Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 53 Xoves, 16 de marzo de 2017 Páx. 13019

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 14 de febreiro de 2017, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Oleiros (expediente IN407A 2016/379-1).

Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que a seguir se cita:

Solicitante: Gadauto, S.A.

Enderezo social: avda. das Mariñas, 290 Perillo, 15173 Oleiros.

Denominación: proxecto: instalación de centro de transformación prefabricado para nave adicada á venda e reparación de vehículos.

Situación: avda. das Mariñas, 290 Perillo, 15173 Oleiros.

Descricións técnicas: liña de media tensión soterrada, con inicio e fin na liña de distribución SMC725, entre os centros de transformación 15CVG8 e 15CTG9, logo de entrar e saír no CS proxectado, condutor RHZ1 2OL 12/20 kV 3(1×240 mm2), Al, lonxitude 2,8 + 2,8 m. 

Centro de seccionamento en caseta prefabricado de formigón compartido co centro de transformación. Celas prefabricadas de entrada, saída e derivación con interruptores-seccionadores (24 kV, 400 A, 16 kA).

Centro de transformación anexo ao CS con celas prefabricadas de paso de barras, seccionamento, protección e medida (24 kV, 400 A, 16 KA) e un transformador de 400 kVA, refrixeración natural en baño de aceite mineral e relación 15 kV/420 V.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro (BOE núm. 310), do sector eléctrico e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e de acordo coa Resolución do 19 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción (DOG núm. 54), esta xefatura territorial resolve:

Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción da devandita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran no seu proxecto e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación.

Esta instalación está previsto que se execute nun prazo dun ano, contado a partir da data da última autorización administrativa necesaria.

Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao medio.

Contra a presente resolución, que non é definitiva en vía administrativa, cabe interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 112, 115, 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas; sen prexuizo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente.

A Coruña, 14 de febreiro de 2017

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña