencionables os custos de persoal sempre que estean vinculados á execución das actuacións subvencionadas.

2. Os custos de persoal comprenden tanto o persoal propio da entidade local como o persoal contratado especificamente para a execución das actuacións subvencionadas:

a) Nas subvencións para gastos de funcionamento dos servizos municipais dedicados á protección do ambiente e do espazo natural, poderanse imputar os gastos correspondentes ao persoal utilizado:

1º. Persoal propio da entidade local.

2º. Persoal contratado especificamente para os servizos de que se trate.

b) Nas subvencións para investimentos, poderanse imputar os custos de persoal utilizado para a execución das actuacións subvencionadas:

1º. Persoal propio da entidade local.

2º. Persoal contratado especificamente para a execución da actuación subvencionada.

3. Para os efectos do previsto neste artigo, considerarase que atenden aos criterios determinados nos números 1 e 2 anteriores, entre outros, a contratación de persoal para a realización dalgunha das seguintes actividades ou servizos:

a) Técnicos de ambiente e/ou urbanismo.

b) Vixilantes ambientais.

c) Auxiliares de policía local contratados para a tempada de verán, sempre que desenvolvan tarefas vinculadas ao ambiente, como controis de contaminación acústica.

d) Servizos de xestión da auga, protección e mantemento de espazos naturais.

Artigo 6. Custos de funcionamento dos servizos municipais, mancomunados ou consorciados dedicados á protección do ambiente e do espazo natural

Para os efectos desta orde considéranse custos de funcionamento dos servizos municipais, os dedicados á protección do ambiente e do espazo natural, sempre que se acredite mediante certificación emitida pola secretaría da entidade local solicitante a vinculación do gasto co servizo ou servizos municipais, mancomunados ou consorciados que teñan asignadas as funcións da protección do ambiente e do espazo natural.

Artigo 7. Custos de funcionamento dos servizos municipais dedicados á protección do ambiente e do espazo natural, executados con anterioridade á publicación da orde de convocatoria

Serán subvencionables os custos de funcionamento dos servizos municipais dedicados á protección do ambiente e do espazo natural en que incorrese a entidade solicitante como consecuencia da realización de actuacións acordes coa presente orde de convocatoria, incluso aqueles que se efectuasen con anterioridade á publicación da orde, sempre que se trate de gastos correspondentes ao exercicio orzamentario 2017, sen prexuízo do deber do cumprimento de todas as obrigas e os trámites recollidos na orde e demais lexislación vixente.

Artigo 8. Requisitos de admisión e remisión da conta xeral ao Consello de Contas

1. Para poder ser beneficiarios destas subvencións, os concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais de Galicia deben cumprir o requisito de ter remitidas as contas do exercicio orzamentario 2015 ao Consello de Contas de Galicia. Este requisito deberá estar cumprido antes do remate do prazo de presentación de solicitudes.

No caso de agrupamento de concellos ou solicitude conxunta para a xestión compartida, deberán cumprir con este requisito todos os concellos agrupados ou asociados. A falta de acreditación deste requisito por parte dalgún dos concellos participantes na solicitude de subvención supoñerá a inadmisión desta.

A acreditación deste requisito realizarase no prazo e na forma establecidos nos artigos 20 ou 21, segundo o caso.

2. Dentro da liña en concorrencia competitiva, cada concello poderá presentar ata dúas solicitudes, sempre e cando unha delas sexa individual, e a outra sexa unha solicitude conxunta, de agrupacións ou asociacións de concellos, ou unha solicitude presentada por unha mancomunidade de concellos ou consorcio local dos que o concello forme parte. En todo caso, ambas as dúas solicitudes deberán ser para actuacións diferentes.

As mancomunidades e consorcios locais só poderán presentar unha solicitude.

Na liña en concorrencia non competitiva, cada concello poderá presentar ata dúas solicitudes sempre e cando unha delas sexa mediante a súa participación nunha solicitude conxunta.

3. Con carácter xeral, cada solicitude corresponderase cun único proxecto, aínda que en cada proxecto se poderá incluír máis dunha actuación. Malia o anterior, nas solicitudes para investimentos presentadas por mancomunidades de concellos, consorcios locais e por agrupacións ou asociacións de concellos cada proxecto deberá corresponderse cunha única actuación e constituirá causa expresa de inadmisión a presentación de solicitudes para a realización dun proxecto de investimento que inclúa máis dunha actuación.

Para os efectos desta orde, considerarase proxecto aquela actuación ou conxunto de actuacións, susceptibles de definición individualizada, para as cales se solicita subvención.

Cada actuación virá definida no documento que corresponda segundo a súa tipoloxía, consonte o establecido nos artigos 20 e 21:

a) Gastos de funcionamento ou equipamento: memoria detallada e valorada.

b) Obras: proxecto/s ou anteproxecto/s.

O orzamento total da solicitude, e xa que logo do proxecto, é o resultado da suma dos orzamentos parciais das actuacións que o integran.

4. Non se admitirán aquelas solicitudes cuxos orzamentos superen os importes e/ou as porcentaxes máximas establecidas no artigo 14 para a liña non competitiva e no artigo 15 para a liña competitiva.

5. Nas subvencións para gastos de funcionamento, os servizos para os cales se solicite subvención deberán ter asignadas as funcións da protección do ambiente e do espazo natural e a vinculación do gasto cos referidos servizos acreditarase mediante certificación emitida pola secretaría do concello no modelo do anexo VI ou do anexo VII, segundo proceda.

6. Nas subvencións para obras, a entidade solicitante terá a plena dispoñibilidade sobre os terreos e predios sobre os cales se pretenden realizar as actuacións. Estes requisitos deberán estar cumpridos antes do remate do prazo de presentación de solicitudes e acreditaranse mediante a certificación emitida pola secretaría da entidade local solicitante no modelo do anexo VI ou pola secretaría do concello representante, no modelo do anexo VII, segundo corresponda.

Para os efectos desta orde entenderase que existe plena dispoñibilidade cando as actuacións para as cales se solicita subvención non están pendentes de ningunha autorización ou licenza urbanística ou sectorial tanto municipal como por parte doutros organismos ou administracións públicos en materia de dominio público hidráulico, patrimonio cultural ou estradas, entre outras, ben por dispoñer dela ou por non ser preceptiva.

Sen prexuízo do anterior, para os efectos do establecido no artigo 198.5 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, entenderase que concorre a plena dispoñibilidade se non existe limitación para o uso pretendido, acreditada nun informe urbanístico favorable.

7. A solicitude de subvención deberá ir acompañada do acordo do concello, da mancomunidade, do consorcio ou dos concellos participantes nunha agrupación ou asociación de concellos, segundo o caso, polo cal se solicita a subvención para as obras ou equipamentos concretos ou para os gastos de funcionamento que se pretenden executar ao abeiro desta orde e se aceptan expresamente as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos nelas. Este acordo deberá estar adoptado antes do remate do prazo de presentación de solicitudes e acreditarase mediante certificación emitida pola secretaría do concello, mancomunidade ou consorcio solicitante no modelo do anexo VI ou pola secretaría do concello representante da agrupación ou asociación, no modelo do anexo VII, segundo corresponda.

8. O incumprimento de calquera das condicións ou requisitos establecidos neste artigo na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes constituirá causa de inadmisión da solicitude, sen prexuízo de calquera outra que poida derivar da normativa aplicable.

Artigo 9. Concellos agrupados ou asociados para solicitudes de xestión compartida, mancomunidades e consorcios

1. Dentro da liña en concorrencia competitiva, nos termos descritos na presente orde, os concellos poderán presentar solicitudes conxuntas de subvención que se desenvolvan ou vaian desenvolver mediante fórmulas de xestión compartida, para a mellora de actuacións xa compartidas ou para o desenvolvemento de novos proxectos.

2. Segundo se establece no artigo 8.2, na liña en concorrencia competitiva, a inclusión dun concello nunha solicitude de xestión compartida dunha asociación ou agrupación de concellos ou a participación na solicitude presentada pola mancomunidade ou polo consorcio de que forme parte, exclúe a posibilidade de participar con outros concellos noutra solicitude e só é compatible coa presentación dunha solicitude individual de concellos.

3. Na liña en concorrencia non competitiva, todos os concellos consignados no anexo V poderán formular solicitudes conxuntas de subvención con concellos que reúnan estes mesmos requisitos. Para tal fin, deberán subscribir a correspondente solicitude conxunta, nos termos descritos na presente orde, para a mellora de actuacións xa compartidas ou para o o desenvolvemento de novos proxectos.

O importe destinado a xestión compartida de servizos computará para os efectos de determinar o límite máximo do 50 % que cada concello pode solicitar de gasto corrente.

4. No caso de solicitudes de concellos asociados ou agrupados para a realización dun proxecto común, os concellos integrantes nomearán un/ha alcalde/sa como representante único que actuará como coordinador/a e interlocutor/a ante a Dirección Xeral de Administración Local e que será quen reciba e xustifique a subvención.

Artigo 10. Requisitos de participación nunha solicitude individual ou nunha solicitude conxunta, de mancomunidades ou de consorcios

1. Na liña en concorrencia competitiva observaranse os seguintes requisitos de participación:

a) A solicitude poderá ser individual de concellos, mancomunidades de concellos ou consorcios locais, ou conxunta mediante a participación dos concellos en solicitudes conxuntas de agrupacións ou asociacións de concellos.

b) Cada concello poderá presentar ata dúas solicitudes. Unha delas deberá ser, en todo caso, unha solicitude individual de concellos e a outra será unha solicitude conxunta dunha asociación ou agrupación de concellos ou unha solicitude presentada pola mancomunidade ou polo consorcio do que forme parte. En todo caso, ambas as dúas solicitudes deberán ser para actuacións diferentes.

c) Cada solicitude individual poderá incluír máis dunha actuación. No suposto de solicitudes para investimentos presentadas por mancomunidades de concellos, consorcios locais e por agrupacións ou asociacións de concellos cada proxecto deberá corresponderse cunha única actuación.

d) Os orzamentos máximos do proxecto ou actuacións solicitadas serán os establecidos no artigo 15.

e) A presentación dunha solicitude individual dun concello será compatible coa presentación dunha solicitude por parte da mancomunidade ou consorcio do que o concello forme parte ou coa participación do concello nunha solicitude conxunta de asociacións ou agrupacións de concellos.

2. Na liña en concorrencia non competitiva, os concellos poderán participar nunha solicitude individual e nunha solicitude conxunta. Os importes de ambas as dúas subvencións, individual e conxunta non poderán superar a suma das cantidades consignadas no anexo V para os concellos partícipes.

3. Cando o órgano tramitador observe que un concello participa en máis dunha solicitude individual de concellos e/ou en máis dunha solicitude de agrupacións ou asociacións de concellos, mancomunidades de concellos ou consorcios locais, poñerallo de manifesto para que, no prazo máximo de dez días, poida desistir da solicitude ou solicitudes necesarias para dar cumprimento ao establecido neste artigo.

De non se ter recibido comunicación da desistencia dentro do prazo establecido, inadmitiranse todas as solicitudes en que o concello participe.

Artigo 11. Inadmisión de proxectos conxuntos, de mancomunidades ou de consorcios que non acrediten xestión compartida

1. Sen prexuízo doutros supostos en que proceda a inadmisión da solicitude, para as solicitudes formuladas por agrupacións ou asociacións de concellos, mancomunidades e consorcios locais establécese expresamente a inadmisión daquelas solicitudes en que non se acredite a realización conxunta da actuación ou servizo para a cal se solicita subvención e que supoñan actuacións independentes en cada entidade local.

2. Para os efectos desta orde, consideraranse solicitudes conxuntas aquelas que supoñan a execución de actuacións ou a prestación de servizos en beneficio dos intereses comúns das entidades agrupadas.

3. Nos supostos de mancomunidades e consorcios deberá acreditarse que o servizo se presta de xeito mancomunado ou consorciado e que non supón, en ningún caso, unha actuación illada ou independente.

Artigo 12. Convenios reguladores da agrupación ou asociación de concellos e prazo de remisión

1. Aqueles concellos que desexen formular unha solicitude conxunta deberán regular a agrupación ou asociación mediante un convenio de colaboración.

2. O convenio de colaboración terá o seguinte contido orientativo:

a) Data e parte expositiva.

b) Concellos que subscriben o convenio e capacidade xurídica con que actúa cada unha das partes.

c) Obxecto.

d) Designación do concello representante.

e) Ámbito territorial.

f) Obxectivos da colaboración e actuacións que se acorden desenvolver para o seu cumprimento.

g) Xestión compartida do servizo.

h) Medios persoais e materiais, de ser o caso.

i) Causas de resolución.

j) Prazo de vixencia do convenio.

k) Natureza do convenio.

3. En todo caso, o convenio de colaboración que regule a agrupación ou asociación de concellos deberá recoller o seguinte contido obrigatorio:

a) Os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación ou asociación.

b) Porcentaxe e/ou importes de financiamento do proxecto que achegará cada un dos concellos participantes. En ningún caso, a participación de cada un dos concellos poderá ser inferior ao 25 % do orzamento total do proxecto. En agrupacións ou asociacións de catro ou máis concellos, as porcentaxes de participación deberán ser a partes iguais.

c) O compromiso solidario de execución e de aplicación solidaria da subvención.

d) O compromiso de non disolver a agrupación ata que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 65 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

4. O convenio de colaboración subscrito entre as partes deberá achegarse no prazo máximo dun mes contado desde a notificación da resolución de concesión da subvención, aínda que se poderá presentar coa solicitude de subvención.

5. No caso de presentar o convenio asinado xunto coa solicitude, xa non será exixible presentalo unha vez notificada a concesión da subvención.

Artigo 13. Distribución orzamentaria do crédito destinado ás subvencións en réxime de concorrencia non competitiva e concorrencia competitiva

1. A axuda económica que se conceda será en función das solicitudes presentadas en cada unha das liñas de subvención e segundo a seguinte distribución orzamentaria inicial:

a) Para a liña de subvención en concorrencia non competitiva, isto é, destinada aos concellos de forma individual ou conxunta segundo o establecido nesta orde, cuxo territorio municipal estea dentro da poligonal de delimitación dun parque eólico e igualmente aos afectados pola correspondente instalación de conexión ou vía de evacuación, destinarase un total de 6.307.595,58 €, con cargo ás aplicacións 05.23.141A.761.0 e 05.23.141A.461.0, conforme os seguintes criterios e para actuacións segundo o exposto nesta orde:

a. Os concellos que teñan instalados aeroxeradores dentro do seu termo municipal recibirán a cantidade total de 5.203.766,35 euros segundo o anexo V, repartidos de xeito proporcional con base no número de aeroxeradores.

b. Os concellos afectados por instalacións de conexión ou vías de evacuación dentro do seu termo municipal recibirán a cantidade total de 1.103.829,23 euros segundo a repartición do anexo V. Os importes individuais determínanse de xeito proporcional de acordo co número de metros de instalación de conexión e vías de evacuación, establecendo un importe mínimo de 2.000 euros.

b) Para a liña de subvención en concorrencia competitiva, isto é, destinada a todos os concellos de Galicia, de forma individual, agrupados ou asociados, ás mancomunidades de concellos e aos consorcios locais, destinarase un total de 1.457.578,42 euros, con cargo ás aplicacións orzamentarias 05.23.141A.461.0 e 05.23.141A.761.0 consonte a distribución inicial indicada no artigo 2 desta orde, sen prexuízo do previsto na alínea 2.b) dese mesmo artigo.

2. Considerando que segundo a regulación contida na Lei 8/2009, do 22 de decembro, resultan elixibles tanto os gastos de investimento como os custos de funcionamento dos servizos municipais dedicados á protección do ambiente e do espazo natural, cómpre situar créditos no capítulo IV e no capítulo VII.

Así mesmo, non é posible coñecer de antemán os importes totais que se van conceder con cargo a cada capítulo e, por outra banda, os expedientes na liña non competitiva resólvense segundo se completan, o que impide esperar a unha única resolución.

Polo tanto, as cantidades inicialmente asignadas a cada aplicación orzamentaria do capítulo IV e do capítulo VII por cada liña de subvención teñen carácter estimativo. A súa determinación definitiva será a que resulte das resolucións de concesión que se diten ao abeiro desta orde, que deberán recoller os importes parciais das subvencións concedidas, clasificados de acordo co orzamento achegado por cada entidade como parte do proxecto que fundamenta a resolución de concesión.

O previsto neste punto requirirá, de ser o caso, a tramitación previa das preceptivas transferencias de crédito. No suposto de que polas características dos proxectos presentados, as actuacións que se deban executar para o cumprimento da finalidade do Fondo de Compensación Ambiental e do programa orzamentario previsto exixan a adecuación da natureza económica do gasto, poderán tramitarse cantos expedientes sexan necesarios de transferencias de crédito que atinxan aos capítulos IV e VII, consonte o previsto no artigo 8.un.e) do proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2017.

Por outra banda non é de aplicación o límite do 20 % de diminución das consignacións iniciais ao nivel de vinculación legalmente establecido, ao tratarse dunha orde de convocatoria de subvencións que asigna o gasto a diversas aplicacións orzamentarias sen que sexa posible determinar previamente a contía imputable a cada unha delas.

3. No suposto de que algún concello dos relacionados no anexo V non presente a solicitude de subvención, non cumpra os requisitos da convocatoria ou sexa declarado desistido da súa solicitude, a cantidade que teña asignada poderá incrementar o importe total da liña de subvención competitiva.

Non obstante, tamén se poderá dedicar a cubrir outras necesidades dos concellos relacionadas coa finalidade do Fondo de Compensación Ambiental.

Artigo 14. Orzamento máximo, importes máximos subvencionables e límite de subvención para gastos de funcionamento na liña en concorrencia non competitiva

1. Na liña de subvención de natureza non competitiva, non se sinala un límite para o orzamento total das actuacións, pero a cantidade orzada para gastos de funcionamento, incluídos os custos de persoal, non poderá superar o 50 % do orzamento total.

2. A cantidade máxima da subvención a tanto global por concello segundo esta orde será a suma das cantidades establecidas no anexo V. En ningún caso o importe da subvención poderá superar o orzamento total das actuacións para as cales o concello solicita subvención.

3. O importe da subvención para gastos de funcionamento, incluídos os custos de persoal, non poderá ser superior ao 50 % da suma das cantidades consignadas para cada concello no anexo V desta orde, incluído, de ser o caso, o importe destinado á xestión compartida nos termos do artigo 9.2.

4. Nas solicitudes conxuntas, o importe da subvención non superará a suma dos importes consignados no anexo V para cada un dos concellos asociados ou agrupados nesa mesma solicitude.

5. Os concellos que presenten solicitude individual e solicitude conxunta cando consignen nas respectivas solicitudes os importes das subvencións solicitadas deberán ter en conta que a suma dos importes das subvencións concedidas a cada concello para unha solicitude individual e para unha solicitude conxunta en ningún caso superará a suma das cantidades consignadas para ese concello no anexo V.

Artigo 15. Orzamento máximo, importes máximos subvencionables e límite da subvención para gastos de funcionamento na liña en concorrencia competitiva

1. Na liña en concorrencia competitiva os orzamentos máximos das actuacións para as cales se solicita subvención e os límites de gastos de funcionamento serán os seguintes:

a) Solicitude individual de concellos: o orzamento total das actuacións para as cales soliciten subvención non poderá ser superior a 40.000 euros, sen que os gastos de funcionamento poidan representar máis do 50 % do orzamento total.

b) Solicitudes individuais presentadas por mancomunidades, consorcios ou por concellos resultantes dunha fusión municipal constituída nos últimos 5 anos e solicitudes conxuntas de agrupacións ou asociacións de concellos: o orzamento total das actuacións para as cales se solicita subvención conxunta non será superior a 120.000 euros, sen que os gastos de funcionamento poidan representar máis do 50 % do orzamento total.

2. En caso de presentar solicitude só para gastos de funcionamento, incluídos os custos de persoal, o orzamento total non poderá ser superior a:

a) 20.000 euros nas solicitudes individuais de concellos.

b) 60.000 euros nas solicitudes presentadas por mancomunidades, consorcios, agrupacións ou asociacións de concellos, e por concellos resultantes dunha fusión municipal constituída nos últimos 5 anos.

3. Para aqueles proxectos subvencionados consonte a liña de subvención de natureza competitiva, as porcentaxes e importes de subvención establécense segundo a modalidade de solicitude:

a) Solicitude individual dun concello: a porcentaxe máxima de subvención será do 80 % do orzamento presentado co límite de 32.000 euros por solicitude. En caso de presentar solicitude só para gastos de funcionamento, incluídos os custos de persoal, o importe máximo da subvención será de 16.000 euros.

b) Solicitudes de mancomunidades, consorcios locais, concellos resultantes dunha fusión municipal constituída nos últimos 5 anos ou de concellos asociados ou agrupados: a porcentaxe máxima de subvención será do 80 % do orzamento presentado co límite de 96.000 euros. En caso de presentar solicitude só para gastos de funcionamento, incluídos os custos de persoal, o importe máximo da subvención será de 48.000 euros.

Artigo 16. Obriga de execución e xustificación da subvención segundo o orzamento presentado

1. As entidades beneficiarias das subvencións están obrigadas a cumprir o obxectivo, executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión das subvencións.

2. Sen prexuízo do previsto nos artigos 17 e 18, as entidades beneficiarias das subvencións quedan vinculadas á execución e xustificación das actuacións subvencionadas de conformidade co especificado nas memorias e/ou proxectos presentados e nos orzamentos que os integran, que terán o nivel de detalle suficiente.

Artigo 17. Subvención a tanto global na liña en concorrencia non competitiva

De conformidade co previsto no artigo 21.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a subvención de natureza non competitiva fíxase como un importe certo e sen referencia a unha porcentaxe ou fracción do custo total, polo que se entenderá que queda por conta do beneficiario a diferenza de financiamento necesario para a total execución da actividade subvencionada.

Artigo 18. Redución do importe da subvención

1. Na liña en concorrencia non competitiva, no caso de que a execución do proxecto subvencionado teña un custo inferior ao inicialmente previsto, o pagamento da subvención realizarase de acordo co custo real do proxecto executado e xustificado, ata o límite do importe concedido.

2. Na liña en concorrencia competitiva, no caso de que a execución do proxecto subvencionado teña un custo inferior ao inicialmente previsto, o pagamento da subvención realizarase de acordo co custo real do proxecto executado e xustificado sobre o cal se aplicará a porcentaxe de financiamento establecida na resolución de concesión, ata o límite do importe concedido.

3. En ningún caso o menor custo de execución do proxecto subvencionado pode supoñer unha execución deficiente do proxecto e a entidade beneficiaria da subvención debe cumprir as condicións da concesión e a finalidade ou obxectivos para os cales se concedeu a axuda.

Sen prexuízo doutros supostos, considerarase execución deficiente a xustificación de conceptos e elementos que representen menos do 60 % do orzamento dalgunha das actuacións subvencionables, o cal constituirá causa de perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención, segundo corresponda.

Para os efectos do previsto no parágrafo anterior consideraranse por separado aquelas actuacións que integran o proxecto subvencionado susceptibles de consideración individualizada e, en todo caso, a subvención para gastos de funcionamento e a subvención para investimentos.

Artigo 19. Iniciación e prazo de presentación de solicitudes

1. Os concellos de forma individual ou de forma conxunta, asociados ou agrupados, as mancomunidades e os consorcios locais, segundo proceda, que desexen acollerse aos beneficios desta orde, na modalidade en concorrencia non competitiva ou en concorrencia competitiva, presentarán solicitude dirixida á Dirección Xeral de Administración Local, segundo os modelos que figuran como anexo I, II, III ou IV desta orde acompañados da documentación que se relaciona nos artigos 20 ou 21, segundo o caso.

2. A presentación das solicitudes realizarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requeriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que fose realizada a emenda.

3. A documentación complementaria deberá presentarase electronicamente. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela na que fose realizada a emenda.

4. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se dispón del.

5. No caso de que algún dos documentos que se van presentar de forma electrónica superase os tamaños máximos establecidos pola sede electrónica ou tivera un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

6. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non hai día equivalente ao de publicación, entenderase que o prazo expira o último día do mes.

Artigo 20. Solicitude individual de concellos, mancomunidades ou consorcios

1. Para solicitar as subvencións que se regulan mediante esta orde, a entidade local peticionaria presentará a documentación que se indica a continuación.

2. Documentación xeral:

a) Solicitude no modelo normalizado que se xunta:

a. Anexo I: subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos (PR483A).

b. Anexo III: subvencións en réxime de concorrencia competitiva a entidades locais (concellos, mancomunidades ou consorcios) (PR483C).

b) Declaración responsable asinada polo representante da entidade local solicitante, segundo o modelo do anexo I ou III desta orde, segundo proceda, en que se faga constar:

a. O conxunto de todas as axudas solicitadas ou concedidas, para as mesmas actuacións solicitadas ao abeiro desta orde, das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos e o compromiso de comunicar decontado cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

De haber outros ingresos ou subvencións que financien a actividade subvencionada, deberá incluírse unha relación detallada de tales ingresos ou subvencións con indicación do importe e da súa procedencia.

b. Que a entidade local non está incursa en ningunha das prohibicións establecidas no artigo 10, números 2 e 3, da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para obter a condición de beneficiaria dunha subvención.

Para os efectos do previsto no artigo 11.e) e concordantes da Lei de subvencións de Galicia, esta declaración será documento suficiente para acreditar que a entidade local está ao día das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social, que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma e que non é debedora por resolución de procedemento de reintegro.

c. Os datos de estimación directa e indirecta do número de empregos creados ou mantidos coas actuacións solicitadas, especificando o número de contratos e a duración de cada un.

d. Que todos os datos contidos na solicitude, incluídos os relativos á conta bancaria na cal se realizará o pagamento da subvención, de ser o caso, e nos documentos que se presentan son certos.

c) Certificación emitida polo/a secretario/a da entidade local solicitante no modelo do anexo VI, na cal se faga constar:

a. O acordo do órgano competente da entidade local polo cal se solicita a subvención para os gastos de funcionamento, obras ou equipamentos concretos que se pretenden executar ao abeiro desta orde, e se aceptan as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos nela.

No referido acordo deberá constar expresamente que se aceptan as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na orde, e o acordo deberá estar adoptado antes do vencemento do prazo de presentación de solicitudes.

O acordo estará referido a todas as actuacións que integran o proxecto, polo que deberá consignarse a denominación e orzamento de cada unha, así como o orzamento total.

O incumprimento destes requisitos constituirá causa de inadmisión da solicitude.

b. A remisión das contas da entidade local ao Consello de Contas de Galicia, correspondentes ao exercicio orzamentario de 2015, a que fai referencia o artigo 8.1 desta orde. No certificado quedará acreditado que a remisión das contas ao Consello de Contas se efectuou antes do vencemento do prazo de presentación de solicitudes, polo cal se consignará a data de remisión ao Consello de Contas e non se admitirán aquelas en que non se faga constar a data de remisión. O incumprimento destes requisitos constituirá causa de inadmisión da solicitude.

d) Memoria xustificativa: en todos os casos, incluirase unha memoria das actuacións para as cales solicitan subvención, asinada polo/a representante da entidade local, que conterá a xustificación da adecuación das actuacións para as cales se solicita subvención aos criterios de subvencionabilidade establecidos no artigo 4 desta orde.

Ademais, nas solicitudes presentadas ao abeiro da liña en concorrencia competitiva, esta memoria deberá redactarse co grao de concreción adecuado para facilitar a súa valoración segundo o criterio establecido no artigo 25.c), para o cal conterá as razóns que xustifican a necesidade das actuacións para as cales se solicita subvención, segundo criterios de necesidade, mellora, insuficiencia, ausencia ou deterioración das infraestruturas, equipamentos ou servizos existentes.

Para a valoración da solicitude segundo os criterios establecidos no artigo 25.a), nas solicitudes presentadas por mancomunidades de concellos ou consorcios locais esta memoria xustificativa incluirá unha memoria de aforro de custos, na cal se fará constar en cadro comparativo a diferenza dos custos da execución compartida respecto da execución individual por cada concello participante.

Neste cadro comparativo consignaranse o importe do orzamento da actuación conxunta e os importes en euros que representen o cálculo do custo que a execución individual da actuación produciría para cada un dos concellos.

3. Documentación específica. Ademais da documentación xeral indicada no número 2 deste artigo, as entidades locais solicitantes deberán achegar a seguinte documentación, segundo proceda:

a) Solicitudes de mancomunidades de concellos ou consorcios locais (PR483C). Para os efectos do establecido no artigo 10, nas solicitudes presentadas por mancomunidades de concellos e consorcios locais, no certificado emitido pola secretaría da entidade solicitante no modelo do anexo VI deberán constar os concellos membros da mancomunidade ou consorcio que participan no proxecto para o cal se solicita subvención ao abeiro desta orde.

b) Solicitudes para gastos de funcionamento. Nas solicitudes para gastos de funcionamento, a entidade local solicitante deberá xuntar:

– Unha memoria dos servizos para os cales se solicita subvención, asinada polo representante da entidade local, que conterá a descrición e o orzamento detallado dos gastos de funcionamento para os cales se solicita subvención.

– Certificación á cal se refire o artigo 6, emitida pola secretaría da entidade solicitante no modelo do anexo VI, relativa á vinculación do gasto co servizo ou servizos municipais que teñan asignadas as funcións da protección do ambiente e do espazo natural.

c) Solicitudes para obras: nas solicitudes para obras deberá achegarse a seguinte documentación:

– Certificación emitida polo/a secretario/a da entidade local, no modelo do anexo VI, referida á plena dispoñibilidade da entidade solicitante sobre os terreos e predios onde se pretenden realizar as actuacións. Deberá quedar acreditado que a entidade, antes do vencemento do prazo de presentación de solicitudes ten a plena dispoñibilidade sobre os terreos ou predios. O incumprimento destes requisitos constituirá causa de inadmisión da solicitude.

– O proxecto/s ou anteproxecto/s da/s obra/s que se vaian realizar co seguinte contido mínimo:

– Memoria explicativa.

– Orzamento detallado.

– Planos a escala suficiente.

d) Solicitudes para equipamento: nas solicitudes para equipamento deberá achegarse unha memoria explicativa dos equipamentos para os cales se solicita subvención, asinada polo representante da entidade solicitante, que conterá a descrición e orzamento detallado do equipamento solicitado.

Artigo 21. Solicitude conxunta de concellos asociados ou agrupados

1. Os concellos que presenten solicitude conxunta segundo o establecido no artigo 9 desta orde, achegarán a documentación que se indica neste artigo, que irá subscrita polo/a alcalde/sa ou secretario/a do concello representante da agrupación ou asociación, segundo proceda. Este concello representante actuará como coordinador/a e interlocutor/a ante a Dirección Xeral de Administración Local e será a entidade que reciba e xustifique a subvención.

2. Documentación xeral:

a) Solicitude no modelo normalizado subscrita polo concello representante da agrupación ou asociación de concellos:

a. Anexo II: subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos agrupados ou asociados (PR483B).

b. Anexo IV: subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos asociados ou agrupados (PR483D).

b) Declaración responsable subscrita polo/a alcalde/sa representante da asociación ou agrupación de concellos no modelo do anexo II ou IV desta orde, segundo proceda, na cal se faga constar, con base nas declaracións responsables emitidas polos/as alcaldes/as de cada un dos concellos asociados ou agrupados participantes na solicitude:

a. O conxunto de todas as axudas solicitadas ou concedidas para as mesmas actuacións solicitadas ao abeiro desta orde, das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos e o compromiso de comunicar decontado cantas axudas soliciten e/ou obteñan doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

De haber outros ingresos ou subvencións que financien a actividade subvencionada, deberá incluírse unha relación detallada de tales ingresos ou subvencións con indicación do importe e da súa procedencia.

b. Que ningún dos concellos integrantes da asociación ou agrupación está incurso en ningunha das prohibicións establecidas no artigo 10, números 2 e 3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para obter a condición de beneficiario dunha subvención.

Para os efectos do previsto no artigo 11.e) e concordantes da Lei de subvencións de Galicia, esta declaración será documento suficiente para acreditar que os concellos están ao día das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social, que non teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma e que non son debedores por resolución de procedemento de reintegro.

c. Os datos de estimación directa e indirecta do número de empregos creados ou mantidos coas actuacións solicitadas, especificando o número de contratos e a duración de cada un.

d. Que todos os datos contidos na solicitude, incluídos os relativos á conta bancaria en que se realizará o pagamento da subvención, de ser o caso, e nos documentos que se achegan son certos.

As declaracións orixinais emitidas polos concellos integrantes da asociación ou agrupación deberán quedar en poder do concello representante para a súa achega no procedemento de subvencións, de ser requirido para iso polo órgano tramitador.

c) Certificación emitida polo/a secretario/a do concello representante no modelo do anexo VII, na cal se faga constar, segundo os acordos adoptados polos órganos competentes de cada un dos concellos asociados ou agrupados e/ou nas certificacións emitidas polos/as secretarios/as dos concellos participantes na solicitude:

a. Que acordan solicitar subvención para os gastos de funcionamento, obras ou equipamentos concretos que se pretenden executar ao abeiro desta orde, e se aceptan as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos nela.

No referido acordo deberá constar expresamente que se aceptan as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na orde, e o acordo deberá estar adoptado antes do vencemento do prazo de presentación de solicitudes.

O acordo estará referido a todas as actuacións que integran o proxecto, polo que deberá consignarse a denominación e orzamento de cada unha, así como o orzamento total.

O incumprimento destes requisitos constituirá causa de inadmisión da solicitude.

b. O nomeamento do/a alcalde/sa representante con poderes suficientes para cumprir con todas as obrigas que como entidade beneficiaria corresponden á agrupación ou asociación, e que actuará como coordinador/a, interlocutor/a, perceptor/a e xustificador/a da axuda.

c. O compromiso solidario de execución e de aplicación solidaria da subvención.

d. Que todos os concellos participantes na solicitude remitiron as contas do concello ao Consello de Contas de Galicia correspondentes ao exercicio orzamentario 2015, segundo exixe o artigo 8.1. Nesta certificación deberá quedar acreditado que a remisión das contas ao Consello de Contas se efectuou antes do vencemento do prazo de presentación de solicitudes.

Os acordos deberán estar adoptados e as contas remitidas antes do vencemento do prazo de presentación de solicitudes. O incumprimento destes requisitos ou a falta da referencia expresa ao contido determinado nas letras a), b), c), e d), aínda que afecte unha soa das entidades agrupadas ou asociadas, determinará a inadmisión da solicitude conxunta.

Os acordos orixinais emitidos polos concellos integrantes da asociación ou agrupación, así como as certificacións emitidas polos/as secretarios/as destes concellos, entre as cales estará, en todo caso, a certificación de plena dispoñibilidade dos terreos emitida polo/a secretario/a do concello en que se van executar as obras, deberán quedar en poder do concello representante para a súa achega no procedemento de subvencións, de ser requirido para iso polo órgano tramitador.

d) Memoria xustificativa: a entidade solicitante deberá achegar unha memoria xustificativa das actuacións para as cales solicitan subvención, asinada polo alcalde ou alcaldesa representante, co seguinte contido:

– Xustificación da adecuación das actuacións para as cales se solicita subvención aos criterios de subvencionabilidade establecidos no artigo 4 desta orde.

– Memoria de aforro de custos, na cal se fará constar en cadro comparativo a diferenza dos custos da execución compartida respecto da execución individual por cada concello participante.

Neste cadro comparativo consignaranse o importe do orzamento da actuación conxunta e os importes en euros que representen o cálculo do custo que a execución individual da actuación produciría para cada un dos concellos.

– Na liña en concorrencia competitiva, esta memoria deberá redactarse co grao de concreción adecuado para facilitar a súa valoración segundo os criterios establecidos no artigo 25.a) e c), para o cal conterá as razóns que xustifican a necesidade das actuacións para as cales se solicita subvención, segundo criterios de necesidade, mellora, insuficiencia, ausencia ou deterioración das infraestruturas, equipamentos ou servizos existentes.

3. Documentación específica. Ademais da documentación xeral indicada no número 2 deste artigo, as agrupacións ou asociacións de concellos solicitantes deberán presentar a seguinte documentación, segundo proceda:

a) Solicitudes de mancomunidades de concellos ou consorcios locais (PR483C). Para os efectos do establecido no artigo 10, nas solicitudes presentadas por mancomunidades de concellos e consorcios locais, no certificado emitido pola secretaría da entidade solicitante no modelo do anexo VI deberán constar os concellos membros da mancomunidade ou consorcio que participan no proxecto para o cal se solicita subvención ao abeiro desta orde.

b) Solicitudes para gastos de funcionamento. Nas solicitudes para gastos de funcionamento, a entidade solicitante deberá xuntar:

a. Unha memoria dos servizos para os cales se solicita subvención, asinada polo alcalde ou pola alcaldesa representante, que conterá a descrición e o orzamento detallado dos gastos de funcionamento para os cales se solicita subvención.

b. Certificación a que se refire o artigo 6, emitida pola secretaría do concello representante da entidade solicitante no modelo do anexo VII, relativa á vinculación do gasto co servizo ou servizos municipais que teñan asignadas as funcións da protección do ambiente e do espazo natural.

c) Solicitudes para obras. Nas solicitudes para obras deberá presentarse a seguinte documentación:

– Certificación emitida polo/a secretario/a do concello representante, no modelo do anexo VII, referida á plena dispoñibilidade da entidade solicitante sobre os terreos e predios onde a agrupación/asociación de concellos pretende realizar as actuacións. Deberá quedar acreditado que todos os concellos en que se vaian realizar as actuacións, antes do vencemento do prazo de presentación de solicitudes, teñen a plena dispoñibilidade sobre os terreos ou predios. O incumprimento destes requisitos, aínda que afecte unha soa das entidades participantes, constituirá causa de inadmisión da solicitude da agrupación de concellos.

– O proxecto ou anteproxecto da obra que se vaia realizar co seguinte contido mínimo:

– Memoria explicativa.

– Orzamento detallado.

– Planos a escala suficiente.

d) Solicitudes para equipamento. Nas solicitudes para equipamento deberá presentarse unha memoria explicativa dos equipamentos para os cales se solicita subvención, asinada polo alcalde ou pola alcaldesa representante da entidade solicitante, que conterá a descrición e orzamento detallado do equipamento solicitado.

4. Xunto coa solicitude de subvención poderá presentarse o convenio de colaboración subscrito entre as partes, cos requisitos e contido obrigatorio establecidos no artigo 12. De optar por presentalo xunto coa solicitude xa non será preceptivo achegalo no prazo determinado no artigo 12.4.

Artigo 22. Defectos na solicitude e outra documentación

1. A Dirección Xeral de Administración Local, que será o órgano competente para a instrución do procedemento, poderá solicitar calquera documentación que considere necesaria para a correcta verificación da solicitude.

2. Se algunha documentación exixida xa consta en poder da Dirección Xeral de Administración Local desta consellería e non se produciu desde o momento en que foi presentada variación que afecte o contido ou a vixencia desta, non será necesario presentala novamente. Neste caso, a entidade solicitante indicará a data e o procedemento para o cal foi presentada ou, se é o caso, emitida, e cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que correspondan, sen prexuízo do previsto con carácter xeral no artigo 20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. O defecto nas solicitudes seralles notificado aos interesados pola Dirección Xeral de Administración Local e, de conformidade co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, daráselles un prazo máximo e improrrogable de dez días para emendar os erros ou omisións, con indicación de que, de non facelo así, se lles terá por desistidos da súa petición, logo da resolución que se deberá ditar nos termos do artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Artigo 23. Instrución e resolución

a) Cada liña de subvención das establecidas nesta orde poderá ser instruída, tramitada e resolta en pezas separadas.

b) Recibidas e tramitadas as solicitudes de subvención e a súa documentación presentadas ao abeiro da liña en concorrencia competitiva, serán analizadas por unha comisión de valoración presidida pola persoa titular da Dirección Xeral de Administración Local e da cal formarán parte as persoas titulares das delegacións territoriais da Xunta de Galicia. Actuará como secretario/a a persoa titular da Subdirección Xeral de Xestión e Cooperación Económica coas Entidades Locais ou un/unha funcionario/a da devandita dirección xeral con nivel mínimo de xefatura de servizo.

c) Unha vez realizada a valoración das solicitudes presentadas na liña en concorrencia competitiva de conformidade cos criterios de avaliación e repartición establecidos no artigo 25, a persoa titular da Dirección Xeral de Administración elevará proposta á persoa titular da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, quen resolverá.

Artigo 24. Axilización na resolución de subvencións na liña en concorrencia non competitiva

1. En aplicación dos principios de eficacia e eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos establecidos na Lei de subvencións de Galicia, e xa que, para a liña de subvención en concorrencia non competitiva, non se aplica valoración ningunha ao ter asignada unha cantidade económica segundo a relación dos anexo V, conforme os solicitantes presenten a documentación de forma completa e correcta e se verifique esta, a persoa titular da Dirección Xeral de Administración Local poderá elevar sucesivas propostas parciais de concesión para un determinado número de solicitantes que cumpran os requisitos de concesión da subvención.

2. Segundo o previsto no número anterior, a persoa titular da Dirección Xeral de Administración Local elevará as correspondentes propostas á persoa titular da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, quen resolverá.

Artigo 25. Criterios de avaliación e repartición

Na valoración das solicitudes presentadas polas entidades ao abeiro da liña de subvencións competitiva ponderaranse os seguintes aspectos ata un máximo de 100 puntos, de acordo coas puntuacións parciais que para cada un se indica:

a) Co fin de fomentar a realización de proxectos conxuntos, incentivaranse as solicitudes presentadas por mancomunidades, consorcios, agrupacións ou asociacións de concellos para a realización dun proxecto común, reservándose ata 30 puntos da puntuación total. Para a valoración deste criterio teranse en conta:

1º. Pola presentación dunha solicitude conxunta, asígnanse 10 puntos.

2º. O número de concellos participantes no proxecto para o cal se solicita subvención, ata 3 puntos.

3º. O número de servizos que se van prestar de forma compartida, ata 3 puntos.

4º. A repercusión do proxecto medida con respecto ao orzamento total dos concellos participantes, ata 4 puntos.

5º. Valoración dunha memoria de aforro de custos respecto da execución das actuacións subvencionadas de xeito individual, ata 10 puntos.

b) En caso de presentar solicitude unha entidade resultante dunha fusión municipal constituída nos últimos 5 anos, outorgaránselle os 30 puntos previstos na letra a) pola simple presentación da solicitude.

c) Valoraranse as necesidades das actuacións solicitadas, de acordo co exposto na memoria xustificativa indicada nos artigos 20.2 e 21.2, ata 30 puntos. Teranse en conta aspectos como a necesidade, mellora, carencia, insuficiencia ou deterioración das infraestruturas, equipamentos ou servizos para os cales se solicita subvención.

d) Por outra banda, co obxecto de potenciar un reequilibrio territorial consideraranse a circunstancia de avellentamento poboacional, tendo en conta a poboación de 65 ou máis anos en relación co total da poboación do concello ou concellos, que se puntuará ata 15 puntos.

e) Maior ratio de investimento por habitante realizado en materia ambiental pola/s entidade/s durante os últimos cinco anos e certificado polo interventor de cada entidade participante na solicitude: ata 5 puntos. Para estes efectos deberá presentarse certificado do interventor do investimento medio por habitante en materia ambiental nos últimos cinco anos mediante a fórmula:

Investimento total en ambiente últimos 5 anos/poboación da entidade.

f) Afección territorial do proxecto solicitado que contribúe á conservación e coñecemento dos recursos naturais e ambientais para o benestar dos cidadáns, ata 10 puntos. Neste criterio valorarase a existencia de espazos da Rede Natura que afecten o 50 % ou máis do territorio do concello ou concellos integrados no proxecto para o cal se solicita subvención.

g) Por acreditar unha boa xestión, ata 5 puntos. A valoración deste criterio realizarase de acordo cun informe emitido pola intervención da entidade solicitante (concello, mancomunidade ou consorcio, segundo proceda) na cal se fagan constar os seguintes datos:

1º. Que a entidade local rendeu as contas do exercicio 2015 dentro do prazo legalmente establecido: 1 punto.

2º. Que a entidade local cumpriu coa estabilidade orzamentaria no exercicio 2015: 2 puntos.

3º. Que a entidade local aprobou no prazo legalmente establecido o orzamento para o exercicio 2016 e non o ten prorrogado: 2 puntos.

No caso das asociacións ou agrupacións de concellos as puntuacións asignaranse de acordo cos certificados emitidos polas respectivas intervencións municipais e só se puntuarán aqueles datos acreditados por todos os concellos que integran a solicitude.

h) De conformidade co establecido no artigo 20.2.l) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, por utilización da lingua galega na realización das actividades para as cales se solicita axuda, acreditada mediante compromiso expreso do concello presentado xunto coa solicitude: 2,5 puntos.

i) Para dar cumprimento ao Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes, a aquelas solicitudes que acheguen un compromiso de incluír criterios de valoración que incentiven a contratación de mulleres nos pregos que rexen a contratación das obras, equipamentos ou servizos integrados no proxecto para o cal solicitan subvención asignaránselle 2,5 puntos.

Para estes efectos, considéranse medidas incentivadoras da contratación de mulleres que os pregos inclúan como criterio de desempate entre ofertas aquela empresa licitadora que conte cun cadro de persoal cunha maior porcentaxe de mulleres contratadas e que, en caso de persistir o empate, terá preferencia a empresa licitadora que teña a maior porcentaxe de traballadoras fixas no seu cadro de persoal.

Aquelas entidades que resulten beneficiarias por aplicación deste criterio serán advertidas desta circunstancia na notificación da concesión e quedarán obrigadas a acreditar mediante certificación da secretaría a incorporación aos pregos de contratación dos criterios que incentiven a contratación de mulleres.

Para a asignación de puntuacións naqueles criterios que incorporan referencias a datos de poboación, utilizaranse as cifras oficiais en 1 de xaneiro de 2015, publicadas polo Instituto Galego de Estatística.

Artigo 26. Resolución, notificación e modificación

1. O prazo para resolver e notificar os procedementos de subvención iniciados en virtude desta orde será de catro meses contados desde o día da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. O vencemento do prazo máximo sen que sexa notificada a resolución lexitima os interesados para entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión da subvención.

2. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

3. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de Notificación Electrónica de Galicia-Notifica, dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta a disposición das notificacións, mediante un correo electrónico dirixido á contas de correo que conste na solicitude para os efectos de notificación. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

4. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido. Cando a notificación por medios electrónicos sexa de carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida polo interesado, entenderase rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, a Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia practicará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

6. Contra esta resolución, as entidades interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o xulgado do contencioso-administrativo que corresponda.

7. As presentes bases habilitan para aprobar as modificacións dos proxectos subvencionados atendendo aos obxectivos e requisitos da orde e ao cumprimento da normativa de aplicación, en particular, ao establecido no artigo 7 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas.

A autorización para a modificación do proxecto acordarase por resolución do órgano competente para a concesión destas axudas, sempre e cando non se cause prexuízo a terceiro.

8. Sen prexuízo do anterior e sen necesidade de instar procedemento de modificación de subvención, poderanse aceptar variacións nas partidas de gasto do proxecto subvencionado sempre que as variacións non superen en conxunto o 20 % do orzamento total, que non aumente o importe total do gasto aprobado e que non desvirtúen as características do proxecto e condicións que foron tidas en conta para a resolución de concesión.

Artigo 27. Aceptación da subvención e remisión do convenio de colaboración

1. A entidade beneficiaria disporá dun prazo de dez días, contados a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, para comunicar a aceptación da subvención e das condicións contidas nela, ou ben comunicar a renuncia á subvención concedida. Neste último caso, para as subvencións concedidas a agrupacións ou asociacións de concellos, o escrito de renuncia deberá vir subscrito pola persoa representante de cada un dos concellos.

Transcorrido o prazo sen que se produza manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada a subvención.

2. As agrupacións ou asociacións de concellos deberán remitir, no prazo dun mes contado desde a notificación de concesión, o convenio de colaboración subscrito entre as partes, cos requisitos e contido obrigatorio establecidos no artigo 12.

3. As entidades beneficiarias das subvencións, unha vez aceptadas estas, quedarán obrigadas a destinar os fondos percibidos ao obxecto concreto para o cal foron concedidas.

4. A Dirección Xeral de Administración Local da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza poderá comprobar, cando o considere conveniente, a execución dos proxectos subvencionados.

Artigo 28. Obrigas dos beneficiarios

Sen prexuízo das demais obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, os beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro desta orde quedan obrigados a:

1. Cumprir o obxectivo, executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión das subvencións.

2. Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento da finalidade da subvención, a realización da actividade ou adopción do comportamento que fundamentou a súa concesión e o seu custo real.

3. Destinar os fondos percibidos ao obxecto concreto para o cal foron concedidos e realizar as actuacións que integran o proxecto subvencionado, segundo o estipulado no artigo 41 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

4. Proceder ao reintegro, total ou parcial, das cantidades percibidas, se as houber, xunto cos xuros de demora correspondentes, segundo o procedemento establecido no artigo 38 da Lei de subvencións de Galicia, nos seguintes supostos:

a) Incumprimento das condicións establecidas para a concesión da subvención.

b) Incumprimento da obriga de xustificar o pagamento nos termos establecidos no artigo 36 desta orde.

c) Incumprimento da obriga de achegar os tres orzamentos que, en aplicación do artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, deba ter solicitado a entidade beneficiaria, e/ou a falta ou insuficiente acreditación de que a elección caeu na oferta economicamente máis vantaxosa.

d) Incumprimento da obriga de destinar os bens ao fin concreto para o cal se concedeu a subvención, durante un período mínimo de cinco anos.

e) Incumprimento das obrigas establecidas nos artigos 11 e 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como nos supostos establecidos no artigo 33 desta mesma lei e/ou calquera outro que resulte da normativa aplicable.

Nas solicitudes agrupadas ou asociadas, responderán todos os concellos de forma solidaria.

En todo caso, será reintegrado o financiamento público polo importe pagado da subvención que supere o custo final xustificado do proxecto subvencionado.

5. Realizar o proceso de tramitación e adxudicación da contratación conforme coas prescricións contidas na lexislación sobre contratación administrativa do sector público e, especificamente, a que rexe as contratacións das administracións públicas, sen prexuízo do establecido no artigo 29.3 da Lei de subvencións de Galicia, no artigo 31.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 9.c) e 10.e) do Decreto 193/2011, do 6 de outubro. Serán os concellos contratantes os responsables directos das consecuencias que dos incumprimentos poidan derivar.

6. Destinar os bens ao fin concreto para o cal se concede esta subvención durante un período mínimo de cinco anos e proceder ao reintegro das cantidades percibidas no caso de incumprimento desta obriga. A axuda só será definitiva se non sofre antes de transcorridos cinco anos do seu remate unha modificación que afecte a natureza do investimento.

7. Comunicarlle ao órgano concedente a obtención de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan axiña como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

8. Consentir expresamente a inclusión dos datos relevantes da subvención nos rexistros públicos que proceda, conforme coa disposición adicional do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o exercicio 2006, e artigo 16 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

9. As entidades beneficiarias estarán obrigadas a cumprir as obrigas de publicidade establecidas e, en especial, as fixadas no artigo 30 desta orde.

10. Someterse ás actuacións de comprobación que deba efectuar o órgano concedente, ás de control financeiro que corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma en relación coa subvención concedida, ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas e achegar canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

Artigo 29. Contratación

1. As entidades beneficiarias poderán concertar con terceiros a execución parcial ou total das actuacións que integran o proxecto subvencionado e que constitúe o obxecto da subvención, salvo que o impida a súa natureza. En ningún caso poderán subcontratarse actuacións que, aumentando o custo da actividade subvencionada, non acheguen valor engadido ao seu contido.

Os contratistas quedarán obrigados soamente ante a entidade beneficiaria, que asumirá a total responsabilidade da execución da actividade subvencionada fronte á Administración concedente.

2. A tramitación da contratación das obras, equipamentos ou servizos será realizada polas entidades beneficiarias conforme a normativa vixente en materia de contratación do sector público, e serán as entidades locais contratantes as responsables directas das consecuencias que dos incumprimentos poidan derivar.

En todo caso, deberá observarse o establecido no artigo 27 e 29.3 da Lei de subvencións de Galicia, no artigo 31.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 9.c) e 10.e) do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas.

3. Nos supostos previstos no artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a entidade beneficiaria deberá solicitar e obter como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do compromiso para a obra, a prestación do servizo ou a entrega do ben, salvo que polas especiais características do gasto subvencionable non exista no mercado suficiente número de entidades que as realicen, presten ou subministren ou salvo que o gasto se realizase con anterioridade á solicitude da subvención.

4. A entidade beneficiaria deberá acreditar as ofertas recibidas xunto coa documentación xustificativa da subvención e xustificar a elección entre as ofertas presentadas na forma establecida nos artigos 32 e 33, segundo o caso.

A elección deberá realizarse consonte criterios de eficiencia e economía e, con carácter xeral, recaerá na proposta económica máis vantaxosa. Se non recaer nesta, deberá xustificarse expresamente nunha memoria a elección do/a adxudicatario/a.

Artigo 30. Publicidade dos proxectos subvencionados

1. No caso de obras por importe superior a 20.000 €, a entidade beneficiaria deberá dar publicidade da actuación mediante a colocación dun cartel anunciador en que conste expresamente o financiamento da Xunta de Galicia, con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental, segundo o modelo do anexo X e de acordo coa imaxe corporativa oficial da Xunta de Galicia.

Se a subvención comprende varios proxectos de obra, a obriga de publicidade entenderase referida a cada un dos proxectos que superen o importe indicado no número anterior.

2. No suposto da adquisición de vehículos, a entidade beneficiaria deberá incluír na rotulación daqueles o logotipo da Xunta de Galicia, de acordo coa imaxe corporativa oficial, e o lema «Fondo de Compensación Ambiental», facendo constar expresamente o financiamento da Xunta de Galicia, con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental, sen prexuízo de que o beneficiario incorpore o seu propio escudo e a indicación do servizo ao cal estará afectado o dito vehículo. Para isto, seguirase o modelo establecido no anexo XI.

3. Sen prexuízo do previsto no artigo 20 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, o incumprimento da obriga da entidade beneficiaria da subvención de dar a adecuada publicidade do financiamento con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental das actuacións, naqueles supostos en que sexa exixible, será causa de perda do dereito ao cobramento da subvención. Se é o caso, será tamén causa de reintegro das cantidades percibidas, se as houber, xunto cos xuros de demora que correspondan, de acordo co establecido no artigo 15.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en relación co artigo 33.d) da citada norma, e seguirase o procedemento establecido no artigo 38 da mesma norma legal.

Artigo 31. Xustificación das subvencións

1. As entidades beneficiarias terán de prazo para executar o proxecto subvencionado e presentar a conta xustificativa ata o 30 de setembro de 2017.

2. No suposto de solicitudes conxuntas de concellos agrupados ou asociados será o concello representante e perceptor da subvención quen deba presentar a xustificación.

3. Cando deban xustificarse gastos de investimento e de custos de funcionamento dos servizos dedicados á protección do ambiente e do espazo natural, a conta xustificativa realizarase de forma separada, e deberán presentar unha conta para os gastos de investimento e outra para xustificar os gastos de funcionamento.

4. Para a xustificación da subvención, as entidades beneficiarias deberán presentar no prazo establecido no número 1 deste artigo a conta xustificativa integrada pola documentación que se establece nos artigos seguintes.

Artigo 32. Conta xustificativa das subvencións destinadas a financiar investimentos

1. A conta xustificativa das subvencións destinadas a financiar investimentos, que deberán achegar as entidades beneficiarias das subvencións no prazo indicado no artigo 31, é a seguinte:

a) Declaración responsable asinada polo representante da entidade beneficiaria (concello, mancomunidade, consorcio, agrupación ou asociación de concellos), segundo o modelo do anexo IX desta orde, en que se faga constar:

1º. O conxunto de todas as axudas solicitadas ou concedidas, para as mesmas actuacións solicitadas ao abeiro desta orde, das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos e o compromiso de comunicar de contado cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

De haber outros ingresos ou subvencións que financien a actividade subvencionada, deberá incluírse unha relación detallada de tales ingresos ou subvencións con indicación do importe e da súa procedencia.

2º. Que a/s entidade/s beneficiaria/s non está/n incursa/s en ningunha das prohibicións establecidas no artigo 10, números 2 e 3, da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para obter a condición de beneficiaria/s dunha subvención.

Para os efectos do previsto no artigo 31.7 e concordantes da Lei de subvencións de Galicia, esta declaración será documento suficiente para acreditar que as entidades locais beneficiarias están ao día das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social, que non teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma e que non son debedoras por resolución de procedemento de reintegro.

Nas contas xustificativas de agrupacións ou asociacións de concellos, a declaración da entidade representante entenderase feita de acordo coas emitidas respectivamente polo alcalde ou alcaldesa de cada un dos concellos participantes.

b) Certificación emitida no modelo do anexo VIII polo/a secretario/a do concello beneficiario ou do concello representante no caso de agrupacións ou asociacións de concellos relativa a:

1º. Á aprobación polo órgano competente da conta xustificativa da subvención, na cal se faga constar de forma detallada:

1. Ao cumprimento da finalidade da subvención.

2. Aos distintos conceptos e contías correspondentes aos gastos totais soportados pola entidade beneficiaria imputables á actuación subvencionada, coa seguinte relación: identificación do/a acredor/a, número de factura ou documento equivalente, importe, data de emisión e data de recoñecemento da obriga polo órgano competente.

2º. A que os gastos de persoal incorporados na relación anterior foron aplicados á execución do proxecto subvencionado dentro do prazo de execución e xustificación establecido no artigo 31 da Orde (deberán precisarse co grao de detalle recollido no mesmo anexo VIII).

3º. A que, segundo informe da intervención municipal, se tomou razón na contabilidade do gasto correspondente á execución do proxecto subvencionado.

4º. Que, segundo informe do/a secretario/a do concello, a contratación das obras, equipamentos ou servizos se realizou consonte a normativa de contratación do sector público.

Nos supostos previstos no artigo 29.3 da Lei de subvencións de Galicia, deberá facerse constar:

a. As tres ofertas que deben solicitar e obter, de conformidade co establecido no artigo 48.2.f) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei de subvencións de Galicia e no artigo 29 desta orde.

b. Que se cumpriu o establecido nos artigos 29.3 da Lei de subvencións de Galicia, e 31.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, especialmente que a elección entre as ofertas recaeu na proposta económica máis vantaxosa.

5º. De ser o caso, incluirase a certificación de que nos pregos de contratación das obras, equipamentos ou servizos integrados no proxecto subvencionado se incluíron criterios de valoración que incentiven a contratación de mulleres.

c) En cumprimento das obrigas de publicidade establecidas no artigo 30 desta orde, deberán achegar ademais:

1º. En obras por importe superior a 20.000 euros, achegaranse fotografías, en soporte dixital ou papel, do lugar ou lugares onde efectuasen as actuacións, tomadas antes, durante e con posterioridade á súa realización. A presentación das fotografías farase de xeito que permita identificar os lugares e o momento da execución a que correspondan e deberá apreciarse a colocación do cartel ou carteis no/s lugar/es das obras e a súa adecuación ao modelo do anexo X desta orde.

2º. No caso de subvencións para vehículos, achegaranse fotografías, en soporte dixital ou papel, do vehículo, nas cales se aprecie a rotulación coa publicidade do cofinanciamento das actuacións con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental, segundo o modelo do anexo XI desta orde.

d) A adquisición de bens de segunda man será subvencionable sempre que se achegue a seguinte documentación xustificativa:

1º. Unha declaración do vendedor sobre a orixe dos bens e que non foron obxecto de ningunha outra subvención.

2º. Certificación de taxador independente que acredite que o prezo do ben non é superior ao valor de mercado e que é inferior ao custo de bens novos similares.

2. A Dirección Xeral de Administración Local poderá solicitar calquera documentación necesaria para a correcta verificación da subvención.

3. A falta de presentación da xustificación no prazo indicado comportará a perda do dereito ao cobramento da subvención e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia, sen prexuízo do previsto nos artigos 45.2 e 46 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

4. A Dirección Xeral de Administración Local, de atopar conforme a documentación xustificativa, proporá o libramento dos fondos, sempre que o beneficiario cumpra a obriga de executar o proxecto que fundamentou a concesión, segundo o estipulado no artigo 41 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 33. Conta xustificativa das subvencións destinadas a financiar os custos de funcionamento dos servizos municipais dedicados á protección do ambiente e do espazo natural

1. A conta xustificativa das subvencións destinadas a financiar os custos de funcionamento dos servizos de protección do ambiente e do espazo natural, que deberán achegar as entidades beneficiarias das subvencións no prazo indicado no artigo 31, estará integrada polos seguintes documentos:

a) Declaración responsable asinada polo representante da entidade beneficiaria (concello, mancomunidade, consorcio, agrupación ou asociación de concellos), segundo o modelo do anexo IX desta orde, en que se faga constar:

1º. O conxunto de todas as axudas solicitadas ou concedidas, para as mesmas actuacións solicitadas ao abeiro desta orde, das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos e o compromiso de comunicar de contado cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

De haber outros ingresos ou subvencións que financien a actividade subvencionada, deberá incluírse unha relación detallada de tales ingresos ou subvencións con indicación do importe e da súa procedencia.

2º. Que a/s entidade/s beneficiaria/s non está/n incursa/s en ningunha das prohibicións establecidas no artigo 10, números 2 e 3, da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para obter a condición de beneficiaria/s dunha subvención.

Para os efectos do previsto no artigo 31.7 e concordantes da Lei de subvencións de Galicia, esta declaración será documento suficiente para acreditar que as entidades locais beneficiarias están ao día das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social, que non teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma e que non son debedoras por resolución de procedemento de reintegro.

Nas contas xustificativas de agrupacións ou asociacións de concellos, a declaración da entidade representante entenderase feita de acordo coas emitidas respectivamente polo alcalde ou alcaldesa de cada un dos concellos participantes.

b) Certificación emitida no modelo do anexo VIII polo/a secretario/a do concello beneficiario ou do concello representante no caso de agrupacións ou asociacións de concellos relativa a:

1º. Á aprobación polo órgano competente da conta xustificativa da subvención, na cal se faga constar de forma detallada:

a. Ao cumprimento da finalidade da subvención.

b. Aos distintos conceptos e contías correspondentes aos gastos totais soportados pola entidade beneficiaria imputables á actuación subvencionada, coa seguinte relación: identificación do/a acredor/a, número de factura ou documento equivalente, importe, data de emisión e data de recoñecemento da obriga polo órgano competente.

2º. A que os gastos de persoal incorporados na relación anterior foron aplicados á execución do proxecto subvencionado dentro do prazo de execución e xustificación establecido no artigo 31 da Orde (deberán precisarse co grao de detalle recollido no mesmo anexo VIII).

3º. A que, segundo informe da intervención municipal, se tomou razón na contabilidade do gasto correspondente á execución do proxecto subvencionado.

4º. A que, segundo informe do/a secretario/a do concello, a contratación das obras, equipamentos ou servizos se realizou consonte a normativa de contratación do sector público.

Nos supostos previstos no artigo 29.3 da Lei de subvencións de Galicia, deberá facerse constar:

1. As tres ofertas que deben solicitar e obter, de conformidade co establecido no artigo 48.2.f) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei de subvencións de Galicia e no artigo 29 desta orde.

2. Que se cumpriu o establecido nos artigos 29.3 da Lei de subvencións de Galicia, e 31.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, especialmente que a elección entre as ofertas recaeu na proposta económica máis vantaxosa.

5º. De ser o caso, incluirase a certificación de que nos pregos de contratación das obras, equipamentos ou servizos integrados no proxecto subvencionado se incluíron criterios de valoración que incentiven a contratación de mulleres.

2. A Dirección Xeral de Administración Local poderá solicitar calquera documentación necesaria para a correcta verificación da subvención.

3. A falta de presentación da xustificación no prazo indicado comportará a perda do dereito ao cobramento da subvención e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia, sen prexuízo do previsto nos artigos 45.2 e 46 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

4. A Dirección Xeral de Administración Local, de atopar conforme a documentación xustificativa, proporá o libramento dos fondos, sempre que o beneficiario cumpra a obriga de executar o proxecto que fundamentou a concesión, segundo o estipulado no artigo 41 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 34. Libramento das subvencións

1. A Dirección Xeral de Administración Local, de atopar conformes os xustificantes, proporá o libramento dos fondos, sempre que a entidade beneficiaria cumpra a obriga de realizar as actuacións subvencionadas e de xustificar a súa execución nos prazos e na forma establecidos nesta orde, de conformidade co estipulado no artigo 41 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. A Dirección Xeral de Administración Local poderá solicitar calquera outra documentación necesaria para a correcta verificación da xustificación.

3. No caso de subvencións superiores a 60.000 €, con carácter previo á proposta de pagamento, realizarase a comprobación material do investimento, e quedará constancia no expediente mediante acta de conformidade asinada por un representante da Administración e polo representante da entidade beneficiaria. A comprobación pode efectuala un representante distinto do concedente da subvención. Excepcionalmente, poderase substituír esta comprobación por unha xustificación documental que constate de forma razoable e suficiente a realización da actividade subvencionada.

4. Para os efectos do previsto no artigo 30.2 da Lei de subvencións de Galicia encoméndaselles ás delegacións territoriais da Xunta de Galicia a realización das comprobacións materiais que deriven desta orde.

Artigo 35. Perda do dereito ao cobramento da subvención

1. Sen prexuízo de calquera outra causa que derive da normativa aplicable á subvención, constitúen causas de perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención as seguintes:

a) Non presentar toda a documentación xustificativa no tempo e na forma exixibles consonte o establecido nesta orde.

b) Incumprimento das condicións establecidas para a concesión da subvención. Para estes efectos, considéranse incumprimentos das condicións establecidas para a concesión, entre outros, os seguintes:

a. Non executar todas ou algunhas das actuacións que integran o proxecto que fundamenta a resolución de concesión.

b. Xustificar conceptos ou elementos que representen menos do 60 % do orzamento dalgunha das actuacións subvencionables, nos termos establecidos no artigo 18.3 destas bases reguladoras.

c. Incumprimento das obrigas de publicidade establecidas nesta orde, particularmente a obriga de colocar cartel de obra e/ou rotulación do vehículo, e non achegar as fotografías que acrediten o cumprimento destas obrigas cos requisitos establecidos para a súa presentación nos artigos 30 e 32 da orde.

d. Non achegar o mínimo de 3 orzamentos, naqueles supostos en que a entidade beneficiaria os deba ter solicitado en cumprimento do artigo 29.3 da Lei de subvencións de Galicia ou a falta ou insuficiente acreditación de que a elección entre as ofertas se realizou con base en criterios de eficiencia e economía e que recaeu na oferta económica máis vantaxosa.

e. Non presentar o convenio de colaboración exixido polo artigo 12 nos prazos establecidos nestas bases reguladoras.

f. Non acreditar mediante certificación da secretaría do concello a incorporación aos pregos de contratación dos criterios que incentiven a contratación de mulleres, naqueles casos en que sexa exixible.

g. Calquera outra causa que poña de manifesto que a entidade non reunía os requisitos para ser beneficiaria destas subvencións ou a alteración dos supostos que serviron de base para a avaliación das solicitudes.

2. A perda do dereito ao cobramento será total ou parcial, segundo afecte todas ou algunha das actuacións que integran o proxecto que fundamenta a resolución de concesión.

Artigo 36. Efectividade dos pagamentos

1. As entidades beneficiarias estarán obrigadas a acreditar documentalmente a efectividade dos pagamentos dos gastos correspondentes á execución das actuacións subvencionadas e relacionados na certificación de gastos presentada. Estes pagamentos deberán estar realizados no prazo máximo de sesenta días naturais contados a partir da data do ingreso na conta bancaria das beneficiarias de cada un dos aboamentos das subvencións concedidas.

A acreditación realizarase mediante xustificante orixinal de transferencia bancaria que estará debidamente identificada e selada pola entidade bancaria.

Naqueles casos en que o pagamento se realice mediante banca electrónica, o xustificante da transferencia bancaria deberá presentarse asinado e selado pola entidade beneficiaria das subvencións.

2. A Dirección Xeral de Administración Local poderá solicitar calquera outra documentación necesaria para a correcta verificación da efectividade dos pagamentos realizados.

Artigo 37. Cantidades dispoñibles

As cantidades que resultasen sobrantes por causa de renuncia expresa, non presentación das xustificacións correspondentes por parte das entidades beneficiarias, minoración por menor xustificación das cantidades inicialmente aprobadas, perda do dereito ao cobramento da subvención ou calquera outra causa aplicable, poderán dedicarse a subvencionar aquelas entidades que presentaron, en prazo, solicitude de subvención ao abeiro da liña competitiva.

Artigo 38. Incumprimento das condicións impostas

1. Transcorrido o prazo establecido no artigo 31.1 sen ter presentado as correspondentes xustificacións, producirase a perda do dereito da entidade beneficiaria ao cobramento da subvención e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia, e poderá esta consellería utilizar este crédito en beneficio doutros posibles beneficiarios, sen prexuízo do previsto nos artigos 45 e 46 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

2. O incumprimento da obriga de xustificación, nomeadamente da obriga de acreditar documentalmente a efectividade dos pagamentos recollida no artigo 36 desta orde, dará lugar ao inicio do procedemento de reintegro da subvención previsto no artigo 38 da Lei de subvencións de Galicia.

3. No caso de incumprimento das obrigas establecidas no artigo 28 desta orde, así como as establecidas nos artigos 11 e 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e, en todo caso, nos supostos establecidos no artigo 33 da dita lei, a entidade comprométese a reintegrar as cantidades percibidas, se as houber, xunto cos xuros de demora que deba aquel, segundo o procedemento establecido no artigo 38 da mesma norma legal.

Artigo 39. Modificación

Toda alteración non autorizada das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente doutras achegas fóra dos casos permitidos nas normas reguladoras, poderán dar lugar á modificación da resolución de concesión, de acordo co artigo 17.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

O incumprimento da obriga de destino referida que se producirá, en todo caso, co alleamento ou gravame dos bens, será causa de reintegro, nos termos establecidos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, quedando os bens afectos ao pagamento do reintegro calquera que sexa o seu posuidor.

Artigo 40. Concorrencia de axudas e subvencións públicas

Estas subvencións son compatibles coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade procedentes de calquera Administración ou ente público ou privado, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

Porén, o importe das subvencións en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da actividade subvencionada.

Artigo 41. Publicidade das subvencións concedidas

1. De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a consellería responsable da iniciativa publicará na súa páxina web oficial a relación das persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, se puideren impoñer nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.

2. Por outra parte, de conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitirase á Base de datos nacional de subvencións a información e o texto da convocatoria para a súa publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 42. Protección de datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición, cuxo tratamento e publicación autorizen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado «Relacións administrativas coa cidadanía e entidades» cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento.

O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Edificio Administrativo de San Caetano, San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela, ou a través dun correo electrónico a: administracionlocal@xunta.gal.

Artigo 43. Modelos normalizados

A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados para facilitar a realización de trámites administrativos despois da presentación das solicitudes de inicio. Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar durante a tramitación deste procedemento deberán ser realizados electronicamente accedendo á Carpeta do cidadán da persoa interesada.

Artigo 44. Información relativa á orde de convocatoria

Sobre este procedemento administrativo poderase obter documentación normalizada ou información adicional na Dirección Xeral de Administración Local, a través dos seguintes medios:

a) Páxina web oficial da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (http://cpapx.xunta.es) ou na páxina web www.eidolocal.es.

b) Nos teléfonos 881 99 72 58 (liña en concorrencia non competitiva) e 981 54 74 02 (liña en concorrencia competitiva).

c) No enderezo electrónico: administracionlocal@xunta.gal.

Disposición derradeira primeira

De conformidade co previsto no artigo 4 da Orde do 14 de maio de 2013, sobre delegación de competencias (DOG núm. 92, do 15 de maio), delégase na persoa titular da Dirección Xeral de Administración Local a competencia para resolver os procedementos de subvención que se inicien en virtude desta orde.

Disposición derradeira segunda

Facúltase a persoa titular da Dirección Xeral de Administración Local para ditar, no ámbito das súas competencias, as resolucións precisas para o desenvolvemento desta orde.

Disposición derradeira terceira

En todo o non previsto nesta orde rexerá a normativa xeral en materia de subvencións contida na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ademais do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións as entidades locais galegas.

Disposición derradeira cuarta

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2016

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO V
Aplicacións orzamentarias: 05.23.141A.461.0 e 05.23.141A.761.0
Crédito orzamentario: 6.307.595,58 €

Concello

Provincia

Número de aeroxeradores

Importe máximo subvención por número de aeroxeradores

Lonxitude de liñas (en metros)

Importe máximo subvención por liñas

Importe máximo subvención total

Abadín

Lugo

198

254.406,35

18.524,00

28.130,62

282.536,97

Agolada

Pontevedra

11

14.133,69

100,00

2.000,00

16.133,69

Alfoz

Lugo

35

44.970,82

892,00

2.000,00

46.970,82

Antas de Ulla

Lugo

2

2.569,76

5.500,00

8.352,33

10.922,09

Aranga

A Coruña

15

19.273,21

14.623,00

22.206,55

41.479,76

Arbo

Pontevedra

23

29.552,25

2.736,00

4.154,90

33.707,15

Arteixo

A Coruña

2

2.569,76

1.711,00

2.598,33

5.168,09

Arzúa

A Coruña

 

 

1.568,00

2.381,17

2.381,17

Avión

Ourense

40,5

52.037,66

 

52.037,66

Baleira

Lugo

17

21.842,97

8.043,00

12.214,13

34.057,10

Baltar

Ourense

4

5.139,52

 

5.139,52

Bande

Ourense

4

5.139,52

 

5.139,52

Beariz

Ourense

 

 

10.903,00

16.557,34

16.557,34

Boborás

Ourense

 

 

7.183,00

10.908,13

10.908,13

Boimorto

A Coruña

5,5

7.066,84

 

7.066,84

Boiro

A Coruña

1

1.284,88

453,00

2.000,00

3.284,88

Cabana de Bergantiños

A Coruña

13

16.703,45

8.497,00

12.903,58

29.607,03

Caldas de Reis

Pontevedra

4

5.139,52

73,00

2.000,00

7.139,52

Camariñas

A Coruña

42

53.964,98

6.346,00

9.637,06

63.602,04

Cañiza, A

Pontevedra

62

79.662,60

2.534,00

3.848,15

83.510,75

Capela, A

A Coruña

11

14.133,69

 

14.133,69

Carballedo

Lugo

10

12.848,81

 

12.848,81

Carballiño, O

Ourense

 

 

4.968,00

7.544,42

7.544,42

Cariño

A Coruña

44

56.534,75

 

56.534,75

Carnota

A Coruña

49,5

63.601,59

 

63.601,59

Castro Caldelas

Ourense

4

5.139,52

 

5.139,52

Castroverde

Lugo

24,5

31.479,57

 

31.479,57

Catoira

Pontevedra

10

12.848,81

 

12.848,81

Cedeira

A Coruña

70

89.941,64

309,00

2.000,00

91.941,64

Celanova

Ourense

 

 

4.000,00

6.074,42

6.074,42

Cerceda

A Coruña

2

2.569,76

1.373,00

2.085,04

4.654,80

Cerdedo

Pontevedra

8

10.279,04

 

10.279,04

Cervo

Lugo

16,5

21.200,53

2.009,00

3.050,88

24.251,41

Chandrexa de Queixa

Ourense

35

44.970,82

4.769,00

7.242,23

52.213,05

Chantada

Lugo

21

26.982,49

14.100,00

21.412,32

48.394,81

Coristanco

A Coruña

27

34.691,78

13.650,00

20.728,94

55.420,72

Cotobade

Pontevedra

13

16.703,45

 

16.703,45

Covelo

Pontevedra

49

62.959,15

7.566,00

11.489,76

74.448,91

Cualedro

Ourense

44,5

57.177,19

6.162,00

9.357,64

66.534,83

Cuntis

Pontevedra

3

3.854,64

3.854,64

Curtis

A Coruña

 

 

27.716,00

42.089,63

42.089,63

Dodro

A Coruña

5

6.424,40

 

6.424,40

Dumbría

A Coruña

114

146.476,39

5.737,00

8.712,23

155.188,62

Estrada, A

Pontevedra

2

2.569,76

5.104,00

7.750,95

10.320,71

Fonsagrada, A

Lugo

64

82.232,36

6.229,00

9.459,39

91.691,75

Forcarei

Pontevedra

105,5

135.554,90

16.676,00

25.324,25

160.879,15

Fornelos de Montes

Pontevedra

5

6.424,40

 

6.424,40

Foz

Lugo

9

11.563,93

 

11.563,93

Friol

Lugo

33

42.401,06

7.926,00

12.036,45

54.437,51

Guitiriz

Lugo

39

50.110,34

20.812,00

31.605,19

81.715,53

Irixo, O

Ourense

37

47.540,58

1.963,00

2.981,02

50.521,60

Irixoa

A Coruña

15,5

19.915,65

99,00

2.000,00

21.915,65

Lalín

Pontevedra

80

102.790,45

6.217,00

9.441,16

112.231,61

Lama, A

Pontevedra

51,5

66.171,35

48,00

2.000,00

68.171,35

Laracha, A

A Coruña

1

1.284,88

1.126,00

2.000,00

3.284,88

Leiro

Ourense

 

 

1.355,00

2.057,71

2.057,71

Lousame

A Coruña

15

19.273,21

 

19.273,21

Malpica de Bergantiños

A Coruña

69

88.656,76

1.208,00

2.000,00

90.656,76

Mañón

A Coruña

73

93.796,28

2.548,00

3.869,41

97.665,69

Mazaricos

A Coruña

123,5

158.682,75

34.118,00

51.811,73

210.494,48

Meira

Lugo

30

38.546,42

7.807,00

11.855,74

50.402,16

Melide

A Coruña

19

24.412,73

 

24.412,73

Melón

Ourense

18

23.127,85

 

23.127,85

Mondoñedo

Lugo

39

50.110,34

16.551,00

25.134,41

75.244,75

Monfero

A Coruña

25

32.122,01

261,00

2.000,00

34.122,01

Montederramo

Ourense

36

46.255,70

 

46.255,70

Muras

Lugo

381

489.539,50

30.349,00

46.088,11

535.627,61

Muros

A Coruña

41

52.680,10

3.940,00

5.983,30

58.663,40

Narón

A Coruña

6

7.709,28

 

7.709,28

Negreira

A Coruña

49

62.959,15

7.701,00

11.694,77

74.653,92

Neves, As

Pontevedra

23

29.552,25

3.375,00

5.125,29

34.677,54

Nogueira de Ramuín

Ourense

53

68.098,67

6.821,00

10.358,40

78.457,07

Ortigueira

A Coruña

116

149.046,15

17.977,00

27.299,95

176.346,10

Ourol

Lugo

156,5

201.083,81

24.137,00

36.654,55

237.738,36

Outes

A Coruña

30

38.546,42

 

38.546,42

Padrón

A Coruña

2

2.569,76

362,00

2.000,00

4.569,76

Palas de Rei

Lugo

25

32.122,01

2.280,00

3.462,42

35.584,43

Parada de Sil

Ourense

17

21.842,97

 

21.842,97

Páramo, O

Lugo

4

5.139,52

 

5.139,52

Pastoriza, A

Lugo

5

6.424,40

4.989,00

7.576,32

14.000,72

Piñor

Ourense

2

2.569,76

 

2.569,76

Pobra do Caramiñal, A

A Coruña

48

61.674,27

3.548,00

5.388,01

67.062,28

Pol

Lugo

4,5

5.781,96

 

5.781,96

Ponteceso

A Coruña

63

80.947,48

18.713,00

28.417,64

109.365,12

Pontenova, A

Lugo

9,5

12.206,37

2.143,00

3.254,37

15.460,74

Pontes, As

A Coruña

139

178.598,40

56.039,00

85.101,05

263.699,45

Porto do Son

A Coruña

51

65.528,91

12.510,00

18.997,74

84.526,65

Rianxo

A Coruña

6

7.709,28

 

7.709,28

Ribeira

A Coruña

 

 

5.357,00

8.135,16

8.135,16

Ribeira de Piquín

Lugo

33

42.401,06

 

42.401,06

Riotorto

Lugo

2,5

3.212,20

4.428,00

6.724,38

9.936,58

Rodeiro

Pontevedra

36

46.255,70

4.800,00

7.289,30

53.545,00

Rois

A Coruña

14

17.988,33

5.236,00

7.951,41

25.939,74

San Sadurniño

A Coruña

26

33.406,90

139,00

2.000,00

35.406,90

Santa Comba

A Coruña

54,5

70.025,99

7.047,00

10.701,61

80.727,60

Sarria

Lugo

6

7.709,28

7.760,00

11.784,37

19.493,65

Silleda

Pontevedra

12,5

16.061,01

10.802,00

16.403,96

32.464,97

Sobrado

A Coruña

13,5

17.345,89

12.377,00

18.795,76

36.141,65

Somozas, As

A Coruña

87

111.784,61

2.851,00

4.329,54

116.114,15

Toques

A Coruña

12

15.418,57

 

15.418,57

Tordoia

A Coruña

7

8.994,16

 

8.994,16

Touro

A Coruña

 

 

1.749,00

2.656,04

2.656,04

Valadouro, O

Lugo

120

154.185,67

11.511,00

17.480,65

171.666,32

Valdoviño

A Coruña

19

24.412,73

 

24.412,73

Verea

Ourense

15

19.273,21

3.744,00

5.685,65

24.958,86

Vicedo, O

Lugo

84

107.929,97

8.120,00

12.331,07

120.261,04

Vila de Cruces

Pontevedra

8

10.279,04

26.363,00

40.034,96

50.314,00

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

2

2.569,76

6.875,00

10.440,40

13.010,16

Vilalba

Lugo

129

165.749,59

27.808,00

42.229,34

207.978,93

Vilasantar

A Coruña

 

 

1.902,00

2.888,38

2.888,38

Vimianzo

A Coruña

68

87.371,88

21.859,00

33.195,17

120.567,05

Viveiro

Lugo

50

64.244,03

23.450,00

35.611,26

99.855,29

Xermade

Lugo

43,5

55.892,31

5.261,00

7.989,37

63.881,68

Xinzo de Limia

Ourense

0,5

642,44

308,00

2.000,00

2.642,44

Xove

Lugo

11

14.133,69

1.247,00

2.000,00

16.133,69

Xunqueira de Espadanedo

Ourense

6

7.709,28

 

7.709,28

Zas

A Coruña

28,5

36.619,10

7.087,00

10.762,34

47.381,44

Totais

4050

5.203.766,35

715.058,00

1.103.829,23

6.307.595,58

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file