Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Martes, 28 de marzo de 2017 Páx. 14788

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario e se convocan para o acto de elección de destino.

Por Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, de data 30 de xaneiro de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 27, do 8 de febreiro) habilitouse o prazo dun mes para que os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o acceso a diversas categorías de persoal estatutario sanitario, diplomado e técnico, convocado por Resolución do 17 de xuño de 2015 (Diario Oficial de Galicia nº 121, do 30 de xuño) presentasen a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos da convocatoria, entre eles, orixinal ou certificación compulsada acreditativa do mantemento dos requisitos para acceder pola quenda de discapacidade se a resolución achegada dentro do prazo de presentación de solicitudes non tivera carácter definitivo.

A base novena da Resolución do 17 de xuño de 2015 (Diario Oficial de Galicia nº 121, do 30 de xuño), de convocatoria do proceso dispón que os/as aspirantes que dentro do prazo fixado non presentasen a documentación ou do exame dela se deducise que carecen dalgún dos requisitos para participar no presente proceso selectivo non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións.

A mesma base dispón que comprobada a documentación de todos/as os/as aspirantes aprobados/as, a Dirección Xeral de Recursos Humanos publicará no Diario Oficial de Galicia a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as, as prazas que se lles ofertan e o procedemento e prazo para que estes manifesten a súa opción polos destinos ofertados.

En virtude do exposto, comprobada a documentación dos/das aspirantes e finalizados os prazos de impugnación administrativa contra a Resolución do 30 de xaneiro de 2017, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais relativos á baremación definitiva da fase de concurso, esta dirección, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. En cumprimento das bases II, 6.3, 9.1 e 9.2 da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 17 de xuño de 2015 (DOG nº 121, do 30 de xuño) pola que se convoca concurso oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario sanitario, excluír do proceso selectivo para o acceso á categoría de técnico/a en farmacia a Cristina Taboada Iglesias, quedando anuladas as súas actuacións e decaendo en todos os dereitos derivados da súa participación no procedemento, por non reunir e acreditar en prazo, nos termos das bases 9.1 e 9.2 da resolución de convocatoria o requisito exixido na base segunda para o acceso á categoría pola quenda de discapacidade.

Segundo. Declarar como aspirante seleccionada, na categoría de técnico/a en farmacia, por esta mesma quenda, a Nuria Pardo Doldán, requiríndoselle para que no prazo indicado na base 9.1 da Resolución do 17 de xuño de 2015, de convocatoria do proceso presente en rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, dirixida á Dirección Xeral de Recursos Humanos, a seguinte documentación:

a) Declaración baixo a súa responsabilidade de non ter sido separada do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin estar inhabilitada con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, de ser o caso, para a correspondente profesión.

No caso de nacionais doutro Estado, non atoparse inhabilitado/a, por sanción ou pena, para o exercicio profesional ou para o acceso a funcións ou servizos públicos nun Estado membro, nin ser separada, por sanción disciplinaria, dalgunha das administracións ou servizos públicos nos seis anos anteriores á convocatoria.

b) Certificado médico oficial en que se acredite a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias da categoría.

c) Orixinal ou certificación compulsada acreditativa do mantemento dos requisitos para acceder pola quenda de discapacidade, de non ter carácter definitivo a resolución pola que se lle recoñeceu a discapacidade, e que foi achegada dentro do prazo de presentación de solicitudes.

d) Por exixencia do artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, segundo a redacción efectuada pola Lei 26/2015, do 28 de xullo, certificación do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais dependente do Ministerio de Xustiza de non ter sido condenado/a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual ou, na súa falta, autorización escrita ao Servizo Galego de Saúde para consultar os datos contidos no citado rexistro e solicitar no seu nome a oportuna certificación.

Esta autorización deberá prestarse no modelo que para o efecto consta na páxina web do Servizo Galego de Saúde, no apartado relativo a emprego público.

Se dentro do prazo fixado pola base 9.1 da resolución de convocatoria non presentase a documentación ou do exame dela se deduza que carece dalgún dos requisitos para participar no proceso selectivo, non poderá ser nomeada persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorrese por falsidade na solicitude inicial.

Terceiro. Publicar, como anexo I, a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso oposición para o ingreso nas categorías de enfermeiro/a especialista en obstetricia e xinecoloxía, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía, técnico/a superior en hixiene bucodental, técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico, técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico, técnico/a superior en radioterapia, técnico/a en coidados auxiliares de enfermería e técnico/a en farmacia, convocado por Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 17 de xuño de 2015.

Cuarto. Aprobar a relación de prazas que se ofertan en cada categoría aos/ás aspirantes seleccionados/as no proceso, e que figura como anexo II desta resolución.

Na categoría de técnico/a en farmacia, a oferta poderá incrementarse no acto de elección ata un máximo de cinco destinos só no suposto de que todos ou algún/s do/dos aspirante/s incluídos na disposición transitoria primeira.2) do Decreto 9/2010, do 21 de xaneiro (Diario Oficial de Galicia nº 29, do 12 de febreiro) optase/n por participar no devandito acto renunciando á transformación do seu posto actual en praza de técnico/a en farmacia. O/os destino/s a engadir neste suposto corresponderanse co/cos centro/s de prestación actual de servizos do/dos aspirante/s que manifeste/n tal opción e que a continuación se relacionan:

Centro directivo

Centro

Localidade

Nº prazas

EOXI de Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

Lugo

1

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

2

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

2

Quinto. Convocar aos/ás aspirantes seleccionados/as que se indican no anexo I desta resolución para que en único chamamento e acto e pola orde que se establece en aplicación das bases da convocatoria, elixan destino definitivo.

O acto de elección de destino terá lugar o sábado, 8 de abril de 2017, no Salón de Actos da Consellería de Sanidade, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, Santiago de Compostela no seguinte horario:

Hora

Categorías

9.30 horas

Enfermeiro/a especialista en Obstetricia-Xinecoloxía

9.30 horas

Fisioterapeuta

9.30 horas

Logopeda

9.30 horas

Terapeuta ocupacional

9.30 horas

Técnico/a superior en Anatomía Patolóxica e Citoloxía

9.30 horas

Técnico/a superior en Hixiene Bucodental

9.30 horas

Técnico/a superior en Imaxe para o Diagnóstico

9.30 horas

Técnico/a superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico

9.30 horas

Técnico/a superior en Radioterapia

9.30 horas

Técnico/a en Farmacia

11.30 horas

Técnico/a en Coidados Auxiliares de Enfermaría

Os/as aspirantes seleccionados/as na categoría de técnico/a en farmacia que se encontren incluídos/as no suposto da disposición transitoria primeira.2) do Decreto 9/2010, do 21 de xaneiro e que tivesen manifestado tal condición na forma e prazo indicados pola Resolución deste Centro directivo do 30 de xaneiro de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 27, do 8 de febreiro) deberán comparecer no mesmo lugar, data e hora que os demais aspirantes seleccionados desta categoría. En cumprimento da citada disposición, con anterioridade ao inicio do acto de elección permitiráselles optar pola transformación do seu posto actual en praza da categoría de técnico en farmacia.

Sexto. O acto de elección desenvolverase consonte o seguinte procedemento:

a) As persoas aspirantes deberán comparecer provistas de documento nacional de identidade ou outro documento que acredite de modo fidedigno a súa personalidade.

b) A solicitude que formulen as persoas aspirantes será vinculante e irrenunciable.

c) Os/as aspirantes que non comparezan persoalmente poderán ser representados/as por terceiras persoas provistas de poder suficiente.

d) O/a aspirante seleccionado/a que non opte por un destino, na data e de acordo ao procedemento establecido, non poderá ser nomeado/a, e quedarán sen efecto todas as súas actuacións. En todo caso, non serán tidas en conta causas de forza maior ou calquera outra causa para emendar a non elección de destino.

e) Por razóns organizativas e de limitación da capacidade do recinto, poderase limitar a presenza de persoas que acompañen ao/á aspirante no acto de elección.

Sétimo. Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante este órgano directivo, no prazo dun mes a partir do día seguinte á súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2017

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I
Relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as

Diplomados sanitarios

Enfermeiro/a especialista en Obstetricia-Xinecoloxía

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

*698G

Regueiro Pose, María Ángeles

P

39,410

8,000

28,000

0,000

75,410

2

*721R

Reigosa Cotelo, Ana

P

40,364

8,000

25,900

0,000

74,264

3

*109E

González Martínez, Raquel

P

38,864

8,000

26,900

0,000

73,764

4

*222P

Rodríguez Vila, Araceli

P

38,591

8,000

26,000

0,050

72,641

5

*607T

Álvaro Rodríguez, Silvia

P

34,091

8,000

27,000

0,000

69,091

6

*159D

Ézara Agulleiro, Maximina

P

34,500

8,000

26,350

0,000

68,850

7

*892T

Ledo Marra, María José

P

34,091

8,000

24,950

0,000

67,041

8

*228G

Ballesteros Santos, Alba Carolina

L

51,375

8,000

20,400

0,300

80,075

9

*618L

Aliaga Sola, Alberto

L

43,500

8,000

28,000

0,000

79,500

10

*145E

Nogueira Martínez, Ana Rosalía

L

43,000

8,000

28,000

0,000

79,000

11

*889P

Valderrábano González, Irune

L

43,500

8,000

25,800

0,050

77,350

12

*545J

Gómez Blanco, María Elena

L

41,125

8,000

28,000

0,000

77,125

13

*521E

Galán Barrio, Ascensión

D

41,750

8,000

28,000

0,000

77,750

Fisioterapeuta

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

*687D

Suárez Vicente, María del Pilar

P

35,864

8,000

28,000

0,000

71,864

2

*528A

Lage Costela, María Cristina

P

33,546

6,370

7,200

1,000

48,116

3

*022R

Bouza Cartelle, Noelia

L

50,875

8,000

21,000

0,000

79,875

4

*784V

Quintana Fariña, Paula

L

46,000

8,000

25,500

0,000

79,500

5

*146W

Pita Martínez, Carlos

L

45,625

8,000

24,500

0,000

78,125

6

*394M

Millán Agrasar, María Jesús

L

41,875

8,000

28,000

0,000

77,875

7

*356K

Fernández Bellón, María Yesica

L

41,750

8,000

28,000

0,000

77,750

8

*721X

Blach Italiani, Miguel Ángel

L

42,750

8,000

26,700

0,150

77,600

9

*413E

Pintos Pérez, Luis

L

42,000

8,000

27,400

0,000

77,400

10

*232T

De Castro Martínez, Nuria

L

41,000

8,000

28,000

0,000

77,000

11

*732D

Martín Blázquez, María Francisca

D

36,125

8,000

15,000

0,000

59,125

Logopeda

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

*063V

Rico Cantillo, Paloma Virginia

L

34,500

8,000

20,700

0,000

63,200

2

*187W

Aragunde Santos, Diana María

L

35,125

8,000

13,000

1,100

57,225

Terapeuta ocupacional

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

*876T

González Álvarez, Cristina

L

37,375

8,000

26,800

0,000

72,175

2

*486C

Campoy Carreiras, Ana María

L

32,750

8,000

28,000

0,000

68,750

Técnicos/as sanitarios

Técnico/a superior en Anatomía Patolóxica e Citoloxía

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

*140Z

Vázquez Costa, María Cristina

P

45,955

8,000

28,000

0,000

81,955

2

*703V

Evia Vérez, María del Carmen

L

50,875

8,000

28,000

2,000

88,875

Técnico/a superior en Hixiene Bucodental

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

*516C

Quintiá Yáñez, María Yolanda

P

37,637

6,790

23,950

2,000

70,377

2

*290A

Abalo Villanueva, Ana Belén

L

49,500

8,000

21,600

2,000

81,100

Técnico/a superior en Imaxe para o Diagnóstico

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

*953V

Serrano Sánchez, Susana

P

44,046

8,000

28,000

0,000

80,046

2

*925B

Pérez Romero, José Antonio

P

40,500

8,000

28,000

0,000

76,500

3

*450X

Márquez Corbacho, Marina

P

32,728

8,000

15,150

0,000

55,878

4

*042R

Álvarez Castro, Natalia

L

48,000

8,000

28,000

0,000

84,000

5

*413D

Álvarez Rodríguez, Blanca

L

47,750

8,000

28,000

0,000

83,750

6

*972B

Prado Lorenzo, María Elena

L

46,500

8,000

28,000

0,000

82,500

Técnico/a superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

*797B

Fernández Otero, María Dolores

P

33,955

8,000

27,700

0,000

69,655

2

*931K

Rodríguez Fuentes, María Teresa

P

33,410

8,000

28,000

0,000

69,410

3

*273S

Alonso Alonso, Adelaida

P

42,682

8,000

17,900

0,000

68,582

4

*517C

Caramés Palomanes, José

P

35,455

8,000

20,000

0,000

63,455

5

*587E

López López, María Pilar

P

40,228

8,000

14,800

0,000

63,028

6

*029X

García Pose, María Asunción

P

33,546

8,000

18,100

2,000

61,646

7

*246F

Ferreiro Prado, María Carmen

L

51,750

8,000

28,000

0,000

87,750

8

*169Y

Ponte García, Natalia María

L

47,250

8,000

27,600

2,000

84,850

9

*883B

García Fonte, Susana María

L

46,500

8,000

28,000

0,000

82,500

10

*716Y

Lorenzo Freire, María Teresa

L

45,875

8,000

28,000

0,400

82,275

11

*438W

Tuñas Riveiro, Francis Mar

D

35,625

8,000

28,000

0,000

71,625

Técnico/a superior en Radioterapia

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

*404S

Vega López, Enyd

L

46,875

8,000

27,900

0,000

82,775

2

*148T

Sequeiros Troncoso, Eva

L

43,875

8,000

28,000

0,000

79,875

Técnico/a en Farmacia

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

*587W

Fernández Rey, Lourdes

P

53,728

8,000

27,300

2,000

91,028

2

*763S

**Candal Rey, María Guadalupe

P

37,910

3,600

27,900

2,000

71,410

3

*268B

Rascado Hermida, Marta María

P

39,273

7,425

19,850

2,000

68,548

4

*769F

García Diéguez, Elía

P

45,546

8,000

12,950

2,000

68,496

5

*833Z

**Rodríguez García, María del Mar

P

38,046

8,000

19,450

2,000

67,496

6

*573M

**Pazos Fernández, María Milagros

P

45,682

4,310

15,500

2,000

67,492

7

*376D

**Rodríguez Álvarez, Ana María

P

43,773

3,450

17,050

2,000

66,273

8

*869J

**Touceda Fungueiro, María Carmen

P

37,364

1,590

24,900

0,000

63,854

9

*325Q

Iglesias Méndez, María Mar

P

40,637

7,915

11,250

2,000

61,802

10

*106H

Reino Rodríguez, María Lourdes

P

43,500

8,000

6,000

2,000

59,500

11

*071V

Leiros Alonso, María Loreto

P

44,728

5,350

6,700

2,000

58,778

12

*296A

Caamaño Ferreiro, María Carmen

P

39,546

6,100

10,350

2,000

57,996

13

*860M

Pérez Lampón, María Dolores

P

43,364

3,420

6,850

2,000

55,634

14

*808M

González Quintela, María del Carmen

L

54,250

8,000

18,350

2,000

82,600

15

*848Z

Constenla Cutrín, Nuria

L

52,000

8,000

18,600

2,000

80,600

16

*084X

Iglesias Eirín, Raquel

L

50,750

8,000

19,200

2,000

79,950

17

*334S

Cuquejo José, Rita

L

50,875

8,000

17,700

2,000

78,575

18

*341W

Ageitos Míguez, María Teresa

L

51,250

8,000

18,900

0,000

78,150

19

*321Z

Cabo Otero, Carmen Magdalena

L

48,375

8,000

18,600

2,000

76,975

20

*505T

Anido Castiñeira, Simón

L

51,250

8,000

17,100

0,000

76,350

21

*890L

Gestal Quiroga, María del Carmen

L

49,125

8,000

18,300

0,000

75,425

22

*213L

Blanco Carbajal, Begoña

L

49,125

8,000

18,000

0,000

75,125

23

*047Y

Blanco Álvarez, Elva

L

50,125

8,000

14,700

2,000

74,825

24

*889N

García Nogueira, Ana María

L

49,500

8,000

14,850

2,000

74,350

25

*226A

Vázquez Rico, Lucita

D

37,875

8,000

18,600

0,000

64,475

26

*236P

Pardo Doldán, Nuria

D

43,750

1,000

15,100

0,000

59,850

**Aspirante incluído na disposición transitoria primeira.2) do Decreto 9/2010, do 21 de xaneiro, polo que se crea a categoría estatutaria de persoal Técnico en Farmacia.

Técnico/a en Coidados Auxiliares de Enfermaría

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

*813C

Vázquez Mourenza, María Paz

P

40,637

8,000

26,100

0,000

74,737

2

*919E

Fernández Fernández, María Teresa

P

43,364

8,000

18,300

0,000

69,664

3

*918R

Castro Lorenzo, Marina

P

33,137

8,000

28,000

0,000

69,137

4

*783L

Armesto Díaz, María Anuncia

P

40,637

8,000

18,800

0,000

67,437

5

*348T

Sánchez Varas, Irene

P

31,364

6,540

28,000

0,000

65,904

6

*608M

De la Fuente Quintela, María del Rocío

P

33,546

5,190

23,700

0,000

62,436

7

*187B

Blanco Barros, Eva

P

41,455

6,880

7,650

2,000

57,985

8

*253K

Quintela Boudón, María José

P

39,819

8,000

9,650

0,000

57,469

9

*754A

Iglesias Italiani, María Mercedes

P

35,455

6,000

14,050

0,000

55,505

10

*241S

Basanta Ramudo, María Teresa

P

38,455

8,000

9,000

0,000

55,455

11

*806Y

Campos Varela, María de la Cruz

P

38,728

8,000

7,550

0,000

54,278

12

*966C

Vilela Villar, María Olga

P

35,591

8,000

7,600

2,000

53,191

13

*350W

López Fernández, Raquel

P

37,228

8,000

7,150

0,000

52,378

14

*280X

Ruibal Lamelas, Carmen Divina

P

40,364

8,000

1,200

0,000

49,564

15

*325M

Redondo Ferreiro, María Cecilia

P

34,500

8,000

0,300

0,000

42,800

16

*247C

Delgado Rodríguez, Lidia

L

54,000

8,000

28,000

0,000

90,000

17

*314B

Piñeiro Pousa, Vanessa

L

53,375

8,000

28,000

0,000

89,375

18

*471G

Santiago Abalo, María Luisa

L

51,375

8,000

28,000

2,000

89,375

19

*426E

Díaz Mon, María del Carmen

L

52,500

8,000

28,000

0,000

88,500

20

*364Q

Gómez Martínez, Rosa María

L

52,125

8,000

28,000

0,000

88,125

21

*645S

Ferreiro Fernández, Manuela

L

50,125

8,000

28,000

2,000

88,125

22

*790R

Calvo Rey, María Gema

L

50,000

8,000

28,000

2,000

88,000

23

*729P

Montero González, María Goretti

L

49,875

8,000

28,000

2,000

87,875

24

*931S

Vila Cabanas, Nuria

L

56,375

8,000

21,300

2,000

87,675

25

*472X

Dieste García, María José

L

53,750

8,000

23,700

2,000

87,450

26

*817Z

Ramos Zotes, Catalina

L

51,000

8,000

26,400

2,000

87,400

27

*024L

Fábregas Piñeiro, María del Carmen

L

51,000

8,000

28,000

0,000

87,000

28

*349N

Moruja Aller, María Salomé

L

51,000

8,000

28,000

0,000

87,000

29

*040D

Gasalla Díaz, Belén

L

49,875

8,000

27,000

2,000

86,875

30

*338Q

Otero Besada, Ana María

L

48,875

8,000

28,000

2,000

86,875

31

*086B

Hermo Martínez, Mª de la Encarnación

L

48,875

8,000

28,000

2,000

86,875

32

*555C

Santos Soler, Amparo

L

48,750

8,000

28,000

2,000

86,750

33

*844E

Valbuena Sanz, María Aranzazu

L

50,500

8,000

28,000

0,000

86,500

34

*407T

Blanco Precedo, Susana

L

48,250

8,000

28,000

2,000

86,250

35

*491G

Otero López, Margarita

L

48,125

8,000

28,000

2,000

86,125

36

*671S

Picón Mosquera, Mónica

L

48,125

8,000

28,000

2,000

86,125

37

*566D

Fernández Muñiz, María Carmen

L

48,125

8,000

28,000

2,000

86,125

38

*128N

Carro Munín, Natalia

L

48,000

8,000

28,000

2,000

86,000

39

*634S

Caride Fernández, Ana Isabel

L

49,375

8,000

26,400

2,000

85,775

40

*377G

Suazo Rodríguez, Natalia

L

47,750

8,000

28,000

2,000

85,750

41

*615A

Vázquez Roel, María Belén

L

53,125

8,000

24,600

0,000

85,725

42

*715T

Evangelista Charro, María Victoria

L

49,000

8,000

26,700

2,000

85,700

43

*429Q

García Fontán, María del Pilar

L

49,625

8,000

28,000

0,000

85,625

44

*167N

Esperante Rebollido, María Teresa

L

50,250

8,000

27,300

0,000

85,550

45

*001A

Méndez Flores, Iván

L

48,375

8,000

27,000

2,000

85,375

46

*360X

Gómez Fernández, Ana

L

47,250

8,000

28,000

2,000

85,250

47

*451H

Pombo Sende, Cristina

L

47,250

8,000

28,000

2,000

85,250

48

*482P

Cortizo Pulleiro, María

L

47,250

8,000

28,000

2,000

85,250

49

*914K

Díaz Domínguez, Silvia

L

49,375

8,000

25,800

2,000

85,175

50

*525D

Otero Carballido, María Jesús

L

47,125

8,000

28,000

2,000

85,125

51

*857F

Gómez Rey, Marcelina Belén

L

47,125

8,000

28,000

2,000

85,125

52

*808P

González Díaz, María Dolores

L

47,750

8,000

27,150

2,000

84,900

53

*295V

Abeledo Sánchez, Sonia

L

46,875

7,890

28,000

2,000

84,765

54

*387S

Padín Maneiro, María José

L

48,750

8,000

28,000

0,000

84,750

55

*209W

Portela García, Lorena

L

46,750

8,000

28,000

2,000

84,750

56

*228T

López Rodríguez, José Luis

L

48,500

8,000

28,000

0,000

84,500

57

*559D

Lamas Funcasta, Isabel

L

47,750

8,000

26,700

2,000

84,450

58

*630Z

Paz García, Olalla

L

46,375

8,000

28,000

2,000

84,375

59

*523W

López Rodríguez, Dolores

L

47,875

8,000

26,400

2,000

84,275

60

*867R

Barral Berride, Francisco Javier

L

48,750

8,000

25,500

2,000

84,250

61

*043Z

Antelo García, María

L

48,250

8,000

28,000

0,000

84,250

62

*278S

Trillo Sambade, María Rosario

L

48,125

8,000

28,000

0,000

84,125

63

*451Y

Cascales Lorenzo, María Ángeles

L

48,125

8,000

28,000

0,000

84,125

64

*281L

Cameán Agrelo, Eva María

L

48,125

8,000

28,000

0,000

84,125

65

*443M

Núñez Seoane, María Luisa

L

46,125

8,000

28,000

2,000

84,125

66

*162N

Costela Rey, María

L

48,000

8,000

28,000

0,000

84,000

67

*529Z

Pérez González, Patricia

L

48,000

8,000

28,000

0,000

84,000

68

*440P

Sanmartín Rodríguez, María Luisa

L

52,000

8,000

21,900

2,000

83,900

69

*357V

Demanuel Quintela, Silvia

L

47,875

8,000

28,000

0,000

83,875

70

*570D

Collazo Seijo, Mónica

L

45,875

8,000

28,000

2,000

83,875

71

*690P

Rodríguez Viña, María Elsa

L

47,750

8,000

28,000

0,000

83,750

72

*333W

Lamoso Méndez, María José

L

47,750

8,000

28,000

0,000

83,750

73

*655A

Andrade Mirón, Pilar

L

45,750

8,000

28,000

2,000

83,750

74

*531N

Novio Mallo, María Jesús

L

52,000

8,000

23,400

0,000

83,400

75

*120N

Vallo Galmán, María Montserrat

L

47,375

8,000

28,000

0,000

83,375

76

*801F

Bermúdez Álvarez, María Jesús

L

47,375

8,000

28,000

0,000

83,375

77

*210L

Fernández Gutiérrez, María José

L

47,375

8,000

28,000

0,000

83,375

78

*827B

Pazos Nieto, Josefa

L

47,375

8,000

28,000

0,000

83,375

79

*773Q

Pérez Lijó, Ángel Manuel

L

45,375

8,000

28,000

2,000

83,375

80

*482M

Pidre Ferradás, Josefa

L

45,375

8,000

28,000

2,000

83,375

81

*183M

Silva Fernández, María Montserrat

L

45,375

8,000

28,000

2,000

83,375

82

*071A

Armada Santiago, Paula

L

47,750

8,000

27,600

0,000

83,350

83

*638Z

López Sardiña, Ana Isabel

L

50,125

8,000

25,200

0,000

83,325

84

*999Y

Blanco Gayoso, María

L

47,250

8,000

28,000

0,000

83,250

85

*737N

Real Abel, María del Carmen

L

45,250

8,000

28,000

2,000

83,250

86

*722S

Martínez Hermida, María Fernanda

L

45,250

8,000

28,000

2,000

83,250

87

*407K

Sayáns Liste, Rubén

L

47,125

8,000

28,000

0,000

83,125

88

*756X

Varela Vázquez, Fátima

L

45,125

8,000

28,000

2,000

83,125

89

*549J

Vázquez Sulleiro, Clara Eugenia

L

45,125

8,000

28,000

2,000

83,125

90

*282Z

Daponte Barcala, Leticia María

L

45,125

8,000

28,000

2,000

83,125

91

*651N

Tato Souto, María

L

48,375

8,000

26,700

0,000

83,075

92

*103A

Martínez López, María Monserrat

L

47,000

8,000

28,000

0,000

83,000

93

*273A

Pena Coto, Julia

L

47,000

8,000

28,000

0,000

83,000

94

*020H

Torres Rumbo, María Begoña

L

47,000

8,000

28,000

0,000

83,000

95

*653A

De Paz Moreira, María Sonia

L

45,000

8,000

28,000

2,000

83,000

96

*366M

Galdo Rouco, Lidia

L

46,875

8,000

28,000

0,000

82,875

97

*637D

Castro Porta, Begoña

L

46,875

8,000

28,000

0,000

82,875

98

*471N

Souto Costoya, Lucía

L

49,125

8,000

23,700

2,000

82,825

99

*686R

Montes Sobral, María del Carmen

L

46,750

8,000

28,000

0,000

82,750

100

*906A

Gandoy Fernández, Blanca

L

46,750

8,000

28,000

0,000

82,750

101

*445W

Docampo García, María José

L

46,625

8,000

28,000

0,000

82,625

102

*512N

Rodríguez González, Josefa

L

44,625

8,000

28,000

2,000

82,625

103

*815G

Fernández Yáñez, María Jesús

L

44,625

8,000

28,000

2,000

82,625

104

*014X

González Alonso, María José

L

45,875

8,000

26,700

2,000

82,575

105

*985A

Pena González, Alicia

L

45,500

8,000

27,000

2,000

82,500

106

*536Z

Piso Neira, Manuel

L

44,500

8,000

28,000

2,000

82,500

107

*576E

González Conde, Natividad

L

46,000

8,000

26,400

2,000

82,400

108

*127R

Filgueiras Blanco, María Eugenia

L

46,375

8,000

28,000

0,000

82,375

109

*417J

Diz Paz, Anabel

L

44,375

8,000

28,000

2,000

82,375

110

*642K

Fernández Queipo, Nieves

L

44,375

8,000

28,000

2,000

82,375

111

*465Z

Bretal Vila, Ana Belén

L

48,250

8,000

26,100

0,000

82,350

112

*747H

Vázquez Buján, Daría

L

46,500

7,830

28,000

0,000

82,330

113

*539W

Piñeiro Martínez, Lorena

L

46,250

8,000

28,000

0,000

82,250

114

*493C

Val López, Josefa

L

46,250

8,000

28,000

0,000

82,250

115

*430T

Torres Carballal, Elena Fátima

L

44,250

8,000

28,000

2,000

82,250

116

*654X

Doce de la Cruz, María José

L

44,125

8,000

28,000

2,000

82,125

117

*133D

Mayo Molinero, Angela

L

44,125

8,000

28,000

2,000

82,125

118

*756M

Varela Vázquez, María Teresa

D

44,875

8,000

28,000

2,000

82,875

119

*015K

Becerra Vilas, Beatriz

D

44,500

8,000

28,000

0,000

80,500

120

*041S

Ramos Iglesias, Paula

D

42,500

8,000

28,000

2,000

80,500

121

*347C

López Cruz, Celsa

D

44,375

8,000

28,000

0,000

80,375

122

*421K

Vila Gómez, Rosa Elena

D

44,375

8,000

27,300

0,000

79,675

123

*544V

Arosa Ricón, María Dolores

D

39,750

8,000

28,000

2,000

77,750

124

*411H

Outes Paz, Silvia

D

39,375

8,000

28,000

2,000

77,375

*O número do DNI dos profesionais relacionados amósase cifrado en protección dos datos de carácter persoal.

ANEXO II
Destinos que se ofertan

Diplomados sanitarios

Enfermeiro/a especialista en Obstetricia-Xinecoloxía

Código

Centro directivo

Centro

Localidade

Quenda

Nº prazas

150500900

EOXI Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

1

150100900

EOXI de A Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

A Coruña

5

271100900

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

Lugo

1

271700900

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

Monforte de Lemos

1

320100900

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

1

360300900

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

Pontevedra

2

361000900

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

2

Fisioterapeuta

Código

Centro directivo

Centro

Localidade

Quenda

Nº prazas

10800082

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro

Boiro

Tarde

1

35200081

EOXI de Santiago de Compostela

Muros

Muros

Mañá

1

50700082

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira

Ribeira

Tarde

1

271100080

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

Lugo

1

61300082

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Vilalba

Vilalba

Tarde

1

361000080

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

4

46400081

EOXI de Vigo

Ponteareas

Ponteareas

Mañá

1

60600082

EOXI de Vigo

Vigo-Nicolás Peña

Vigo

Tarde

1

Logopeda

Código

Centro directivo

Centro

Localidade

Quenda

Nº prazas

150101180

EOXI de A Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

A Coruña

1

157101180

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

1

Terapeuta ocupacional

Código

Centro directivo

Centro

Localidade

Quenda

Nº prazas

320100260

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

1

360300260

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

Pontevedra

1

Técnicos sanitarios

Técnico/a superior en Anatomía Patolóxica e Citoloxía

Código

Centro directivo

Centro

Localidade

Quenda

Nº prazas

150100190

EOXI de A Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

A Coruña

2

Técnico/a superior en Hixiene Bucodental

Código

Centro directivo

Centro

Localidade

Quenda

Nº prazas

16800211

EOXI de A Coruña

Cee

Cee

Mañá

1

60900212

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

Tarde

1

Técnico/a superior en Imaxe para o Diagnóstico

Código

Centro directivo

Centro

Localidade

Quenda

Nº prazas

159800230

EOXI de A Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

Cee

1

157100230

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

3

320100230

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

2

Técnico/a superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico

Código

Centro directivo

Centro

Localidade

Quenda

Nº prazas

150500220

EOXI Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

2

150100220

EOXI de A Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

A Coruña

3

157100220

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

3

361000220

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

3

Técnico/a superior en Radioterapia

Código

Centro directivo

Centro

Localidade

Quenda

Nº prazas

157100240

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

1

320100240

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

1

*Técnico/a en Farmacia

Código

Centro directivo

Centro

Localidade

Quenda

*Nº prazas

150512310

EOXI Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

1

150112310

EOXI de A Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

A Coruña

5

271112310

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

Lugo

2

157112310

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

8

320112310

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

1

320412310

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

O Barco de Valdeorras

2

361012310

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

2

Técnico/a en Coidados Auxiliares de Enfermaría

Código

Centro directivo

Centro

Localidade

Quenda

Nº prazas

150100020

EOXI de A Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

A Coruña

49

159800020

EOXI de A Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

Cee

2

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

22

159900020

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

Ribeira

3

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

15

320400020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

O Barco de Valdeorras

2

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

15

369900020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

Vilagarcía de Arousa

1

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

Pontevedra

15

* Esta oferta podería incrementarse no acto de elección ata un máximo de 5 destinos se algún/s do/dos aspirantes da disposición transitoria primeira.2) do Decreto 9/2010 optasen por participar no dito acto renunciando á transformación do seu posto actual en praza de Técnico/a en Farmacia. O/os destino/s a engadir neste suposto corresponderanse co/cos centro/s de prestación actual de servizos do/dos aspirante/s que manifeste/n tal opción (CHOU (2), CHUS(2), HULA (1)”.