Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 57 Mércores, 22 de marzo de 2017 Páx. 13870

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Salvaterra de Miño

EDICTO do 15 de marzo de 2017 polo que se sinalan as datas para o levantamento de actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto da obra de senda fluvial e recuperación de marxes do río Miño entre Salvaterra de Miño e o río Caselas.

Con data do 26 de xaneiro de 2015, o Pleno da Corporación do Concello de Salvaterra de Miño procedeu a declarar de utilidade pública as obras que se inclúen no proxecto de senda fluvial e recuperación de marxes do río Miño entre Salvaterra de Miño e o río Caselas e a necesidade de proceder á expropiación dos bens e dereitos afectados.

Con data do 22 de setembro de 2016 a Xunta de Galicia procedeu á declaración da urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto da obra de senda fluvial e recuperación de marxes do río Miño entre Salvaterra de Miño e o río Caselas polo Decreto 132/2016, publicado no Diario Oficial de Galicia do 6 de outubro de 2016.

En cumprimento do disposto nos artigos 52 da vixente Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954, e 56 e seguintes do regulamento para a súa aplicación, este concello resolveu convocar os titulares de bens e dereitos afectados que figuran na relación exposta no taboleiro de anuncios do Concello de Salvaterra de Miño para que comparezan no lugar, datas e horas que se detallan a seguir co fin de proceder ao levantamento das actas previas á ocupación, nas cales se recollerán os datos necesarios para determinar os bens e dereitos afectados, o valor destes e os prexuízos determinantes da rápida ocupación, sen prexuízo de se trasladaren ao lugar dos predios se o consideran necesario.

Lugar: Casa da Cultura de Salvaterra de Miño.

Data: 24 de abril de 2017, das 9.00 ás 14.00 horas, desde a letra A ata Calvo Garrido, Carmen.

Data: 25 de abril de 2017, das 9.00 ás 14.00 horas, desde Canosa Troncoso, Amable ata Fernández Fernández, Hortensia.

Data: 26 de abril de 2017, das 9.00 ás 14.00 horas, desde Fernández Fernández, José Javier ata Gómez Fernández, Ginés.

Data: 27 de abril de 2017, das 9.00 ás 14.00 horas, desde González Alonso, María Isabel ata Lemos, Angustias.

Data: 2 de maio de 2017, das 9.00 ás 14.00 horas, desde Lorenzo Alfonso, Angustia ata Natividad González, Juan.

Data: 3 de maio de 2017, das 9.00 ás 14.00 horas, desde Noval Gándara, Francisca ata Saa Pazos, José María.

Data: 4 de maio de 2017, das 9.00 ás 14.00 horas, desde Saa Pérez, Braulio ata Troncoso Romero, Rosa.

Data: 5 de maio de 2017, das 9.00 ás 14.00 horas, desde Valije Eiras, Armando ata a letra Z.

A relación de titulares cos bens e dereitos afectados, así como o plano parcelario correspondente, estarán expostos no Concello de Salvaterra de Miño.

Ao dito acto deberán acudir os titulares afectados persoalmente ou ben representados pola persoa debidamente autorizada para actuar no seu nome, xuntando os documentos acreditativos da súa titularidade, documento nacional de identidade e o último recibo da contribución, e poderán facerse acompañar ao seu cargo, se o consideran oportuno, dos seus peritos e notarios.

Así mesmo, e no cumprimento do establecido nos artigos 17, 18 e 19 da Lei de expropiación forzosa, e do 56 do Regulamento da Lei de expropiación forzosa, ábrese información pública durante un prazo de quince días, contados a partir do seguinte ao da publicación do presente edicto e ata o momento do levantamento da acta previa correspondente, co fin de que os interesados poidan formular por escrito ante este concello as alegacións que consideren pertinentes para os efectos previstos na regulación referida.

En cumprimento do disposto no artigo 49 do Regulamento da Lei de expropiación forzosa, do 26 de abril de 1957, este concello resolveu tamén proceder a efectuar o pagamento dos depósitos previos e indemnizacións por rápida ocupación correspondentes a expedientes de expropiación forzosa instruídos con motivo das obras de referencia.

No mesmo acto ofertaranse aos propietarios as valoracións establecidas pola Administración para cada un dos predios en concepto de mutuo acordo.

O que se fai público para xeral coñecemento e advírtese aos interesados que o pagamento se fará precisamente aos que figuren como donos da cousa ou titulares do dereito expropiado. Non se admitirá representación senón por medio de poder debidamente autorizado (notarial ou do Consulado), xa sexa xeral ou particular para este caso, e deberán identificarse co documento nacional de identidade.

Salvaterra de Miño, 15 de marzo de 2017

Arturo Grandal Vaqueiro
Alcalde presidente