Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 55 Luns, 20 de marzo de 2017 Páx. 13434

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2017 pola que se convocan actividades de formación para o persoal da Administración local da Comunidade Autónoma de Galicia.

Unha vez aprobado o programa de actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o ano 2017 polo Consello Reitor, de conformidade co artigo 6.2 da Lei 4/1987, do 27 de maio, modificada pola Lei 10/1989, do 10 de xullo, convócanse as actividades de formación para o persoal ao servizo da Administración local de Galicia do ano 2017, que se detallan nos anexos desta resolución.

RESOLVO:

Publicar a convocatoria das actividades formativas que figuran no anexo II, que deberán desenvolverse segundo as bases detalladas no anexo I.

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2017

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO I
Bases

Primeira. Requisitos dos participantes

Poderán participar nas accións formativas convocadas nesta resolución os empregados públicos e as empregadas públicas ao servizo das entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia, así como os funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos noutras administracións públicas de Galicia, que se encontren en situación de servizo activo, permiso por maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun fillo ou dun familiar e que reúnan os requisitos establecidos na presente convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.

Toda persoa solicitante que ao inicio do curso estea en situación de baixa laboral por incapacidade temporal quedará automaticamente excluída da listaxe do persoal seleccionado. Esta incidencia deberá ser comunicada á EGAP con carácter inmediato.

Segunda. Desenvolvemento das actividades de formación

Os cursos realizaranse cos requirimentos, duración e condicións que para cada un deles se indiquen na convocatoria. A información relativa ao desenvolvemento das actividades, así como as súas posibles modificacións, será actualizada e ampliada na páxina web <http://egap.xunta.gal>.

Terceira. Solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

2. As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <http://egap.xunta.gal/matricula> desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 14.00 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

3. O número máximo de cursos que se pode solicitar limítase a cinco.

4. Non está permitida a realización de actividades de formación que teñan simultaneidade de horarios nunha ou varias sesións presenciais das actividades. Cando o alumnado teña coñecemento de que foi seleccionado para un curso que teña coincidencia horaria con outro en que xa foi seleccionado debe renunciar a un deles. No caso de que se comprobe con posterioridade a realización simultánea de varias actividades, non se expedirá certificación de ningunha delas, e o alumnado pasará ao final das listaxes de todas as actividades formativas que solicite e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

5. Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non se axusten ao formulario de solicitude, non teñan cubertos correctamente os datos precisos para a realización do proceso de selección ou sexan presentadas fóra de prazo.

6. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a selección serán automaticamente excluídas das actividades solicitadas e pasarán ao final das listas de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

7. As persoas interesadas en recibir mensaxes sobre o proceso de selección deberán facilitar un enderezo de correo electrónico e/ou un número de teléfono móbil.

8. As persoas solicitantes de actividades impartidas na modalidade de teleformación deberán dispor dunha conta de correo electrónico cuxo enderezo terán que indicar na solicitude e dun equipamento informático que cumpra os seguintes requisitos técnicos:

– Un computador con conexión á internet.

– Un navegador web co plugin de flash.

9. As persoas que necesiten acreditar circunstancias específicas (maternidade, discapacidade, etc.) de acordo cos criterios de selección deberán remitirlle á EGAP a correspondente documentación complementaria, xunto cunha copia do formulario da matrícula, ao enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>, sen prexuízo do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro). A devandita documentación deberá enviarse por unha única das vías indicadas; no caso contrario só serán considerados os datos achegados por correo electrónico. A documentación deberá presentarse dentro do prazo sinalado no punto 1 desta base.

10. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación das solicitudes. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través dos números de teléfono 981 54 62 57, 981 54 62 54 e 981 54 62 53 e do enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

Cuarta. Criterios de selección

1. Os criterios selectivos que serán empregados son os sinalados con carácter xeral na Resolución da Escola Galega de Administración Pública do 4 de xaneiro de 2008 (DOG do 10 de xaneiro).

Para os efectos do previsto no punto segundo da citada resolución, o baremo que se empregará para a selección establécese sobre unha base de 100 puntos, dos que o 60 % estará vinculado ao número de horas de formación recibidas nos dous últimos anos e o 40 % restante á antigüidade na Administración.

Os empates desfaranse de acordo co resultado do sorteo a que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo (DOG do 25 de marzo). Para o ano 2017, segundo a Resolución do 20 de xaneiro (DOG do 30 de xaneiro), comezarase pola letra K.

2. No caso de que non haxa un suficiente número de solicitantes que cumpran os requisitos do curso poderá completarse o número de alumnos asignado mediante a apertura dun novo prazo público na páxina web da EGAP.

Quinta. Publicación das relacións do alumnado seleccionado

1. A EGAP publicará no enderezo <http://egap.xunta.gal> unha relación das persoas seleccionadas para participar en cada curso, así como un número adecuado de reservas.

O prazo de presentación de alegacións será de cinco días naturais desde a súa publicación.

Ademais, quen facilite os correspondentes datos na solicitude será informado da súa selección a través do correo electrónico e da mensaxaría telefónica. Entenderase que as persoas que non figuren na relación foron excluídas por algunha das razóns expresadas nas bases da convocatoria ou ocupan un posto máis afastado na lista de espera, todo isto de acordo co disposto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

2. Transcorrido o prazo de alegacións, a EGAP publicará no enderezo <http://egap.xunta.gal> a listaxe definitiva de persoas admitidas no curso.

Sexta. Cambios ou substitucións na selección, renuncia e asistencia

1. Os cambios ou as substitucións na selección:

En ningún caso serán admitidos cambios ou substitucións entre as persoas seleccionadas.

2. A renuncia:

a) As persoas seleccionadas só poderán renunciar á actividade formativa:

– Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

– Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte dos responsables dos centros directivos.

– Por outras causas xustificadas documentalmente.

b) A renuncia debe ser comunicada por escrito á Escola Galega de Administración Pública cunha antelación mínima de tres días hábiles anteriores ao inicio da actividade formativa. Na páxina web da escola está dispoñible un modelo de renuncia.

Para isto poderase utilizar, alén do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro), o enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

c) As persoas que incumpran o previsto nas alíneas a) e b) pasarán ao final das listas de espera de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

3. A asistencia e a puntualidade:

Son obrigatorias a asistencia ás sesións da actividade formativa e mais a puntualidade.

b) Durante a actividade formativa terá lugar un control permanente de asistencia e puntualidade, incluídos controis extraordinarios.

c) As faltas de asistencia nas actividades presenciais:

1. Non poden superar en ningún caso o 10 % das horas lectivas presenciais. En todo caso, as faltas de asistencia deberán xustificarse documentalmente ante os responsables da actividade formativa nun prazo máximo de 10 días contados a partir do día da finalización desta actividade. As persoas que incumpran o antedito perderán o dereito ao certificado de participación na actividade formativa.

2. Aquelas persoas cuxas faltas de asistencia superen o 50 % das horas lectivas presenciais, pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

d) Seguimento das actividades de teleformación:

As persoas que non completen o 75 % das actividades e tarefas propostas pola titoría pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

Sétima. Realización de probas

1. Para poder superar as actividades de formación, o alumnado deberá superar unha proba de avaliación que se realizará ao final delas, tanto na modalidade de teleformación como nos cursos que se impartan de xeito presencial. As probas poderanse desenvolver de xeito descentralizado nas sedes que se determinen no comezo de cada actividade.

Nas actividades formativas encadradas dentro do Plan formativo ofimático de Galicia a proba final de avaliación terá igualmente carácter presencial e desenvolverase na sede da EGAP en Santiago de Compostela.

2. Para poder superar os cursos de teleformación é necesario cumprir unha serie de requisitos obrigatorios na súa totalidade:

– A asistencia á sesión presencial de apertura, se a houber.

– A adecuada realización de todas as actividades que o titor propoña. Estas deben constar debidamente presentadas nos prazos estipulados na programación didáctica do curso. A non superación das actividades obrigatorias suporá a perda automática do dereito a participar no exame final presencial.

– Para poder aprobar a actividade formativa, o alumnado deberá superar unha proba final de avaliación.

Ao inicio da actividade formativa publicarase o correspondente programa na plataforma de teleformación e indicaranse as probas de avaliación previstas, así como as datas en que estas terán lugar. Salvo que se determine outra cousa, nestas actividades as probas de avaliación finais serán presenciais nos lugares e nas datas que se establezan. A EGAP informará a través da súa páxina web e tamén a través da plataforma de teleformación das datas concretas e das horas da proba final.

Oitava. Certificado de aproveitamento

Para a obtención do certificado de aproveitamento, o alumnado deberá obter a avaliación positiva do seu profesorado, o cal emitirá un informe declarando apto ou non apto cada alumno/a en función do resultado da proba.

Non se expedirán certificados de asistencia sen a superación do curso.

Novena. Facultades da EGAP

1. A EGAP resolverá aquelas incidencias que poidan producirse no desenvolvemento e na xestión das actividades formativas e pode suprimir algunha, ampliar novas edicións da programación ou programar outras actividades diferentes cando así o exixan as circunstancias que afecten a súa organización ou docencia. Tamén lle corresponde á EGAP prover canto sexa necesario para a execución e cumprimento desta resolución.

2. A execución material das actividades queda condicionada á existencia de crédito orzamentario axeitado e dispoñible e á autorización correspondente do gasto.

3. No suposto de que o número de admitidos sexa inferior ao 50 % das prazas convocadas, a EGAP reserva para si o dereito a suspender, cancelar ou agrupar varias edicións das actividades, caso en que empregará os medios de notificación ás persoas interesadas previstos na normativa vixente.

4. A EGAP poderá modificar os contidos, o desenvolvemento, as datas e os lugares das actividades formativas, así como resolver todas as continxencias que poidan xurdir. Todas as modificacións que afecten o desenvolvemento das actividades serán anunciadas na páxina web da escola.

5. A EGAP garantirá na totalidade das actividades derivadas desta convocatoria a promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a eliminación de calquera tipo de discriminación e o fomento dos dereitos de conciliación.

ANEXO II

Código

Denominación

Prazas

Horas

Cualificación

Valoración

Destinatarios

Localidade/
Modalidade

Datas

Data proba de avaliación

Horario

Réxime xurídico e xestión das entidades locais

LO17028

O novo réxime de tesouraría municipal. Especial referencia aos municipios de menos de 5000 habitantes

50

30

Aproveitamento

Estatal 0,55

– Funcionarios con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos na Administración local ou noutras administracións públicas de Galicia.

– Persoal ao servizo das entidades locais de Galicia.

Teleformación

24.4.2017

23.5.2017

29.5.2017

Proba de avaliación

16.30 h

LO17026

Elaboración de pregos de cláusulas administrativas e prescricións técnicas na Administración local

50

30

Aproveitamento

Estatal 0,50

– Funcionarios con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos na Administración local ou noutras administracións públicas de Galicia.

– Persoal ao servizo das entidades locais de Galicia.

Teleformación

2.5.2017

31.5.2017

8.6.2017

Proba de avaliación

13.00 h

LO17005

Racionalización de recursos humanos na Administración local

25

25

Aproveitamento

Estatal 0,50 Autonómica 0,30

Funcionarios con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos na Administración local ou noutras

administracións públicas de Galicia e funcionarios dos grupos A1 e A2 e laboral dos grupos I, II ao servizo das

entidades locais, os seus organismos públicos e demais entes delas dependentes.

Presencial

Santiago

9.5.2017

1.6.2017

1.6.2017

16.00 a 20.00 h (o último día das 9.00 ás 14.00 e das 16.00 ás 20.00 h)

LO17024

Fórmulas de cooperación en xestión de subvencións nos concellos de Galicia

25

15

Aproveitamento

Estatal 0,40

– Funcionarios con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos na Administración local ou noutras administracións públicas de Galicia.

– Persoal ao servizo das entidades locais de Galicia.

Presencial

Santiago

10.5.2017

22.5.2017

22.5.2017

16.30 a 19.30 h

LO17038

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

50

25

Aproveitamento

Estatal 0,50

Persoal ao servizo das entidades locais de Galicia.

Teleformación

12.5.2017

5.6.2017

8.6.2017

Proba de avaliación

16.30 h

LO17027

Extinción e liquidación de entes municipais. Remunicipalización dos servizos sociais

50

25

Aproveitamento

Estatal 0,50 Autonómica 0,30

– Funcionarios con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos na Administración local ou noutras administracións públicas de Galicia.

– Persoal ao servizo das entidades locais de Galicia.

Teleformación

19.5.2017

17.6.2017

20.6.2017

Proba de avaliación

16.30 h

LO17008

Liquidación práctica dos tributos locais de Galicia

20

15

Aproveitamento

Estatal 0,40

– Funcionarios con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos na Administración local ou noutras administracións públicas de Galicia.

– Persoal ao servizo das entidades locais de Galicia.

Presencial

Santiago

12.6.2017

19.6.2017

19.6.2017

16.30 a 19.30 h (o último día das 9.00 ás 14.00 h)

LO17025

As relacións de postos de traballo na Administración local

30

25

Aproveitamento

Estatal 0,50 Autonómica 0,30

– Funcionarios con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos na Administración local ou noutras administracións públicas de Galicia.

– Persoal ao servizo das entidades locais de Galicia.

Presencial

Santiago

12.6.2017

27.6.2017

27.6.2017

9.00 a 14.00 h (luns e martes)

LO17004

Fiscalización de subvencións

25

25

Aproveitamento

Estatal 0,50 Autonómica 0,30

– Funcionarios con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos na Administración local ou noutras administracións públicas de Galicia.

– Persoal ao servizo das entidades locais de Galicia.

Presencial

Santiago

19.6.2017

28.6.2017

28.6.2017

Os días 19, 20, 21, 26 e 28 de xuño das 16.00 ás 20.00 h (o día 23 de xuño das 9.00 ás 14.00 h)

LO17029

Persoal laboral temporal na Administración local. Procedementos de consolidación de emprego e funcionarización

50

30

Aproveitamento

Estatal 0,50 Autonómica 0,30

– Funcionarios con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos na Administración local ou noutras administracións públicas de Galicia.

– Persoal ao servizo das entidades locais de Galicia.

Teleformación

1.9.2017

30.9.2017

4.10.2017

Proba de avaliación

16.30 h

LO17006

Xestión patrimonial nas entidades locais

30

25

Aproveitamento

Estatal 0,55

Autonómica 0,30

Funcionarios con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos na Administración local ou noutras

Administracións públicas de Galicia e funcionarios dos grupos A1 e A2 e laboral dos grupos I, II ao servizo das

entidades locais, os seus organismos públicos e demais entes delas dependentes.

Presencial Santiago

4.9.2017

18.9.2017

18.9.2017

Os días 4, 6, 11, 13 e 18 de setembro das 16.00 ás 20.00 h (o día 8 de setembro das 9.00 ás 14.00 h)

LO17031

Réxime disciplinario en materia urbanística no ámbito local

30

30

Aproveitamento

Estatal 0,50

Autonómico 0,30

– Funcionarios con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos na Administración local ou noutras administracións públicas de Galicia.

– Persoal ao servizo das entidades locais de Galicia.

Presencial

Santiago

4.9.2017

13.9.2017

13.9.2017

Os días 4, 5, 6 e 7 de setembro das 16.00 ás 20.00 h. Os días 11 e 12 de setembro das 16.00 ás 19.30 h. O día 13 das 16.00 ás 19.00 h (o día 8 de setembro das 10.00 ás 14.00 h)

LO17021

Análise de custos nas administracións públicas. O custo efectivo dos servizos na Administración local

30

25

Aproveitamento

Estatal 0,50

– Funcionarios con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos na Administración local ou noutras administracións públicas de Galicia.

– Persoal ao servizo das entidades locais de Galicia.

Presencial

Santiago

7.9.2017

10.10.2017

10.10.2017

Os días 7, 14, 21 e 28 de setembro das 16.00 ás 20.00 h. Os días 2, 5 e 10 de outubro das 16.00 ás 19.00 h

LO17010

Actualización en materia normativa básica de réxime local

30

15

Aproveitamento

Estatal 0,40

Persoal das corporacións locais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Presencial Santiago

2.10.2017

5.10.2017

5.10.2017

Os días 2, 3 e 4 de outubro das 16.30 ás 20.30 h, e o día 5 de outubro das 16.30 ás 19.30 h

LO17033

O novo regulamento da Lei 2/2016, do solo de Galicia, e a súa incidencia na Administración local

30

21

Aproveitamento

Autonómico

0,30

– Funcionarios con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos na Administración local ou noutras administracións públicas de Galicia.

– Persoal ao servizo das entidades locais de Galicia.

Presencial Santiago

2.10.2017

10.10.2017

10.10.2017

16.30 a 20.00 h

(de luns a xoves)

LO17007

A nova instrución de contabilidade local: especial referencia ás contas anuais

25

20

Aproveitamento

Estatal 0,50 Autonómica 0,30

Todos os funcionarios e persoal laboral que asistisen aos cursos de formación convocados pola EGAP sobre a nova Instrución de contabilidade local e todos os interesados en adquirir unha formación contable para a súa aplicación nos seus postos de traballo

Presencial

Santiago

10.10.2017

26.10.2017

26.10.2017

16.00 a 20.00 h (martes e xoves)

LO17032

Simplificación administrativa e desburocratización no ámbito local

50

30

Aproveitamento

-----

– Funcionarios con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos na Administración local ou noutras administracións públicas de Galicia.

– Persoal ao servizo das entidades locais de Galicia.

Teleformación

18.10.2017

15.11.2017

20.11.2017

Proba de avaliación

16.30 h

LO17048

Guías prácticas de exercicio da función interventora en pequenos e medianos concellos

35

30

Aproveitamento

Estatal 0,55

O curso está dirixido preferentemente a interventores de concellos de menos de 20.000 habitantes, secretarios- interventores e técnicos de servizos económicos dos subgrupos A1 e A2

Mixto:

12 h presenciais e

18 h teleformación

18.10.2017

18.11.2017

Clases presenciais:

7 de novembro das 9.30 ás 14.00 h e das 16.00 ás 20.30 h e o 9 de novembro das 17.00 ás 20.00 h

21.11.2017

Proba de avaliación

19.00 h

LO17039

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

50

25

Aproveitamento

Estatal 0,50

Persoal ao servizo das entidades locais de Galicia.

Teleformación

23.10.2017

16.11.2017

21.11.2017

Proba de avaliación

16.30 h

LO17042

Os orzamentos das entidades locais. Informes de viabilidade e regra de gasto

35

25

Aproveitamento

Estatal 0,55 Autonómica 0,30

Funcionarios con habilitación de carácter nacional, pertencentes á subescala de intervención ou secretaría-intervención, que estean prestando servizos na Administración local ou noutras administracións públicas de Galicia e persoal técnico dos servizos de intervención e tesouraría das entidades locais de Galicia.

Mixto:

9 h presenciais e 16 h teleformación

23.10.2017

16.11.2017

Clases presenciais:

6 e 16 de novembro das 16.00 ás 20.30 h

21.11.2017

Proba de avaliación

17.30 h

LO17030

Responsabilidade patrimonial e procedemento sancionador. Especialidades no ámbito local

50

30

Aproveitamento

Estatal 0,50

– Funcionarios con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos na Administración local ou noutras administracións públicas de Galicia.

– Persoal ao servizo das entidades locais de Galicia.

Teleformación

26.10.2017

24.11.2017

30.11.2017

Proba de avaliación

16.30 h

LO17047

A contratación pública local. Fiscalización e xestión da contratación menor e negociada de pequenos concellos

35

30

Aproveitamento

Estatal 0,50 Autonómica 0,30

Funcionarios con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos na Administración local ou noutras administracións públicas de Galicia e persoal técnico dos servizos de intervención e tesouraría das entidades locais de Galicia

Mixto:

12 h presenciais e

18 h teleformación

26.10.2017

24.11.2017

Clases presenciais:

20, 21 e 22 de novembro das 16.30 ás 20.30 h

30.11.2017

Proba de avaliación

19.00 h

LO17003

A función de control e inspección urbanística nos pequenos municipios

25

25

Aproveitamento

Estatal 0,55 Autonómica 0,30

Funcionarios con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos na Administración local ou noutras administracións públicas de Galicia e persoal técnico dos servizos de urbanismo das entidades locais de Galicia.

Presencial

31.10.2017

14.11.2017

14.11.2017

16.00 a 20.00 h (martes e xoves)

excepto o día 9 de novembro, que será das 9.00 ás 14.00 h e das 16.00 ás 20.00 h

LO17009

Responsabilidade patrimonial da Administración pública

25

25

Aproveitamento

Estatal 0,50

Persoal das corporacións locais da Comunidade Autónoma de Galicia

Presencial

Santiago

6.11.2017

15.11.2017

15.11.2017

16.30 a 20.00 h

(excepto o último día, que será das 16.30 ás 20.30 h)

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

LO17049

Tramitación electrónica integral no marco da Lei 39/2015

50

50

Aproveitamento

---

Persoal das corporacións locais da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

17.4.2017

5.6.2017

8.6.2017

Proba de avaliación

17.30 h

LO17019

Seguridade da información na Administración local

50

30

Aproveitamento

---

Calquera empregado público da Administración local que utilice as TIC no seu traballo diario

Teleformación

24.4.2017

25.5.2017

29.5.2017

Proba de avaliación

19.00 h

LO17018

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos

50

25

Aproveitamento

---

Calquera empregado público da Administración local de Galicia

Teleformación

28.4.2017

22.5.2017

29.5.2017

Proba de avaliación

17.30 h

LO17034

Documentación electrónica. Arquivamento electrónico. Dixitalización de documentos

50

30

Aproveitamento

---

Persoal das corporacións locais da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

5.5.2017

3.6.2017

8.6.2017

Proba de avaliación

19.00 h

LO17022

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos

50

25

Aproveitamento

---

Funcionarios con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos na Administración local ou noutras administracións públicas de Galicia.
Persoal ao servizo das entidades locais de Galicia.

Teleformación

5.9.2017

29.9.2017

4.10.2017

Proba de avaliación

19.00 h

LO17013

Sinatura electrónica

25

25

Aproveitamento

----

Persoal das corporacións locais da Comunidade Autónoma de Galicia

Presencial

Santiago

11.9.2017

27.9.2017

27.9.2017

16.30 a 19.30 h (luns, martes e mércores)

LO17036

Certificado dixital

50

30

Aproveitamento

---

Funcionarios con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos na Administración local ou noutras administracións públicas de Galicia.
Persoal ao servizo das entidades locais de Galicia.

Teleformación

12.9.2017

11.10.2017

17.10.2017

Proba de avaliación

19.00 h

LO17045

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOfficeCalc)

50

50

Aproveitamento

--

Persoal das corporacións locais da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

27.9.2017

15.11.2017

20.11.2017

Proba de avaliación

17.00 h

LO17051

Adaptación dos concellos á Lei 11/2007, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos

25

15

Aproveitamento

--

Persoal das corporacións locais da Comunidade Autónoma de Galicia

Presencial

Santiago

9.10.2017

22.11.2017

22.11.2017

Os días 19, 23 e 24 de outubro de 9.00 a 14.00 h

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

LO17044

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

50

15

Aproveitamento

---

Funcionarios con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos na Administración local ou noutras administracións públicas de Galicia.
Persoal ao servizo das entidades locais de Galicia.

Teleformación

26.4.2017

10.5.2017

15.5.2017

Proba de avaliación

19.00 h

LO17011

Dirección eficaz e xestión de equipamentos

25

20

Aproveitamento

--

Persoal ao servizo das entidades locais de Galicia

Presencial

Santiago

3.5.2017

15.5.2017

15.5.2017

O día 3 de maio das 9.00 as 14.00 h e das 16.00 as 19.00 h

Os días 8, 10 e 15 de maio das 16.30

ás 20.30 h

LO17037

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano

50

30

Aproveitamento

---

Persoal das corporacións locais da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

16.5.2017

14.6.2017

20.6.2017

Proba de avaliación

19.00 h

LO17035

Atención á cidadanía

50

25

Aproveitamento

---

Persoal das corporacións locais da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

22.5.2017

15.6.2017

20.6.2017

Proba de avaliación

17.30 h

LO17023

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para mellorala

50

18

Aproveitamento

---

Persoal ao servizo das entidades locais de Galicia

Teleformación

23.5.2017

9.6.2017

14.6.2017

Proba de avaliación

19.00 h

LO17012

A creatividade, unha gratificante ferramenta de xestión

12

12

Aproveitamento

---

Persoal das corporacións locais da Comunidade Autónoma de Galicia

Presencial

Santiago

30.5.2017

1.6.2017

1.6.2017

O día 30 de maio das 9.00 ás 14.00 h e das 16.00 ás 19.00 h

O día 1 de xuño das 16.30 ás 20.30 h

LO17040

Manual de estilo do DOG e outras publicacións institucionais

50

20

Aproveitamento

---

Funcionarios con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos na Administración local ou noutras administracións públicas de Galicia.
Persoal ao servizo das entidades locais de Galicia.

Teleformación

8.9.2017

27.9.2017

4.10.2017

Proba de avaliación

17.30 h

LO17050

Exposición ao amianto nos edificios. Xestión do risco

30

14

Aproveitamento

---

– Arquitectos/as e arquitectos/as técnicos das administracións locais de Galicia que estean directamente relacionados coa concesión de licenzas de obra de reforma e demolición e xestións das comunicacións previas de obra.

– Persoal do Issga dos equipos técnicos de seguridade, hixiene e medicina que non realizase este curso anteriormente.

– Persoal que desenvolve funcións de técnico superior en prevención de riscos laborais dos servizos de prevención propios das administracións públicas de Galicia.

– Persoal dos grupos A1 e A2 responsable dos servizos de mantemento dos edificios das administracións públicas de Galicia.

Presencial

Santiago

27.9.2017

28.9.2017

28.9.2017

9.00 a 14.00 h e das 16.00 ás 18.00 h

LO17041

Negociación e traballo en equipo

35

25

Aproveitamento

Funcionarios con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos na Administración local ou noutras administracións públicas de Galicia.
Persoal ao servizo das entidades locais de Galicia.

Mixto:

6 h presenciais e 19 h teleformación

2.10.2017

26.10.2017

Clases presenciais

10 e 18 de outubro das 16.30 ás 19.30 h

31.10.2017

Proba de avaliación

19.00 h

LO17046

Técnicas elementais de arquivos

50

25

Aproveitamento

---

Persoal das corporacións locais da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

2.10.2017

26.10.2017

31.10.2017

Proba de avaliación

17.30 h

LO17043

Prevención e xestión de conflictos

50

25

Aproveitamento

---

Persoal das corporacións locais da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

2.11.2017

27.11.2017

30.11.2017

Proba de avaliación

17.30 h

Plan formativo ofimático de Galicia

LO17014

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010)

50

50

Aproveitamento

---

Persoal das corporacións locais da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

24.4.2017

12.6.2017

15.6.2017

Proba de avaliación

16.30 h

LO17017

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010)

50

30

Aproveitamento

---

Persoal das corporacións locais da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

8.5.2017

6.6.2017

12.6.2017

Proba de avaliación

16.30 h

LO17020

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows)

50

30

Aproveitamento

---

Persoal das corporacións locais da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

26.10.2017

24.11.2017

29.11.2017

Proba de avaliación

16.30 h

LO17015

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010)

50

50

Aproveitamento

---

Persoal das corporacións locais da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

4.9.2017

23.10.2017

30.10.2017

Proba de avaliación

16.30 h

LO17016

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010)

50

30

Aproveitamento

---

Persoal das corporacións locais da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

23.10.2017

21.11.2017

27.11.2017

Proba de avaliación

16.30 h