Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 51 Martes, 14 de marzo de 2017 Páx. 12619

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2017 pola que se convocan as actividades de formación para o persoal de administración e servizos (PAS) das universidades da Comunidade Autónoma de Galicia.

Aprobado o programa de actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o ano 2017 polo Consello Reitor, de conformidade co artigo 3.2 da Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da Escola Galega de Administración Pública, modificada pola Lei 10/1989, do 10 xullo e en colaboración coas universidades da Comunidade Autónoma de Galicia, convócanse as actividades de formación dirixidas ao seu persoal de administración e servizos (PAS), cuxas bases se detallan nos anexos desta resolución.

RESOLVO:

Publicar a convocatoria das actividades formativas que figuran no anexo II, que deberán desenvolverse segundo as bases detalladas no anexo I.

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2017

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO I
Bases

Primeira. Requisitos dos participantes

Poderán participar nas accións formativas convocadas nesta resolución o persoal de administración e servizos (PAS) das universidades da Comunidade Autónoma de Galicia que se encontran en situación de servizo activo, permiso por maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun fillo ou dun familiar e que reúnan os requisitos establecidos na presente convocatoria.

Toda persoa solicitante que ao inicio do curso estea en situación de baixa laboral por incapacidade temporal quedará automaticamente excluída da listaxe do persoal seleccionado. Esta incidencia deberá ser comunicada á EGAP con carácter inmediato.

Segunda. Desenvolvemento das actividades de formación

Os cursos realizaranse cos requirimentos, duración e condicións que para cada un deles se indiquen na convocatoria. A información relativa ao desenvolvemento das actividades, así como as súas posibles modificacións, será actualizada e ampliada na páxina web <http://egap.xunta.gal>

Terceira. Solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

2. As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <http://egap.xunta.gal/matricula> desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 14.00 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

3. Dentro do prazo de presentación de solicitudes establecido no punto 1 desta base os solicitantes deberán presentar na EGAP, de ser o caso, xunto cunha copia do formulario de solicitude, a seguinte documentación:

– Documentación complementaria acreditativa de circunstancias específicas (discapacidade, permiso de maternidade, etc.) de acordo cos criterios de selección sinalados na Resolución da Escola Galega de Administración Pública do 4 de xaneiro de 2008 (DOG do 10 de xaneiro).

Para isto poderase utilizar, ademais do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro) o enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>

4. O número máximo de cursos que se pode solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco en todas as convocatorias cuxo prazo de matrícula sexa coincidente.

5. Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non se axusten ao formulario de solicitude, non teñan cubertos correctamente os datos precisos para a realización do proceso de selección ou sexan presentadas fóra de prazo.

6. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a selección serán automaticamente excluídas das actividades solicitadas e pasarán ao final das listaxes de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

7. As persoas interesadas en recibir mensaxes sobre o proceso de selección deberán facilitar un enderezo de correo electrónico e/ou un número de teléfono móbil.

8. As persoas solicitantes de actividades impartidas na modalidade de teleformación deberán dispor dunha conta de correo electrónico cuxo enderezo terán que indicar na solicitude e dun equipo informático que cumpra os seguintes requisitos técnicos:

– Un computador con conexión á internet.

– Un navegador web co plugin de flash.

9. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación das solicitudes. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través dos números de teléfono 981 54 62 57, 981 54 62 54 e 981 54 63 35, e do enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>

Cuarta. Criterios de selección

1. Os criterios selectivos que serán empregados son os sinalados con carácter xeral na Resolución da Escola Galega de Administración Pública do 4 de xaneiro de 2008 (DOG do 10 de xaneiro).

Para os efectos do previsto no punto segundo da citada resolución, o baremo que se empregará para a selección establécese sobre unha base de 100 puntos, dos que o 60 % estará vinculado ao número de horas de formación recibidas nos dous últimos anos e o 40 % restante á antigüidade na Administración.

Os empates desfaranse de acordo co resultado do sorteo a que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo (DOG do 25 de marzo). Para o ano 2017, segundo a Resolución do 20 de xaneiro (DOG do 30 de xaneiro), comezarase pola letra K.

2. A totalidade das prazas de cada actividade formativa repartiranse proporcionalmente en función do número de efectivos de cada universidade da Comunidade Autónoma Galicia de acordo cos datos que figuran no Boletín Estatístico do persoal ao servizo das administracións públicas de xullo de 2016.

3. No caso de que non haxa un suficiente número de solicitantes que cumpran os requisitos do curso poderá completarse o número de alumnos asignado mediante a apertura dun novo prazo público na páxina web da EGAP.

Quinta. Publicación das relacións do alumnado seleccionado

1. A EGAP publicará no enderezo <http://egap.xunta.gal> unha relación das persoas seleccionadas para participar en cada curso, así como un número adecuado de reservas.

O prazo de presentación de alegacións será de cinco días naturais desde a súa publicación.

Ademais, quen facilite os correspondentes datos na solicitude será informado da súa selección a través do correo electrónico e da mensaxería telefónica. Entenderase que as persoas que non figuren na relación foron excluídas por algunha das razóns expresadas nas bases da convocatoria ou ocupan un posto máis afastado na listaxe de agarda, todo isto de acordo co disposto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

2. Transcorrido o prazo de alegacións, a EGAP publicará no enderezo <http://egap.xunta.gal> a listaxe definitiva de persoas admitidas no curso.

Sexta. Cambios ou substitucións na selección, renuncia e asistencia

1. Os cambios ou as substitucións na selección:

En ningún caso serán admitidos cambios ou substitucións entre as persoas seleccionadas.

2. A renuncia:

a) As persoas seleccionadas só poderán renunciar á actividade formativa:

– Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

– Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte dos responsables dos centros directivos.

– Por outras causas xustificadas documentalmente.

b) A renuncia debe ser comunicada por escrito á Escola Galega de Administración Pública cunha antelación mínima de tres días hábiles anteriores ao inicio da actividade formativa. Na páxina web da escola está dispoñible un modelo de renuncia.

Para isto poderase utilizar, alén do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro) o enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>

c) As persoas que incumpran o previsto nas alíneas a) e b) pasarán ao final das listaxes de espera de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

3. A asistencia e a puntualidade:

a) É obrigatoria a asistencia con puntualidade ás probas de avaliación. Para estes efectos, realizarase un único chamamento por orde alfabética. En ningún caso se admitirán cambios na asignación de quendas das probas.

b) As persoas participantes deberán vir provistas de DNI ou dun documento fidedigno acreditativo da súa identidade.

c) Para poder facer a proba de avaliación, cada participante debe lembrar o contrasinal que lle permite entrar na aula virtual, que coincide co que lle dá acceso á zona de matrícula.

d) Non se permitirá o uso de dispositivos electrónicos durante o desenvolvemento das probas.

4. As faltas de asistencia nas actividades presenciais:

1. Non poden superar en ningún caso o 10 % das horas lectivas presenciais. En todo caso, as faltas de asistencia deberán xustificarse documentalmente ante os responsables da actividade formativa nun prazo máximo de 10 días contados a partir do día da finalización desta actividade. As persoas que incumpran o antedito perderán o dereito ao certificado de participación na actividade formativa.

2. Aquelas persoas cuxas faltas de asistencia superen o 50 % das horas lectivas presenciais, pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

5. Seguimento das actividades de teleformación:

As persoas que non completen o 75 % das actividades e tarefas propostas pola titoría pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

Sétima. Realización de probas

1. Para poder superar as actividades de formación, o alumnado deberá superar unha proba de avaliación que se realizará ao final delas, tanto na modalidade de teleformación como nos cursos que se impartan de xeito presencial. As probas poderanse desenvolver de xeito descentralizado nas sedes que se determinen no comezo de cada actividade, agás as correspondentes ao Plan ofimático de Galicia que terán lugar na sede da EGAP en Santiago de Compostela.

2. Para poder superar os cursos de teleformación é necesario cumprir unha serie de requisitos obrigatorios na súa totalidade:

– A asistencia á sesión presencial, se a houber.

– A adecuada realización de todas as actividades que o titor propoña. Estas deben constar debidamente presentadas nos prazos estipulados na programación didáctica do curso. A non superación das actividades obrigatorias suporá a perda automática do dereito a participar no exame final presencial.

– Para poder aprobar a actividade formativa, o alumnado deberá superar unha proba final de avaliación.

Ao inicio da actividade formativa publicarase o correspondente programa na plataforma de teleformación e indicaranse as probas de avaliación previstas, así como as datas en que estas terán lugar. Salvo que se determine outra cousa, nestas actividades as probas de avaliación finais serán presenciais nos lugares e nas datas que se establezan. A EGAP informará a través da súa páxina web e tamén a través da plataforma de teleformación das datas concretas e das horas da proba final.

Oitava. Certificado de aproveitamento

Para a obtención do certificado de aproveitamento, o alumnado deberá obter a avaliación positiva do seu profesorado, o cal emitirá un informe declarando apto ou non apto cada alumno/a en función do resultado da proba.

Non se expedirán certificados de asistencia sen a superación do curso.

Novena. Facultades da EGAP

1. A EGAP xunto coas universidades da Comunidade Autónoma de Galicia resolverá aquelas incidencias que poidan producirse no desenvolvemento e na xestión das actividades formativas e pode suprimir algunha, ampliar novas edicións da programación ou programar outras actividades diferentes cando así o exixan as circunstancias que lle afecten á súa organización ou docencia. Tamén lle corresponde á EGAP prover canto sexa necesario para a execución e cumprimento desta resolución.

2. A execución material das actividades queda condicionada á existencia de crédito orzamentario axeitado e dispoñible e á autorización correspondente do gasto.

3. No suposto de que o número de admitidos sexa inferior ao 50 % das prazas convocadas, a EGAP resérvase o dereito a suspender, cancelar ou agrupar varias edicións das actividades, caso no que empregará os medios de notificación ás persoas interesadas previstos na normativa vixente.

4. A EGAP xunto coas universidades da Comunidade Autónoma de Galicia poderá modificar os contidos, o desenvolvemento, as datas e os lugares das actividades formativas, así como resolver todas as continxencias que poidan xurdir. Todas as modificacións que afecten o desenvolvemento das actividades serán anunciadas na páxina web da escola.

5. A EGAP xunto coas universidades da Comunidade Autónoma de Galicia garantirá na totalidade das actividades derivadas desta convocatoria a promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a eliminación de calquera tipo de discriminación e o fomento dos dereitos de conciliación.

ANEXO II

Código

Denominación

Prazas

Horas

Cualificación

Destinatarios

Localidade/
modalidade

Datas

Data da proba de avaliación

Horario

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

UN17020

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

50

25

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

24.4.2017

18.5.2017

24.5.2017

Proba de avaliación

16.30 h

UN17019

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

50

25

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

26.5.2017

19.6.2017

22.6.2017

Proba de avaliación

19.00 h

UN17013

A xurisdición contencioso-administrativa

50

20

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

31.5.2017

19.6.2017

22.6.2017

Proba de avaliación

17.30 h

UN17011

A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

31.5.2017

19.6.2017

22.6.2017

Proba de avaliación

16.30 h

UN17017

Curso básico de seguridade social

50

30

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

5.9.2017

4.10.2017

9.10.2017

Proba de avaliación

16.30 h

UN17021

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

50

20

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

15.9.2017

4.10.2017

9.10.2017

Proba de avaliación

17.30 h

UN17018

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia

50

18

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

20.10.2017

6.11.2017

9.11.2017

Proba de avaliación

16.30 h

UN17012

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia

50

15

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

23.10.2017

6.11.2017

9.11.2017

Proba de avaliación

17.30 h

UN17022

Modalidades contractuais recollidas no Estatuto dos traballadores e na Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación

50

30

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

26.10.2017

24.11.2017

28.11.2017

Proba de avaliación

16.30 h

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

UN17024

Protocolo universitario

50

20

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

29.5.2017

17.6.2017

21.6.2017

Proba de avaliación

19.00 h

UN17014

Atención á cidadanía

50

25

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

11.9.2017

5.10.2017

9.10.2017

Proba de avaliación

19.00 h

UN17016

Como deseñar presentacións eficaces

50

20

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

17.10.2017

6.11.2017

09.11.2017

Proba de avaliación

19.00 h

UN17023

Prevención e xestión de conflitos

50

25

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

30.10.2017

23.11.2017

28.11.2017

Proba de avaliación

17.30 h

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

UN17026

Xestión de proxectos I+D+I no horizonte 2020

50

30

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

19.4.2017

18.5.2017

24.5.2017

Proba de avaliación

19.00 h

Portal de idiomas

UN17003

Lingua inglesa 1 (A1)

50

80

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

30.3.2017

23.6.2017

30.6.2017

Proba de avaliación

16.00 h

UN17004

Lingua inglesa 2 (A2)

50

80

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

30.3.2017

23.6.2017

30.6.2017

Proba de avaliación

16.00 h

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

UN17025

Seguridade dixital nivel de usuario

50

30

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

19.4.2017

18.5.2017

24.5.2017

Proba de avaliación

17.30 h

UN17009

Seguridade da información no ámbito das universidades públicas

50

30

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

18.5.2017

16.6.2017

21.6.2017

Proba de avaliación

17.30 h

UN17008

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679, de protección de datos

50

25

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

22.5.2017

15.6.2017

21.6.2017

Proba de avaliación

16.30 h

UN17015

Certificado dixital

50

30

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

25.10.2017

23.11.2017

28.11.2017

Proba de avaliación

19.00 h

Bibliotecas

UN17027

Propiedade intelectual nas bibliotecas

25

24

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Presencial

2.5.2017

10.5.2017

10.5.2017

Clases presenciais

16.30 a 20.30

Plan formativo ofimático de Galicia

UN17005

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010)

50

50

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

24.4.2017

12.6.2017

15.6.2017

Proba de avaliación

18.30 h

UN17010

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows)

50

30

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

8.5.2017

6.6.2017

12.6.2017

Proba de avaliación

18.30 h

UN17006

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft office 2010)

50

50

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

4.9.2017

23.10.2017

30.10.2017

Proba de avaliación

16.30 h

UN17007

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010)

50

30

Aproveitamento

Persoal de Administración e servizos das universidades galegas

Teleformación

23.10.2017

21.11.2017

27.11.2017

Proba de avaliación

18.30 h