Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Mércores, 8 de febreiro de 2017 Páx. 5718

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 30 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o proceso selectivo para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario convocado por Resolución do 17 de xuño de 2015, relativos á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.

A base oitava da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 17 de xuño de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 121, do 30 de xuño), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal sanitario do Servizo Galego de Saúde, dispón que contra os resultados da baremación provisional os/as aspirantes que o consideren oportuno poderán presentar reclamación ante o propio tribunal no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Á vista das reclamacións presentadas ou apreciado de oficio polo órgano de selección algún erro material na baremación provisional asignada aos/ás aspirantes, o tribunal practicará as oportunas correccións e aprobará as puntuacións definitivas da fase de concurso e a relación de aspirantes seleccionados/as, pola orde de puntuación alcanzada nas diferentes quendas de acceso, e elevará esta relación á autoridade convocante para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Na base novena da citada resolución disponse, ademais, que os/as aspirantes definitivamente seleccionados/as disporán do prazo dun mes contado desde o día seguinte ao desta publicación para a presentación da documentación preceptiva exixida na convocatoria.

Por outra parte, o Decreto 9/2010, do 21 de xaneiro, polo que se crea a categoría estatutaria de técnico en farmacia no Servizo Galego de Saúde, establece na súa disposición transitoria primeira que o persoal fixo que superase o primeiro proceso selectivo para persoal desta categoría e se encontre desempeñando desde a súa entrada en vigor postos de traballo cuxo contido funcional se corresponda coas funcións de técnico en farmacia poderá optar pola transformación do seu posto de traballo en prazas desta categoría ou participar na elección de destino.

De conformidade co anteriormente exposto, esta dirección xeral, como órgano convocante do proceso

RESOLVE:

Primeiro. Publicar na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es) os acordos dos tribunais relativos á puntuación definitiva da fase de concurso obtida polas persoas aspirantes que superaron a fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso nas categorías de enfermeiro/a especialista en obstetricia e xinecoloxía, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía, técnico/a superior en hixiene bucodental, técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico, técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico, técnico/a superior en radioterapia, técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría e técnico/a en farmacia, convocado por Resolución do 17 de xuño de 2015.

Cada aspirante poderá consultar, ademais, o detalle da puntuación obtida nas distintas epígrafes do baremo, no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.

Segundo. Publicar, como anexo desta resolución, a relación dos/das aspirantes seleccionados/as neste proceso, segundo a orde de puntuación acadada nas diferentes quendas de acceso, de conformidade co número de prazas convocadas e a previsión contida na base 1.4.3 da resolución de convocatoria.

Terceiro. De conformidade coa base 9.1 da convocatoria, os/as aspirantes seleccionados/as que se relacionan no anexo desta resolución disporán do prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación para a presentación da seguinte documentación:

a) Declaración baixo a súa responsabilidade de non ter sido separado/a do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin estar inhabilitado/a con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, de ser o caso, para a correspondente profesión.

No caso dos/das nacionais doutro Estado, non atoparse inhabilitado/a por sanción ou pena para o exercicio profesional ou para o acceso a funcións ou servizos públicos nun Estado membro, nin ter sido separado/a por sanción disciplinaria dalgunha das administracións ou servizos públicos nos seis anos anteriores á convocatoria.

b) Certificado médico oficial en que se acredite a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias da categoría.

Os/as aspirantes seleccionados que accederon pola quenda de persoas con discapacidade deberán achegar neste prazo, ademais da documentación anterior, orixinal ou certificación compulsada acreditativa do mantemento dos requisitos para acceder pola correspondente quenda, se non tiver carácter definitivo a resolución pola cal se lle recoñeceu a discapacidade, e que foi achegada dentro do prazo de presentación de solicitudes.

c) Por exixencia do artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, segundo a redacción efectuada pola Lei 26/2015, do 28 de xullo, certificación do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais dependente do Ministerio de Xustiza de non ter sido condenado/a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual ou, na súa falta, autorización escrita ao Servizo Galego de Saúde para consultar os datos contidos no citado rexistro e solicitar no seu nome a oportuna certificación.

Esta autorización deberá prestarse no modelo que para o efecto consta na páxina web do Servizo Galego de Saúde, na parte relativa a emprego público (www.sergas.es/emprego público).

De conformidade coa base 9.2 da Resolución do 17 de xuño de 2015, os/as que dentro do prazo fixado non presentasen a documentación ou do exame dela se deduza que carecen dalgún dos requisitos para participaren no proceso selectivo, non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorresen por falsidade na solicitude inicial.

Cuarto. Só para os efectos de elección de destino, de conformidade co artigo 9 do Real decreto 2271/2004, do 3 de decembro, polo que se regula o acceso ao emprego público e a provisión de postos de traballo das persoas con discapacidade, os/as aspirantes que superasen o concurso-oposición pola quenda reservada a persoas con discapacidade, poderán solicitar á autoridade convocante, no prazo que se indica no punto terceiro desta resolución, a alteración da orde de prelación para a elección das prazas por motivos de dependencia persoal, dificultades de desprazamento ou outras análogas, que deberán ser debidamente acreditadas.

Quinto. Para os efectos do disposto na disposición transitoria primeira.2) do Decreto 9/2010, do 21 de xaneiro, polo que se crea a categoría estatutaria de persoal técnico en farmacia no ámbito do Servizo Galego de Saúde, os/as aspirantes seleccionados/as nesta categoría que, na data do 4 de marzo de 2010 tivesen a condición de persoal fixo e permanezan desde a dita data no desempeño de postos de traballo cuxo contido funcional se correspondan coas funcións asignadas aos técnicos en farmacia, deberán manifestar tal circunstancia dentro do prazo do mes seguinte á publicación desta resolución no modelo que para o efecto consta na páxina web www.sergas.es/emprego público.

Xunto con tal declaración, o/a aspirante deberá achegar certificación orixinal da dirección do centro en que conste a categoría profesional con vinculación fixa que teña, data de toma de posesión, así como as datas de inicio e fin do desempeño do posto de traballo en funcións de técnico/a en farmacia. O/a aspirante fará efectivo o seu dereito de opción na data en que teña lugar o acto de elección de destino.

As persoas aspirantes que, resultándolles de aplicación a disposición transitoria primeira.2) do Decreto 9/2010, do 21 de xaneiro, non declaren e acrediten na forma e prazo indicados a concorrencia desta circunstancia, decaerán no dereito de opción previsto en tal disposición.

Sexto. A documentación requirida nesta resolución deberá presentarse nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e deberá dirixirse á Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15703, Santiago de Compostela.

Sétimo. Esta resolución poderá ser impugnada nos termos previstos na base XI da Resolución de convocatoria do proceso, do 17 de xuño de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 121, do 30 de xuño).

Santiago de Compostela, 30 de xaneiro de 2017

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Diplomados sanitarios

Enfermeiro/a Especialista en Obstetricia-Xinecoloxía (matrón/a)

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

*698G

Regueiro Pose, María Ángeles

P

39,410

8,000

28,000

0,000

75,410

2

*721R

Reigosa Cotelo, Ana

P

40,364

8,000

25,900

0,000

74,264

3

*109E

González Martínez, Raquel

P

38,864

8,000

26,900

0,000

73,764

4

*222P

Rodríguez Vila, Araceli

P

38,591

8,000

26,000

0,050

72,641

5

*607T

Alvaro Rodríguez, Silvia

P

34,091

8,000

27,000

0,000

69,091

6

*159D

Ézara Agulleiro, Maximina

P

34,500

8,000

26,350

0,000

68,850

7

*892T

Ledo Marra, María José

P

34,091

8,000

24,950

0,000

67,041

8

*228G

Ballesteros Santos, Alba Carolina

L

51,375

8,000

20,400

0,300

80,075

9

*618L

Aliaga Sola, Alberto

L

43,500

8,000

28,000

0,000

79,500

10

*145E

Nogueira Martínez, Ana Rosalía

L

43,000

8,000

28,000

0,000

79,000

11

*889P

Valderrábano González, Irune

L

43,500

8,000

25,800

0,050

77,350

12

*545J

Gómez Blanco, María Elena

L

41,125

8,000

28,000

0,000

77,125

13

*521E

Galán Barrio, Ascensión

D

41,750

8,000

28,000

0,000

77,750

Fisioterapeuta

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

*687D

Suárez Vicente, María del Pilar

P

35,864

8,000

28,000

0,000

71,864

2

*528A

Lage Costela, María Cristina

P

33,546

6,370

7,200

1,000

48,116

3

*022R

Bouza Cartelle, Noelia

L

50,875

8,000

21,000

0,000

79,875

4

*784V

Quintana Fariña, Paula

L

46,000

8,000

25,500

0,000

79,500

5

*146W

Pita Martínez, Carlos

L

45,625

8,000

24,500

0,000

78,125

6

*394M

Millán Agrasar, María Jesús

L

41,875

8,000

28,000

0,000

77,875

7

*356K

Fernández Bellón, María Yesica

L

41,750

8,000

28,000

0,000

77,750

8

*721X

Blach Italiani, Miguel Angel

L

42,750

8,000

26,700

0,150

77,600

9

*413E

Pintos Pérez, Luis

L

42,000

8,000

27,400

0,000

77,400

10

*232T

De Castro Martínez, Nuria

L

41,000

8,000

28,000

0,000

77,000

11

*732D

Martín Blázquez, María Francisca

D

36,125

8,000

15,000

0,000

59,125

Logopeda

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

*063V

Rico Cantillo, Paloma Virginia

L

34,500

8,000

20,700

0,000

63,200

2

*187W

Aragunde Santos, Diana María

L

35,125

8,000

13,000

1,100

57,225

Terapeuta Ocupacional

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

*876T

González Álvarez, Cristina

L

37,375

8,000

26,800

0,000

72,175

2

*486C

Campoy Carreiras, Ana María

L

32,750

8,000

28,000

0,000

68,750

Técnicos/as sanitarios

Técnico/a en Coidados Auxiliares de Enfermaría

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

*813C

Vázquez Mourenza, María Paz

P

40,637

8,000

26,100

0,000

74,737

2

*919E

Fernández Fernández, María Teresa

P

43,364

8,000

18,300

0,000

69,664

3

*918R

Castro Lorenzo, Marina

P

33,137

8,000

28,000

0,000

69,137

4

*783L

Armesto Díaz, María Anuncia

P

40,637

8,000

18,800

0,000

67,437

5

*348T

Sánchez Varas, Irene

P

31,364

6,540

28,000

0,000

65,904

6

*608M

De la Fuente Quintela, María del Rocío

P

33,546

5,190

23,700

0,000

62,436

7

*187B

Blanco Barros, Eva

P

41,455

6,880

7,650

2,000

57,985

8

*253K

Quintela Boudón, María José

P

39,819

8,000

9,650

0,000

57,469

9

*754A

Iglesias Italiani, María Mercedes

P

35,455

6,000

14,050

0,000

55,505

10

*241S

Basanta Ramudo, María Teresa

P

38,455

8,000

9,000

0,000

55,455

11

*806Y

Campos Varela, María de la Cruz

P

38,728

8,000

7,550

0,000

54,278

12

*966C

Vilela Villar, María Olga

P

35,591

8,000

7,600

2,000

53,191

13

*350W

López Fernández, Raquel

P

37,228

8,000

7,150

0,000

52,378

14

*280X

Ruibal Lamelas, Carmen Divina

P

40,364

8,000

1,200

0,000

49,564

15

*325M

Redondo Ferreiro, María Cecilia

P

34,500

8,000

0,300

0,000

42,800

16

*247C

Delgado Rodríguez, Lidia

L

54,000

8,000

28,000

0,000

90,000

17

*314B

Piñeiro Pousa, Vanessa

L

53,375

8,000

28,000

0,000

89,375

18

*471G

Santiago Abalo, María Luisa

L

51,375

8,000

28,000

2,000

89,375

19

*426E

Díaz Mon, María del Carmen

L

52,500

8,000

28,000

0,000

88,500

20

*364Q

Gómez Martínez, Rosa María

L

52,125

8,000

28,000

0,000

88,125

21

*645S

Ferreiro Fernández, Manuela

L

50,125

8,000

28,000

2,000

88,125

22

*790R

Calvo Rey, María Gema

L

50,000

8,000

28,000

2,000

88,000

23

*729P

Montero González, María Goretti

L

49,875

8,000

28,000

2,000

87,875

24

*931S

Vila Cabanas, Nuria

L

56,375

8,000

21,300

2,000

87,675

25

*472X

Dieste García, María José

L

53,750

8,000

23,700

2,000

87,450

26

*817Z

Ramos Zotes, Catalina

L

51,000

8,000

26,400

2,000

87,400

27

*024L

Fábregas Piñeiro, María del Carmen

L

51,000

8,000

28,000

0,000

87,000

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

28

*349N

Moruja Aller, María Salomé

L

51,000

8,000

28,000

0,000

87,000

29

*040D

Gasalla Díaz, Belén

L

49,875

8,000

27,000

2,000

86,875

30

*338Q

Otero Besada, Ana María

L

48,875

8,000

28,000

2,000

86,875

31

*086B

Hermo Martínez, Mª de la Encarnación

L

48,875

8,000

28,000

2,000

86,875

32

*555C

Santos Soler, Amparo

L

48,750

8,000

28,000

2,000

86,750

33

*844E

Valbuena Sanz, María Aránzazu

L

50,500

8,000

28,000

0,000

86,500

34

*407T

Blanco Precedo, Susana

L

48,250

8,000

28,000

2,000

86,250

35

*491G

Otero López, Margarita

L

48,125

8,000

28,000

2,000

86,125

36

*671S

Picón Mosquera, Mónica

L

48,125

8,000

28,000

2,000

86,125

37

*566D

Fernández Muñiz, María Carmen

L

48,125

8,000

28,000

2,000

86,125

38

*128N

Carro Munín, Natalia

L

48,000

8,000

28,000

2,000

86,000

39

*634S

Caride Fernández, Ana Isabel

L

49,375

8,000

26,400

2,000

85,775

40

*377G

Suazo Rodríguez, Natalia

L

47,750

8,000

28,000

2,000

85,750

41

*615A

Vázquez Roel, María Belén

L

53,125

8,000

24,600

0,000

85,725

42

*715T

Evangelista Charro, María Victoria

L

49,000

8,000

26,700

2,000

85,700

43

*429Q

García Fontán, María del Pilar

L

49,625

8,000

28,000

0,000

85,625

44

*167N

Esperante Rebollido, María Teresa

L

50,250

8,000

27,300

0,000

85,550

45

*001A

Méndez Flores, Iván

L

48,375

8,000

27,000

2,000

85,375

46

*360X

Gómez Fernández, Ana

L

47,250

8,000

28,000

2,000

85,250

47

*451H

Pombo Sende, Cristina

L

47,250

8,000

28,000

2,000

85,250

48

*482P

Cortizo Pulleiro, María

L

47,250

8,000

28,000

2,000

85,250

49

*914K

Díaz Domínguez, Silvia

L

49,375

8,000

25,800

2,000

85,175

50

*525D

Otero Carballido, María Jesús

L

47,125

8,000

28,000

2,000

85,125

51

*857F

Gómez Rey, Marcelina Belén

L

47,125

8,000

28,000

2,000

85,125

52

*808P

González Díaz, María Dolores

L

47,750

8,000

27,150

2,000

84,900

53

*295V

Abeledo Sánchez, Sonia

L

46,875

7,890

28,000

2,000

84,765

54

*387S

Padín Maneiro, María José

L

48,750

8,000

28,000

0,000

84,750

55

*209W

Portela García, Lorena

L

46,750

8,000

28,000

2,000

84,750

56

*228T

López Rodríguez, José Luis

L

48,500

8,000

28,000

0,000

84,500

57

*559D

Lamas Funcasta, Isabel

L

47,750

8,000

26,700

2,000

84,450

58

*630Z

Paz García, Olalla

L

46,375

8,000

28,000

2,000

84,375

59

*523W

López Rodríguez, Dolores

L

47,875

8,000

26,400

2,000

84,275

60

*867R

Barral Berride, Francisco Javier

L

48,750

8,000

25,500

2,000

84,250

61

*043Z

Antelo García, María

L

48,250

8,000

28,000

0,000

84,250

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

62

*278S

Trillo Sambade, María Rosario

L

48,125

8,000

28,000

0,000

84,125

63

*451Y

Cascales Lorenzo, María Ángeles

L

48,125

8,000

28,000

0,000

84,125

64

*281L

Cameán Agrelo, Eva María

L

48,125

8,000

28,000

0,000

84,125

65

*443M

Núñez Seoane, María Luisa

L

46,125

8,000

28,000

2,000

84,125

66

*162N

Costela Rey, María

L

48,000

8,000

28,000

0,000

84,000

67

*529Z

Pérez González, Patricia

L

48,000

8,000

28,000

0,000

84,000

68

*440P

Sanmartín Rodríguez, María Luisa

L

52,000

8,000

21,900

2,000

83,900

69

*357V

Demanuel Quintela, Silvia

L

47,875

8,000

28,000

0,000

83,875

70

*570D

Collazo Seijo, Mónica

L

45,875

8,000

28,000

2,000

83,875

71

*690P

Rodríguez Viña, María Elsa

L

47,750

8,000

28,000

0,000

83,750

72

*333W

Lamoso Méndez, María José

L

47,750

8,000

28,000

0,000

83,750

73

*655A

Andrade Mirón, Pilar

L

45,750

8,000

28,000

2,000

83,750

74

*531N

Novio Mallo, María Jesús

L

52,000

8,000

23,400

0,000

83,400

75

*120N

Vallo Galmán, María Montserrat

L

47,375

8,000

28,000

0,000

83,375

76

*801F

Bermúdez Álvarez, María Jesús

L

47,375

8,000

28,000

0,000

83,375

77

*210L

Fernández Gutiérrez, María José

L

47,375

8,000

28,000

0,000

83,375

78

*827B

Pazos Nieto, Josefa

L

47,375

8,000

28,000

0,000

83,375

79

*773Q

Pérez Lijo, Ángel Manuel

L

45,375

8,000

28,000

2,000

83,375

80

*482M

Pidre Ferradas, Josefa

L

45,375

8,000

28,000

2,000

83,375

81

*183M

Silva Fernández, María Montserrat

L

45,375

8,000

28,000

2,000

83,375

82

*071A

Armada Santiago, Paula

L

47,750

8,000

27,600

0,000

83,350

83

*638Z

López Sardiña, Ana Isabel

L

50,125

8,000

25,200

0,000

83,325

84

*999Y

Blanco Gayoso, María

L

47,250

8,000

28,000

0,000

83,250

85

*737N

Real Abel, María del Carmen

L

45,250

8,000

28,000

2,000

83,250

86

*722S

Martínez Hermida, María Fernanda

L

45,250

8,000

28,000

2,000

83,250

87

*407K

Sayans Liste, Rubén

L

47,125

8,000

28,000

0,000

83,125

88

*756X

Varela Vázquez, Fátima

L

45,125

8,000

28,000

2,000

83,125

89

*549J

Vázquez Sulleiro, Clara Eugenia

L

45,125

8,000

28,000

2,000

83,125

90

*282Z

Daponte Barcala, Leticia María

L

45,125

8,000

28,000

2,000

83,125

91

*651N

Tato Souto, María

L

48,375

8,000

26,700

0,000

83,075

92

*103A

Martínez López, María Monserrat

L

47,000

8,000

28,000

0,000

83,000

93

*273A

Pena Coto, Julia

L

47,000

8,000

28,000

0,000

83,000

94

*020H

Torres Rumbo, María Begoña

L

47,000

8,000

28,000

0,000

83,000

95

*653A

De Paz Moreira, María Sonia

L

45,000

8,000

28,000

2,000

83,000

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

96

*366M

Galdo Rouco, Lidia

L

46,875

8,000

28,000

0,000

82,875

97

*637D

Castro Porta, Begoña

L

46,875

8,000

28,000

0,000

82,875

98

*471N

Souto Costoya, Lucía

L

49,125

8,000

23,700

2,000

82,825

99

*686R

Montes Sobral, María del Carmen

L

46,750

8,000

28,000

0,000

82,750

100

*906A

Gandoy Fernández, Blanca

L

46,750

8,000

28,000

0,000

82,750

101

*445W

Docampo García, María José

L

46,625

8,000

28,000

0,000

82,625

102

*512N

Rodríguez González, Josefa

L

44,625

8,000

28,000

2,000

82,625

103

*815G

Fernández Yáñez, María Jesús

L

44,625

8,000

28,000

2,000

82,625

104

*014X

González Alonso, María José

L

45,875

8,000

26,700

2,000

82,575

105

*985A

Pena González, Alicia

L

45,500

8,000

27,000

2,000

82,500

106

*536Z

Piso Neira, Manuel

L

44,500

8,000

28,000

2,000

82,500

107

*576E

González Conde, Natividad

L

46,000

8,000

26,400

2,000

82,400

108

*127R

Filgueiras Blanco, María Eugenia

L

46,375

8,000

28,000

0,000

82,375

109

*417J

Diz Paz, Anabel

L

44,375

8,000

28,000

2,000

82,375

110

*642K

Fernández Queipo, Nieves

L

44,375

8,000

28,000

2,000

82,375

111

*465Z

Bretal Vila, Ana Belén

L

48,250

8,000

26,100

0,000

82,350

112

*747H

Vázquez Bujan, Daría

L

46,500

7,830

28,000

0,000

82,330

113

*539W

Piñeiro Martínez, Lorena

L

46,250

8,000

28,000

0,000

82,250

114

*493C

Val López, Josefa

L

46,250

8,000

28,000

0,000

82,250

115

*430T

Torres Carballal, Elena Fátima

L

44,250

8,000

28,000

2,000

82,250

116

*654X

Doce de la Cruz, María José

L

44,125

8,000

28,000

2,000

82,125

117

*133D

Mayo Molinero, Ángela

L

44,125

8,000

28,000

2,000

82,125

118

*756M

Varela Vázquez, María Teresa

D

44,875

8,000

28,000

2,000

82,875

119

*015K

Becerra Vilas, Beatriz

D

44,500

8,000

28,000

0,000

80,500

120

*041S

Ramos Iglesias, Paula

D

42,500

8,000

28,000

2,000

80,500

121

*347C

López Cruz, Celsa

D

44,375

8,000

28,000

0,000

80,375

122

*421K

Vila Gómez, Rosa Elena

D

44,375

8,000

27,300

0,000

79,675

123

*544V

Arosa Ricón, María Dolores

D

39,750

8,000

28,000

2,000

77,750

124

*411H

Outes Paz, Silvia

D

39,375

8,000

28,000

2,000

77,375

Técnico/a en Farmacia

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

*587W

Fernández Rey, Lourdes

P

53,728

8,000

27,300

2,000

91,028

2

*763S

Candal Rey, María Guadalupe

P

37,910

3,600

27,900

2,000

71,410

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

3

*268B

Rascado Hermida, Marta María

P

39,273

7,425

19,850

2,000

68,548

4

*769F

García Diéguez, Elía

P

45,546

8,000

12,950

2,000

68,496

5

*833Z

Rodríguez García, María del Mar

P

38,046

8,000

19,450

2,000

67,496

6

*573M

Pazos Fernández, María Milagros

P

45,682

4,310

15,500

2,000

67,492

7

*376D

Rodríguez Álvarez, Ana María

P

43,773

3,450

17,050

2,000

66,273

8

*869J

Touceda Fungueiro, María Carmen

P

37,364

1,590

24,900

0,000

63,854

9

*325Q

Iglesias Méndez, María Mar

P

40,637

7,915

11,250

2,000

61,802

10

*106H

Reino Rodríguez, María Lourdes

P

43,500

8,000

6,000

2,000

59,500

11

*071V

Leiros Alonso, María Loreto

P

44,728

5,350

6,700

2,000

58,778

12

*296A

Caamaño Ferreiro, María Carmen

P

39,546

6,100

10,350

2,000

57,996

13

*860M

Pérez Lampón, María Dolores

P

43,364

3,420

6,850

2,000

55,634

14

*808M

González Quintela, María del Carmen

L

54,250

8,000

18,350

2,000

82,600

15

*848Z

Constenla Cutrín, Nuria

L

52,000

8,000

18,600

2,000

80,600

16

*084X

Iglesias Eirín, Raquel

L

50,750

8,000

19,200

2,000

79,950

17

*334S

Cuquejo José, Rita

L

50,875

8,000

17,700

2,000

78,575

18

*341W

Ageitos Míguez, María Teresa

L

51,250

8,000

18,900

0,000

78,150

19

*321Z

Cabo Otero, Carmen Magdalena

L

48,375

8,000

18,600

2,000

76,975

20

*505T

Anido Castiñeira, Simón

L

51,250

8,000

17,100

0,000

76,350

21

*890L

Gestal Quiroga, María del Carmen

L

49,125

8,000

18,300

0,000

75,425

22

*213L

Blanco Carbajal, Begoña

L

49,125

8,000

18,000

0,000

75,125

23

*047Y

Blanco Ávarez, Elva

L

50,125

8,000

14,700

2,000

74,825

24

*889N

García Nogueira, Ana María

L

49,500

8,000

14,850

2,000

74,350

25

*226A

Vázquez Rico, Lucita

D

37,875

8,000

18,600

0,000

64,475

26

*899P

Taboada Iglesias, Cristina

D

53,250

8,000

1,800

0,000

63,050

Técnico/a Superior en Anatomía Patolóxica e Citoloxía

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

*140Z

Vázquez Costa, María Cristina

P

45,955

8,000

28,000

0,000

81,955

2

*703V

Evia Vérez, María del Carmen

L

50,875

8,000

28,000

2,000

88,875

Técnico/a Superior en Hixiene Bucodental

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

*516C

Quintiá Yáñez, María Yolanda

P

37,637

6,790

23,950

2,000

70,377

2

*290A

Abalo Villanueva, Ana Belén

L

49,500

8,000

21,600

2,000

81,100

Técnico/a Superior en Imaxe para o Diagnóstico

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

*953V

Serrano Sánchez, Susana

P

44,046

8,000

28,000

0,000

80,046

2

*925B

Pérez Romero, José Antonio

P

40,500

8,000

28,000

0,000

76,500

3

*450X

Márquez Corbacho, Marina

P

32,728

8,000

15,150

0,000

55,878

4

*042R

Álvarez Castro, Natalia

L

48,000

8,000

28,000

0,000

84,000

5

*413D

Álvarez Rodríguez, Blanca

L

47,750

8,000

28,000

0,000

83,750

6

*972B

Prado Lorenzo, María Elena

L

46,500

8,000

28,000

0,000

82,500

Técnico/a Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

*797B

Fernández Otero, María Dolores

P

33,955

8,000

27,700

0,000

69,655

2

*931K

Rodríguez Fuentes, María Teresa

P

33,410

8,000

28,000

0,000

69,410

3

*273S

Alonso Alonso, Adelaida

P

42,682

8,000

17,900

0,000

68,582

4

*517C

Caramés Palomanes, José

P

35,455

8,000

20,000

0,000

63,455

5

*587E

López López, María Pilar

P

40,228

8,000

14,800

0,000

63,028

6

*029X

García Pose, María Asunción

P

33,546

8,000

18,100

2,000

61,646

7

*246F

Ferreiro Prado, María Carmen

L

51,750

8,000

28,000

0,000

87,750

8

*169Y

Ponte García, Natalia María

L

47,250

8,000

27,600

2,000

84,850

9

*883B

García Fonte, Susana María

L

46,500

8,000

28,000

0,000

82,500

10

*716Y

Lorenzo Freire, María Teresa

L

45,875

8,000

28,000

0,400

82,275

11

*438W

Tuñas Riveiro, Francis Mar

D

35,625

8,000

28,000

0,000

71,625

Técnico/a Superior en Radioterapia

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

*404S

Vega López, Enyd

L

46,875

8,000

27,900

0,000

82,775

2

*148T

Sequeiros Troncoso, Eva

L

43,875

8,000

28,000

0,000

79,875

*O número do DNI dos profesionais relacionados amósase cifrado en protección dos datos de carácter persoal.