Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 63 Xoves, 30 de marzo de 2017 Páx. 15313

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se anuncia a licitación para a contratación documentalmente simplificada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, do servizo de desprazamento dos participantes do programa Conecta con Galicia.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Secretaría Xeral da Emigración.

b) Dependencia que tramita o expediente: Subdirección Xeral de Xestión Económico-Administrativa e do Retorno.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Subdirección Xeral de Xestión Económico-Administrativa e do Retorno.

2º. Enderezo: rúa Basquiños, 2.

3º. Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15704.

4º. Teléfono: 981 54 72 81.

5º. Telefax: 981 54 72 96.

6º. Correo electrónico: emigracion.contratacion@xunta.gal

7º. Perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.gal

8º. Data límite de obtención de documentos e información: a mesma que para a presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 1/2017.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: servizos.

b) Descrición do obxecto: servizo de desprazamentos dos participantes do programa Conecta con Galicia.

c) División por lotes: non leva.

d) Lugar e prazo de execución: os sinalados no prego de prescricións técnicas.

e) CPV: 63510000-7 Servizos de axencias de viaxes e servizos similares.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria e documentalmente simplificada.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: a oferta máis vantaxosa segundo criterios de valoración detallados no prego de cláusulas administrativas particulares.

4. Orzamento base de licitación: 187.954,93 €, máis 3.500 € de IVE.

5. Garantías exixidas:

a) Provisional: non se exixe.

b) Definitiva: 5 % do importe de adxudicación (IVE excluído).

6. Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación: non se exixe.

b) Solvencia económica e financeira: a sinalada na cláusula sétima do prego de cláusulas administrativas.

c) Solvencia técnica ou profesional: a sinalada na cláusula sétima do prego de cláusulas administrativas.

7. Presentación de ofertas.

a) Data límite de presentación: ás 14.00 horas do décimo quinto día natural contado desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG, salvo que fose sábado, domingo ou festivo, en cuxo caso prorrogarase ao día hábil seguinte.

b) Documentación que hai que presentar: a que se indica na cláusula sexta do prego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1º. Entidade: Rexistro Xeral da Secretaría Xeral da Emigración.

2º. Enderezo: rúa Basquiños, 2.

3º Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15704.

8. Apertura das ofertas.

a) Dependencia: Subdirección Xeral de Xestión Económico-Administrativa e do Retorno.

b) Data: o décimo día natural contado a partir do seguinte a aquel no que remate o prazo de presentación de ofertas. No caso de que coincida en sábado, domingo ou festivo, a apertura destas terá lugar no día hábil seguinte (acto público).

c) Hora: ás 10.00 horas.

9. Gastos do anuncio: serán por conta do adxudicatario.

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2017

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario xeral da Emigración