Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 34 Venres, 17 de febreiro de 2017 Páx. 7930

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

EXTRACTO da Orde do 2 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN225A).

BDNS (Identif.): 331249.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións:

(http://www.pap.minhap.go.es/bdnstrans/index):

Primeiro. Persoas beneficiarias

Persoas que teñan unha titulación universitaria de licenciado/a, arquitecto/a, enxeñeiro/a ou de grao para complementar os coñecementos teóricos adquiridos nos seus estudos cunha formación práctica que lles permita afrontar con maiores garantías o seu futuro profesional.

Segundo. Obxecto

Bolsas de formación que teñen como obxectivo contribuír á formación titorial de profesionais no campo da actividade comercial e do seu ámbito.

Terceiro. Bases reguladoras

Publícanse conxuntamente na convocatoria.

Cuarto. Importe

Destínase un total de 45.200,00 euros, dos cales 43.200,00 € corresponden á aplicación orzamentaria 2017.09.30.751A.480.0 e 2.000,00 € á aplicación orzamentaria 2017.09.30.751A.484.0.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

Un mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2017

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria