Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 52 Mércores, 15 de marzo de 2017 Páx. 12898

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

RESOLUCIÓN do 9 de febreiro de 2017 pola que se anuncia a licitación para a contratación mediante renting (arrendamento, mantemento e seguros incluídos) de 9 vehículos tipo turismo para o transporte de persoal (expediente AB-GLR1-17-002).

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

b) Dependencia que tramita o expediente: Departamento Económico-Administrativo.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

2º. Domicilio: Edificio Administrativo Sergas, San Lázaro, s/n, 3º andar.

3º. Localidade e código postal: 15703 Santiago de Compostela.

4º. Teléfono: 981 57 76 50.

5º. Telefax: 981 57 78 43.

6º. Correo electrónico: odilo.garcia.rivela@sergas.es.

7º. Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es.

8º. Data límite de obtención de documentación e información: ata o último día de presentación das proposicións.

d) Número de expediente: AB-GLR1-17-002.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: subministración.

b) Descrición: contratación mediante renting (arrendamento, mantemento e seguros incluídos) de 9 vehículos tipo turismo para o transporte de persoal de Galaria.

c) División por lotes/partidas e número de eles/as: non.

d) Prazo de execución/entrega: 35 días máximo.

e) Admisión de prórroga: non.

f) CPV (referencia de nomenclatura): 34100000-8.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación: criterios valorables de forma automática.

4. Valor estimado do contrato: 149.280,00 €.

5. Orzamento base de licitación:

Orzamento sen IVE: 149.280,00 €.

Orzamento con IVE: 180.628,80 €.

6. Garantías:

a) Garantía provisional: non se exixe.

b) Garantía definitiva: 5 % do importe de adxudicación (excluído o IVE).

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Solvencia económica e financeira: ver o prego de condicións xurídicas.

b) Solvencia técnica: ver o prego de condicións xurídicas.

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: antes das 14.00 horas do día que se sinale no perfil do contratante.

b) Documentación que hai que presentar: ver o prego de condicións xurídicas.

c) Lugar de presentación: Rexistro de Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.: Edificio Administrativo Sergas, 3º andar, San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela.

d) Admisión de variantes: non se admiten.

e) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: segundo o recollido no artigo 161 do TRLCSP.

f) Outras informacións: toda información relativa ao expediente farase pública na páxina web que se cita neste anuncio.

9. Apertura de ofertas:

a) Descrición: no lugar, día e hora que se estableza no perfil do contratante www.sergas.es.

b) Enderezo: Edificio Administrativo Sergas, San Lázaro, s/n.

c) Localidade e código postal: 15703 Santiago de Compostela.

10. Gastos de publicidade: serán por conta do adxudicatario. Ver pregos de condicións xurídicas.

Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2017

María Luisa Brandt Sanz
Directora xerente de Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.