Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 32 Mércores, 15 de febreiro de 2017 Páx. 7013

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

ORDE do 10 de febreiro de 2017 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2017.

O título II da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, dedica o capítulo II a regular as retribucións de todo o persoal ao servizo da Comunidade Autónoma, que, en consonancia co disposto no artigo 11 da mencionada lei, non experimentarán ningún incremento con respecto ás vixentes en 31 de decembro de 2016, sen prexuízo da recuperación dos conceptos retributivos minorados como consecuencia do axuste retributivo recollido na Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.

Esta orde redáctase en circunstancias excepcionais encontrándose prorrogados os orzamentos xerais do Estado do ano 2016. Tendo en conta que unha parte importante das retribucións dos empregados públicos se regula na normativa básica do Estado, a vixencia desta orde está condicionada por esta circunstancia e deberá ser actualizada no momento da aprobación dos orzamentos xerais do Estado do ano 2017.

Coa finalidade, pois, de facilitar a confección das nóminas do persoal ao servizo da comunidade autónoma, esta consellería dita as seguintes instrucións, que se limitan a aplicar o disposto na mencionada Lei 1/2017, do 8 de febreiro.

DISPOÑO:

Artigo único

Apróbanse as seguintes instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2017.

Primeira. Contía das retribucións dos altos cargos e das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior

1. Con efectos do 1 de xaneiro de 2017, as contías das retribucións dos altos cargos da Administración da Comunidade Autónoma, dos membros do Consello de Contas de Galicia, así como as dos altos cargos do Consello Consultivo de Galicia aprobadas no artigo 17 da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, son as que se reflicten no anexo I desta orde.

2. De conformidade co establecido no artigo 19 da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, as retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior son as que se reflicten no anexo I desta orde.

As retribucións a que se refire o parágrafo anterior imputaranse ao concepto orzamentario 100.00 dentro do programa correspondente.

Segunda. Contía das retribucións dos funcionarios públicos que desempeñan postos de traballo para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

1. Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2017, os funcionarios públicos que desempeñen postos de traballo para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, percibirán as retribucións básicas, o complemento de destino e as pagas extraordinarias correspondentes aos meses de xuño e decembro nas contías que se detallan nos anexos II e III desta orde.

2. A contía mensual do complemento específico, co importe que se detalla no anexo IV desta orde, non experimentará incremento respecto da vixente en 31 de decembro de 2015 e percibirase en catorce mensualidades.

3. As contías das retribucións do persoal docente non universitario establecidas polos acordos do Consello da Xunta de Galicia do 16 e do 23 de xaneiro de 1992, do 27 de xullo de 2006 e polo Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo, son as que se reflicten no anexo V desta orde. Así mesmo, mediante o Decreto 120/2002, do 22 de marzo, regúlase a consolidación parcial do complemento específico dos directores dos centros escolares públicos. A porcentaxe de consolidación relaciónase no citado anexo V.

De igual maneira, e con respecto ás pagas extraordinarias deste persoal, seralles de aplicación o establecido no punto tres desta instrución.

4. Os complementos persoais e transitorios recoñecidos en cumprimento do disposto no artigo 10.1 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, serán absorbidos por calquera mellora retributiva, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo.

Para os efectos da absorción prevista no parágrafo anterior, en ningún caso se considerarán os trienios, o complemento de produtividade nin as gratificacións por servizos extraordinarios.

Terceira. Devindicación de retribucións

1. A diferenza, en cómputo mensual, entre a xornada regulamentaria de traballo e a efectivamente realizada polo funcionario dará lugar, salvo xustificación, á correspondente dedución proporcional de haberes, para o que se terá en conta o disposto na Orde conxunta da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de Facenda do 20 de decembro de 2013, pola que regula a acreditación, a xornada e o horario de traballo, a flexibilidade horaria e o teletraballo dos empregados públicos no ámbito da Administración xeral e do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia e, se é o caso, na súa normativa de desenvolvemento.

Para o cálculo do valor hora aplicable á dita dedución tomarase como base a totalidade das retribucións íntegras mensuais que perciba o funcionario dividida entre o número de días naturais do correspondente mes e, pola súa vez, este resultado entre o número de horas que o funcionario teña obrigación de cumprir, de media, cada día.

No caso de toma de posesión no primeiro destino, no de cesamento no servizo activo, no de licenzas sen dereito a retribución e, en xeral, nos supostos de dereitos económicos que normativamente deban liquidarse por días, ou con redución ou dedución proporcional de retribucións, deberá aplicarse o sistema de cálculo establecido no parágrafo anterior.

2. Cando, con suxeición á normativa vixente, o funcionario realice unha xornada inferior á normal, a contía das súas retribucións determinarase na forma prevista nas normas ditadas para a aplicación do réxime retributivo a que estea suxeito.

a) Os funcionarios que realicen unha xornada de traballo reducida conforme o artigo 106 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e o artigo 48. g) do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, experimentarán a redución correspondente en cada caso, sobre a totalidade das súas retribucións básicas e complementarias, con inclusión dos trienios.

Para o cálculo do valor hora aplicable á dita redución nas pagas ordinarias, tomarase como base a totalidade das retribucións íntegras mensuais que perciba o funcionario dividida entre o número de días naturais do correspondente mes e, pola súa vez, este resultado entre o número de horas que o funcionario teña a obriga de cumprir, de media, cada día.

O importe total da paga extraordinaria afectada por un período de tempo en xornada reducida será o correspondente á suma dos respectivos importes de cada un dos dous períodos, con e sen redución de xornada, dos seis meses computables nas ditas pagas, segundo o seguinte sistema de cálculo:

Para o período ou períodos non afectados pola redución de xornada pero incluídos nos seis meses anteriores á súa devindicación, sobre a dita devindicación cando o número de días é inferior ao do total computable nela, dividirase a contía da paga extraordinaria que, na data do 1 de xuño ou 1 de decembro, segundo os casos, se devindicaría na xornada completa por un período de seis meses, entre cento oitenta e dous (cento oitenta e tres en anos bisestos) ou cento oitenta e tres días, respectivamente, multiplicando este resultado polo número de días en que se prestase servizo sen redución de xornada.

Para o período ou períodos afectados pola xornada reducida, aplicarase o mesmo sistema de cálculo anterior, pero tomando como dividendo a citada contía reducida de forma proporcional á propia redución de xornada.

b) Aos restantes tipos de xornada reducida, se é o caso, aplicaráselles a redución de retribución establecida na súa normativa específica.

3. As retribucións básicas e complementarias que se teña dereito a percibir con carácter fixo e periodicidade mensual faranse efectivas por mensualidades completas e con referencia á situación e dereitos do funcionario referidos ao primeiro día hábil do mes a que correspondan, agás nos seguintes casos, en que se liquidarán por días:

a) No mes de toma de posesión do primeiro destino na Comunidade Autónoma nun corpo ou escala, no de reingreso ao servizo activo e no de incorporación por conclusión de licenzas sen dereito a retribución.

b) No mes de iniciación de licenzas sen dereito a retribución.

c) No mes en que se cese no servizo activo na Comunidade Autónoma, incluído o derivado dun cambio de corpo ou escala de pertenza, agás que sexa por motivos de falecemento, xubilación ou retiro de funcionarios suxeitos ao réxime de clases pasivas do Estado e, en xeral, a calquera réxime de pensións públicas que se devindiquen por mensualidades completas desde o primeiro día do mes seguinte ao de nacemento do dereito.

4. As pagas extraordinarias devindicaranse o primeiro día hábil dos meses de xuño e decembro e con referencia á situación e dereitos do funcionario nas ditas datas, agás nos seguintes casos:

a) Cando o tempo de servizos prestados na Administración da Comunidade Autónoma ata o día en que se devindique a paga extraordinaria non comprenda a totalidade dos seis meses inmediatos anteriores aos meses de xuño ou decembro, o importe da paga extraordinaria reducirase proporcionalmente, computando cada día de servizos prestados no importe resultante de dividir a contía da paga extraordinaria que na data da súa devindicación lle correspondese por un período de seis meses entre cento oitenta e dous (cento oitenta e tres en anos bisestos) ou cento oitenta e tres, respectivamente.

b) Os funcionarios en servizo activo que se encontren gozando de licenzas sen dereito a retribución nas datas indicadas devindicarán a correspondente paga extraordinaria, pero a súa contía experimentará a redución proporcional prevista na alínea a) anterior.

c) No caso de cesamento no servizo activo na Comunidade Autónoma, incluído o derivado dun cambio de corpo ou escala de pertenza, a última paga extraordinaria devindicarase o día de cesamento e con referencia á situación e dereitos do funcionario na dita data pero en contía proporcional ao tempo de servizos efectivamente prestados, excepto que o cesamento sexa por xubilación, falecemento ou retiro dos funcionarios a que se refire o punto segundo 3.c); neste caso, os días do mes no cal se produce o dito cesamento computaranse como un mes completo.

Para os efectos previstos nesta orde, o tempo de duración de licenzas sen dereito a retribución non terá a consideración de servizos efectivamente prestados.

Se o cesamento no servizo activo se produce durante o mes de decembro, a liquidación da parte proporcional da paga extraordinaria correspondente aos días transcorridos do dito mes farase de acordo coas contías das retribucións básicas vixentes nel.

O persoal que preste servizos na Comunidade Autónoma percibirá as pagas extraordinarias segundo os servizos efectivamente prestados nela, e para estes efectos computarase como se todos os servizos prestados polo funcionario na Comunidade Autónoma fosen na última consellería, organismo ou centro a que estivese adscrito e en situación de activo o primeiro día hábil dos meses de xuño ou decembro.

Cuarta. Descontos

1. No ano 2017 a porcentaxe de cotización ás mutualidades que se aplicará aos mutualistas manterase igual que no ano 2016.

No anexo VI desta orde exprésanse as cotas mensuais de cotización dos funcionarios á Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (Muface) e do persoal da Administración de xustiza (Muxexu).

2. As cotas de dereitos pasivos que os habilitados do persoal deben reter en nómina cada mes continuarán sendo os mesmos que no ano 2016, de modo que para todos os funcionarios do mesmo corpo, escala, emprego ou categoría, calquera que sexa a súa antigüidade no servizo das administracións públicas, a cota supón unha cantidade única e idéntica.

Estas cantidades, en cómputo mensual, reflíctense, así mesmo, no anexo VI desta orde.

O persoal funcionario que estea suxeito ao réxime xeral da Seguridade Social continuará cotizando de acordo con este sistema.

3. As cotas de dereitos pasivos e de cotización dos mutualistas ás mutualidades xerais de funcionarios correspondentes ás pagas extraordinarias reduciranse na mesma proporción en que se minoren as ditas pagas como consecuencia de aboarse estas en contía proporcional ao tempo de servizos efectivamente prestados, calquera que sexa a data da súa devindicación.

As cotas a que se refire o parágrafo anterior, o mesmo que as correspondentes ás pagas ordinarias dos períodos de tempo en que se goce dunha licenza sen dereito a retribución, non experimentarán redución na súa contía.

4. O disposto nos números anteriores enténdese sen prexuízo das reducións que deba experimentar a cota de dereitos pasivos nos supostos en que así proceda por xornada reducida ou a tempo parcial.

Quinta. Contía das retribucións do persoal ao servizo do Servizo Galego de Saúde e das institucións sanitarias

1. Con efectos económicos do 1 de xaneiro do 2017, as retribucións do persoal que desempeñe algún posto de traballo no Servizo Galego de Saúde dos dotados no seu orzamento de gastos para este ano, conforme o anexo de persoal correspondente, así como as do resto do persoal ao cal lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987), e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, serán as que se detallan no anexo VIII desta orde.

As retribucións do persoal residente en formación rexeranse polo establecido no Real decreto 1146/2006, do 6 de outubro, polo que se regula a relación laboral especial de residencia para a formación de especialistas en ciencias da saúde, serán as que se detallan no anexo VIII.

2. Complementos de carreira do persoal estatutario.

a) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categoría de licenciados sanitarios) do Servizo Galego de Saúde, recoñecidos en anos anteriores, en execución do Decreto 155/2005, non se incrementarán respecto das contías vixentes en 31 de decembro de 2016.

Os complementos de carreira que se perciban no ano 2017 como consecuencia de novos recoñecementos aboaranse nas seguintes contías:

Contía anual por grao: 2.908,80 €.

Contía anual por grao persoal de cota: 2.878,50 €.

b) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categorías de diplomados sanitarios) que se perciban no ano 2017, recoñecidos en anos anteriores, novos recoñecementos ou recoñecementos de novos graos en execución da Resolución conxunta do 28 de xullo do 2006, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde e da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, en aplicación do punto catro, do artigo 13 da Lei 11/2011, aboaranse nas contías vixentes o 31 de decembro do ano 2016.

Contía anual por grao: 1.818 €.

Contía anual por grao persoal de cota: 1.799,06 €.

c) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categorías de xestión e sanitaria de formación profesional) que se perciban no ano 2017, recoñecidos en anos anteriores, novos recoñecementos ou recoñecementos de novos graos en execución da Resolución conxunta do 25 de outubro de 2007, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde e da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, en aplicación do punto catro do artigo 13 da Lei 11/2011, aboaranse nas contías vixentes o 31 de decembro do ano 2016, cos seguintes importes por grao e ano:

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Importe

A1

2.341,58 €

A2

1.638,62 €

C1

1.056,86 €

C2

896,88 €

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

724,93 €

3. O persoal recollido na Orde do 28 de outubro de 2008 para o acceso á carreira profesional do persoal laboral do sector sanitario público xestionado por entidades adscritas á Consellería de Sanidade e integrado no réxime estatutario polos procesos previstos no Decreto 91/2007, percibirá como complemento de carreira os seguintes importes:

a) Para o persoal licenciado sanitario, os importes vixentes en 31 de decembro de 2016 por complementos de carreira non experimentarán ningún incremento.

Os complementos de carreira que se perciban como consecuencia de novos recoñecementos ou recoñecemento de novos graos aboaranse na contía de 2.908,80 €/ano por grao.

b) O persoal diplomado sanitario percibirá como complemento de carreira no ano 2017 as mesmas contías vixentes en 31 de decembro do ano 2016, na cantidade de 1.745,28 €/ano por grao.

c) O persoal de xestión e servizos e sanitario de formación profesional percibirá como complemento de carreira as contías vixentes en 31 de decembro do ano 2016, cos seguintes importes por grao e ano:

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Importe

A1

2.297,95 €

A2

1.609,54 €

C1

1.013,23 €

C2

862,94 €

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

699,93 €

4. O persoal estatutario, sanitario non facultativo e non sanitario, ao que lle resulte de aplicación o acordo sobre aspectos retributivos e outras condicións de traballo, publicado por Resolución conxunta do 26 de xaneiro de 1996, da Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade e Servizos Sociais e da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, percibirá o complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade, modalidade de quendas, conforme o réxime previsto na dita disposición e demais de desenvolvemento, nas contías vixentes en 31 de decembro de 2016, cos importes que figuran no anexo IX.

Así mesmo, o complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade ordinario, correspondente ás categorías sinaladas no punto segundo 3) da devandita disposición, percibirase nas contías vixentes en 31 de decembro de 2016, en función do réxime de quendas concorrente e nos importes sinalados no anexo X.

5. O persoal estatutario das unidades e servizos de atención primaria a que fai referencia o artigo 1 do Decreto 200/1993, do 29 de xullo, de ordenación da atención primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, percibirá, ademais das retribucións recollidas no anexo VIII, como complemento de produtividade fixa, os importes correspondentes conforme os factores e criterios recollidos na letra a) do artigo 7 do Decreto 226/1996, do 25 de abril, modificado polo Decreto 156/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime retributivo do persoal das unidades e servizos de atención primaria, nas contías vixentes en 31 de decembro de 2016, e cos importes que figuran no anexo XI.

Os médicos de familia, pediatras, odontólogos, diplomados en enfermaría e fisioterapeutas das unidades e servizos do cadro de persoal que atendan a cota de pacientes adscritos a outros profesionais percibirán como contía complementaria os importes polos conceptos retributivos que se recollen no número 2 do artigo 4 do Acordo sobre determinadas condicións de traballo e retributivas do persoal das unidades e servizos de atención primaria, publicado na Orde do 4 de xuño de 2008, pola que se publican determinados acordos sobre ordenación e provisión de postos de traballo e condicións de traballo e retributivas no ámbito de atención primaria do Servizo Galego de Saúde.

6. Os médicos de urxencias hospitalarias percibirán como retribucións complementarias, en función dos factores concorrentes no desempeño do posto de traballo, conforme o disposto no artigo 3.2 da Resolución conxunta do 17 de abril de 2007, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde, da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional e da División de Asistencia Sanitaria, pola que se regula a xornada, retribucións e condicións de traballo do persoal médico de urxencias hospitalarias deste organismo e na Orde de 1 de decembro de 2008 pola que se publica o Acordo 2008-2012 para a mellora das condicións de traballo e retributivas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, en aplicación do punto catro, do artigo 13, da Lei 11/2011, as contías vixentes en 31 de decembro de 2016, cos importes que se recollen no anexo XII.

7. As retribucións adicionais dos médicos dos puntos de atención continuada, conforme o disposto no Acordo sobre ordenación e provisión de postos de traballo, xornada, retribucións e condicións de traballo do persoal médico e diplomado en enfermaría dos puntos de atención continuada, publicado na Orde do 4 de xuño de 2008 pola que se publican determinados acordos sobre ordenación e provisión de postos de traballo e condicións de traballo e retributivas no ámbito da atención primaria do Servizo Galego de Saúde, e na Orde do 1 de decembro de 2008 pola que se publica o Acordo 2008-2012 para a mellora das condicións de traballo e retributivas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, en aplicación do punto catro, do artigo 13, da Lei 11/2011, conforme os factores específicos no desempeño dos postos PAC, serán as mesmas contías vixentes en 31 de decembro de 2016, cos importes que se recollen no anexo XIII.

8. As retribucións adicionais do persoal de enfermaría dos puntos de atención continuada, conforme o disposto na normativa recollida no punto anterior, en atención ás características dos postos de traballo de PAC, serán as mesmas contías vixentes en 31 de decembro de 2016, cos importes que se recollen no anexo XIV.

9. As retribucións mensuais do persoal estatutario que percibe o seu salario polo sistema de cota non se incrementarán respecto das contías que se viñan percibindo no mes de decembro do ano 2016. Os premios de antigüidade correspondentes ao persoal de cota e zona rexeranse pola súa normativa específica. Estes premios de antigüidade faranse efectivos a partir do 1 de xaneiro do ano seguinte á data en que se complete o período de tres anos necesarios para o seu perfeccionamento.

10. As pagas extraordinarias do persoal do Servizo Galego de Saúde, así como as do resto do persoal a que lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987) e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, terán un importe de soldo e trienios que se recolle para cada unha das pagas no anexo II desta orde e dunha mensualidade do complemento de destino, coas contías recollidas no anexo III.

11. As retribucións correspondentes ao complemento de atención continuada do persoal do Servizo Galego de Saúde, así como as do resto do persoal a que lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987), e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, non se incrementará respecto das vixentes en 31 de decembro de 2016, coas contías que se recollen no anexo XV.

12. O importe das pagas extraordinarias do persoal pertencente á clase de sanitarios locais (APD), o persoal que se retribúe polo sistema de cota e zona, o persoal residente en formación, así como o persoal laboral das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde non suxeito ao V Convenio colectivo único da Xunta de Galicia, incorporará unha retribución adicional no importe que resulte de aplicar o 3,62 % das súas retribucións anuais fixas na súa contía e periódicas na súa devindicación, excluídos, de ser o caso, os conceptos derivados de antigüidade e carreira profesional, distribuída nos meses de xuño e decembro.

13. O importe da paga extraordinaria do persoal non recollido nos puntos anteriores incorporará unha retribución adicional no importe que resulte de aplicar o 3,62 % das súas retribucións anuais fixas na súa contía e periódicas na súa devindicación, excluídos, de ser o caso, os conceptos derivados de antigüidade e carreira profesional, distribuída nos meses de xuño e decembro.

No caso de que se perciban máis de dúas pagas extraordinarias, a contía adicional resultante, definida no parágrafo anterior, distribuirase entre as ditas pagas, de modo que o importe, en termos anuais, sexa idéntico ao do resto de persoal.

14. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, así como o resto de persoal a que lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987), e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, percibirá adicionalmente nos meses de xuño e decembro os importes de complemento específico, produtividade fixa e PRD, que se recollen no anexo XVI.

O persoal a que fai referencia o primeiro parágrafo do punto 5 da instrución quinta desta orde percibirá adicionalmente, ademais dos importes recollidos no anexo XVI, no mes de xuño a media mensual de produtividade fixa que perciba entre os meses de xaneiro e xuño, conforme os factores e criterios recollidos na letra a) do artigo 7 do Decreto 226/1996, do 25 de abril, modificado polo Decreto 156/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime retributivo do persoal das unidades e servizos de atención primaria; e no mes de decembro, a media mensual que perciba entre os meses de xullo e decembro.

Sexta. Retribucións do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza en Galicia

1. De acordo co disposto no artigo 23 da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, os funcionarios dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que desempeñen as súas funcións no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia percibirán as retribucións previstas na Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017, cando se aprobe esta, e mentres tanto serán de aplicación as retribucións previstas na Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2016 que se encontran prorrogados, e na restante normativa que lles sexa de aplicación.

2. No anexo XVII recóllense as contías das retribucións establecidas na Lei de orzamentos xerais do Estado para 2016, que se encontran prorrogados no ano 2017, así como as contías dos complementos recoñecidos en virtude de normativa específica.

3. Os importes das retribucións do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza que non figuren incluídos no referido anexo pero que estean recoñecidos expresamente na normativa aplicable non experimentarán ningún incremento respecto das vixentes en 31 de decembro de 2016, sen prexuízo do establecido no número dous do artigo 11 da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017.

Sétima. Contía das retribucións do persoal laboral incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único

Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2017 o persoal laboral incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único percibirá o salario base, complementos, antigüidade, pagas extraordinarias e contías adicionais nos importes que se detallan no anexo VII.

O complemento de singularidade corresponderá aos postos en que figure, se é o caso, nas relacións de postos de traballo aprobadas polos respectivos acordos do Consello da Xunta de Galicia.

Oitava. Outras instrucións

1. Os complementos persoais e transitorios e demais retribucións que teñan análogo carácter rexeranse pola súa normativa específica e polo disposto na Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017.

2. Os funcionarios interinos incluídos no ámbito de aplicación do artigo 10 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, percibirán as retribucións básicas, incluídos trienios e pagas extraordinarias, e as retribucións complementarias que correspondan ao posto de traballo para que sexan nomeados, excluídas as que, se é o caso, estean vinculadas á condición de funcionario de carreira.

As pagas extraordinarias dos funcionarios interinos, aos cales resulte de aplicación o réxime retributivo da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, terán un importe, cada unha delas, de soldo e trienios recollido no anexo II e complemento de destino mensual que perciban e seralles de aplicación o establecido no punto tres da instrución segunda.

O complemento de produtividade poderá atribuírse, se é o caso, a funcionarios interinos a que se refire o parágrafo anterior, así como ao persoal eventual e aos funcionarios en prácticas cando estas se realicen desempeñando un posto de traballo e estea autorizada a aplicación do dito complemento aos funcionarios de carreira que desempeñen análogos postos de traballo, agás que o dito complemento estea vinculado á condición de funcionario de carreira.

3. As retribucións do persoal contratado administrativo a que se refire a disposición transitoria oitava do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, non experimentarán incremento respecto das que viñan percibindo en 31 de decembro de 2016, sen prexuízo do establecido no número dous do artigo 11 da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017. Neste senso, a recuperación do axuste retributivo deberá realizarse nos mesmos conceptos retributivos que foron minorados ou suprimidos no seu momento e calcularase actualizando os importes que tivesen establecidos o 31.12.2012 nun 1 %.

4. De conformidade co disposto no artigo 24, da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, cando non sexan de aplicación as retribucións establecidas no artigo 20 da mencionada lei, estas non experimentarán incremento respecto das que viñan percibindo no 31 de decembro de 2016 sen prexuízo do establecido no número dous do artigo 11 da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017. Neste senso, a recuperación do axuste retributivo deberá realizarse nos mesmos conceptos retributivos que foron minorados ou suprimidos no seu momento e calcularase actualizando os importes que tivesen establecidos o 31.12.2012 nun 1 %.

No supostos de postos de nova creación ou cuxas retribucións fosen modificadas con posterioridade ao 1.1.2013, as súas retribucións actualizaríanse aplicando a táboa que se detalla no anexo XVIII.

5. Os funcionarios de carreira que cambien de posto de traballo na Comunidade Autónoma, excepto nos casos previstos na letra a) do artigo 15 da Lei 13/1988, terán dereito durante o prazo de toma de posesión á totalidade das retribucións tanto básicas como complementarias, de carácter fixo e periodicidade mensual.

Para a aplicación do disposto nesta orde, no caso de que a finalización do dito prazo se produza dentro do mesmo mes en que se efectuou o cesamento, as citadas retribucións faraas efectivas a dependencia que dilixencie o dito cesamento e, de conformidade co disposto no referido artigo 15, por mensualidade completa e de acordo coa situación e dereitos do funcionario referidos ao primeiro día hábil do mes en que se produza o cesamento. Se, polo contrario, o dito termo recaese en mes distinto ao de cesamento, as retribucións do primeiro mes faranse efectivas da forma indicada e as do segundo aboaraas a dependencia correspondente ao posto de traballo a que se accede, así mesmo, por mensualidade completa e na contía correspondente ao posto en que se tomou posesión, sen prexuízo do disposto nas letras b) e c) do citado artigo 15 da Lei 13/1988.

6. Os titulares de postos de traballo que se supriman nas relacións de postos continuarán percibindo, ata que sexan nomeados para desempeñar outros postos de traballo e durante un prazo máximo de tres meses contados a partir da data en que produciu efectos económicos a citada supresión, co carácter de á conta do que lle corresponda polo novo posto de traballo, as retribucións complementarias correspondentes ao posto suprimido, sen que proceda ningún reintegro, no caso de que as cantidades percibidas á conta fosen superiores.

7. As referencias contidas na normativa vixente relativas a haberes líquidos, para os efectos do cálculo dos anticipos reintegrables a funcionarios, entenderanse sempre feitas ás retribucións básicas e complementarias que estes perciban nos seus importes líquidos.

8. No caso de adscrición, durante o ano 2017, dun funcionario suxeito a un réxime retributivo distinto do correspondente ao posto de traballo a que se adscriba, este percibirá as retribucións que correspondan ao posto de traballo que desempeñe, logo da oportuna asimilación que deberá autorizar a Consellería de Facenda por proposta da consellería interesada.

Só para os efectos da asimilación a que se refire o parágrafo anterior, a Consellería de Facenda poderá autorizar que a contía da retribución por antigüidade sexa a que proceda de acordo co réxime retributivo de orixe do funcionario.

9. A provisión de postos de traballo que desempeñará o persoal funcionario ou a formalización de novos contratos de persoal laboral fixo, así como a modificación da categoría profesional destes últimos, requirirá que os ditos postos figuren detallados nas respectivas relacións de postos de traballo, e que o seu custo en cómputo anual estea dotado orzamentariamente ou, na súa falta, o autorice a Consellería de Facenda.

En calquera caso, a provisión de postos de traballo de persoal funcionario requirirá a plena observancia do disposto na normativa vixente sobre incompatibilidades.

10. A alta en nómina do persoal laboral temporal e interino deberá contar, de ser o caso, coa autorización prevista nos artigos 12, 13, 14 e 15 da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017.

A alta en nómina do persoal laboral indefinido estará condicionada á existencia de crédito no concepto 133 e no subconcepto 160.33 en proxección anual. Estas altas deberán comunicarse con carácter mensual a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

11. As referencias relativas ás retribucións contidas nesta orde entenderanse sempre feitas a retribucións íntegras, agás no previsto no punto catro, número 8, dela.

12. A contía das retribucións anuais do persoal laboral non incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único e do persoal non recollido nos puntos anteriores non experimentarán incremento respecto das que viñan percibindo ao 31 de decembro de 2016, sen prexuízo do establecido no número dous do artigo 11 da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017. Neste senso, a recuperación do axuste retributivo deberá realizarse nos mesmos conceptos retributivos que foron minorados ou suprimidos no seu momento e calcularase actualizando os importes que tivesen establecidos o 31.12.2012 nun 1 %.

No supostos de postos de nova creación ou cuxas retribucións fosen modificadas con posterioridade ao 1.1.2013, as súas retribucións actualizaríanse aplicando a táboa que se detalla no anexo XVIII.

13. A contía das retribucións anuais do persoal eventual de gabinete non experimentarán incremento respecto das que viñan percibindo en 31 de decembro de 2016, sen prexuízo do establecido no número dous do artigo 11 da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, para o que se ditarán as instrucións pertinentes.

14. A regulación das retribucións dos empregados públicos incluída na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma ten efectos desde o 1 de xaneiro do ano 2017, polo que as retribucións percibidas con anterioridade á súa entrada en vigor deberán ser obxecto de regularización para adaptalas ao establecido na lei e regulado nesta orde.

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2017

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO I
Retribucións dos altos cargos

a) Administración da Xunta de Galicia:

Contía mensual soldo

Contía adicional disposición adic. décimo segunda da Lei 6/2002, do 27 de decembro

Contía adicional artigos 12.dous, 15 e 21 da Lei 16/2007, do 26 de decembro

Xuño/decembro

Xuño/decembro

Presidente

6.056,66

Conselleiros

5.286,06

Secretarios xerais, directores xerais, delegados territoriais e asimilados

4.301,89

1.148,34

845,65

Contía mensual soldo

Delegado da Xunta de Galicia en Buenos Aires

4.634,21

Delegado da Xunta de Galicia en Montevideo

3.936,56

b) Consello de Contas de Galicia:

Contía mensual soldo

Conselleiro maior

5.625,33

Conselleiros

5.286,06

c) Consello Consultivo de Galicia

Contía mensual soldo

Presidente

5.625,33

Conselleiros

5.286,06

ANEXO II

Funcionarios que desempeñan postos de traballos para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do emprego público de Galicia.

Retribucións básicas

Contía mensual

Paga extraordinaria mes de xuño e decembro

Grupo/subgrupo de clasificación

Soldo

Trienio

Soldo

Trienio

A1

1.120,15

43,08

691,21

26,58

A2

968,57

35,12

706,38

25,61

B

846,66

30,83

731,75

26,65

C1

727,23

26,58

628,53

22,96

C2

605,25

18,08

599,73

17,91

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

553,96

13,61

553,96

13,61

As pagas extraordinarias do mes de xuño e decembro aboaranse nunha contía igual á suma dunha mensualidade de soldo e trienios fixada para a paga extraordinaria e complemento de destino mensual, e devindicaranse conforme o disposto no número 4 de instrución segunda desta orde.

ANEXO III

Funcionarios que desempeñan postos de traballo para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do emprego público de Galicia.

Complemento de destino

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

30

978,44

29

877,62

28

840,73

27

803,81

26

705,19

25

625,67

24

588,75

23

551,88

22

514,94

21

478,09

20

444,10

19

421,43

18

398,74

17

376,06

16

353,43

15

330,72

14

308,07

13

285,36

12

262,68

11

240,00

10

217,35

Complemento de destino. Agrupacións profesionais (RDL 5/2015)

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

15

344,63

14

321,03

13

297,35

12

273,72

11

250,09

10

226,48

No ámbito da docencia universitaria, a contía do complemento de destino fixada neste anexo será modificada nos casos en que así proceda de acordo coa normativa vixente, sen que iso implique variación do nivel de complemento de destino asignado ao posto de traballo.

ANEXO IV

Complemento específico

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

30

1.517,13

28(A)

1.152,98

28(B)

1.053,62

26

950,69

25

849,54

24

768,60

22

626,99

20

512,03

18

465,15

16

451,34

14

431,09

12

410,87

10

390,63

Complemento específico. Agrupacións profesionais (RDL 5/2015)

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

14

444,55

12

423,71

10

402,84

O complemento específico percibirase en catorce mensualidades.

Os complementos específicos que non teñan a súa contía relacionada neste anexo aboaranse nas mesmas contías mensuais que as percibidas en 31 de decembro de 2016.

O acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de decembro de 2009 non será de aplicación aos niveis 14, 16 e 20 que teñan un complemento específico superior acadado mediante acordos anteriores; será de aplicación a seguinte táboa.

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

20

505,62

16

444,93

14

424,68

ANEXO V

Inspectores de educación, profesorado dos centros de ensino básico, bacharelato, formación profesional, ensinanzas artísticas e idiomas.

1º. Grupos de clasificación, niveis de complemento de destino e importes mensuais do compoñente xeral do complemento específico.

Grupo/ subgrupo

Nivel do complemento de destino

Compoñente xeral do complemento específico

euros/mes

Inspectores de educación

A1

26

651,52

Catedráticos de música e artes escénicas e catedráticos de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño

A1

26

595,17

Profesores de ensino secundario, de escolas oficiais de idiomas, de artes plásticas e deseño e de música e artes escénicas

A1

24

544,68

Profesores técnicos de formación profesional e mestres de taller de artes plásticas e deseño

A2

24

544,68

Mestres

A2

21

544,68

2º. Compoñente singular do complemento específico pola titularidade de órganos unipersoais de goberno e polo desempeño de postos de traballo docentes singulares. Os importes mensuais do dito compoñente son os seguintes:

Un. Desempeño de órganos de goberno unipersoais.

Cargos académicos

Tipo de centros

Centros de educación secundaria, formación profesional e asimiladas euros/mes

Centros de educación infantil, primaria, especial e asimilados euros/mes

Director

A

641,25

525,52

B

552,33

475,71

C

499,99

344,28

D

452,63

254,55

Vicedirector

A

282,09

 

B

276,62

 

C

199,40

 

D

171,82

 

Xefe de estudos

A

282,09

182,86

B

276,62

171,82

C

199,40

166,32

D

171,82

122,20

Secretario

A

282,09

182,86

B

276,62

171,82

C

199,40

166,32

D

171,82

122,20

Dous. Desempeño de postos de traballo docentes singulares.

Posto

Euros/mes

Institutos de educación secundaria e centros públicos integrados:

- Xefatura de departamento

67,03

- Coordinador de formación en centros de traballo

67,03

Centros integrados de formación profesional:

 

- Xefatura de departamento

67,03

-Coordinador de formación en centros de traballo

67,03

- Coordinador de emprendemento

67,03

- Coordinador de programas internacionais

67,03

- Coordinador de tecnoloxías da información e comunicación

67,03

- Coordinador de innovación e formación do profesorado

67,03

- Coordinador de biblioteca de centro integrado

67,03

- Coordinador de residencia

67,03

Centros de educación infantil e primaria e centros de primaria

 

- Xefatura de departamento de orientación

67,03

Escolas oficiais de idiomas, escolas de artes aplicadas e conservatorios de música e danza:

- Xefatura de departamento

67,03

Centros residenciais docentes:

- Xefatura de residencias

282,09

- Director de residencias

67,03

Responsable de menos de 3 unidades en centros de educación infantil e primaria

67,03

Membros dos equipos de orientación específicos

282,09

CAFI e CEFORE:

- Dirección

552,33

- Asesor

282,09

Asesor técnico docente

282,09

Profesor de colexios rurais agrupados:

67,03

Profesorado que imparte docencia en centros específicos de ensinanzas de adultos

67,03

Coordinador do equipo de dinamización da lingua galega

67,03

Tres. Por función de inspección educativa.

Posto

Euros/mes

Inspector xefe provincial

946,51

Inspector coordinador de sector

738,73

Inspector de Educación

708,39

3º. O importe mensual do compoñente do complemento específico por formación permanente dos funcionarios de carreira docentes é o seguinte:

Euros/mes

1º período

59,80

2º período

76,89

3º período

102,55

4º período

145,25

5º período

42,71

4º. O importe mensual do compoñente do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes é o seguinte:

Euros/mes

Titoría e outras funcións docentes

44,06

5º. Consolidación parcial do complemento específico dos directores dos centros escolares públicos.

A porcentaxe de consolidación con referencia ao importe do compoñente singular por tarefas de dirección segundo o período de tempo de permanencia no posto será, de forma acumulativa, a seguinte:

– Primeiros catro años de permanencia: 25 %.

– Segundos catro años de permanencia: 15 %.

– Terceiros catro años de permanencia: 20 %.

O total acumulado destas porcentaxes non poderá exceder o 60 %.

6º. Profesorado e conceptos retributivos non incluídos nos puntos precedentes:

As retribucións do profesorado e dos conceptos retributivos non incluídos nos puntos precedentes deste anexo, recoñecidos expresamente pola normativa vixente aplicable en 31 de decembro de 2016, a partir do 1 de xaneiro de 2017, serán as mesmas que en 31 de decembro de 2016.

ANEXO VI

Cotas mensuais de cotización á mutualidade xeral de funcionarios civís do Estado e á mutualidade xeral xudicial, correspondentes ao tipo do 1,69 por 100.

Grupo/subgrupo (ou asimilados)

Cota mensual

A1

47,27

A2

37,20

B

32,58

C1

28,57

C2

22,60

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

19,27

Nos meses de xuño e decembro aboarase por todos os funcionarios cota dobre, agás nos casos previstos no punto terceiro número 3 desta orde.

Cotas mensuais de dereitos pasivos dos funcionarios civís do Estado e do persoal ao servizo da Administración de xustiza, correspondentes ao 3,86 por 100 do haber regulador.

Grupo/subgrupo (ou asimilados)

Cota mensual

A1

107,96

A2

84,97

B

74,40

C1

65,26

C2

51,63

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

44,02

Nos meses de xuño e decembro aboarase por todos os funcionarios cota dobre, agás nos casos previstos no punto terceiro número 3 desta orde.

ANEXO VII

Táboa salarial por grupos:

Grupo

Contía soldo mensual

Contía adicional paga extraordinaria equivalente ao complemento de destino artigo 12.un da Lei 16/2008, do 23 de decembro

Contía adicional equivalente ao complemento específico

Xuño/Decembro

Xuño/Decembro

I. Titulados superiores

1.803,73

444,10

495,45

II. Titulados de grao medio

1.505,95

353,43

436,72

III. Especialistas e encargados (categorías 1 a 59)

1.265,22

353,43

436,72

III. Especialistas e encargados (categorías 60 en adiante)

1.209,16

308,07

417,12

IV. Oficiais de 2ª administrativos e oficiais de 2ª

1.024,58

262,68

397,57

V. Persoal subalterno, de vixilancia e de servizos específicos non titulados

918,36

217,35

377,98

Complementos salariais:

Trienio

28,82 euros/mes

Especial dedicación

42,24 euros/mes

Complemento de perigosidade

79,34 euros/mes

Complemento de toxicidade

79,34 euros/mes

Complemento de penosidade

79,34 euros/mes

Complemento de dispoñibilidade horaria

396,70 euros/mes

Complemento de funcións

156,39 euros/mes

Persoal directivo:

Retribucións fixas máximas por niveis

 

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Grupo 1

72.954,84

63.672,70

55.821,08

49.950,32

43.164,38

Grupo 2

63.672,70

55.821,08

49.950,32

43.164,38

 

Grupo 3

55.821,08

49.950,32

43.164,38

 

 

Grupo 4

49.950,32

43.164,38

 

 

 

ANEXO VIII

Categoría

Grupo

Nivel

Soldo

Compl. destino

Compl. especifico

Produtividade

P.R.D.

Compl. de grao

PERSOAL DIRECTIVO

D-A1-56

DIRECTOR/A ASISTENCIAL DO 061

A1

28

1.120,15

840,73

2.411,40

0,00

0,00

0,00

D-A1-57

DIRECTOR/A XESTIÓN E SS.XX. 061

A1

27

1.120,15

803,81

2.009,40

0,00

0,00

0,00

D-A1-58

DIRECTOR/A COORDINACIÓN 061

A1

28

1.120,15

840,73

2.410,21

0,00

0,00

0,00

D-A1-59

DIRECTOR/A DO 061

A1

29

1.120,15

877,62

2.579,04

0,00

0,00

0,00

D-A1-63

XERENTE DA AXENCIA

A1

29

1.120,15

877,62

2.083,23

0,00

0,00

0,00

D-A1-64

DIRECTOR/A DE ÁREA

A1

27

1.120,15

803,81

1.720,86

0,00

0,00

0,00

D-A1-65

DIRECTOR/A DA AXENCIA

A1

29

1.120,15

877,62

2.083,23

0,00

0,00

0,00

DA-A1-01

XERENTE XESTIÓN INTEGRADA

A1

29

1.120,15

877,62

2.107,37

0,00

0,00

0,00

DA-A1-02

XERENTE EXECUTIVO/A

A1

27

1.120,15

803,81

1.651,57

0,00

0,00

0,00

DA-A1-10

DIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS

A1

28

1.120,15

840,73

1.957,90

0,00

0,00

0,00

DA-A1-11

DIRECTOR/A RECURSOS ECONÓMICOS

A1

27

1.120,15

803,81

1.957,90

0,00

0,00

0,00

DA-A1-12

DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS

A1

27

1.120,15

803,81

1.957,90

0,00

0,00

0,00

DA-A1-14

DIRECTOR/A PROCESOS SEN INGRESO E URXENCIAS

A1

28

1.120,15

840,73

1.871,58

0,00

0,00

0,00

DA-A1-15

DIRECTOR/A PROCESOS CON INGRESO

A1

28

1.120,15

840,73

1.871,58

0,00

0,00

0,00

DA-A1-16

DIRECTOR/A PROCESOS DE SOPORTE

A1

28

1.120,15

840,73

1.871,58

0,00

0,00

0,00

DA-A1-26

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A1

26

1.120,15

705,19

1.651,57

0,00

0,00

0,00

DA-A1-27

SUBDIRECTOR/A CALIDADE, ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN

A1

27

1.120,15

803,81

1.651,57

0,00

0,00

0,00

DA-A1-29

SUBDIRECTOR/A PROC.ASISTENCIAIS ÁREA MÉDICA

A1

27

1.120,15

803,81

1.651,57

0,00

0,00

0,00

DA-A1-30

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A1

26

1.120,15

705,19

1.651,57

0,00

0,00

0,00

DA-A1-31

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A1

26

1.120,15

705,19

1.651,57

0,00

0,00

0,00

DA-A1-32

SUBDIRECTOR/A MÉDICO/A

A1

27

1.120,15

803,81

1.028,26

0,00

0,00

0,00

DA-A1-34

SUBDIRECTOR/A XESTIÓN

A1

26

1.120,15

705,19

1.006,22

0,00

0,00

0,00

DA-A2-13

DIRECTOR/A PROCESOS DE ENFERMARÍA

A2

26

968,57

705,19

1.564,02

0,00

0,00

0,00

DA-A2-28

SUBDIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS ÁREA DE ENFERMARÍA

A2

25

968,57

625,67

1.257,69

0,00

0,00

0,00

DA-A2-33

SUBDIRECTOR/A ENFERMARÍA

A2

25

968,57

625,67

653,19

0,00

0,00

0,00

DA-A2-35

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A2

26

968,57

705,19

1.651,57

0,00

0,00

0,00

DA-A2-36

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A2

26

968,57

705,19

1.651,57

0,00

0,00

0,00

DA-A2-37

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A2

26

968,57

705,19

1.651,57

0,00

0,00

0,00

DA-A2-38

SUBDIRECTOR/A DE XESTIÓN

A2

26

968,57

705,19

1.006,22

0,00

0,00

0,00

DA-A2-39

SUBDIRECTOR/A CALIDADE, ATENCIÓN Ó PACIENTE E ADMISIÓN

A2

26

968,57

705,19

1.564,02

0,00

0,00

0,00

PERSOAL RESIDENTE EN FORMACIÓN

M-A1-01

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-1º

A1

SN

1.114,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M-A1-02

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-2º

A1

SN

1.114,27

0,00

0,00

0,00

0,00

89,14

M-A1-03

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-3º

A1

SN

1.114,27

0,00

0,00

0,00

0,00

200,57

M-A1-04

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-4º

A1

SN

1.114,27

0,00

0,00

0,00

0,00

312,00

M-A1-05

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-5º

A1

SN

1.114,27

0,00

0,00

0,00

0,00

423,42

M-A2-01

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A2-1º

A2

SN

945,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M-A2-02

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A2-2º

A2

SN

945,67

0,00

0,00

0,00

0,00

75,65

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

N-A1-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A1

A1

26

1.120,15

705,19

711,35

175,83

0,00

0,00

N-A1-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A1

A1

24

1.120,15

588,75

585,32

158,24

0,00

0,00

N-A1-03

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR

A1

23

1.120,15

551,88

445,33

149,44

0,00

0,00

N-A1-04

ENXEÑEIRO/A SUPERIOR

A1

23

1.120,15

551,88

476,84

149,44

0,00

0,00

N-A1-05

GRUPO TÉCNICO FUNCIÓN ADMTVA.

A1

23

1.120,15

551,88

445,33

149,44

0,00

0,00

N-A1-06

PSICÓLOGO/A

A1

23

1.120,15

551,88

445,33

149,44

0,00

0,00

N-A1-07

BIBLIOTECARIO/A

A1

23

1.120,15

551,88

445,33

149,44

0,00

0,00

N-A1-08

TCO. SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A1

23

1.120,15

551,88

445,33

149,44

0,00

0,00

N-A1-09

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A1

23

1.120,15

551,88

445,33

149,44

0,00

0,00

N-A2-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A2

A2

26

968,57

705,19

711,35

214,94

0,00

0,00

N-A2-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A2

A2

24

968,57

588,75

585,32

197,36

0,00

0,00

N-A2-07

TRABALLADOR/A SOCIAL HOSPITAL

A2

21

968,57

478,09

238,73

118,68

0,00

0,00

N-A2-08

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO

A2

21

968,57

478,09

238,73

118,68

0,00

0,00

N-A2-09

GRUPO XESTIÓN FUNCIÓN ADMTIVA.

A2

21

968,57

478,09

238,73

118,68

0,00

0,00

N-A2-10

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO-XEFE/A GRUPO

A2

21

968,57

478,09

448,78

127,99

0,00

0,00

N-A2-11

MESTRE/A INDUSTRIAL-XEFE/A EQUIPO

A2

21

968,57

478,09

396,25

127,99

0,00

0,00

N-A2-12

PROFESOR/A EDUCACIÓN PRIMARIA

A2

21

968,57

478,09

238,73

118,68

0,00

0,00

N-A2-14

PERSOAL TÉCNICO DE GRAO MEDIO

A2

21

968,57

478,09

238,73

118,68

0,00

0,00

N-A2-15

TCO. XESTIÓN DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A2

21

968,57

478,09

238,73

118,68

0,00

0,00

N-A2-16

TCO.DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A2

21

968,57

478,09

238,73

118,68

0,00

0,00

N-A2-201

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E1

A2

21

968,57

478,09

0,00

283,35

0,00

0,00

N-A2-202

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E2

A2

21

968,57

478,09

0,00

283,35

0,00

0,00

N-A2-203

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E3

A2

21

968,57

478,09

0,00

283,35

0,00

0,00

N-A2-204

TABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E1

A2

21

968,57

478,09

0,00

209,31

0,00

0,00

N-A2-205

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E2

A2

21

968,57

478,09

0,00

209,31

0,00

0,00

N-A2-206

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E3

A2

21

968,57

478,09

0,00

209,31

0,00

0,00

N-A2-207

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E1

A2

21

968,57

478,09

0,00

172,27

0,00

0,00

N-A2-208

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E2

A2

21

968,57

478,09

0,00

172,27

0,00

0,00

N-A2-209

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E3

A2

21

968,57

478,09

0,00

172,27

0,00

0,00

N-A2-210

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E1

A2

21

968,57

478,09

0,00

135,25

0,00

0,00

N-A2-211

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E2

A2

21

968,57

478,09

0,00

135,25

0,00

0,00

N-A2-212

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E3

A2

21

968,57

478,09

0,00

135,25

0,00

0,00

N-A2-213

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A2

22

968,57

514,94

0,00

(*)

0,00

0,00

N-AP-01

AUXILIAR AUTOPSIAS (CELADOR/A)

AP

14

553,96

321,03

360,35

95,18

0,00

0,00

N-AP-02

CELADOR/A AUX. ANIMALARIO

AP

14

553,96

321,03

286,36

95,18

0,00

0,00

N-AP-03

CELADOR/A AT. DIRECTA AO ENFERMO

AP

14

553,96

321,03

234,13

95,18

0,00

0,00

N-AP-04

CELADOR/A QUIRÓFANO

AP

14

553,96

321,03

247,93

95,18

0,00

0,00

N-AP-05

ENCARGADO/A DE QUENDA DE CELADORES/AS

AP

15

553,96

344,63

282,21

87,56

0,00

0,00

N-AP-06

CELADOR/A ENC. LAVANDARÍA

AP

13

553,96

297,35

293,34

136,00

0,00

0,00

N-AP-07

CELADOR/A SEN AT. DIRECTA AO ENFERMO

AP

13

553,96

297,35

211,18

95,18

0,00

0,00

N-AP-08

FOGONEIRO/A

AP

13

553,96

297,35

211,18

95,18

0,00

0,00

N-AP-09

LAVANDEIRO/A

AP

13

553,96

297,35

211,18

95,18

0,00

0,00

N-AP-10

LIMPADOR/A

AP

13

553,96

297,35

211,18

95,18

0,00

0,00

N-AP-11

PEÓN

AP

13

553,96

297,35

211,18

95,18

0,00

0,00

N-AP-12

PINCHE

AP

13

553,96

297,35

211,18

95,18

0,00

0,00

N-AP-13

PASADOR/A DE FERRO

AP

13

553,96

297,35

211,18

95,18

0,00

0,00

N-C1-01

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO C1

C1

24

727,23

588,75

516,00

197,36

0,00

0,00

N-C1-02

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C1

C1

20

727,23

444,10

347,97

131,88

0,00

0,00

N-C1-04

CONTROLADOR/A SUBMINISTRACIÓNS

C1

19

727,23

421,43

300,53

105,50

0,00

0,00

N-C1-05

GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMTIVA.

C1

18

727,23

398,74

160,53

105,50

0,00

0,00

N-C1-06

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C1

C1

18

727,23

398,74

324,63

131,88

0,00

0,00

N-C1-07

COCIÑEIRO/A

C1

18

727,23

398,74

160,53

158,24

0,00

0,00

N-C1-09

TÉCNICO/A ORTOPÉDICO/A

C1

18

727,23

398,74

236,66

105,50

0,00

0,00

N-C1-10

XEFE/A TALLER

C1

18

727,23

398,74

318,06

131,88

0,00

0,00

N-C1-11

PERSOAL TÉCNICO NON TITULADO

C1

18

727,23

398,74

160,53

105,50

0,00

0,00

N-C1-12

TCO. ESPECIALISTA EN SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

C1

18

727,23

398,74

160,53

105,50

0,00

0,00

N-C1-13

XEFE/A DE COCIÑA

C1

24

727,23

588,75

516,00

197,36

0,00

0,00

N-C1-14

PROMOTOR/A DE DOAZÓN

C1

20

727,23

444,10

334,21

131,88

0,00

0,00

N-C2-01

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C2

C2

20

605,25

444,10

326,62

131,88

0,00

0,00

N-C2-02

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO HOSPITAL

C2

19

605,25

421,43

298,87

158,24

0,00

0,00

N-C2-03

GOBERNANTE/A

C2

19

605,25

421,43

261,97

96,70

0,00

0,00

N-C2-04

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C2

C2

18

605,25

398,74

303,26

131,88

0,00

0,00

N-C2-05

XEFE/A EQUIPO HOSP. E SERVIZO URXENCIAS

C2

18

605,25

398,74

303,26

131,88

0,00

0,00

N-C2-06

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO II.AA.

C2

17

605,25

376,06

267,13

158,24

0,00

0,00

N-C2-07

ALBANEL

C2

16

605,25

353,43

161,34

96,70

0,00

0,00

N-C2-08

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA.

C2

16

605,25

353,43

161,34

96,70

0,00

0,00

N-C2-09

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA. EQUIPO MECANIZADO

C2

16

605,25

353,43

194,62

96,70

0,00

0,00

N-C2-10

AUX. ORTOPÉDICO/A

C2

16

605,25

353,43

161,34

96,70

0,00

0,00

N-C2-11

CALEFACTOR/A

C2

16

605,25

353,43

161,34

96,70

0,00

0,00

N-C2-12

CALEFACTOR/A FORNO CREMATORIO

C2

16

605,25

353,43

221,92

96,70

0,00

0,00

N-C2-13

CARPINTEIRO/A

C2

16

605,25

353,43

161,34

96,70

0,00

0,00

N-C2-14

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESPECIAIS

C2

16

605,25

353,43

217,58

96,70

0,00

0,00

N-C2-15

CONDUTOR/A

C2

16

605,25

353,43

161,34

96,70

0,00

0,00

N-C2-16

CONDUTOR/A INSTALACIÓNS

C2

16

605,25

353,43

254,83

96,70

0,00

0,00

N-C2-17

CONDUTOR/A ENC.PARQUE MÓBIL

C2

16

605,25

353,43

239,97

96,70

0,00

0,00

N-C2-18

COSTUREIRO/A

C2

16

605,25

353,43

161,34

96,70

0,00

0,00

N-C2-19

ELECTRICISTA

C2

16

605,25

353,43

161,34

96,70

0,00

0,00

N-C2-20

FONTANEIRO/A

C2

16

605,25

353,43

161,34

96,70

0,00

0,00

N-C2-21

FOTÓGRAFO/A

C2

16

605,25

353,43

161,34

96,70

0,00

0,00

N-C2-22

MONITOR/A

C2

16

605,25

353,43

182,14

96,70

0,00

0,00

N-C2-24

PERRUQUEIRO/A

C2

16

605,25

353,43

161,34

96,70

0,00

0,00

N-C2-25

PINTOR/A

C2

16

605,25

353,43

161,34

96,70

0,00

0,00

N-C2-27

TELEFONISTA

C2

16

605,25

353,43

161,34

96,70

0,00

0,00

N-C2-28

XARDINEIRO/A

C2

16

605,25

353,43

161,34

96,70

0,00

0,00

N-C2-29

MECÁNICO/A

C2

16

605,25

353,43

161,34

96,70

0,00

0,00

N-C2-30

ENCARGADO/A EQUIPO PERSOAL OFICIOS

C2

18

605,25

398,74

248,25

131,88

0,00

0,00

N-C2-31

AZAFATO/A

C2

16

605,25

353,43

161,34

96,70

0,00

0,00

N-C2-35

PERSOAL SERVIZOS XERAIS

C2

16

605,25

353,43

194,62

96,70

0,00

0,00

N-C2-36

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESP. TRANSP. ENF.

C2

16

605,25

353,43

285,73

96,70

0,00

0,00

(*) A cantidade que resulte de minorar en 39,23 euros a produtividade que lle correspondería polo posto asistencial que desempeña

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO

S-A2-01

DTOR/A. TCO. ESCOLA ENFERMARÍA

A2

24

968,57

588,75

464,93

158,24

0,00

0,00

S-A2-02

SUPERVISOR/A ÁREA FUNCIONAL

A2

24

968,57

588,75

522,43

158,24

0,00

0,00

S-A2-03

SUPERVISOR/A UNIDADE

A2

23

968,57

551,88

443,09

153,83

0,00

0,00

S-A2-10

ENFERMEIRO/A-XEFE/A A.E.

A2

23

968,57

551,88

412,43

153,83

0,00

0,00

S-A2-12

MATRÓN/A HOSPITAL

A2

23

968,57

551,88

265,06

149,44

0,00

0,00

S-A2-13

SECRETARIO/A ESTUDOS ESCOLA ENFERMARÍA

A2

23

968,57

551,88

412,43

158,24

0,00

0,00

S-A2-18

ENFERMEIRO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A2

22

968,57

514,94

266,50

136,26

0,00

0,00

S-A2-19

ENFERMEIRO/A SERVIZOS CENTRAIS

A2

22

968,57

514,94

256,44

136,26

0,00

0,00

S-A2-20

ENFERMEIRO/A UNIDADE HOSPITAL

A2

22

968,57

514,94

256,44

136,26

0,00

0,00

S-A2-205

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G1

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-206

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G2

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-21

FISIOTERAPEUTA ÁREA

A2

22

968,57

514,94

237,68

174,58

0,00

0,00

S-A2-210

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F1 G2

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-212

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F2 G2

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-22

PROFESOR/A ESCOLA ENFERMARÍA

A2

22

968,57

514,94

256,44

153,83

0,00

0,00

S-A2-23

TERAPEUTA OCUPACIONAL

A2

22

968,57

514,94

256,44

136,26

0,00

0,00

S-A2-235

ENFERMEIRO/A A.P. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-237

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G1

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-238

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G2

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-24

ENFERMEIRO/A CONSULTA II. A.A.

A2

22

968,57

514,94

181,46

136,26

0,00

0,00

S-A2-241

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G1

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-242

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G2

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-244

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F2 G2

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-245

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G1

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-246

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G2

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-247

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G1

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-248

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G2

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-25

ENFERMEIRO/A CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

A2

22

968,57

514,94

194,72

136,26

0,00

0,00

S-A2-253

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G1

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-254

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G2

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-255

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F2 G1

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-257

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G1

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-258

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G2

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-259

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G1

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-26

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 1

A2

23

968,57

551,88

255,39

105,60

0,00

0,00

S-A2-260

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G2

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-27

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 2

A2

23

968,57

551,88

362,66

145,58

0,00

0,00

S-A2-273

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E1 F1 G1

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-277

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E2 F1 G1

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-28

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 3

A2

23

968,57

551,88

473,63

145,58

0,00

0,00

S-A2-285

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E1 F1 G1

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-289

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G1

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-29

FISIOTERAPEUTA HOSPITAL

A2

22

968,57

514,94

276,01

136,26

0,00

0,00

S-A2-290

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G2

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-293

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G1

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-294

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G2

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-295

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G1

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-296

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G2

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-301

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G1

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-302

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G2

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-306

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F1 G2

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-308

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F2 G2

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-32

FISIOTERAPEUTA ÁREA 1

A2

22

968,57

514,94

255,39

156,87

0,00

0,00

S-A2-325

ENFERMEIRO/A A.P. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-33

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN SAÚDE MENTAL

A2

23

968,57

551,88

265,06

149,44

0,00

0,00

S-A2-345

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E1

A2

22

968,57

514,94

0,00

338,21

0,00

0,00

S-A2-346

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E2

A2

22

968,57

514,94

0,00

338,21

0,00

0,00

S-A2-347

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E3

A2

22

968,57

514,94

0,00

338,21

0,00

0,00

S-A2-348

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E1

A2

22

968,57

514,94

0,00

264,16

0,00

0,00

S-A2-349

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E2

A2

22

968,57

514,94

0,00

264,16

0,00

0,00

S-A2-350

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E3

A2

22

968,57

514,94

0,00

264,16

0,00

0,00

S-A2-351

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E1

A2

22

968,57

514,94

0,00

227,13

0,00

0,00

S-A2-352

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E2

A2

22

968,57

514,94

0,00

227,13

0,00

0,00

S-A2-353

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E3

A2

22

968,57

514,94

0,00

227,13

0,00

0,00

S-A2-354

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E1

A2

22

968,57

514,94

0,00

190,10

0,00

0,00

S-A2-355

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E2

A2

22

968,57

514,94

0,00

190,10

0,00

0,00

S-A2-356

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E3

A2

22

968,57

514,94

0,00

190,10

0,00

0,00

S-A2-357

COORDINADOR/A DE SERVIZO

A2

23

968,57

551,88

157,54

43,97

0,00

0,00

S-A2-357

COORDINADOR/A DE SERVIZO

A2

23

968,57

551,88

157,54

43,97

0,00

0,00

S-A2-357

COORDINADOR/A DE SERVIZO

A2

23

968,57

551,88

157,54

43,97

0,00

0,00

S-A2-358

COORDINADOR/A DE ÁREA

A2

23

968,57

551,88

0,00

(**)

0,00

0,00

S-A2-361

ENFERMEIRO/A URXENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS E2

A2

22

968,57

514,94

0,00

43,97

0,00

0,00

S-A2-37

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA DO TRABALLO

A2

23

968,57

551,88

265,06

149,44

0,00

0,00

S-A2-38

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA

A2

23

968,57

551,88

265,06

149,44

0,00

0,00

S-A2-50

ENFERMEIRO/A DE BASE SIMPLE 061

A2

22

968,57

514,94

262,37

195,73

0,00

0,00

S-A2-51

ENFERMEIRO/A DE BASE DOBRE 061

A2

22

968,57

514,94

440,01

195,73

0,00

0,00

S-A2-52

ENFERMEIRO/A DE UNIDADE CTG

A2

22

968,57

514,94

275,39

136,26

0,00

0,00

S-A2-53

ENFERMEIRO/A DE CONSULTA SANITARIA 061

A2

22

968,57

514,94

262,37

195,73

0,00

0,00

S-A2-95

ENFERMEIRO/A PAC

A2

22

968,57

514,94

266,51

43,97

0,00

0,00

S-A2-99

LOGOPEDA

A2

22

968,57

514,94

256,44

136,26

0,00

0,00

S-C1-01

TÉCNICO/A ESPECIALISTA

C1

18

727,23

398,74

168,31

105,50

0,00

0,00

S-C1-02

COORDINADOR/A TÉCNICOS/AS ESPECIALISTAS

C1

19

727,23

421,43

168,31

156,71

0,00

0,00

S-C2-01

TCO/A.EN COIDADOS AUX.DE ENFERMARÍA

EN FUNCIÓNS TCO.ESPECIALISTA

C2

18

605,25

398,74

165,45

96,70

0,00

0,00

S-C2-02

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA EN II.AA.

C2

16

605,25

353,43

161,34

96,70

0,00

0,00

S-C2-03

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA UNIDADE HOSPITAL

C2

16

605,25

353,43

182,14

96,70

0,00

0,00

S-C2-04

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA SERVIZOS CENTRAIS

C2

16

605,25

353,43

182,14

96,70

0,00

0,00

S-C2-05

TCO/A. EN COIDADOS AUX. ENFERMARÍA CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

C2

16

605,25

353,43

161,34

96,70

0,00

0,00

S-C2-06

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA FUNCIÓNS SAÚDE MENTAL

C2

16

605,25

353,43

182,14

96,70

0,00

0,00

S-C2-07

COORDINADOR/A TCO. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA

C2

17

605,25

376,06

182,14

148,00

0,00

0,00

S-C2-08

PERSOAL TÉCNICO/A EN FARMACIA

C2

16

605,25

353,43

182,14

96,70

0,00

0,00

(**) A cantidade que resulte de minorar en 39,30 euros a produtividade que lle correspondería polo posto asistencial que desempeña

PERSOAL ESTATUTARIO FACULTATIVO

SF-A1-01

COORDINADOR/A ADMISIÓN

A1

28

1.120,15

840,73

962,78

1.238,54

86,50

0,00

SF-A1-02

COORDINADOR/A URXENCIAS

A1

28

1.120,15

840,73

962,78

1.238,54

86,50

0,00

SF-A1-04

XEFE/A SERVIZO CON C. E.

A1

28

1.120,15

840,73

962,78

1.238,54

86,50

0,00

SF-A1-05

XEFE/A SERVIZO SEN C. E.

A1

28

1.120,15

840,73

0,00

1.238,54

86,50

0,00

SF-A1-06

XEFE/A DE ÁREA

A1

28

1.120,15

840,73

962,78

1.238,54

86,50

0,00

SF-A1-10

XEFE/A UNIDADE ADMISIÓN

A1

26

1.120,15

705,19

875,25

973,44

84,89

0,00

SF-A1-11

XEFE/A UNIDADE URXENCIAS

A1

26

1.120,15

705,19

875,25

973,44

84,89

0,00

SF-A1-12

XEFE/A SECCIÓN CON C. E.

A1

26

1.120,15

705,19

875,25

973,44

84,89

0,00

SF-A1-13

XEFE/A SECCIÓN SEN C. E.

A1

26

1.120,15

705,19

0,00

973,44

84,89

0,00

SF-A1-14

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA CON C. E.

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

692,60

80,85

0,00

SF-A1-15

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA SEN C. E.

A1

24

1.120,15

588,75

0,00

692,60

80,85

0,00

SF-A1-16

MÉDICO/A URXENCIAS HOSPITALARIAS CON C.E.

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

692,60

80,85

0,00

SF-A1-17

MÉDICO/A DE URXENCIAS HOSPITALARIAS SEN C.E.

A1

24

1.120,15

588,75

0,00

692,60

80,85

0,00

SF-A1-18

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN CON C.E.

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

692,60

80,85

0,00

SF-A1-19

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN SEN C.E.

A1

24

1.120,15

588,75

0,00

692,60

80,85

0,00

SF-A1-201

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-201

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-201

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-201

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-201

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-202

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G2

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-202

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G2

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-208

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G2

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-208

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G2

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-210

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F2 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-210

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F2 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-210

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F2 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-214

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G2

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-214

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G2

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-216

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F2 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-216

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F2 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-216

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F2 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-216

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F2 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-219

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-219

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-220

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G2

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-220

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G2

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-225

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-225

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-225

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-225

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-225

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-226

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G2

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-226

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G2

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-227

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G3

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-227

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G3

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-228

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-228

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-230

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G3

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-230

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G3

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-231

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-231

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-231

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-231

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-231

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-231

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-232

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G2

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-232

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G2

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-233

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G3

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-233

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G3

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-233

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G3

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-234

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-234

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-234

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-234

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-235

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G2

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-235

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G2

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-236

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G3

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-236

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G3

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-237

PEDIATRA A.P. E1 F1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-239

PEDIATRA A.P. E2 F1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-240

PEDIATRA A.P. E2 F2

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-241

PEDIATRA A.P. E3 F1

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-242

PEDIATRA A.P. E3 F2

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-243

ODONTOESTOMATÓLOGO/A A.P.

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

1.120,15

705,19

875,25

276,91

0,00

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

1.120,15

705,19

875,25

276,91

0,00

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

1.120,15

705,19

875,25

276,91

0,00

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

1.120,15

705,19

875,25

276,91

0,00

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

1.120,15

705,19

875,25

276,91

0,00

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

1.120,15

705,19

875,25

276,91

0,00

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

1.120,15

705,19

875,25

276,91

0,00

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

1.120,15

705,19

875,25

276,91

0,00

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-30

XEFE/A DE BASE SIMPLE 061

A1

26

1.120,15

705,19

1.544,83

276,91

0,00

0,00

SF-A1-31

XEFE/A DE BASE DOBRE 061

A1

26

1.120,15

705,19

1.845,83

276,91

0,00

0,00

SF-A1-32

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE SIMPLE 061

A1

24

1.120,15

588,75

1.147,69

276,91

0,00

0,00

SF-A1-33

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE DOBRE 061

A1

24

1.120,15

588,75

1.448,70

276,91

0,00

0,00

SF-A1-34

XEFE/A DE SALA 061

A1

26

1.120,15

705,19

2.052,23

276,91

0,00

0,00

SF-A1-35

MÉDICO/A COORDINADOR/A 061

A1

26

1.120,15

705,19

1.380,82

276,91

0,00

0,00

SF-A1-36

MÉDICO/A XERAL DO CTG

A1

24

1.120,15

588,75

707,63

276,91

0,00

0,00

SF-A1-81

TÉCNICO/A SAÚDE PÚBLICA

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

80,85

0,00

SF-A1-82

MÉDICO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A1

24

1.120,15

588,75

0,00

500,48

80,85

0,00

SF-A1-83

MÉDICO/A SERVIZO ESPECIAL URXENCIAS

A1

24

1.120,15

588,75

0,00

500,48

80,85

0,00

SF-A1-87

FACULTATIVO/A XERARQUIZADO MEDICINA XERAL CON C.E.

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

692,60

80,85

0,00

SF-A1-89

FARMACÉUTICO/A DE A.P.

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

80,85

0,00

SF-A1-95

MÉDICO/A P.A.C. CON C.E.

A1

24

1.120,15

588,75

787,74

276,91

0,00

0,00

SF-A1-96

MÉDICO/A P.A.C. SEN C.E.

A1

24

1.120,15

588,75

0,00

276,91

0,00

0,00

ANEXO IX
P.R.D. Quendas

Grupo/subgrupo RDL 5/2015

Quenda rot.

simple

Quenda rot.

completa

A2

26,83 €/mes

53,65 €/mes

C1

21,06 €/mes

42,15 €/mes

C2

19,17 €/mes

38,33 €/mes

A. prof.

15,82 €/mes

31,61 €/mes

ANEXO X

Código

Denominación

Quenda

P.R.D.

S-A2-25

Enfermeiro/a consulta ext. hospital

R. simple

26,83 €/mes

S-A2-24

Enfermeiro/a consulta II.AA.

R. simple

26,83 €/mes

ANEXO XI

Modalidade

Factores

Médico xeral

Pediatra

Odontólogo

Enfermeiro/a

Fisioterapeuta

Asistente social

A

Ordinaria

0,303605 euros/mes/aseg.

 

 

 

 

 

De 0 a 500 aseg.

 

 

 

74,05 euros/mes

 

 

De 501 a 1.500 aseg.

 

 

 

222,17 euros/mes

 

 

De 1.501 a 2.500 aseg.

 

 

 

296,22 euros/mes

 

 

Máis de 2.500 aseg.

 

 

 

370,27 euros/mes

 

 

Menos de 20.000 hab.

 

 

 

 

74,05 euros/mes

74,05 euros/mes

De 20.000 a 25.000 hab.

 

 

 

 

148,12 euros/mes

148,12 euros/mes

De 25.000 a 30.000 hab.

 

 

 

 

185,13 euros/mes

185,13 euros/mes

Máis de 30.000 hab.

 

 

 

 

222,17 euros/mes

222,17 euros/mes

B

Ordinaria

0,303605 euros/mes/aseg.

 

 

 

 

 

De 0 a 500 aseg.

 

 

 

148,12 euros/mes

 

 

De 501 a 1.000 aseg.

 

 

 

185,13 euros/mes

 

 

Máis de 1.000 aseg.

 

 

 

222,17 euros/mes

 

 

C

 

0,111048 euros/mes/aseg.

 

 

 

 

 

D

 

(Dif. con 1.050x0,303605 €/mes/aseg.)

 

 

 

 

 

E

I

40 % da mod. A

155,19 euros/mes

 

40 % da mod. A

 

 

II

50 % da mod. A

289,79 euros/mes

 

50 % da mod. A

 

 

III

60 % da mod. A

365,20 euros/mes

 

60 % da mod. A

 

 

1 municipio

 

 

 

 

37,03 euros/mes

66,65 euros/mes

De 2 a 3 municipios

 

 

 

 

74,05 euros/mes

103,68 euros/mes

Máis de 3 municipios

 

 

 

 

148,12 euros/mes

177,73 euros/mes

F

 

148,12 euros/mes

148,12 euros/mes

 

74,05 euros/mes

 

 

G

 

222,17 euros/mes

 

 

111,09 euros/mes

 

 

H

Xefe unidade

74,05 euros/mes

74,05 euros/mes

 

 

 

 

Xefe servizo

222,17 euros/mes

222,17 euros/mes

222,17 euros/mes

 

 

 

Coord. de área

185,13 euros/mes

185,13 euros/mes

185,13 euros/mes

74,05 euros/mes

74,05 euros/mes

74,05 euros/mes

Coord. de servizo

 

 

 

111,09 euros/mes

111,09 euros/mes

 

I

 

222,17 euros/mes

87,71 euros/mes

 

 

 

J

 

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

 

(*) En función do disposto no Decreto 156/2005, do 9 de xuño, e o Acordo sobre determinadas condicións de traballo e retributivas do persoal das unidades e servizos de atención primaria, publicado pola Orde do 4 de xuño de 2008 pola que se publican determinados acordos sobre a ordenación e previsión de postos de traballo e retributivas no ámbito da atención primaria do Servizo Galego de Saúde.

ANEXO XII
Retribucións complementarias dos médicos de urxencias hospitalarias

Traballo a quendas

72,98 €/mes

Nocturnidade

4,82 €/hora

Festividade

11,47 €/hora

Xornada complementaria

26,32 €/hora

Atención urxente

159,58 €/mes

ANEXO XIII
Retribucións adicionais dos médicos dos puntos de atención continuada

Nocturnidade

3,86 €/hora

Festividade

9,17 €/hora

Xornada complementaria

24,28 €/hora

ANEXO XIV
Retribucións adicionais do persoal de enfermaría dos puntos
de atención continuada

Nocturnidade

2,46 €/hora

Nocturnidade de sábado e véspera de festivo

7,37 €/hora

Festividade

7,37 €/hora

Xornada complementaria

15,90 €/hora

ANEXO XV
(Atención continuada)

Gardas médicas servizos xerarquizados

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Valor módulo euros

Euros/hora

Presenza física

17 horas

383,75

22,57

Presenza física

24 horas

541,76

22,57

Localizada

17 horas

191,62

11,27

Localizada

24 horas

270,52

11,27

Enfermeiro/a equipos transpl. perfusión, hemodi. e his.

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Valor módulo euros/mes

Presenza física

67 horas/mes

672,04

Localizada

134 horas/mes

672,04

Atención continuada urxencias extrahospitalarias

Modalidade prest. de servizo

Valor módulo euros/hora

Presenza física persoal facultativo

22,57

Localizada persoal facultativo

11,27

Presenza física enfermeiro/a

17,96

Localizada enfermeiro/a

8,98

Atención continuada residentes en formación

Residentes licenciados:

Modalidade prest. de servizo

Presenza física:

Módulo horario 

Importe euros 

Primeiro ano

Hora garda

17 horas

24 horas

12,45

211,71

298,88

Segundo ano

Hora garda

17 horas

24 horas

14,24

242,10

341,78

Terceiro ano

Hora garda

17 horas

24 horas

16,03

272,49

384,69

Cuarto e quinto ano

Hora garda

17 horas

24 horas

17,75

301,68

425,90

Residentes diplomados:

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Importe euros

Enfermeira/o en formación 1º ano

Hora garda

17 horas

24 horas

10,15

172,56

243,61

Enfermeira/o en formación 2º ano

Hora garda

17 horas

24 horas

11,21

190,59

269,06

Atención continuada persoal non facultativo

Modalidade prest. de servizo

Grupo/subgrupo RDL 5/2015

Valor módulo euros

Euros/hora

A: Serv. noite (10 horas)

A2

38,58

3,86

A: Serv. noite (10 horas)

C1

31,41

3,14

A: Serv. noite (10 horas)

C2 e A. prof.

27,57

2,76

B: Serv. domingos e festivos (7 horas)

A2

64,48

9,21

B: Serv. domingos e festivos (7 horas)

C1

50,62

7,23

B: Serv. domingos e festivos (7 horas)

C2 e A. prof.

45,96

6,57

C: Serv. noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

A2

64,44

6,44

C: Serv. noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

C1

50,70

5,07

C: Serv. noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

C2 e A. prof.

45,96

4,60

Módulos atención continuada facultativos exentos de gardas
de atención especializada

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Valor módulo

Importe euros

Presenza física

4 horas

159,76

ANEXO XVI
Contía adicional que se percibirá nos meses de xuño e decembro

Categoría

Grupo

Nivel

Compl. especifico

Produtividade

P.R.D.

PERSOAL DIRECTIVO

D-A1-56

DIRECTOR/A ASISTENCIAL DO 061

A1

28

2.411,40

0,00

0,00

D-A1-57

DIRECTOR/A XESTIÓN E SS.XX. 061

A1

27

2.009,40

0,00

0,00

D-A1-58

DIRECTOR/A COORDINACIÓN 061

A1

28

2.410,21

0,00

0,00

D-A1-59

DIRECTOR/A DO 061

A1

29

2.579,04

0,00

0,00

D-A1-63

XERENTE DA AXENCIA

A1

29

2.083,23

0,00

0,00

D-A1-64

DIRECTOR/A DE ÁREA

A1

27

1.720,86

0,00

0,00

D-A1-65

DIRECTOR/A DA AXENCIA

A1

29

2.083,23

0,00

0,00

DA-A1-01

XERENTE XESTIÓN INTEGRADA

A1

29

2.107,37

0,00

0,00

DA-A1-02

XERENTE EXECUTIVO/A

A1

27

1.651,57

0,00

0,00

DA-A1-10

DIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS

A1

28

1.957,90

0,00

0,00

DA-A1-11

DIRECTOR/A RECURSOS ECONÓMICOS

A1

27

1.957,90

0,00

0,00

DA-A1-12

DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS

A1

27

1.957,90

0,00

0,00

DA-A1-14

DIRECTOR/A PROCESOS SEN INGRESO E URXENCIAS

A1

28

1.871,58

0,00

0,00

DA-A1-15

DIRECTOR/A PROCESOS CON INGRESO

A1

28

1.871,58

0,00

0,00

DA-A1-16

DIRECTOR/A PROCESOS DE SOPORTE

A1

28

1.871,58

0,00

0,00

DA-A1-26

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A1

26

1.651,57

0,00

0,00

DA-A1-27

SUBDIRECTOR/A CALIDADE, ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN

A1

27

1.651,57

0,00

0,00

DA-A1-29

SUBDIRECTOR/A PROC.ASISTENCIAIS ÁREA MÉDICA

A1

27

1.651,57

0,00

0,00

DA-A1-30

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A1

26

1.651,57

0,00

0,00

DA-A1-31

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A1

26

1.651,57

0,00

0,00

DA-A1-32

SUBDIRECTOR/A MÉDICO/A

A1

27

1.028,26

0,00

0,00

DA-A1-34

SUBDIRECTOR/A XESTIÓN

A1

26

1.006,22

0,00

0,00

DA-A2-13

DIRECTOR/A PROCESOS DE ENFERMARÍA

A2

26

1.564,02

0,00

0,00

DA-A2-28

SUBDIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS ÁREA DE ENFERMARÍA

A2

25

1.257,69

0,00

0,00

DA-A2-33

SUBDIRECTOR/A ENFERMARÍA

A2

25

653,19

0,00

0,00

DA-A2-35

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A2

26

1.651,57

0,00

0,00

DA-A2-36

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A2

26

1.651,57

0,00

0,00

DA-A2-37

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A2

26

1.651,57

0,00

0,00

DA-A2-38

SUBDIRECTOR/A DE XESTIÓN

A2

26

1.006,22

0,00

0,00

DA-A2-39

SUBDIRECTOR/A CALIDADE, ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN

A2

26

1.564,02

0,00

0,00

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

N-A1-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A1

A1

26

711,35

175,83

0,00

N-A1-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A1

A1

24

585,32

158,24

0,00

N-A1-03

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR

A1

23

445,33

149,44

0,00

N-A1-04

ENXEÑEIRO/A SUPERIOR

A1

23

476,84

149,44

0,00

N-A1-05

GRUPO TÉCNICO FUNCIÓN ADMTVA.

A1

23

445,33

149,44

0,00

N-A1-06

PSICÓLOGO/A

A1

23

445,33

149,44

0,00

N-A1-07

BIBLIOTECARIO/A

A1

23

445,33

149,44

0,00

N-A1-08

TCO. SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A1

23

445,33

149,44

0,00

N-A1-09

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A1

23

445,33

149,44

0,00

N-A2-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A2

A2

26

711,35

214,94

0,00

N-A2-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A2

A2

24

585,32

197,36

0,00

N-A2-07

TRABALLADOR/A SOCIAL HOSPITAL

A2

21

238,73

118,68

0,00

N-A2-08

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO

A2

21

238,73

118,68

0,00

N-A2-09

GRUPO XESTIÓN FUNCIÓN ADMTIVA.

A2

21

238,73

118,68

0,00

N-A2-10

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO-XEFE/A GRUPO

A2

21

448,78

127,99

0,00

N-A2-11

MESTRE/A INDUSTRIAL-XEFE/A EQUIPO

A2

21

396,25

127,99

0,00

N-A2-12

PROFESOR/A EDUCACIÓN PRIMARIA

A2

21

238,73

118,68

0,00

N-A2-14

PERSOAL TÉCNICO DE GRAO MEDIO

A2

21

238,73

118,68

0,00

N-A2-15

TCO. XESTIÓN DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A2

21

238,73

118,68

0,00

N-A2-16

TCO. DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A2

21

238,73

118,68

0,00

N-A2-201

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E1

A2

21

0,00

283,35

0,00

N-A2-202

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E2

A2

21

0,00

283,35

0,00

N-A2-203

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E3

A2

21

0,00

283,35

0,00

N-A2-204

TABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E1

A2

21

0,00

209,31

0,00

N-A2-205

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E2

A2

21

0,00

209,31

0,00

N-A2-206

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E3

A2

21

0,00

209,31

0,00

N-A2-207

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E1

A2

21

0,00

172,27

0,00

N-A2-208

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E2

A2

21

0,00

172,27

0,00

N-A2-209

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E3

A2

21

0,00

172,27

0,00

N-A2-210

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E1

A2

21

0,00

135,25

0,00

N-A2-211

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E2

A2

21

0,00

135,25

0,00

N-A2-212

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E3

A2

21

0,00

135,25

0,00

N-A2-213

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A2

22

0,00

(*)

0,00

N-AP-01

AUXILIAR AUTOPSIAS (CELADOR/A)

AP

14

360,35

95,18

0,00

N-AP-02

CELADOR/A AUX. ANIMALARIO

AP

14

286,36

95,18

0,00

N-AP-03

CELADOR/A AT. DIRECTA AO ENFERMO

AP

14

234,13

95,18

0,00

N-AP-04

CELADOR/A QUIRÓFANO

AP

14

247,93

95,18

0,00

N-AP-05

ENCARGADO/A DE QUENDA DE CELADORES/AS

AP

15

282,21

87,56

0,00

N-AP-06

CELADOR/A ENC. LAVANDARÍA

AP

13

293,34

136,00

0,00

N-AP-07

CELADOR/A SEN AT. DIRECTA AO ENFERMO

AP

13

211,18

95,18

0,00

N-AP-08

FOGONEIRO/A

AP

13

211,18

95,18

0,00

N-AP-09

LAVANDEIRO/A

AP

13

211,18

95,18

0,00

N-AP-10

LIMPADOR/A

AP

13

211,18

95,18

0,00

N-AP-11

PEÓN

AP

13

211,18

95,18

0,00

N-AP-12

PINCHE

AP

13

211,18

95,18

0,00

N-AP-13

PASADOR/A DE FERRO

AP

13

211,18

95,18

0,00

N-C1-01

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO C1

C1

24

516,00

197,36

0,00

N-C1-02

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C1

C1

20

347,97

131,88

0,00

N-C1-04

CONTROLADOR/A SUBMINISTRACIÓNS

C1

19

300,53

105,50

0,00

N-C1-05

GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMTIVA.

C1

18

160,53

105,50

0,00

N-C1-06

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C1

C1

18

324,63

131,88

0,00

N-C1-07

COCIÑEIRO/A

C1

18

160,53

158,24

0,00

N-C1-09

TÉCNICO/A ORTOPÉDICO/A

C1

18

236,66

105,50

0,00

N-C1-10

XEFE/A TALLER

C1

18

318,06

131,88

0,00

N-C1-11

PERSOAL TÉCNICO NON TITULADO

C1

18

160,53

105,50

0,00

N-C1-12

TCO. ESPECIALISTA EN SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

C1

18

160,53

105,50

0,00

N-C1-13

XEFE/A DE COCIÑA

C1

24

516,00

197,36

0,00

N-C1-14

PROMOTOR/A DE DOAZÓN

C1

20

334,21

131,88

0,00

N-C2-01

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C2

C2

20

326,62

131,88

0,00

N-C2-02

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO HOSPITAL

C2

19

298,87

158,24

0,00

N-C2-03

GOBERNANTE/A

C2

19

261,97

96,70

0,00

N-C2-04

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C2

C2

18

303,26

131,88

0,00

N-C2-05

XEFE/A EQUIPO HOSP. E SERVIZO URXENCIAS

C2

18

303,26

131,88

0,00

N-C2-06

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO II.AA.

C2

17

267,13

158,24

0,00

N-C2-07

ALBANEL

C2

16

161,34

96,70

0,00

N-C2-08

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA.

C2

16

161,34

96,70

0,00

N-C2-09

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA. EQUIPO MECANIZADO

C2

16

194,62

96,70

0,00

N-C2-10

AUX. ORTOPÉDICO/A

C2

16

161,34

96,70

0,00

N-C2-11

CALEFACTOR/A

C2

16

161,34

96,70

0,00

N-C2-12

CALEFACTOR/A FORNO CREMATORIO

C2

16

221,92

96,70

0,00

N-C2-13

CARPINTEIRO/A

C2

16

161,34

96,70

0,00

N-C2-14

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESPECIAIS

C2

16

217,58

96,70

0,00

N-C2-15

CONDUTOR/A

C2

16

161,34

96,70

0,00

N-C2-16

CONDUTOR/A INSTALACIÓNS

C2

16

254,83

96,70

0,00

N-C2-17

CONDUTOR/A ENC.PARQUE MÓBIL

C2

16

239,97

96,70

0,00

N-C2-18

COSTUREIRO/A

C2

16

161,34

96,70

0,00

N-C2-19

ELECTRICISTA

C2

16

161,34

96,70

0,00

N-C2-20

FONTANEIRO/A

C2

16

161,34

96,70

0,00

N-C2-21

FOTÓGRAFO/A

C2

16

161,34

96,70

0,00

N-C2-22

MONITOR/A

C2

16

182,14

96,70

0,00

N-C2-24

PERRUQUEIRO/A

C2

16

161,34

96,70

0,00

N-C2-25

PINTOR/A

C2

16

161,34

96,70

0,00

N-C2-27

TELEFONISTA

C2

16

161,34

96,70

0,00

N-C2-28

XARDINEIRO/A

C2

16

161,34

96,70

0,00

N-C2-29

MECÁNICO/A

C2

16

161,34

96,70

0,00

N-C2-30

ENCARGADO/A EQUIPO PERSOAL OFICIOS

C2

18

248,25

131,88

0,00

N-C2-31

AZAFATO/A

C2

16

161,34

96,70

0,00

N-C2-35

PERSOAL SERVIZOS XERAIS

C2

16

194,62

96,70

0,00

N-C2-36

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESP. TRANSP. ENF.

C2

16

285,73

96,70

0,00

(*) No mes de xuño, a mesma cantidade que perciba no dito mes de produtividade

(*) No mes de decembro, a mesma cantidade que perciba no dito mes de produtividade

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO

S-A2-01

DTOR/A. TCO. ESCOLA ENFERMARÍA

A2

24

464,93

158,24

0,00

S-A2-02

SUPERVISOR/A ÁREA FUNCIONAL

A2

24

522,43

158,24

0,00

S-A2-03

SUPERVISOR/A UNIDADE

A2

23

443,09

153,83

0,00

S-A2-10

ENFERMEIRO/A-XEFE/A A.E.

A2

23

412,43

153,83

0,00

S-A2-12

MATRÓN/A HOSPITAL

A2

23

265,06

149,44

0,00

S-A2-13

SECRETARIO/A ESTUDOS ESCOLA ENFERMARÍA

A2

23

412,43

158,24

0,00

S-A2-18

ENFERMEIRO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A2

22

266,50

136,26

0,00

S-A2-19

ENFERMEIRO/A SERVIZOS CENTRAIS

A2

22

256,44

136,26

0,00

S-A2-20

ENFERMEIRO/A UNIDADE HOSPITAL

A2

22

256,44

136,26

0,00

S-A2-205

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G1

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-206

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G2

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-21

FISIOTERAPEUTA ÁREA

A2

22

237,68

174,58

0,00

S-A2-210

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F1 G2

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-212

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F2 G2

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-22

PROFESOR/A ESCOLA ENFERMARÍA

A2

22

256,44

153,83

0,00

S-A2-23

TERAPEUTA OCUPACIONAL

A2

22

256,44

136,26

0,00

S-A2-235

ENFERMEIRO/A A.P. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-237

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G1

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-238

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G2

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-24

ENFERMEIRO/A CONSULTA II. A.A.

A2

22

181,46

136,26

0,00

S-A2-241

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G1

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-242

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G2

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-244

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F2 G2

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-245

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G1

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-246

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G2

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-247

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G1

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-248

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G2

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-25

ENFERMEIRO/A CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

A2

22

194,72

136,26

0,00

S-A2-253

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G1

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-254

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G2

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-255

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F2 G1

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-257

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G1

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-258

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G2

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-259

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G1

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-26

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 1

A2

23

255,39

105,60

0,00

S-A2-260

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G2

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-27

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 2

A2

23

362,66

145,58

0,00

S-A2-273

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E1 F1 G1

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-277

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E2 F1 G1

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-28

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 3

A2

23

473,63

145,58

0,00

S-A2-285

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E1 F1 G1

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-289

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G1

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-29

FISIOTERAPEUTA HOSPITAL

A2

22

276,01

136,26

0,00

S-A2-290

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G2

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-293

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G1

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-294

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G2

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-295

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G1

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-296

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G2

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-301

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G1

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-302

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G2

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-306

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F1 G2

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-308

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F2 G2

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-32

FISIOTERAPEUTA ÁREA 1

A2

22

255,39

156,87

0,00

S-A2-325

ENFERMEIRO/A A.P. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-33

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN SAÚDE MENTAL

A2

23

265,06

149,44

0,00

S-A2-345

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E1

A2

22

0,00

338,21

0,00

S-A2-346

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E2

A2

22

0,00

338,21

0,00

S-A2-347

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E3

A2

22

0,00

338,21

0,00

S-A2-348

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E1

A2

22

0,00

264,16

0,00

S-A2-349

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E2

A2

22

0,00

264,16

0,00

S-A2-350

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E3

A2

22

0,00

264,16

0,00

S-A2-351

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E1

A2

22

0,00

227,13

0,00

S-A2-352

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E2

A2

22

0,00

227,13

0,00

S-A2-353

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E3

A2

22

0,00

227,13

0,00

S-A2-354

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E1

A2

22

0,00

190,10

0,00

S-A2-355

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E2

A2

22

0,00

190,10

0,00

S-A2-356

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E3

A2

22

0,00

190,10

0,00

S-A2-357

COORDINADOR/A DE SERVIZO

A2

23

157,54

43,97

0,00

S-A2-357

COORDINADOR/A DE SERVIZO

A2

23

157,54

43,97

0,00

S-A2-357

COORDINADOR/A DE SERVIZO

A2

23

157,54

43,97

0,00

S-A2-358

COORDINADOR/A DE ÁREA

A2

23

0,00

(**)

0,00

S-A2-361

ENFERMEIRO/A URXENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS E2

A2

22

0,00

43,97

0,00

S-A2-37

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA DO TRABALLO

A2

23

265,06

149,44

0,00

S-A2-38

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA

A2

23

265,06

149,44

0,00

S-A2-50

ENFERMEIRO/A DE BASE SIMPLE 061

A2

22

262,37

195,73

0,00

S-A2-51

ENFERMEIRO/A DE BASE DOBRE 061

A2

22

440,01

195,73

0,00

S-A2-52

ENFERMEIRO/A DE UNIDADE CTG

A2

22

275,39

136,26

0,00

S-A2-53

ENFERMEIRO/A DE CONSULTA SANITARIA 061

A2

22

262,37

195,73

0,00

S-A2-95

ENFERMEIRO/A PAC

A2

22

266,51

43,97

0,00

S-A2-99

LOGOPEDA

A2

22

256,44

136,26

0,00

S-C1-01

TÉCNICO/A ESPECIALISTA

C1

18

168,31

105,50

0,00

S-C1-02

COORDINADOR/A TÉCNICOS/AS ESPECIALISTAS

C1

19

168,31

156,71

0,00

S-C2-01

TCO/A.EN COIDADOS AUX.DE ENFERMARÍA EN FUNCIÓNS TCO.ESPECIALISTA

C2

18

165,45

96,70

0,00

S-C2-02

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA EN II.AA.

C2

16

161,34

96,70

0,00

S-C2-03

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA UNIDADE HOSPITAL

C2

16

182,14

96,70

0,00

S-C2-04

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA SERVIZOS CENTRAIS

C2

16

182,14

96,70

0,00

S-C2-05

TCO/A. EN COIDADOS AUX. ENFERMARÍA CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

C2

16

161,34

96,70

0,00

S-C2-06

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA FUNCIÓNS SAÚDE MENTAL

C2

16

182,14

96,70

0,00

S-C2-07

COORDINADOR/A TCO. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA

C2

17

182,14

148,00

0,00

S-C2-08

PERSOAL TÉCNICO/A EN FARMACIA

C2

16

182,14

96,70

0,00

(**) No mes de xuño, a mesma cantidade que perciba no dito mes de produtividade

(**) No mes de decembro, a mesma cantidade que perciba no dito mes de produtividade

PERSOAL ESTATUTARIO FACULTATIVO

SF-A1-01

COORDINADOR/A ADMISIÓN

A1

28

962,78

1.238,54

86,50

SF-A1-02

COORDINADOR/A URXENCIAS

A1

28

962,78

1.238,54

86,50

SF-A1-04

XEFE/A SERVIZO CON C. E.

A1

28

962,78

1.238,54

86,50

SF-A1-05

XEFE/A SERVIZO SEN C. E.

A1

28

0,00

1.238,54

86,50

SF-A1-06

XEFE/A DE ÁREA

A1

28

962,78

1.238,54

86,50

SF-A1-10

XEFE/A UNIDADE ADMISIÓN

A1

26

875,25

973,44

84,89

SF-A1-11

XEFE/A UNIDADE URXENCIAS

A1

26

875,25

973,44

84,89

SF-A1-12

XEFE/A SECCIÓN CON C. E.

A1

26

875,25

973,44

84,89

SF-A1-13

XEFE/A SECCIÓN SEN C. E.

A1

26

0,00

973,44

84,89

SF-A1-14

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA CON C. E.

A1

24

787,74

692,60

80,85

SF-A1-15

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA SEN C. E.

A1

24

0,00

692,60

80,85

SF-A1-16

MÉDICO/A URXENCIAS HOSPITALARIAS CON C.E.

A1

24

787,74

692,60

80,85

SF-A1-17

MÉDICO/A DE URXENCIAS HOSPITALARIAS SEN C.E.

A1

24

0,00

692,60

80,85

SF-A1-18

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN CON C.E.

A1

24

787,74

692,60

80,85

SF-A1-19

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN SEN C.E.

A1

24

0,00

692,60

80,85

SF-A1-201

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-201

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-201

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-201

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-201

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-202

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G2

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-202

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G2

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-208

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G2

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-208

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G2

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-210

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F2 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-210

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F2 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-210

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F2 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-214

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G2

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-214

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G2

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-216

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F2 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-216

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F2 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-216

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F2 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-216

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F2 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-219

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-219

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-220

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G2

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-220

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G2

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-225

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-225

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-225

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-225

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-225

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-226

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G2

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-226

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G2

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-227

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G3

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-227

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G3

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-228

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-228

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-230

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G3

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-230

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G3

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-231

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-231

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-231

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-231

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-231

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-231

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-232

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G2

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-232

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G2

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-233

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G3

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-233

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G3

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-233

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G3

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-234

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-234

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-234

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-234

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-235

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G2

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-235

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G2

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-236

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G3

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-236

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G3

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-237

PEDIATRA A.P. E1 F1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-239

PEDIATRA A.P. E2 F1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-240

PEDIATRA A.P. E2 F2

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-241

PEDIATRA A.P. E3 F1

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-242

PEDIATRA A.P. E3 F2

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-243

ODONTOESTOMATÓLOGO/A A.P.

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

875,25

276,91

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

875,25

276,91

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

875,25

276,91

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

875,25

276,91

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

875,25

276,91

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

875,25

276,91

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

875,25

276,91

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

875,25

276,91

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-30

XEFE/A DE BASE SIMPLE 061

A1

26

1.544,83

276,91

0,00

SF-A1-31

XEFE/A DE BASE DOBRE 061

A1

26

1.845,83

276,91

0,00

SF-A1-32

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE SIMPLE 061

A1

24

1.147,69

276,91

0,00

SF-A1-33

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE DOBRE 061

A1

24

1.448,70

276,91

0,00

SF-A1-34

XEFE/A DE SA 061

A1

26

2.052,23

276,91

0,00

SF-A1-35

MÉDICO/A COORDINADOR/A 061

A1

26

1.380,82

276,91

0,00

SF-A1-36

MÉDICO/A XERAL DO CTG

A1

24

707,63

276,91

0,00

SF-A1-81

TÉCNICO/A SAÚDE PÚBLICA

A1

24

787,74

276,91

80,85

SF-A1-82

MÉDICO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A1

24

0,00

500,48

80,85

SF-A1-83

MÉDICO/A SERVIZO ESPECIAL URXENCIAS

A1

24

0,00

500,48

80,85

SF-A1-87

FACULTATIVO/A XERARQUIZADO MEDICINA XERAL CON C.E.

A1

24

787,74

692,60

80,85

SF-A1-89

FARMACÉUTICO/A DE A.P.

A1

24

787,74

276,91

80,85

SF-A1-95

MÉDICO/A P.A.C. CON C.E.

A1

24

787,74

276,91

0,00

SF-A1-96

MÉDICO/A P.A.C. SEN C.E.

A1

24

0,00

276,91

0,00

ANEXO XVII
Funcionarios dos corpos ao servizo da Administración de xustiza

1. Soldo.

Soldo

Corpo ou escala

Contía mensual

Médicos forenses

1.296,69

Xestión procesual e administrativa

1.119,70

Tramitación procesual e administrativa

920,30

Auxilio xudicial

834,76

2. Antigüidade.

a) Os trienios do corpo de médicos forenses devindicados con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1995 quedan establecidos na contía mensual de 54,05 €.

b) Os trienios perfeccionados nos corpos ao servizo da Administración de xustiza declarados a extinguir pola Lei orgánica 19/2008, do 23 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, teñen establecida a contía mensual que se indica a seguir:

Trienios

Corpo ou escala

Contía mensual

Oficiais

44,83

Auxiliares

34,56

Axentes xudiciais

29,84

Secretarios xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes

50,43

c) O importe mensual dos trienios perfeccionados en datas posteriores ás anteriores está fixado como a seguir se indica:

Trienios

Corpo ou escala

Contía mensual

Médicos forenses

64,84

Xestión procesual e administrativa

55,99

Tramitación procesual e administrativa

46,02

Auxilio xudicial

41,74

3. Complemento xeral de posto.

Tipo

Subtipo

Posto de traballo

Complemento xeral de posto

Pagas extraordinarias

contía mensual

contía cada paga

III

 

Director do Imelga

1.542,18

792,76

Subdirector do Imelga

718,41

Xefatura de servizo do Imelga

718,41

Xefatura de sección do Imelga

681,18

Médico forense

569,61

III

A

Xestor procesual

295,38

368,43

IV

C

Xestor procesual xulgados de paz

282,10

355,20

D

Xestor procesual secretarios xulgados de paz

295,41

III

A

Tramitador procesual

251,12

332,92

B

Tramitador procesual Imelga

316,34

IV

C

Tramitador xulgado de paz

237,85

319,64

III

A

Auxilio xudicial

188,70

279,55

B

Auxilio xudicial Imelga

253,93

IV

C

Auxilio xudicial xulgado de paz

175,42

266,25

IV

-

Escala a extinguir xestión procesual e administrativa procedentes secretarios paz municipios máis de 7.000 habitantes

428,07

443,92

4. Paga adicional complementaria.

O importe da contía complementaria que se aboa xunto con cada paga extraordinaria é o que se reflicte a seguir para cada corpo ou tipo de posto:

Corpo ou tipo de posto

Contía de cada paga

Director do Imelga

714,91

Subdirector do Imelga

689,38

Xefatura de servizo do Imelga

689,38

Xefatura de sección do Imelga

689,38

Médico forense

638,30

Xestión procesual e administrativa

403,42

Tramitación procesual e administrativa

352,36

Auxilio xudicial

329,38

Secretarios xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes

403,42

5. Complemento específico e complemento autonómico transitorio.

a) A contía anual do complemento específico é a que se reflicte para cada tipo de posto na seguinte táboa:

Tipo de posto

Complemento específico anual

Director do Imelga (III)

8.958,75

Subdirector do Imelga (III)

7.667,24

Xefatura de servizo do Imelga (III)

7.344,49

Xefatura de sección do Imelga (III)

6.698,61

Médico forense (III)

5.177,66

Coordinador responsable I (A2)

8.025,38

Coordinador responsable II (A2)

7.766,50

Coordinador responsable III (A2)

7.507,61

Coordinador rexistro I (A2)

7.248,73

Coordinador rexistro III (A2)

6.730,96

Xestor procesual fiscalía (III-A)

5.177,66

Tramitador procesual fiscalía (III-A)

5.177,66

Tramitador procesual Imelga (III-B)

5.177,66

Auxilio xudicial fiscalía (III-A)

5.177,66

Auxilio xudicial Imelga (III-B)

5.177,66

b) A contía anual do complemento autonómico transitorio é a que se especifica a seguir para cada tipo de posto:

Tipo de posto

Importe anual

Secretarios xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes (IV)

5.177,66

Xestor procesual (III-A)

5.177,66

Xestor procesual servizo común de apoio (III-A)

6.307,79

Xestor procesual S.C.N.E.(III-A)

6.792,05

Xestor procesual xulgado violencia sobre a muller (III-A)

5.410,37

Xestor procesual secretario/a xulgado de paz (IV-D)

5.177,66

Xestor procesual xulgado de paz (IV-C)

5.177,66

Tramitador procesual (III-A)

5.177,66

Tramitador procesual servizo común de apoio (III-A)

6.307,79

Tramitador procesual S.C.N.E. (III-A)

5.823,42

Tramitador procesual xulgado violencia sobre a muller (III-A)

5.410,37

Tramitador procesual xulgado de paz (IV-C)

5.177,66

Auxilio xudicial (III-A)

5.177,66

Auxilio xudicial S.C.N.E. (III-A)

6.792,05

Auxilio xudicial xulgado violencia sobre a muller (III-A)

5.410,37

Auxilio xudicial xulgado de paz (IV-C)

5.177,66

6. Contía das retribucións complementarias de natureza variable.

a) Servizos de garda.

Partido xudicial/Órgano

Concepto

Importe da garda

Servizos de garda en partidos xudiciais que conten con 8 ou máis xulgados de instrución (art. 5.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda ordinaria de permanencia semanal

239,08

Servizos de garda en partidos xudiciais que conten con 8 ou máis xulgados de instrución (art. 5.2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda permanencia para axuizamento inmediato de faltas

141,68

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou que conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda permanencia de 8 días

292,20

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou que conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda de permanencia de 8 días nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

146,10

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou que conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.2 parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade fiscalía de 8 días

212,50

Partidos xudiciais con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.2 parágrafo 2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade de 8 días apoio á fiscalía nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

106,26

Partidos xudiciais con 2 ou 3 xulgados de primeira instancia e instrución (art. 8.1 parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade 8 días

132,82

Partidos xudiciais con 2 ou 3 xulgados de primeira instancia e instrución. (art. 8.1 parágrafo 2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade de 8 días apoio á fiscalía nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

66,41

Partidos xudiciais cun único xulgado de primeira instancia e instrución (art. 9 parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal

53,13

Asistencia a fiscal en partidos xudiciais cun único xulgado de primeira instancia e instrución (art. 9 parágrafo 2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

26,56

Fiscalías de menores capitais de provincia (art. 12.b) da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal para atender incidencias que deriven da Lei orgánica reguladora da responsabilidade penal dos menores

106,26

b) Programa de actuación de fomento da produtividade.

Corpo

Contía mensual

Médicos forenses

9,70

Xestión procesual e administrativa

9,70

Tramitación procesual e administrativa

9,70

Auxilio xudicial

9,70

c) Penosidade por saídas habituais a centros penitenciarios.

Corpo

Contía mensual

Xestión procesual e administrativa

65,26

Tramitación procesual e administrativa

57,27

Auxilio xudicial

49,27

d) Penosidade do persoal do servizo común de apoio territorial que preste servizos fóra da sede do Tribunal Superior de Xustiza.

Corpo

Contía mensual

Xestión procesual e administrativa

266,34

Tramitación procesual e administrativa

213,07

Auxilio xudicial

159,80

e) Retribución compensatoria pola realización de quendas en rexistros civís da Coruña, Vigo, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense e Pontevedra.

Xornada

Contía diaria

Vespertina de luns a venres

46,54

Sábado

77,57

f) Retribución compensatoria pola realización de quendas de dispoñibilidade para o desempeño conxunto de funcións por parte do persoal funcionario do corpo de auxilio xudicial: 96,96 € por cada período de 15 días.

ANEXO XVIII

Táboa para determinar as retribucións equivalentes para o ano 2017 derivadas da recuperación dos conceptos retributivos minorados como consecuencia do axuste retributivo recollido na Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.

As retribucións do ano 2017 se corresponderán co resultado de incrementar as retribucións no seu cómputo anual, excluída a antigüidade, do ano 2016 na porcentaxe derivada da aplicación da seguinte táboa:

Retribucións

%

Desde

Ata

66.923,06

7,53 %

62.223,91

66.923,05

7,41 %

58.659,53

62.223,90

7,07 %

51.591,26

58.659,52

6,72 %

46.263,96

51.591,25

6,50 %

39.879,71

46.263,95

6,10 %

37.061,68

39.879,70

5,67 %

31.623,84

37.061,67

5,47 %

30.160,60

31.623,83

5,17 %

27.424,93

30.160,59

4,78 %

20.926,08

27.424,92

4,46 %

0,00

20.926,07

4,40 %