Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 57 Mércores, 22 de marzo de 2017 Páx. 13865

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2017 pola que se anuncia procedemento aberto, mediante tramitación ordinaria, para a contratación da subministración de subsistemas electrónicos para o pequeno satélite Cubesat (expediente 10/17).

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información.

a) Organismo: Universidade de Vigo.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Xestión Económica e Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Servizo de Xestión Económica e Contratación.

2º. Enderezo: Edificio de Xerencia-Servizos Centrais do campus das Lagoas-Marcosende.

3º. Localidade e código postal: Vigo 36310.

4º. Teléfono: 986 81 37 67.

5º. Telefax. 986 81 38 57.

6º. Correo electrónico: alabel@uvigo.es

7º. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://tablon2.uvigo.es/listado_expedientes.asp

8º. Data límite de obtención de documentación e información: ata a data de finalización do prazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 10/17.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición: subsistemas electrónicos para o pequeno satélite Cubesat.

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: non procede.

d) Lugar de execución/entrega:

1º. Enderezo: Edificio de Enxeñaría de Telecomunicacións no campus das Lagoas-Marcosende en Vigo.

2º. Localidade e código postal: Vigo 36310.

e) Prazo de entrega: 42 días naturais.

f) Admisión de prórroga: non procede.

g) Codificación CPV: 32534000-5 Plataformas satélite y CPA: 26.30 Equipos de telecomunicación.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación:

1º. Melloras na calidade técnica (criterio automático): 55 puntos.

2º. Oferta económica (criterio automático): 45 puntos, de acordo coa folla resumo de características.

4. Valor estimado do contrato: 150.000 euros.

5. Orzamento base de licitación: a) Importe neto: 150.000 euros + 31.500 euros de IVE para soportar.

6. Garantías exixidas. Provisional: non se exixe. Definitiva: 5 % importe de adxudicación sen IVE.

7. Requisitos específicos do contratista.

a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: as que se indican na folla resumo do prego de cláusulas administrativas.

b) Outros requisitos específicos: os indicados no número 13 da FRC.

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación.

a) Data límite de presentación: o décimo quinto (15º) día natural seguinte ao da publicación desta resolución no DOG ata as 14.00 horas.

b) Modalidade de presentación: papel, 3 sobres A, B e C.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral da Universidade de Vigo.

2. Enderezo: Edificio de Xerencia-Servizos Centrais, planta baixa. As Lagoas-Marcosende.

3º. Localidade e código postal: Vigo 36310.

4º. Enderezo electrónico: alabel@uvigo.es

d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: tres meses.

9. Apertura de ofertas.

a) Descrición: sesión pública para sobres B e C na sala de xuntas do Edificio de Xerencia e Servizos Centrais de la Universidade de Vigo.

b) Enderezo: As Lagoas-Marcosende, 2º andar.

c) Localidade e código postal: Vigo 36310.

d) Data e hora: publicaranse no perfil do contratista da Universidade de Vigo.

10. Gastos de publicidade: serán por conta do adxudicatario, aproximadamente 1.200 euros.

11. Outras informacións: a orixe dos fondos é financiada por Interrex Sudoe, no marco dun proxecto europeo que foi otorgado á Universidade de Vigo. O identificador do proxecto é FIRE SOE1/P4/E0437. Data límite para executar a aplicación dos fondos: abril 2018.

Vigo, 16 de marzo de 2017

O reitor da Universidade de Vigo
P.D. (Resolución 7.5.2014, DOG do 13 de maio)
Manuel Fernández Jáuregui
Xerente da Univesidade de Vigo