Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 34 Venres, 17 de febreiro de 2017 Páx. 8007

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2017 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Unha vez aprobado o Programa de actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o ano 2017 polo Consello Reitor, de conformidade co artigo 6.2 da Lei 4/1987, do 27 de maio, modificada pola Lei 10/1989, do 10 de xullo, convócanse as actividades de formación continua correspondentes ao primeiro semestre do ano 2017 para o persoal ao servizo da Administración autonómica de Galicia que se detallan nos anexos desta resolución.

Os cursos de idiomas, do programa de autoformación, de linguaxe administrativa galega e os que correspondan co segundo semestre do ano que aparecen reflectidos no Plan de formación continua serán obxecto de convocatoria independente. Por todo isto,

RESOLVO:

Publicar a convocatoria das actividades formativas que figuran no anexo II, que deberán desenvolverse segundo as bases detalladas no anexo I.

Santiago de Compostela, 17 de febreiro de 2017

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO I
Bases

Primeira. Requisitos dos participantes

Poderán participar nas accións formativas convocadas nesta resolución:

1. Os empregados públicos e as empregadas públicas destinados na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia que se encontran en situación de servizo activo, permiso por maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun fillo ou dun familiar e que reúnan os requisitos establecidos na presente convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.

Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e o persoal do Servizo Galego de Saúde. Non se entenden por tales os empregados públicos da escala de saúde pública e da Administración sanitaria, creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Sen prexuízo do anterior, poderán ofertarse actividades formativas a empregados públicos pertencentes a outras entidades, organismos e institucións públicas, cando así se estableza na epígrafe «destinatario» da actividade formativa.

3. Así mesmo, o persoal que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamiento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e institucións públicas autonómicas, poderán acceder a todas as actividades formativas desta convocatoria en que queden prazas vacantes.

Toda persoa solicitante que ao inicio da actividade formativa estea en situación de baixa laboral por incapacidade temporal quedará automaticamente excluída da listaxe do persoal seleccionado. Esta incidencia deberá ser comunicada á EGAP con carácter inmediato.

Segunda. Desenvolvemento das actividades de formación

Os cursos realizaranse cos requirimentos, a duración e as condicións que para cada un deles se indiquen na convocatoria. A información relativa ao desenvolvemento das actividades, así como as súas posibles modificacións, será actualizada e ampliada na páxina web http://egap.xunta.gal

Terceira. Solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

2. As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo
http://egap.xunta.gal/matricula, desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 14.00 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

3. O número máximo de cursos que se pode solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a seis en todas as convocatorias cuxo prazo de matrícula sexa coincidente.

4. Non está permitida a realización de actividades de formación que teñan simultaneidade de horarios nunha ou varias sesións presenciais das actividades. Cando o alumnado teña coñecemento de que foi seleccionado para un curso que teña coincidencia horaria con outro en que xa foi seleccionado, debe renunciar a un deles. No caso de que se comprobe con posterioridade a realización simultánea de varias actividades, non se expedirá certificación de ningunha delas e o alumnado pasará ao final das listaxes de todas as actividades formativas que solicite e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

5. Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non se axusten ao formulario de solicitude, non teñan cubertos correctamente os datos precisos para a realización do proceso de selección ou sexan presentadas fóra de prazo.

6. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a selección serán automaticamente excluídas das actividades solicitadas e pasarán ao final das listaxes de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

7. As persoas interesadas en recibir mensaxes sobre o proceso de selección deberán facilitar un enderezo de correo electrónico e/ou un número de teléfono móbil.

8. As persoas solicitantes de actividades impartidas na modalidade de teleformación deberán dispor dunha conta de correo electrónico cuxo enderezo terán que indicar na solicitude e dun equipo informático que cumpra os seguintes requisitos técnicos:

– Un computador con conexión á internet.

– Un navegador web co plugin de flash.

9. As persoas que necesiten acreditar circunstancias específicas (discapacidade, etc.) de acordo cos criterios de selección, deberán remitirlle á EGAP a correspondente documentación complementaria, xunto cunha copia do formulario da matrícula, ao enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.gal, sen prexuízo do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro). A devandita documentación deberá enviarse por unha única das vías indicadas; no caso contrario, só serán considerados os datos achegados por correo electrónico. A documentación deberá presentarse dentro do prazo sinalado no punto 1 desta base.

10. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación das solicitudes. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través dos números de teléfono 981 54 62 57 e 981 54 62 54 e do enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.gal

Cuarta. Presentación de documentación

Dentro do prazo de presentación de solicitudes establecido no punto 1 da base terceira, os empregados públicos enunciados no punto 3 da base primeira que teñan interese en solicitar algunha actividade formativa, deberán presentar na EGAP, xunto cunha copia do formulario de solicitude, ao enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.gal, sen prexuízo do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro), a seguinte documentación:

– Certificado expedido polo órgano responsable de persoal de que dependa a persoa solicitante que indique a súa situación administrativa, o tipo de persoal e a antigüidade na Administración. A falta de presentación destes documentos acreditativos dará lugar á exclusión da persoa solicitante.

Quinta. Criterios de selección

1. Os criterios selectivos que serán empregados son os sinalados con carácter xeral na Resolución da Escola Galega de Administración Pública do 4 de xaneiro de 2008 (DOG do 10 de xaneiro), sen prexuízo dos criterios específicos establecidos na epígrafe «destinatario» de cada actividade formativa incluída no anexo II desta resolución.

O baremo que se empregará para a selección establécese sobre unha base de 100 puntos, dos que o 60 % estará vinculado ao número de horas de formación recibidas nos dous últimos anos e o 40 % restante á antigüidade na Administración.

Os empates desfaranse de acordo co resultado do sorteo a que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo (DOG do 25 de marzo).

2. No caso de que non haxa un número suficiente de solicitantes que cumpran os requisitos do curso, poderá completarse o número de alumnos asignado mediante a apertura dun novo prazo público na páxina web da EGAP.

Sexta. Publicación das relacións do alumnado seleccionado

1. A EGAP publicará no enderezo http://egap.xunta.gal unha relación das persoas seleccionadas para participar en cada curso, así como un número adecuado de reservas.

O prazo de presentación de alegacións será de cinco días naturais desde a súa publicación.

Ademais, quen facilite os correspondentes datos na solicitude será informado da súa selección a través do correo electrónico e de mensaxaría telefónica. Entenderase que as persoas que non figuren na relación foron excluídas por algunha das razóns expresadas nas bases da convocatoria ou ocupan un posto máis afastado na listaxe de agarda, todo isto de acordo co disposto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro).

2. Transcorrido o prazo de alegacións, a EGAP publicará no enderezo http://egap.xunta.gal a listaxe definitiva de persoas admitidas no curso.

Sétima. Cambios ou substitucións na selección, renuncia e asistencia

1. Os cambios ou as substitucións na selección:

En ningún caso serán admitidos cambios ou substitucións entre as persoas seleccionadas.

2. A renuncia:

a) As persoas seleccionadas só poderán renunciar á actividade formativa:

– Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

– Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte dos responsables dos centros directivos.

– Por outras causas xustificadas documentalmente.

b) A renuncia debe ser comunicada por escrito á Escola Galega de Administración Pública cunha antelación mínima de tres días hábiles anteriores ao inicio da actividade formativa. Na páxina web da escola está dispoñible un modelo de renuncia.

Para isto poderase utilizar, alén do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro) o enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.gal

c) As persoas que incumpran o previsto nas alíneas a) e b) pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

3. A asistencia e a puntualidade:

a) Son obrigatorias a asistencia ás sesións da actividade formativa e mais a puntualidade.

b) Durante a actividade formativa terá lugar un control permanente de asistencia e puntualidade, incluídos controis extraordinarios.

c) As faltas de asistencia nas actividades presenciais:

1. Non poden superar en ningún caso o 10 % das horas lectivas presenciais. En todo caso, as faltas de asistencia deberán xustificarse documentalmente ante os responsables da actividade formativa nun prazo máximo de 10 días contados a partir do día da finalización desta actividade. As persoas que incumpran o antedito perderán o dereito ao certificado de participación na actividade formativa.

2. Aquelas persoas cuxas faltas de asistencia superen o 50 % das horas lectivas presenciais pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

d) Seguimento das actividades de teleformación:

As persoas que non completen o 75 % das actividades e tarefas propostas pola titoría pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

Oitava. Realización de probas

a) Para poder superar as actividades de formación, o alumnado deberá superar as probas de avaliación que para os efectos se establezan, tanto na modalidade de teleformación como nos cursos que se impartan de xeito presencial. As probas poderanse desenvolver de xeito descentralizado nas sedes que se determinen no comezo de cada actividade, agás as correspondentes ao Plan ofimático de Galicia que terán lugar na sede da EGAP en Santiago de Compostela.

b) Para poder superar as actividades de teleformación é necesario cumprir unha serie de requisitos obrigatorios na súa totalidade:

– A asistencia á sesión presencial de apertura, se a houber.

– A adecuada realización de todas as actividades que o titor propoña. Estas deben constar debidamente presentadas nos prazos estipulados na programación didáctica do curso. A non superación das actividades obrigatorias suporá a perda automática do dereito a participar no exame final presencial.

– A superación das probas de avaliación que para os efectos se establezan.

Nas actividades de perfeccionamento de xefatura de sección e de perfeccionamento de xefatura de negociado o alumnado que suspenda algunha das probas de avaliación terá a posibilidade de realizar outra proba ao final da actividade.

Ao inicio da actividade formativa publicarase o correspondente programa na plataforma de teleformación e indicaranse as probas de avaliación previstas, así como as datas e o horario en que estas terán lugar. Salvo que se determine outra cousa, nestas actividades as probas de avaliación finais serán presenciais nos lugares e nas datas que se establezan. A EGAP informará a través da súa páxina web e tamén a través da plataforma de teleformación das datas concretas e do horario da proba final.

Novena. Certificados

a) A EGAP poderá expedir dúas clases de certificados, de asistencia e de aproveitamento. A convocatoria de cada acción formativa determinará que tipo de certificado corresponderá aos alumnos que participen nos cursos.

b) Para a obtención do certificado de asistencia, o alumnado deberá participar con regularidade e dedicación no desenvolvemento da acción formativa. Para os efectos de avaliar os coñecementos adquiridos polo alumnado, a EGAP poderá fixar a realización das probas que considere oportunas.

c) Para a obtención do certificado de aproveitamento, o alumnado deberá obter a avaliación positiva do seu profesorado, o cal emitirá un informe en que declare apto ou non apto cada alumno/a en función do resultado da proba de avaliación.

En caso de non superar a proba, tampouco se facilitará certificado de asistencia.

Décima. Facultades da EGAP

1. A EGAP resolverá aquelas incidencias que poidan producirse no desenvolvemento e na xestión das actividades formativas e pode suprimir algunha, ampliar novas edicións da programación ou programar outras actividades diferentes cando así o exixan as circunstancias que afecten a súa organización ou docencia. Tamén lle corresponde á EGAP prover canto sexa necesario para a execución e o cumprimento desta resolución.

2. A execución material das actividades queda condicionada á existencia de crédito orzamentario adecuado e dispoñible e á autorización correspondente do gasto.

3. No suposto de que o número de admitidos sexa inferior ao 50 % das prazas convocadas, a EGAP reserva para si o dereito a suspender, cancelar ou agrupar varias edicións das actividades, caso en que empregará os medios de notificación ás persoas interesadas previstos na normativa vixente.

4. A EGAP poderá modificar os contidos, o desenvolvemento, as datas e os lugares das actividades formativas, así como resolver todas as continxencias que poidan xurdir. Todas as modificacións que afecten o desenvolvemento das actividades serán anunciadas na páxina web da escola.

5. A EGAP garantirá na totalidade das actividades derivadas desta convocatoria a promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a eliminación de calquera tipo de discriminación e o fomento dos dereitos de conciliación.

ANEXO II

Código

Denominación

Prazas

Horas

Cualificación

Destinatarios

Localidade/

modalidade

Datas e horario

Data da proba de avaliación

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

FC17020

Liquidación práctica dos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

27.3.2017 ao 20.4.2017

26.4.2017

FC17021

Novos retos do sector público en materia económica

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

2.5.2017 ao 26.5.2017

31.5.2017

FC17023

A xurisdición contencioso-administrativa

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

14.3.2017 ao 3.4.2017

7.4.2017

FC17025

A calidade das leis

50

20

Aproveitamento

Funcionarios pertencentes ao grupo A1 e A2 da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

14.3.2017 ao 3.4.2017

6.4.2017

FC17026

O control do Goberno e da Administración: especial referencia aos gastos orzamentarios

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

22.5.2017 ao 9.6.2017

14.6.2017

FC17029

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia

50

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

9.5.2017 ao 26.5.2017

1.6.2017

FC17029

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia

50

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

8.9.2017 ao 25.9.2017

29.9.2017

FC17030

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

13.3.2017 ao 27.3.2017

31.3.2017

FC17030

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

2.10.2017 ao 16.10.2017

20.10.2017

FC17031

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

23.3.2017 ao 19.4.2017

25.4.2017

FC17031

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

26.4.2017 ao 22.5.2017

29.5.2017

FC17031

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

5.9.2017 ao 29.9.2017

4.10.2017

FC17032

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

23.5.2017 ao 16.6.2017

22.6.2017

FC17032

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

9.10.2017 ao 2.11.2017

8.11.2017

FC17035

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

23.3.2017 ao 11.4.2017

19.4.2017

FC17035

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

22.5.2017 ao 9.6.2017

14.6.2017

FC17036

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

17.3.2017 ao 10.4.2017

19.4.2017

FC17036

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

21.4.2017 ao 15.5.2017

24.5.2017

FC17036

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

20.9.2017 ao 16.10.2017

20.10.2017

FC17037

Os contratos do sector público

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

17.3.2017 ao 15.4.2017

19.4.2017

FC17037

Os contratos do sector público

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

8.9.2017 ao 9.10.2017

16.10.2017

FC17038

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

14.3.2017 ao 3.4.2017

7.4.2017

FC17038

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

18.4.2017 ao 8.5.2017

10.5.2017

FC17038

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

7.9.2017 ao 26.9.2017

2.10.2017

FC17067

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

14.3.2017 ao 3.4.2017

7.4.2017

FC17067

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

22.5.2017 ao 9.6.2017

14.6.2017

FC17067

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

7.9.2017 ao 26.9.2017

2.10.2017

FC17084

Regulación legal do acoso escolar (bullying)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

15.5.2017 ao 13.6.2017

20.6.2017

FC17097

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

13.3.2017 ao 3.4.2017

7.4.2017

FC17097

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

22.5.2017 ao 9.6.2017

14.6.2017

FC17108

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

17.3.2017 ao 10.4.2017

19.4.2017

FC17108

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

11.5.2017 ao 5.6.2017

9.6.2017

FC17108

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

21.9.2017 ao 16.10.2017

20.10.2017

FC17147

Nóminas e retribucións do persoal

30

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Santiago de Compostela

13.3.2017 ao 22.3.2017

16.30 a 19.30 h (L a X)

Día 22.3 das 16.30 ás 18.30 h

22.3.2017

FC17148

Obradoiro práctico de IRPF

25

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Santiago de Compostela

13.3.2017 ao 30.3.2017

Días 13, 14, 16, 21, 23 e 28.3 das 16.30 ás 20.00 h

Día 30.3 das 16.30 ás 20.30 h

30.3.2017

FC17159

Nocións básicas de contabilidade pública

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Santiago de Compostela

21.3.2017 ao 4.4.2017

16.30 a 19.30 (M a X)

Día 4.4 das 16.30 ás 18.30 h

4.4.2017

FC17176

Nova normativa da función pública de Galicia

20

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Santiago de Compostela

17.4.2017 ao 21.4.2017

16.30 a 19.30 h

21.4.2017

FC17179

O réxime xurídico do silencio administrativo na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común

30

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Santiago de Compostela

20.3.2017 ao 23.3.2017

16.30 a 19.30 h

(L a X)

23.3.2017

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

FC17058

Introdución ao dereito da UE para os xestores públicos

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

3.5.2017 ao 1.6.2017

7.6.2017

FC17061

O recurso por incumprimento e a responsabilidade das comunidades autónomas

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

10.5.2017 ao 29.5.2017

1.6.2017

FC17161

A nova Lei de procedemento administrativo e os condicionamentos europeos na súa aplicación

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

En especial aquel que aplique procedementos fundamentados en normas europeas ou en políticas públicas orixinariamente europeas, ou que xestione axudas cofinanciadas con fondos da UE.

Santiago de Compostela

27.3.2017 ao 5.4.2017

16.30 a 19.30 h (L a X)

Día 5.4 das 16.30 ás 18.30 h

5.4.2017

FC17164

Lei 40/2015 de réxime xurídico do sector público en perspectiva europea

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

22.5.2017 ao 1.6.2017

16.30 a 19.30 h (L a X)

Día 1.6 das 16.30 ás 18.30 h

Día 25.5 non hai clase

1.6.2017

FC17178

Nova lexislación de contratación pública e fondos europeos: utilidades para a xestión administrativa

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

En especial aquel que aplique procedementos fundamentados en normas europeas ou en políticas públicas orixinariamente europeas, ou que xestione axudas cofinanciadas con fondos da UE.

Santiago de Compostela

19.6.2017 ao 28.6.2017

16.30 a 19.30 h (L a X)

Día 28.6 das 16.30 ás 18.30 h

28.6.2017

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

FC17063

Prevención e xestión de conflitos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

16.3.2017 ao 10.4.2017

20.4.2017

FC17065

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

16.3.2017 ao 18.4.2017

25.4.2017

FC17065

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

27.4.2017 ao 26.5.2017

31.5.2017

FC17065

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

18.5.2017 ao 16.6.2017

22.6.2017

FC17065

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

4.10.2017 ao 2.11.2017

7.11.2017

FC17070

Como deseñar presentacións eficaces

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

26.4.2017 ao 15.5.2017

24.5.2017

FC17081

Atención á cidadanía

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

27.3.2017 ao 20.4.2017

26.4.2017

FC17081

Atención á cidadanía

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

4.5.2017 ao 29.5.2017

1.6.2017

FC17081

Atención á cidadanía

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

15.9.2017 ao 9.10.2017

16.10.2017

FC17081

Atención á cidadanía

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

23.10.2017 ao 16.11.2017

22.11.2017

FC17086

Técnicas elementais de arquivos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

22.3.2017 ao 19.4.2017

25.4.2017

FC17086

Técnicas elementais de arquivos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

26.5.2017 ao 19.6.2017

22.6.2017

FC17086

Técnicas elementais de arquivos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

5.9.2017 ao 29.9.2017

4.10.2017

FC17091

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para mellorala

50

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2, C1, I, II e III.

Teleformación

13.3.2017 ao 30.3.2017

6.4.2017

FC17091

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para mellorala

50

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2, C1, I, II e III.

Teleformación

25.4.2017 ao 12.5.2017

24.5.2017

FC17091

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para mellorala

50

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2, C1, I, II e III.

Teleformación

6.9.2017 ao 25.9.2017

29.9.2017

FC17150

Xestión de contidos en portais web institucionais

25

24

Aproveitamento

Empregados e empregadas públicas que de maneira continuada ou puntual actualizan contidos en webs institucionais ou elaboran textos, imaxes ou documentos dirixidos á súa publicación en webs.

Santiago de Compostela

13.3.2017 ao 5.4.2017

Días 13, 15, 20, 22, 27 e 29.3 e 3 e 5.4 das 16.30 ás 19.30 h

5.4.2017

FC17153

Autocad 2016-nivel básico

25

35

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

15.3.2017 ao 5.4.2017

Días 15, 22 e 29.3 e 5.4 das 9.00 ás 14.00 h

Días 16, 17, 21, 23 e 28.3 das 17.30 ás 20.30 h

5.4.2017

FC17162

Liderado e intelixencia emocional

20

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

14.6.2017 ao 22.6.2017

16.30 a 19.30 h (Me, X, L, M e X)

22.6.2017

FC17163

Pensamento analítico e creatividade

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

15, 16, 22 e 23 de maio

16.30 a 19.30 h (L e M)

23.5.2017

FC17165

Negociación e traballo en equipo

35

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2 e C1.

Mixta 1

(Santiago de Compostela)

22.5.2017 a 15.6.2017

Clases presenciais:

Día 31.5 das 16.30 ás 19.30 h

Día 7.6 das 16.30 ás 19.30 h

20.6.2017

FC17165

Negociación e traballo en equipo

35

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2 e C1.

Mixta 2

(Santiago de Compostela)

23.10.2017 a 16.11.2017

Clases presenciais:

Día 2.11 das 16.30 ás 19.30 h

Día 8.11 das 16.30 ás 19.30 h

20.11.2017

FC17166

Técnicas de reunións eficaces

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

5, 6, 12 e 13 de xuño

16.30 a 19.30 h (L e M)

13.6.2017

FC17167

Técnicas para a mellora da comunicación. Relacións co cidadán. Uso da linguaxe xestual e corporal

25

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

7.6.2017 ao 14.6.2017

16.30 a 19.30 h

(Me, X, L, M e Me)

14.6.2017

FC17177

A mellora na atención telefónica coa cidadanía

30

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

2.5.2017 ao 11.5.2017

16.30 a 19.30 (L a X)

Día 11.5 das 16.30 ás 20.30 h

11.5.2017

FC17180

Produtividade persoal co método GTD (Getting Things Done) e a súa relación coas TIC

25

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

17.4.2017 ao 24.4.2017

16.30 a 19.30 h (L a X)

24.4.2017

FC17180

Produtividade persoal co método GTD (Getting Things Done) e a súa relación coas TIC

25

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Vigo

16.10.2017 ao 23.10.2017

16.30 a 19.30 h (L a X)

23.10.2017

Habilidades predirectivas

FC17119

Perfeccionamento de xefatura de negociado

50

80

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

27.3.2017 ao 14.6.2017

28.4.2017 e 19.6.2017

Repesca: 26.6.2017

FC17119

Perfeccionamento de xefatura de negociado

50

80

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

27.3.2017 ao 14.6.2017

28.4.2017 e 19.6.2017

Repesca: 26.6.2017

FC17119

Perfeccionamento de xefatura de negociado

50

80

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

4.9.2017 ao 22.11.2017

9.10.2017 e 27.11.2017

Repesca: 1.12.2017

FC17119

Perfeccionamento de xefatura de negociado

50

80

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

4.9.2017 ao 22.11.2017

9.10.2017 e 27.11.2017

Repesca: 1.12.2017

FC17120

Perfeccionamento de xefatura de sección

50

120

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2 e C1.

Teleformación

13.3.2017 ao 3.7.2017

10.5.2017, 5.6.2017 e 6.7.2017

Repesca: 12.7.2017

FC17120

Perfeccionamento de xefatura de sección

50

120

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2 e C1.

Teleformación

13.3.2017 ao 3.7.2017

10.5.2017, 5.6.2017 e 6.7.2017

Repesca: 12.7.2017

FC17120

Perfeccionamento de xefatura de sección

50

120

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2 e C1.

Teleformación

18.4.2017 ao 6.11.2017

12.6.2017, 6.10.2017 e 10.11.2017

Repesca: 17.11.2017

FC17120

Perfeccionamento de xefatura de sección

50

120

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2 e C1.

Teleformación

18.4.2017 ao 6.11.2017

12.6.2017, 6.10.2017 e 10.11.2017

Repesca: 17.11.2017

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

FC17068

Certificado dixital

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

3.5.2017 ao 1.6.2017

7.6.2017

FC17068

Certificado dixital

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

11.9.2017 ao 10.10.2017

17.10.2017

FC17068

Certificado dixital

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

16.10.2017 ao 14.11.2017

20.11.2017

FC17077

Correo electrónico corporativo

50

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con correo electrónico Outlook Web (OWA) corporativo e acceso á internet.

Teleformación

16.3.2017 ao 27.3.2017

31.3.2017

FC17077

Correo electrónico corporativo

50

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con correo electrónico Outlook Web (OWA) corporativo e acceso á internet.

Teleformación

11.9.2017 ao 22.9.2017

29.9.2017

FC17077

Correo electrónico corporativo

50

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con correo electrónico Outlook Web (OWA) corporativo e acceso á internet.

Teleformación

6.11.2017 ao 17.11.2017

22.11.2017

FC17078

Seguridade dixital a nivel de usuario

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

3.5.2017 ao 1.6.2017

7.6.2017

FC17078

Seguridade dixital a nivel de usuario

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

11.9.2017 ao 10.10.2017

17.10.2017

FC17078

Seguridade dixital a nivel de usuario

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

16.10.2017 ao 14.11.2017

20.11.2017

FC17089

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Persoal de administración e servizos das universidades galegas.

Teleformación

19.4.2017 ao 7.6.2017

13.6.2017

FC17092

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2, C1, I, II e III.

Teleformación

22.5.2017 ao 15.6.2017

20.6.2017

FC17092

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2, C1, I, II e III.

Teleformación

15.9.2017 ao 10.10.2017

17.10.2017

FC17155

Informática básica

25

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

15.3.2017 ao 19.4.2017

Días 15, 20, 22, 27 e 29.3 e 3.4 das 16.30 ás 20.00 h

Días 5, 17 e 19.4 das 16.30 ás 19.30 h

19.4.2017

FC17181

Sinatura electrónica

25

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Persoal de administración e servizos das universidades galegas.

Empregados públicos das administracións públicas, cun perfil eminentemente técnico, que conten cos medios técnicos necesarios para a realización deste curso.

Santiago de Compostela

21.3.2017 ao 6.4.2017

Días 21, 22, 27 e 30.3 e 4 e 6.4 das 16.30 ás 19.30 h

Días 28 e 29.3 das 16.30 ás 20.00 h

6.4.2017

FC17110

Documentación electrónica na Xunta de Galicia. Arquivo electrónico. Dixitalización de documentos

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Persoal de administración e servizos das universidades galegas.

Teleformación

27.4.2017 ao 26.5.2017

1.6.2017

FC17110

Documentación electrónica na Xunta de Galicia. Arquivo electrónico. Dixitalización de documentos

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas.

Teleformación

2.10.2017 ao 31.10.2017

7.11.2017

FC17112

Esquema Nacional de Seguridade para responsables de servizos e da información e coordinadores de seguridade

50

20

Aproveitamento

Empregados públicos que teñan responsabilidades sobre servizos/información que se prestan ou están dispoñibles mediante as TIC.

Teleformación

12.5.2017 ao 1.6.2017

7.6.2017

FC17113

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679, de protección de datos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

17.3.2017 ao 10.4.2017

20.4.2017

FC17113

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679, de protección de datos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

2.5.2017 ao 26.5.2017

31.5.2017

FC17113

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679, de protección de datos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

3.10.2017 ao 27.10.2017

2.11.2017

FC17113

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679, de protección de datos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

30.10.2017 ao 23.11.2017

28.11.2017

FC17114

Seguridade da información na Xunta de Galicia

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

14.3.2017 ao 12.4.2017

20.4.2017

FC17114

Seguridade da información na Xunta de Galicia

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

27.4.2017 ao 26.5.2017

31.5.2017

FC17114

Seguridade da información na Xunta de Galicia

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

28.9.2017 ao 27.10.2017

2.11.2017

FC17114

Seguridade da información na Xunta de Galicia

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

24.10.2017 ao 22.11.2017

28.11.2017

FC17115

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Persoal de administración e servizos das universidades galegas.

Teleformación

30.3.2017 ao 18.5.2017

24.5.2017

FC17115

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Persoal de administración e servizos das universidades galegas.

Teleformación

3.4.2017 ao 22.5.2017

29.5.2017

FC17115

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Persoal de administración e servizos das universidades galegas.

Teleformación

28.4.2017 ao 16.6.2017

22.6.2017

FC17115

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Persoal de administración e servizos das universidades galegas.

Teleformación

7.9.2017 ao 26.10.2017

2.11.2017

FC17115

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Persoal de administración e servizos das universidades galegas.

Teleformación

3.10.2017 ao 21.11.2017

28.11.2017

Lingua galega

FC17087

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2, C1 e C2.

Teleformación

26.5.2017 ao 9.6.2017

16.6.2017

FC17087

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2, C1 e C2.

Teleformación

11.9.2017 ao 25.9.2017

29.9.2017

FC17157

Actualización gramatical e ortográfica da lingua galega

30

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

15.3.2017 ao 30.3.2017

16.30 a 19.30 h (L a X)

30.3.2017

FC17157

Actualización gramatical e ortográfica da lingua galega

30

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

3.4.2017 ao 25.4.2017

16.30 a 19.30 h (L a X)

Día 10, 11 e 12.4 non hai clases

25.4.2017

FC17157

Actualización gramatical e ortográfica da lingua galega

30

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

11.9.2017 ao 26.9.2017

16.30 a 19.30 h (L a X)

26.9.2017

FC17157

Actualización gramatical e ortográfica da lingua galega

30

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

22.5.2017 ao 7.6.2017

16.30 a 19.30 h (L a X)

Día 25.5 non hai clase

7.6.2017

FC17157

Actualización gramatical e ortográfica da lingua galega

30

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

12.6.2017 ao 27.6.2017

16.30 a 19.30 h (L a X)

27.6.2017

FC17157

Actualización gramatical e ortográfica da lingua galega

30

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

15.11.2017 ao 30.11.2017

16.30 a 19.30 h (L a X)

30.11.2017

Plan formativo ofimático de Galicia

FC17093

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

18.4.2017 ao 6.6.2017

9.6.2017

FC17093

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

2.5.2017 ao 20.6.2017

23.6.2017

FC17093

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

4.9.2017 ao 23.10.2017

27.10.2017

FC17094

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft office 2010)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

15.3.2017 ao 3.5.2017

9.5.2017

FC17095

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

18.4.2017 ao 6.6.2017

9.6.2017

FC17095

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

24.4.2017 ao 12.6.2017

16.6.2017

FC17095

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

2.5.2017 ao 20.6.2017

23.6.2017

FC17095

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

4.9.2017 ao 23.10.2017

27.10.2017

FC17095

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

2.10.2017 ao 20.11.2017

24.11.2017

FC17098

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft office 2010)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

15.3.2017 ao 3.5.2017

9.5.2017

FC17099

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft office 2010)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

15.3.2017 ao 11.4.2017

18.4.2017

FC17101

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

18.4.2017 ao 18.5.2017

23.5.2017

FC17101

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

2.5.2017 ao 31.5.2017

6.6.2017

FC17101

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

16.5.2017 ao 14.6.2017

23.6.2017

FC17101

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

4.9.2017 ao 3.10.2017

10.10.2017

FC17101

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

2.10.2017 ao 31.10.2017

6.11.2017

FC17102

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

18.4.2017 ao 18.5.2017

23.5.2017

FC17102

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

2.5.2017 ao 31.5.2017

6.6.2017

FC17102

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

4.9.2017 ao 3.10.2017

10.10.2017

FC17103

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft office 2010)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

15.3.2017 ao 11.4.2017

18.4.2017

FC17104

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

18.4.2017 ao 18.5.2017

23.5.2017

FC17105

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

15.3.2017 ao 11.4.2017

18.4.2017

FC17105

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

2.5.2017 ao 31.5.2017

6.6.2017

FC17105

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

4.9.2017 ao 3.10.2017

10.10.2017

Presidencia

Axencia Turismo de Galicia

FC17039

A nova directiva de viaxes combinadas e a súa repercusión no dereito interno

40

32

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

22, 23, 30 e 31 de maio

9.00 a 14.00 h e 16.00 a 19.00 h

31.5.2017

Amtega

FC17013

Arquitectura SOA. Escenarios de aplicación na Amtega

25

50

Aproveitamento

Persoal informático funcionario ou laboral ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lofaxga (Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico).

Mixta

(Santiago de Compostela)

17.4.2017 ao 24.5.2017

Clases presenciais:

Lu. 17.4: 11.30-14.30 h,

Ma. 18.4: 16.30-19.30 h, Me. 19.4: 11.30-14.30 h, Xov. 20.4: 16.30-19.30 h, Lu. 24.4: 11.30-14.30 h,

Ma. 25.4: 16.30-19.30 h, Me. 26.4: 11.30-14.30 h, Xov. 27.4 16.30-19.30 h, Ma. 2.5 11.30-14.30 h,

Me. 3.5 16.30-19.30 h

24.5.2017

Vicepresidencia

FC17134

A proba pericial médica, psicolóxica e de traballo social en clínica forense

35

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Médicos, psicólogos e traballadores sociais do Imelga.

Santiago de Compostela

Día 4.5 das 9.30 ás 14.00 h e das 15.30 ás 18.30 h

Día 5.5 das 9.30 ás 14.00 h

5.5.2017

FC17136

Actualización en materia de tráfico e seguridade viaria

15

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

17.4.2017 ao 19.4.2017

16.00 a 20.00 h

19.4.2017

FC17136

Actualización en materia de tráfico e seguridade viaria

15

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

24.4.2017 ao 26.4.2017

16.00 a 20.00 h

26.4.2017

FC17137

Condución segura

24

9

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Pastoriza (Lugo)

22.5.2017

9.00 a 18.00 h

22.5.2017

FC17137

Condución segura

24

9

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Pastoriza (Lugo)

23.5.2017

9.00 a 18.00 h

23.5.2017

FC17140

O novo procedemento sancionador das leis 39/2015 e 40/2015

25

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

24-27 abril e 2-4 de maio

16.30 a 19.30 h

4.5.2017

FC17141

Rexistro, información e atención á cidadanía

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Coruña

24, 25, 26 e 27 abril

9.00 a 14.00 h

27.4.2017

FC17141

Rexistro, información e atención á cidadanía

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Lugo

8, 9, 10, 11 de maio

9.00 a 14.00 h

11.5.2017

FC17141

Rexistro, información e atención á cidadanía

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ourense

22, 23, 24 e 25 de maio

9.00 a 14.00 h

25.5.2017

FC17141

Rexistro, información e atención á cidadanía

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Pontevedra

5, 6, 7 e 8 de xuño

9.00 a 14.00 h

8.6.2017

FC17141

Rexistro, información e atención á cidadanía

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

18, 19, 20 e 21 de abril

9.00 a 14.00 h

21.4.2017

FC17141

Rexistro, información e atención á cidadanía

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Vigo

12, 13, 14 e 15 de xuño

9.00 a 14.00 h

15.6.2017

FC17146

Avaliación da calidade de servizos públicos

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario de carreira ou laboral fixo dos subgrupos A1, A2, C1, I, II e III ou equivalentes, dependentes da Administración xeral autonómica ou de entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia.

Santiago de Compostela

13, 14, 20 e 21 de xuño

Días 13 e 21 das 16.30 ás 19.30 h

Días 14 e 20 das 9.30 ás 14.00 h e das 16.00 ás 19.30 h

21.6.2017

Secretaría Xeral de Igualdade

FC17138

Formación básica en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes

25

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

18-20 e 24-27 de abril

16.30 a 19.30 h

27.4.2017

FC17138

Formación básica en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes

25

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

16-19 e 23-25 de outubro

16.30 a 19.30 h

25.10.2017

FC17139

Igualdade de xénero: perspectiva xurídica

25

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

20-23 e 27-29 de marzo

16.30 a 19.30 h

29.3.2017

FC17142

Violencia de xénero

30

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

17.4.2017 ao 26.4.2017

16.30 a 19.30 h (L a X)

26.4.2017

Asesoría Xurídica Xeral

FC17133

A nova configuración xurídica do urbanismo e do patrimonio cultural en Galicia

25

36

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

20.3.2017 ao 6.4.2017

17.00 a 20.00 h (L a X)

6.4.2017

FC17133

A nova configuración xurídica do urbanismo e do patrimonio cultural en Galicia

25

36

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

18.9.2017 ao 5.10.2017

7.00 a 20.00 h (L a X)

5.10.2017

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

FC17001

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

13.3.2017 ao 17.4.2017

25.4.2017

FC17001

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

24.4.2017 ao 26.5.2017

30.5.2017

FC17001

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

4.9.2017 ao 6.10.2017

11.10.2017

FC17001

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

16.10.2017 ao 24.11.2017

29.11.2017

FC17002

Os primeiros auxilios

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

17.4.2017 ao 5.5.2017

5.5.2017

FC17002

Os primeiros auxilios

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

15.5.2017 ao 2.6.2017

2.6.2017

FC17002

Os primeiros auxilios

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

11.9.2017 ao 29.9.2017

29.9.2017

FC17002

Os primeiros auxilios

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

16.10.2017 ao 3.11.2017

3.11.2017

FC17004

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

8.5.2017 ao 24.5.2017

30.5.2017

FC17004

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

2.6.2017 ao 16.6.2017

21.6.2017

FC17004

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

11.9.2017 ao 25.9.2017

28.9.2017

FC17004

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

2.10.2017 ao 18.10.2017

25.10.2017

FC17006

Prevención de riscos laborais para o persoal responsable dos centros de traballo da Xunta de Galicia

25

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

10.5.2017 ao 12.5.2017

9.00 a 14.00 h

12.5.2017

FC17007

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Coruña

16.3.2017 ao 17.3.2017

8.30 a 14.30 h

17.3.2017

FC17007

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ourense

23.3.2017 ao 24.3.2017

8.30 a 14.30 h

24.3.2017

FC17007

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Pontevedra

30.3.2017 ao 31.3.2017

8.30 a 14.30 h

31.3.2017

FC17007

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

6.4.2017 ao 7.4.2017

8.30 a 14.30 h

7.4.2017

Consellería de Facenda

FC17043

O sistema de información contable e de tesouraría (Xumco). Usuario avanzado

15

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Santiago de Compostela

22.5.2017 ao 31.5.2017

16.30 a 19.30 h

31.5.2017

FC17043

O sistema de información contable e de tesouraría (Xumco). Usuario avanzado

15

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Santiago de Compostela

18.9.2017 ao 26.9.2017

16.30 a 19.30 h

26.9.2017

FC17044

Sistema de información analítica (Sian): emprego de táboas dinámicas

15

12

Aproveitamento

Persoal da Administración autonómica que realice tarefas de análise de datos para a toma de decisións e traballe con ferramentas analíticas, especialmente nas áreas de orzamentos, contabilidade, facturación e recursos humanos.

Santiago de Compostela

8.5.2017 ao 11.5.2017

16.00 a 19.00 h

11.5.2017

FC17044

Sistema de información analítica (Sian): emprego de táboas dinámicas

15

12

Aproveitamento

Persoal da Administración autonómica que realice tarefas de análise de datos para a toma de decisións e traballe con ferramentas analíticas, especialmente nas áreas de orzamentos, contabilidade, facturación e recursos humanos.

Santiago de Compostela

12.6.2017 ao 15.6.2017

16.00 a 19.00 h

15.6.2017

FC17047

Estatística básica e interpretación de datos empregando software libre

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

2.5.2017 ao 2.6.2017

8.6.2017

(Santiago de Compostela)

FC17048

Sistema de análise de información de recursos humanos

15

12

Aproveitamento

Empregados da Administración autonómica que presten servizos nas áreas de persoal dos seus centros respectivos.

Santiago de Compostela

3.4.2017 ao 6.4.2017

16.00 a 19.00 h

6.4.2017

FC17049

O sistema de información de nómina Breixo

15

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Preferentemente os que prestan o seu servizo nas habilitacións das consellerías ou nos departamentos de persoal das entidades do sector público autonómico ou que teñan responsabilidades na xestión de persoal.

Santiago de Compostela

19.6.2017 ao 28.6.2017

16.30 a 19.30 h

28.6.2017

FC17049

O sistema de información de nómina Breixo

15

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Preferentemente os que prestan o seu servizo nas habilitacións das consellerías ou nos departamentos de persoal das entidades do sector público autonómico ou que teñan responsabilidades na xestión de persoal.

Santiago de Compostela

2.10.2017 ao 11.10.2017

16.30 a 19.30 h

11.10.2017

FC17050

O sistema de información contable e de tesouraría (Xumco). Principios básicos e funcionamento

15

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Santiago de Compostela

17.4.2017 ao 24.4.2017

16.30 a 19.30 h

24.4.2017

FC17050

O sistema de información contable e de tesouraría (Xumco). Principios básicos e funcionamento

15

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Santiago de Compostela

6.11.2017 ao 13.11.2017

16.30 a 19.30 h

13.11.2017

FC17051

Sistema de información tributaria (Xeito)

15

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, persoal ao servizo da Axencia Tributaria de Galicia ou das oficinas liquidadoras con responsabilidade no manexo do sistema de xestión tributaria Xeito.

Santiago de Compostela

20.3.2017 ao 23.3.2017

e 27-28.3.2017 das 16.30 ás 20.00 h

Día 29.3 das 16.30 h ás 20.30 h

29.3.2017

FC17053

Elixibilidade das intervencións cofinanciadas polo FSE Galicia 2014-2020

25

12

Aproveitamento

Persoal da Administración autonómica, incluídos os entes instrumentais relacionados directamente coa xestión de actuacións que se van cofinanciar no marco do PO FSE Galicia 2014-2020.

Santiago de Compostela

26 e 27 de abril

8.30 a 15.00 h

27.4.2017

FC17054

Opcións de custos simplificados (OCS)

25

12

Aproveitamento

Persoal da Administración autonómica, incluídos os entes instrumentais relacionados directamente coa xestión de actuacións que se van cofinanciar no marco do PO FSE Galicia 2014-2020 e Programa operativo emprego xuvenil.

Santiago de Compostela

19 e 20 de abril

8.30 a 15.00 h

20.4.2017

FC17057

Participa 1420

35

12

Aproveitamento

Persoal da Administración autonómica e da Administración local, incluídos os seus entes instrumentais, relacionados directamente coa xestión de actuacións que se van cofinanciar no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e de emprego xuvenil en Galicia (POEJ).

Santiago de Compostela

28 ao 31 de marzo

12.00 a 15.00 h

31.3.2017

FC17062

Programa operativo de emprego xuvenil

30

20

Aproveitamento

Persoal da Administración autonómica de Galicia relacionado directamente coa xestión de actuacións que se financiarán no marco do PO 2014-2020.

Santiago de Compostela

20, 21, 22 e 27 de marzo

9.00 a 14.00 h

27.3.2017

FC17079

Curso práctico de xestión orzamentaria

25

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que desenvolva actividades relacionadas coa xestión económica.

Santiago de Compostela

2.5.2017 ao 5.6.2017

16.30 a 19.30 h (L a X)

5.6.2017

FC17080

Elaboración dos orzamentos da Administración xeral e dos OO.AA. e axencias públicas

25

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que desenvolva tarefas de xestión económica.

Santiago de Compostela

12.6.2017 ao 23.6.2017

16.30 a 20.00 h

(aulas Cixtec)

23.6.2017

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

FC17059

Meteoroloxía, cambio climático e calidade do aire

25

24

Aproveitamento

Está destinado principalmente a funcionarios dos grupos A1 e A2 da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, así como das restantes consellerías, e da Administración local, que, para o desenvolvemento dos seus traballos técnicos, necesiten ou estean interesados na adquisición de coñecementos de meteoroloxía, de cambio climático e calidade do aire, así como, para aqueles que desexen formarse nestes campos.

Santiago de Compostela

19.4.2017 ao 26.4.2017

16.30 a 20.30 h

26.4.2017

FC17107

Produción de información xeográfica de referencia

25

30

Aproveitamento

Persoal técnico dos grupos A1 e A2 que empreguen información xeográfica no desempeño do seu traballo.

Santiago de Compostela

2, 4, 5, 8, 11, 12, 16 e 18 de maio

8.00 a 10.00 h e 16.00 a 18.00 h

Día 12 das 8.00 ás 10.00 h

18.5.2017

FC17109

Disciplina urbanística

35

30

Aproveitamento

Persoal da Administración autonómica con competencias na materia.

Santiago de Compostela

Do 17 ao 20 de abril das 9.00 ás 14.00 h. Do 24 ao 26 de abril das 16.30 ás 20.00 h

26.4.2017

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

FC17106

Construción sustentable BREEAM

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos corpos especiais, grupos A1 e A2: arquitectos, arquitectos técnicos, enxeñeiros e enxeñeiros técnicos.

Santiago de Compostela

18 e 25 de abril e 2 e 9 de maio

9.00 a 14.00 h

9.5.2017

FC17127

Introdución ao Sistema de información do transporte

25

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

18, 21, 24, 25 e 27 de abril das 10.00 ás 14.00 h

Día 2.5 das 9.00 ás 14.00 h

2.5.2017

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Economía

FC17016

A contratación con consumidores no dereito da Unión Europea

25

16

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

16.3.2017 ao 6.4.2017

10.00 a 14.00 h (xoves)

6.4.2017

FC17017

A rastrexabilidade dos produtos alimentarios

20

16

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

20.4.2017 ao 11.5.2017

10.00 a 14.00 h

11.5.2017

FC17018

Actuacións administrativas en materia de protección e defensa das persoas consumidoras

35

20

Aproveitamento

Persoal funcionario e laboral do Instituto Galego de Consumo.

Santiago de Compostela

1.6.2017 a 22.6.2017

9.00 a 14.00 h

22.6.2017

FC17024

Análise de proxectos empresariais

25

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Santiago de Compostela

18.4.2017 ao 23.5.2017

16.00 a 20.00 h (martes)

23.5.2017

FC17040

Ferramentas dixitais de interese empresarial

25

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Santiago de Compostela

29 de maio das 16.30 ás 19.30 h

30, 31 de maio e 1, 5, 6 e 7 de xuño das 16.30 ás 20.00 h

7.6.2017

FC17144

Nocións de dereito para técnicos en materia de industria. Procedemento administrativo común e normativa sectorial

25

24

Aproveitamento

Persoal de carácter técnico que desenvolva as súas funcións na área de industria na Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Santiago de Compostela

6.6.2017 ao 29.6.2017

17.00 a 20.00 h (martes e xoves)

29.6.2017

Emprego e Industria

FC17042

A xestión do emprego con SICAS no Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG)

20

20

Aproveitamento

Persoal funcionario dos grupos A1, A2, C1 e C2 e laboral dos grupos I, II, III e IV da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Preferentemente por esta orde:

1. Persoal destinado nas oficinas de emprego do SPEG.

2. Persoal das xefaturas territoriais e SS.CC. destinado nos servizos de orientación e promoción laboral.

3. Persoal das xefaturas territoriais e SS.CC. destinados noutros servizos da área de emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

4. Resto do persoal da Xunta de Galicia.

A Coruña

5, 11, 19 e 26 de maio

9.30 a 14.30 h

26.5.2017

FC17042

A xestión do emprego con SICAS no Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG)

20

20

Aproveitamento

Persoal funcionario dos grupos A1, A2, C1 e C2 e laboral dos grupos I, II, III e IV da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Preferentemente por esta orde:

1. Persoal destinado nas oficinas de emprego do SPEG.

2. Persoal das xefaturas territoriais e SS.CC. destinado nos servizos de orientación e promoción laboral.

3. Persoal das xefaturas territoriais e SS.CC. destinados noutros servizos da área de emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

4. Resto do persoal da Xunta de Galicia.

Lugo

4, 12, 18 e 25 de maio

9.30 a 14.30 h

25.5.2017

FC17042

A xestión do emprego con SICAS no Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG)

20

20

Aproveitamento

Persoal funcionario dos grupos A1, A2, C1 e C2 e laboral dos grupos I, II, III e IV da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Preferentemente por esta orde:

1. Persoal destinado nas oficinas de emprego do SPEG.

2. Persoal das xefaturas territoriais e SS.CC. destinado nos servizos de orientación e promoción laboral.

3. Persoal das xefaturas territoriais e SS.CC. destinados noutros servizos da área de emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

4. Resto do persoal da Xunta de Galicia.

Ourense

2, 9, 15 e 22 de maio

9.30 a 14.30 h

22.5.2017

FC17042

A xestión do emprego con SICAS no Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG)

20

20

Aproveitamento

Persoal funcionario dos grupos A1, A2, C1 e C2 e laboral dos grupos I, II, III e IV da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Preferentemente por esta orde:

1. Persoal destinado nas oficinas de emprego do SPEG.

2. Persoal das xefaturas territoriais e SS.CC. destinado nos servizos de orientación e promoción laboral.

3. Persoal das xefaturas territoriais e SS.CC. destinados noutros servizos da área de emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

4. Resto do persoal da Xunta de Galicia.

Santiago de Compostela

11, 16 e 19 de maio e 2 de xuño

9.30 a 14.30 h

2.6.2017

FC17042

A xestión do emprego con SICAS no Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG)

20

20

Aproveitamento

Persoal funcionario dos grupos A1, A2, C1 e C2 e laboral dos grupos I, II, III e IV da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Preferentemente por esta orde:

1. Persoal destinado nas oficinas de emprego do SPEG.

2. Persoal das xefaturas territoriais e SS.CC. destinado nos servizos de orientación e promoción laboral.

3. Persoal das xefaturas territoriais e SS.CC. destinados noutros servizos da área de emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

4. Resto do persoal da Xunta de Galicia.

Vigo

3, 8, 16 e 23 de maio

9.30 a 14.30 h

23.5.2017

FC17096

A economía social como fórmula para o emprendemento

35

30

Aproveitamento

Persoal do Servizo Galego de Emprego, axentes de emprego e en xeral persoal da Administración autonómica e local que desempeñe tarefas de información e asesoramento a empresas e emprendedores.

Mixta

(Santiago de Compostela)

18.5.2017 ao 15.6.2017

Clases presenciais:

Días 24 e 31 de maio e 7 e 14 de xuño das 17.00 ás 20.00 h

21.6.2017

FC17121

Curso de montaxe, modificación, desmontaxe e almacenamento de estadas normalizadas

25

20

Aproveitamento

Persoal técnico do Issga e técnicos dos servizos de prevención de riscos laborais da Xunta de Galicia.

Redondela

28.3.2017 ao 30.3.2017

9.00 a 14.00 h e 16.00 a 18.30 h

30.3.2017

FC17122

Condicións de seguridade no almacenamento de materiais

30

20

Aproveitamento

Persoal técnico do Issga e técnicos dos servizos de prevención de riscos laborais da Xunta de Galicia.

Santiago de Compostela

18.4.2017 ao 20.4.2017

9.00 a 14.00 h e 16.00 a 18.30 h

20.4.2017

FC17123

Traballos saudables en cada idade

25

12

Aproveitamento

Persoal técnico do Issga e técnicos dos servizos de prevención de riscos laborais da Xunta de Galicia.

Santiago de Compostela

23.5.2017 ao 24.5.2017

9.00 a 14.00 h e 16.00 a 18.00 h

24.5.2017

FC17124

Prevención de riscos dos equipamentos a presión

30

20

Aproveitamento

Persoal técnico do Issga e técnicos dos servizos de prevención de riscos laborais da Xunta de Galicia.

Santiago de Compostela

20.6.2017 ao 22.6.2017

9.00 a 14.00 h e 16.00 a 18.30 h

22.6.2017

FC17145

Actualización xurídica e de xestión da rede de técnicos de emprego de Galicia

35

30

Aproveitamento

Persoal da rede de técnicos de emprego de Galicia (local) e da Secretaría Xeral de Emprego (autonómica).

Mixta 1

(Santiago de Compostela)

13.5.2017 ao 10.6.2017

Clase presencial:

Día 13.5 das 9.00 ás 14.00 h

14.6.2017

FC17145

Actualización xurídica e de xestión da rede de técnicos de emprego de Galicia

35

30

Aproveitamento

Persoal da rede de técnicos de emprego de Galicia (local) e da Secretaría Xeral de Emprego (autonómica).

Mixta 2

(Santiago de Compostela)

21.10.2017 ao 20.11.2017

Clase presencial:

Día 21.10 das 9.00 ás 14.00 h

22.11.2017

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Educación

FC17149

Atención educativa e coidado do alumnado con necesidades derivadas do trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH)

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Vigo

24.4.2017 ao 28.4.2017

16.30 a 20.30 h

28.4.2017

FC17152

O coidado do alumnado con necesidades derivadas de discapacidade motora

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Pontevedra

27.3.2017 ao 31.3.2017

16.30 a 20.30 h

31.3.2017

FC17156

Prevención e coidados especiais en materia de saúde desde os centros de ensinanza

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ourense

8.5.2017 ao 12.5.2017

16.30 a 20.30 h

12.5.2017

FC17158

Xestión das etapas de educación infantil e primaria (Lomce) a través da aplicación Xade

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

3.4.2017 ao 2.5.2017

8.5.2017

FC17160

Xestión do persoal (docente e non docente) dun centro educativo a través da aplicación Xade

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

3.4.2017 ao 2.5.2017

5.5.2017

Cultura

FC17008

Recursos arquivísticos en internet

30

15

Aproveitamento

Arquiveiros, bibliotecarios e museólogos das administracións públicas.

Santiago de Compostela

10 de maio das 9.30 ás 14.00 h e das 16.00 ás 19.00 h

11 de maio das 10.00 ás 14.00 h e das 16.00 ás 19.30 h

11.5.2017

FC17011

RDA (Resource Description and Access): unha nova filosofía para a catalogación

25

14

Aproveitamento

Persoal técnico bibliotecario.

Santiago de Compostela

27 e 28 de marzo

10.00 a 14.00 h e 16.00 a 20.00 h

28.3.2017

FC17034

Os arquivos e o patrimonio documental: un recurso didáctico

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

25 e 26 de abril

9.30 a 14.30 h e 16.00 a 18.30 h

26.4.2017

Consellería de Política Social

FC17090

A atención integral centrada na persoa e o coidado emocional

25

20

Aproveitamento

Directores, coordinadores, persoal coidador de atención directa e persoal técnico de atención directa que desenvolva o seu traballo nos centros de atención a persoas maiores e persoas con discapacidade, dependentes da Xunta de Galicia.

A Coruña

15, 16, 25 e 26 de maio

16.00 a 21.00 h

26.5.2017

FC17090

A atención integral centrada na persoa e o coidado emocional

25

20

Aproveitamento

Directores, coordinadores, persoal coidador de atención directa e persoal técnico de atención directa que desenvolva o seu traballo nos centros de atención a persoas maiores e persoas con discapacidade, dependentes da Xunta de Galicia.

Lugo

18, 19, 25 e 26 de abril

16.00 a 21.00 h

26.4.2017

FC17090

A atención integral centrada na persoa e o coidado emocional

25

20

Aproveitamento

Directores, coordinadores, persoal coidador de atención directa e persoal técnico de atención directa que desenvolva o seu traballo nos centros de atención a persoas maiores e persoas con discapacidade, dependentes da Xunta de Galicia.

Santiago de Compostela

30 e 31 de maio e 6 e 7 de xuño

16.00 a 21.00 h

7.6.2017

FC17090

A atención integral centrada na persoa e o coidado emocional

25

20

Aproveitamento

Directores, coordinadores, persoal coidador de atención directa e persoal técnico de atención directa que desenvolva o seu traballo nos centros de atención a persoas maiores e persoas con discapacidade, dependentes da Xunta de Galicia.

Vigo

3, 4, 10 e 11 de maio

16.00 a 21.00 h

11.5.2017

FC17116

Creatividade e comunicación

25

24

Aproveitamento

O curso está dirixido a responsables e técnicos que traballen en centros con atención directa aos usuarios/as do propio centro.

Santiago de Compostela

17 e 24 de abril das 9.00 ás 14.00 h e das 16.00 ás 18.00 h

18 e 25 de abril das 9.00 ás 14.00 h

25.4.2017

FC17117

Formación en habilidades sociais e comunicativas con colectivos específicos

25

18

Aproveitamento

O curso está dirixido a responsables e técnicos que traballan en centros con atención directa aos usuarios/as do propio centro.

Santiago de Compostela

8 e 10 de maio das 9.00 ás 14.00 h e das 16.00 ás 19.00 h

10.5.2017

FC17125

A xestión das emocións nos e nas profesionais dos servizos sociais

20

24

Aproveitamento

1. Persoal dependente da Dirección Xeral de Inclusión Social da Consellería de Política Social, preferentemente persoal de atención directa.

2. Persoal dependente das distintas direccións xerais da Consellería de Política Social, distintas da Dirección Xeral de Inclusión Social, preferentemente persoal de atención directa.

Santiago de Compostela

5, 6 e 7 de xuño

9.00 a 14.00 h e 16.00 a 19.00 h

7.6.2017

FC17126

Motivación e creatividade no ámbito da xuventude

30

12

Aproveitamento

O curso está dirixido a empregados/as públicos que traballen en servizos ou centros dependentes da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia.

Santiago de Compostela

4, 5 e 6 de abril

10.00 a 14.00 h

6.4.2017

Consellería do Medio Rural

FC17015

Elaboración de programacións didácticas

35

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Guísamo-Bergondo

19, 20, 26 e 27 de abril e 3 de maio

16.00 a 21.00 h

3.5.2017

FC17019

O sector lácteo. Normativa reguladora. Procesos industriais e distintivos de calidade. Problemas actuais e retos futuros

35

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Santiago de Compostela

16, 23 e 30 de marzo de 9.30 a 14.00 e 15.30 a 18.00 h

6 de abril das 9.30 ás 15.00 h

6.4.2017

FC17028

Seguridade alimentaria na produción primaria gandeira

35

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

3 ao 6 de abril

9.30 a 14.30 h

6.4.2017

FC17033

Prevención de riscos laborais nos centros de formación e experimentación agroforestal. Primeiros auxilios

25

30

Aproveitamento

Traballadores dos centros de formación e experimentación agroforestal da Consellería do Medio Rural.

Sergude

Boqueixón

23 e 30 de maio e 6, 13, 20 e 27 de xuño

16.00 a 21.00 h

27.6.2017

FC17071

Plans empresariais na creación e modernización das explotacións agrarias. Creación de empresas agrarias. Fiscalidade e Seguridade Social agraria

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia pertencente á escala de enxeñeiros técnicos agrícolas ou enxeñeiros agrónomos.

Lugo

18 e 25 de abril e 2 de maio

16.00 a 20.00 h

2.5.2017

FC17071

Plans empresariais na creación e modernización das explotacións agrarias. Creación de empresas agrarias. Fiscalidade e Seguridade Social agraria

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia pertencente á escala de enxeñeiros técnicos agrícolas ou enxeñeiros agrónomos.

Ourense

19 e 26 de abril e 3 de maio

16.00 a 20.00 h

3.5.2017

FC17071

Plans empresariais na creación e modernización das explotacións agrarias. Creación de empresas agrarias. Fiscalidade e Seguridade Social agraria

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia pertencente á escala de enxeñeiros técnicos agrícolas ou enxeñeiros agrónomos.

Pontevedra

20 e 27 de abril e 4 de maio

16.00 a 20.00 h

4.5.2017

FC17071

Plans empresariais na creación e modernización das explotacións agrarias. Creación de empresas agrarias. Fiscalidade e Seguridade Social agraria

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia pertencente á escala de enxeñeiros técnicos agrícolas ou enxeñeiros agrónomos.

Santiago de Compostela

17 e 24 de abril e 8 de maio

16.00 a 20.00 h

8.5.2017

FC17072

Formación de inspectores en sanidade vexetal

25

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

8, 15, 22 e 29 de maio e 5 e 12 de xuño

9.00 a14.00 h

12.6.2017

FC17073

Aplicacións dos sistemas de información xeográfica-ARCGIS (básico)

50

30

Aproveitamento

Axentes forestais, axentes facultativos ambientais e persoal técnico dos distritos forestais, persoal técnico dos servizos de prevención e defensa contra os incendios forestais e persoal técnico dos servizos centrais.

Teleformación

2.5.2017 ao 31.5.2017

8.6.2017

FC17074

Sistemas de información xeográfica-ARCGIS/QGIS orientado á reestruturación parcelaria (básico)

60

50

Aproveitamento

Persoal relacionado coa concentración/reestruturación parcelaria da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural da Consellería do Medio Rural.

Teleformación

3.4.2017 ao 24.5.2017

29.5.2017

FC17075

Iniciación á xestión dos fondos europeos agrícolas Feaga e Feader

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Persoal xestor dos ditos fondos.

Teleformación

21.3.2017 ao 14.4.2017

20.4.2017

FC17075

Iniciación á xestión dos fondos europeos agrícolas Feaga e Feader

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Persoal xestor dos ditos fondos.

Teleformación

22.5.2017 ao 15.6.2017

20.6.2017

FC17100

A xestión do Fondo Feader: Programa de desenvolvemento rural (PDR) 2014-2020

30

20

Aproveitamento

Persoal da Xunta de Galicia que xestione, directa o indirectamente, medidas incluídas no PDR de Galicia 2014-2020.

A Coruña

4.4.2017 ao 6.4.2017

9.00 a 14.00 h e 16.00 a 18.30 h

Último día: 9.00 a 14.00 h

6.4.2017

FC17100

A xestión do Fondo Feader: Programa de desenvolvemento rural (PDR) 2014-2020

30

20

Aproveitamento

Persoal da Xunta de Galicia que xestione, directa o indirectamente, medidas incluídas no PDR de Galicia 2014-2020.

Lugo

28.3.2017 ao 30.3.2017

9.00 a 14.00 e 16.00 a 18.30 h

Último día: 9.00 a 14.00 h

30.3.2017

FC17100

A xestión do Fondo Feader: Programa de desenvolvemento rural (PDR) 2014-2020

30

20

Aproveitamento

Persoal da Xunta de Galicia que xestione, directa o indirectamente, medidas incluídas no PDR de Galicia 2014-2020.

Ourense

21.3.2017 ao 23.3.2017

9.00 a 14.00 h e 16.00 a 18.30 h

Último día: 9.00 a 14.00 h

23.3.2017

FC17100

A xestión do Fondo Feader: Programa de desenvolvemento rural (PDR) 2014-2020

30

20

Aproveitamento

Persoal da Xunta de Galicia que xestione, directa o indirectamente, medidas incluídas no PDR de Galicia 2014-2020.

Pontevedra

14.3.2017 ao 16.3.2017

9.00 a 14.00 e 16.00 a 18.30 h

Último día: 9.00 a 14.00 h

16.3.2017

FC17100

A xestión do Fondo Feader: Programa de desenvolvemento rural (PDR) 2014-2020

30

20

Aproveitamento

Persoal da Xunta de Galicia que xestione, directa o indirectamente, medidas incluídas no PDR de Galicia 2014-2020.

Santiago de Compostela

18.4.2017 ao 20.4.2017

9.00 a 14.00 h e 16.00 a 18.30 h

Último día: 9.00 a 14.00 h

20.4.2017

Consellería do Mar

FC17010

Análise da información ambiental dos plans de explotación marisqueira asociada aos requirimentos dos fondos FEMP

25

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

5, 12, 19 e 26 de maio e 2, 9, 16 e 23 de xuño

10.00 a 14.00 h

23.6.2017

FC17129

Formación en inspección pesqueira

30

15

Aproveitamento

Persoal da Consellería do Mar.

Santiago de Compostela

20, 21 e 22 de marzo

9.00 a 14.00 h

22.3.2017

Consellería de Sanidade

FC17076

Aspectos prácticos da inspección de saúde pública

35

12

Aproveitamento

Dirixido a funcionarios/interinos implicados na inspección de saúde pública da Consellería de Sanidade.

Santiago de Compostela

29 e 30 de marzo

9.00 a 15.00 h

30.3.2017