Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 20 Luns, 30 de xaneiro de 2017 Páx. 4297

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela

EDICTO (219/2016).

Eu, Susana Varela Amboage, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela, fago saber que no procedemento de execución de títulos xudiciais 219/2016 deste xulgado do social, seguido por instancia de José Ramón Fragio Vázquez contra Excavacións Migasa, S.L. e o Fogasa, se ditou a seguinte resolución:

«Decreto.

Letrada da Administración de xustiza, Susana Varela Amboage.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2016

Antecedentes de feito:

Primeiro. José Ramón Fragio Vázquez presentou solicitude de execución da sentenza número 274/2016 do 20 de setembro de 2016 ditada no procedemento ordinario 611/2013, fronte a Excavacións Migasa, S.L. e o Fogasa e, atendendo á devandita solicitude, en data 28 de novembro de 2016 este órgano xudicial ditou auto en que despacha orde xeral de execución pola cantidade de 5.102,78 euros en concepto de principal (3.731,39 euros en concepto de salarios, paga extra de verán, indemnización, aviso previo de despedimento e vacacións; 40,92 euros en concepto de xuros do artigo 1108 do Código civil respecto da cantidade 338,11 euros; 1.130,47 euros en concepto de xuros do artigo 29.3 do ET respecto da cantidade de 3.393,28 euros; máis 200 euros en concepto de honorarios de letrado), máis outros 510,27 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, se é o caso, poidan percibirse durante a execución e as custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación.

Segundo. Consta nas actuacións a declaración previa de insolvencia da parte aquí executada Excavacións Migasa, S.L., realizada por Decreto do 3 de setembro de 2014, ditado por este órgano xudicial na ETX 17/2014.

Terceiro. Para cumprir o requisito que se contén no artigo 276.3 da LXS, ditouse en data 28 de novembro de 2016 decreto dando audiencia previa á parte demandante e ao Fondo de Garantía Salarial para que sinalasen, se é o caso, a existencia de novos bens co resultado que consta en autos.

Fundamentos de dereito:

Primeiro. Dispón o artigo 276.3 da LXS que, declarada xudicialmente a insolvencia dunha empresa, iso será base suficiente para estimar a súa pervivencia noutras execucións, podendo ditarse o decreto de insolvencia sen necesidade de reiterar as indagacións de bens do artigo 250 desta lei, debendo darse audiencia previa á parte demandada e ao Fondo de Garantía Salarial para que sinalen a existencia de novos bens.

Segundo. Na presente executoria cumpríronse os requisitos e trámites de indagación de bens establecidos nos artigos 250 e 276 da LXS, que supón concluír respecto da executada a pervivencia da situación de insolvencia ao non se coñecer novos bens daquela sobre os que facer efectivas as actividades de execución, polo que procede, cumprindo o efecto previsto no artigo 276.2 da LXS declarar a insolvencia total, que haberá de entenderse provisional para todos os efectos, ata que se coñezan novos bens ao executado.

Vistos os preceptos legais citados e demais de xeral e pertinente aplicación,

Parte dispositiva:

Acordo:

a) Declarar a executada Excavacións Migasa, S.L. en situación de insolvencia total por importe de 5.102,78 euros en concepto de principal (3.731,39 euros en concepto de salarios, paga extra de verán, indemnización, aviso previo de despedimento e vacacións; 40,92 euros en concepto de xuros do artigo 1108 do Código civil respecto da cantidade 338,11 euros; 1.130,47 euros en concepto de xuros do artigo 29.3 do ET respecto da cantidade de 3.393,28 euros; máis 200 euros en concepto de honorarios de letrado), máis outros 510,27 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, se é o caso, poidan percibirse durante a execución e as custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación, insolvencia que se entenderá para todos os efectos como provisional.

b) Arquivar as actuacións logo de anotación no libro correspondente, sen prexuízo de reabrir a execución, se a partir deste momento se coñecen novos bens da executada.

c) Unha vez firme a presente resolución, procédase á súa inscrición no rexistro correspondente.

Notifíquese ás partes e fágaselles saber que en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou interesados e, se é o caso, os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con tal fin producirán plenos efectos e as notificacións neles intentadas sen efecto serán válidas mentres non sexan facilitados outros datos alternativos. Será carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre que estes últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.

Modo de impugnación: contra a presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interpoñerse ante quen dita a resolución no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación desta con expresión da infracción cometida nesta a xuízo do recorrente, artigo 188 da LXS. O recorrente que non teña a condición de traballador ou beneficiario de réxime público da Seguridade Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros, na conta número 0049 3569 9200 0500 1274 no Banco Santander, S.A. debendo indicar no campo concepto, “recurso” seguida do código “31 Social-Revisión de resolucións letrado da Administración de xustiza”. Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria deberá incluír tras a conta referida, separados por un espazo coa indicación “recurso” seguida do código “31 Social-Revisión de resolucións letrado da Administración de xustiza”. Se efectuar diversos pagamentos na mesma conta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, mesmo se obedecen a outros recursos da mesma ou distinta clase indicando no campo de observacións a data da resolución impugnada utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento en todo caso, o Ministerio fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos dependentes deles.

A letrada da Administración de xustiza».

E para que sirva de notificación en legal forma a Excavacións Migasa, S.L., en ignorado paradoiro, expido o presente edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2016

A letrada da Administración de xustiza