Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 32 Mércores, 15 de febreiro de 2017 Páx. 7577

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

RESOLUCIÓN do 8 de febreiro de 2017, pola que se anuncia a licitación, non suxeita a regulación harmonizada, documentalmente simplificada, polo procedemento aberto multicriterio, tramitación ordinaria e anticipada de gasto, da obra de clave AC/16/183.02 e tres máis.

1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Área de Contratación e Administración.

2º. Enderezo: Edificio Administrativo San Caetano, s/n.

3º. Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15781.

4º. Teléfono: 981 54 49 86.

5º. Telefax: 981 54 47 91.

6º. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http//:www.contratosdegalicia.gal/ (prego de cláusulas administrativas particulares, cadro de características). Tamén se poderán obter o prego de cláusulas administrativas, cadro de características, proxecto e soporte dixital na copistaría CopyNino, rúa dos Feáns, nº 19, e Rosalía de Castro, nº 58, 15706 Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono: 34 981 58 89 38.

2. Obxecto de cada contrato:

a) Descrición do obxecto: reforzo de firme localizado nas estradas AC-413, AC-418, AC-419, AC-421, AC-422, AC-423, AC-424, AC-429, AC-432, AC-433, AC-440, AC-441, AC-445 e AC-552, entre outras.

Clave do expediente: AC/16/183.02 (E/002/2017).

Orzamento base de licitación: 619.188,84 euros (IVE excluído). IVE: 130.029,66 euros. Importe total: 749.218,50 euros.

Prazo de execución: 4 meses.

Clasificación: segundo o disposto no punto I.1 do cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

Enderezo da internet do perfil do contratante: http//:www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=109233 (prego de cláusulas administrativas particulares, cadro de características).

División por lotes e número: non hai.

b) Descrición do obxecto: reforzo de firme localizado nas estradas AC-840, AC-934 e AC-223.

Clave do expediente: AC/16/179.02 (E/003/2017).

Orzamento base de licitación: 622.130,33 euros (IVE excluído). IVE: 130.647,37 euros. Importe total: 752.777,70 euros.

Prazo de execución: 4 meses.

Clasificación: segundo o disposto no punto I.1 do cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

Enderezo da internet do perfil do contratante: http//:www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=109234 (prego de cláusulas administrativas particulares, cadro de características).

División por lotes e número: non hai.

c) Descrición do obxecto: reforzo de firme localizado nas estradas PO-226, PO-308 e PO-531.

Clave do expediente: PO/16/194.02 (E/004/2017).

Orzamento base de licitación: 701.818,59 euros (IVE excluído). IVE: 147.381,90 euros. Importe total: 849.200,49 euros.

Prazo de execución: 3 meses.

Clasificación: segundo o disposto no punto I.1 do cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

Enderezo da internet do perfil do contratante: http//:www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=109235 (prego de cláusulas administrativas particulares, cadro de características).

División por lotes e número: non hai.

d) Descrición do obxecto: reparación da Ponte do Xallas na AC-550, p.k. 9+900.

Clave do expediente: AC/15/040.02 (E/005/2017).

Orzamento base de licitación: 346.388,72 euros (IVE excluído). IVE: 72.741,63 euros. Importe total: 419.130,35 euros.

Prazo de execución: 3 meses.

Clasificación: segundo o disposto no punto I.1 do cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

Enderezo da internet do perfil do contratante: http//:www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=109236 (prego de cláusulas administrativas particulares, cadro de características).

División por lotes e número: non hai.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto.

c) Poxa electrónica: non.

d) Criterios de adxudicación: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

4. Garantías exixidas:

Provisional: non se exixe.

Garantía definitiva: 5 % do orzamento base de licitación (sen IVE). Ver punto H do cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

5. Requisitos específicos do contratista:

a) Clasificación, se é o caso: a exixida no punto 2 anterior.

b) A capacidade técnica segundo o especificado no parágrafo I.2 A) do cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Os empresarios estranxeiros non clasificados deberán acreditar a súa capacidade e solvencia, segundo se especifica no prego de cláusulas administrativas particulares de conformidade co disposto nos artigos 75 e 77 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

d) Forma xurídica que deberá adoptar a agrupación de contratistas: axustarase aos requisitos previstos no artigo 59 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

6. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a) Data de presentación: o prazo de admisión das proposicións rematará o vixésimo sexto día natural, seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia. Cando o último día do prazo sexa inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, segundo o artigo 29.5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

b) Documentación que hai que presentar: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, sito no Edificio Administrativo San Caetano, s/n, en Santiago de Compostela e segundo se especifica no punto 3.4 do prego de cláusulas administrativas particulares, ou envialas por correo dentro do prazo de admisión sinalado conforme o disposto no artigo 80.4 do Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas.

2º. Enderezo: Edificio Administrativo San Caetano, s/n.

3º. Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15781.

d) Admisión de variantes, se procede: non se admiten.

e) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: dous meses conforme o artigo 161 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

7. Apertura de sobre B e sobre C: terá lugar na data e hora que será anunciada no perfil do contratante http://www.contratosdegalicia.gal/, con dous (2) días hábiles de antelación á realización do acto público de apertura dos sobres B e C, na sala de xuntas da Axencia Galega de Infraestruturas, da Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

Se por algún motivo houber que modificar o acto público de apertura dos sobres B e C, reflectirase a nova data no perfil do contratante http://www.contratosdegalicia.gal/.

8. Outras informacións: a mesa de contratación comprobará en acto previo a documentación xeral (sobre A), segundo se especifica no punto 3.6 Constitución e funcionamento da mesa, do prego de cláusulas administrativas particulares.

9. Gastos dos anuncios: por conta do adxudicatario. O importe estimado máximo no DOG por liña: 10,82 euros.

10. No caso de que a información reflectida no enderezo da internet non concorde cos datos publicados no anuncio de licitación, prevalecerá este.

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2017

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas