Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Venres, 3 de febreiro de 2017 Páx. 5110

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2017 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e a situación da tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao terceiro trimestre de 2016.

De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e ás súas modificacións, e á situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao terceiro trimestre de 2016, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2017

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO

Situación dos créditos do orzamento corrente de 2016
Ata o 30.9.2016

Administración xeral-Resumo xeral por seccións

         Sección

Créditos
iniciais

Modificacións
de crédito

Créditos
vixentes

Rc para transferencias

Rc non dispoñibilidade

Crédito
executable

Saldo
dispoñible

01

Parlamento

18.339.725,00

0,00

18.339.725,00

0,00

0,00

18.339.725,00

89.500,00

02

Consello de Contas

6.646.757,00

0,00

6.646.757,00

0,00

0,00

6.646.757,00

2.654.038,53

03

Consello da Cultura Galega

2.415.833,00

55.000,00

2.470.833,00

0,00

0,00

2.470.833,00

477.429,24

04

Presidencia da Xunta de Galicia

268.515.060,00

11.746.055,78

280.261.115,78

370.000,00

0,00

279.891.115,78

4.597.718,08

05

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza

252.471.078,00

28.124.131,88

280.595.209,88

3.600.840,73

212.229,25

276.782.139,90

23.946.654,72

06

Consellería de Facenda

51.766.045,00

22.657.025,12

74.423.070,12

0,00

0,00

74.423.070,12

15.742.684,20

07

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

108.863.340,00

10.272.557,55

119.135.897,55

280.734,57

0,00

118.855.162,98

47.904.992,44

08

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

339.733.588,00

30.295.523,21

370.029.111,21

28.260,14

0,00

370.000.851,07

2.449.246,81

09

Consellería de Economía, Emprego e Industria

413.762.494,00

151.886.127,79

565.648.621,79

382.495,46

0,00

565.266.126,33

185.565.841,66

10

Consellería de Cultura, Educación e O.U.

2.250.849.617,00

37.188.754,30

2.288.038.371,30

4.095.616,14

0,00

2.283.942.755,16

121.260.155,95

11

Consellería de Sanidade

3.309.935.296,00

53.251.280,12

3.363.186.576,12

213.281,00

1.800.000,00

3.361.173.295,12

8.908.631,12

12

Consellería de Política Social

618.541.640,00

23.952.993,18

642.494.633,18

3.658.557,55

5.321.544,42

633.514.531,21

51.329.753,47

13

Consellería do Medio Rural

503.522.539,00

197.936.226,44

701.458.765,44

1.312.423,45

0,00

700.146.341,99

256.206.396,28

14

Consellería do Mar

129.264.287,00

12.301.856,02

141.566.143,02

1.027.064,81

4.364,63

140.534.713,58

35.920.000,72

20

Consello Consultivo de Galicia

2.059.784,00

0,00

2.059.784,00

3.146,00

0,00

2.056.638,00

289.609,63

21

Transferencias a Corporacións Locais

116.138.255,00

0,00

116.138.255,00

0,00

0,00

116.138.255,00

30.416.864,96

22

Débeda Pública da Comunidade Autónoma

1.598.200.386,00

0,00

1.598.200.386,00

3.500.000,00

0,00

1.594.700.386,00

21.199.073,06

23

Gastos de diversas consellerías

46.535.273,00

14.017.074,34

60.552.347,34

0,00

205.055,00

60.347.292,34

32.130.705,11

          Total xeral

10.037.560.997,00

593.684.605,73

10.631.245.602,73

18.472.419,85

7.543.193,30

10.605.229.989,58

841.089.295,98

Administración xeral-Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Créditos
iniciais

Modificacións
de crédito

Créditos
vixentes

Rc para transferencias

Rc non dispoñibilidade

Crédito
executable

Saldo
dispoñible

1 Gastos de persoal

1.891.233.155,00

8.768.884,47

1.900.002.039,47

7.877.632,76

0,00

1.892.124.406,71

131.373.435,90

2 Gastos en bens correntes e servizos

510.537.010,00

9.385.120,14

519.922.130,14

699.717,50

1.221.544,42

518.000.868,22

39.932.446,00

3 Gastos financeiros

270.249.033,00

569.064,90

270.818.097,90

3.500.000,00

0,00

267.318.097,90

1.917.444,14

4 Transferencias correntes

4.479.371.206,00

127.743.820,89

4.607.115.026,89

720.847,51

4.312.229,25

4.602.081.950,13

123.737.061,74

5 Fondo de continxencia

12.948.783,00

13.557.164,00

26.505.947,00

0,00

205.055,00

26.300.892,00

26.300.892,00

6 Investimentos reais

281.759.438,00

62.874.617,72

344.634.055,72

3.049.951,50

0,00

341.584.104,22

65.032.681,39

7 Transferencias de capital

1.168.262.419,00

346.167.891,28

1.514.430.310,28

2.624.270,58

1.804.364,63

1.510.001.675,07

420.171.496,52

8 Activos financeiros

93.000.369,00

25.144.146,33

118.144.515,33

0,00

0,00

118.144.515,33

13.246.337,69

9 Pasivos financeiros

1.330.199.584,00

-526.104,00

1.329.673.480,00

0,00

0,00

1.329.673.480,00

19.377.500,60

Total xeral

10.037.560.997,00

593.684.605,73

10.631.245.602,73

18.472.419,85

7.543.193,30

10.605.229.989,58

841.089.295,98

Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao terceiro trimestre de 2016 (ata o 30.9.2016)
Administración xeral-Resumo xeral por seccións

        Sección

Orzamento
vixente

Retencións
de crédito

Saldo
de autorizacións

Saldo
de disposicións

Saldo
de obrigas

Pagamentos pendentes ordenar

Pendente
de pagamento

Saldo
orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas
de pagamento

Pagamentos ordenados

Pagamentos realizados

01

Parlamento

18.339.725,00

0,00

0,00

6.083.408,28

0,00

1.935.783,35

0,00

89.500,00

18.250.225,00

18.250.225,00

12.166.816,72

12.166.816,72

10.231.033,37

10.231.033,37

02

Consello de Contas

6.646.757,00

0,00

0,00

155.482,06

0,00

0,00

0,00

2.654.038,53

3.992.718,47

3.992.718,47

3.837.236,41

3.837.236,41

3.837.236,41

3.837.236,41

03

Consello da Cultura Galega

2.470.833,00

3.726,00

147.388,75

531.369,60

0,00

28.495,28

0,00

477.429,24

1.989.677,76

1.842.289,01

1.310.919,41

1.310.919,41

1.282.424,13

1.282.424,13

04

Presidencia da Xunta de Galicia

280.261.115,78

793.629,56

953.201,14

107.337.662,82

0,00

18.619.930,64

0,00

4.597.718,08

274.869.768,14

273.916.567,00

166.578.904,18

166.578.904,18

147.958.973,54

147.958.973,54

05

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza

280.595.209,88

4.218.251,76

7.340.087,79

78.235.062,23

0,00

6.621.782,21

0,00

23.946.654,72

252.430.303,40

245.090.215,61

166.855.153,38

166.855.153,38

160.233.371,17

160.233.371,17

06

Consellería de Facenda

74.423.070,12

1.500,52

592.606,70

10.363.061,34

0,00

3.855.028,10

0,00

15.742.684,20

58.678.885,40

58.086.278,70

47.723.217,36

47.723.217,36

43.868.189,26

43.868.189,26

07

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

119.135.897,55

1.970.038,08

14.450.314,90

19.773.167,70

0,00

4.932.757,84

0,00

47.904.992,44

69.260.867,03

54.810.552,13

35.037.384,43

35.037.384,43

30.104.626,59

30.104.626,59

08

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

370.029.111,21

42.595,12

1.108.760,91

156.651.772,42

0,00

36.323.148,32

0,00

2.449.246,81

367.537.269,28

366.428.508,37

209.776.735,95

209.776.735,95

173.453.587,63

173.453.587,63

09

Consellería de Economía, Emprego e Industria

565.648.621,79

5.368.942,70

67.294.599,64

150.815.677,24

0,00

28.200.557,12

0,00

185.565.841,66

374.713.837,43

307.419.237,79

156.603.560,55

156.603.560,55

128.403.003,43

128.403.003,43

10

Consellería de Cultura, Educación e O.U.

2.288.038.371,30

4.918.664,39

32.888.476,58

525.000.307,61

0,00

47.200.474,08

0,00

121.260.155,95

2.161.859.550,96

2.128.971.074,38

1.603.970.766,77

1.603.970.766,77

1.556.770.292,69

1.556.770.292,69

11

Consellería de Sanidade

3.363.186.576,12

2.098.293,53

145.229,07

934.897.559,60

0,00

31.349.740,23

0,00

8.908.631,12

3.352.179.651,47

3.352.034.422,40

2.417.136.862,80

2.417.136.862,80

2.385.787.122,57

2.385.787.122,57

12

Consellería de Política Social

642.494.633,18

11.214.280,75

17.681.143,85

164.425.924,24

0,00

16.027.490,50

0,00

51.329.753,47

579.950.598,96

562.269.455,11

397.843.530,87

397.843.530,87

381.816.040,37

381.816.040,37

13

Consellería do Medio Rural

701.458.765,44

2.648.052,87

52.860.176,83

160.862.820,36

0,00

20.709.372,44

0,00

256.206.396,28

442.604.316,29

389.744.139,46

228.881.319,10

228.881.319,10

208.171.946,66

208.171.946,66

14

Consellería do Mar

141.566.143,02

1.294.817,27

31.810.951,53

21.808.152,16

0,00

3.829.463,86

0,00

35.920.000,72

104.351.325,03

72.540.373,50

50.732.221,34

50.732.221,34

46.902.757,48

46.902.757,48

20

Consello Consultivo de Galicia

2.059.784,00

3.146,00

0,00

671.526,65

0,00

0,00

0,00

289.609,63

1.767.028,37

1.767.028,37

1.095.501,72

1.095.501,72

1.095.501,72

1.095.501,72

21

Transferencias a Corporacións Locais

116.138.255,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.414.400,63

0,00

30.416.864,96

85.721.390,04

85.721.390,04

85.721.390,04

85.721.390,04

76.306.989,41

76.306.989,41

22

Débeda Pública da Comunidade Autónoma

1.598.200.386,00

3.500.000,00

1.541.140,00

1.029.542.048,13

0,00

1.565.185,72

0,00

21.199.073,06

1.573.501.312,94

1.571.960.172,94

542.418.124,81

542.418.124,81

540.852.939,09

540.852.939,09

23

Gastos de diversas consellerías

60.552.347,34

834.678,95

564.118,37

5.057.103,86

0,00

775.076,58

0,00

32.130.705,11

27.586.963,28

27.022.844,91

21.965.741,05

21.965.741,05

21.190.664,47

21.190.664,47

        Total xeral

10.631.245.602,73

38.910.617,50

229.378.196,06

3.372.212.106,30

0,00

231.388.686,90

0,00

841.089.295,98

9.751.245.689,25

9.521.867.493,19

6.149.655.386,89

6.149.655.386,89

5.918.266.699,99

5.918.266.699,99

Administración xeral-Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento
vixente

Retencións
de crédito

Saldo
de autorizacións

Saldo
de disposicións

Saldo
de obrigas

Pagamentos pendentes de ordenar

Pendente
de pagamento

Saldo
orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas
recoñecidas

Propostas
de pagamento

Pagamentos ordenados

Pagamentos realizados

1 Gastos de persoal

1.900.002.039,47

8.041.612,18

723.379,53

387.728.749,42

0,00

1.100.011,13

0,00

131.373.435,90

1.760.586.991,39

1.759.863.611,86

1.372.134.862,44

1.372.134.862,44

1.371.034.851,31

1.371.034.851,31

2 Gastos en bens correntes e servizos

519.922.130,14

5.133.085,45

4.012.442,00

144.871.509,90

0,00

30.790.244,96

0,00

39.932.446,00

474.856.598,69

470.844.156,69

325.972.646,79

325.972.646,79

295.182.401,83

295.182.401,83

3 Gastos financeiros

270.818.097,90

3.500.000,00

1.541.140,00

82.311.278,97

0,00

1.565.185,72

0,00

1.917.444,14

265.400.653,76

263.859.513,76

181.548.234,79

181.548.234,79

179.983.049,07

179.983.049,07

4 Transferencias correntes

4.607.115.026,89

9.694.326,49

90.637.319,09

1.124.270.090,78

0,00

95.561.307,70

0,00

123.737.061,74

4.473.683.638,66

4.383.046.319,57

3.258.776.228,79

3.258.776.228,79

3.163.214.921,09

3.163.214.921,09

5 Fondo de continxencia

26.505.947,00

205.055,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.300.892,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Investimentos reais

344.634.055,72

6.669.014,12

31.404.572,12

132.666.287,28

0,00

26.010.949,59

0,00

65.032.681,39

272.932.360,21

241.527.788,09

108.861.500,81

108.861.500,81

82.850.551,22

82.850.551,22

7 Transferencias de capital

1.514.430.310,28

5.667.524,26

101.059.343,32

536.113.055,79

0,00

67.980.212,13

0,00

420.171.496,52

1.088.591.289,50

987.531.946,18

451.418.890,39

451.418.890,39

383.438.678,26

383.438.678,26

8 Activos financeiros

118.144.515,33

0,00

0,00

15.355.551,30

0,00

8.380.775,67

0,00

13.246.337,69

104.898.177,64

104.898.177,64

89.542.626,34

89.542.626,34

81.161.850,67

81.161.850,67

9 Pasivos financeiros

1.329.673.480,00

0,00

0,00

948.895.582,86

0,00

0,00

0,00

19.377.500,60

1.310.295.979,40

1.310.295.979,40

361.400.396,54

361.400.396,54

361.400.396,54

361.400.396,54

Total xeral

10.631.245.602,73

38.910.617,50

229.378.196,06

3.372.212.106,30

0,00

231.388.686,90

0,00

841.089.295,98

9.751.245.689,25

9.521.867.493,19

6.149.655.386,89

6.149.655.386,89

5.918.266.699,99

5.918.266.699,99

Administración xeral-Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata setembro de 2016

Código e conceptos

Previsións
iniciais

Modificación en previsións

Previsións definitivas

Compromisos
de ingresos

Dereitos recoñecidos netos

Saldo de compromisos pendentes de recoñecer

En aumento

En diminución

 

Capítulo 1 - Impostos directos

 

 

 

 

 

 

 

100

Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas

1.974.519.602,00

0,00

0,00

1.974.519.602,00

1.546.558.755,34

1.546.558.755,34

0,00

110

Imposto sobre sucesións e doazóns

138.390.865,00

0,00

0,00

138.390.865,00

276.841.950,11

276.841.950,11

0,00

111

Imposto sobre o patrimonio

59.171.289,00

0,00

0,00

59.171.289,00

72.381.270,41

72.381.270,41

0,00

112

Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito

21.066.259,00

0,00

0,00

21.066.259,00

4.825.481,72

4.825.481,72

0,00

120

Imposto compensatorio ambiental mineiro

1.150.000,00

0,00

0,00

1.150.000,00

0,00

0,00

0,00

 

Total 1 - Impostos directos

2.194.298.015,00

0,00

0,00

2.194.298.015,00

1.900.607.457,58

1.900.607.457,58

0,00

 

Capítulo 2 - Impostos Indirectos

 

 

 

 

 

 

 

200

Sobre transmisións inter vivos

161.886.863,00

0,00

0,00

161.886.863,00

162.774.545,47

162.774.545,47

0,00

201

Sobre actos xurídicos documentados

83.791.348,00

0,00

0,00

83.791.348,00

61.335.341,37

61.335.341,37

0,00

210

Imposto sobre o valor engadido

1.968.367.184,00

0,00

0,00

1.968.367.184,00

1.472.841.307,80

1.472.841.307,80

0,00

220

Impostos especiais

932.051.241,00

0,00

0,00

932.051.241,00

688.843.612,49

688.843.612,49

0,00

221

Imposto retallista de hidrocarburos

0,00

0,00

0,00

0,00

13.901,29

13.901,29

0,00

230

Taxas fiscais sobre o xogo

54.702.349,00

0,00

0,00

54.702.349,00

44.729.192,51

44.729.192,51

0,00

231

Imposto sobre actividades de xogo

3.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.696.109,27

3.696.109,27

0,00

290

Imposto sobre o bingo

0,00

0,00

0,00

0,00

145.656,00

145.656,00

0,00

291

Imposto sobre a contaminación atmosférica

4.100.000,00

0,00

0,00

4.100.000,00

2.556.497,14

2.556.497,14

0,00

292

Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada

12.000.000,00

0,00

0,00

12.000.000,00

13.688.635,19

13.688.635,19

0,00

293

Canon eólico

22.900.000,00

0,00

0,00

22.900.000,00

23.198.474,20

23.198.474,20

0,00

 

Total 2 - Impostos indirectos

3.242.798.985,00

0,00

0,00

3.242.798.985,00

2.473.823.272,73

2.473.823.272,73

0,00

 

Capítulo 3 - Taxas, prezos e outros ingresos

 

 

 

 

 

 

 

301

Taxas por servizos administrativos

7.055.276,00

0,00

0,00

7.055.276,00

5.423.199,10

5.423.199,10

0,00

302

Taxas por servizos profesionais

9.445.495,00

0,00

0,00

9.445.495,00

8.023.102,85

8.023.102,85

0,00

303

Taxas por venda de bens

37.092,00

0,00

0,00

37.092,00

47.411,88

47.411,88

0,00

304

Taxas por dominio público

0,00

0,00

0,00

0,00

17.536,79

17.536,79

0,00

311

Prezos públicos

24.550.948,00

0,00

0,00

24.550.948,00

15.914.235,53

15.914.235,53

0,00

312

Prezos privados

3.460.566,00

0,00

0,00

3.460.566,00

3.210.333,40

3.210.333,40

0,00

380

De exercicios pechados

17.407.352,00

0,00

0,00

17.407.352,00

16.369.479,26

16.369.479,26

0,00

381

De exercicio corrente

237.186,00

0,00

0,00

237.186,00

490.638,32

490.638,32

0,00

391

Recargas e multas

17.704.471,00

0,00

0,00

17.704.471,00

29.760.709,36

29.760.709,36

0,00

392

Sancións impostas polas consellerías

11.763.497,00

0,00

0,00

11.763.497,00

18.484.596,43

18.484.596,43

0,00

399

Ingresos diversos

3.627.058,00

0,00

0,00

3.627.058,00

2.248.581,80

2.248.581,80

0,00

 

Total 3 - Taxas, prezos e outros ingresos

95.288.941,00

0,00

0,00

95.288.941,00

99.989.824,72

99.989.824,72

0,00

 

Capítulo 4 - Transferencias correntes

 

 

 

 

 

 

 

400

Participación no sistema de financiamento

1.962.217.701,00

23.521.537,81

0,00

1.985.739.238,81

1.985.739.238,81

1.555.068.212,63

430.671.026,18

401

Da Seguridade Social

88.159.206,00

0,00

0,00

88.159.206,00

94.616.318,98

56.852.974,12

37.763.344,86

402

De organismos autónomos do Estado

112.877.670,00

962.748,00

0,00

113.840.418,00

113.787.913,00

1.781.594,42

112.006.318,58

403

De empresas públicas e outros entes públicos do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

50.529,89

50.529,89

0,00

404

Subvencións finalistas da Administración xeral

16.148.547,00

298.991,83

0,00

16.447.538,83

16.649.462,83

1.920.784,60

14.728.678,23

430

De organismos autónomos

0,00

0,00

0,00

0,00

48.891,62

48.891,62

0,00

460

De concellos

0,00

553.229,37

0,00

553.229,37

553.229,37

553.229,37

0,00

490

Fondo Social Europeo. Programa operativo

61.228.214,00

4.485.339,03

0,00

65.713.553,03

67.490.385,33

1.776.832,30

65.713.553,03

493

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013

0,00

0,00

0,00

0,00

60.723,72

60.723,72

0,00

496

Iniciativa de emprego xuvenil. Yei

18.205.807,00

0,00

0,00

18.205.807,00

18.205.807,00

0,00

18.205.807,00

499

Outras transferencias da Unión Europea

139.350,00

1.187.229,78

0,00

1.326.579,78

1.469.825,60

155.552,42

1.314.273,18

 

Total 4 - Transferencias correntes

2.258.976.495,00

31.009.075,82

0,00

2.289.985.570,82

2.298.672.326,15

1.618.269.325,09

680.403.001,06

 

Capítulo 5 - Ingresos patrimoniais

 

 

 

 

 

 

 

514

A empresas públicas e outros entes públicos

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

3.381.591,86

3.381.591,86

0,00

520

Xuros de contas bancarias

4.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

372.447,55

372.447,55

0,00

534

Dividendos e participacións en beneficios. De empresas públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

886.516,54

886.516,54

0,00

537

De empresas privadas

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

1.713.458,87

1.713.458,87

0,00

540

Alugueiro e produtos de inmobles

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

4.837,23

4.837,23

0,00

550

De concesións administrativas

900.000,00

0,00

0,00

900.000,00

320.947,51

320.947,51

0,00

593

Operacións de derivados

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

796.875,00

796.875,00

0,00

 

Total 5 - Ingresos patrimoniais

10.300.000,00

0,00

0,00

10.300.000,00

7.476.674,56

7.476.674,56

0,00

 

Capítulo 6 - Alleamento de investimentos reais

 

 

 

 

 

 

 

600

Venda de soares

0,00

0,00

0,00

0,00

161.675,39

161.675,39

0,00

601

Venda de predios rústicos

0,00

0,00

0,00

0,00

2.746,77

2.746,77

0,00

612

Venda de edificios e outras construcións

160.000,00

0,00

0,00

160.000,00

511.154,85

511.154,85

0,00

614

Venda elementos de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

680

De exercicios pechados

0,00

0,00

0,00

0,00

523.098,53

523.098,53

0,00

690

Outros ingresos

0,00

0,00

0,00

0,00

860,00

860,00

0,00

692

Ingresos por expropiacións

0,00

0,00

0,00

0,00

157.341,65

157.341,65

0,00

 

Total 6 - Alleamento de investimentos reais

160.000,00

0,00

0,00

160.000,00

1.357.877,19

1.357.877,19

0,00

 

Capítulo 7 - Transferencias de capital

 

 

 

 

 

 

 

700

Do Fondo de Compensación Interterritorial

45.030.570,00

0,00

0,00

45.030.570,00

67.012.452,03

40.880.660,55

26.131.791,48

702

De organismos autónomos do Estado

19.544.109,00

484.075,58

0,00

20.028.184,58

20.028.184,58

286.700,58

19.741.484,00

703

De empresas públicas e outros entes públicos do Estado

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

-256.787,92

-256.787,92

0,00

704

Subvencións finalistas da Administración xeral

14.180.876,00

939.000,00

0,00

15.119.876,00

11.448.739,01

3.818.079,37

7.630.659,64

740

De entidades públicas empresariais

14.520,00

50.000,00

0,00

64.520,00

64.520,00

50.000,00

14.520,00

760

De concellos

0,00

205.000,00

0,00

205.000,00

205.000,00

205.000,00

0,00

770

Transferencias de capital de empresas privadas

200.000,00

121.931,10

0,00

321.931,10

400.000,00

400.000,00

0,00

781

De institucións sen fins de lucro

0,00

119.941,61

0,00

119.941,61

119.941,61

59.970,81

59.970,80

790

Feder programa operativo

199.968.100,00

25.675.235,65

0,00

225.643.335,65

225.643.335,65

0,00

225.643.335,65

791

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013

0,00

0,00

0,00

0,00

959.923,19

959.923,19

0,00

792

Feoga/Feader/Feaga

244.320.064,00

158.153.634,20

0,00

402.473.698,20

403.442.637,76

2.354.420,38

401.088.217,38

794

Ifop/Fep/Femp

51.440.000,00

6.388.877,44

0,00

57.828.877,44

72.063.166,06

20.623.166,06

51.440.000,00

795

Equal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

799

Outras transferencias da Unión Europea

170.598,00

984.526,35

0,00

1.155.124,35

1.257.401,16

102.276,81

1.155.124,35

 

Total 7 - Transferencias de capital

574.868.837,00

193.222.221,93

0,00

768.091.058,93

802.388.513,13

69.483.409,83

732.905.103,30

 

Capítulo 8 - Activos financeiros

 

 

 

 

 

 

 

821

Reintegros de préstamos concedidos ao sector público a longo prazo

15.959.890,00

0,00

0,00

15.959.890,00

15.351.317,21

15.351.317,21

0,00

830

Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a curto prazo

111.061,00

0,00

0,00

111.061,00

0,00

0,00

0,00

831

Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a longo prazo

0,00

0,00

0,00

0,00

384.093,75

384.093,75

0,00

890

Fondo de garantía de avais

0,00

0,00

0,00

0,00

3.720.860,47

3.720.860,47

0,00

 

Total 8 - Activos financeiros

16.070.951,00

0,00

0,00

16.070.951,00

19.456.271,43

19.456.271,43

0,00

 

Capítulo 9 - Pasivos financeiros

 

 

 

 

 

 

 

950

Préstamos recibidos e emisión de débeda

1.644.798.773,00

0,00

0,00

1.644.798.773,00

617.855.853,81

617.855.853,81

0,00

 

Total 9 - Pasivos financeiros

1.644.798.773,00

0,00

0,00

1.644.798.773,00

617.855.853,81

617.855.853,81

0,00

Administración xeral-Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 30.9.2016
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións

Capítulo ingresos

Liquidacións canceladas

Recadado

Devolucións

Recadación
líquida

Baixas insolvencias
e outras causas

Total liquidacións canceladas

Saldo dereitos recoñecidos

I. Impostos directos

1.749.688.404,87

39.084.544,66

1.710.603.860,21

3.804.738,48

1.714.408.598,69

186.198.858,89

II. Impostos indirectos

2.502.754.628,14

102.793.080,61

2.399.961.547,53

110.812,31

2.400.072.359,84

73.750.912,89

III. Taxas, prezos e outros ingresos

57.529.702,08

2.008.296,51

55.521.405,57

161.712,58

55.683.118,15

44.306.706,57

IV. Transferencias correntes

1.616.544.997,79

52.505,00

1.616.492.492,79

0,00

1.616.492.492,79

1.776.832,30

V. Ingresos patrimoniais

7.483.688,73

7.014,17

7.476.674,56

0,00

7.476.674,56

0,00

VI. Alleamento de investimentos reais

1.357.881,59

4,40

1.357.877,19

0,00

1.357.877,19

0,00

VII. Transferencias de capital

52.888.168,68

4.027.924,91

48.860.243,77

0,00

48.860.243,77

20.623.166,06

VIII. Activos financeiros

15.977.411,79

0,00

15.977.411,79

12.222,00

15.989.633,79

3.466.637,64

IX. Pasivos financeiros

617.855.853,81

0,00

617.855.853,81

0,00

617.855.853,81

0,00

Total xeral

6.622.080.737,48

147.973.370,26

6.474.107.367,22

4.089.485,37

6.478.196.852,59

330.123.114,35

Administración xeral-Estado e evolución da Tesouraría

Existencias en 1 de xaneiro

 

266.984,5

miles

Ingresos do período

Orzamento corrente

6.474.107,4

 

 

Residuos

190.640,7

 

 

Extraorzamentarios

580.894,9

 

 

Recursos outros entes

5.841,3

 

 

                                  Suma

 

7.251.484,2

Pagamentos do período

Orzamento corrente

5.918.266,7

 

 

Residuos

626.837,3

 

 

Extraorzamentarios

434.183,0

 

 

Recursos outros entes

9.212,9

 

 

                                  Suma

6.988.499,9

Existencias finais

 

529.968,8

Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.9.2016
Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Crédito inicial

Modificacións

Crédito vixente

Gastos comprometidos

Obrigas recoñecidas

1 Gastos de persoal

3.566.897.253,00

43.820.460,73

3.610.717.713,73

3.084.766.597,11

2.670.651.733,29

2 Gastos en bens correntes e servizos

1.482.594.642,00

16.526.871,15

1.499.121.513,15

1.380.569.077,25

1.075.286.221,26

3 Gastos financeiros

270.997.131,00

9.701.912,74

280.699.043,74

272.437.350,85

189.877.844,18

4 Transferencias correntes

2.014.526.898,00

127.818.474,66

2.142.345.372,66

1.726.516.946,57

1.389.938.343,15

5 Fondo de continxencia

52.038.343,00

-25.532.396,00

26.505.947,00

0,00

0,00

6 Investimentos reais

776.377.630,00

146.555.118,41

922.932.748,41

689.695.064,91

383.006.734,60

7 Transferencias de capital

587.779.771,00

88.066.771,67

675.846.542,67

375.534.162,55

141.972.602,80

8 Activos financeiros

152.957.456,00

58.123.599,00

211.081.055,00

159.611.243,21

137.230.345,57

9 Pasivos financeiros

1.352.841.278,00

4.229.120,41

1.357.070.398,41

1.337.675.188,57

382.451.245,20

Total xeral

10.257.010.402,00

469.309.932,77

10.726.320.334,77

9.026.805.631,02

6.370.415.070,05

Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.9.2016
Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento inicial

Modificacións negativas

Modificacións positivas

Dereitos recoñecidos netos

Recadación líquida

I. Impostos directos

2.194.298.015,00

0,00

0,00

1.900.607.457,58

1.710.603.860,21

II. Impostos indirectos

3.242.798.985,00

0,00

0,00

2.473.823.272,73

2.399.961.547,53

III. Taxas, prezos e outros ingresos

178.602.554,00

0,00

52.245,00

122.169.768,66

69.577.170,98

IV. Transferencias correntes

2.392.676.264,00

0,00

37.736.380,50

1.665.401.436,79

1.663.624.604,49

V. Ingresos patrimoniais

16.059.893,00

0,00

0,00

10.974.396,94

8.996.769,71

VI. Alleamento de investimentos reais

13.000.000,00

0,00

0,00

6.661.976,79

4.378.436,98

VII. Transferencias de capital

530.713.603,00

0,00

43.219.385,24

74.023.237,79

52.324.686,61

VIII. Activos financeiros

32.425.951,00

0,00

0,00

29.230.790,28

20.391.119,00

IX. Pasivos financeiros

1.656.435.137,00

0,00

0,00

597.440.530,89

597.440.530,89

Total xeral

10.257.010.402,00

0,00

81.008.010,74

6.880.332.868,45

6.527.298.726,40