Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 79 Martes, 25 de abril de 2017 Páx. 19204

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

ANUNCIO do 23 de marzo de 2017, da Xefatura Territorial da Coruña, de notificación de requirimentos derivados do procedemento BS210A.

Logo de intentar en tempo e forma a práctica das notificacións que se relacionan no anexo sen que fose posible por causas non imputables á Administración e tendo en conta que a publicación do seu contido íntegro pode lesionar dereitos e intereses lexítimos, de conformidade coa disposición transitoria terceira da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e en virtude do disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, por medio deste anuncio notifícanse as persoas interesadas que se sinalan no anexo, ou os seus representantes, dos requirimentos que se indican.

Para coñecer o contido íntegro do acto que se notifica, os interesados, ou os seus representantes debidamente acreditados poderán comparecer, no prazo de dez (10) días contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado, nas dependencias do Servizo de Dependencia e Autonomía Persoal da Xefatura Territorial da Consellería de Política Social sitas na rúa Concepción Arenal, núm. 7 da Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres. Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida para todos os efectos legais a partir do día seguinte ao do vencemento do prazo indicado para comparecer.

Advírtese que no caso de requirimentos de documentación necesaria para iniciar a tramitación, de conformidade co disposto no artigo 24 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes e no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a documentación solicitada deberá ser presentada no prazo de dez (10) días desde a notificación do requirimento, entendéndose, en caso contrario, que o interesado desiste da súa petición logo de resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42 da citada lei.

No caso de requirimentos de documentación necesaria e complementaria para a instrución do expediente, de non cumprir co requirido e de conformidade co establecido no artigo 35.2 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, e no artigo 92 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, terase por interrompido o prazo para resolver e notificar. Transcorridos tres (3) meses sen que a persoa requirida realice as actividades esenciais para continuar a tramitación, a Administración declarará a caducidade do procedemento, acordándose o arquivamento das actuacións o cal lles será notificado aos interesados.

A Coruña, 23 de marzo de 2017

Mª Pilar Caridad Alonso
Xefa territorial da Coruña

ANEXO

Procedemento BS210A.

Núm. expediente

Apelidos e nome

DNI

Contido do acto

Data documento

CO-28803

Herdeiros de Siso López, María

32352571N

Requirimento documentación preceptiva para iniciar tramitación

26.9.2016

FE-458

López Lago, Ernesto

32617013T

Requirimento documentación preceptiva para iniciar tramitación

30.9.2016

FE-51111

Dorado Díaz, Mª Carmen

33751782H

Requirimento documentación preceptiva para iniciar tramitación

17.10.2016

CO-62957

Pérez Fernández, Justa

11266773Q

Requirimento documentación preceptiva para iniciar tramitación

20.12.2016

FE-32493

Pérez Silvar, Flora

32570655X

Requirimento documentación preceptiva para iniciar tramitación

14.12.2016

FE-21865

Martínez Maceiras, Félix

32645137H

Requirimento documentación preceptiva para iniciar tramitación

20.9.2016

CO-47363

Villamisar Lousa, Dolores

32366242K

Requirimento documentación preceptiva para iniciar tramitación

26.8.2016

FE-42332

González Domínguez, Aurora

32460436F

Requirimento documentación preceptiva para iniciar tramitación

18.8.2016

FE-48331

De la Torre Leira, Ascensión

32459258W

Requirimento documentación preceptiva para iniciar tramitación

31.8.2016

FE-48329

Vizoso González, Juan Manuel

32460290E

Requirimento documentación preceptiva para iniciar tramitación

26.8.2016

FE-42111

Mareque Ramos, Mercedes

32579917A

Requirimento documentación preceptiva para iniciar tramitación

19.8.2016

CO-59390

Ríos Campos, Juan

32130463S

Requirimento documentación preceptiva para iniciar tramitación

19.10.2016

SC-15229

Martínez Millán, Carmen

01216666N

Requirimento documentación preceptiva para iniciar tramitación

17.10.2016

CO-46437

Silva Borja, Miguel

76447004H

Requirimento documentación preceptiva para iniciar tramitación

30.9.2016

CO-28314

Grandal Lombao, María del Carmen

32483497E

Requirimento documentación preceptiva para iniciar tramitación

20.1.2017

SC-54049

González Gago, María

33084923K

Requirimento documentación preceptiva para iniciar tramitación

19.12.2016

SC-29781

Cuartas Gutiérrez, Ana

09430985L

Requirimento documentación preceptiva para iniciar tramitación

13.1.2017

FE-40008

Canto Rodríguez, Josefa

32458858Q

Requirimento documentación preceptiva para iniciar tramitación

22.8.2016

SC-29710

Varela Manteca, Santiago

33177478R

Requirimento documentación preceptiva para iniciar tramitación

20.1.2017

CO-52799

Busto Doval, Pedro

34201752Q

Requirimento documentación preceptiva para iniciar tramitación

19.8.2016

SC-21671

Fernández Villaverde, José Antonio

76792820Y

Requirimento documentación preceptiva para iniciar tramitación

15.11.2016

CO-45825

Silveira Rodríguez, Andrea

32303210D

Requirimento documentación preceptiva para iniciar tramitación

25.8.2016

FE-51111

Dorado Díaz, Mª Carmen

33751782H

Requirimento de documentación complementaria e necesaria

17.10.2016

CO-47363

Villamisar Lousa, Dolores

32366242K

Requirimento de documentación complementaria e necesaria

26.8.2016

FE-48331

De la Torre Leira, Ascención

32459258W

Requirimento de documentación complementaria e necesaria

31.8.2016

FE-42332

González Domínguez, Aurora

32460436F

Requirimento de documentación complementaria e necesaria

18.8.2016

FE-42111

Mareque Ramos, Mercedes

32579917A

Requirimento de documentación complementaria e necesaria

19.8.2016

FE-40008

Canto Rodríguez, Josefa

32458858Q

Requirimento de documentación complementaria e necesaria

22.8.2016

CO-45825

Silveira Rodríguez, Andrea

32303210D

Requirimento de documentación complementaria e necesaria

25.8.2016

SC-14587

De Jesús Ameneiro, Florinda

33151548S

Requirimento de documentación complementaria e necesaria

5.7.2016