Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 28 Xoves, 9 de febreiro de 2017 Páx. 5869

I. Disposicións xerais

Presidencia da Xunta de Galicia

LEI 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017.

Exposición de motivos

I

Cos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017 confírmase que seguir un itinerario coherente nas épocas de crise permite abordar os cambios de ciclo sen contar con lastres que actúen de freo para o crecemento. A nosa Comunidade, durante o período de contracción económica, apostou firmemente por unha política económica dirixida á eficiencia do gasto, ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e á recuperación da actividade económica.

Nesta tarefa Galicia contou co activo máis valioso, e grazas ao traballo e ao empuxe de todos os galegos foi posible o cambio de tendencia, reconduciuse a situación de crise e puxéronse as bases para volver á senda do crecemento. Este cambio xa se puxo de manifesto nos orzamentos do 2016, nos que non foi necesaria a exixencia de novos esforzos, senón que se debuxou unha clara liña de retornos ao conxunto da poboación, a través da cal se reduciu a carga impositiva, se eliminaron atrancos para a liberalización da actividade económica e se estableceron bases sólidas para a transparencia na acción de goberno e nas actuacións que debe desenvolver o conxunto do sector público.

Os orzamentos do 2017 apuntan por continuar con esta liña, pretenden subir un banzo máis e ampliar os retornos antes mencionados. Perséguese, tal e como se indicaba o ano anterior, xerar confianza en todos os axentes económicos, reforzar os gastos esenciais de sanidade, educación e servizos sociais vinculados ao benestar dos galegos e dinamizar o investimento público para instrumentar unha política económica dirixida á creación dunha contorna económica favorable á actividade empresarial, mediante liñas de acción que favorezan a competitividade, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico e mais que fomenten a internacionalización dos diferentes sectores produtivos e de servizos galegos. Todo iso dirixido á estimulación e ao fomento do emprego, que continúa a ser obxectivo prioritario destes orzamentos e da política económica da nosa Comunidade.

O marco económico no que se van desenvolver os orzamentos de 2017 presenta as seguintes particularidades:

— Polo que respecta ao panorama internacional —a pesar da existencia de focos de incerteza política, como o resultado do referendo británico ou a liña que, coa súa nova presidencia, poida adoptar EE. UU., e sen esquecer as tensións xeopolíticas actualmente vixentes—, existe consenso nas predicións de organismos como o Fondo Monetario Internacional (FMI), a Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos (OCDE) e a Comisión Europea de que o crecemento da economía mundial experimentará unha lixeira melloría no 2017 con respecto ao crecemento que se estimou para o 2016, máis moderado que o ano anterior como consecuencia do débil crecemento das economías avanzadas non compensado co fortalecemento das emerxentes.

— No que respecta á zona euro, hai que advertir que as previsións da Comisión Europea para o 2017 mostran un maior crecemento do que amosaban en 2016 para as principais economías, coa excepción de Alemaña e España.

— En canto á economía española, consoante as previsións do Goberno, o FMI, a OCDE e a Comisión Europea, hai que destacar que o crecemento esperado para o 2017 é menor que o do 2016 debido a unha moderación da demanda nacional, primordialmente no consumo privado, e a un cambio de tendencia na demanda externa.

— Para a economía galega, os datos máis recentes apuntan a unha consolidación da recuperación económica en liña con España. En consecuencia, o escenario macroeconómico para Galicia no próximo ano asentarase sobre:

– Un crecemento sostido da demanda interna, ben que lixeiramente por baixo do correspondente ao 2016.

– A continuidade no dinamismo da formación bruta de capital, que superará á de 2016.

– A minoración do forte impulso das exportacións durante o último ano como consecuencia da desaceleración prevista para España e algúns dos países da nosa contorna.

– Por último, continuará o bo comportamento da ocupación e a taxa de paro continuará a caer, de maneira que diminúa no 2017 case dous puntos, ata o 15,6 por cento.

En consecuencia, conforme este escenario, a posición cíclica da economía galega mostra unhas previsións de crecemento para os próximos exercicios que, comparado co establecido para España, presenta un diferencial moi pequeno entre a nosa Comunidade e o conxunto nacional.

En 2017 o marco orzamentario enfróntase cunha situación de determinada incerteza, posto que aínda non se conta cun Proxecto de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017 e as comunidades autónomas non dispoñen dos datos que van conformar definitivamente os seus estados de ingresos para o devandito exercicio. Con todo, é de destacar que nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2017 estes estados de ingresos obedecen á consideración de acordos de clara viabilidade e aséntanse sobre hipóteses realizadas desde a máxima prudencia.

En primeiro lugar, o 29 de abril España presentou o seu Programa nacional de reformas de 2016 e o 30 do mesmo mes o seu Programa de estabilidade de 2016, no que se establecían os obxectivos de déficit global. Este programa contiña a previsión de corrixir o déficit excesivo un ano máis tarde do recomendado polo Consello ao non se cumprir o esforzo fiscal e os obxectivos principais de 2014 e 2015. En consonancia con esta previsión, o Consello de Política Fiscal e Financeira emitiu informe sobre a proposta de obxectivos de estabilidade orzamentaria e dos obxectivos de débeda pública do conxunto das comunidades autónomas correspondente ao período 2017-2019, que se concretaba nun límite do 0,5 por cento do produto interior bruto (PIB) para o ano 2017, que é o límite que se considerou no orzamento da Comunidade para este ano.

En segundo lugar, as previsións dos ingresos derivados do sistema de financiamento realizáronse sobre a base da información dispoñible, máis completa no caso da liquidación do ano 2015, que se recibirá en 2017, posto que os datos globais de recadación das distintas figuras tributarias xa son coñecidos e moi prudentes no caso das entregas a conta correspondentes no 2017, realizadas sobre a base do comportamento recadatorio observado en 2016, positivo no caso do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) e do imposto sobre o valor engadido (IVE), lixeiramente á baixa para os impostos especiais como consecuencia das liquidacións negativas comunicadas nos dous últimos anos e mantendo, finalmente, estabilizados os fondos de nivelación do sistema nas cifras de 2016.

Polo que respecta aos recursos propios non financeiros da Comunidade Autónoma, tributos propios, prezos e ingresos patrimoniais, as previsións estabilízanse como consecuencia do comportamento das súas principais figuras tributarias (imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e mais imposto de sucesións e doazóns). O aumento da demanda de vivenda, facilitado por unha mellora das condicións crediticias, favoreceu a valoración dos activos inmobiliarios, alargando as bases impoñibles de ambos os tributos, e compensou os impactos que en 2017 representan as bonificacións fiscais adoptadas en sucesións e en operacións de transmisión no medio rural.

Como resultado destas previsións, os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017 combinan o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria co reforzo do compromiso co gasto social, así como consolidan retornos a prol de todos os cidadáns galegos, entre os que se reitera, mediante a recuperación da contía do complemento específico, un especial recoñecemento para os empregados do sector público galego, que realizaron unha achega esencial á consecución dos obxectivos de consolidación fiscal nos exercicios anteriores.

A Comunidade Autónoma de Galicia vén desenvolvendo nestes últimos anos un esforzo continuado para garantir a sustentabilidade dos servizos públicos nun contexto de forte baixada dos ingresos. Estes orzamentos pretenden manter a alta calidade do noso sistema sanitario e impulsar as reformas que sexan necesarias nas súas infraestruturas e equipamentos para a seguir garantindo. A política educativa continuará a asentarse sobre a procura da calidade, a liberdade, a igualdade de oportunidades e o diálogo. Finalmente, as políticas sociais cos máis desfavorecidos e a atención ás persoas dependentes constitúen un compromiso irrenunciable e representan un importante esforzo neste orzamento.

Estes orzamentos enmárcanse, por tanto, no ámbito do Plan estratéxico de Galicia 2015-2020, na consecución dun modelo de crecemento económico baseado na innovación e no capital humano, que favoreza unha Galicia moderna e cohesionada social e territorialmente e que permita diminuír o desemprego, aumentar a produtividade e o benestar dos galegos, colaborando a retomar a senda do crecemento demográfico.

Hai que reiterar que Galicia se anticipou ao resto de autonomías no establecemento dun marco de disciplina fiscal que permitise alcanzar o obxectivo de estabilidade, e no 2011 aprobou a Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina e sustentabilidade orzamentaria, en virtude da cal se consolidou legalmente a fixación a priori do límite de gasto non financeiro como medida de garantía do cumprimento do obxectivo de estabilidade e da regra de gasto dentro do proceso de elaboración orzamentaria.

Ao amparo do punto Un do artigo 12 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira, unha vez determinado o obxectivo de estabilidade orzamentaria da Comunidade Autónoma, o Consello da Xunta de Galicia acordou o límite de gasto non financeiro dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o exercicio 2017 en 9.063 millóns de euros. O gasto non financeiro recollido nos orzamentos da Comunidade Autónoma para 2017 respecta o devandito teito de gasto e supera o importe dos orzamentos do exercicio anterior en máis de douscentos cincuenta millóns de euros.

II

Na parte dispositiva, a lei estrutúrase en seis títulos, dezasete disposicións adicionais, dúas disposicións transitorias e tres disposicións derradeiras.

A parte esencial da Lei de orzamentos recóllese no título I, relativo á aprobación dos orzamentos e ao réxime das modificacións de crédito, por canto no seu capítulo I, baixo a rúbrica «Aprobación dos créditos iniciais e do seu financiamento», se aproban os ingresos e gastos que compoñen os orzamentos da Comunidade Autónoma, integrados polos da Administración xeral, os dos organismos autónomos, os correspondentes ás entidades públicas instrumentais de asesoramento e consulta que para efectos orzamentarios teñen a consideración de organismos autónomos, os das axencias públicas autonómicas, os das entidades públicas empresariais, os dos consorcios autonómicos, os das sociedades mercantís e os das fundacións.

Neste capítulo I defínese o ámbito dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia tendo en conta a tipoloxía de entidades públicas instrumentais do sector público autonómico previstas na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Dentro deste capítulo detállanse os beneficios fiscais que afectan os tributos cedidos total ou parcialmente polo Estado e sinálase así mesmo o importe das subvencións reguladoras consideradas na normativa de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia. Finalmente, dentro dos artigos especificamente destinados aos orzamentos das entidades instrumentais, autorízanse as dotacións iniciais das subvencións de explotación e de capital ás entidades públicas empresariais e ás sociedades mercantís.

O capítulo II deste título, «Das modificacións orzamentarias», regula os principios e as competencias específicas en materia de modificacións orzamentarias, as regras de vinculación que afectan os créditos orzamentarios, a determinación dos que teñen natureza de créditos ampliables e as limitacións aplicables ás transferencias de créditos.

O título II, relativo aos «Gastos de persoal», estrutúrase en catro capítulos.

O capítulo I, dedicado aos gastos do persoal ao servizo do sector público, recolle para o ano 2017 a recuperación dos conceptos retributivos minorados como consecuencia da Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016. No referente á taxa de reposición de efectivos procederase con suxeición aos límites e os requisitos da normativa básica que se estableza ao respecto. No resto do capítulo regúlase a contratación de persoal laboral temporal, de funcionario interino e de persoal vinculado ás encomendas de xestión.

No capítulo II, baixo a rúbrica «Dos réximes retributivos», establécese para o 2017 a recuperación dos conceptos retributivos minorados pola Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016, polo que os altos cargos e outro persoal directivo, as persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior, o persoal funcionario, o persoal laboral, o persoal ao servizo das institucións sanitarias e o persoal dos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de xustiza recuperan os seus conceptos retributivos tal e como existían antes da Lei 12/2015, do 24 de decembro.

En cumprimento do disposto na disposición transitoria décimo segunda da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e na Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016, incorporouse un fondo de recuperación retributiva que tiña como finalidade recuperar os niveis retributivos dos traballadores do sector público autonómico por un importe global de 106 millóns de euros (92,6 millóns de euros no capítulo I dos orzamentos, 2,5 millóns de euros para as entidades instrumentais do sector público autonómico, 6,8 millóns de euros para as universidades do Sistema universitario galego e 4,1 millóns de euros para incrementar os módulos do ensino concertado). Nos orzamentos do ano 2017 este fondo increméntase en 44,5 millóns de euros, ata 150,5 millóns de euros (121,3 millóns de euros no capítulo I dos orzamentos, 4,2 millóns de euros nas entidades instrumentais do sector público autonómico, 13,3 millóns de euros para as universidades do Sistema universitario galego e 11,7 millóns de euros para incrementar os módulos do ensino concertado), o que permite facer efectiva neste exercicio a recuperación dos niveis retributivos dos traballadores do sector público autonómico.

O capítulo III, dedicado a outras disposicións en materia de réxime de persoal activo, recolle que para o ano 2017 as relacións de postos de traballo deberán modificarse para as axustar ás previsións orzamentarias que se deduzan do anexo de persoal sen que se poidan prover aqueles postos para os cales non estea prevista dotación, e no anexo de persoal non poderán existir códigos de liñas orzamentarias que non amparen créditos para dotacións de postos de traballo, para substitucións de persoal temporal ou para conceptos retributivos. O resto do capítulo regula os requisitos para a determinación ou modificación de retribucións do persoal laboral e non funcionario, o persoal directivo das entidades instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, o nomeamento do profesorado interino a tempo parcial en centros docentes non universitarios, os profesores de corpos docentes e o persoal eventual e de gabinete.

O capítulo IV, dedicado ás universidades, recolle o límite máximo dos custos de persoal das tres universidades galegas, as retribucións adicionais do persoal ao seu servizo e a autorización de convocatorias para a provisión de persoal laboral fixo en casos excepcionais. No ano 2017 establécese a recuperación dos conceptos retributivos minorados como consecuencia da Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016. A taxa de reposición respectará a normativa básica estatal.

O título III, «Operacións de endebedamento e garantía», estrutúrase en dous capítulos relativos a operacións de crédito e afianzamento por aval.

No primeiro destes capítulos establécese para o ano 2017 a posición neta debedora da Comunidade Autónoma, a cal se incrementará nunha contía máxima equivalente ao 0,5 por cento do PIB rexional, co que se acomoda aos límites establecidos polo Consello de Política Fiscal e Financeira para este exercicio. Tamén se regulan neste capítulo as operacións de débeda de tesouraría, a formalización doutras operacións financeiras e o endebedamento das entidades instrumentais do sector público. No tocante ao endebedamento das entidades instrumentais do sector público recóllese a posibilidade para as execucións de hipotecas de vivendas de promoción pública da adxudicación ou cesión de remate delas a prol do Instituto Galego da Vivenda e Solo-IGVS.

No capítulo II, relativo ao «Afianzamento por aval», en canto ao apoio financeiro aos proxectos empresariais, mantense para o 2017 a contía máxima dos avais que pode conceder o Instituto Galego de Promoción Económica, cun importe de 500 millóns de euros.

No título IV, «Xestión orzamentaria», mantéñense os preceptos relativos á intervención limitada, a fiscalización das operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma, a fiscalización dos nomeamentos ou de contratos de substitución do persoal, a identificación dos proxectos de investimento, a autorización do Consello da Xunta para a tramitación de determinados expedientes de gasto, a regulación das transferencias de financiamento, as subvencións nominativas, a concesión directa de axudas e subvencións, a acreditación do cumprimento de obrigas tributarias, o pagamento mensual de axudas e subvencións que se conceden a persoas físicas para financiar estudos de investigación, o informe preceptivo e vinculante da Consellería de Facenda, que, sen prexuízo da análise de risco que realice o xestor, determina os efectos sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria nos préstamos concedidos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, e os expedientes de dotación artística e o módulo económico de distribución de fondos públicos para o sostemento de centros concertados. Nel establécese a posibilidade da aceptación pola Administración autonómica de pagamentos a conta para as retribucións do persoal docente do colectivo de empresas do ensino privado, desde o 1 de xaneiro ata o momento en que asinen as táboas salariais para o 2017.

O título V, dedicado ás corporacións locais, estrutúrase en dous capítulos.

O primeiro deles, dedicado ao financiamento e á cooperación con estas entidades, detalla as transferencias que lles corresponden como consecuencia de convenios e subvencións, así como a participación dos concellos nos tributos da Comunidade Autónoma a través do Fondo de Cooperación Local. En relación con este fondo, a lei fixa unha porcentaxe homoxeneizada de participación, e desagrégase esta en fondo base, para recoller a mesma contía que se estableceu no ano 2011, e en fondo adicional, para recoller o incremento debido á maior recadación dos capítulos I, II e III de Administración xeral desde aquel ano ata o 2017. Establécese o sistema de distribución entre a Federación Galega de Municipios e Provincias e os concellos para o fondo base, de maneira que estes o recibirán segundo o coeficiente de repartición que lles correspondeu no 2011. Tamén se establece a repartición do fondo adicional conforme a participación en procesos de fusión ou incorporación voluntaria a outros concellos e as variables de poboación, maiores 65 anos, superficie, núcleos de poboación e esforzo fiscal dos concellos, no caso dos de menos de 15.000 habitantes.

O capítulo II deste título regula o procedemento de compensación e retención de débedas dos municipios contra os créditos que lles corresponden pola súa participación no Fondo de Cooperación Local de maneira similar ao ano 2016.

No título VI, relativo ás normas tributarias, inclúese un único precepto para establecer os criterios de afectación do imposto sobre o dano ambiental e o canon eólico.

O contido da Lei de orzamentos complétase coas disposicións adicionais, transitorias e derradeiras referidas, nas que se recollen preceptos de índole moi variada.

Entre as disposicións adicionais regúlase a información ao Parlamento, as porcentaxes de gastos xerais de estrutura que hai que aplicar nos contratos de obra, a obriga de adecuar os estados financeiros das entidades instrumentais ás transferencias, a autorización de orzamentos en entidades instrumentais de nova creación, o orzamento inicial e os requisitos de creación para as axencias que se poidan constituír neste exercicio, a venda de solo empresarial polo Instituto Galego da Vivenda e Solo, as prestacións extraordinarias para beneficiarios de pensións e subsidios non contributivos, relativo aos gastos de persoal, a autorización para a modificación dos cadros de persoal do Servizo Galego de Saúde, o persoal contratado ao abeiro do Plan nacional de formación e inserción profesional, as medidas en relación co V Convenio colectivo único para o persoal laboral, as normas de especial aplicación en materia de recursos educativos complementarios de ensino público e mais no suposto de que se recolla nunha disposición un incremento nos módulos estatais para a distribución dos fondos públicos para o sostemento dos centros concertados, na nosa Comunidade aplicarase o mesmo incremento.

En canto á disposición relativa ás prestacións familiares por coidado de fillos menores establécese como requisito para a súa obtención o cumprimento das condicións que dite a Consellería de Política Social. Introdúcese unha nova disposición adicional que regula o dereito a percibir unha axuda económica de 1.200 euros, a razón de 100 euros mensuais, a través da Tarxeta Benvida para todas as familias que teñan un fillo ou unha filla ou adopten un neno ou unha nena menor dun ano no 2017.

Finalmente, para o suposto de que muden as condicións retributivas do persoal ao servizo do sector público na normativa estatal básica, inclúese unha disposición adicional para a adecuación do réxime e das condicións retributivas do persoal ao servizo do sector público autonómico ao establecido nesa normativa.

Na derradeira disposición adicional establécense as normas para a remisión de información económico-financeira e o control desta coa finalidade de recoller as obrigas en relación co inventario das entidades dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia e, doutra banda, para adaptar as normas sobre a competencia da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia á normativa vixente, en relación coas axencias e os consorcios adscritos á Comunidade Autónoma que deben auditar as súas contas anuais.

As disposicións transitorias regulan a adecuación das entidades públicas instrumentais e a dotación gradual do fondo de continxencia de execución orzamentaria que xa se prevían na Lei de orzamentos do ano 2016.

As tres últimas disposicións derradeiras regulan o desenvolvemento, a vixencia e a entrada en vigor da lei.

Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2 do Estatuto de autonomía de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa presidencia, promulgo en nome do rei a Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017.

TÍTULO I

Aprobación dos orzamentos e réxime das modificacións de crédito

CAPÍTULO I

Aprobación dos créditos iniciais e do seu financiamento

Artigo 1. Aprobación e ámbito dos orzamentos xerais

O Parlamento de Galicia aproba os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2017, nos que se integran:

a) Os orzamentos da Administración xeral, nos cales se incorporan os órganos estatutarios e consultivos.

b) Os orzamentos dos organismos autónomos.

c) Os orzamentos das entidades públicas instrumentais de asesoramento ou consulta, que consonte a disposición adicional sexta da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico, terán a consideración de organismos autónomos para efectos orzamentarios.

d) Os orzamentos das axencias públicas autonómicas.

e) Os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que fai referencia o artigo 89 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

f) Os orzamentos de explotación e capital dos consorcios autonómicos a que fai referencia o artigo 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

g) Os orzamentos de explotación e capital das sociedades mercantís públicas autonómicas a que fai referencia o artigo 102 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

h) Os orzamentos de explotación e capital das fundacións do sector público autonómico a que fai referencia o artigo 113 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

i) En todo caso, os orzamentos das demais entidades que estean clasificadas como administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo coas normas do Sistema europeo de contas, agás as universidades públicas.

Artigo 2. Orzamentos da Administración xeral, dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas

Un. Nos estados de gastos consolidados dos orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas autonómicas consígnanse créditos por importe de 10.801.147.972 euros, distribuídos da forma seguinte:

 

Capítulos I-VII

Gastos non financeiros

Capítulo VIII Activos financeiros

Capítulo IX

Pasivos financeiros

Total

Administración xeral

4.673.193.771

94.407.569

1.590.182.345

6.357.783.685

Organismos autónomos

3.711.558.816

14.148.867

3.725.707.683

Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

1.864.004

1.864.004

Axencias públicas autonómicas

658.696.252

39.100.000

17.996.348

715.792.600

Total

9.045.312.843

147.656.436

1.608.178.693

10.801.147.972

As transferencias internas entre os orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos organismos autónomos e das axencias públicas representan 4.212.436.513 euros, distribuídos segundo o seguinte detalle:

Orixe

Destino

Organismos autónomos

Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

Axencias públicas autonómicas

Total

Administración xeral

3.528.407.707

1.863.804

662.640.655

4.192.912.166

Organismos autónomos

19.524.347

19.524.347

Total

3.528.407.707

1.863.804

682.165.002

4.212.436.513

Dous. A desagregación dos créditos consonte a finalidade á que van destinados establécese desta maneira:

Funcións

Importe

11 Alta dirección da Comunidade Autónoma

36.266.477

12 Administración xeral

68.514.469

13 Xustiza

134.575.697

14 Administración local

13.265.541

15 Normalización lingüística

6.819.086

16 Procesos electorais e órganos de representación política

5.945.410

21 Protección civil e seguridade

25.542.931

31 Acción social e promoción social

669.331.566

32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo

241.928.886

33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento

4.512.744

41 Sanidade

3.611.491.880

42 Educación

2.209.446.233

43 Cultura

64.057.183

44 Deportes

19.218.550

45 Vivenda

57.645.629

46 Outros servizos comunitarios e sociais

102.058.799

51 Infraestruturas

284.528.381

52 Ordenación do territorio

16.937.304

53 Promoción de solo para actividades económicas

31.425.275

54 Actuacións ambientais

121.355.685

55 Actuacións e valorización do medio rural

137.650.091

56 Investigación, desenvolvemento e innovación

135.367.537

57 Sociedade da información e do coñecemento

99.273.066

58 Información estatística básica

4.356.185

61 Actuacións económicas xerais

30.913.286

62 Actividades financeiras

49.578.895

71 Dinamización económica do medio rural

339.638.613

72 Pesca

93.513.722

73 Industria, enerxía e minaría

57.194.809

74 Desenvolvemento empresarial

118.925.360

75 Comercio

16.534.860

76 Turismo

46.419.704

81 Transferencias a entidades locais

124.649.932

91 Débeda pública

1.822.264.186

Total

10.801.147.972

Tres. A distribución orgánica e económica do orzamento consolidado é como segue:

Capítulos

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Total

Parlamento

9.386.030

6.004.590

 

2.633.886

 

566.982

1.800

113.200

 

18.706.488

Consello de Contas

5.407.177

1.027.031

 

11.705

 

455.080

 

36.061

 

6.937.054

Consello da Cultura Galega

1.328.450

900.100

 

30.800

 

213.200

 

 

 

2.472.550

Presidencia da Xunta de Galicia

9.229.312

7.779.711

 

54.533.233

 

4.528.267

105.536.968

93.833.308

526.104

275.966.903

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

122.358.299

34.769.320

37.036

52.627.541

 

36.307.378

15.637.638

50.000

 

261.787.212

Consellería de Facenda

18.339.750

894.486

3.000

23.212.386

 

2.206.506

9.289.606

 

 

53.945.734

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

27.574.960

3.635.950

 

4.347.772

 

31.006.960

45.409.966

 

 

111.975.608

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

8.057.982

1.028.249

 

42.890.950

 

4.366.485

285.314.778

 

 

341.658.444

Consellería de Economía, Emprego e Industria

48.985.287

26.742.086

 

203.629.083

 

10.339.935

173.496.700

 

 

463.193.091

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

1.343.023.436

216.578.288

59.842

616.813.210

 

49.352.745

87.620.345

375.000

1.592.055

2.315.414.921

Consellería de Sanidade

44.788.324

1.934.600

 

3.220.736.576

 

19.772.897

124.923.260

 

 

3.412.155.657

Consellería de Política Social

123.358.730

187.031.430

 

314.051.695

 

6.448.791

12.629.081

 

 

643.519.727

Consellería do Medio Rural

128.186.325

6.793.124

 

13.024.581

 

99.753.479

270.802.120

 

 

518.559.629

Consellería do Mar

29.304.684

2.606.426

 

3.369.661

 

34.851.653

72.158.304

 

 

142.290.728

Consello Consultivo de Galicia

1.699.626

294.927

 

 

 

101.000

 

 

 

2.095.553

Transferencias a corporacións locais

 

 

 

119.764.132

 

 

 

 

 

119.764.132

Débeda pública da Comunidade Autónoma

 

 

234.200.000

 

 

 

 

 

1.588.064.186

1.822.264.186

Gastos de diversas consellarías

3.183.496

16.952.827

 

8.831.210

4.500.000

4.520.701

 

 

 

37.988.234

Administración xeral

1.924.211.868

514.973.145

234.299.878

4.680.508.421

4.500.000

304.792.059

1.202.820.566

94.407.569

1.590.182.345

10.550.695.851

Capítulos

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Total

Escola Galega de Administración Pública

1.043.933

1.578.487

 

502.710

 

134.569

 

 

 

3.259.699

Academia Galega de Seguridade Pública

704.254

1.898.906

 

 

 

28.038

 

 

 

2.631.198

Instituto Galego de Estatística

2.760.924

326.433

 

 

 

1.046.397

 

 

 

4.133.754

Instituto Galego da Competencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto de Estudos do Territorio

1.996.324

78.847

 

37.975

 

508.019

 

 

 

2.621.165

Instituto Galego da Vivenda e Solo

8.434.917

4.448.450

150.000

6.664.600

 

35.466.388

20.407.682

13.498.867

 

89.070.904

Instituto Galego do Consumo e da Competencia

4.620.067

723.191

 

188.000

 

581.741

12.000

 

 

6.124.999

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

5.053.110

595.972

 

 

 

333.000

 

 

 

5.982.082

Servizo Galego de Saúde

1.567.565.743

1.023.373.845

 

787.964.172

31.669.231

123.429.369

3.195.000

650.000

 

3.537.847.360

Fondo Galego de Garantía Agraria

4.169.941

518.378

 

9.580

 

1.622.398

87.240.572

 

 

93.560.869

Organismos autónomos

1.596.349.213

1.033.542.509

150.000

795.367.037

31.669.231

163.149.919

110.855.254

14.148.867

 

3.745.232.030

Consello Económico e Social de Galicia

553.948

265.345

 

 

 

 

 

 

 

819.293

Consello Galego de Relacións Laborais

633.653

370.189

 

34.200

 

6.669

 

 

 

1.044.711

Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

1.187.601

635.534

 

34.200

 

6.669

 

 

 

1.864.004

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

11.525.849

9.114.757

 

782.775

 

62.384.026

5.469.676

 

9.995.983

99.273.066

Axencia de Turismo de Galicia

10.527.907

5.200.500

 

4.567.014

 

18.993.795

7.130.488

 

 

46.419.704

Axencia Galega de Emerxencias

457.638

152.633

 

 

 

6.803.880

 

 

 

7.414.151

Axencia Tributaria de Galicia

11.891.445

2.110.272

 

 

 

290.000

 

 

 

14.291.717

Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financeira e Contable

5.045.317

1.040.082

 

 

 

7.923.209

 

 

 

14.008.608

Axencia Galega de Infraestruturas

12.217.524

807.807

177.890

7.432.000

 

208.371.041

21.587.066

 

 

250.593.328

Axencia Galega de Innovación

4.457.178

516.401

 

4.073.175

 

9.475.000

38.153.050

5.500.000

1.000.000

63.174.804

Instituto Galego de Promoción Económica

5.696.595

2.135.301

118.761

3.771.937

 

17.605.674

27.996.727

33.600.000

7.000.365

97.925.360

Instituto Enerxético de Galicia

1.452.032

371.695

 

187.500

 

234.378

27.252.463

 

 

29.498.068

Axencia Galega das Industrias Culturais

2.356.725

650.000

1.000

993.644

 

1.530.719

5.000.000

 

 

10.532.088

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

1.483.262

647.268

 

8.000

 

1.349.879

 

 

 

3.488.409

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

9.424.246

14.661.903

 

 

 

82.000

 

 

 

24.168.149

Axencia Galega de Servizos Sociais

10.440.423

2.000.000

 

 

 

675.000

 

 

 

13.115.423

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

3.197.205

634.591

 

 

 

147.500

32.267.637

 

 

36.246.933

Instituto Galego de Calidade Alimentaria

922.913

640.442

447

 

 

1.223.180

 

 

 

2.786.982

Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia

1.986.751

342.333

 

 

 

526.726

 

 

 

2.855.810

Axencias públicas autonómicas

93.083.010

41.025.985

298.098

21.816.045

 

337.616.007

164.857.107

39.100.000

17.996.348

715.792.600

Total orzamento bruto

3.614.831.692

1.590.177.173

234.747.976

5.497.725.703

36.169.231

805.564.654

1.478.532.927

147.656.436

1.608.178.693

15.013.584.485

Total transferencias internas

 

19.524.347

 

3.380.457.727

 

 

812.454.439

 

 

4.212.436.513

Total orzamento consolidado

3.614.831.692

1.570.652.826

234.747.976

2.117.267.976

36.169.231

805.564.654

666.078.488

147.656.436

1.608.178.693

10.801.147.972

Catro. Nos estados de ingresos dos orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, nos dos seus organismos autónomos e nos das axencias públicas autonómicas recóllense as estimacións dos dereitos económicos que se prevén liquidar durante o exercicio, por un importe consolidado de 10.801.147.972 euros, distribuídos da seguinte forma:

 

Capítulos I-VII Ingresos non financeiros

Capítulo VIII Activos financeiros

Capítulo IX Pasivos financeiros

Total

Administración xeral e órganos estatutarios

8.507.851.718

22.179.632

2.020.664.501

10.550.695.851

Organismos autónomos

216.169.323

655.000

 

216.824.323

Entidades públicas instrumentais

200

 

 

200

Axencias públicas autonómicas

16.625.464

7.002.134

10.000.000

33.627.598

Total

8.740.646.705

29.836.766

2.030.664.501

10.801.147.972

Cinco. Os beneficios fiscais que afectan os tributos cedidos total ou parcialmente polo Estado á Comunidade Autónoma estímanse en 1.728.947.594 euros, consonte o seguinte detalle:

— Imposto sobre sucesións e doazóns: 144.299.000 euros.

— Imposto sobre a renda das persoas físicas (tarifa autonómica): 24.755.000 euros.

— Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados: 138.834.594 euros.

— Imposto sobre o patrimonio: 94.514.000 euros.

— Imposto sobre o valor engadido: 1.233.930.000 euros.

— Imposto sobre os hidrocarburos: 89.335.000 euros.

— Imposto sobre o alcohol e as bebidas derivadas: 3.280.000 euros.

En cumprimento do establecido no artigo 55.2 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, o importe das subvencións reguladoras fíxase en 178.087.843 euros.

Artigo 3. Orzamento das entidades instrumentais do sector público autonómico con orzamento estimativo

Un. Entidades públicas empresariais.

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que se refire a alínea e) do artigo 1 desta lei, que inclúen as súas estimacións de gastos e as previsións de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.

Dous. Consorcios autonómicos.

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital dos consorcios a que se refire a alínea f) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.

Tres. Sociedades mercantís públicas autonómicas.

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire a alínea g) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.

Catro. Fundacións do sector público autonómico.

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das fundacións do sector público autonómico a que se refire a alínea h) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.

Cinco. Aprobación de subvencións de explotación e capital das entidades públicas empresariais e das sociedades mercantís públicas autonómicas.

Autorízanse as dotacións de subvencións de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que se refire a alínea e) do artigo 1 desta lei e das sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire a alínea g) do artigo 1 desta lei, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo II. No caso de que se teñan que superar tales contías máximas, a consellaría competente en materia de facenda dará conta ao Parlamento de Galicia das razóns que xustifican tal aumento.

CAPÍTULO II

Das modificacións orzamentarias

Artigo 4. Réxime xeral das modificacións orzamentarias

Un. As modificacións de créditos orzamentarios serán autorizadas consonte os requisitos establecidos no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, coas excepcións derivadas da aplicación do indicado neste capítulo.

Dous. As propostas de modificación deberán indicar, co maior nivel de desagregación orgánica, funcional e económica, as aplicacións orzamentarias afectadas, e recollerán adecuadamente os motivos que as xustifican, tanto os relativos á realización do novo gasto proposto como, se é o caso, á suspensión da actuación inicialmente prevista.

Á comunicación a que se refire a disposición adicional segunda do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, uniráselle unha explicación sobre os motivos que a xustifican en relación co novo gasto proposto e a súa repercusión, se é o caso, sobre os obxectivos do programa afectado con respecto aos inicialmente previstos.

Artigo 5. Competencias específicas en materia de modificacións orzamentarias

Sen prexuízo das facultades que se lle asignan no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, atribúenselle á persoa titular da Consellería de Facenda competencias específicas para levar a cabo as seguintes modificacións orzamentarias:

a) Para incorporar os créditos de exercicios anteriores que correspondan a actuacións financiadas ou cofinanciadas pola Unión Europea, de acordo co previsto nos regulamentos do período de programación 2014-2020 que resulten aplicables, así como para as reasignacións destes créditos a que se refire o punto Dous do artigo 9.

b) Para incorporar o crédito que non acadase a fase de recoñecemento da obriga en cada exercicio do fondo de reserva constituído consonte o establecido no artigo 4 da Lei 12/1995, do 29 de decembro, pola que se aproba o imposto sobre a contaminación atmosférica.

c) Para incorporar o crédito que non acadase a fase de recoñecemento da obriga dos créditos xerados, con destino ao financiamento de gastos derivados da realización de probas de selección de persoal, como consecuencia dos maiores ingresos recadados sobre os inicialmente previstos no artigo 30, «Taxas administrativas».

d) Para incorporar o crédito de exercicios anteriores que non acadase a fase de recoñecemento da obriga no capítulo VIII dos orzamentos de gastos da Administración xeral ou, se é o caso, nos dos organismos autónomos e axencias, no suposto previsto no artigo 43 da Lei 11/1996, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1997, sobre tratamento dos créditos para provisións de riscos non executados.

e) Para xerar crédito polo importe que corresponda á maior recadación das taxas e dos prezos públicos e privados respecto das previsións que inicialmente se establecen para as distintas seccións orzamentarias no anexo III desta lei, sempre que quede garantido o necesario equilibrio económico-financeiro, de acordo co previsto no artigo 9.

f) Para xerar crédito polo importe que corresponda aos maiores ingresos pola prestación do servizo de recadación executiva a outros entes, do subconcepto 399.04, do orzamento de ingresos.

g) Para xerar crédito, na sección orzamentaria correspondente, por contía igual ao importe das compensacións económicas a favor da Comunidade Autónoma derivadas de pólizas subscritas con compañías de seguros.

h) Para xerar crédito na sección 13, Consellería do Medio Rural, polo importe que corresponda ao produto da venda do patrimonio das extintas cámaras agrarias locais e provinciais, con destino aos fins previstos na disposición adicional sétima da Lei 11/1995, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1996, e na disposición adicional cuarta da Lei 1/2006, do 5 de xuño, do Consello Agrario Galego. Para tal fin, por pedimento da consellaría interesada, a Consellería de Facenda tramitará o oportuno expediente de desafectación, de acordo co disposto no artigo 10 da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, e nos artigos 24 e seguintes do seu regulamento de execución.

i) Para xerar créditos como consecuencia dos maiores ingresos recadados sobre os inicialmente previstos en cada unha das seguintes aplicacións do orzamento de ingresos do Servizo Galego de Saúde:

— 30, «Taxas administrativas»;

— 37, «Ingresos por ensaios clínicos»;

— 36, «Prestacións de servizos sanitarios», e 39, «Outros ingresos», computados conxuntamente;

— 353, «De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade Autónoma»;

— 354, «De fundacións públicas autonómicas».

j) Para xerar crédito no programa 621B, «Imprevistos e funcións non clasificadas», por un importe igual á diferenza que poida existir entre as entregas a conta que, con carácter definitivo, se establecerán para o exercicio 2017, a liquidación de exercicios anteriores correspondente aos distintos recursos do sistema de financiamento das comunidades autónomas do réxime común, as transferencias do Estado provenientes do Fondo de Compensación Interterritorial e as cantidades consignadas no estado de ingresos por estes conceptos.

k) Para xerar crédito nos capítulos VIII e IX de gastos cos ingresos do capítulo IX procedentes das operacións a que se refiren o parágrafo terceiro do punto Un e o punto Dous do artigo 35 desta lei.

l) Para xerar crédito nas entidades públicas instrumentais polos ingresos que se produzan nelas cando resulten beneficiarias das ordes de convocatorias de axudas realizadas por calquera Administración que non estivesen orzadas inicialmente.

m) Para xerar crédito financiado con fondos europeos do marco 2014-2020, unha vez aprobados os correspondentes programas operativos.

n) Para introducir nos estados de gastos as modificacións precisas para adecuar os créditos afectados por transferencias finalistas de calquera procedencia, incluíndo entre esas medidas a declaración de indispoñibilidade do crédito e a súa baixa en contabilidade.

No suposto de que as obrigas recoñecidas ata ese momento superen o importe real da transferencia, o seu financiamento realizarase mediante as oportunas minoracións noutros créditos, preferentemente de operacións correntes, da sección de que se trate.

ñ) Para introducir as variacións que sexan necesarias nos programas de gasto das entidades públicas instrumentais para reflectir as repercusións que neles teñan as modificacións dos créditos que figuran no estado de transferencias entre subsectores dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

o) Para realizar as adaptacións técnicas e as transferencias de crédito que procedan como consecuencia de reorganizacións administrativas, da posta en marcha de organismos autónomos e axencias públicas autonómicas ou do traspaso de competencias nas que estean implicadas outras administracións, sen que en ningún caso, polo que se refire aos dous primeiros supostos, poida orixinarse incremento de gasto.

p) Autorizar transferencias de créditos entre programas incluídos en distinto grupo de función, correspondentes a servizos dunha mesma consellaría, cando teñan por obxecto cofinanciar incorporacións de remanentes de crédito de exercicios anteriores correspondentes a financiamento condicionado.

q) Autorizar transferencias de créditos entre programas incluídos en distinto grupo de función, correspondentes a servizos dunha mesma ou de distinta consellaría, cando teñan por obxecto redistribuír remanentes de crédito do capítulo I.

r) Autorizar transferencias de créditos entre os diferentes programas vinculados ao Plan de financiamento do Sistema universitario de Galicia.

Artigo 6. Vinculación de créditos

Un. Os créditos consignados nos estados de gastos destes orzamentos quedarán vinculados ao nivel establecido no artigo 56 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, con excepción dos créditos que se relacionan a seguir, que serán vinculantes co grao de vinculación que se indica:

120.20, «Substitucións de persoal non docente»;

120.21, «Substitucións de persoal docente»;

120.24, «Acumulacións de tarefas de persoal funcionario non docente»;

120.26, «Substitucións de persoal dos corpos ao servizo da Administración de xustiza»;

121.07, «Sexenios»;

130.02, «Complemento de perigosidade, penosidade e toxicidade»;

131, «Persoal laboral temporal»;

131.24, «Acumulacións de tarefas de persoal laboral temporal»;

132, «Persoal laboral temporal (profesorado de Relixión)»;

133, «Persoal laboral temporal indefinido»;

136, «Persoal investigador en formación»;

226.01, «Atencións protocolarias e representativas»;

226.02, «Publicidade e propaganda»;

226.06, «Reunións, conferencias e cursos»;

226.13, «Gastos de funcionamento de tribunais de oposicións e de probas selectivas»;

227.06, «Estudos e traballos técnicos»;

228, «Gastos de funcionamento de centros e servizos sociais»;

229, «Gastos de funcionamento de centros docentes non universitarios».

A mesma consideración terán os créditos correspondentes á aplicación 12.04.312E.227.65, «Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal», así como os créditos correspondentes á aplicación 08.A1.512B.600.3, «Expropiacións en materia de estradas», e ás diferentes aplicacións do capítulo VI correspondentes a mandatos á Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S. A., ou entidade pública que se subrogue na súa posición.

O concepto 160, «Cotas sociais», vinculará a nivel de sección, agás ás entidades con personalidade xurídica de seu, as cales vincularán a nivel de servizo.

Os conceptos 480, «Transferencias correntes a familias», e 481, «Transferencias correntes a institucións sen fin de lucro», por unha parte, e os conceptos 780, «Transferencias de capital a familias», e 781, «Transferencias de capital a institucións sen fin de lucro», pola outra, serán vinculantes entre si. A mesma consideración terán os créditos dos subconceptos 221.07, «Comedores escolares», e 223.08, «Transporte escolar», os cales vincularán entre eles.

Así mesmo, terán carácter vinculante, co nivel de detalle económico co que aparezan nos estados de gastos, as transferencias de financiamento das entidades instrumentais do sector público autonómico.

Dous. As transferencias a que se refire o artigo 67 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, cando afecten os créditos anteriores, deberán ser autorizadas pola persoa titular da Consellería de Facenda.

Artigo 7. Créditos ampliables

Un. Con independencia dos supostos previstos na alínea 1 do artigo 64 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, terán excepcionalmente a condición de ampliables os créditos seguintes:

a) Os incluídos nas aplicacións 06.A2.621A.227.07 e 06.A2.621A.227.08, destinados ao cumprimento dos convenios para a xestión e liquidación, e os premios de cobranza autorizados pola recadación en vía executiva así como nas transferencias da sección 06 que as financian.

b) As obrigas contraídas no exterior e que deban ser pagadas en divisas de cambio variable, pola diferenza existente entre o tipo de cambio previsto e o seu importe real no momento do pagamento.

c) Os destinados ao pagamento das obrigas derivadas de crebas de operacións de crédito avaladas pola Comunidade Autónoma. Cando se trate dun organismo autónomo ou dunha sociedade pública, a ampliación materializarase a través da sección orzamentaria á que figuren adscritos.

d) Os créditos destinados ao pagamento dos premios de cobranza e participacións en función da recadación de vendas e restantes créditos de vivendas, soares, locais e edificacións complementarias correspondentes ao Instituto Galego da Vivenda e Solo, así como os referidos aos traballos de facturación e apoio á xestión do patrimonio inmobiliario do devandito instituto, que se establezan de acordo coas cifras recadadas no período voluntario.

e) Os créditos de transferencias a favor da Comunidade Autónoma que figuren nos orzamentos de gastos dos organismos autónomos e axencias públicas autonómicas ata o importe dos remanentes da tesouraría que resulten como consecuencia da súa xestión.

f) Os incluídos na aplicación 21.01.811B.460.0, con destino ao pagamento da liquidación de exercicios anteriores, que corresponde ao Fondo de Cooperación Local.

g) Os créditos vinculantes incluídos nas aplicacións 120.20, «Substitucións de persoal non docente», e 120.21, «Substitucións de persoal docente», que se considerarán ampliables unicamente con baixas noutros créditos do capítulo I da propia sección orzamentaria ou do organismo autónomo.

h) Os créditos incluídos na aplicación 05.11.313D.480.0, destinados ao pagamento de axudas directas a mulleres vítimas de violencia de xénero, e os incluídos na aplicación 05.11.313D.480.1, con destino ao pagamento das indemnizacións previstas no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

i) Os incluídos na aplicación 23.03.621A.890.00, destinados ao Fondo de Garantía de Avais.

Esta ampliación financiarase con baixa nas dotacións da aplicación 09.10.741A.732.05 e das correspondentes ao Instituto Galego de Promoción Económica.

j) Os créditos da sección 10, «Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria», a que se refire o artigo 51 desta lei.

k) Os créditos destinados ao pagamento do complemento autonómico ás pensións non contributivas, de xeito que permitan dar cobertura a todas as persoas beneficiarias delas que cumpran os requisitos exixidos pola Administración.

l) Os créditos destinados ao pagamento da renda de inclusión social de Galicia (Risga).

m) As transferencias de financiamento dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas na medida en que se autoricen ampliacións de créditos financiados por eles.

n) Os gastos de farmacia hospitalaria e receitas médicas.

ñ) As dotacións da aplicación 04.A1.571A para o cumprimento do Acordo polo que se establece o modelo de sustentabilidade da dixitalización dos servizos públicos.

o) O crédito incluído na aplicación 12.02.312B.480.0, destinado ao pagamento de prestacións familiares por fillos menores de tres anos a cargo.

p) Os créditos destinados á atención das obrigas derivadas de expedientes de expropiacións.

Esta ampliación financiarase con baixas nos programas doutras seccións ou da mesma sección.

Dous. Para os efectos do previsto no artigo 64.1 g) do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, terán a consideración de seccións orzamentarias as secretarías xerais da Presidencia.

Tres. O financiamento das ampliacións de crédito, ademais de por medio dos mecanismos previstos no artigo 64.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, poderá tamén realizarse con baixas de crédito noutros conceptos orzamentarios.

Artigo 8. Transferencias de crédito

Un. Con independencia das limitacións a que se refire o artigo 68.1 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e sen prexuízo do previsto na alínea 3 do citado artigo, non poderán tramitarse expedientes de transferencias de crédito que atinxan os capítulos VI e VII cando deles derive incremento do gasto corrente.

Esa restrición non será aplicable:

a) Cando se destinen á atención de gastos extraordinarios derivados de catástrofes, sinistros ou outras situacións de natureza análoga e carácter excepcional, logo da declaración polo Consello da Xunta da situación excepcional, catastrófica ou de análoga natureza.

b) Aos incrementos do capítulo I que, se é o caso, poidan orixinarse polo desenvolvemento de procesos de regularización derivados de acordos sobre materias de función pública subscritos entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais.

c) Aos incrementos do capítulo I derivados do cumprimento de sentenzas xudiciais firmes ou autos de obrigada execución.

d) Aos incrementos do capítulo I derivados do previsto no punto Catro do artigo 13 desta lei.

e) Aos incrementos do capítulo I derivados do previsto no punto Sete do artigo 14 desta lei.

f) Excepcionalmente, cando as características das actuacións que se deban executar para o cumprimento da finalidade do programa orzamentario previsto exixan a adecuación da natureza económica do gasto.

g) Cando teñan por obxecto atender as obrigas a que se refire o artigo 60.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, sempre que se xustifique a imposibilidade de as tramitar con cargo a gasto corrente.

h) As transferencias para atender xuros de mora cando se xustifique a imposibilidade de as tramitar con cargo a gasto corrente.

Dous. Polo que se refire á función 42 da sección 10, «Cultura, Educación e Ordenación Universitaria», función 41 da sección 11, «Sanidade», e función 31 da sección 12, «Política Social», a limitación indicada no punto anterior unicamente será aplicable unha vez superado o 5 por cento das dotacións iniciais dos capítulos VI e VII en termos consolidados.

No caso de que as transferencias realizadas baixo este suposto incrementaren créditos do capítulo I destinados ao asinamento de contratos de duración determinada previstos no Real decreto 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos traballadores, cando a modalidade de contratación sexa de realización de obra ou servizo recollida na alínea a) do artigo 1 da citada disposición, será necesaria a existencia de informe previo e favorable da Dirección Xeral da Función Pública sobre a adecuación da modalidade de contratación que se pretende.

Tres. Sen prexuízo do disposto no resto de puntos deste artigo, as transferencias de crédito axustaranse ás seguintes regras:

a) Poderán incrementarse os créditos autorizados inicialmente nas aplicacións orzamentarias dos subconceptos 131.24, «Acumulacións de tarefas de persoal laboral temporal», e 120.24, «Acumulacións de tarefas de persoal funcionario non docente», mediante transferencias de crédito do concepto 131, cun límite máximo conxunto do 30 por cento dos créditos iniciais do dito concepto en cada unha das consellarías, organismos autónomos ou axencias públicas autonómicas. A superación deste límite con cargo a este ou outros conceptos do capítulo I deberaa autorizar o Consello da Xunta por proposta do departamento solicitante e con informe previo da Intervención Xeral e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

b) Non se incrementarán os créditos autorizados inicialmente nas aplicacións orzamentarias do subconcepto 226.02, «Publicidade e propaganda», 227.06, «Estudos e traballos técnicos», 226.01, «Atencións protocolarias», e 226.06, «Reunións, conferencias e cursos».

A limitación de non incrementar o concepto 226.02 non afectará a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nin o Sergas cando a transferencia teña por causa medidas de seguridade en materia de protección civil derivadas de riscos non previstos ou medidas sanitarias para a saúde pública.

c) Non se poderán diminuír os créditos consignados no programa 312D, «Servizos sociais de atención ás persoas dependentes», agás cando financien créditos que teñan a condición de ampliables consonte o previsto nas alíneas l) e o) do artigo 7 desta lei.

d) Non se poderán tramitar transferencias de crédito do capítulo VIII aos restantes capítulos do orzamento.

e) Non se poderán incrementar os créditos previstos nesta lei para subvencións nominativas.

Catro. As limitacións sobre transferencias de crédito contidas nas alíneas b) e c) do artigo 68.1 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, non afectarán as transferencias de crédito que se refiran ás transferencias de financiamento das entidades instrumentais do sector público autonómico.

Cinco. Ás transferencias de crédito que afecten unicamente a clasificación orgánica e que se efectúen entre as estruturas de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde non lles serán aplicables as limitacións previstas no artigo 68 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, por teren a consideración de simples redistribucións de crédito.

Para os efectos do sinalado no parágrafo anterior, terán tamén a condición de redistribución de crédito as transferencias dentro das mesmas estruturas de xestión integrada, sempre que non afecten a clasificación económica.

Para os efectos de facilitar a xestión entre diferentes centros de gasto dentro dunha mesma sección, as transferencias de crédito que afecten os gastos de funcionamento (221, 222, 227.00, 227.01 e 229) serán autorizadas polo seu titular, por teren a consideración de redistribucións de crédito.

Seis. As limitacións establecidas nos puntos anteriores deste artigo e as establecidas no artigo 68 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia non serán aplicables:

— Aos créditos vinculados ao Plan de financiamento do Sistema universitario de Galicia, sempre que se realicen en cumprimento dos acordos adoptados polo Consello da Xunta, por proposta da comisión de seguimento do plan.

— Aos créditos do programa 331A vinculados aos proxectos que van desenvolver no exterior os axentes galegos de cooperación para o desenvolvemento.

Artigo 9. Adecuación de créditos

Un. Para facilitar a consecución do equilibrio económico-financeiro na execución do orzamento para o ano 2017, os créditos incluídos nos estados de gastos poderán experimentar os axustes necesarios para acomodar o seu importe ao dos recursos, na medida en que estes últimos difiran dos inicialmente previstos nos orzamentos de ingresos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas.

Sen prexuízo do indicado na alínea o) do artigo 5 desta lei, o Consello da Xunta adoptará, por proposta da Consellería de Facenda, os acordos de non dispoñibilidade de crédito que sexan precisos para cumprir o previsto no parágrafo anterior.

Dous. Para conseguir o máximo grao de execución posible dos fondos procedentes da Unión Europea, os créditos que non amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos poderán ser reasignados a outras actuacións, da mesma ou distinta consellaría ou organismo, con suxeición aos respectivos plans financeiros e ás disposicións dos programas operativos e da normativa que os regula, por proposta motivada dos organismos intermedios da autoridade de xestión dos respectivos programas, ou da autoridade de xestión no caso do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural-Feader. Así mesmo, poderá efectuarse a dita reasignación en relación cos créditos financiados co Fondo de Compensación Interterritorial, por proposta motivada da Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos.

As intervencións susceptibles de seren cofinanciadas no marco dos programas operativos Feder e FSE Galicia 2014-2020 e do Programa operativo de emprego precisarán da autorización da Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos nos termos establecidos nos correspondentes sistemas de xestión e control dos programas.

Artigo 10. Transferencia de remanentes líquidos de tesouraría

Os organismos autónomos e as entidades públicas empresariais transferirán ao orzamento da Administración xeral da Comunidade Autónoma o importe do remanente de tesouraría non afectado resultante da liquidación do anterior exercicio orzamentario.

A Consellería de Facenda poderá xerar crédito con este importe no programa 621B, «Imprevistos e funcións non clasificadas», unha vez analizada a súa repercusión e os seus efectos sobre a estabilidade orzamentaria.

Non obstante, e coa finalidade de evitar que se produzan estes remanentes, a Consellería de Facenda poderá limitar os libramentos de fondos a estas entidades en función do seu nivel de execución orzamentaria.

As axencias públicas autonómicas para a incorporación do remanente de tesouraría non afectado aplicarán o disposto na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. De non se realizar a incorporación procederase conforme o disposto neste artigo para os organismos autónomos e entidades públicas empresariais.

TÍTULO II

Gastos de persoal

CAPÍTULO I

Dos gastos do persoal ao servizo do sector público

Artigo 11. Bases da actividade económica en materia de gastos de persoal

Un. Para os efectos do establecido neste título, constitúen o sector público da Comunidade Autónoma:

a) Os órganos estatutarios de Galicia, sen prexuízo do disposto no artigo 12.2 do Estatuto de autonomía de Galicia para o Parlamento.

b) A Administración da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos.

c) As entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento a que se refire a disposición adicional sexta da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

d) As axencias públicas autonómicas e as entidades a que se refire a alínea 5 da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

e) As entidades integrantes do Sistema universitario de Galicia.

f) As entidades públicas empresariais a que se refire o artigo 89 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

g) Os consorcios autonómicos a que se refire o artigo 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

h) As sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire o artigo 102 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

i) As fundacións públicas sanitarias e as demais fundacións do sector público da Comunidade Autónoma a que se refire o artigo 113 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Dous. No ano 2017 as retribucións do persoal ao servizo do sector público autonómico non poderán experimentar ningún incremento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2016, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal como á súa antigüidade. Sen prexuízo do anterior e do establecido na disposición adicional décimo cuarta desta lei, recuperaranse os conceptos retributivos minorados como consecuencia do axuste retributivo recollido na Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.

Tres. Os acordos, convenios ou pactos que impliquen crecementos retributivos superiores aos fixados no punto anterior deberán experimentar a oportuna adecuación, resultando inaplicables as cláusulas que establezan calquera tipo de incremento. En todo caso, suspéndese a aplicación dos pactos ou acordos asinados que supoñan incrementos retributivos superiores aos fixados no punto anterior para o ano 2017.

Ademais, mantense a suspensión da aplicación do punto décimo oitavo do Texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, publicado pola Resolución do 31 de xullo de 2013 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Catro. O disposto nos puntos precedentes entenderase sen prexuízo das adecuacións retributivas que con carácter singular e excepcional resulten imprescindibles polo contido dos postos de traballo, pola variación do número de efectivos asignados a cada programa ou polo grao de consecución dos seus obxectivos.

Cinco. As referencias relativas a retribucións contidas nesta lei enténdense sempre feitas a retribucións íntegras.

Seis. As referencias contidas na normativa vixente relativas a haberes líquidos, para os efectos do cálculo de anticipos reintegrables ao persoal funcionario, entenderanse feitas ás retribucións básicas e complementarias que perciba este nos seus importes líquidos.

Artigo 12. Oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal

Un. Durante o ano 2017 só se poderá proceder no sector público delimitado no artigo anterior á incorporación de novo persoal con suxeición aos límites e requisitos establecidos na normativa básica que se estableza ao respecto, e en particular, no referente á taxa de reposición de efectivos, respectando, en todo caso, as dispoñibilidades orzamentarias do capítulo I dos correspondentes orzamentos de gastos.

Dous. A taxa de reposición de efectivos correspondente a un ou varios dos sectores para os que se fixa un máximo do cen por cento na normativa básica que se estableza ao respecto poderá acumularse noutro ou noutros dos sectores previstos nos citados preceptos ou naqueles corpos, escalas ou categorías profesionais dalgún ou algúns dos mencionados sectores cuxa cobertura se considere prioritaria ou que afecten o funcionamento dos servizos públicos esenciais.

A oferta de emprego público, de acordo coa taxa de reposición, incluirá aqueles postos aos que se adscriban os afectados por unha resolución xudicial de recoñecemento dunha relación laboral de carácter indefinido non fixo. Con este fin realizaranse as adecuacións nos orzamentos que resulten precisas e sempre de acordo co previsto no artigo 9 desta lei.

Tres. Durante o ano 2017 a contratación de novo persoal nas sociedades mercantís públicas, nas entidades públicas empresariais, nos consorcios e nas fundacións do sector público autonómico estará suxeita ás limitacións e aos requisitos establecidos na normativa básica.

Co obxecto de posibilitar a adecuada optimización dos recursos humanos existentes no sector público autonómico e conforme dispón a normativa básica, as mencionadas entidades instrumentais do sector público autonómico poderán contratar persoal funcionario ou laboral fixo con destino nas consellarías ou nos organismos públicos do sector público autonómico, garantindo en todo caso a publicidade e libre concorrencia neste tipo de contratacións. Estes contratos xerarán o dereito a seguir percibindo, desde a data da súa subscrición, o complemento de antigüidade na mesma contía que se viñer percibindo na consellaría, organismo público, sociedade, fundación ou consorcio de procedencia.

Catro. A oferta de emprego público, no ámbito a que se refiren as alíneas b), c), d), f), g), h) e i) do artigo 11.Un desta lei, aprobaraa o Consello da Xunta, por proposta do centro directivo competente en materia de función pública ou, se é o caso, das consellarías competentes na materia, e co informe favorable da dirección xeral competente en materia de orzamentos.

Cinco. Durante o ano 2017 non se procederá no sector público da Comunidade Autónoma delimitado no artigo anterior á contratación de persoal temporal, nin ao nomeamento de persoal estatutario temporal ou de funcionarios interinos, agás en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables, que se restrinxirán aos sectores, funcións e categorías profesionais que se consideren prioritarios ou que afecten o funcionamento dos servizos públicos esenciais, o que requirirá a previa e expresa autorización das direccións xerais competentes en materia de función pública e orzamentos, segundo o establecido nos artigos seguintes. Para estes efectos, o departamento ou a entidade solicitante deberá remitir unha memoria xustificativa de que a cobertura do posto non se pode realizar mediante outro sistema e de que resulta absolutamente imprescindible para o funcionamento do servizo.

Artigo 13. Contratación de persoal laboral temporal e nomeamento de persoal funcionario interino e estatutario temporal no ámbito da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos e axencias públicas

Un. Durante o ano 2017, no ámbito a que se refiren as alíneas b) e d) do artigo 11.Un desta lei, poderán proverse, sen necesidade da autorización conxunta a que se refire o punto Quinto do artigo 12 desta lei, en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que non poidan ser atendidas mediante procesos de reestruturación dos efectivos existentes, postos vacantes mediante a contratación de persoal laboral temporal ou mediante o nomeamento de persoal estatutario temporal ou persoal funcionario interino dos seguintes ámbitos:

a) Persoal docente, non docente e laboral de centros docentes.

b) Persoal dos centros asistenciais do Servizo Galego de Saúde.

c) Persoal da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

d) Persoal de centros e residencias de servizos sociais.

e) Persoal adscrito ao Servizo de Defensa contra Incendios Forestais.

f) Persoal laboral e persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza.

g) Persoal adscrito ao sistema integrado de Emerxencias e Protección Civil.

As devanditas contratacións e os correspondentes nomeamentos adecuaranse estritamente ás necesidades do servizo, e aquelas estarán sempre vinculadas á existencia dun posto de traballo vacante e dotado orzamentariamente.

As direccións xerais competentes remitirán á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, con periodicidade mensual, a relación de todas as contratacións de persoal laboral e o nomeamento de persoal funcionario interino e persoal estatutario interino realizados con base nesta excepción. Xunto coa relación achegarase unha memoria explicativa que xustifique a necesidade urxente e inaprazable e o carácter imprescindible para o funcionamento do servizo.

Dous. Durante o ano 2017, no ámbito determinado neste artigo, poderán atenderse os excesos ou as acumulacións de tarefas mediante a contratación temporal de persoal laboral e o nomeamento de persoal funcionario interino sen adscrición a praza, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, e de acordo cos límites que se establecen na alínea a) do artigo 8.Tres desta lei. O gasto derivado destas contratacións imputarase necesariamente aos subconceptos 131.24, «Acumulacións de tarefas de persoal laboral temporal», e 120.24, «Acumulacións de tarefas de persoal funcionario non docente».

Para estes efectos, o departamento solicitante deberá remitir unha memoria xustificativa da actividade que motiva a contratación, que esta resulta absolutamente imprescindible para o funcionamento do servizo e que non puido ser atendida coas dotacións de persoal existentes ou mediante procesos de reestruturación dos efectivos dispoñibles.

Tres. Durante o ano 2017, no ámbito determinado neste artigo, poderán acordarse as substitucións transitorias, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, sempre que non poidan ser atendidas mediante unha redistribución de funcións dos efectivos existentes e dentro das limitacións orzamentarias previstas, e que, cando unha vez valorada polos responsables de xestión a duración prevista da devandita situación, resulten absolutamente imprescindibles para o funcionamento do servizo.

A dita autorización conxunta non será necesaria nas seguintes substitucións:

a) Persoal docente, non docente e laboral de centros docentes.

b) Persoal dos centros asistenciais do Servizo Galego de Saúde.

c) Persoal da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

d) Persoal de centros e residencias de servizos sociais.

e) Persoal adscrito ao Servizo de Defensa contra Incendios Forestais.

f) Persoal veterinario que preste os seus servizos en matadoiros e lonxas ou nos servizos de Sanidade e Produción Animal dependentes das consellarías competentes en materia de medio rural e de mar.

g) Persoal administrativo que preste os seus servizos nas oficinas de rexistro unificadas da administración da Comunidade Autónoma.

h) Persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza.

i) Persoal adscrito ao sistema integrado de Emerxencias e Protección Civil.

j) Persoal que se encontre en situación de permiso por parto, adopción ou acollemento ou permiso de paternidade.

k) Persoal laboral de remuda substituto do xubilado parcial, independentemente da natureza xurídica do posto que este desempeñe.

Catro. Durante o ano 2017, no ámbito determinado neste artigo, poderá efectuarse o nomeamento de persoal funcionario interino para a execución de programas de carácter temporal, segundo o previsto no artigo 23.2 c) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, logo do informe conxunto da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, cos seguintes requisitos:

a) O financiamento debe proceder de fondos da Unión Europea ou da Administración estatal.

b) O nomeamento non poderá ter unha duración superior á de execución do programa, que, en todo caso, non superará os tres anos previstos na normativa básica, ampliables ata doce meses máis de o xustificar a duración do correspondente programa.

c) O persoal funcionario interino non ocupará prazas da relación de postos de traballo e a súa selección e nomeamento axustaranse ao procedemento establecido polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento do persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

Cinco. De conformidade co establecido neste artigo, a aplicación dos pactos e acordos que prevexan medidas relativas á cobertura das ausencias do persoal das institucións sanitarias deberá respectar o carácter absolutamente imprescindible das substitucións transitorias do persoal. En consecuencia, serán os órganos de xestión das institucións sanitarias os que, atendendo as necesidades asistenciais, determinarán as medidas axeitadas para manter a cobertura asistencial, adecuándose, asemade, aos principios e criterios de responsabilidade na xestión do gasto e de eficiencia na asignación e o emprego dos recursos públicos, atendendo a situación económica e o cumprimento do principio de sustentabilidade financeira, consonte o preceptuado na Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Artigo 14. Contratación de persoal laboral de carácter temporal para a realización de obras ou servizos previstos no anexo de investimentos

Un. Durante o ano 2017, no ámbito a que se refiren as alíneas b) e d) do artigo 11.Un desta lei, así como nas entidades ás que se refire a alínea 5 da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, poderán formalizarse contratacións de persoal de carácter temporal para a realización de obras ou servizos, sempre que se dea a concorrencia dos seguintes requisitos:

a) Que a contratación teña por obxecto a execución de obras pola Administración de acordo co disposto na lexislación de contratos do sector público ou a realización de servizos que teñan a natureza de investimentos.

b) Que tales obras ou servizos correspondan a investimentos previstos e aprobados nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

c) Que pola natureza das obras ou dos servizos non poidan ser executados por persoal fixo.

d) Que se refiran a obras e proxectos concretos.

Do cumprimento dos anteriores requisitos deberase deixar constancia no correspondente expediente de contratación.

Dous. Os contratos teranse que formalizar seguindo as prescricións dos artigos 15 e 17 do Estatuto dos traballadores e conforme o disposto na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. Nos contratos farase constar a obra ou o servizo para cuxa realización se formaliza o contrato e o tempo de duración, así como o resto das formalidades que impón a lexislación sobre contratos laborais, eventuais ou temporais. Os incumprimentos destas obrigas formais, así como a asignación de persoal contratado para funcións distintas das que se determinen nos contratos, que puideren derivar no recoñecemento como persoal laboral indefinido non fixo, poderán dar lugar á exixencia de responsabilidades, segundo o artigo 122 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Tres. A realización destes contratos será obxecto de fiscalización previa nos casos en que esta resulte preceptiva, de conformidade co establecido nos artigos 94 a 117 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro. A intervención delegada do departamento, ou órgano equivalente, certificará, despois da proposta fundamentada do xestor, que existe crédito adecuado e suficiente na aplicación orzamentaria que corresponda, computado sempre na súa proxección anual.

Catro. A contratación poderá exceder o exercicio orzamentario cando se trate de obras ou servizos que superen o devandito exercicio e correspondan a proxectos de investimento de carácter plurianual que cumpran os requisitos que para estes se prevén no artigo 58 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Cinco. O servizo xurídico do departamento ou organismo emitirá informe sobre os contratos con carácter previo á súa formalización, e en especial pronunciarase sobre a modalidade de contratación utilizada e a observancia nas cláusulas do contrato dos requisitos e das formalidades exixidos pola lexislación laboral.

Seis. Durante o ano 2017, e no ámbito a que se refire o punto Un, requirirán informe favorable da dirección xeral competente en materia de avaliación e reforma administrativa e mais autorización conxunta das direccións xerais de Función Pública e de Orzamentos as contratacións de persoal de carácter temporal para a realización de obras ou servizos previstos no anexo de investimentos e os contratos de persoal investigador de carácter laboral baixo algunha das modalidades específicas recollidas no artigo 20 da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, así como baixo a modalidade de proxectos específicos de investigación científica y técnica consonte o artigo 15.1 a) do Estatuto dos traballadores.

Sete. O gasto xerado polas contratacións reguladas neste artigo, incluído o das suxeitas normativamente ao Real decreto 1435/1985, do 1 de agosto, polo que se regula a relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos, así como do persoal temporal asociado a proxectos de investigación, imputarase ao concepto correspondente do artigo 13 no programa e na consellaría ou organismo de que se trate, sen prexuízo de que se financie con cargo aos respectivos créditos de investimentos, para cuxos efectos poderán realizarse as transferencias de crédito correspondentes.

Artigo 15. Contratación de persoal temporal no ámbito das restantes entidades públicas instrumentais

Un. Durante o ano 2017, no ámbito a que se refiren as alíneas c), f), g), h) e i) do artigo 11.Un desta lei, poderán realizarse, sen necesidade da autorización conxunta a que se refire o punto Quinto do artigo 12 desta lei, en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que non poidan ser atendidas mediante procesos de reestruturación dos efectivos existentes, contratacións de novo persoal laboral temporal e nomeamentos de persoal estatutario temporal e persoal funcionario interino para a cobertura de postos vacantes e substitucións transitorias cuxa necesidade de cobertura xurda ao longo do ano 2017 nos seguintes ámbitos:

a) Persoal dedicado á defensa contra incendios forestais.

b) Persoal que preste servizo nas unidades asistenciais das sociedades sanitarias e fundacións sanitarias.

c) Persoal de centros e residencias de servizos sociais.

Dous. Durante o ano 2017, no ámbito determinado no punto Un, poderanse realizar, excepcionalmente, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, tras a debida xustificación motivada da entidade solicitante de que a cobertura resulta absolutamente imprescindible e de que a necesidade non pode ser satisfeita mediante unha redistribución de funcións dos efectivos existentes, as seguintes contratacións:

— Contratacións de persoal laboral temporal na modalidade de obra ou servizo determinado.

— Contratacións de persoal laboral temporal na modalidade de acumulación de tarefas.

Para estes efectos, deberase remitir unha memoria xustificativa da necesidade da contratación solicitada e da adecuación da modalidade contractual. Así mesmo, incluirase unha memoria económica na que se valoren todos os aspectos económicos da solicitude e da forma de financiamento.

Tres. Os contratos teranse que formalizar seguindo as prescricións dos artigos 15 e 17 do Estatuto dos traballadores e conforme o disposto na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. Nos contratos farase constar a obra ou o servizo para cuxa realización se formaliza o contrato e o tempo de duración, así como o resto das formalidades que impón a lexislación sobre contratos laborais, eventuais ou temporais. Os incumprimentos destas obrigas formais, así como a asignación de persoal contratado para funcións distintas das que se determinen nos contratos, que puideren derivar no recoñecemento como persoal laboral indefinido non fixo, poderán dar lugar á exixencia de responsabilidades, segundo o artigo 122 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Catro. Con periodicidade mensual deberase remitir á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos a información referida a todas as contratacións realizadas durante o período pola entidade, independentemente da modalidade contractual e da súa duración.

Artigo 16. Contratación de persoal vinculado a encomendas de xestión

Durante o ano 2017 as encomendas de xestión que realicen a Administración da Xunta de Galicia, os seus organismos autónomos ou as axencias públicas ás entidades a que se refiren as alíneas f), h) e i) do artigo 11.Un desta lei non poderán supoñer a contratación de persoal temporal por parte das ditas entidades con cargo ás contías recibidas como contraprestación da realización das encomendas de xestión.

Quedan exceptuadas do disposto no parágrafo anterior as contratacións de persoal temporal que estiveren previstas no programa de actuación, investimento e financiamento.

Esta limitación non será aplicable a proxectos financiados con fondos finalistas do Estado e da Unión Europea.

CAPÍTULO II

Dos réximes retributivos

Artigo 17. Retribucións dos altos cargos e outro persoal directivo

Un. No ano 2017 as retribucións dos altos cargos non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2016, sen prexuízo do establecido no punto Dous do artigo 11 desta lei, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, sen prexuízo da percepción de catorce mensualidades da retribución por antigüidade que lles poida corresponder de conformidade coa normativa vixente:

— Presidente da Xunta: 72.679,92 euros.

— Vicepresidente e conselleiros: 63.432,72 euros.

— Secretarios xerais, secretarios xerais técnicos, directores xerais, delegados territoriais e asimilados: 55.610,54 euros.

Dous. No ano 2017 as retribucións dos membros do Consello de Contas non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2016, sen prexuízo do establecido no punto Dous do artigo 11 desta lei, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, referidas a doce mensualidades:

— Conselleiro maior: 67.503,96 euros.

— Conselleiros: 63.432,72 euros.

Tres. No ano 2017 as retribucións dos membros do Consello Consultivo de Galicia non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2016, sen prexuízo do establecido no punto Dous do artigo 11 desta lei, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, referidas a doce mensualidades:

— Presidente: 67.503,96 euros.

— Conselleiros: 63.432,72 euros.

Catro. No ano 2017 as retribucións totais do persoal directivo a que se refire o artigo 7 do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico, do restante persoal previsto nese decreto e dos altos cargos das entidades públicas instrumentais de consulta e asesoramento, non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2016, sen prexuízo do establecido no punto Dous do artigo 11 desta lei.

Cinco. Por proposta da persoa titular da consellaría á que se atopen adscritas as retribucións iniciais das persoas titulares das presidencias e vicepresidencias e, se é o caso, das direccións xerais das entidades a que se refire o punto anterior deste artigo serán autorizadas, logo do informe conxunto da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, pola persoa titular da Consellería de Facenda.

Artigo 18. Complemento persoal

O persoal funcionario designado para ocupar postos incluídos nos anexos de persoal dos orzamentos da Administración xeral, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas autonómicas que dean lugar á consideración de alto cargo e que no momento do seu nomeamento manteña unha relación de servizo permanente, non contractual, con algunha administración pública non poderá percibir retribucións inferiores ás que tiña asignadas no posto de procedencia.

Cando se produza esa circunstancia, o persoal indicado terá dereito a percibir un complemento persoal equivalente á diferenza entre a totalidade dos conceptos retributivos, básicos e complementarios, do posto de orixe, con exclusión das gratificacións por servizos extraordinarios, en cómputo anual, e as retribucións do mesmo carácter que lle correspondan polo posto que ocupe na Administración autonómica galega.

O recoñecemento do dereito á percepción deste complemento será realizado en cada caso pola Dirección Xeral da Función Pública.

Os complementos persoais e transitorios permanecerán coas mesmas contías que o 31 de decembro do ano 2016.

Artigo 19. Retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior

As contías das retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior para o ano 2017 quedan establecidas nas seguintes contías sen prexuízo do dereito ás indemnizacións, ás axudas de custo e á aplicación de coeficientes por razón de servizo que poidan corresponderlles por residencia no estranxeiro.

— Delegado da Xunta de Galicia en Bos Aires: 55.610,54 euros.

— Delegado da Xunta de Galicia en Montevideo: 47.238,81 euros.

Así mesmo, terán dereito a percibir os trienios que poidan ter recoñecidos como persoal funcionario e persoal ao servizo das administracións públicas.

Artigo 20. Criterios retributivos en materia de persoal funcionario

Un. As retribucións que percibirá no ano 2017 o persoal funcionario da Comunidade Autónoma no ámbito de aplicación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, nos termos da disposición derradeira cuarta do Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, que desempeñe postos de traballo para os que o Goberno da Comunidade Autónoma aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na devandita lei, serán as seguintes:

a) O soldo e trienios, nas nóminas ordinarias de xaneiro a decembro de 2017, que correspondan ao grupo ou subgrupo en que se atope clasificado o corpo ou a escala a que pertenza a persoa funcionaria, coas seguintes contías referidas a doce mensualidades:

Grupo/Subgrupo

Real decreto lei 5/2015

Soldo

Trienios

A1

13.441,80

516,96

A2

11.622,84

421,44

B

10.159,92

369,96

C1

8.726,76

318,96

C2

7.263,00

216,96

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais (Real decreto lei 5/2015, do 30 de outubro)

6.647,52

163,32

b) As pagas extraordinarias, que serán dúas ao ano e se percibirán de acordo co previsto no artigo 15 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma galega para o ano 1989. O importe de cada unha destas pagas será o importe do soldo e dos trienios establecido a continuación e dunha mensualidade de complemento de destino:

Grupo/Subgrupo

Real decreto lei 5/2015

Soldo

Trienios

A1

691,21

26,58

A2

706,38

25,61

B

731,75

26,65

C1

628,53

22,96

C2

599,73

17,91

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais (Real decreto lei 5/2015, do 30 de outubro)

553,96

13,61

Cando o persoal funcionario preste unha xornada de traballo reducida durante os seis meses anteriores aos meses de xuño e decembro, o importe da paga extraordinaria experimentará a correspondente redución proporcional.

c) O complemento de destino correspondente ao nivel do posto de traballo que se desempeñe, de acordo coas seguintes contías referidas a doce mensualidades:

Nivel

Euros

30

11.741,28

29

10.531,44

28

10.088,76

27

9.645,72

26

8.462,28

25

7.508,04

24

7.065,00

23

6.622,56

22

6.179,28

21

5.737,08

20

5.329,20

19

5.057,16

18

4.784,88

17

4.512,72

16

4.241,16

15

3.968,64

14

3.696,84

13

3.424,32

12

3.152,16

11

2.880,00

10

2.608,20

d) O complemento específico anual que, se é o caso, estea fixado ao posto que se desempeñe, e que se adecuará ao previsto no punto Dous do artigo 11 desta lei. Este complemento específico anual percibirase en catorce pagas iguais, das que doce serán de percibo mensual e dúas adicionais, do mesmo importe que unha mensual, nos meses de xuño e decembro, respectivamente.

e) O complemento de produtividade que, se é o caso, se destine a retribuír o especial rendemento, a actividade extraordinaria e o interese ou a iniciativa con que o persoal funcionario desempeñe o seu traballo, nos termos establecidos na disposición transitoria décima da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

O complemento de produtividade establecerase de acordo con criterios obxectivos que aprobe o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellaría correspondente e logo do informe da Dirección Xeral da Función Pública, da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, unha vez escoitados os órganos de representación do persoal. Os complementos de produtividade débense facer públicos nos centros de traballo.

As contías asignadas por complemento de produtividade durante un período de tempo non orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto das valoracións ou apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.

f) As gratificacións por servizos extraordinarios.

Estas gratificacións serán concedidas logo de autorización do Consello da Xunta, por proposta da consellaría respectiva, cando a súa contía exceda, para todo o exercicio 2017, de 40.000 euros en total. No caso contrario a súa autorización corresponderá á consellaría.

En todo caso, as devanditas gratificacións terán carácter excepcional e soamente poderán ser recoñecidas polos servizos extraordinarios prestados fóra da xornada normal de traballo, sen que, en ningún caso, poidan ser fixas na súa contía nin periódicas na súa devindicación.

Tamén terán tal consideración as compensacións económicas a que se refire o artigo 137.2 d) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

g) Os complementos persoais e transitorios recoñecidos en cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 1989.

Estes complementos persoais e transitorios serán absorbidos por calquera mellora retributiva que se produza no ano 2017, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo. Non se considerarán en ningún caso os trienios, o complemento de produtividade nin as gratificacións por servizos extraordinarios, para estes efectos.

Incluso no caso de que o cambio de posto de traballo determine unha diminución das retribucións se manterá o complemento persoal transitorio fixado ao se producir a aplicación do novo sistema, á absorción do cal se lle imputará calquera mellora retributiva ulterior, mesmo a que poida derivar do cambio de posto de traballo.

Dous. O persoal funcionario interino incluído no ámbito de aplicación do Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, percibirá a totalidade das retribucións básicas, incluídos trienios e pagas extraordinarias, e a totalidade das retribucións complementarias que correspondan ao posto de traballo para o que sexa nomeado, excluído o que estea vinculado á condición de persoal funcionario de carreira.

Tres. O complemento de produtividade poderáselle atribuír, se é o caso, ao persoal funcionario interino ao que se refire o punto anterior, así como ao persoal funcionario en prácticas cando estas se realicen desempeñando un posto de traballo e estea autorizada a aplicación do devandito complemento ao persoal funcionario que desempeñe análogos postos de traballo, agás que ese complemento estea vinculado á condición de persoal funcionario de carreira.

Catro. Na Administración da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas, nos casos de adscrición durante o ano 2017 de persoal funcionario suxeito a un réxime retributivo distinto do correspondente ao posto de traballo ao que se adscribe, o devandito persoal funcionario percibirá as retribucións que correspondan ao posto de traballo que desempeñe, logo da oportuna asimilación que autorice a Dirección Xeral da Función Pública por proposta das consellarías interesadas.

Só para os efectos da asimilación a que se refire o parágrafo anterior, a Dirección Xeral da Función Pública poderá autorizar que a contía da retribución por antigüidade sexa a que proceda de acordo co réxime retributivo de orixe do persoal funcionario.

A Dirección Xeral da Función Pública comunicará estas autorizacións á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos para o seu coñecemento.

Artigo 21. Criterios retributivos en materia de persoal laboral

Un. A masa salarial do persoal laboral dos entes e organismos que se indican no punto Un do artigo 11 desta lei, e que se adecuará ao establecido no seu punto Dous, estará integrada polo conxunto das retribucións salariais e extrasalariais e os gastos de acción social devindicados polo devandito persoal no ano 2017.

Exceptúanse en todo caso:

a) As prestacións e indemnizacións da Seguridade Social.

b) As cotizacións ao sistema da Seguridade Social a cargo do empregador.

c) As indemnizacións correspondentes a traslados, suspensións ou despedimentos.

d) As indemnizacións ou os suplidos por gastos que teña que realizar o traballador ou a traballadora.

As variacións da masa salarial bruta calcularanse en termos de homoxeneidade respecto dos dous períodos obxecto de comparación, tanto no que respecta a efectivos reais do persoal laboral e antigüidade deste como ao réxime privativo de traballo, xornada legal ou contractual, horas extraordinarias efectuadas e outras condicións laborais, co que se computarán, en consecuencia, por separado as cantidades que correspondan á variación de tales conceptos. Con cargo á masa salarial así obtida para o ano 2017 deberase satisfacer a totalidade das retribucións do persoal laboral derivadas dos convenios ou acordos colectivos que se subscriban no ano 2017 e todas as que se produzan ao longo do exercicio, agás as que lle corresponde devindicar ao devandito persoal no citado ano polo concepto de antigüidade.

As indemnizacións ou os suplidos deste persoal non poderán experimentar crecementos con respecto ao ano 2016.

Dous. As retribucións do persoal laboral ao servizo do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia delimitado no punto Un do artigo 11 desta lei non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2016, sen prexuízo do establecido no punto Dous dese mesmo artigo 11.

Artigo 22. Retribucións do persoal ao servizo das institucións sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia

Un. En aplicación do previsto na disposición transitoria sexta.1 a) da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde, o persoal incluído no ámbito de aplicación do Real decreto lei 3/1987, do 11 de setembro, sobre retribucións do persoal estatutario do Instituto Nacional da Saúde, percibirá as retribucións básicas e o complemento de destino nas contías sinaladas para os devanditos conceptos retributivos nas alíneas a), b) e c) do artigo 20.Un.

O importe anual das retribucións correspondentes ao complemento específico, ao complemento de produtividade fixa, ao complemento de atención continuada e ao complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade e mais á carreira profesional que, se é o caso, lle corresponda ao referido persoal non experimentará incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2016, sen prexuízo do establecido no punto Dous do artigo 11 desta lei.

A contía individual do complemento de produtividade determinarase conforme os criterios sinalados no artigo 2.Tres c) e na disposición transitoria terceira do Real decreto lei 3/1987 e mais no artigo 43.2 da Lei 55/2003, así como nas demais normas ditadas para o seu desenvolvemento.

Dous. As retribucións do restante persoal estatutario, funcionario e laboral das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2016, sen prexuízo do establecido no punto Dous do artigo 11 desta lei.

Tres. Nos supostos de pactos e acordos que establezan a asignación de conceptos retributivos ligados á prestación dunha xornada complementaria ou adicional á fixada nos propios acordos como xornada ordinaria, o aboamento dos ditos conceptos requirirá a acreditación da prestación efectiva dos servizos.

Non se poderán satisfacer en ningún caso percepcións retributivas ou asignacións económicas, incluíndo as suplementarias ou mediadas, derivadas de atención continuada, gardas ou concepto equivalente cando non exista prestación efectiva dos servizos motivada por situacións de incapacidade temporal, agás naqueles supostos expresamente recollidos nunha norma con rango de lei.

Catro. Os requisitos para a modificación das retribucións do persoal a que se refire este artigo serán os establecidos no artigo 27 desta lei.

Artigo 23. Retribucións do persoal dos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de xustiza

Un. O persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que desempeñe as súas funcións no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia percibirá as retribucións previstas na Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017 e na demais normativa que lle sexa aplicable.

Dous. Os complementos e as melloras retributivas reguladas nas disposicións ou nos acordos adoptados polos órganos da Comunidade Autónoma no exercicio das súas competencias verbo deste persoal non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2016, sen prexuízo do establecido no punto Dous do artigo 11 desta lei.

Artigo 24. Criterios retributivos aplicables ao persoal ao servizo da Comunidade Autónoma non incluído nos artigos anteriores

Un. No ano 2017 as retribucións básicas e as complementarias de carácter fixo e periódico do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma non incluído nos artigos anteriores non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2016, sen prexuízo do establecido no punto Dous do artigo 11 desta lei e, se é o caso, da adecuación destas últimas cando sexa necesaria para asegurar que a retribución total de cada posto de traballo garde a relación procedente coa súa especial dificultade técnica, dedicación, responsabilidade, perigosidade e penosidade.

Dous. O conxunto das restantes retribucións complementarias, se é o caso, non experimentará incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2016, sen prexuízo do establecido no punto Dous do artigo 11 desta lei e, se é o caso, das modificacións que deriven da variación do número de efectivos asignados a cada programa, do grao de consecución dos obxectivos fixados para aquel e do resultado individual da súa aplicación.

Tres. Os complementos persoais e transitorios e as demais retribucións que teñan análogo carácter rexeranse pola súa normativa específica e polo disposto nesta lei.

Catro. As indemnizacións por razón do servizo rexeranse pola súa normativa específica.

Cinco. As prestacións familiares establecidas pola normativa específica do réxime especial da Seguridade Social dos funcionarios civís do Estado, das Forzas Armadas e da Administración de xustiza, extensiva, preceptivamente, a determinado persoal funcionario da Comunidade Autónoma, liquidaránselles ás persoas beneficiarias conforme o que determinen as leis anuais de orzamentos xerais do Estado ou calquera outra disposición que as regule.

CAPÍTULO III

Outras disposicións en materia de réxime de persoal activo

Artigo 25. Prohibición de ingresos atípicos

O persoal comprendido dentro do ámbito de aplicación desta lei, con excepción daquel sometido ao réxime de arancel, non poderá percibir ningunha participación nos tributos, nas comisións ou noutros ingresos de calquera natureza que lle correspondan á Administración ou a calquera poder público como contraprestación de calquera servizo ou xurisdición, nin participación ou premio en multas impostas aínda que estean normativamente atribuídas a el, debendo percibir unicamente as remuneracións do correspondente réxime retributivo, sen prexuízo do que resulte da aplicación do sistema de incompatibilidades e do disposto na normativa específica sobre gozo de vivenda por razón do traballo ou cargo desempeñado.

Artigo 26. Relacións de postos de traballo

Un. As relacións de postos de traballo poderanse modificar para executar as sentenzas xudiciais firmes de recoñecemento dunha relación laboral de carácter indefinido non fixo que requiran a creación de postos de traballo, por non poder adscribir os afectados a un posto preexistente que estea vacante sen ocupación. Este posto preexistente deberá ser acorde coa natureza funcionarial ou laboral en relación coas funcións asignadas pola sentenza xudicial firme para poder adscribir a el o persoal afectado.

Con carácter xeral, os postos de traballo de carácter administrativo da Administración da Comunidade Autónoma serán creados como de persoal funcionario, agás que pola natureza das súas funcións teñan que ser creados para ser desempeñados por persoal laboral, de acordo co que establece a normativa de función pública.

A súa creación propoñerase no prazo máximo de tres meses, contados a partir da data de firmeza da sentenza xudicial, e, logo de se crear o posto, adscribirase provisionalmente a el a persoa afectada pola sentenza e procederase seguidamente á súa cobertura mediante os sistemas de selección e provisión legalmente establecidos.

Sen prexuízo do anterior, as consellarías e os seus organismos dependentes poderán propoñer mediante a correspondente modificación da relación de postos de traballo a amortización daqueles postos de traballo que consideren que non son necesarios para o cumprimento das funcións que teñen asignadas.

Dous. As relacións de postos de traballo vixentes o 1 de xaneiro do ano 2017 deberanse modificar para as axustar ás previsións orzamentarias que se deducen do anexo de persoal desta lei, sen que mentres tanto se poidan prover, provisional ou definitivamente, aqueles postos para os que non estea prevista dotación no dito anexo. Mentres non se realicen as mencionadas adaptacións, os códigos de liña orzamentaria do anexo de persoal só poderán ter asignados créditos para dotacións de postos de traballo, para substitucións de persoal temporal ou para conceptos retributivos específicos.

Artigo 27. Requisitos para a determinación ou modificación de retribucións do persoal laboral e non funcionario

Un. Será necesario informe favorable, emitido conxuntamente pola Dirección Xeral da Función Pública e pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, para determinar ou modificar as condicións retributivas do persoal non funcionario e laboral ao servizo do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia delimitado no punto Un do artigo 11 desta lei.

Dous. Con carácter previo ás negociacións de convenios ou acordos colectivos que se subscriban no ano 2017, deberase solicitar da Consellería de Facenda a correspondente autorización de masa salarial, que cuantifique o límite máximo das obrigas que poidan contraerse como consecuencia dos ditos pactos, achegando para o efecto a certificación das retribucións salariais satisfeitas e devindicadas durante o ano 2016.

Cando como consecuencia de convenios ou acordos colectivos resulte a obriga de recoñecementos de complementos persoais de carácter transitorio, deberase establecer que estes complementos serán absorbidos por calquera mellora retributiva que se produza nos exercicios sucesivos, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo. Non se considerarán en ningún caso o complemento de antigüidade, o complemento de produtividade nin as horas extraordinarias para estes efectos.

Cando se trate de persoal non suxeito a convenio colectivo cuxas retribucións veñan determinadas en todo ou en parte mediante contrato individual, deberanse comunicar á Consellería de Facenda as retribucións satisfeitas e devindicadas durante o ano 2016.

Para a determinación das retribucións de postos de traballo de nova creación abastará coa emisión do informe a que se refire o punto Un deste artigo.

Tres. Para os efectos dos puntos anteriores, entenderase por determinación ou modificación das condicións retributivas do persoal non funcionario as seguintes actuacións:

a) A determinación das retribucións dos postos de nova creación.

b) O asinamento de convenios colectivos subscritos polos organismos sinalados no punto Un anterior, así como as súas revisións e as adhesións ou extensións a eles.

c) A aplicación de convenios colectivos de ámbito sectorial, así como as súas revisións e as adhesións ou extensións a eles.

d) A fixación de retribucións mediante contrato individual, xa se trate de persoal fixo ou contratado por tempo determinado, cando non veñan reguladas en todo ou en parte mediante convenio colectivo.

e) O outorgamento de calquera clase de melloras salariais de tipo unilateral con carácter individual ou colectivo, aínda que deriven da aplicación extensiva do réxime retributivo dos funcionarios públicos.

f) A determinación das retribucións correspondentes ao persoal contratado no exterior.

Catro. Co fin de emitir o informe sinalado no punto Un deste artigo, as consellarías, os organismos e os entes remitirán á Dirección Xeral da Función Pública e á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos o correspondente proxecto, con carácter previo ao seu acordo ou asinamento no caso dos convenios colectivos ou contratos individuais, xunto coa achega da valoración de todos os seus aspectos retributivos.

Cinco. O sinalado informe será realizado no prazo máximo de quince días, que se contarán desde a data de recepción do proxecto e da súa valoración, e versará sobre todos aqueles extremos dos que deriven consecuencias directas ou indirectas en materia de gasto público, tanto para o ano 2017 como para exercicios futuros, e, especialmente, no que se refire á determinación da masa salarial correspondente e ao control do seu crecemento.

Seis. Serán nulos de pleno dereito os acordos adoptados nesta materia con omisión do trámite de informe ou en contra dun informe desfavorable, así como os pactos que impliquen crecementos salariais para exercicios sucesivos contrarios ao que determinen as futuras leis de orzamentos.

Sete. Non se poderán autorizar gastos derivados da aplicación das retribucións para o ano 2017 sen o cumprimento dos requisitos establecidos neste artigo.

Artigo 28. Persoal directivo das entidades instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma

Un. Nos contratos laborais do persoal de alta dirección das entidades a que se refire este artigo non se poderán fixar indemnizacións, en razón da extinción da relación xurídica coa entidade correspondente, de contía superior á fixada na lexislación reguladora desta relación laboral de carácter especial.

Dous. En tanto non se estableza o réxime xurídico específico do persoal directivo, o persoal funcionario de carreira ou estatutario fixo que desempeñe un posto de persoal directivo profesional nas entidades instrumentais do sector público autonómico, configurado como tal nas relacións de postos de traballo, e sempre que reúna os requisitos establecidos para cada posto, estará na situación de servizo activo no seu respectivo corpo e/ou escala.

O sistema de provisión para a cobertura dos ditos postos será a libre designación con convocatoria pública, de conformidade cos principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade; todo iso de acordo coa normativa de función pública.

Cando o nomeamento deste persoal para desempeñar un posto directivo nunha entidade instrumental do sector público autonómico non modifique a súa situación administrativa, a asimilación retributiva será a que lle corresponda conforme as contías previstas no anexo do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico, sen prexuízo das que lle correspondan pola antigüidade a que teña dereito na súa condición de empregado público en situación de servizo activo.

O nivel de complemento de destino que se tomará como referencia para a consolidación do grao persoal do persoal funcionario que desempeñe postos directivos profesionais será o que lle corresponda en función do cadro anexo á Orde da Consellería de Facenda do 19 de xuño de 2014, de conformidade coa clasificación da entidade e o nivel de responsabilidade do posto directivo.

Artigo 29. Nomeamento de profesorado interino a tempo parcial en centros docentes non universitarios

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria poderá efectuar, nos centros docentes non universitarios, o nomeamento de profesorado interino con horarios de traballo inferiores aos establecidos con carácter xeral, que percibirá as retribucións básicas e complementarias de forma proporcional á xornada traballada.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria tratará de completar o horario docente do persoal interino, compartindo, de ser necesario, varios centros de ensino, para minimizar deste xeito o número de prazas ofertadas segundo o parágrafo anterior.

No caso de ser necesario o nomeamento para prazas a tempo parcial, daráselle preferencia para optar a estas ao profesorado que voluntariamente queira acceder a elas, sobre todo a aquelas persoas que aleguen necesidades de conciliación da vida familiar e laboral.

Artigo 30. Profesores e profesoras de corpos docentes

Sen prexuízo do establecido con carácter xeral no artigo 129 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e atendendo as peculiaridades do persoal docente, recoñecidas polo artigo 1.2 do referido texto refundido, os profesores e as profesoras dos corpos docentes previstos no ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria poderán percibir ata o total das súas retribucións tanto básicas como complementarias cando sexan autorizados para o gozo de licenzas por estudos durante o curso escolar, nos supostos, termos, prazos e condicións que determine a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, co informe favorable da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Artigo 31. Persoal eventual e de gabinete

Un. O persoal eventual de gabinete da Administración da Xunta de Galicia unicamente poderá ser adscrito aos departamentos en que figuren as persoas que formen parte do Consello do Goberno galego.

Dous. Prohíbese a contratación de persoal de gabinete por calquera das entidades instrumentais dependentes da Xunta de Galicia, así como por parte das súas delegacións territoriais.

CAPÍTULO IV

Universidades

Artigo 32. Custos de persoal máximos das universidades de Galicia

Un. De conformidade co establecido no artigo 81.4 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e en concordancia coa evolución da masa salarial do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma e coa normativa básica en materia de reposición de efectivos, autorízanse para o ano 2017 os custos do persoal docente e investigador e de administración e servizos das universidades do Sistema universitario de Galicia nas seguintes contías:

Masa salarial

Cargas sociais

Total

A Coruña

78.400

11.900

90.300

Santiago de Compostela

128.362

16.028

144.390

Vigo

79.508

12.334

91.842

Total

286.270

40.262

326.532

Dentro das anteriores contías non está incluído o custo do persoal investigador de proxectos e contratos de investigación nin o do persoal técnico de apoio contratado con cargo a eses proxectos e contratos.

Dous. As retribucións anuais do persoal ao servizo das entidades integrantes do Sistema universitario de Galicia non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2016, sen prexuízo de considerar as cantidades equivalentes ao establecido no punto Dous do artigo 11 desta lei.

Artigo 33. Retribucións adicionais do persoal ao servizo das entidades integrantes do Sistema universitario de Galicia

O importe das retribucións adicionais correspondentes aos complementos retributivos autonómicos vinculados ao recoñecemento ao labor docente, ao labor investigador, polos cargos de xestión e á excelencia curricular docente e investigadora que, se é o caso, lle correspondan ao persoal docente e investigador funcionario e contratado doutor non experimentarán incremento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2016, sen prexuízo do establecido no punto Dous do artigo 11 desta lei.

Artigo 34. Oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal do Sistema universitario de Galicia

Un. As universidades integrantes do Sistema universitario de Galicia, respectando as dispoñibilidades orzamentarias do capítulo I dos correspondentes orzamentos de gastos, aplicarán a taxa de reposición máxima establecida na normativa básica que se estableza ao respecto e con suxeición aos límites e requisitos establecidos para os corpos de catedráticos de universidade e de profesores titulares de universidade e mais ás prazas de persoal de administración e servizos.

As correspondentes convocatorias deberaas autorizar a Consellería de Facenda, logo de acreditar que a oferta de emprego público das mencionadas prazas non afecta o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria establecidos para a correspondente universidade nin dos demais límites fixados na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Dous. Dentro das contías máximas autorizadas no artigo 32 desta lei e de acordo co que dispón a normativa básica en materia de taxa de reposición de efectivos, as universidades do Sistema universitario de Galicia poderán proceder excepcionalmente á contratación de persoal laboral temporal para cubrir necesidades docentes urxentes e inaprazables.

Substitúese o réxime de autorización previa conxunta polo de comunicación mensual que determinen as consellarías competentes en materia de universidades e orzamentos. Mediante resolución destes centros directivos poderase volver ao sistema anterior no caso de que non se realicen as mencionadas comunicacións ou se incumpran as condicións recollidas no parágrafo anterior para a subscrición destes contratos.

TÍTULO III

Operacións de endebedamento e garantía

CAPÍTULO I

Operacións de crédito

Artigo 35. Operacións de endebedamento por prazo superior a un ano

Un. A posición neta debedora da Comunidade Autónoma poderase incrementar durante o ano 2017 nunha contía máxima equivalente ao 0,5 por cento do produto interior bruto da Comunidade Autónoma.

Para estes efectos, tomarase a posición neta debedora de todos os organismos autónomos, axencias públicas autonómicas e demais entidades instrumentais de calquera condición que, conforme a normativa aplicable en materia de estabilidade orzamentaria, estean incluídos dentro do sector das administracións públicas e consoliden o seu endebedamento co da Comunidade Autónoma consonte as normas do Sistema europeo de contas nacionais e rexionais.

Co obxecto de optimizar a carga financeira global da Comunidade Autónoma, a posición neta debedora da Administración xeral poderá incrementarse coa finalidade de amortizar préstamos dos organismos, os entes e as sociedades indicados no parágrafo precedente no mesmo importe que se amortice.

Dous. A posición neta debedora será efectiva ao termo do exercicio, podendo ser excedida no curso deste, e quedará automaticamente revisada:

a) Polas desviacións que poidan xurdir entre as previsións de ingresos contidas nesta lei e a súa evolución real.

b) Nas contías necesarias para financiar as adquisicións de activos financeiros con destino a suxeitos non comprendidos na alínea 1 b) do artigo 2 da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, que poidan xurdir ao longo do exercicio.

c) Nas contías asumidas en concepto de débeda polas variacións na composición do sector da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, en termos do Sistema europeo de contas nacionais e rexionais, como consecuencia de que entes que estaban nel considerados pasan a deixar de o estar ou viceversa, así como polo importe dos créditos comerciais e outras contas pendentes de pagamento financiadas mediante operacións de factoring sen recurso que deban rexistrarse contablemente como débeda financeira.

d) Na contía máxima do endebedamento autorizado na Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia do último exercicio que non fose utilizado, sempre que estea dentro dos límites de endebedamento autorizados polos acordos do Consello de Política Fiscal e Financeira.

e) Polos anticipos reintegrables ou préstamos concertados con outras administracións públicas para o financiamento de investimentos incluídos en plans ou programas conxuntos.

f) Polos importes adicionais que se amparen nos acordos do Consello de Política Fiscal e Financeira en materia de endebedamento.

Tres. No ámbito da Administración xeral, autorízase a persoa titular da Consellería de Facenda para formalizar as operacións de endebedamento a que se refire este artigo. A formalización poderá realizarse de maneira fraccionada, en función das necesidades de financiamento da Comunidade Autónoma. Estas operacións poderán instrumentarse mediante a emisión de débeda pública, a concertación de créditos ou calquera outro instrumento financeiro dispoñible no mercado.

Igualmente, facúltase para, de acordo coas respectivas normas de emisión ou contratación, ou de mutuo acordo cos acredores, acordar operacións de troco, conversión, amortización anticipada total ou parcial, substitución, refinanciamento ou modificar ou renegociar as operacións de endebedamento xa formalizadas, co obxecto de conseguir a xestión máis adecuada do conxunto do endebedamento da Comunidade Autónoma.

Así mesmo, poderá acordar operacións con instrumentos financeiros derivados que permitan xestionar o risco ou a carga financeira da Comunidade Autónoma.

Cando co obxecto de optimizar a carga financeira derivada da débeda da Comunidade Autónoma se formalicen operacións de endebedamento que teñan por finalidade a amortización total ou parcial de operacións vivas contratadas con anterioridade, a contía das ditas amortizacións anticipadas non computará para os efectos do cálculo do límite ao que se refire o artigo 30.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Catro. A Axencia Galega de Infraestruturas subrogarase na posición debedora da Sociedade Pública de Investimentos desde o momento da súa liquidación.

Artigo 36. Débeda da tesouraría

Un. A Comunidade Autónoma, para a atención de necesidades da Administración xeral, poderá concertar ou emitir operacións de débeda de tesouraría, por prazo inferior a un ano, conforme o disposto no artigo 31 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, ata un importe que non supere o 15 por cento da consignación que figura no orzamento da Administración xeral como ingresos correntes incondicionados, entendendo como tal a suma dos capítulos I, II e III máis o concepto 400.

Dous. Autorízase a persoa titular da Consellería de Facenda a determinar as condicións concretas e a formalizar estas operacións de crédito ou emisión de débeda pública, en calquera das súas modalidades.

Tres. Non obstante, atribúeselle ao director ou á directora xeral de Política Financeira e Tesouro a facultade de acordar a disposición e o reembolso das operacións a que se refire este artigo.

Artigo 37. Endebedamento das entidades instrumentais do sector público

Un. Para que as entidades instrumentais do sector público autonómico, así como calquera outra entidade incluída no sector de sociedades non financeiras dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia, poidan concertar ou renovar calquera tipo de operación de endebedamento ou de cobertura sobre ela, ou modificar as condicións financeiras de operacións de endebedamento vixentes, deberán contar coa autorización da Consellería de Facenda.

Independentemente do anterior, no caso de operacións para atender necesidades transitorias de tesouraría, o seu saldo vivo o 31 de decembro do 2017 non poderá superar o saldo vivo o 31 de decembro do exercicio anterior, agás autorización expresa da Consellería de Facenda.

Dous. O Instituto Galego da Vivenda e Solo, como medida para facilitar o acceso á vivenda, poderá concertar con entidades financeiras préstamos hipotecarios subrogables con destino ao financiamento de actuacións en materia de vivenda de promoción pública, sen que poidan establecerse cláusulas das que deriven responsabilidades do referido instituto unha vez realizada a subrogación, sen prexuízo da previsión nos procedementos de execución hipotecaria, da cesión do remate ou da adxudicación por parte da entidade financeira executante a favor do Instituto Galego da Vivenda e Solo, cando sexa imprescindible para garantir o destino e réxime legal da vivenda.

Así mesmo, no suposto de préstamos directos para a adquisición de vivendas concertadas entre as entidades financeiras e os adquirentes de vivendas de promoción pública ao abeiro dos convenios de financiamento asinados polo Instituto Galego da Vivenda e Solo e as ditas entidades, poderá establecerse, para os supostos de execución hipotecaria, a cesión do remate ou da adxudicación por parte da entidade financeira executante a favor do Instituto Galego da Vivenda e Solo, cando sexa imprescindible para garantir o destino e o réxime legal da vivenda.

O importe dos créditos hipotecarios vivos no ano 2017 non poderá superar en ningún caso os 24.000.000 de euros, tendo en conta ademais que o volume da débeda viva na fin do exercicio non excederá o do 31 de decembro do ano anterior, agás con autorización expresa da Consellería de Facenda.

Tres. O réxime de autorización establecido nos puntos anteriores realizarase a través da dirección xeral competente en materia de política financeira.

As mencionadas entidades dependentes da Comunidade Autónoma deberán remitir á Consellería de Facenda, a través da referida dirección xeral, nos primeiros quince días de cada trimestre, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a seguinte información relativa á fin do trimestre inmediato anterior:

a) Detalle da situación de endebedamento, coa desagregación de cada operación financeira.

b) Detalle das operacións financeiras activas.

Así mesmo, as citadas entidades estarán obrigadas a remitir calquera outra información requirida pola Consellería de Facenda co obxecto de cumprir coas obrigas de subministración de información que veñan establecidas polo Estado e a Unión Europea.

Artigo 38. Outras operacións financeiras

A formalización de calquera operación de carácter financeiro non referida nos artigos precedentes, como instrumentos de leasing, factoring e outros, por parte dos órganos da Administración xeral e de calquera das entidades públicas instrumentais deberá contar coa correspondente autorización da Consellería de Facenda, a través da dirección xeral competente en materia de política financeira.

CAPÍTULO II

Afianzamento por aval

Artigo 39. Avais

Un. Con carácter xeral e de conformidade co disposto no artigo 41 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, o importe máximo dos avais que a Xunta de Galicia poderá conceder durante o ano 2017 será de 30.000.000 de euros.

Dous. Adicionalmente, poderase avalar o puntual e íntegro cumprimento de todas as obrigas financeiras e pecuniarias do Instituto Galego de Promoción Económica que puideren derivar dos contratos de financiamento asinados co Banco Europeo de Investimentos.

Nos primeiros quince días de cada trimestre, o Instituto Galego de Promoción Económica deberá remitir á Consellería de Facenda, a través da Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a información relativa ás disposicións, aplicacións e amortizacións efectuadas das operacións avaladas ante o Banco Europeo de Investimentos.

Tres. Consonte o disposto no artigo 45 do mesmo texto legal, o Instituto Galego de Promoción Económica poderá conceder durante o ano 2017 avais en contía que non supere en ningún momento o saldo efectivo vixente de 500.000.000 de euros.

Co obxecto de atender proxectos de axuda ao desenvolvemento no exterior, e dentro do saldo indicado no parágrafo anterior, o Instituto Galego de Promoción Económica poderá avalar operacións de crédito ata 30.000.000 de euros.

Por cada operación de aval e por cada liña ou programa de avais dotarase unha provisión para atender posibles falidos na contía que determine a Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro, ben en relación co importe da operación individual, ben en consideración ao montante total da liña ou do programa. O importe destas provisións destinarase ao Fondo de Garantía de Avais de acordo co sinalado na alínea i) do artigo 7 desta lei.

Nos primeiros quince días de cada trimestre o Instituto Galego de Promoción Económica deberá remitir á Consellería de Facenda, a través da referida dirección xeral, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a información relativa aos avais existentes á fin do trimestre inmediato anterior.

Catro.

a) O Consello da Xunta, por proposta conxunta da persoa titular da Consellería de Facenda e da consellaría a que estea adscrito o Instituto Galego de Promoción Económica, poderá acordar, por instancia motivada do Instituto Galego de Promoción Económica e logo de pedimento dos interesados e do informe da consellaría correspondente por razón da materia, a novación das obrigas de reintegro derivadas da execución e do pagamento dos avais do Instituto Galego de Promoción Económica e mais a suspensión do exercicio das accións de regreso que ao abeiro do artigo 10.2 do Decreto 284/1994, do 15 de setembro, de regulación de avais do Instituto Galego de Promoción Económica, corresponden á Comunidade Autónoma, cando se cumpran as seguintes condicións:

1ª) O exercicio da acción de regreso regulada no artigo 10.2 do Decreto 284/1994, do 15 de setembro, de regulación de avais do Instituto Galego de Promoción Económica, afectaría grave ou substancialmente o mantemento da actividade produtiva ou empresarial a que estean afectos os bens tomados en contragarantía dos avais e a valoración que se efectúe da viabilidade económica da empresa permita considerar que a continuación da explotación é máis vantaxosa para a Administración, por lle permitir recuperar en maior grao o importe dos seus créditos.

2ª) O debedor deberá ofertar un calendario de pagamentos para o reintegro das cantidades debidas e garantir estes pagamentos con iguais garantías que as constituídas inicialmente conforme o previsto na normativa aplicable. O Instituto Galego de Promoción Económica poderá exixir garantías adicionais no suposto de que as inicialmente constituídas resulten insuficientes.

3ª) A novación xustificarase en atención á capacidade económica e previsións de ingresos do titular dos bens, ao mantemento da actividade produtiva ou empresarial e do emprego vinculado a esta e mais ao valor actualizado dos bens dados en contragarantía. Complementariamente, teranse en conta circunstancias tales como a promoción de formas asociativas laborais ou outras consideracións socioeconómicas relevantes, que deberán ser debidamente motivadas. Esta novación poderá incluír quitación ou minoración do importe debido, ademais de aprazamento de pagamento. A novación establecerá compromisos determinados en materia de mantemento de actividade e emprego, a cargo do beneficiario.

b) O incumprimento do calendario de pagamentos establecido ou dos compromisos asumidos en materia de mantemento de actividade e emprego supoñerá a ineficacia do pacto novatorio e a obriga de reintegro á Administración autonómica do importe total inicialmente debido máis os intereses de mora correspondentes. Poderán establecerse, ademais, penalidades por incumprimento.

O incumprimento supoñerá tamén a incoación das accións de regreso que ao abeiro do artigo 10.2 do Decreto 284/1994 corresponden á Comunidade Autónoma.

TÍTULO IV

Xestión orzamentaria

Artigo 40. Intervención limitada

A contía a que se refire o artigo 97.1 a) do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, queda establecida no importe fixado para ter a consideración de contratos menores de subministración na lexislación reguladora da contratación do sector público.

Artigo 41. Fiscalización das operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma

A intervención previa dos procedementos de contratación de operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma realizarase no momento procedemental inmediatamente anterior ao compromiso que se adquire co asinamento do contrato, no que se comprobará o cumprimento de todos os requisitos exixidos para aprobar e comprometer o gasto.

Artigo 42. Fiscalización de nomeamentos ou de contratos para substitucións de persoal

A fiscalización de nomeamentos e de contratos para substitucións de persoal por razóns de necesidade e de urxencia conxuntural realizarase con carácter previo á alta en nómina, mediante a verificación da adecuación do proceso de selección coa normativa vixente e da existencia de nomeamento ou de contrato, así como de crédito adecuado e suficiente.

Artigo 43. Proxectos de gasto

Un. A Consellería de Facenda poderá agregar as partidas de gasto corrente que constitúan un centro de custos en proxectos de gasto para os efectos de lles asignar obxectivos orzamentarios.

Dous. As modificacións dos programas de investimentos que impliquen o inicio de novos proxectos ou a variación dos existentes requirirán a asignación dun novo código pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda, logo da tramitación da oportuna modificación polo órgano competente segundo o previsto no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Artigo 44. Autorización do Consello da Xunta para a tramitación de determinados expedientes

Un. Requirirá autorización previa por parte do Consello da Xunta a tramitación de expedientes de contratación e de encomendas de xestión cando o valor estimado ou o importe do gasto, respectivamente, sexa superior a 4.000.000 de euros.

Dous. A tramitación de expedientes que comporte a modificación de convenios que fosen previamente autorizados polo Consello da Xunta requirirá autorización previa do mesmo órgano. Porén, non será precisa esta autorización cando a modificación non supoña unha alteración do obxecto nin comporte incremento do importe total ou no número de exercicios orzamentarios, sempre que a distribución do importe correspondente a cada exercicio respecte os límites a que fai referencia o artigo 58.3 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Artigo 45. Transferencias de financiamento

Un. Teñen a consideración de transferencias de financiamento as achegas en diñeiro nominativas a favor dos organismos e das entidades vinculadas ou dependentes da Administración da Comunidade Autónoma destinadas a financiaren global ou parcialmente a súa actividade con carácter indiferenciado.

Dous. As achegas de natureza corrente deberanse librar con carácter mensual por doceavas partes, agás que mediante convenio se regule outro réxime diferente de pagamento. Este convenio deberá someterse a informe da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma sobre a adecuación do réxime de libramento proposto ao ritmo de execución do gasto corrente da entidade.

Os convenios que, de ser o caso, estiveren vixentes á entrada en vigor desta lei deberán ser revisados nos tres primeiros meses do exercicio para os efectos de os axustar ao disposto neste artigo.

Tres. As achegas de capital libraranse atendendo o ritmo de execución do gasto de capital da entidade.

Catro. Os convenios que se formalicen para regular o réxime de libramentos das transferencias de financiamento non precisarán de autorización previa do Consello da Xunta de Galicia.

Cinco. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma verificará a correcta aplicación destas achegas mediante o uso das técnicas de fiscalización e auditoría previstas no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e mais nas normas que a desenvolven.

Artigo 46. Subvencións nominativas

Un. Non poderán incrementarse os créditos previstos nesta lei para subvencións nominativas.

Dous. Os convenios ou as resolucións en que se estableza a concesión de subvencións nominativas regularán así mesmo o réxime de xustificación, pagamentos e anticipos que, se é o caso, se poidan librar. Estes convenios ou resolucións só necesitarán a autorización previa do Consello da Xunta cando de xeito excepcional, logo da xustificación da súa ineludible necesidade, prevexan un pagamento a conta ou ben un anticipo superior aos permitidos nos artigos 62 e 63 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia.

Artigo 47. Concesión directa de axudas e subvencións

A resolución de concesión de subvencións correntes e de capital que con carácter excepcional se realicen ao abeiro do disposto nos artigos 19.4 c) e 26.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, requirirá autorización do Consello da Xunta cando a súa contía supere o importe de 6.010 euros por beneficiario e ano, ou as concedidas por cada departamento da Administración autonómica excedan globalmente os 60.100 euros no exercicio, exceptuadas as que vaian ser formalizadas mediante convenio ou instrumento bilateral, ás que lles será aplicable o réxime xeral previsto no artigo 26.3 da devandita Lei 9/2007. Os importes elevaranse a 12.000 euros e 120.300 euros, respectivamente, para a sección 04, servizo 10, Secretaría Xeral da Presidencia.

Artigo 48. Simplificación da acreditación do cumprimento de obrigas coa Administración pública da Comunidade Autónoma, coa Administración do Estado e coa Seguridade Social

De acordo co previsto no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, a obrigación de presentar a certificación que acredita o cumprimento das obrigas tributarias, coa Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma poderá ser substituída pola declaración responsable da persoa solicitante de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social, así como de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma nos seguintes casos:

a) As subvencións ou axudas que se concedan con cargo ao artigo 77 do orzamento de gastos, cando non superen por beneficiario ou beneficiaria e axuda o importe de 1.500 euros.

b) As concedidas aos beneficiarios e ás beneficiarias para a mellora da condición de financiamento que se paguen a través das entidades financeiras correspondentes.

c) As axudas que se concedan para incentivar a contratación de seguros no sector agrario e acuícola, amparados no Plan de seguros agrarios combinados.

d) As axudas que se concedan con carácter de compensación ou indemnizatorio.

Artigo 49. Pagamento de axudas e subvencións

O pagamento, mediante aboamentos mensuais, das bolsas que se concedan a persoas físicas beneficiarias directas, destinadas expresamente a financiaren estudos e investigación en centros públicos ou privados, poderá efectuarse de forma anticipada, con suxeición ao establecido no artigo 31.6 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 50. Préstamos concedidos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma

Un. Sen prexuízo da análise de riscos, competencia e responsabilidade do centro xestor do gasto, será preceptivo e vinculante o informe da Consellería de Facenda para a concesión de préstamos con cargo aos créditos do capítulo VIII dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

O citado informe terá por obxecto determinar o efecto que as condicións de concesión dos préstamos poidan ter sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e, atendendo as devanditas consideracións, determinará a procedencia da concesión das operacións propostas.

No suposto de préstamos que se vaian conceder a través de procedementos de concorrencia, o citado informe emitirase no momento anterior á aprobación da convocatoria.

Dous. Os beneficiarios dos préstamos deberán acreditar que se atopan ao corrente do pagamento das obrigas de reembolso de calquera outro préstamo concedido anteriormente con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma.

Corresponde ao centro xestor do gasto comprobar o cumprimento destas condicións con anterioridade ao pagamento, exixindo, cando non se poida acreditar doutro xeito, unha declaración responsable da persoa beneficiaria ou certificación do órgano competente de este ser unha administración pública.

Tres. Mediante orde da Consellería de Facenda poderanse ditar as instrucións que sexan precisas para o cumprimento desta disposición.

Artigo 51. Expedientes de dotación artística

Á entrada en vigor desta lei, o 80 por cento dos créditos afectados á realización de traballos de dotación artística, nas aplicacións correspondentes a proxectos técnicos de obras novas do capítulo VI non financiados polo Fondo de Compensación Interterritorial nin con fondos finalistas ou procedentes da Unión Europea nin con fondos propios que cofinancien, será obxecto de ampliación de crédito na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a conta das retencións de crédito previstas, para a finalidade determinada na Lei 5/2016, do 16 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.

A ampliación de crédito indicada terá carácter de «a conta» sobre a liquidación definitiva da porcentaxe que de acordo coa devandita Lei 5/2016 corresponde aos traballos de dotación artística, e non lle serán aplicables as limitacións establecidas no artigo 68 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e mais no punto Seis do artigo 8 desta lei.

Artigo 52. Módulo económico de distribución de fondos públicos para sostemento de centros concertados

Un. De acordo co establecido na alíneas 2 e 3 do artigo 117 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, o importe do módulo económico por unidade escolar, para os efectos de distribución da contía global dos fondos públicos destinados ao sostemento dos centros concertados para o ano 2017, que non experimentará incremento respecto dos vixentes o 31 de decembro de 2016, sen prexuízo de recoller as contías equivalentes ao establecido no punto Dous do artigo 11 desta lei, é o fixado no anexo IV dela.

Dous. As retribucións do persoal docente terán efectividade desde o 1 de xaneiro de 2017, sen prexuízo da data en que se asinen as táboas salariais para 2017 do VI Convenio colectivo de empresas do ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos, publicado pola Resolución do 30 de xullo de 2013 da Dirección Xeral de Emprego. A Administración autonómica poderá aceptar pagamentos a conta, logo de solicitude expresa e coincidente de todas as organizacións patronais e de consulta coas sindicais, ata o momento en que se produza o asinamento das correspondentes táboas, considerándose que estes pagamentos a conta terán efecto desde o 1 de xaneiro de 2017.

As contías sinaladas para salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais, serán aboadas directamente pola Administración, mediante pagamento delegado, sen prexuízo da relación laboral entre o profesorado e o titular do centro respectivo. A distribución dos importes que integran os «Gastos variables» efectuarase de acordo co establecido nas disposicións reguladoras do réxime de concertos.

A Administración só aboará as categorías funcionais directivas de director e xefe de estudos do centro, así como os trienios destas dúas categorías. Non aboará ningunha outra categoría funcional directiva, e singularmente as denominadas xefaturas de departamento, aínda que iso figure expresamente recollido no convenio colectivo vixente. No ano 2017 a Administración autonómica tampouco subscribirá acordos nin ditará instrucións ou resolucións para o aboamento da paga extraordinaria por antigüidade na empresa prevista no VI Convenio colectivo de empresas do ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos.

Os compoñentes do módulo destinados a «Outros gastos» e «Persoal complementario» terán efectos a partir do 1 de xaneiro de 2017.

As contías correspondentes ao módulo de «Outros gastos» aboaranse mensualmente, e os centros poden xustificar a súa aplicación ao rematar o correspondente exercicio económico de forma conxunta para todas as ensinanzas concertadas do centro.

As contías correspondentes ao módulo de «Persoal complementario» tamén se aboarán mensualmente, e os centros deberán xustificar estes importes ao remate do exercicio económico e separadamente do módulo de «Outros gastos».

Tres. Os centros que impartan os catro cursos da educación secundaria obrigatoria serán dotados do financiamento dos servizos de orientación educativa. Esta dotación realizarase sobre a base de calcular o equivalente a unha xornada completa do profesional axeitado para estas tarefas, en función do número de unidades de educación secundaria obrigatoria que teña concertadas o centro e ata un máximo de vinte e cinco horas por centro. Os custos do orientador, que se incluirán na nómina de pagamento delegado do centro, serán os correspondentes ao salario, os gastos variables e o complemento retributivo segundo o establecido nos módulos económicos por unidade escolar do primeiro e segundo curso ou do terceiro e cuarto curso de educación secundaria obrigatoria, respectivamente.

Catro. Facúltase o Consello da Xunta para fixar as relacións profesor/unidade concertadas adecuadas para impartir o plan de estudos vixente en cada nivel obxecto do concerto, calculadas con base nas xornadas de profesor con vinte e cinco horas semanais.

A Administración non asumirá os incrementos retributivos, as reducións horarias ou calquera outra circunstancia que conduza a superar o previsto para cada centro nos correspondentes módulos económicos, segundo o establecido no anexo IV desta lei.

Cinco. A relación profesor/unidade dos centros concertados poderá ser incrementada en función do número total de profesores afectados polas medidas de recolocación que se viñesen adoptando ata o momento da entrada en vigor desta lei e se atopen en pagamento delegado.

TÍTULO V

Corporacións locais

CAPÍTULO I

Financiamento e cooperación económica coas corporacións locais

Artigo 53. Créditos asignados ás corporacións locais

O montante total dos créditos que se asignan ás corporacións locais nos estados de gastos que se detallan no artigo 2 desta lei, derivados da súa participación no Fondo de Cooperación Local e da subscrición de convenios e da concesión de subvencións, ascende a 328.283.683 euros, coa distribución funcional que figura no anexo V.

Artigo 54. Dotación e distribución do Fondo de Cooperación Local

Un. Consonte o indicado na disposición adicional quinta da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, a porcentaxe de participación do Fondo de Cooperación Local na recadación líquida dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos da Administración xeral, homoxeneizados como se indica no parágrafo seguinte, queda establecida no 2,4294806 por cento para o exercicio de 2017.

O índice de evolución correspondente á recadación dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos, homoxeneizada coas variacións dos tipos impositivos estatais do imposto sobre o valor engadido e dos impostos especiais comunicadas polo Estado para ese exercicio, é positivo con respecto á do 2011, que é utilizada na determinación da porcentaxe de participación sinalada.

En consecuencia, no ano 2017 repartirase fondo adicional entre os concellos, e a porcentaxe de participación desagrégase da forma seguinte:

— Un 2,3823240 por cento corresponde ao fondo base.

— Un 0,0471566 por cento corresponde ao fondo adicional.

Dous. O crédito orzamentario inicial destinado ao pagamento das entregas a conta correspondentes á participación das entidades locais nos tributos da Comunidade Autónoma ascende a 115.209.033 euros, dos que 112.972.806 euros corresponden ao fondo base e 2.236.227 euros ao fondo adicional.

Tres. Con anterioridade á repartición do fondo base deducirase un importe equivalente ao 1 por cento, sen que poida exceder de 600.000 euros anuais, que se destinarán aos gastos de mantemento propios da Federación Galega de Municipios e Provincias. A cantidade restante será obxecto de distribución entre todos os concellos de Galicia, conforme os coeficientes que se establecen no anexo VI.

Catro. Consonte o acordo acadado na Subcomisión Permanente do Réxime Económico e Financeiro da Comisión Galega de Cooperación Local, inclúese, entre os criterios de distribución dos novos recursos que se integran no fondo, a participación en procesos de fusión ou de incorporación voluntaria a outros concellos.

No exercicio 2017 este novo criterio determinará a repartición do fondo adicional nas condicións que estableza a consellaría competente en materia de Administración local. O importe do fondo non destinado a concellos resultantes dunha fusión ou incorporación repartirase entre os concellos con poboación de dereito inferior a 15.000 habitantes de acordo cos seguintes criterios de ponderación: habitantes, 55 por cento; maiores de 65 anos, 10 por cento; superficie, 15 por cento; núcleos de poboación, 20 por cento. Os datos considerados para a aplicación dos criterios previstos nos puntos anteriores serán os oficialmente dispoñibles o 1 de xaneiro do ano 2017.

As cantidades asignadas a cada concello na repartición do fondo adicional, conforme os criterios precedentes, modularanse mediante a aplicación, con efectos redistributivos e unha ponderación do 5 por cento, da variable esforzo fiscal, co que se obteñen así as participacións finais de cada concello.

O índice de esforzo fiscal municipal obterase mediante a aplicación da seguinte fórmula:

EFM = (RM/RG) – (PM/PG), sendo:

EFM: índice de esforzo fiscal municipal;

RM: recadación dos capítulos I, II e III do concello, excluídos os tributos cedidos polo Estado;

RG: recadación dos capítulos I, II e III de todos os concellos, excluídos os tributos cedidos polo Estado;

PM: poboación do concello o 1 de xaneiro do ano considerado para a recadación;

PG: poboación de todos os concellos na mesma data.

Os datos de recadación para considerar no cálculo do índice de esforzo fiscal son os correspondentes ao último exercicio dispoñible polo Consello de Contas o 1 de xaneiro de 2017 que resulten da liquidación dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos da respectiva entidade local, obtidos a partir das contas rendidas en prazo e forma, de conformidade co exixido pola Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas.

No caso de que o concello non tivese efectuada a rendición de contas en prazo e forma, atribuiráselle a recadación que resulte de aplicar á súa poboación a menor recadación per cápita dos concellos que a tivesen presentado.

Cinco. O disposto nos puntos Un, Tres e Catro será aplicable na distribución da entrega a conta e da liquidación definitiva do exercicio 2017.

Seis. Para determinar a liquidación definitiva de 2015 tomarase a recadación líquida dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos homoxeneizada coas variacións dos tipos impositivos do imposto sobre o valor engadido e dos impostos especiais comunicadas polo Estado como definitivas para ese exercicio. A distribución desta liquidación definitiva realizarase aplicando a cada concello o coeficiente de repartición e as regras de distribución que lle corresponderon na entrega a conta do exercicio que se liquida.

Sete. Cando no transcurso do exercicio se poña fin a procedementos de fusión ou de incorporación de concellos, o concello resultante da fusión ou incorporación percibirá a suma das entregas a conta correspondentes a cada concello fusionado ou incorporado e, se é o caso, as liquidacións definitivas que para cada un deles se satisfagan no ano 2017. Do mesmo xeito, o concello resultante destes procedementos terá dereito a percibir a suma das liquidacións que polo exercicio 2017 correspondan aos concellos fusionados ou incorporados.

Artigo 55. Transferencias derivadas de convenios ou subvencións

As transferencias ás entidades locais de Galicia derivadas da subscrición de convenios ou da concesión de subvencións, que figuran recollidas nos diferentes programas dos estados de gastos que se detallan no artigo 2 desta lei, ascenden a 208.519.551 euros, coa distribución funcional que figura no anexo VII.

CAPÍTULO II

Procedemento de compensación e retención do Fondo de Cooperación Local

Artigo 56. Débedas obxecto de compensación

Un. As cantidades que correspondan a cada concello como participación no Fondo de Cooperación Local serán susceptibles de compensación coas débedas vencidas, líquidas e exixibles que teñan contraídas coa Comunidade Autónoma e as entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio das súas potestades administrativas.

Dous. En particular, poderán ser obxecto de compensación as cantidades vencidas, líquidas e exixibles debidas á Administración da Comunidade Autónoma e ás entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio das súas potestades administrativas, como danos e perdas derivados do incumprimento de convenios administrativos de colaboración.

Para estes efectos, entenderase que son líquidas as cantidades que a Comunidade Autónoma lles aboase a terceiros como consecuencia do incumprimento do convenio pola entidade local. Estas cantidades comunicaranse ao concello, acompañando as facturas ou outros documentos que acrediten os gastos realizados, e tras a audiencia deste aprobaranse por resolución motivada.

Tres. Ademais, poderán ser obxecto de compensación coa participación no Fondo de Cooperación Local as achegas dos concellos que, en virtude de convenio coa Xunta de Galicia e as súas entidades instrumentais, teñan a condición de vencidas, líquidas e exixibles.

Catro. Por último, poderán ser obxecto de retención as cantidades que as entidades locais municipais deban satisfacer ás mancomunidades a que pertenzan de acordo co disposto na lexislación da Administración local. Tamén as que deban satisfacerse a outras mancomunidades, concellos e consorcios que xestionen servizos en común, como consecuencia da súa obriga de participar no financiamento e mantemento destes servizos e sempre que así se estableza de xeito expreso no instrumento regulador asinado entre as partes, e que este instrumento lle sexa comunicado, con carácter previo ao seu asinamento, á Consellería de Facenda para que autorice a utilización do procedemento de compensación.

Artigo 57. Procedemento para a compensación das débedas e posterior retención nas entregas a conta

Un. No caso de débedas vencidas, líquidas e exixibles coa Xunta de Galicia, os seus organismos autónomos, as axencias públicas e as demais entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio de potestades administrativas, o procedemento de retención iniciarase por solicitude do órgano ao que lle corresponde a competencia no procedemento executivo de recadación da débeda, quen previamente terá ditado o oportuno acordo de compensación desta e o terá notificado ao concello debedor.

Neste suposto, corresponderá ao órgano encargado da xestión do Fondo de Cooperación Local ditar o acordo de retención, tanto nas entregas a conta do fondo que se deban realizar ao concello debedor durante o exercicio corrente como na liquidación definitiva anual deste que se realice durante o devandito exercicio, tendo en conta o establecido no artigo seguinte en canto á orde de prelación de débedas nos supostos de concorrencia.

Dous. O procedemento previsto no punto anterior tamén se aplicará ás débedas incluídas no punto Tres do artigo 56. Porén, cando o propio convenio estableza expresamente a posibilidade de realizar a retención no Fondo de Cooperación Local, o procedemento limitarase ao sinalado respecto do acordo de retención.

Tres. No caso de débedas con entidades locais que non dependen da Comunidade Autónoma, o procedemento de retención iniciarase por solicitude do alcalde ou alcaldesa ou do presidente ou presidenta da entidade local acredora da débeda, que axuntará a esta solicitude a certificación do seu responsable de recadación, na que se faga constar a denominación, o concepto e o importe da débeda cuxa retención se solicita e mais a data en que se produciu o vencemento do período de pagamento comunicado para a facer efectiva. Ademais, á solicitude incorporarase copia compulsada do documento (estatutos da entidade, convenio de prestación de servizos ou calquera outro) do que dimane a vinculación xurídica entre as partes e ampare a obrigatoriedade da débeda reclamada, así como tamén se achegará o plan de pagamentos que se propón.

Neste suposto, corresponderá ao órgano encargado da xestión do Fondo de Cooperación Local ditar o acordo de retención tanto nas entregas a conta do fondo que se lle deben realizar ao concello debedor durante o exercicio corrente como na liquidación definitiva anual del que se realice durante o devandito exercicio, tendo en conta o establecido no artigo seguinte en canto á orde de prelación de débedas en supostos de concorrencia.

Artigo 58. Orde de prelación na concorrencia de débedas

Un. Cando concorran varias débedas que deba satisfacer o mesmo concello, a retención practicarase tendo en conta a seguinte orde de prelación:

1. A débeda correspondente á liquidación anual do Fondo de Cooperación Local, cando esta tiver carácter negativo.

2. As restantes débedas previstas no artigo 56.

Dous. No caso de que a liquidación anual do Fondo de Cooperación Local ao concello teña carácter negativo, procederase á súa retención, por partes iguais nas entregas a conta correspondentes ás catro mensualidades inmediatamente seguintes ao coñecemento da liquidación, podendo alcanzar ata o cen por cento da contía asignada a cada entrega a conta.

Se a contía desta liquidación negativa supera o importe desas catro mensualidades, continuará a practicarse a retención, conforme as condicións anteriormente sinaladas, nas mensualidades sucesivas ata que se extinga a débeda.

Tres. Cando o importe que haxa da liquidación anual de carácter negativo o permita e no acordo de retención concorran outras débedas previstas no artigo 56, a retención, ata a extinción total das débedas, poderá alcanzar ata o cen por cento da contía asignada, tanto en cada entrega a conta como na liquidación definitiva anual correspondente á participación no fondo, ao respectivo concello. Esta retención aplicarase ás débedas seguindo estritamente a orde de prelación establecida neste artigo.

Catro. Se no acordo de retención existe concorrencia das débedas previstas no grupo 2 do punto Un deste artigo, e cando a contía de todas elas supere a cantidade máxima susceptible de retención, esta ratearase entre aquelas en función dos seus importes.

Cinco. A contía que haxa que reter no conxunto do exercicio poderase reducir cando se xustifique a existencia de graves desfasamentos de tesouraría xerados pola prestación daquelas obrigas relativas:

— ao cumprimento regular das obrigas de persoal;

— á prestación dos servizos públicos obrigatorios en función do número de habitantes do municipio;

— á prestación de servizos sociais, protección civil e extinción de incendios, para cuxa realización non se exixa ningunha contraprestación en forma de prezo público ou taxa equivalente ao custo do servizo realizado.

Non se poderá establecer en ningún caso unha porcentaxe de retención para o conxunto das restantes débedas previstas no punto Un deste artigo inferior ao 50 por cento da entrega a conta ou da liquidación definitiva anual correspondente ao concello.

Nos procedementos de redución da porcentaxe de retención, o órgano xestor do Fondo de Cooperación Local ditará a resolución correspondente, tendo en conta a situación financeira da entidade e a necesidade de garantir a prestación dos servizos públicos obrigatorios. Para iso, a entidade local deberá achegar, con carácter imprescindible e non exclusivo:

— certificado expedido polos órganos de recadación das entidades acredoras no que se acredite ter atendido o pagamento das obrigas correntes nos doce meses precedentes ao mes inmediato anterior á data de solicitude da certificación;

— informe da situación financeira actual subscrito polo interventor local, o cal inclúa o cálculo do remanente de tesouraría na data de solicitude da redución da porcentaxe de retención e poña de manifesto os termos en que a dita situación afecta o cumprimento das obrigas recollidas no parágrafo primeiro deste punto;

— plan de saneamento, aprobado polo pleno, que inclúa o exercicio en curso.

Na resolución fixarase o período de tempo en que a porcentaxe de retención deberá ser reducida, sen que caiba a extensión deste máis alá da finalización do exercicio económico. En todo caso, tal redución estará condicionada á aprobación pola entidade local dun plan de saneamento ou á verificación do cumprimento doutro en curso.

Seis. As débedas obxecto de retención nun exercicio que non se extinguisen ao termo deste recibirán, dentro do grupo a que se refire o punto Un deste artigo, tratamento preferente para o exercicio seguinte, de maneira que as débedas pertencentes ao mesmo grupo, cuxa compensación se solicite nese exercicio, concorrerán con aquelas só cando a aplicación dos límites porcentuais que, en cada caso, prevexa este artigo o permita.

Sete. As resolucións en que se declara a extinción das débedas con cargo ás cantidades que se retivesen corresponderán, en cada caso, ao órgano legalmente competente que teña atribuída a xestión recadatoria, de acordo coa normativa específica aplicable, e producirán os seus efectos, na parte concorrente da débeda, desde o momento en que se efectuou a retención.

TÍTULO VI

Normas tributarias

CAPÍTULO I

Tributos propios

Artigo 59. Criterios de afectación de determinados tributos

Un. A totalidade dos ingresos previstos polo imposto sobre o dano ambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga encorada, establecido pola Lei 15/2008, do 19 de decembro, financiará actuacións comprendidas nos programas 541B, 541D e 551B, en concreto os gastos de investimento destinados ao saneamento, á protección e á mellora do medio natural, así como a realización de transferencias para levar a cabo obras e servizos hidráulicos.

Dous. A metade da dotación anual, que cos recursos do canon eólico corresponde ao Fondo de Compensación Ambiental, establecido pola Lei 8/2009, do 22 de decembro, financiará os gastos de investimento consignados nos programas 541B, 541D e 551B do estado de gastos.

Disposición adicional primeira. Información ao Parlamento

Un. A Consellería de Facenda facilitará trimestralmente á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento información referida ás seguintes actuacións:

a) As ampliacións de crédito realizadas para atender o pagamento de obrigas derivadas de crebas de operacións de crédito avaladas pola Comunidade Autónoma.

b) As operacións de endebedamento por prazo superior a un ano, formalizadas pola Comunidade Autónoma, os seus organismos autónomos, as axencias públicas autonómicas ou as restantes entidades instrumentais do sector público autonómico, conforme as autorizacións contidas nesta lei.

c) Os avais amortizados, os pagamentos efectuados por falidos, os importes recuperados e o risco acumulado, tanto no que respecta aos avais concedidos pola Comunidade Autónoma como aos concedidos polas entidades instrumentais do sector público autonómico.

d) As autorizacións de revisións de prezos en concertos ou convenios que superen o incremento do índice de prezos ao consumo.

e) A enumeración nominal e individualizada das concesións de subvencións ou axudas autorizadas polo Consello da Xunta a que se refire artigo 26.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Dous. A Consellería de Facenda comunicará á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento, nun prazo de dez días naturais:

a) A realización das adaptacións técnicas dos orzamentos autorizadas consonte o previsto na alínea o) do artigo 5 desta lei.

b) As modificacións efectuadas conforme o indicado no artigo 9.

c) Os orzamentos dos organismos autónomos, das axencias públicas autonómicas, das entidades públicas empresariais e das sociedades mercantís públicas autonómicas que poidan entrar en funcionamento ao longo de 2017.

Tres. A Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S. A., ou entidade que se subrogue na súa posición, comunicará mensualmente á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento os plans económico-financeiros que subscriba no desenvolvemento da súa actividade.

Disposición adicional segunda. Porcentaxes de gastos xerais de estrutura de contrato de obra

En virtude da previsión establecida no artigo 131.1 do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, aprobado polo Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, determínase, con carácter uniforme para todos os contratos de obra que concerten os órganos de contratación da Administración xeral da Comunidade Autónoma e do seu sector público, a seguinte distribución de gastos xerais de estrutura que sobre eles inciden:

a) O 13 por cento en concepto de gastos xerais da empresa, gastos financeiros, cargas fiscais (imposto sobre o valor engadido excluído), taxas da Administración, que inciden sobre o custo das obras e demais derivados das obrigas do contrato.

b) O 6 por cento en concepto de beneficio industrial do contratista.

Disposición adicional terceira. Autorización de orzamentos en entidades instrumentais de nova creación

Autorízase o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da Consellería de Facenda, a aprobar os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas instrumentais con orzamento estimativo que se constitúan ou entren en funcionamento ao longo do ano 2017.

Disposición adicional cuarta. Adecuación dos estados financeiros das entidades instrumentais

Os órganos de goberno das entidades públicas empresariais, sociedades mercantís públicas autonómicas, fundacións do sector público autonómico e demais entidades con orzamento estimativo incluídas no ámbito de aplicación desta lei deberán adecuar os orzamentos de explotación e capital e os demais estados financeiros ás transferencias de financiamento consignadas nos estados de gastos desta lei no prazo de un mes desde a entrada en vigor desta norma.

Disposición adicional quinta. Orzamento inicial das axencias públicas autonómicas e requisitos de creación

Un. Para as axencias públicas que se poidan constituír ata o 31 de decembro do ano 2017 e asuman funcións doutros centros directivos, organismos ou entidades, o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da persoa titular da Consellería de Facenda e por iniciativa da consellaría da que dependa a axencia pública, establecerá as dotacións do seu orzamento inicial.

O orzamento financiarase mediante a minoración dos créditos que teña atribuídos o centro, organismo ou entidade cuxas funcións asuma, sen que supoña un incremento do gasto público, e terá a vinculación orzamentaria establecida para axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Dous. Con todo, cando a axencia que se constitúa asuma na súa totalidade funcións dun organismo autónomo, procederase á adaptación do orzamento do organismo ao previsto para as axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, de conformidade co seguinte:

— A vinculación do orzamento a partir da entrada en vigor do estatuto da axencia será a prevista para as axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

— Para incorporar ao orzamento do organismo os recursos e as dotacións correspondentes ás operacións comerciais que, de ser o caso, realice, tramitarase un expediente de modificación orzamentaria que autorizará a persoa titular da Consellería de Facenda, manténdose o equilibrio orzamentario.

Tres. No caso de que polas datas de aprobación dos estatutos ou por calquera outra circunstancia que dificulte a aplicación do disposto nos puntos anteriores se considere procedente non alterar durante o ano 2017 a estrutura e o réxime orzamentario dos centros ou organismos afectados, esta circunstancia farase constar no decreto polo que se aprobe o correspondente estatuto.

Disposición adicional sexta. Prestacións familiares por coidado de fillos

Aquelas persoas que, na data do 1 de xaneiro de 2017, teñan ao seu cargo fillas ou fillos menores de tres anos terán dereito a percibir unha prestación de 360 euros pola primeira filla ou fillo, de 1.200 euros pola segunda ou segundo e de 2.400 euros pola terceira ou terceiro e sucesivos, nas condicións que estableza a Consellería de Política Social.

Disposición adicional sétima. Alleamento de solo empresarial polo Instituto Galego da Vivenda e Solo

Autorízase o Instituto Galego da Vivenda e Solo, nos supostos de alleamento de terreos destinados á creación de solo industrial e residencial, así como a parcelas ou a polígonos empresariais ou residenciais terminados que se realicen a favor das sociedades públicas con participación maioritaria polo anterior organismo, para que o alleamento se poida efectuar con pagamento aprazado non superior a dez anos e sen repercusión de xuros.

Disposición adicional oitava. Prestacións extraordinarias para persoas beneficiarias de pensións e subsidios non contributivos

No ano 2017 as persoas beneficiarias de pensións de xubilación e invalidez na súa modalidade non contributiva, de pensións do Fondo de Asistencia Social e do subsidio de garantía de ingresos mínimos terán dereito á percepción dunha prestación única non superior a 210 euros, nas condicións que estableza o Consello da Xunta por proposta da consellaría con competencias en materia de benestar social.

Disposición adicional novena. Centros concertados

Un. No ámbito do ensino privado concertado mantense a suspensión do Acordo do 24 de abril de 2008 polo que se autoriza o asinamento do acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, as organizacións patronais e as organizacións sindicais do ensino privado concertado da Comunidade Autónoma de Galicia sobre condicións laborais e a calidade do ensino, publicado mediante Resolución do 15 de maio de 2008, no relativo ao establecido na súa cláusula terceira sobre o incremento interanual do 2 por cento no complemento retributivo da Comunidade Autónoma e o incremento de 45 euros brutos mensuais para todo o profesorado en pagamento delegado e xornada completa.

Dous. No caso dos centros concertados, de se aprobar algún incremento nas contías dos módulos estatais de distribución de fondos públicos para o seu sostemento, aplicarase a mesma variación porcentual aos módulos fixados no anexo IV desta lei.

Disposición adicional décima. Modificación dos cadros de persoal do Servizo Galego de Saúde

Corresponde ao Servizo Galego de Saúde a autorización das modificacións, dentro de cada centro de xestión, dos cadros de persoal estatutario, de persoal MIR (médicos internos residentes) e de calquera outro tipo de persoal de institucións sanitarias dependentes do organismo non incluídos nas relacións de postos de traballo, sempre que a modificación acordada non supoña un incremento dos créditos do artigo correspondente do devandito centro.

En idénticas condicións corresponde ao Servizo Galego de Saúde a autorización da modificación prevista no parágrafo anterior dos cadros de persoal funcionario sanitario pertencentes ás clases de médicos, practicantes e matronas titulares.

En todo caso, daráselle conta á Consellería de Facenda unha vez tramitada a correspondente modificación.

Disposición adicional décimo primeira. Persoal contratado ao abeiro do Plan nacional de formación e inserción profesional

O persoal contratado ao abeiro do Plan nacional de formación e inserción profesional (Plan FIP) nos centros de formación profesional ocupacional dependentes da Xunta de Galicia que continúe a prestar servizos como persoal laboral indefinido en cumprimento dunha resolución xudicial que declarase a devandita condición percibirá durante os períodos en que exerza a dita actividade as retribucións establecidas para o grupo profesional no Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia que lle corresponda en función da titulación mínima requirida do curso que imparta. No caso de que non exista categoría laboral concreta equiparable, aplicaránselle as retribucións xenéricas do grupo respectivo, e nos grupos III, IV e V as mínimas do grupo profesional.

Disposición adicional décimo segunda. Medidas en relación co V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia e o Acordo polo que se establecen as condicións especiais de traballo do persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais da Xunta de Galicia

Durante o ano 2017 quedará suspendida a aplicación do artigo 19 do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia. Ademais, durante as épocas de perigo baixo, quedará suspendido o primeiro parágrafo do punto 3.3.8 do Acordo polo que se establecen as condicións especiais de traballo do persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPDCIF) da Xunta de Galicia.

Disposición adicional décimo terceira. Normas de especial aplicación en materia de recursos educativos complementarios de ensino público

Desde o 1 de xaneiro de 2017 e ao longo de todo o exercicio económico 2017, dado que a previsión legal recollida na disposición adicional décimo terceira da Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016, resulta prorrogada como parte integrante da dita lei, á súa vez prorrogada, non serán aplicables aos contratos, convenios e demais expedientes de gastos que dan soporte aos recursos educativos complementarios do ensino público galego as actualizacións dos prezos, derivadas da variación de prezos ao consumo (IPC galego) anual, así como de calquera outra fórmula de revisión prevista normativa ou convencionalmente.

Concretamente, as contías globais derivadas da aplicación aos citados contratos e convenios do índice de prezos ao consumo do exercicio 2017, así como das contías globais pendentes dos exercicios 2013, 2014, 2015 e 2016, serán aboadas de xeito proporcional ao longo dos exercicios 2018, 2019 e 2020, de acordo exclusivamente coa fórmula e as porcentaxes que se dispoñan nas correspondentes leis de orzamentos galegas, e os prezos correspondentes ao exercicio 2018 actualizaranse tomando como referencia para o cálculo os prezos do exercicio base 2017 sen actualizacións.

Para a determinación destas contías globais empregarase a seguinte fórmula:

Q = N1 + N2 + N3 + N4 + N5

Onde Q será o importe a que ascende a contía global pendente dos exercicios anteriores.

N1 será o resultado de lles aplicar a variación do +2,6 por cento a que ascende a taxa de variación anual do IPC galego de 2012 aos prezos existentes o 31 de decembro de 2012, segundo o previsto na normativa contractual ou convencional que lle resulte aplicable, multiplicado polos días de prestación do servizo durante o ano 2013.

N2 será o resultado de lles aplicar a variación do +0,5 por cento a que ascende a taxa de variación anual do IPC galego de 2013 aos prezos do exercicio base 2013 sen actualizacións, segundo o previsto na normativa contractual ou convencional que lle resulte aplicable, multiplicado polos días de prestación do servizo durante o ano 2014. Os prezos do exercicio base 2013 sen actualizacións son os prezos existentes o 31 de decembro de 2013.

N3 será o resultado de lles aplicar a variación do –1,0 por cento a que ascende a taxa de variación anual do IPC galego de 2014 aos prezos do exercicio base 2014 sen actualizacións, segundo o previsto na normativa contractual ou convencional que lle resulte aplicable, multiplicado polos días de prestación do servizo durante o ano 2015. Os prezos do exercicio base 2014 sen actualizacións son os prezos existentes o 31 de decembro de 2014.

N4 será o resultado de lles aplicar a variación do –0,2 por cento a que ascende a taxa de variación anual do IPC galego de 2015 aos prezos do exercicio base 2015 sen actualizacións, segundo o previsto na normativa contractual ou convencional que lle resulte aplicable, multiplicado polos días de prestación do servizo durante o ano 2016. Os prezos do exercicio base 2015 sen actualizacións son os prezos existentes o 31 de decembro de 2015.

N5 será o resultado de lles aplicar a variación da porcentaxe a que ascenda a taxa de variación anual do IPC galego de 2016 aos prezos do exercicio base 2016 sen actualizacións, segundo o previsto na normativa contractual ou convencional que lle resulte aplicable, multiplicado polos días de prestación do servizo durante o ano 2017. Os prezos do exercicio base 2016 sen actualizacións son os prezos existentes o 31 de decembro de 2016.

As empresas prestadoras dos servizos de transporte escolar na comunidade autónoma de Galicia desconformes coa previsión recollida na presente disposición poderán renunciar á prórroga prevista no artigo 2 da Lei 5/2009, do 26 de novembro, de medidas urxentes para a modernización do sector do transporte público de Galicia, sempre que formalicen a súa renuncia expresa ante a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes natural desde a entrada en vigor desta lei. Porén, seguirán prestando os servizos contratados ata a data de remate sinalada para o curso escolar 2016-2017, logo da cal se procederá á adxudicación deles mediante procedemento aberto.

Disposición adicional décimo cuarta. Adaptación do réxime e das condicións retributivas do persoal ao servizo do sector público autonómico ao establecido na normativa básica estatal

Os incrementos das retribucións do persoal do sector público que estableza, se é o caso, a Administración xeral do Estado aplicaranse na súa porcentaxe máxima ás retribucións contidas na presente lei.

Disposición adicional décimo quinta. Retribucións dos consellos de administración

No ano 2017 as retribucións dos consellos de administración das sociedades mercantís públicas ou das entidades públicas empresariais non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2016.

Disposición adicional décimo sexta. Prestación de axuda económica a través da Tarxeta Benvida

As familias que no ano 2017 teñan un fillo ou unha filla ou adopten un neno ou unha nena menor dun ano terán dereito a percibir unha axuda económica de 1.200 euros a razón de 100 euros por mes durante o primeiro ano de vida do fillo ou da filla nas condicións que estableza a consellaría con competencia en materia de benestar social. No caso da adopción, o dereito á percepción da axuda producirase desde o mes en que se constitúa a adopción e ata que o neno ou a nena cumpra un ano.

Disposición adicional décimo sétima. Remisión e control de información económico-financeira

Un. Todas as entidades pertencentes ao sector público autonómico segundo a definición que realiza a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e mais todas as entidades clasificadas como «administracións públicas» segundo a definición que realiza o Sistema europeo de contas estatais e rexionais (SEC2010) están obrigadas a remitir á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma a información prevista na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, así como na súa normativa de desenvolvemento, nos termos e prazos que lle sexan requiridos por esta.

As entidades non incluídas no parágrafo anterior, calquera que sexa a súa forma e natureza xurídica, que teñan a súa sede na comunidade autónoma de Galicia están obrigadas a remitir á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma a información que esta lles requira para efectos de analizar a súa posible clasificación como «administración pública» segundo os criterios fixados no Sistema europeo de contas estatais e rexionais (SEC2010).

Dous. Para os efectos de garantir a exactitude e coordinación da información económico-financeira subministrada pola Administración xeral e os organismos autónomos, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma verificará mediante técnicas de auditoría que os datos e a información con transcendencia económica proporcionados polos órganos xestores como soporte da información contable reflictan razoablemente as operacións derivadas da súa actividade. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma establecerá o procedemento, o alcance e a periodicidade das actuacións que se deban desenvolver.

As auditorías das contas anuais das axencias públicas autonómicas e dos consorcios adscritos á Comunidade Autónoma realizaraas a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de conformidade co procedemento previsto no título V do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Para a execución das auditorías de contas anuais, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma poderá, en caso de insuficiencia de medios propios dispoñibles, solicitar a colaboración de empresas privadas de auditoría, que deberán axustarse ás normas e instrucións que determine aquela. A contratación da colaboración nos traballos de auditoría de contas anuais das axencias e dos consorcios que en cada caso se sinale realizaraa a Consellería de Facenda.

Toda contratación de empresas privadas de auditoría, no ámbito sinalado anteriormente, deberá ir precedida, con carácter anual, dunha orde por parte da Consellería de Facenda, na que se especificará a insuficiencia dos servizos da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma que xustifique a dita contratación.

Os auditores serán contratados por un prazo máximo de dous anos, prorrogable por outros dous, e non poderán superarse os oito anos de realización de traballos sobre unha mesma entidade a través de contratacións sucesivas, incluídas as súas correspondentes prórrogas, nin poderán para os devanditos efectos ser contratados para a realización de traballos sobre unha mesma entidade ata transcorridos dous anos desde a finalización do período de oito anos antes referido.

As sociedades de auditoría ou os auditores de contas individuais concorrentes en relación con cada traballo para adxudicar non poderán ser contratados cando, no ano anterior a aquel en que van desenvolver o seu traballo ou nese mesmo ano, realizasen ou realicen outros traballos para a entidade, sobre áreas ou materias respecto das cales deba pronunciarse o auditor no seu informe.

No exercicio das súas funcións de control, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma poderá acceder aos papeis de traballo que servisen de base aos informes de auditoría de contas do sector público da Comunidade Autónoma realizados por auditores privados.

Disposición transitoria primeira. Adecuación das entidades públicas instrumentais

O disposto nesta lei para as entidades incluídas no punto Cinco da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, aplicarase ás axencias públicas autonómicas que resulten da adaptación das súas normas estatutarias de organización e funcionamento.

Disposición transitoria segunda. Dotación do fondo de continxencia

A dotación do fondo de continxencia de execución orzamentaria a que se refire o artigo 55 bis do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, realizarase gradualmente durante o período de consolidación orzamentaria. Para o ano 2017, a dotación será de 36.169.231 euros e poderá empregarse para financiar os axustes no capítulo I do Servizo Galego de Saúde.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento da lei

Facúltase a Xunta de Galicia para ditar as disposicións necesarias para o desenvolvemento e a execución de canto se prevé nesta lei.

Disposición derradeira segunda. Vixencia

As disposicións desta lei terán vixencia exclusiva para o ano 2017.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Esta lei entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, agás o artigo 11 e o capítulo II, o capítulo IV do título II e mais o artigo 52, que terán efectos económicos desde o día 1 de xaneiro de 2017.

Santiago de Compostela, oito de febreiro de dous mil dezasete

Alberto Núñez Feijoo
Presidente

ANEXO I

Artigo 3.Un

Entidades públicas empresariais

Explotación

Capital

Portos de Galicia

13.299

6.856

Augas de Galicia

35.799

64.796

Total

49.098

71.651

(Miles de euros)

Artigo 3.Dous

Consorcios autonómicos

Explotación

Capital

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

3.397

2.070

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

64.837

4.536

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

1.188

22

Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia

5.032

5

Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia

273

12

Consorcio para a xestión e explotación da rede básica de abastecemento de auga aos concellos de Cervo e Burela

415

 

Consorcio Casco Vello de Vigo

455

1.980

Total

75.598

8.625

(Miles de euros)

Artigo 3.Tres

Sociedades mercantís públicas autonómicas

Explotación

Capital

Redes de Telecomunicación Galegas, S. A.

8.270

500

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S. A.

5.559

4.283

Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S. A.

728

 

Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades Capital Risco, S. A.

1.900

135

Galicia Calidade, S. A.

818

15

Parque Tecnolóxico de Galicia, S. A.

1.367

40

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S. A.

4.881

 

Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S. A.

14.892

41

Xenética Fontao, S. A.

3.761

369

Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitario, S. A.

14.261

3.401

Sociedade Galega de Medio Ambiente, S. A.

93.633

2.090

Xestión do Solo de Galicia - Xestur, S. A.

12.352

 

Corporación Radio e Televisión de Galicia, S. A.

97.867

4.408

Total

260.290

15.280

(Miles de euros)

Artigo 3.Catro

Fundacións do sector público autonómico

Explotación

Capital

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía

1.273

77

Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia

7.459

3.692

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061

53.368

 

Instituto Galego de Medicina Xenómica

3.950

177

Fundación Galicia Europa

731

10

Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas

1.005

5

Fundación Semana Verde de Galicia

1.843

 

Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño

689

3

Fundación Centro de Supercomputación de Galicia

2.125

487

Fundación Exposicións e Congresos da Estrada

197

 

Fundación Feiras e Exposicións de Lugo

503

 

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

1.271

41

Instituto Feiral da Coruña

390

 

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

3.296

180

Fundación Rof Codina

1.654

745

Fundación Deporte Galego

3.259

20

Fundación Centro Tecnolóxico do Mar

4.133

 

Fundación Galega Formación para o Traballo

390

39

Fundación Camilo José Cela

280

 

Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

184

3

Total

88.000

5.479

(Miles de euros)

ANEXO II

Artigo 3.Cinco

Entidades públicas empresariais

Subvencións de explotación

Subvencións de capital

Portos de Galicia

414

3.741

Augas de Galicia

0

38.897

Total

414

42.638

(Miles de euros)

Sociedades mercantís públicas autonómicas

Subvencións de explotación

Subvencións de capital

Corporación Radio e Televisión de Galicia, S. A.

0

20.337

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S. A.

352

320

Galicia Calidade,S. A.

628

557

Parque Tecnolóxico de Galicia, S. A.

3.056

0

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S. A.

160

50

Xenética Fontao, S. A.

14.546

0

Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S. A.

105

0

Xestión do Solo de Galicia - Xestur, S. A.

0

250

Total

18.846

21.514

(Miles de euros)

ANEXO III

Artigo 5 e)

Distribución de taxas e prezos (euros)

Seccións

Taxas

Prezos

Total

Presidencia da Xunta de Galicia

34.620

 

34.620

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

2.458.903

 

2.458.903

Consellería de Facenda (Selección persoal)

40.000

 

40.000

Consellería de Facenda (Outras)

13.090

 

13.090

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

3.788.328

205.800

3.994.128

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

1.251.669

 

1.251.669

Consellería de Economía, Emprego e Industria

2.541.846

1.654.295

4.196.141

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Selección persoal)

379.100

 

379.100

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Outros)

1.860.703

7.983.472

9.844.175

Consellería de Sanidade

2.062.601

2.062.601

Consellería de Política Social

55.148

16.351.492

16.406.640

Consellería do Medio Rural (Produtos e aproveitamentos forestais)

 

1.000.000

1.000.000

Consellería do Medio Rural (Outros)

1.817.723

306.042

2.123.765

Consellería do Mar

889.363

199.425

1.088.788

Total

17.193.094

27.700.526

44.893.620

ANEXO IV

Artigo 52

Conforme o disposto nese artigo, os importes anuais e a desagregación dos módulos económicos por unidade escolar nos centros concertados dos distintos niveis e modalidades educativas quedan establecidos con efectos do 1 de xaneiro, e ata o 31 de decembro de 2017, do seguinte xeito:

Educación infantil:

(Ratio profesor/unidade: 1,08:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

31.553,17

Gastos variables

4.079,91

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

5.455,03

Outros gastos

6.131,16

Importe total anual

47.219,27

Educación primaria:

Centros de ata seis unidades de primaria

(Ratio profesor/unidade: 1,40:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

40.902,26

Gastos variables

5.288,77

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

7.071,34

Outros gastos

6.131,16

Importe total anual

59.393,53

Centros de máis de seis unidades de primaria

(Ratio profesor / unidade: 1,36:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

39.733,63

Gastos variables

5.137,66

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

6.869,31

Outros gastos

6.131,16

Importe total anual

57.871,76

Educación especial (niveis obrigatorios e gratuítos):

I. Educación básica primaria:

(Ratio profesor/unidade: 1,12:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

32.721,82

Gastos variables

4.231,02

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

5.657,04

Outros gastos

6.536,62

Importe total anual

49.146,50

Persoal complementario (logopedas, fisioterapeutas, axudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, traballador social, mestre especialidade de audición e linguaxe e coidador/a), segundo deficiencias:

Psíquicos

20.211,57

Autistas ou problemas graves de personalidade

23.341,02

Auditivos

18.806,07

Plurideficientes

23.341,02

II. Programas de formación para a transición á vida adulta

(Ratio profesor/unidade: 2:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

58.431,79

Gastos variables

4.956,65

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

10.101,88

Outros gastos

9.199,53

Importe total anual

82.689,85

Persoal complementario (logopedas, fisioterapeutas, axudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, traballador social, mestre especialidade de audición e linguaxe e coidador/a), segundo deficiencias:

Psíquicos

32.270,56

Autistas ou problemas graves de personalidade

35.884,46

Auditivos

25.003,28

Plurideficientes

35.884,46

Educación secundaria obrigatoria:

I. Primeiro e segundo curso:

Centros de ata catro unidades de ESO

(Ratio profesor/unidade: 1,56:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

53.521,21

Gastos variables

9.762,89

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais (*)

10.685,72

Outros gastos

7.955,53

Importe total anual

81.925,35

Centros de máis de catro unidades de ESO

(Ratio profesor / unidade: 1,52:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

52.148,87

Gastos variables

9.512,57

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais (*)

10.411,75

Outros gastos

7.955,53

Importe total anual

80.028,72

II. Terceiro e cuarto curso:

Centros de ata catro unidades de ESO

(Ratio profesor/unidade: 1,84:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

63.127,58

Gastos variables

11.515,20

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

9.519,60

Outros gastos

8.775,68

Importe total anual

92.938,06

Centros de máis de catro unidades de ESO

(Ratio profesor/unidade: 1,66:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

56.952,06

Gastos variables

10.388,73

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

8.588,33

Outros gastos

8.775,68

Importe total anual

84.704,80

Ciclos formativos:

(Ratio profesor/unidade grao medio: 1,52:1)

(Ratio profesor/unidade grao superior: 1,52:1)

I. Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais:

Grupo 1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

50.908,15

Segundo curso

0,00

Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas:

Primeiro curso

50.908,15

Segundo curso

50.908,15

Grupo 3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

50.908,15

Segundo curso

0,00

Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas:

Primeiro curso

50.908,15

Segundo curso

50.908,15

II. Gastos variables:

Grupo 1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

6.530,81

Segundo curso

0,00

Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas:

Primeiro curso

6.530,81

Segundo curso

6.530,81

Grupo 3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

7.029,26

Segundo curso

0,00

Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas:

Primeiro curso

7.029,26

Segundo curso

7.029,26

III. Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

Ciclos formativos de grao medio

7.864,02

Ciclos formativos de grao superior

7.864,02

IV. Outros gastos:

Grupo 1. Ciclos formativos de:

Animación turística.

Condución de actividades físico-deportivas no medio natural.

Estética persoal decorativa.

Hixiene bucodental.

Química ambiental.

Primeiro curso

10.330,57

Segundo curso

2.404,39

Grupo 2. Ciclos formativos de:

Coidados auxiliares de enfermaría.

Comercio.

Curtidos.

Documentación sanitaria.

Fabricación de produtos farmacéuticos e afíns.

Laboratorio de imaxe.

Laboratorio.

Mergullo a media profundidade.

Muiñaría e industrias cerealistas.

Procesos de ennobrecemento téxtil.

Secretariado.

Servizos ao consumidor.

Xestión comercial e márketing.

Primeiro curso

12.549,81

Segundo curso

2.404,39

Grupo 3. Ciclos formativos de:

Industrias de proceso de pasta e papel.

Operacións de ennobrecemento téxtil.

Operacións de fabricación de produtos farmacéuticos.

Operacións de transformación de plásticos e caucho.

Plástico e caucho.

Transformación de madeira e cortiza.

Primeiro curso

14.926,53

Segundo curso

2.404,39

Grupo 4. Ciclos formativos de:

Calzado e marroquinaría.

Encadernados e manipulados de papel e cartón.

Fabricación e transformación de produtos de vidro.

Fundición.

Impresión en artes gráficas.

Operacións de fabricación de vidro e transformados.

Procesos téxtiles de fiadura e teceduría de calada.

Procesos téxtiles de teceduría de punto.

Produción de fiadura e teceduría de calada.

Produción de tecidos de punto.

Tratamentos superficiais e térmicos.

Primeiro curso

17.261,71

Segundo curso

2.404,39

Grupo 5. Ciclos formativos de:

Animación sociocultural.

Asesoría de imaxe persoal.

Integración social (Plan vello).

Realización e plans de obra.

Primeiro curso

10.330,57

Segundo curso

3.888,17

Grupo 6. Ciclos formativos de:

Aceite de oliva e viños.

Actividades comerciais.

Administración de aplicacións multiplataforma.

Administración de sistemas informáticos en rede.

Administración de sistemas informáticos.

Administración e finanzas.

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico.

Anatomía patolóxica e citoloxía.

Animación sociocultural e turística.

Aproveitamento e conservación do medio natural.

Asesoría de imaxe persoal e corporativa.

Asistencia á dirección.

Atención a persoas en situación de dependencia.

Atención sociosanitaria.

Audioloxía protésica.

Axencias de viaxes e xestión de eventos.

Calzado e complementos de moda.

Caracterización e maquillaxe profesional.

Caracterización.

Comercio internacional.

Condución de vehículos de transporte por estrada.

Construción.

Coordinación de emerxencias e protección civil.

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma.

Desenvolvemento de aplicacións web.

Desenvolvemento de produtos de carpintaría e moble.

Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas.

Deseño e produción de calzado e complementos.

Deseño técnico en téxtil e pel.

Dietética.

Dirección de cociña.

Dirección de servizos de restauración.

Documentación e administración sanitarias.

Educación infantil.

Elaboración de produtos alimenticios.

Electromedicina clínica.

Emerxencias e protección civil.

Emerxencias sanitarias.

Estética e beleza.

Estética integral e benestar.

Estética.

Estilismo e dirección de perrucaría.

Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns.

Fabricación e ennobrecemento de produtos téxtiles.

Farmacia e parafarmacia.

Gandaría e asistencia en sanidade animal.

Guía de información e asistencia turísticas.

Hixiene bucodental.

Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear.

Imaxe para o diagnóstico.

Integración social.

Interpretación da lingua de signos.

Laboratorio de diagnóstico clínico e biomédico.

Laboratorio de diagnóstico clínico.

Laboratorios de análises e de control de calidade.

Márketing e publicidade.

Mediación comunicativa.

Navegación e pesca do litoral.

Navegación, pesca e transporte marítimo.

Obras de albanelaría.

Obras de formigón.

Operación e mantemento de maquinaria de construción.

Operacións de laboratorio.

Óptica de anteollaría.

Organización e control de obras de construción.

Ortoprotésica.

Ortopróteses e produtos de apoio.

Paisaxismo e medio rural.

Panadaría, repostaría e confeitaría.

Perrucaría estética e capilar.

Perrucaría.

Pesca e transporte marítimo.

Planta química.

Prevención de riscos profesionais.

Produción de audiovisuais e espectáculos.

Produción de audiovisuais, radio e espectáculos.

Promoción de igualdade de xénero.

Proxectos de edificación.

Proxectos de obra civil.

Química industrial.

Radiodiagnóstico e densitometría.

Saúde ambiental.

Servizos en restauración.

Traballos forestais e de conservación do medio natural.

Transporte e loxística.

Transporte marítimo e pesca de altura.

Vestiario a medida e de espectáculos.

Xardinaría e floraría.

Xestión administrativa.

Xestión de aloxamentos turísticos.

Xestión de vendas e espazos comerciais.

Xestión do transporte.

Xestión e organización de empresas agropecuarias.

Xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos.

Xestión forestal e do medio natural.

Primeiro curso

9.308,92

Segundo curso

11.234,86

Grupo 7. Ciclos formativos de

Acabados de construción.

Automatización e robótica industrial.

Centrais eléctricas.

Cociña e gastronomía.

Confección e moda.

Desenvolvemento de produtos electrónicos.

Educación e control ambiental.

Enerxías renovables.

Equipos electrónicos de consumo.

Instalacións de telecomunicacións.

Instalacións eléctricas e automáticas.

Mantemento de aviónica.

Mantemento e control da maquinaria de buques e embarcacións.

Mantemento electrónico.

Obras de interior, decoración e rehabilitación.

Operación, control e mantemento de maquinaria e instalacións do buque.

Operacións subacuáticas e hiperbáricas.

Organización e mantemento de maquinaria de buques e embarcacións.

Patronaxe e moda.

Produción agroecolóxica.

Produción agropecuaria.

Próteses dentais.

Sistemas de regulación e control automáticos.

Sistemas electrotécnicos e automatizados.

Sistemas microinformáticos e redes.

Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque.

Primeiro curso

11.453,62

Segundo curso

13.066,79

Grupo 8. Ciclos formativos de:

Acondicionamento físico.

Actividades ecuestres.

Animación de actividades físicas e deportivas.

Animacións 3D, xogos e contornos interactivos.

Artista falleiro e construción de escenografías.

Automoción.

Carpintaría e moble.

Carrozaría.

Conformado por moldeo de metais e polímeros.

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e fluídos.

Deseño e amoblamento.

Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia.

Deseño e produción editorial.

Deseño e xestión da produción gráfica.

Deseño en fabricación mecánica.

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica.

Electromecánica de maquinaria.

Electromecánica de vehículos automóbiles.

Ensinanza e animación sociodeportiva.

Escavacións e sondaxes.

Fabricación á medida e instalación de madeira e moble.

Guía no medio natural e tempo libre.

Iluminación, captación e tratamento da imaxe.

Imaxe.

Instalación e amoblamento.

Instalacións de produción de calor.

Instalacións frigoríficas e de climatización.

Mantemento aeromecánico.

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos.

Pedra natural.

Produción de madeira e moble.

Produción en industrias de artes gráficas.

Produción por fundición e pulvimetalurxia.

Programación da produción en fabricación mecánica.

Programación da produción en moldeo de metais e polímeros.

Realización de audiovisuais e espectáculos.

Realización de proxectos de audiovisuais e espectáculos.

Redes e estacións de tratamento de augas.

Sistemas de telecomunicacións e informáticos.

Son en audiovisuais e espectáculos.

Son.

Vídeo, disc jockey e son.

Xestión de augas.

Primeiro curso

13.462,70

Segundo curso

14.931,14

Grupo 9. Ciclos formativos de:

Acuicultura.

Construcións metálicas.

Cultivos acuícolas.

Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos.

Fabricación de produtos cerámicos.

Impresión gráfica.

Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas.

Mantemento de equipo industrial.

Mantemento de material rodante ferroviario.

Mantemento electromecánico.

Mantemento ferroviario.

Mecanizado.

Mecatrónica industrial.

Postimpresión e acabados gráficos.

Preimpresión dixital.

Preimpresión en artes gráficas.

Procesos de calidade na industria alimentaria.

Produción acuícola.

Soldadura e caldeiraría.

Vitivinicultura.

Xoiaría.

Primeiro curso

15.564,77

Segundo curso

16.686,49

Formación profesional básica:

(Ratio profesor/unidade: 1,44:1)

I. Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

48.228,78

II. Gastos variables

6.187,09

III. Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

7.515,26

IV. Outros gastos (1º e 2º curso):

Acceso e conservación de instalacións deportivas.

8.738,61

Actividades agropecuarias.

9.818,16

Actividades de panadaría e pastelaría.

9.818,16

Actividades domésticas e limpeza de edificios.

9.818,16

Actividades pesqueiras.

12.106,72

Agroxardinaría e composicións florais.

9.818,16

Aloxamento e lavandaría.

9.207,65

Aproveitamentos forestais.

9.818,16

Arranxo e reparación de artigos téxtiles e de pel.

8.738,61

Artes gráficas.

11.302,95

Carpintaría e moble.

10.660,19

Cociña e restauración.

9.818,16

Electricidade e electrónica.

9.818,16

Fabricación de elementos metálicos.

10.660,19

Fabricación e montaxe.

12.106,72

Industrias alimentarias.

8.738,61

Informática de oficinas.

11.039,18

Informática e comunicacións.

11.039,18

Instalacións electrotécnicas e mecánicas.

9.818,16

Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo.

10.660,19

Mantemento de vehículos.

10.660,19

Mantemento de vivendas.

9.818,16

Perrucaría e estética.

8.738,61

Reforma e mantemento de edificios.

9.818,16

Servizos administrativos.

9.249,71

Servizos comerciais.

9.249,71

Tapizaría e cortinaxe.

8.738,61

Vidraría e olaría.

12.106,72

(*) O importe do complemento retributivo da Comunidade Autónoma do profesorado licenciado de 1º e 2º curso de educación secundaria obrigatoria axustarase, de xeito que a suma do salario, complemento de equiparación de licenciados e CRCA sexa igual ao salario e CRCA do profesorado de 3º e 4º de ESO.

ANEXO V

Artigo 53

CRÉDITOS ASIGNADOS ÁS CORPORACIÓNS LOCAIS

12

ADMINISTRACIÓN XERAL

621.650

13

XUSTIZA

815.908

14

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11.233.440

15

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

245.000

21

PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE

300.000

31

ACCIÓN SOCIAL E PROMOCIÓN SOCIAL

86.118.374

32

PROMOCIÓN DO EMPREGO E INSTITUCIÓNS DO MERCADO DE TRABALLO

38.975.157

41

SANIDADE

4.016.288

42

EDUCACIÓN

646.639

43

CULTURA

3.693.239

44

DEPORTES

650.000

45

VIVENDA

1.442.000

51

INFRAESTRUTURAS

1.249.766

52

ORDENACIÓN DO TERRITORIO

3.723.998

54

ACTUACIÓNS AMBIENTAIS

963.240

55

ACTUACIÓNS E VALORACIÓN DO MEDIO RURAL

16.685.000

57

SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DO COÑECEMENTO

1.682.775

71

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DO MEDIO RURAL

12.380.026

73

INDUSTRIA, ENERXÍA E MINARÍA

10.383.282

75

COMERCIO

2.073.358

76

TURISMO

5.734.611

81

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCAIS

124.649.932

 

Total

328.283.683

ANEXO VI

Artigo 54. Coeficientes fondo base

Concello

Coeficiente

 

Concello

Coeficiente

Abadín

0,2067100

 

Cabana de Bergantiños

0,2383138

Abegondo

0,2479098

 

Cabanas

0,1517693

Agolada

0,2207326

 

Caldas de Reis

0,3230698

Alfoz

0,1469580

 

Calvos de Randín

0,1331193

Allariz

0,2919105

 

Camariñas

0,2218404

Ames

0,7217843

 

Cambados

0,4482263

Amoeiro

0,1426595

 

Cambre

0,6719665

Antas de Ulla

0,1606026

 

Campo Lameiro

0,1229686

Aranga

0,1629145

 

Cangas

0,6634023

Arbo

0,1957850

 

Cañiza (A)

0,2508672

Ares

0,2114099

 

Capela (A)

0,1257712

Arnoia (A)

0,1310605

 

Carballeda de Avia

0,1288474

Arteixo

0,8392101

 

Carballeda de Valdeorras

0,2004554

Arzúa

0,2792102

 

Carballedo

0,1919363

Avión

0,1853746

 

Carballiño (O)

0,4213130

Baiona

0,3736793

 

Carballo

1,0189948

Baleira

0,1686745

 

Cariño

0,1979143

Baltar

0,1301123

 

Carnota

0,2179250

Bande

0,1694552

 

Carral

0,2350158

Baña (A)

0,2529409

 

Cartelle

0,2028462

Baños de Molgas

0,1590171

 

Castrelo de Miño

0,1507406

Baralla

0,1922172

 

Castrelo do Val

0,1423348

Barbadás

0,2828940

 

Castro Caldelas

0,1581306

Barco de Valdeorras (O)

0,4301403

 

Castro de Rei

0,2526847

Barreiros

0,1684317

 

Castroverde

0,2111839

Barro

0,1506496

 

Catoira

0,1627668

Beade

0,0786331

 

Cedeira

0,2937099

Beariz

0,1252191

 

Cee

0,2849336

Becerreá

0,2118851

 

Celanova

0,2824090

Begonte

0,1901471

 

Cenlle

0,1205109

Bergondo

0,2648589

 

Cerceda

0,2839626

Betanzos

0,3707458

 

Cerdedo-Cotobade

0,3932569

Blancos (Os)

0,1139576

 

Cerdido

0,1217594

Boborás

0,2002334

 

Cervantes

0,2205991

Boimorto

0,1754150

Cervo

0,1849849

Boiro

0,6212726

 

Chandrexa de Queixa

0,1597812

Bola (A)

0,1312506

 

Chantada

0,3446127

Bolo (O)

0,1406423

Coirós

0,1277721

Boqueixón

0,1991911

 

Coles

0,1710474

Bóveda

0,1631081

Corcubión

0,1055991

Brión

0,3149912

 

Corgo (O)

0,2202468

Bueu

0,3480399

 

Coristanco

0,3444762

Burela

0,2791427

 

Cortegada

0,1236633

Concello

Coeficiente

Concello

Coeficiente

Coruña (A)

5,7223532

 

Lobeira

0,1288513

Cospeito

0,2266415

 

Lobios

0,1865623

Covelo

0,1836211

 

Lourenzá

0,1376373

Crecente

0,1518362

 

Lousame

0,1987286

Cualedro

0,1536004

 

Lugo

2,5333955

Culleredo

0,7511051

 

Maceda

0,1907220

Cuntis

0,2313623

 

Malpica de Bergantiños

0,2395000

Curtis

0,2110332

 

Manzaneda

0,1534856

Dodro

0,1478049

 

Mañón

0,1393901

Dozón

0,1461331

 

Marín

0,6390407

Dumbría

0,2163445

 

Maside

0,1783268

Entrimo

0,1343366

 

Mazaricos

0,2667398

Esgos

0,1264033

 

Meaño

0,2107086

Estrada (A)

0,9562726

 

Meira

0,1250533

Fene

0,4883731

 

Meis

0,1878341

Ferrol

1,4033745

 

Melide

0,3006759

Fisterra

0,1932941

 

Melón

0,1342874

Folgoso do Courel

0,1775662

 

Merca (A)

0,1512802

Fonsagrada (A)

0,3394342

 

Mesía

0,1744095

Forcarei

0,2473005

 

Mezquita (A)

0,1360767

Fornelos de Montes

0,1459411

 

Miño

0,2151889

Foz

0,3709426

 

Moaña

0,4842483

Frades

0,1727013

 

Moeche

0,1231947

Friol

0,2882335

 

Mondariz

0,2156130

Gomesende

0,1079040

 

Mondariz-Balneario

0,0796895

Gondomar

0,3970006

 

Mondoñedo

0,2125114

Grove (O)

0,3569587

 

Monfero

0,1813243

Guarda (A)

0,2949532

 

Monforte de Lemos

0,6520722

Gudiña (A)

0,1633406

 

Montederramo

0,1569510

Guitiriz

0,3119907

 

Monterrei

0,1783445

Guntín

0,1943199

 

Monterroso

0,2084054

Illa de Arousa

0,1693188

 

Moraña

0,1916877

Incio (O)

0,1833191

 

Mos

0,4022970

Irixo (O)

0,2078820

 

Mugardos

0,1947774

Irixoa

0,1396301

 

Muíños

0,1680190

Lalín

0,9982437

 

Muras

0,1772240

Lama (A)

0,1983302

 

Muros

0,3453491

Láncara

0,1758728

 

Muxía

0,2706001

Laracha (A)

0,4560195

 

Narón

0,9974763

Larouco

0,0845254

 

Navia de Suarna

0,2212575

Laxe

0,1581089

 

Neda

0,2321002

Laza

0,1930750

 

Negreira

0,2813109

Leiro

0,1383458

 

Negueira de Muñiz

0,1197787

Concello

Coeficiente

 

Concello

Coeficiente

Neves (As)

0,2542056

 

Pontenova (A)

0,1822977

Nigrán

0,5058670

 

Pontes de García Rodríguez (As)

0,4372170

Nogais (As)

0,1356073

 

Pontevedra

1,8681825

Nogueira de Ramuín

0,1630665

 

Porqueira

0,1116060

Noia

0,4612592

 

Porriño (O)

0,4597799

Oia

0,1657653

 

Portas

0,1305640

Oímbra

0,1379582

 

Porto do Son

0,3665155

Oleiros

0,9481761

 

Portomarín

0,1577170

Ordes

0,4395715

 

Punxín

0,1010716

Oroso

0,2453703

 

Quintela de Leirado

0,0993316

Ortigueira

0,4264662

 

Quiroga

0,2921735

Ourense

2,3097628

 

Rábade

0,1055933

Ourol

0,1769400

 

Rairiz de Veiga

0,1471563

Outeiro de Rei

0,2399189

 

Ramirás

0,1624678

Outes

0,2940857

 

Redondela

0,7225794

Oza-Cesuras

0,3195057

 

Rianxo

0,4083984

Paderne

0,1487551

 

Ribadavia

0,2011900

Paderne de Allariz

0,1371535

 

Ribadeo

0,3782688

Padrenda

0,1513969

 

Ribadumia

0,1766549

Padrón

0,3296071

 

Ribas de Sil

0,1254150

Palas de Rei

0,2459084

 

Ribeira

0,7736127

Pantón

0,2128593

 

Ribeira de Piquín

0,1232201

Parada de Sil

0,1172362

 

Riós

0,1745836

Paradela

0,1531719

 

Riotorto

0,1293748

Páramo (O)

0,1358236

 

Rodeiro

0,2182113

Pastoriza (A)

0,2194690

 

Rois

0,2334656

Pazos de Borbén

0,1428540

 

Rosal (O)

0,2516182

Pedrafita do Cebreiro

0,1410910

 

Rúa (A)

0,1860883

Pereiro de Aguiar (O)

0,2566432

 

Rubiá

0,1480093

Peroxa (A)

0,1567819

 

Sada

0,5214888

Petín

0,1003707

 

Salceda de Caselas

0,2820813

Pino (O)

0,2582749

 

Salvaterra de Miño

0,3643964

Piñor

0,1451013

 

Samos

0,1684774

Pobra de Trives (A)

0,1629020

 

San Amaro

0,1293733

Pobra do Brollón (A)

0,1865164

 

San Cibrao das Viñas

0,1953176

Pobra do Caramiñal (A)

0,3261184

 

San Cristovo de Cea

0,1943198

Poio

0,4483062

 

San Sadurniño

0,1788866

Pol

0,1541515

 

San Xoán de Río

0,1338677

Ponte Caldelas

0,2526736

 

Sandiás

0,1283188

Ponteareas

0,6334176

 

Santa Comba

0,4360316

Ponteceso

0,2787591

 

Santiago de Compostela

3,1499361

Pontecesures

0,1277450

 

Santiso

0,1255453

Pontedeume

0,2807872

 

Sanxenxo

0,6310835

Pontedeva

0,0820633

 

Sarreaus

0,1405659

Concello

Coeficiente

 

Concello

Coeficiente

Sarria

0,4774302

Verea

0,1514325

Saviñao (O)

0,2543443

 

Verín

0,4558821

Silleda

0,3386039

 

Viana do Bolo

0,2706319

Sober

0,1822770

 

Vicedo (O)

0,1482499

Sobrado

0,1592228

 

Vigo

5,5167858

Somozas (As)

0,1481358

 

Vila de Cruces

0,3158629

Soutomaior

0,2145708

 

Vilaboa

0,1987554

Taboada

0,2127435

 

Vilagarcía de Arousa

1,0356627

Taboadela

0,1331254

 

Vilalba

0,8180374

Teixeira (A)

0,0940781

 

Vilamarín

0,1412373

Teo

0,5681940

 

Vilamartín de Valdeorras

0,1403873

Toén

0,1459673

 

Vilanova de Arousa

0,2946715

Tomiño

0,4233385

 

Vilar de Barrio

0,1546345

Toques

0,1333309

 

Vilar de Santos

0,0957600

Tordoia

0,2273073

 

Vilardevós

0,1824825

Touro

0,2510451

 

Vilariño de Conso

0,1573604

Trabada

0,1389962

 

Vilarmaior

0,1144978

Trasmiras

0,1311433

 

Vilasantar

0,1344608

Trazo

0,2010742

 

Vimianzo

0,3596027

Triacastela

0,1181743

 

Viveiro

0,4734862

Tui

0,4561952

 

Xermade

0,1864818

Val do Dubra

0,1944456

 

Xinzo de Limia

0,3506220

Valadouro (O)

0,1725363

 

Xove

0,2105751

Valdoviño

0,2572379

 

Xunqueira de Ambía

0,1506371

Valga

0,2063086

 

Xunqueira de Espadanedo

0,1042797

Vedra

0,2422174

 

Zas

0,2614845

Veiga (A)

0,2162933

 

 

Total

100,00

ANEXO VII

Artigo 55

CONVENIOS E SUBVENCIÓNS CON ENTIDADES LOCAIS

 

 

 

 

121A-DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE ADMINISTRACIÓN XERAL

146.200

05.21.121A.760.0

PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO DOS ENTES LOCAIS

146.200

122B-FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

475.450

05.80.122B.460.1

SUBVENCIÓNS A CORPORACIÓNS LOCAIS PARA FORMACIÓN

475.450

131A-ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

815.908

05.22.131A.461.0

SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS XULGADOS DE PAZ

565.908

05.22.131A.461.1

AXUDAS A CORPORACIÓNS LOCAIS. SECRETARÍAS XULGADOS DE PAZ

250.000

141A-ADMINISTRACIÓN LOCAL

11.233.440

05.23.141A.460.0

AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL

70.000

05.23.141A.460.1

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL E ENTIDADES LOCAIS MENORES

101.600

05.23.141A.461.0

ACTUACIÓNS GLOBAIS DESTINADAS Á CONSERVACIÓN, REPOSICIÓN E RESTAURACIÓN DO MEDIO AMBIENTE

3.982.587

05.23.141A.461.0

OUTRAS ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE

05.23.141A.461.1

FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL.CONVENIOS GRUPOS EMERXENCIA

560.000

05.23.141A.461.1

OUTRAS ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE

05.23.141A.760.0

PLAN ESPECÍFICO PARA MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS E DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

05.23.141A.760.2

CREACIÓN, MELLORA E AMPLIACIÓN DE SERVIZOS LOCAIS BÁSICOS

1.986.666

05.23.141A.761.0

ACTUACIÓNS GLOBAIS DESTINADAS Á CONSERVACIÓN, REPOSICIÓN E RESTAURACIÓN DO MEDIO AMBIENTE

4.182.587

05.23.141A.761.1

OUTRAS ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE

350.000

151A-FOMENTO DA LINGUA GALEGA

245.000

10.30.151A.460.0

TRANSFERENCIAS CORRENTES A CORPORACIÓNS LOCAIS

245.000

212A-PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

300.000

05.25.212A.460.1

SUBVENCIÓNS Á FEGAMP PARA O FUNCIONAMENTO DOS GRUMIR

300.000

05.25.212A.460.1

CONVENIOS CON ENTIDADES COLABORADORAS DE PROTECCIÓN CIVIL

05.25.212A.460.1

SUBVENCIÓNS Á FEGAMP PARA O FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS

312A-PROTECCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL

1.500.000

12.03.312A.460.0

AXUDAS EXTRAORDINARIAS E DE INCLUSIÓN. PLAN SOCIAL CONTRA A DESIGUALDADE ECONÓMICA

1.500.000

312B-PROGRAMAS DE PRESTACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA

1.064.551

12.02.312B.760.0

ACTUACIÓNS DE INVESTIMENTO EN CENTROS DE ATENCIÓN Á 1ª INFANCIA 0-3 ANOS E CASAS NIÑO

1.064.551

312C-SERVIZOS SOCIAIS RELATIVOS ÁS MIGRACIÓNS

739.234

12.03.312C.460.0

ACCIÓNS ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

739.234

312D-PROGRAMA DE ATENCIÓN Á DEPENDENCIA

59.396.118

12.04.312D.460.0

PROGRAMA DE ATENCIÓN Á DEPENDENCIA

59.396.118

12.04.312D.460.0

OUTROS GASTOS EN CENTROS PARA PERSOAS CON DEPENDENCIA

312E-PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL E PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE E AS PERSOAS MAIORES

3.249.722

12.04.312E.460.0

TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE SERVIZOS SOCIAIS

645.567

12.04.312E.460.1

FSE PO 2014-2020. SERVIZOS E RECURSOS DA REDE GALEGA DE ATENCIÓN TEMPERÁ

1.238.265

12.04.312E.760.00

PLAN DESENVOLVEMENTO RURAL SUSTENTABLE (PDRS)

12.04.312E.760.1

ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS SOCIAIS FEDER PO 2014-2020

687.500

12.04.312E.761.0

OUTROS GASTOS EN CENTROS PARA PERSOAS CON DEPENDENCIA

678.390

312F-PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE

175.000

12.05.312F.460.0

ACTUACIÓNS DE FOMENTO DO VOLUNTARIADO

175.000

312G-APOIO Á CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E PERSOAL E OUTROS SERVIZOS DE PROTECCIÓN SOCIAL

512.203

05.11.312G.460.1

ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA PARA DESENVOLVER POLAS ENTIDADES LOCAIS

05.11.312G.460.1

RECURSOS E PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE

512.203

313A-SERVIZOS Á XUVENTUDE

1.153.636

12.05.313A.460.0

FOMENTO DE ACTUACIÓNS VINCULADAS Á ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS E HABILIDADES POLA MOCIDADE GALEGA

653.636

12.05.313A.460.0

PROGRAMA GALEUROPA. CONVOCATORIA COORDINADA DE MOBILIDADE TRANSNACIONAL XUVENIL

500.000

313B-ACCIÓNS PARA A IGUALDADE, PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA MULLER

3.329.828

05.11.313B.460.0

ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA PARA DESENVOLVER POLAS ENTIDADES LOCAIS

3.329.828

313C-SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS

14.766.082

12.03.313C.460.0

SERVIZOS SOCIOCOMUNITARIOS

663.112

12.03.313C.460.1

ACCIÓNS ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

654.829

12.03.313C.460.1

PLAN DESENVOLVEMENTO XITANO

28.412

12.03.313C.460.2

ACCIÓNS ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

2.019.432

12.03.313C.460.2

PLAN CONCERTADO DE PRESTACIÓNS SOCIAIS BÁSICAS

10.963.798

12.03.313C.760.0

INVESTIMENTOS PARA A ADECUACIÓN DOS CENTROS DE INCLUSIÓN SOCIAL. ESTRATEXIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA 2014-2020

436.499

313D-PROTECCIÓN E APOIO ÁS MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO

232.000

05.11.313D.460.0

DESENVOLVEMENTO DA LEI INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO - CENTROS DE ACOLLIDA

232.000

322A-MELLORA E FOMENTO DA EMPREGABILIDADE

23.906.263

09.41.322A.460.0

PROGRAMAS ADQUISICIÓN EXPERIENCIA DESEMPREGADOS

09.41.322A.460.0

PROGRAMAS ADQUISICIÓN EXPERIENCIA RISGA

09.41.322A.460.0

FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (A PROL RURAL)

09.41.322A.460.04

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E BUSCA DE EMPREGO

09.41.322A.460.1

AXENTES DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL

09.41.322A.460.2

ESCOLAS OBRADOIRO, OBRADOIROS DE EMPREGO E UPD

13.546.049

09.41.322A.460.2

PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN E EMPREGO. MOZOS MENORES

2.904.016

09.41.322A.460.3

PROGRAMAS INTEGRADOS PARA O EMPREGO

3.000.000

09.41.322A.460.4

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E BUSCA DE EMPREGO

4.456.198

322C-PROMOCIÓN DO EMPREGO, DO EMPREGO AUTÓNOMO E DO MERCADO DE TRABALLO INCLUSIVO

9.198.398

09.40.322C.460.0

MELLORA DA EMPREGABILIDADE DAS PERSOAS MOZAS

09.40.322C.460.1

AXENTES DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL

2.200.000

09.40.322C.460.2

PROGRAMAS ADQUISICIÓN EXPERIENCIA DESEMPREGADOS

1.300.000

09.40.322C.460.3

PROGRAMAS ADQUISICIÓN EXPERIENCIA RISGA

5.698.398

323A-FORMACIÓN PROFESIONAL DOS DESEMPREGADOS

5.570.496

09.41.323A.460.1

FORMACIÓN PRIORITARIA DESEMPREGADOS

5.570.496

324C-PROMOCIÓN DA ECONOMÍA SOCIAL

300.000

09.40.324C.460.0

REDE EUSUMO

300.000

412B-ATENCIÓN PRIMARIA

11.80.412B.760.0

ACTUACIÓNS EN CENTROS DE SAÚDE

413A-PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA SAÚDE PÚBLICA

4.016.288

11.02.413A.460.0

CONVENIO COA FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS

11.02.413A.460.1

PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS

737.821

11.80.413A.460.0

CONVENIO COA FEGAMP PARA A ATENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

3.278.467

422A-EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA E ESO

10.10.422A.760.0

SUBVENCIÓN CONVENIO POLIDEPORTIVO NOIA

422E-ENSINANZAS ARTÍSTICAS

300.000

10.50.422E.460.0

SUBVENCIÓNS ÁS ESCOLAS E AOS CONSERVATORIOS DE MÚSICA

300.000

423A-SERVIZOS E AXUDAS COMPLEMENTARIAS DO ENSINO

346.639

10.10.423A.460.0

TRANSPORTE E COMEDORES ESCOLARES

329.800

10.10.423A.460.1

CONVENIO CONCELLOS CPIS E SERVIZO LIMPEZA PROPIO

16.839

10.10.423A.460.1

TRANSPORTE E COMEDORES ESCOLARES

432A-BIBLIOTECAS, ARQUIVOS, MUSEOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS

648.740

10.20.432A.760.0

ACTUACIÓNS DE PROMOCIÓN, XESTIÓN, ADQUISICIÓN E DIRECCIÓN DE ARQUIVOS

51.740

10.20.432A.760.1

LOTES FUNDACIONAIS E ADQUISICIÓNS DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS - REDE BIBLIOTECAS DE GALICIA

197.000

10.20.432A.760.2

LOTES FUNDACIONAIS E ADQUISICIÓNS DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS - REDE BIBLIOTECAS DE GALICIA

400.000

432B-FOMENTO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS

2.954.499

10.20.432B.460.0

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL

10.20.432B.760.0

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL

2.506.499

10.20.432B.760.1

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL

175.000

10.A1.432B.460.0

AXUDAS EN MATERIA CULTURAL

273.000

433A-PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL

90.000

10.21.433A.760.0

AXUDAS E CONVENIOS PARA A CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL

90.000

441A-PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE DEPORTIVA

650.000

04.40.441A.760.0

SUBVENCIÓNS PARA INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS

650.000

451A-FOMENTO DA REHABILITACIÓN E DA CALIDADE DA VIVENDA

1.442.000

08.80.451A.460.0

OFICINAS COMARCAIS DE REHABILITACIÓN

08.80.451A.760.0

AXUDAS ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CAMIÑO DE SANTIAGO

08.80.451A.760.0

INFRAVIVENDA

500.000

08.80.451A.760.1

REHABILITACIÓN DAS ANTIGAS VIVENDAS DE MESTRES E OUTROS COLECTIVOS

400.000

08.80.451A.760.2

MEDIDAS DESTINADAS Á REHABILITACIÓN PARA EFICIENCIA ENERXÉTICA

08.80.451A.760.2

AXUDAS MEDIDAS REHABILIACIÓN PARA EFICIENCIA ENERXÉTICA

500.000

08.80.451A.760.3

AXUDAS PLAN CUADRIENAL DE VIVENDA E SOLO. FINANCIAMENTO AUTONÓMICO

08.80.451A.760.3

ACTUACIÓNS DE IMPULSO E DIFUSIÓN EN MATERIA DE REHABILITACIÓN

42.000

08.80.451A.760.3

FORMACIÓN E DIFUSIÓN EN MATERIA DE REHABILITACIÓN

451B-ACCESO Á VIVENDA

08.80.451B.760.0

SOLO RESIDENCIAL. URBANIZACION VPP

512B-CONSTRUCIÓN, CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DE ESTRADAS

1.249.766

08.A1.512B.760.0

CONVENIOS CON CORPORACIÓNS LOCAIS

1.249.766

08.A1.512B.760.0

CONVENIO CONCELLO DE OZA-CESURAS. REFORZO FIRME DO CAMIÑO REAL

08.A1.512B.760.0

CONVENIO CONCELLO DE ARTEIXO. PASARELA PEATONAL NA AC-551 (SABÓN)

08.A1.512B.760.0

CONVENIO CONCELLO DE PADRÓN. MELLORA DA AC-299. CAMBIO DE TITULARIDADE

521A-URBANISMO

3.723.998

07.02.521A.760.0

CONVENIO DE COLABORACIÓN CO CONCELLO DE OURENSE PARA A REDACCIÓN DO PXOM

52.200

07.02.521A.760.0

AXUDAS PARA A REDACCIÓN DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO

3.171.798

07.02.521A.762.0

AXUDAS A CONCELLOS PARA ACTUACIÓNS EN CONTORNOS URBANOS –PLAN HURBE-

500.000

541B-CONSERVACIÓN DA BIODIVERSIDADE E POSTA EN VALOR DO MEDIO NATURAL

460.190

07.04.541B.760.0

AXUDAS COMPENSATORIAS NATURA 2000 - ZONAS AGRÍCOLAS

07.04.541B.760.0

AXUDAS COMPENSATORIAS NATURA 2000 - ZONAS FORESTAIS

07.04.541B.760.0

AXUDAS NATURA 2000 E ESPAZOS NATURAIS

460.190

541D-CONTROL AMBIENTAL E XESTIÓN DE RESIDUOS

07.03.541D.760.1

PROXECTO PILOTO SOBRE FOMENTO DA COMPOSTAXE DOMÉSTICA E COMUNITARIA

541E-COÑECEMENTO DO MEDIO AMBIENTE E FOMENTO DA SUSTENTABILIDADE

503.050

07.03.541E.760.1

REDES DE OBSERVACIÓN, PREVENCIÓN DE RISCOS E ANÁLISE SECTORIAL DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

503.050

551B-ACCIÓNS PREVENTIVAS E INFRAESTRUTURA FORESTAL

16.685.000

13.02.551B.760.0

CONVENIOS COS CONCELLOS EN MATERIA DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

8.685.000

13.02.551B.760.0

PREVENCIÓN DE DANOS CAUSADOS POR INCENDIOS, DESASTRES NATURAIS E CATÁSTROFES

8.000.000

571A-FOMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DO COÑECEMENTO

1.682.775

04.A1.571A.460.0

DESENVOLVEMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN

782.775

04.A1.571A.760.0

ACTUACIÓNS PARA O FOMENTO DA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA ADG 2020

900.000

712A-FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL

12.380.026

13.A1.712A.760.0

IMPLEMENTACIÓNS DE OPERACIÓNS LEADER

3.380.026

13.A1.712A.760.0

MELLORA DE CAMIÑOS

9.000.000

13.A1.712A.760.00

MELLORA DE CAMIÑOS

731A-DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE INDUSTRIA

12.424

09.10.731A.460.1

SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO A CORPORACIÓNS LOCAIS E INSTITUCIÓNS SEN FIN DE LUCRO

12.424

732A-REGULACIÓN E SOPORTE DA ACTIVIDADE INDUSTRIAL

5.397.000

09.20.732A.760.0

ORDE DE AXUDAS PARA A MELLORA DE INFRAESTRUTURAS EN PARQUES EMPRESARIAIS DE TITULARIDADE MUNICIPAL

4.197.000

09.20.732A.760.1

CREACIÓN DE VIVEIROS INDUSTRIAIS DE EMPRESAS EN PARQUES EMPRESARIAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

500.000

09.20.732A.760.2

PLAN INTEGRAL DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL AS COÍÑAS, OURENSE

700.000

733A-EFICIENCIA ENERXÉTICA E ENERXÍAS RENOVABLES

4.973.858

09.A2.733A.760.2

AXUDAS PDR GALICIA 2014-2020 - XEOTERMIA

100.000

09.A2.733A.760.3

AXUDAS PDR GALICIA 2014-2020 - AEROTERMIA E SOLAR TÉRMICA

100.000

09.A2.733A.760.4

AXUDAS PDR GALICIA 2014-2020 - AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA NA ADMINISTRACIÓN LOCAL

2.209.910

09.A2.733A.760.5

AXUDAS A PROXECTOS DE BIOMASA - FEDER 2014-2020

2.563.948

09.A2.733A.761.0

ILUMINACIÓN PÚBLICA FONDOS FEDER

751A-ORDENACIÓN, REGULACIÓN E PROMOCIÓN DO COMERCIO INTERIOR DE GALICIA

2.073.358

09.30.751A.761.1

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS REDE GALEGA DE MERCADOS E PRAZAS DE ABASTOS

120.000

09.30.751A.761.2

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS REDE GALEGA DE MERCADOS E PRAZAS DE ABASTOS

09.30.751A.761.3

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS REDE GALEGA DE MERCADOS E PRAZAS DE ABASTOS

1.500.000

09.30.751A.761.3

MERCADOS EXCELENTES

09.30.751A.761.4

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS REDE GALEGA DE MERCADOS E PRAZAS DE ABASTOS

373.358

09.30.751A.761.5

PROMOCIÓN E COMERCIALIZACIÓN DA ARTESANÍA DE GALICIA

80.000

761A-POTENCIACIÓN E PROMOCIÓN DO TURISMO

5.734.611

04.A2.761A.460.0

PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DO TURISMO

451.000

04.A2.761A.760.0

PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DO TURISMO

600.000

04.A2.761A.760.0

CONVENIO DEPUTACIÓN DE OURENSE. PISCINA LAIAS

04.A2.761A.760.0

CONVENIO O ROSAL. RESTAURACIÓN MUÍÑOS PICÓN E FOLÓN

04.A2.761A.760.0

MELLORA E FOMENTO DO TURISMO NAS ZONAS RURAIS

2.018.123

04.A2.761A.760.0

AXUDAS PARA ACCIÓNS DE EMBELECEMENTO: GALICIA PARABÉNS

300.000

04.A2.761A.760.1

PLANS DE ZONA DAS ZONAS RURAIS

04.A2.761A.760.1

AXUDAS PARA FESTAS DE INTERESE TURÍSTICO E OUTRAS ACCIÓNS PROMOCIONAIS

800.000

04.A2.761A.760.3

PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DO TURISMO

1.565.488

811C-OUTROS SOPORTES FINANCEIROS ÁS ENTIDADES LOCAIS

4.885.800

23.01.811C.460.0

TRANSFERENCIAS PARA SUFRAGAR OS GASTOS OCASIONADOS POLA CONDICIÓN DE CAPITALIDADE DA CIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

2.325.000

23.01.811C.460.1

TRANSFERENCIAS CORRENTES AO CONSORCIO PARA A PROMOCIÓN DA MÚSICA

2.560.800

 

 

Total

208.519.551

RESUMO XERAL DE GASTOS

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file