Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 73 Luns, 17 de abril de 2017 Páx. 18071

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2017, da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, pola que se convoca a licitación do servizo de escola infantil de 0-3 anos para o Hospital da Barbanza (expediente AB-EIS1-17-005).

1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde. Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita o expediente: Contratación Administrativa.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Hospital Clínico Universitario. Contratación Administrativa.

2º. Domicilio: A Choupana, s/n.

3º. Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

4º. Teléfono: 981 95 02 60.

5º. Telefax: 981 95 09 85.

6º. Correo electrónico: contratacionadministrativa.ctra.santiago@sergas.es

7º. Enderezo de internet do perfil do contratante: www.sergas.es

8º. Data límite de obtención de documentación e información: ata o último día de presentación de proposicións.

d) Número de expediente: AB-EIS1-17-005.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: administrativo especial.

b) Descrición: servizo de escola infantil 0-3 anos para o Hospital da Barbanza, integrado na estrutura organizativa da Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: véxanse os pregos.

d) Lugar de execución/entrega:

1º. Enderezo: Hospital do Barbanza-Salmón, s/n, Oleiros.

2º. Localidade e código postal: 15993 Ribeira.

e) Prazo de execución/entrega: corenta e oito meses, computados desde a data de formalización do contrato.

f) Admisión de prórroga: si.

g) Establecemento dun acordo marco (se é o caso):

h) Sistema dinámico de adquisición (se é o caso): non.

i) CPV (referencia de nomenclatura): 85312110-3.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Poxa electrónica: non.

d) Criterios de adxudicación: véxanse os pregos.

4. Canon: non se exixe canon.

5. Valor estimado do contrato: 777.000,00 euros. Véxanse os pregos.

6. Garantías exixidas:

Provisional (importe): non.

Definitiva: si, ver pregos.

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo e categoría), se é o caso: véxanse os pregos.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional, se é o caso: ver o prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Outros requisitos específicos:

d) Contratos reservados: non

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: 3.5.2017.

b) Modalidade de presentación: véxanse os pregos.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

2º. Enderezo: A Choupana, s/n.

3º. Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

d) Número previsto de empresas ás cales se pretende invitar a presentar ofertas (procedemento restrinxido).

e) Admisión de variantes, se procede: non.

f) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: dous meses contados desde a apertura das proposicións.

9. Apertura de ofertas:

a) Descrición:

b) Enderezo: sala de xuntas do Hospital Clínico Universitario de Santiago.

c) Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

d) Data e hora: publicarase no perfil do contratante: www.sergas.es

10. Gastos de publicidade: ver os pregos.

11. Data de envío do anuncio ao Diario Oficial de la Unión Europea: 23.3.2017.

12. Outras informacións:

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2017

Eloína Núñez Masid
Xerente de Xestión Integrada de Santiago de Compostela