Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 30 Luns, 13 de febreiro de 2017 Páx. 6814

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2016, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se someten a información pública para autorización administrativa, aprobación do proxecto de execución, declaración de utilidade pública, en concreto, e aprobación do seu estudo de impacto ambiental e do correspondente proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, as instalacións relativas ao modificado II parque eólico Monciro (expediente 118-EOL).

En cumprimento do disposto na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización subministro e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica e no Real decreto lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de avaliación de impacto ambiental de proxectos, modificado pola Lei 6/2010, do 24 de marzo (disposición transitoria primeira 1 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental); así como na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia e no Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal, sométese a información pública a solicitude formulada por Gas Natural Fenosa Renovables, S.L.U. (anteriormente, por Eólica Galaico-Asturiana, S.A.) para as instalacións que a continuación se describen:

Peticionaria: Gas Natural Fenosa Renovables, S.L.U.

Avenida de Arteixo, 171, 15007 A Coruña.

Situación: concellos de Castroverde e Pol (Lugo).

Area de Desenvolvemento Eólico (ADE): Monciro.

Poligonal de delimitación: (Datum ETRS89, Huso 29):

Vértice

UTM-X

UTM-Y

A

630.875

4.773.786

B

633.888

4.774.907

C

634.347

4.773.235

D

633.685

4.771.209

E

636.875

4.765.786

F

631.875

4.765.786

G

631.875

4.770.786

Aeroxeradores: (Datum ETRS89, huso 29):

Nº aero

UTM-X

UTM-Y

1

633.827

4.774.116

2

633.281

4.773.898

3

632.909

4.773.908

4

632.377

4.773.606

5

633.184

4.772.778

6

632.657

4.771.151

7

633.127

4.771.066

8

633.509

4.770.896

9

633.495

4.770.426

10

633.749

4.770.197

11

633.782

4.769.866

12

632.990

4.769.811

13

932.737

4.769.245

14

632.673

4.768.935

15

633.502

4.769.233

16

634.093

4.768.955

17

634.698

4.768.892

18

634.249

4.768.677

19

634.586

4.767.722

20

635.023

4.766.758

Potencia nominal: 40 MW.

Produción neta anual estimada: 146.678 MWh/ano.

Orzamento total: 40.251.047,36 euros.

Características técnicas principais:

• 20 centros de transformación de 2.100 kVA de potencia nominal unitaria e relación de transformación 0,69/20 kV, Dyn5, instalados individualmente no interior da torre de cada aeroxerador coas súas correspondentes aparamentas de seccionamento, manobra e protección.

• Rede eléctrica subterránea de 20 kV de tensión nominal para interconexión entre centros de transformación 0,69 kV e estes coa subestación transformadora, composta por cables RHZI-2OL 12/20 kV de sección 3×(1×240) e 3×(1×400) mm² con condutor de aluminio.

• Subestación transformadora con edificio de control, composta por un transformador intemperie, con relación de transformación 20/132 kV e 45 MVA de potencia nominal, un transformador de servizos auxiliares 20/0,4-0,23 kV de 100 kVA de potencia nominal, e cos correspondentes equipamentos de control, seccionamento, manobra, medida e protección.

Obxecto de información pública:

• Proxecto de execución das instalacións descritas para os efectos da súa autorización administrativa, aprobación e declaración de utilidade pública (que levará implícita, de acordo co artigo 54 da Lei 54/97, do 27 de novembro, do sector eléctrico, a necesidade de urxente ocupación para os efectos de expropiación forzosa dos benes e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións).

• Estudo de impacto ambiental.

• Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal.

O que se fai público para coñecemento xeral e dos propietarios das fincas e demais titulares de bens e dereitos afectados que figuran na relación que se insire como anexo deste anuncio, así como das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar o proxecto de execución e presentar as obxeccións ou alegacións que consideren oportunas, nesta xefatura territorial, sita no Edificio Administrativo rolda da Muralla, 70, 27071 Lugo, no prazo de trinta (30) días hábiles contados a partir da última publicación deste anuncio ou da súa notificación individual.

Para idénticos efectos e no mesmo prazo o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal poderá ser examinado nas dependencias da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria en Lugo, e nos concellos de Castroverde e Pol (Lugo) e o estudo de impacto ambiental nas dependencias desta xefatura territorial, da Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio en Lugo e neses concellos.

Finalizado o prazo, o expediente xunto coas alegacións recibidas, achegaranse á Dirección Xeral de Enerxía e Minas da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Esta publicación realízase igualmente para os efectos determinados polos artigos 44 e 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común e das administracións públicas, cando os interesados sexan descoñecidos, non se saiba o lugar ou o medio de notificación, ou ben, cando intentada a notificación non se puidese realizar.

Lugo, 23 de decembro de 2016

Pilar Fernández López
Xefa territorial de Lugo

Relación de bens e dereitos afectados polo P.E. Monciro

Propietario

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Afeccións (m2)

Nome e apelidos

Enderezo

Pleno dominio

Servidume

de paso

Servidume de voo

Outras afeccións

Pol.

Parc.

Zap. plat.

Vía/Vía-gabia

Gabia

P.E.

O.T.

1

Abel Torres Campos

Bascuas, 2, Montecubeiro, 27128 Castroverde, Lugo

1

6

Bascuas

Prado

10,00

2

Sociedade Anónima Xestora Bantegal

Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña

1

7

Agro da Riba

Prado

2.477,00

108,00

5.226,00

3

José Veiga Labrada

Valiña, 1, Montecubeiro, 27128 Castroverde, Lugo

1

8

O pereiro

Prado

1.158,00

898,00

650,00

1.061,00

5

Presentación Freire Iglesias

Valiña, 1, Montecubeiro, 27128 Castroverde, Lugo

6

416

Riba do Agro

Prado

97,00

229,00

5

Felicitas Cando Piñeiro. Rpta. Emilio Bargueiras Cando

R/ Dolores Armengot, 8, 3º A, 28025 Madrid.

R/ Estrada da Granxa, 30, 3º, 27002 Lugo

7

462

Monte Monciro de Castelo

Piñeiral

1.512,00

438,00

2.609,00

6

Fiscal da Audiencia Provincial (descoñecido)

Praza Avilés, s/n, 27001 Lugo

7

457

Monte Monciro de Castelo

Monte baixo

9,00

7

Paz Carmen Paz Millares

R/ Rosalía de Castro, 33, 27273 Mosteiro, Lugo

7

458

Monte Monciro de Castelo

Piñeiral

1.309,00

1.801,00

8

Félix Darío Freire Fernández

R/ Pintor López Guntín, 9, 4º H, 27004 Lugo

7

461

Monte Monciro de Castelo

Piñeiral

803,00

9

María Antonia Gómez Novo

Pena, s/n, 27128 Castroverde, Lugo

7

466

Monte Monciro de Castelo

Piñeiral

30,00

12,00

9

Adoración Novo Gómez

Pena, s/n, 27128 Castroverde, Lugo

7

466

Monte Monciro de Castelo

Piñeiral

30,00

12,00

9

Javier Gómez Santiso

Pena, s/n, 27128 Castroverde Lugo

7

466

Monte Monciro de Castelo

Piñeiral

30,00

12,00

9

José Ramón Novo Gómez

Pena, s/n, 27128 Castroverde, Lugo

7

466

Monte Monciro de Castelo

Piñeiral

30,00

12,00

10

Hdos. Ángel Sánchez Santiso. Rpta. Mª Lourdes Sánchez Santiso

R/ Juan Bautista Monegros, 8, P-4 3ª B, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid

7

467

Monciro

Piñeiral

440,00

2.684,00

11

Lucía Varela Riveriro

Cobelas, 40, 27125 Castroverde, Lugo

7

468

Monciro

Piñeiral

1.309,00

570,00

902,00

1.891,00

12

MCMC de Pena. Rpta. Mª Paz Novo Candal

Pena, s/n, 27128 Castroverde, Lugo

19

740

Monciro

Piñeiral

5.489,00

16.983,00

1.177,00

15.344,00

13

MVMC de Serés.

Rpta. Fernando Bouzas Díaz

Serés, 33, 27126 Lugo

19

736

Monciro

Piñeiral Prado

2.925,00

8.680,00

3.693,00

10.151,00

14

José Antonio Arias Carballedo

Rúa Madanela, 77, baixo B, 27002 Lugo

19

483

Fonterrubia

Monte alto

425,00

120,00

15

Hdos. Julio Ribas. Rpta. Antonio Ribas Fouz

R/ Andrade, 64-66, 2º, 2ª, 08018 Barcelona

19

486

Fonterrubia

Monte alto

454,00

135,00

16

Fernando Bouzas Díaz

Serés, s/n, 27126 Castroverde, Lugo

19

487

Fonterrubia

Labor

1.073,00

189,00

16 A

Avelino Vilar Méndez

Casteo, 11, 27126 Castroverde, Lugo

19

479

Fonterrubia

Piñeiral

558,00

110,00

17

Hdos. Hortensio Otero Arias. Rpta. Manuel Otero Rodríguez

Serés, 5, 27126 Castroverde, Lugo

19

478

Fonterrubia

Monte baixo

676,00

187,00

18

César Gayoso García

Rolda Fontiñas, 209, 3º A, 27002 Lugo

19

477

Fonterrubia

Piñeiral

28,00

847,00

233,00

19

José Antonio Lema Lema

Travesía de Pastoriza, 56, 2º A, 15126 Arteixo, A Coruña

19

476

Fonterrubia

Piñeiral

724,00

596,00

353,00

20

Ricardo Carballo Nádela

Serés, s/n, 27126 Castroverde, Lugo

19

474

Fonterrubia

M. baixo

1.350,00

509,00

156,00

1.347,00

21

Carmen Díaz Díaz

Rebordaos, 16, 237126 Castroverde, Lugo

19

473

Fonterrubia

Eucaliptos

1.597,00

403,00

169,00

3.256,00

22

Vanesa Ferreiro Vázquez Sonia Ferreiro Vázquez

Folgueira, 4, Frairia, 27124 Castroverde, Lugo

19

472

Fonterrubia

Monte alto

7,00

127,00

168,00

4.579,00

23

Manuel Villar Arias

Serés, s/n, 27126 Castroverde, Lugo

19

470

Fonterrubia

Piñeiral

895,00

23 A

Avelino Vilar Méndez

Casteo, 11, 27126 Castroverde, Lugo

19

31

Agro Vello

Prado

96,00

24

Pablo Castedo Lence

R/ María Luisa Durán Marquina, 7, 1º D, 15011

A Coruña

19

30

Agro Vello

Piñeiral

244,00

1.820,00

3.027,00

25

Manuel Villar Arias

Serés, s/n, 27126 Castroverde, Lugo

19

471

Fonterrubia

Monte alto

127,00

168,00

26

César Gayoso García

Rolda Fontiñas, 209, 3º A, 27002 Lugo

19

723

Fonterrubia

Monte alto

303,00

382,00

27

Hdos. Hortensio Otero Arias. Rpta. Manuel Otero Rodríguez

Serés, 5, 27126 Castroverde, Lugo

19

466

Fonterrubia

Prado

1.910,00

109,00

514,00

1.583,00

28

Alicia Reija Casteo. Rpta. José Reija Castedo

San André de Barredo, s/n, 27127 Castroverde, Lugo

19

467

Fonterrubia

Labor

866,00

107,00

5.242,00

29

José Gómez Lence

Serés, s/n, 27126 Castroverde, Lugo

19

475

Alargas

Monte alto

2.623,00

898,00

30

MVMC de Serés. Rpta. Fernando Bouzas Díaz

Serés, 33, 27126 Castroverde, Lugo

19

473

Monciro

Monte alto

308,00

89,00

31

Fernando Bouzas Díaz

Serés, 33, 27126 Castroverde, Lugo

19

518

A Larga

Piñeiral

245,00

377,00

32

Manuel Otero Rodríguez

Serés, 5, 27126 Castroverde, Lugo

19

516

Reboiras

M. alto

268,00

439,00

32A

Fernando Bouzas Díaz

Serés, 33, 27126 Castroverde, Lugo

19

515

Reboiras

Prado Labor

1481,00

425,00

33

Francisco Gómez Varela

Serés, 37, 27126 Castroverde, Lugo

19

512

Reboiras

Piñeiral Prado

3.436,00

2.907,00

1.197,00

4.749,00

34

Cristina Arias Carballido

Rúa Milagrosa, 1-3, 1º D, 27003 Lugo

19

510

Labradas

Piñeiral

649,00

35

MVMC de Serés. Rpta. Fernando Bouzas Díaz

Serés, 33, 27126 Castroverde, Lugo

19

669

Monciro

M. alto

198,00

1.117,00

818,00

2.162,00

36

MVMC de Serés. Rpta. Fernando Bouzas Díaz

Serés, 33, 27126 Castroverde, Lugo

19

668

Monciro

Piñeiral

2.101,00

641,00

259,00

37

MVMC de Serés. Rpta. Fernando Bouzas Díaz

Serés, 33, 27126 Castroverde, Lugo

19

737

Monciro

Prado

2.000,00

512,00

38

Ricardo Carballo Nádela

Serés, s/n, 27126 Castroverde, Lugo

19

522

Granxo

Prado

430,00

160,00

39

MVMC de Serés. Rpta. Fernando Bouzas Díaz

Serés, 33, 27126 Castroverde, Lugo

19

738

Monciro

M. alto

4.479,00

2.266,00

834,00

16.741,00

40

MCMC de Pena. Rpta. Mª Paz Novo Candal

Pena, s/n, 27128 Castroverde, Lugo

19

741

Monciro

Piñeiral

786,00

2.537,00

519,00

41

MCMC de Pena. Rpta. Mª Paz Novo Candal

Pena, s/n, 27128 Castroverde, Lugo

19

742

Monciro

Piñeiral

1.888,00

1.835,00

42

Hdos. Jesús Trashorras Varela. Rpta. Mª Jesús Trashorras Rodríguez

Miranda, 13, 27129 Castroverde, Lugo

25

99

Chouso

M. alto

839,00

309,00

43

Raúl Pérez González

Pena, 27, 27126 Castroverde, Lugo

25

101

Remexon

Prado

232,00

44

Manuel Pérez Puente

Pena, s/n, 27128 Castroverde, Lugo

25

94

Remexon

M. alto

25,00

45

Hdos. Daniel Gómez Carballedo. Hdos. Manuela Forneas López. Rpta. José Gómez Forneas

R/ Xunqueiras, 2, 2º C, 15190 A Coruña

25

83

Murias

M. alto

37,00

71,00

46

Ervigio Barrera Lence

R/ Río Tajo, 33, 2º, 28440 Guadarrama, Madrid

25

649

Pioute Pinos

M. alto

233,00

117,00

47

Hdos. Jesús Trashorras Varela. Rpta. Mª Jesús Trashorras Rodríguez

Miranda, 13, 27129 Castroverde, Lugo

25

648

Pioute Pinos

M. alto

249,00

912,00

338,00

126,00

48

Esperanza Miranda Rielo. Rpta. José Ramón Candal Miranda

R/ Río Lor, 47, 1º C, 27004 Lugo

25

646

Pioute Pinos

M. alto

249,00

25,00

45,00

49

Beatriz Comba Regueiro

R/ Islas Cíes, 19, 3ª, 27003 Lugo

25

645

Tras Pioute

M. alto

387,00

8,00

50

Hdos. Jesús Trashorras Varela. Rpta. Mª Jesús Trashorras Rodríguez

Miranda, 13, 27129 Castroverde, Lugo

25

644

Pioute Pinos

M. alto

296,00

1,00

51

Fé González Domínguez

Pena, 17, 27129 Castroverde, Lugo

25

643

Pioute Pinos

M. alto

241,00

39,00

52

María Patrocinio Gómez Garrido

Pena, 17, 27129 Castroverde, Lugo

25

642

Pioute Pinos

M. alto

92,00

194,00

53

Fé González Domínguez

Pena, 17, 27129 Castroverde, Lugo

25

641

Tras Pioute

M. alto

28,00

153,00

54

José Ramón Novo Gómez

Pena, 5, 27129 Castroverde, Lugo

25

640

Tras Pioute

M. alto

18,00

240,00

55

Esperanza Miranda Rielo. Rpta. José Ramón Candal Miranda

R/ Río Lor, 47, 1º C, 27004 Lugo

25

639

Tras Pioute

M. alto

57,00

56

Hdos. Jesús Trashorras Varela. Rpta. Mª Jesús Trashorras Rodríguez

Miranda, 13, 27129 Castroverde, Lugo

25

638

Pioute

M. alto

60,00

57

Fé González Domínguez

Pena, 17, 27129 Castroverde, Lugo

25

637

Pioute

M. alto

21,00

58

Fé González Domínguez

Pena, 17, 27129 Castroverde, Lugo

25

634

Pioute Pinos

M. alto

290,00

59

María Patrocinio Gómez Garrido

Pena, s/n, 27129 Castroverde, Lugo

25

633

Pioute Pinos

M. alto

428,00

60

Hdos. Daniel Gómez Carballedo. Hdos. Manuela Forneas López. Rpta. José Gómez Forneas

R/ Xunqueiras, 2, 2º C, 5190 A Coruña

25

667

Pedreira

M. alto

1.286,00

61

Juan Bautista Sánchez Cela

Quetesende, 8, 27129 Castroverde, Lugo

25

668

Bouzas

M. alto

966,00

62

Hdos. Ángel Sánchez Santiso. Rpta. Mª Lourdes Sánchez Santiso

R/ Juan Bautista Monegros, 8, P-4, 3ª B, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid

25

669

Pedregal

M. alto

1.151,00

63

María Olegaria de la Torre Novo

R/ Rey Juan Carlos I, 27, 5º C, 28915 Leganés, Madrid

25

666

Rozadas

M. alto

855,00

64

Manuel Pérez Millares

R/ Estrada de Coruña, 290, 27298 Lugo

25

665

Rozadas

M. alto

1,00

733,00

65

Raúl Pérez González

Pena, 27, 27129 Castroverde, Lugo

25

664

Rozadas

M. alto

465,00

12,00

1.147,00

66

Manuel Gómez Pérez. Gloria Gómez Pérez. Carlos Gómez Pérez

R/ Rosalía de Castro, 57, 27129 Castroverde, Lugo

25

663

Rozadas

M. alto

134,00

38,00

298,00

67

Fé González Domínguez

Pena, 17, 27129 Castroverde, Lugo

25

661

Pioute Pinos

M. alto

209,00

39,00

282,00

68

Manuel Gómez Pérez. Gloria Gómez Pérez. Carlos Gómez Pérez

R/ Rosalía de Castro, 57, 27129 Castroverde, Lugo

25

659

Rozadas

M. alto

182,00

26,00

86,00

69

Antonio Gandoy González

R/ Camiño de Friás, 7, 1º, 27003 Lugo

25

660

Pioute Pinos

M. alto

152,00

70

José Ramón Novo Gómez

Pena, 5, 27129 Castroverde, Lugo

25

705

Rozadas

M. alto

102,00

19,00

205,00

71

Hdos. Jesús Trashorras Varela. Rpta. Mª Jesús Trashorras Rodríguez

Miranda, 13, 27129 Castroverde, Lugo

25

658

Pioute Pinos

M. alto

71,00

17,00

171,00

72

Hdos. Daniel Gómez Carballedo. Hdos. Manuela Forneas López. Rpta. José Gómez Forneas

R/ Xunqueiras, 2, 2º C, 15190 A Coruña

25

656

Tras Pioute

M. alto

55,00

20,00

200,00

73

Esperanza Miranda Rielo. Rpta. José Ramón Candal Miranda

R/ Río Lor, 47, 1º C, 27004 Lugo

25

655

Pionte

M. alto

26,00

19,00

196,00

74

Manuel Pérez Millares

R/ Estrada de Coruña, 290, 27298 Lugo

25

654

Rozadas

M. alto

6,00

23,00

275,00

75

Ana Carballo López

Cangas, s/n, 27129 Castroverde, Lugo

25

653

Pioute Pinos

M. alto

1,00

188,00

76

Lucía Varela Riveriro

Cobelas, 40, 27125 Castroverde, Lugo

25

652

Bouza Pioute

M. alto

150,00

77

Lucía Varela Riveriro

Cobelas, 40, 27125 Castroverde, Lugo

25

6

Chousa

M. alto

52,00

113,00

78

Hdos. Daniel Gómez Carballedo. Hdos. Manuela Forneas López. Rpta. José Gómez Forneas

R/ Xunqueiras, 2, 2º C, 15190 A Coruña

25

678

Monte Fiantosas

M. alto

36,00

143,00

79

Hdos. María Rodil Martínez. Rpta. Daniel Fernández Gómez

Vilachá, 18, 27165 O Corgo, Lugo

25

679

Monte Fiantosas

M. alto

13,00

73,00

80

Felicitas Cando Piñeiro. Rpta. Emilio Bargueiras Cando

R/ Dolores Armengot, 8, 3º A, 28025 Madrid. R/ Estrada da Granxa, 30, 3º, 27002 Lugo

25

677

Monte Fiantosas

M. alto

13,00

20,00

81

José Evaristo López Fernández. Rpta. Mª Isabel López Liñares

Travesía de Rodisco, 65, 27129 Castroverde, Lugo

25

676

Tenzas do Monte

M. alto

80,00

90,00

82

Hdos. Daniel Gómez Carballedo. Hdos. Manuela Forneas López. Rpta. José Gómez Forneas

R/ Xunqueiras, 2, 2º C, 15190 A Coruña

25

6

Caxadoiro

M. alto

284,00

83

Fiscal da Audiencia Provincial (descoñecido)

Praza Avilés, s/n, 27001 Lugo

25

5

Leira do Monte

M. alto

83,00

84

Hdos. Daniel Gómez Carballedo. Hdos. Manuela Forneas López. Rpta. José Gómez Forneas

R/ Xunqueiras, 2, 2º C, 15190 A Coruña

25

675

Monte da Fora

M. alto

63,00

68,00

85

Lucía Varela Riveriro

Cobelas, 40, 27125 Castroverde, Lugo

25

674

Monte Fiantosas

M. alto

53,00

58,00

86

Hdos. Jesús Trashorras Varela. Rpta. Mª Jesús Trashorras Rodríguez

Miranda, 13, 27129 Castroverde, Lugo

25

673

Monte entre Camiños

M. alto

16,00

20,00

87

José Evaristo López Fernández. Rpta. Mª Isabel López Liñares

Travesía de Rodisco, 65, 27129 Castroverde, Lugo

25

672

Tenzas do Monte

M. alto

29,00

39,00

88

Hdos. Ramón Santiso Cartón. Rpta. Carmen Millares González

Carballedo, 3, Pena, 27129 Castroverde, Lugo

25

671

Monte de Fora

M. alto

59,00

71,00

89

Felicitas Cando Piñeiro. Rpta. Emilio Bargueiras Cando

R/ Dolores Armengot, 8, 3º A, 28025 Madrid. R/ Estrada da Granxa, 30, 3º, 27002 Lugo

19

4

Monte Fontela

Piñeiral

34,00

90

José Evaristo López Fernández. Rpta. Mª Isabel López Liñares

Travesía de Rodisco, 65, 27129 Castroverde, Lugo

19

3

Leira do Monte

M. alto

62,00

91

Hdos. Ángel Sánchez Santiso. Rpta. Mª Lourdes Sánchez Santiso

R/ Juan Bautista Monegros, 8, P-4, 3ª B, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid

19

710

Monte Fiantosas

M. alto

22,00

92

Hdos. Ramón Santiso Cartón. Rpta. Carmen Millares González

Carballedo, 3, Pena, 27129 Castroverde, Lugo

19

2

Monte Fiantosas

M. alto

44,00

93

Filomena Novo Docampo

Montecubeiro, s/n, 27129 Castroverde, Lugo

38

171

Chousade Aco

M. alto

16,00

94

Hdos. Francisco Novo Docampo. Rpta. Filomena Novo Docampo

Montecubeiro, s/n, 27129 Castroverde, Lugo

38

4

Cerca

M. alto

554,00

724,00

95

José Antonio e Pilar Polin Pérez

Pena, s/n, 27129 Castroverde, Lugo

38

50

Monte Fiantosas

M. alto

251,00

284,00

96

Lucía Varela Riveriro

Cobelas, 40, 27125 Castroverde, Lugo

38

54

Monte Fiantosas

M. alto

270,00

97

Hdos. Jesús Trashorras Varela. Rpta. Mª Jesús Trashorras Rodríguez

Miranda, 13, 27129 Castroverde, Lugo

38

53

Leiro Bolaño

M. alto

114,00

98

Mónica Polín Couso

Torre, 51, 3º B, 15002

A Coruña

38

52

Monte Fiantosas

M. alto

889,00

182,00

99

Inés Gómez Ferreiro

Serés, s/n, 27126 Castroverde, Lugo

38

125

Fonte do Castro

M. alto

17,00

7.368,00

100

Delia Sanjurjo Seijas

Serés, s/n, 27126 Castroverde, Lugo

38

124

Chousa de Valverde

M. alto

584,00

1.078,00

378,00

101

Manuel Nadela Gómez

R/ Primavera, 18, 1º, 27002, Lugo

38

162

Chousa de Castro

Carballos

2.919,00

2.093,00

102

Inés Gómez Ferreiro

Serés, s/n, 27126 Castroverde, Lugo

38

163

Chousa

Carballos

131,00

103

Francisco José Ferreiro Cerceda

Serés, 26, 27126 Castroverde, Lugo

38

119

Chousa de Andrés

Carballos

183,00

104

Domingo Polín Pérez

Pozo, s/n, Pena, 27129 Castroverde, Lugo

38

51

Fiantosas

M. alto

108,00

125,00

104-1

Felicitas Cando Piñeiro. Rpta. Emilio Bargueiras Cando

R/ Dolores Armengot, 8, 3º A, 28025 Madrid. R/ Estrada da Granxa, 30, 3º, 27002 Lugo

38

51

Fiantosas

M. alto

89,00

87,00

104-2

Hdos. Daniel Gómez Carballedo. Hdos. Manuela Forneas López. Rpta. José Gómez Forneas

R/ Xunqueiras, 2, 2º C, 15190 A Coruña

38

51

Fiantosas

M. alto

63,00

64,00

105

MVMC de Veciños de Bolaño. Rpta. Marina Seijas Carballedo

Bolaño, 38, 27122 Castroverde, Lugo

38

118

Barrosas

M. alto

948,00

1.057,00

106

MVMC de Veciños de Bolaño. Rpta. Marina Seijas Carballedo

Bolaño, 38, 27122 Castroverde, Lugo

38

172

Barrosas

M. alto

197,00

107

Felicitas Cando Piñeiro. Rpta. Emilio Bargueiras Cando

R/ Dolores Armengot, 8, 3º A, 28025 Madrid. R/ Estrada da Granxa, 30, 3º, 27002 Lugo

38

117

Chousa de Valverde

M. alto

155,00

108

Felicitas Cando Piñeiro. Rpta. Emilio Bargueiras Cando

R/ Dolores Armengot, 8, 3º A, 28025 Madrid. R/ Estrada da Granxa, 30, 3º, 27002 Lugo

38

116

Valverde

M. alto

78,00

109

Domingo Polín Pérez

Pozo, s/n, Pena, 27129 Castroverde, Lugo

38

115

Chousa de Valverde

M. alto

146,00

110

MVMC de Veciños de Bolaño. Rpta. Marina Seijas Carballedo

Bolaño, 38, 27122 Castroverde, Lugo

38

173

Barrosas

M. alto

487,00

111

José Ramón Arias Bouzas

R/ Rosalía de Castro, 100, 27126 Castroverde, Lugo

38

56

Chousa de Valverde

M. alto

257,00

112

Cristina Arias Carballido

Rúa Milagrosa, 1-3, 1º D, 27003 Lugo

38

55

Cortiña de Valverde

M. alto

484,00

113

Hdos. Manuel Ferreiro Fernández. Rpta. Eulogio Ferreiro Rodríguez

Rebordaos, 17, 27126 Castroverde, Lugo

66

485

Valverde

Prado

171,00

209,00

114

José Ramón Fernández Rodríguez

Serés, 25, 27126 Castroverde, Lugo

66

484

Valverde

Piñeiral

173,00

306,00

115

María de Jesús Reguiras Carvalho Lopes

Serés, 20, 27126 Castroverde, Lugo

66

483

Petoa

Prado

84,00

195,00

116

José Antonio Lema Lema

Travesía de Pastoriza, 56, 2º A, 15126 Arteixo, A Coruña

65

393

Valverde

M. baixo

16,00

117

José Ramón Novo Gómez

Pena, 5, 27129 Castroverde, Lugo

65

391

Valverde

M. baixo

28,00

118

Cristina Arias Carballido

Rúa Milagrosa, 1-3, 1º D, 27003 Lugo

65

392

Valverde

M. alto

17,00

119

Filomena Novo Docampo

Montecubeiro, s/n, 27126 Castroverde, Lugo

65

399

Leira agra Grande

M. alto

31,00

120

Hdos. Ramón Santiso Cartón. Rpta. Carmen Millares González

Carballedo, 3, Pena, 27129 Castroverde, Lugo

65

400

Leiro Pequeño

M. alto

32,00

121

José Ramón Fernández Rodríguez

Serés, 25, 27126 Castroverde, Lugo

65

401

Petoa

Prado

M. baixo

61,00

122

José Ramón Novo Gómez

Pena, 5, 27129 Castroverde, Lugo

65

389

Valverde

M. baixo

38,00

44,00

123

Cristina Arias Carballido

Rúa Milagrosa, 1-3, 1º D, 27003 Lugo

65

390

Leira agra Grande

M. baixo

38,00

35,00

124

Filomena Novo Docampo

Montecubeiro, s/n, 27126 Castroverde, Lugo

65

396

Leira Agra Grande

M. baixo

39,00

38,00

125

Hdos. Ramón Santiso Cartón. Rpta. Carmen Millares González

Carballedo, 3, Pena, 27129 Castroverde, Lugo

65

397

Leiro Pequeño

M. baixo

29,00

34,00

126

Hdos. Manuela Pol Fernández. Rpta. Mª Jesús Díaz Pol

Rebordaos, s/n, 27126 Castroverde, Lugo

65

398

Valverde

M. baixo

70,00

71,00

127

Francisco José Ferreiro Cerceda

Serés, 26, 27126 Castroverde, Lugo

65

733

Petoa Pequena

M. alto

112,00

128

Manuel Rodríguez Bouzas

Serés, 19, 278126 Castroverde, Lugo

65

404

Formigueiro

Prado

43,00

129

Manuel Pérez Díaz

R/ San Diego, 1, 6º D, 15009 A Coruña

65

366

Petoa

Prado

334,00

253,00

130

Delia Sanjurjo Seijas

Serés, s/n, 27126 Castroverde, Lugo

65

360

Revolta

Prado

365,00

131

Ervigio Barrera Lence

R/ Río Tajo, 33, 2º, 28440 Guadarrama, Madrid

65

359

Valverde

M. baixo

102,00

132

Ángel Lence Alonso

R/ Alexandre Bóveda, 9, 1º, 27003 Lugo

65

358

Valverde

Prado

63,00

133

Hdos. Hortensio Otero Arias. Rpta. Manuel Otero Rodríguez

Serés, 5, 27126 Castroverde, Lugo

65

355

Camiño dos arrieiros

Prado

183,00

134

Manuel Gómez López

Rebordaos, 6, 27129 Castroverde, Lugo

65

362

Camiño dos arrieiros

M. alto

47,00

97,00

135

Manuel Pérez Díaz

R/ San Diego, 1, 6º D, 15009 A Coruña

65

361

Petoa

Prado

63,00

136

Ángel Lence Alonso

R/ Alexandre Bóveda, 9, 1º, 27003 Lugo

65

353

Cruz Grande

M. alto

87,00

137

Manuel Rodríguez Bouzas

Serés, 19, 278126 Castroverde, Lugo

65

350

Camiño dos arrieiros

M. alto

67,00

172,00

138

Manuel Morán López

Serés, 30, 27126 Castroverde, Lugo

65

346

Camiño dos arrieiros

Prado

285,00

139

Hdos. Jesús Trashorras Varela. Rpta. Mª Jesús Trashorras Rodríguez

Miranda, 13, 27129 Castroverde, Lugo

65

345

Leiro Bolaño

M. alto

37,00

140

Abel Arias Rancaño

R/ Mar Mediterráneo, 66, baixo B, 28211 Madrid

65

340

Camiño dos arrieiros

M. alto

3,00

141

Hdos. Jesús Trashorras Varela. Rpta. Mª Jesús Trashorras Rodríguez

Miranda, 13, 27129 Castroverde, Lugo

65

349

Leiro dos Pinos

M. alto

70,00

51,00

142

Abel Arias Rancaño

R/ Mar Mediterráneo, 66, baixo B, 28211 Madrid

65

348

Camiño dos arrieiros

M. alto

165,00

14,00

143

Manuela Seijas Pérez

Rebordaos, 13, 27126 Castroverde, Lugo

66

441

Cruz Grande

Prado

3,00

21,00

144

Manuela Seijas Pérez

Rebordaos, 13, 27126 Castroverde, Lugo

66

440

Cruz Grande

Prado

98,00

50,00

145

Ricardo Carballo Nádela

Serés, s/n, 27126 Castroverde, Lugo

66

439

Cruz Grande

Prado

135,00

49,00

146

Avelino Vilar Méndez

Casteo, 11, 27126 Castroverde, Lugo

66

419

Pedregal

Prado

14,00

147

Avelino Vilar Méndez

Rebordaos, s/n, 27126 Castroverde, Lugo

66

420

Cruz Grande

Prado

144,00

14,00

148

Delia Sanjurjo Seijas

Serés, s/n, 27126 Castroverde, Lugo

66

422

Cruz Grande

Prado

220,00

79,00

149

Avelino Vilar Méndez

Casteo, 11, 27126 Castroverde, Lugo

66

423

Cruz Grande

Prado

79,00

27,00

150

Alicia Reija Casteo. Rpta. José Reija Castedo

San André de Barredo, s/n, 27127 Castroverde, Lugo

66

425

Cruz Grande

Prado

79,00

27,00

151

Antonio Lence Ferreiro

Rebordaos, s/n, 27126 Castroverde, Lugo

66

424

Cruz Grande

Prado

216,00

75,00

152

Ervigio Barrera Lence

R/ Río Tajo, 33, 2º, 28440 Guadarrama, Madrid

66

427

Cruz Grande

Prado

134,00

44,00

153

Josefa Bouzas Fernández

Baille, 6, 27126 Castroverde, Lugo

66

429

Cruz Grande

M. alto

163,00

61,00

154

Ervigio Barrera Lence

R/ Río Tajo, 33, 2º, 28440 Guadarrama, Madrid

66

430

Cabanelas

M. alto

89,00

53,00

155

Josefa Bouzas Fernández

Baille, 6, 27126 Castroverde Lugo

66

431

Cabanelas

M. alto

106,00

126,00

156

Benilde Portas Valiño

R/ Bispo Doutor Balanza, 27, 2º B, 27002 Lugo

67

408

Leiro do Mouro

M. alto

10,00

157

Julia Monasterio López

Bolaño, 22, 27126 Castroverde, Lugo

67

409

Leiro do Mouro

M. alto

18,00

158

Piedad Campos Ferreiro

Rebordaos, 1

67

410

Leiro do Mouro

M. alto

85,00

159

Hdos. Gracía Vilar Arias. Rpta. Bautista Moran Vilar

R/ Otero Pedrayo, 50, 5º C, 27003 Lugo

67

449

Leira da Cruz Grande

M. alto

129,00

160

José Docando Valiño

R/ General Rubín, 1, 12 C, 15008 A Coruña

67

444

Valverde

Prado

344,00

251,00

60,00

161

María Pérez López

R/ Claudio Hernando Gutiérrez. Paseo Marquesa Vda. de Aldama, 52, chalet nº 36, La Moraleja, 28109 Alcobendas, Madrid

67

450

Val

M. alto

76,00

18,00

162

Cesáreo Palmeiro Ferreiro. Marina Palmeiro Ferreiro

Avda. Madrid, 30, 6º avda. Madrid, 30, 7º, 27002 Lugo

67

411

Leiro do Mouro

M. baixo

116,00

474,00

163

Pablo López Villarino

Rebordaos, 13, 27126 Castroverde, Lugo

67

445

Val

Prado

15,00

59,00

1.308,00

164

Hdos. Manuel Ferreiro Fernández. Rpta. Eulogio Ferreiro Rodríguez

Rebordaos, 17, 27126 Castroverde, Lugo

67

446

Val

Prado

1.013,00

165

Hdos. Gloria López Ferriro. Rpta. Iria Eire García

R/ San Diego, 1, 5, 2º, 15009 A Coruña

67

434

Leiro do Mouro

M. alto

342,00

159,00

3.017,00

166

José Luis López Fernández. Rpta. Carmen Carballedo Fernández

Rebordaos, 24, 27126 Castroverde, Lugo

67

432

Val Bolaño

Eucaliptos

127,00

167

José Ramón Lence Lence

Rebordaos, s/n, 27126 Castroverde, Lugo

67

438

Cabanelas

Prado

3,00

168

José Gómez Lence

Serés, s/n, 27126 Castroverde, Lugo

67

437

Cabanelas

Prado

33,00

169

José Gómez Lence

Serés, s/n, 27126 Castroverde, Lugo

67

436

Cabanelas

Prado

83,00

170

Francisco Gómez Varela

Serés, s/n, 27126 Castroverde, Lugo

67

435

Leira Cabanelas

Prado

5,00

220,00

171

Germán Otero Polín

Serés, 17, 27126 Castroverde, Lugo

67

443

Leira do Carreiro

Piñeiral

159,00

90,00

172

Jorge Álvarez Álvarez

Rebordaos, 29, 27126 Castroverde, Lugo

67

161

Cabanelas

Piñeiral

2.163,00

123,00

79,00

3.042,00

Concello de Pol

1

Daniel Santiso Otero

R/ Cedro, 7, 27003 Lugo

131

694

Quinto Vedro

Piñeiral

50,00

2

Vicente Mosteiro Lenza

Cirio, 42, 27273 Pol, Lugo

131

695

Quinto Vedro

Piñeiral

107,00

3

Alida Veiga González

Galegos, 4, 27270 Pol, Lugo

131

696

Quinto Vedro

Piñeiral

123,00

4

Vicente Mosteiro Lenza

Cirio, 42, 27273 Pol, Lugo

131

697

Quinto Vedro

Piñeiral

132,00

5

Manuel Otero Villamarín

R/ Progreso, 5, 7º A, 27001 Lugo

131

698

Quinto Vedro

Piñeiral

176,00

6

Josefa García López. Rpta. José López García

Cirio, 18, 27273 Pol, Lugo

131

699

Quinto Vedro

Piñeiral

203,00

7

Alida Veiga González

Galegos, 4, 27270 Pol, Lugo

131

700

Quinto Vedro

Piñeiral

212,00

8

José Antonio González Agrelo

Cirio, 20, 27273 Pol, Lugo

131

701

Quinto Vedro

Piñeiral

218,00

9

Eladio Castiñeira Freire

Cirio, 33, 27273 Pol, Lugo

131

702

Quinto Vedro

Piñeiral

223,00

10

José Manuel Fernández Lenza

Cirio, 6, 27273 Pol, Lugo

131

703

Quinto Vedro

Piñeiral

195,00

11

José Luis Castedo Carballes

Cirio, s/n, 27273 Pol, Lugo

131

704

Quinto Vedro

Piñeiral

259,00

12

Hdos. Josefa Agrelo Maseda

O Rego Cavado, s/n, 27287 Pastoriza, Lugo

131

705

Quinto Vedro

Piñeiral

256,00

13

Josefa García López. Rpta. José López García

Cirio, 18, 27273 Pol, Lugo

131

706

Quinto Vedro

Piñeiral

221,00

14

Jesús Rodríguez Cortón

Silva, s/n, Montecubeiro, 27270 Castroverde, Lugo

131

707

Quinto Vedro

Piñeiral

226,00

15

José López Veiga

Praza de Galicia, 49, 1º, Mosteiro, 27270 Pol, Lugo

131

708

Quinto Vedro

Piñeiral

19

203,00

16

José Manuel Rielo Prado

Cirio, 17, 27273 Pol, Lugo

131

709

Quinto Vedro

Piñeiral

200,00

17

José Manuel Rielo Prado

Cirio, 17, 27273 Pol, Lugo

131

710

Quinto Vedro

Piñeiral

195,00

18

Daniel Santiso Otero

R/ Cedro, 7, 27003 Lugo

131

711

Quinto Vedro

Piñeiral

184,00

19

Concello de Pol

Praza Galicia, 1, Mosteiro, 27270 Pol, Lugo

131

712

Quinto Vedro

Piñeiral

161,00

20

Manuel Otero Villamarín

R/ Progreso, 5, 7º A, 27001 Lugo

131

713

Quinto Vedro

Piñeiral

137,00

21

Guillermo Polín Tosar

Cirio, 9, 27273 Pol, Lugo

131

714

Quinto Vedro

Piñeiral

93,00

22

Ángel López Otero

Cirio, 21, 27273 Pol, Lugo

131

715

Quinto Vedro

Piñeiral

79,00

23

Guillermo Polín Tosar

Cirio, 9, 27273 Pol, Lugo

131

716

Quinto Vedro

Piñeiral

31,00

24

José Manuel López Tellado

Cirio, 27, 27273 Pol, Lugo

131

717

Quinto Vedro

Piñeiral

2,00

25

José Manuel López Tellado

Cirio, 27, 27273 Pol, Lugo

131

748

Sexto Vedro

Piñeiral

4,00

26

Iago Cortón Monasterio

Camiño da Roca, 15, 4º G, 27003 Lugo

131

749

Sexto Vedro

Piñeiral

21,00

27

Eladio Castiñeira Freire

Cirio, 33, 27273 Pol, Lugo

131

750

Sexto Vedro

Piñeiral

341,00

28

Eladio Castiñeira Freire

Cirio, 33, 27273 Pol, Lugo

122

62

Xunqueira

Prado

146,00

209,00

29

Germán Santiso Andión

R/ Calzada Gándaras, s/n, 27003 Lugo

122

64

Xunqueira

Eucaliptos

143,00

145,00

30

Hdos. José Manuel Cortón Rodríguez. Rpta. José Ángel López Cortón

Cirio, s/n, 27273 Pol, Lugo

122

65

Xunqueira

Eucaliptos

17,00

26,00

31

María Esther Cortón Enríquez. Rpta. José Ángel López Cortón

Cirio, s/n, 27273 Pol, Lugo

122

66

Xunqueira

M. alto

92,00

142,00

32

Concello de Pol

Praza Galicia, 1, Mosteiro, 27270 Pol, Lugo

122

61

Navelle

M. alto

319,00

179,00

33

Concello de Pol

Praza Galicia, 1, Mosteiro, 27270 Pol, Lugo

131

780

Balado da Luz

M. alto

398,00

34

José Manuel López Tellado

Cirio, 27, 27273 Pol, Lugo

131

266

Navelle

Prado

9,00

35

Ángel López Otero

Cirio, 21, 27273 Pol, Lugo

131

267

Xunqueira

Prado

237,00

37,00

36

Ángel López Otero

Cirio, 21, 27273 Pol, Lugo

131

268

Moura

Prado

296,00

84,00

37

Concello de Pol

Praza Galicia, 1, Mosteiro, 27270 Pol, Lugo

131

269

Xunqueira

Prado

733,00

111,00

38

Josefa Campos Díaz

R/ Estr. Gándaras, s/n, 27003 Lugo

122

123

Navelle

M. alto

191,00

39

Josefa Agrelo Maseda

Cirio, s/n, 27273 Pol, Lugo

122

42

Anavelle

M. alto

619,00

211,00

40

Jesús Rodríguez Cortón

Silva, s/n, Montecubeiro, 27270 Castroverde, Lugo

122

43

Anavelle

M. alto

344,00

178,00

41

José Luis Castedo Carballes

Cirio, s/n, 27273 Pol, Lugo

122

44

Anavelle

M. alto

228,00

108,00

453,00

42

Javier Tellado Carballes

Avda. Coruña, 339, 5º A, 27003 Lugo

122

45

Anavelle

M. alto

180,00

85,00

1.195,00

43

Vicente Mosteiro Lenza

Cirio, 42, 27273 Pol, Lugo

122

46

Anavelle

Prado

25,00

320,00

123,00

3.188,00

44

José Antonio González Agrelo

Cirio, 20, 27273 Pol, Lugo

122

48

Anavelle

Prado

631,00

104,00

173,00

1.657,00

45

Ángel López Otero

Cirio, 21, 27273 Pol, Lugo

122

49

Navelle

Prado

999,00

135,00

166,00

1.417,00

46

Ángel López Otero

Cirio, 21, 27273 Pol, Lugo

122

50

Navelle

Prado

1.016,00

624,00

392,00

1.607,00

47

Concello de Pol

Praza Galicia, 1, Mosteiro, 27270 Pol, Lugo

122

29

Lagoa

M. alto

310,00

661,00

1.203,00

48

Daniel Santiso Otero

R/ Cedro, 7, 27003 Lugo

122

52

Vedro de Navelle

M. alto

620,00

347,00

49

Abel Castiñeira Rodríguez

Cirio, 25, 27273 Pol, Lugo

122

55

Navelle

M. alto

360,00

183,00

50

José Manuel Fernández Lenza

Cirio, 6, 27273 Pol, Lugo

122

56

Navelle

M. alto

230,00

122,00

51

Sabino Freire Rodríguez

R/ Islas Cíes, 46, 1 C, 27004 Lugo

122

57

Navelle

M. alto

140,00

63,00

52

Antonio Domínguez Román

R/ Calzada Gándaras, s/n, 27003 Lugo

131

277

Moura

M. alto

683,00

56,00

53

Guillermo Polín Tosar

Cirio, 9, 27273 Pol, Lugo

131

288

Revolta

Prado

907,00

107,00

54

Josefa García López. Rpta. José López García

Cirio, 18, 27273 Pol, Lugo

122

58

Navelle

M. alto

129,00

39,00

55

Guillermo Polín Tosar

Cirio, 9, 27273 Pol, Lugo

122

59

Navelle

M. alto

203,00

42,00

43,00

4,00

56

Jesús Iglesias Felpeto

A Regada, 5, Carazo, 27272 Pol, Lugo

122

60

Navelle

M. alto

315,00

79,00

392,00

57

Sabino Freire Rodríguez

R/ Islas Cíes, 46, 1 C, 27004 Lugo

122

41

Picato

Eucaliptos

315,00

73,00

87,00

229,00

58

Germán Santiso Andión

R/ Calzada Gándaras, s/n, 27003 Lugo

122

40

Picato

Eucaliptos

25,00

95,00

131,00

324,00

59

José Manuel López Tellado

Cirio, 27, 27273 Pol, Lugo

122

38

Picato

Prado

5,00

227,00

294,00

1.101,00

60

Manuel Otero Villamarín

R/ Progreso, 5, 7º A, 27001 Lugo

122

37

Picato

Prado

140,00

116,00

381,00

61

José Manuel López Tellado

Cirio, 27, 27273 Pol, Lugo

122

35

Picato

Prado

115,00

234,00

413,00

62

Josefa García López. Rpta. José López García

Cirio, 18, 27273 Pol, Lugo

122

34

Picato

Prado

84,00

124,00

32,00

63

Antonio Domínguez Román

R/ Calzada Gándaras, s/n, 27003 Lugo

131

295

Moura

M. alto

45,00

64

Araceli Cortón

Cirio, s/n, 27273 Pol, Lugo

131

789

Revolta

Prado

18,00

65

José Manuel Rielo Prado

Cirio, 17, 27273 Pol, Lugo

131

296

Couso Vello

M. alto

17,00

66

Ángel López Otero

Cirio, 21, 27273 Pol, Lugo

131

197

Couso Vello

Prado

62,00

67

Guillermo Polín Tosar

Cirio, 9, 27273 Pol, Lugo

131

298

Couso Vello

Prado

M. alto

2,00

68

Guillermo Polín Tosar

Cirio, 9, 27273 Pol, Lugo

131

300

Couso Vello

M. alto

642,00

69

Eulogio Freire Tellado

Avda. das Américas, 36, 1º B, 27004 Lugo

131

809

Couso Vello

M. alto

157,00

70

Guillermo Polín Tosar

Cirio, 9, 27273 Pol, Lugo

122

3

Chousa de Vilar

Prado

1.537,00

114,00

270,00

5.884,00

71

Saro Iglesias Freire

Saldanxe, s/n, 27246

A Pastoriza, Lugo

131

811

Couso Vello

M. alto

112,00

72

Benilde Santiso Freire

Cirio, 15, 27273 Pol, Lugo

131

813

Couso Vello

M. alto

113,00

73

Hdos. Daniel Santiso. Rpta. Benilde Santiso Freire

Cirio, 15, 27273 Pol, Lugo

131

815

Couso Vello

M. alto

112,00

74

Javier Tellado Carballes

Avda. Coruña, 339, 5º A, 27003 Lugo

131

817

Couso Vello

M. alto

163,00

75

Concello de Pol

Praza Galicia, 1, Mosteiro, 27270 Pol, Lugo

131

313

Couso Vello

M. alto

512,00

76

Germán Santiso Andión

R/ Calzada Gándaras, s/n, 27003 Lugo

122

4

Chousa de Vilar

Pinos

319,00

723,00

77

Concello de Pol

Praza Galicia, 1, Mosteiro, 27270 Pol, Lugo

131

818

Couso Vello

M. alto

60,00

78

Josefa García López. Rpta. José López García

Cirio, 18, 27273 Pol, Lugo

131

314

Vilar

Prado Labor

516,00

79

Germán Santiso Andión

R/ Calzada Gándaras, s/n, 27003 Lugo

131

794

Vilar

M. alto

144,00

80

Josefa García López. Rpta. José López García

Cirio, 18, 27273 Pol, Lugo

122

9

Furada

M. baixo

60,00

110,00

81

Germán Santiso Andión

R/ Calzada Gándaras, s/n, 27003 Lugo

122

10

Furada

Pinos

415,00

493,00

82

Germán Santiso Andión

R/ Calzada Gándaras, s/n, 27003 Lugo

131

315

Chousa de Carras

Prado Labor

276,00

83

José Manuel Rielo Prado

Cirio, 17, 27273 Pol, Lugo

125

265

Zarra

M. alto Prado

125,00

84

Manuel Antonio Freire Tellado

Bravos, s/n, Vicinte, 27157 Outeiro de Rei, Lugo

125

219

Fiantosas

M. alto

557,00

85

José Antonio González Agrelo

Cirio, 20, 27273 Pol, Lugo

125

221

Fiantosas

M. alto

151,00

86

Josefa Mato Carballo

R/ Rafael Bárez, 13, 7º I, 15009 A Coruña

122

15

Cuíña

Piñeiral

22,00

81,00

87

Vicente Mosteiro Lenza

Cirio, 42, 27273 Pol, Lugo

122

14

Carras

Prado

128,00

77,00

88

Vicente Mosteiro Lenza

Cirio, 42, 27273 Pol, Lugo

122

13

Xungueiras

Prado

126,00

110,00

89

Eladio Castiñeira Freire

Cirio, 33, 27273 Pol, Lugo

122

11

Carras

Prado

721,00

985,00

549,00

525,00

90

José Manuel Rielo Prado

Cirio, 17, 27273 Pol, Lugo

125

264

Curras

Prado

90,00

116,00

1.502,00

91

José Manuel López Tellado

Cirio, 27, 27273 Pol, Lugo

125

263

Cobas

Prado

1.199,00

92

José Manuel Rielo Prado

Cirio, 17, 27273 Pol, Lugo

125

261

Cobas

Prado

56,00

93

José Labrada Díaz

Suegos, 11, 27279 Pol, Lugo

125

394

Cruz de Carras

Prado

1.841,00

110,00

36,00

5.144,00

94

José Freire Torres

Suegos, 6, 27279 Pol, Lugo

125

396

Cruz de Carras

Piñeiral

276,00

95

José Antonio Marey Neira

Suegos, 2, 27279 Pol, Lugo

122

85

Carras

Eucaliptos

350,00

5,00

96

Baltasara Teijeiro López

San Xiao de Vilachá, 20, 27163 O Corgo, Lugo

122

84

Carras

Eucaliptos

102,00

5,00

182,00

97

José Polín Castiñeira

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

122

83

Caída

M. alto

22

30,00

65,00

148,00

98

Hdos. Arcadio Pérez Gandoy. Rpta. Arcadio Pérez Vázquez

Suegos, 15, 27279 Pol, Lugo

122

82

Carras

Piñeiral

65,00

59,00

99

Estrella López Boudón

R/ Cascas, 105, 15300 Betanzos, A Coruña

122

81

Carras

M. alto

161,00

111,00

100

Celia García Castro

Cima de Vila, 15, Suegos, 27279 Pol, Lugo

122

80

Carras

Piñeiral

173,00

189,00

101

José Polín Castiñeira

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

125

459

Carras

M. baixo

319,00

102

Baltasara Teijeiro López

San Xiao de Vilachá, 20, 27163 O Corgo, Lugo

125

461

Chousa de Carras

Prado

187,00

103

Ricardo Dorado Campos

Porto,1, 27279 Pol, Lugo

122

79

Caída

Carras

M. alto

20,00

9,00

104

Jesús Otero Castiñeira

Vigo, 16, Suegos, 27279 Pol, Lugo

122

78

Caída

M. alto

74,00

125,00

105

José Manuel Rubiños Varela

R/ do Emigrante, 28, Mosteiro, 27270 Pol, Lugo

122

77

Caída

M. alto

49,00

84,00

106

Antonio Gandoy González

R/ Camiño de Friás, 7, 1º, 27003 Lugo

122

75

Caída

M. alto

167,00

101,00

107

Sergio Varela Varela

Suegos, 7, 27279 Pol, Lugo

122

74

Caída

M. alto

108,00

74,00

108

Hdos. Arcadio Pérez Gandoy. Rpta. Arcadio Pérez Vázquez

Suegos, 15, 27279 Pol, Lugo

122

73

Caída

M. alto

118,00

108,00

109

José Freire Torres

Suegos, 6, 27279 Pol, Lugo

122

72

Caída

M. alto

4,00

110

Baltasara Teijeiro López

San Xiao de Vilachá, 20, 27163 O Corgo, Lugo

122

275

Cadaval

M. alto

130,00

52,00

111

Baltasara Teijeiro López

San Xiao de Vilachá, 20, 27163 O Corgo, Lugo

125

730

Chousa de Carras

M. alto

5,00

112

María Carmen Castiñeira Ferreiro

R/ Doutor Fleming, 3, 2º dta., 27002 Lugo

125

731

Chousa de Carras

M. alto

7,00

113

Baltasara Teijeiro López

San Xiao de Vilachá, 20, 27163 O Corgo, Lugo

125

732

Chousa de Carras

M. alto

19,00

114

María Carmen Castiñeira Ferreiro

R/ Doutor Fleming, 3, 2º dta., 27002 Lugo

122

276

Carras

M. alto

83,00

54,00

115

Baltasara Teijeiro López

San Xiao de Vilachá, 20, 27163 O Corgo, Lugo

122

277

Cardal

M. alto

133,00

109,00

116

María Carmen Castiñeira Ferreiro

R/ Doutor Fleming, 3, 2º dta., 27002 Lugo

122

281

Cardal

M. alto

35,00

38,00

117

María Carmen Castiñeira Ferreiro

R/ Doutor Fleming, 3, 2º dta., 27002 Lugo

122

278

Cardal

M. alto

31,00

36,00

118

José Polín Castiñeira

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

122

279

Barreirón

M. alto

20,00

48,00

119

Antonio Gandoy González

R/ Camiño de Friás, 7, 1º, 27003 Lugo

122

280

Agriña

M. alto

92,00

120

Margarita Gandoy Domínguez

R/ Valdelasfuentes, 11, 5º, 2ª B, 28100 Alcobendas, Madrid

125

469

Careas

M. alto

290,00

121

Baltasara Teijeiro López

San Xiao de Vilachá, 20, 27163 O Corgo, Lugo

125

470

Chousa de Candal

M. alto

19,00

122

Antonio Gandoy González

R/ Camiño de Friás, 7, 1º, 27003 Lugo

122

294

Barreirón

M. alto

20,00

82,00

123

Baltasara Teijeiro López

Suegos, 2, 27279 Pol, Lugo

122

282

Barreirón

Piñeiral

165,00

119,00

124

José Antonio Marey Neira

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

122

295

Barreirón

Eucaliptos

102,00

53,00

125

Baltasara Teijeiro López

San Xiao de Vilachá, 20, 27163 O Corgo, Lugo

122

283

Barreirón

Piñeiral

277,00

139,00

126

María Carmen Castiñeira Ferreiro

R/ Doutor Fleming, 3, 2º dta., 27002 Lugo

122

285

Barreirón

Piñeiral

397,00

147,00

127

José Antonio Marey Neira

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

122

286

Barreirón

Prado

604,00

158,00

128

Hdos. Arcadio Pérez Gandoy. Rpta. Arcadio Pérez Vázquez

Suegos, 15, 27279 Pol, Lugo

122

67

Vedro

M. alto

846,00

425,00

129

Concello de Pol

Praza Galicia, 1, Mosteiro, 27270 Pol Lugo

120

1

Agra de Novas

Prado

141,00

130

María Carmen Castiñeira Ferreiro

R/ Doutor Fleming, 3, 2º dta., 27002 Lugo

120

2

Neves

Piñeiral

989,00

131

Enriqueta Teijeiro López

Rolda Fontiñas, 194, 6º C, 27002 Lugo

122

148

Malata

Piñeiral

272,00

385,00

132

Pilar Domínguez López

R/ Camiño de Friás, 7, 1º, 27003 Lugo

120

4

Neves

Labor

7,00

133

José Antonio Marey Neira

Suegos, 2, 27279 Pol, Lugo

120

5

Neves

Labor

2,00

134

Manuel Domínguez López

Avda. de España, 12, 2º B, 28220 Majadahonda, Madrid

120

12

Agra das Neves

M. alto

18,00

135

Ricardo Pérez Gandoy

R/ Rolda da Muralla, 113, 27001 Lugo

121

127

Monte Cotelo

M. alto

191,00

108,00

136

Hdos. Arcadio Pérez Gandoy. Rpta. Arcadio Pérez Vázquez

Suegos, 15, 27279 Pol, Lugo

121

129

Cotelo

Piñeiral

121,00

61,00

137

Manuel Domínguez López

Avda. de España, 12, 2º B, 28220 Majadahonda, Madrid

121

130

Cotelo

M. alto

167,00

81,00

138

José Freire Torres

Suegos, 6, 27279 Pol, Lugo

121

131

Cotelo

Piñeiral

254,00

136,00

139

Hdos. Arcadio Pérez Gandoy. Rpta. Arcadio Pérez Vázquez

Suegos, 15, 27279 Pol, Lugo

121

133

Cotelo

M. alto

65,00

79,00

140

Hdos. Arcadio Pérez Gandoy. Rpta. Arcadio Pérez Vázquez

Suegos, 15, 27279 Pol, Lugo

121

135

Cotelo

Eucaliptos

27,00

131,00

141

María Carmen Castiñeira Ferreiro

R/ Doutor Fleming, 3, 2º dta., 27002 Lugo

121

136

Cotelo

M. alto

51,00

142

Manuela López Díaz

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

120

11

Cabana

Labor

141,00

143

Celia García Castro

Cima de Vila, 15, Suegos, 27279 Pol, Lugo

120

13

Agra das Neves

Eucaliptos

102,00

144

José Freire Torres

Suegos, 6, 27279 Pol, Lugo

120

14

Agra das Neves

Piñeiral

173,00

145

José Gandoy González

Avda. Coruña, 337, 7º D, 27003 Lugo

120

15

Agra das Neves

Eucaliptos

169,00

146

Edelmira Veiga Varela

Cima de Vila, 5, Suegos, 27279 Pol, Lugo

120

16

Agra das Neves

M. alto

117,00

147

José Freire Torres

Suegos, 6, 27279 Pol, Lugo

121

140

Monte Cotelo

M. alto

21,00

83,00

148

Edelmira Veiga Varela

Cima de Vila, 5, Suegos, 27279 Pol, Lugo

121

137

Monte Cotelo

M. alto

22,00

22,00

149

José Antonio Rodríguez Novo

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

121

141

Monte Cotelo

M. alto

33,00

23,00

150

María Carmen Castiñeira Ferreiro

R/ Doutor Fleming, 3, 2º dta., 27002 Lugo

121

142

Cotelo

M. alto

39,00

23,00

151

María Carmen Campos Santos

Cabozas, s/n, Montecubeiro, 27279 Castroverde, Lugo

121

143

Cotelo

M. alto

63,00

33,00

152

Enriqueta Teijeiro López

Rolda Fontiñas, 194, 6º C, 27002 Lugo

121

138

Cotelo

Eucaliptos

104,00

61,00

153

María Esther Domínguez López

R/ Cabañas, 18, 2º, 15009

A Coruña

121

139

Cotelo

M. alto

115,00

75,00

154

Antonio Gandoy González

R/ Camiño de Friás, 7, 1º, 27003 Lugo

121

144

Cotelo

Eucaliptos

182,00

240,00

155

José Luis López Rodríguez

Cima de Vila, s/n, Suegos, 27279 Pol, Lugo

120

19

Granxo

Prado

24,00

156

Jesús Otero Castiñeira

Rúa Fontiñas, 27, 7º, 27003 Lugo

120

247

Granxo

M. alto

30,00

157

Concello de Pol

Praza Galicia, 1, Mosteiro, 27270 Pol, Lugo

120

248

Cabana

M. alto

209,00

158

Manuel Labrada López

Cima de Vila, s/n, Suegos, 27279 Pol, Lugo

120

249

Chousa

Labor

491,00

159

María Carmen Campos Santos

Cabozas, s/n, Montecubeiro, 27279 Castroverde, Lugo

120

252

Cotelo

Carballos

336,00

160

María Carmen López Queizán

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

121

147

Cotelo

Piñeiral

17,00

33,00

161

María Esther Domínguez López

R/ Cabañas, 18, 2º, 15009

A Coruña

121

148

Monte Cotelo

Piñeiral

24,00

29,00

162

Manuel Labrada López

Cima de Vila, s/n, Suegos, 27279 Pol, Lugo

121

149

Monte Cotelo

Prado

184,00

144,00

163

José Freire Torres

Suegos, 6, 27279 Pol, Lugo

121

153

Monte Cotelo

Carballos

30,00

21,00

164

María Esther Domínguez López

R/ Cabañas, 18, 2º, 15009

A Coruña

121

155

Cotelo

Carballos

26,00

17,00

165

José López Varela

Cima de Vila, 4, Suegos, 27279 Pol, Lugo

121

156

Cotelo

Carballos

488,00

32,00

166

Antonio Gandoy González

R/ Camiño de Friás, 7, 1º, 27003 Lugo

121

157

Cotelo

Carballos

97,00

56,00

167

Manuel Domínguez López

Avda. de España, 12, 2º B, 28220 Majadahonda, Madrid

121

158

Cotelo

Carballos

192,00

106,00

168

José Polín Castiñeira

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

121

159

Cotelo

Carballos

669,00

211,00

169

José Freire Torres

Suegos, 6, 27279 Pol, Lugo

121

160

Cotelo

Carballos

196,00

18,00

170

Manuel Domínguez López

Avda. de España, 12, 2º B, 28220 Majadahonda, Madrid

121

162

Cotelo

Carballos

128,00

45,00

171

Ricardo Pérez Gandoy

Rolda, 11, 1º esq., 27001 Lugo

121

163

Cotelo

Carballos

113,00

41,00

172

Fiscal da Audiencia Provincial (descoñecido)

Praza Avilés, s/n, 27001 Lugo

121

164

Cotelo

Carballos

82,00

30,00

173

Estrella López Boudón

R/ Cascas, 105, 15300 Betanzos, A Coruña

121

165

Cotelo

Carballos

93,00

34,00

174

José Polín Castiñeira

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

121

166

Cotelo

Carballos

93,00

33,00

175

María Carmen Campos Santos

Cabozas, s/n, Montecubeiro, 27279 Castroverde, Lugo

121

167

Cotelo

Carballos

122,00

41,00

176

Manuel Campos Quintela

Folgueiras, 2, Suegos, 27279 Pol, Lugo

121

172

Cotelo

M. alto Prado

475,00

691,00

224,00

177

José Antonio Marey Neira

Suegos, 2, 27279 Pol, Lugo

121

173

Cotelo

M. alto

74,00

178

María Carmen Castiñeira Ferreiro

R/ Doutor Fleming, 3, 2º dta., 27002 Lugo

121

174

Cotelo

M. alto

166,00

297,00

179

Eulogio López Varela

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

121

175

Cotelo

M. alto

143,00

413,00

180

Antonio Gandoy González

R/ Camiño de Friás, 7, 1º, 27003 Lugo

121

176

Monte Cotelo

M. alto

525,00

511,00

181

María Carmen Domínguez López

R/ Rolda da Muralla, 113, 27001 Lugo

121

178

Cotelo

M. alto

232,00

280,00

182

José Freire Torres

Suegos, 6, 27279 Pol, Lugo

121

179

Cotelo

M. alto

244,00

184,00

183

José López Varela

Cima de Vila, 4, Suegos, 27279 Pol, Lugo

121

180

Cotelo

M. alto

206,00

201,00

184

José Polín Castiñeira

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

121

114

Cotelo

M. alto

10,00

185

José María Díaz Varela

Cima de Vila, 14, Suegos, 27279 Pol, Lugo

121

122

Cotelo

M. alto

34,00

186

María Carmen Campos Santos

Cabozas, s/n, Montecubeiro, 27279 Castroverde, Lugo

121

113

Cotelo

M. alto

37,00

187

José Fernández Bascuas

Cima de Vila, 1, Suegos, 27279 Pol, Lugo

121

112

Cotelo

M. alto

723,00

745,00

188

José Antonio Marey Neira

Suegos, 2, 27279 Pol, Lugo

121

110

Cotelo

Eucaliptos

301,00

593,00

189

María Carmen Castiñeira Ferreiro

R/ Doutor Fleming, 3, 2º dta., 27002 Lugo

121

107

Cotelo

Eucaliptos

167,00

349,00

190

Enriqueta Teijeiro López

Rolda Fontiñas, 194, 6º C, 27002 Lugo

121

105

Cotelo

Eucaliptos

105,00

18,00

268,00

191

Enriqueta Teijeiro López

Rolda Fontiñas, 194, 6º C, 27002 Lugo

121

104

Cotelo

Eucaliptos

37,00

37,00

372,00

192

Enriqueta Teijeiro López

Rolda Fontiñas, 194, 6º C, 27002 Lugo

121

101

Cotelo

Eucaliptos

2,00

450,00

193

Enriqueta Teijeiro López

Rolda Fontiñas, 194, 6º C, 27002 Lugo

121

100

Cotelo

Prado

360,00

194

Martín López López

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

121

97

Monte Cotelo

Prado

1.016,00

195

Martín López López

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

121

79

Prado da Pista

Prado

2.339,00

196

Enriqueta Teijeiro López

Rolda Fontiñas, 194, 6º C, 27002 Lugo

121

99

Cotelo

Prado

126,00

197

Enriqueta Teijeiro López

Rolda Fontiñas, 194, 6º C, 27002 Lugo

121

102

Cotelo

Prado

1,00

153,00

198

Enriqueta Teijeiro López

Rolda Fontiñas, 194, 6º C, 27002 Lugo

121

103

Cotelo

Eucaliptos

14,00

144,00

199

Enriqueta Teijeiro López

Rolda Fontiñas, 194, 6º C, 27002 Lugo

121

106

Cotelo

M. alto

6,00

21,00

114,00

200

José Manuel Castiñeira Prado

R/ Parga Cerezo, 4, 5º C, 27002 Lugo

121

108

Cotelo

M. alto

12,00

19,00

66,00

201

José Marey Varela

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

121

109

Cotelo

M. alto

24,00

37,00

88,00

202

José Fernández Bascuas

Cima de Vila, 1, Suegos, 27279 Pol, Lugo

121

111

Cotelo

M. alto

33,00

33,00

17,00

203

Manuela López Díaz

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

121

18

Cotelo

Labor

598,00

204

Manuela López Díaz

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

121

20

Cotelo

Labor

20,00

32,00

343,00

205

Edelmira Veiga Varela

Cima de Vila, 5, Suegos, 27279 Pol, Lugo

121

21

Granda Castelo

M. alto

176,00

121,00

84,00

206

Estrella López Boudón

R/ Cascas, 105, 15300 Betanzos, A Coruña

121

17

Cotelo

Carballos

82,00

72,00

207

José Antonio Marey Neira

Suegos, 2, 27279 Pol, Lugo

121

16

Granda de Cotelo

Labor

27,00

208

Manuel Domínguez López

Avda. de España, 12, 2º B, 28220 Majadahonda, Madrid

121

15

Granda de Cotelo

Carballos Prado

1.265,00

1.108,00

209

José Antonio Rodríguez Novo

Cima de Vila, 9, Suegos, 27279 Pol, Lugo

120

254

Cabana Vedro

Labor

30,00

210

Martín López López

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

120

253

Cabana

Labor

162,00

211

Martín López López

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

120

170

O Poste

Labor

1.185,00

65,00

212

Manuel Domínguez López

Avda. de España, 12, 2º B, 28220 Majadahonda, Madrid

120

167

Foro

Prado

4,00

23,00

213

María Carmen Domínguez López

R/ Rolda da Muralla, 113, 27001 Lugo

120

168

Foro

Prado

222,00

236,00

214

Margarita López López

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

120

172

Riago

Labor

56,00

215

María Carmen López Queizán

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

120

173

O Poste

Labor

77,00

216

María Carmen Domínguez López

Rolda, 113, 27001 Lugo

120

169

Foro

Prado

434,00

297,00

217

José Antonio Marey Neira

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

120

135

O Porta

M. alto

30,00

218

José Antonio Rodríguez Novo

Cima de Vila, 9, Suegos, 27279 Pol, Lugo

120

131

O Poste

M. alto

45,00

219

Manuel Labrada López

Cima de Vila, s/n, Suegos, 27279 Pol, Lugo

120

130

O Poste

M. alto

49,00

220

Pilar Domínguez López

R/ Camiño de Friás, 7, 1º, 27003 Lugo

120

129

O Poste

M. alto

53,00

221

Edelmira Veiga Varela

Cima de Vila, 5, Suegos, 27279 Pol, Lugo

120

128

O Poste

M. alto

86,00

222

María Carmen Domínguez López

R/ Rolda da Muralla, 113, 27001 Lugo

120

137

Chouza

Prado

273,00

223,00

223

Manuel Campos Quintela

Folgueiras, 2, Suegos, 27279 Pol, Lugo

120

109

Fóra da Peza

Prado

574,00

224

Manuel Campos Quintela

Folgueiras, 2, Suegos, 27279 Pol, Lugo

120

136

Costa da Fonte

Prado

565,00

303,00

225

María Carmen Domínguez López

R/ Rolda da Muralla, 113, 27001 Lugo

120

108

Tras Cadaveiras

Prado

39,00

226

Edelmira Veiga Varela

Cima de Vila, 5, Suegos, 27279 Pol, Lugo

120

105

Camiño de Lugo

Prado

440,00

227

José Valiño Abraira

Lea, 3, 27279 Pol, Lugo

120

104

O Poste

Prado

151,00

228

María Carmen Domínguez López

R/ Rolda da Muralla, 113, 27001 Lugo

120

103

Tras Cadaveiras

Prado

32,00

229

José Pérez Balsa

Castelo,1, Montecubeiro, 27128 Castroverde, Lugo

120

101

O Poste

Prado

121,00

230

José Pérez Balsa

Castelo,1, Montecubeiro, 27128 Castroverde, Lugo

119

732

O Poste

Prado

201,00

231

Antonio Gandoy González

R/ Camiño de Friás, 7, 1º, 27003 Lugo

119

822

Tras das Cadaveiras

Labor

34,00

232

José Valiño Abraira

Lea, 3, 27279 Pol, Lugo

119

819

O Poste

Labor

85,00

233

María Carmen López Queizán

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

119

787

Camiño de Lugo

Prado

294,00

234

Manuel Campos Quintela

Folgueiras, 2, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

799

Carreiros

Prado

65,00

235

María Carmen Domínguez López

R/ Rolda da Muralla, 113, 27001 Lugo

119

731

Reguiño

M. baixo

103,00

236

José María Díaz Varela

Cima de Vila, 14, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

733

Reguiño

Prado

125,00

237

José Freire Torres

Suegos, 6, 27279 Pol, Lugo

119

802

Chousa Nova

M. baixo

196,00

238

María Carmen López Queizán

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

119

788

Chousa Longa

Prado

586,00

168,00

239

Celia García Castro

Cima de Vila, 15, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

803

Chousa Longa

M. alto

211,00

69,00

240

María Carmen Domínguez López

R/ Rolda da Muralla, 113, 27001 Lugo

119

734

Reguiño

M. alto

793,00

86,00

241

José María Díaz Varela

Cima de Vila, 14, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

736

Reguiño

Prado

103,00

323,00

242

Manuel Campos Quintela

Folgueiras, 2, Suegos, 272798 Pol, Lugo

119

718

Chousas

Prado

308,00

792,00

243

Antonio Gandoy González

R/ Camiño de Friás, 7, 1º, 27003 Lugo

119

735

Reguiño

Piñeiral

166,00

244

Manuel Labrada López e outros

Suegos, 10, 27279 Pol, Lugo

119

486

Sobre Cervantes

Piñeiral

939,00

245

José Luis López Rodríguez e outros

Suegos, 3, 27279 Pol, Lugo

119

722

Monciro

Piñeiral

254,00

347,00

246

José Luis López Rodríguez e outros

Suegos, 3, 27279 Pol, Lugo

119

719

Monciro

Piñeiral

136,00

505,00

247

José Manuel Rodríguez López e outros

Suegos, 8, 27279 Pol, Lugo

119

162

Monciro

Piñeiral

325,00

248

Manuel Labrada López e outros

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

119

202

Monciro

Piñeiral

2.709,00

267,00

10.120,00

249

Domingo Cendal López e outros

R/ La Florida, 6, 27890 Cervo, Lugo

119

181

Monciro

Piñeiral

805

2.180,00

4,00

250

José Luis López Rodríguez e outros

Suegos, 3, 27279 Pol, Lugo

119

720

Reguiño

Piñeiral

913,00

251

José Luis López Rodríguez e outros

Suegos, 3, 27279 Pol, Lugo

119

721

Reguiño

Piñeiral

1.365,00

406,00

252

María Carmen Domínguez Barreiro

R/ Azumara, 17, Mosteiro, 27270 Pol, Lugo

119

248

Pena Pereira

Piñeiral

546,00

614,00

253

Domingo Cendal López e outros

R/ La Florida, 6, 27890 Cervo, Lugo

119

182

Monciro

Piñeiral

108,00

218,00

254

Manuel Labrada López e outros

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

119

203

Monciro

Piñeiral

1.631,00

490,00

255

Domingo Cendal López e outros

R/ La Florida, 6, 27890 Cervo, Lugo

119

183

Monciro

Piñeiral

226,00

609,00

256

Manuel Varela Prado

Colón, 7, 28292 Navalquejido, El Escorial, Madrid

119

254

Monciro

Piñeiral

1.231,00

674,00

257

Edelmira Veiga Varela

Cima de Vila, 5, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

255

Pena Pedreiro

Piñeiral

59,00

334,00

258

Daniel Labrada Otero

Vigo, 16, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

473

Monte Silvareira

Piñeiral

15,00

259

Edelmira Veiga Varela

Cima de Vila, 5, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

474

Monte Silvareira

Piñeiral

65,00

260

José Freire Torres

Suegos, 6, 27279 Pol, Lugo

119

262

Monciro

Piñeiral

80,00

261

María Esther Domínguez López

R/ Cabañas, 18, 2º, 15009

A Coruña

119

267

Monciro

Piñeiral

208,00

262

Fiscal da Audiencia Provincial (descoñecido)

Praza Avilés, s/n, 27001 Lugo

119

261

Monciro

Piñeiral

1.465,00

541,00

263

José Polín Castiñeira

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

119

359

Monciro

Piñeiral

352,00

366,00

264

Estrella López Boudón

R/ Cascas, 105, 15300 Betanzos, A Coruña

119

358

Monciro

Piñeiral

12,00

265

Antonio Gandoy González

R/ Camiño de Friás, 7, 1º, 27003 Lugo

119

360

Regos

Piñeiral

113,00

169,00

266

Edelmira Veiga Varela

Cima de Vila, 5, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

277

Lagoa

Piñeiral

477,00

104,00

267

Manuela López Díaz

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

119

361

Regas das Herbas

Piñeiral

17,00

268

José López López

Cima de Vila, 4, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

362

Monciro

Piñeiral

21,00

269

Enriqueta Teijeiro López

Rolda Fontiñas, 194, 6º C, 27002 Lugo

119

363

monicito

Piñeiral

12,00

2,00

270

Manuel Labrada López

Cima de Vila, s/n, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

364

Monciro

Piñeiral

16,00

24,00

271

José Polín Castiñeira

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

119

365

Monciro

Piñeiral

16,00

46,00

272

José Gandoy González

Avda. Coruña, 337, 7º D, 27003 Lugo

119

366

Regó

Piñeiral

23,00

100,00

273

Manuel Varela Prado

Colón, 7, 28292 Navalquejido, El Escorial, Madrid

119

367

Monciro

Piñeiral

13,00

74,00

274

José Luis López Rodríguez

Cima de Vila, s/n, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

368

Monciro

Piñeiral

15,00

93,00

275

María Carmen Campos Santos

Cabozas, s/n, Montecubeiro, 27279 Castroverde, Lugo

119

369

Monciro

Piñeiral

17,00

119,00

276

José Gandoy González

Avda. Coruña, 337, 7º D, 27003 Lugo

119

370

Monciro

Piñeiral

4,00

16,00

125,00

277

Sergio Varela Varela

Suegos, 7, 27279 Pol, Lugo

119

371

Monciro

Piñeiral

5,00

20,00

169,00

278

Edelmira Veiga Varela

Cima de Vila, 5, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

372

Monciro

Piñeiral

5,00

18,00

155,00

279

José Luis Flores Piñeira

Avda. Fontiñas, 39, 27002 Lugo

119

373

Monciro

Piñeiral

6,00

19,00

168,00

280

Manuela Rodríguez Marey

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

119

374

Monciro

Piñeiral

5,00

16,00

157,00

281

José Labrada Díaz

Suegos, 11, 27279 Pol, Lugo

119

375

Monciro

Piñeiral

7,00

20,00

185,00

282

Manuel Campos Quintela

Folgueiras, 2, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

376

Monciro

Piñeiral

11,00

19,00

166,00

283

José Vilariño Abraia

Lea, 3, 27279 Pol, Lugo

119

377

Monciro

Piñeiral

32,00

27,00

228,00

284

Manuela Rodríguez Marey

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

119

378

Monciro

Piñeiral

55,00

27,00

192,00

285

Estrella López Boudón

R/ Cascas, 105, 15300 Betanzos, A Coruña

119

379

Monciro

Piñeiral

86,00

30,00

154,00

286

Edelmira Veiga Varela

Cima de Vila, 5, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

380

Regó das Herbas

Piñeiral

86,00

33,00

71,00

287

José Polín Castiñeira

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

119

381

Regó das Herbas

Piñeiral

24,00

13,00

1,00

288

María Carmen Domínguez López

R/ Rolda da Muralla, 113, 27001 Lugo

119

382

Regó das Herbas

Piñeiral

27,00

17,00

289

Antonio Varela Neira

Vigo, 6, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

383

Monciro

Piñeiral

29,00

24,00

290

Manuel Campos Quintela

Folgueiras, 2, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

384

Regó Oscuro

Piñeiral

70,00

88,00

291

José Antonio Marey Neira

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

119

253

Pena do Pedreiro

Piñeiral

214,00

99,00

292

José Polín Castiñeira

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

119

258

Monciro

Piñeiral

193,00

266,00

293

Domingo Cendal López

R/ La Florida, 6, 27890 Cervo, Lugo

119

257

Monciro

Piñeiral

356,00

543,00

294

José Labrada Díaz

Suegos, 11, 27279 Pol, Lugo

119

251

Monciro

Piñeiral

288,00

295

José Gandoy González

Avda. Coruña, 337, 7º D, 27003 Lugo

119

249

Monciro

Piñeiral

948,00

113,00

205,00

6.684,00

296

Celia García Castro

Cima de Vila, 15, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

256

Monciro

Piñeiral

1.458,00

21,00

99,00

3.103,00

297

Antonio Varela Neira

Vigo, 6, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

278

Monciro

Piñeiral

171,00

92,00

298

José Vilariño Abraia

Lea, 3, 27279 Pol, Lugo

119

279

Monciro

Piñeiral

154,00

94,00

299

Manuela Rodríguez Marey

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

119

280

Monciro

Piñeiral

145,00

94,00

300

José Luis López Rodríguez

Cima de Vila, s/n, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

281

Monciro

Piñeiral

121,00

79,00

301

Manuela López Díaz

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

119

282

Monciro

Piñeiral

117,00

32,00

302

Ana Mª Otero Sanjurjo

Serés, 2, 27126 Castroverde, Lugo

119

283

Monciro

Piñeiral

73,00

303

Manuel Varela Prado

Colón, 7, 28292 Navalquejido, El Escorial, Madrid

119

284

Monciro

Piñeiral

7,00

304

Manuel Campos Quintela

Folgueiras, 2, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

302

Lagoa

Piñeiral

5,00

491,00

305

Eulogio López Varela

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

119

303

Lagoa

Piñeiral

26,00

893,00

306

Hdos. Arcadio Pérez Gandoy. Rpta. Arcadio Pérez Vázquez

Suegos, 15, 27279 Pol, Lugo

119

304

Monciro

Piñeiral

3,00

45,00

1.069,00

307

José Polín Castiñeira

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

119

305

Monciro

Piñeiral

21,00

85,00

1.158,00

308

Edelmira Veiga Varela

Cima de Vila, 5, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

306

Monciro

Piñeiral

79,00

34,00

159,00

1.089,00

309

Estrella López Boudón

R/ Cascas, 105, 15300 Betanzos, A Coruña

119

308

Monciro

Piñeiral

502,00

10,00

51,00

820,00

310

Manuel Varela Prado

Colón, 7, 28292 Navalquejido, El Escorial, Madrid

119

309

Monciro

Piñeiral

119,00

3,00

730,00

311

José Luis López Rodríguez

Cima de Vila, s/n, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

310

Monciro

Piñeiral

647,00

2,00

698,00

312

Sergio Varela Varela

Suegos, 7, 27279 Pol, Lugo

119

311

Monciro

Piñeiral

483,00

846,00

313

Daniel Labrada Otero

Vigo, 16, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

312

Monciro

Piñeiral

223,00

110,00

524,00

314

Manuela López Díaz

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

119

313

Monciro

Piñeiral

17,00

126,00

214,00

315

José Valiño Marey

Lea, 3, 27279 Pol, Lugo

119

314

Monciro

Piñeiral

124,00

316

Manuela Rodríguez Marey

Suegos, s/n, 27279 Pol, Lugo

119

315

Monciro

Piñeiral

84,00

317

Manuel Campos Quintela

Folgueiras, 2, Suegos, 272798 Pol, Lugo

119

316

Monciro

Piñeiral

40,00

318

Celia García Castro

Cima de Vila, 15, Suegos, 27279 Pol, Lugo

119

317

Monciro

Piñeiral

4,00

Subestación

13

MVMC de Serés. Rpta. Fernando Bouzas Díaz

Serés, 33, 27126 Lugo

19

736

Monciro

Piñeiral Prado

2.200,00