Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 83 Martes, 2 de maio de 2017 Páx. 21586

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario, convocado pola Resolución do 17 de xuño de 2015.

A base novena da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 17 de xuño de 2015 (Diario Oficial de Galicia nº 121, do 30 de xuño), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario sanitario, diplomado e técnico do Servizo Galego de Saúde dispón que o/a aspirante que non opte por un destino no prazo e de acordo co procedemento establecido non poderá ser nomeado/a, e quedarán sen efecto todas as súas actuacións. En todo caso, non serán tidas en conta causas de forza maior ou calquera outra causa para emendar a non elección de destino.

Neste suposto, a autoridade convocante chamará aos/ás novos/as aspirantes, no número que se corresponda coas prazas ofertadas e non elixidas, coa finalidade de que manifesten a súa opción por estas, logo de acreditar o cumprimento dos requisitos exixidos. Esta opción realizarase pola orde de prelación que resulte da lista definitiva.

A base décima da mesma resolución establece que, unha vez adxudicados os destinos, se publicará no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se declare finalizado o proceso selectivo, co nomeamento como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde e asignación de destino a aqueles/as aspirantes seleccionados/as que acrediten o cumprimento dos requisitos exixidos.

Ao abeiro da antedita resolución e do artigo 4 da Orde do 5 de xullo de 2012, sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde (Diario Oficial de Galicia nº 139, do 20 de xullo), esta dirección xeral, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. En cumprimento da base 9.9 da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 17 de xuño de 2015 (Diario Oficial de Galicia nº 121, do 30 de xuño) pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario, excluír do proceso selectivo para o acceso á categoría de técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico a aspirante Susana Serrano Sánchez, quedando anuladas as súas actuacións e decaendo en todos os dereitos derivados da súa participación no procedemento. No seu lugar, declarar como aspirante seleccionada, logo da acreditación do cumprimento dos requisitos exixidos, a Yolanda González Pérez.

Segundo. Declarar finalizado o concurso-oposición para o ingreso nas categorías de enfermeiro/a especialista en obstetricia e xinecoloxía, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía, técnico/a superior en hixiene bucodental, técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico, técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico, técnico/a superior en radioterapia, técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría e técnico/a en farmacia, convocado pola Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 17 de xuño de 2015 (Diario Oficial de Galicia nº 121, do 30 de xuño).

Terceiro. Nomear como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde, nas categorías anteriormente indicadas, os/as aspirantes seleccionados/as que se inclúen no anexo desta resolución.

Cuarto. Adxudicarlles aos/ás ditos/as aspirantes, con carácter de destino definitivo, a praza correspondente que figura no indicado anexo.

Quinto. Os/as aspirantes nomeados/as disporán do prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para incorporarse á praza adxudicada.

De conformidade coa base décima da resolución de convocatoria do proceso, a toma de posesión da praza efectuarase no centro de xestión a que pertenza esta. A falta de incorporación no prazo referido, cando sexa imputable ao/á interesado/a e non responda a causas xustificadas, producirá o decaemento do seu dereito a obter a condición de persoal estatutario fixo como consecuencia do concreto proceso selectivo. No entanto, en casos de forza maior, e por instancia do/da interesado/a, a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde poderá prorrogar o prazo de toma de posesión.

Sexto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición ante esta dirección, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa, nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 18 de abril de 2017

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO
Relación definitiva de adxudicatarios/as e destinos

Diplomados sanitarios

Enfermeiro/a especialista en Obstetricia-Xinecoloxía

DNI

Apelidos e nome

Destino adxudicado

Quenda

Localidade

*618L

Aliaga Sola, Alberto

361000900

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*607T

Álvaro Rodríguez, Silvia

150100900

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*228G

Ballesteros Santos, Alba Carolina

271700900

EOXI de Lugo- Cervo- Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

*159D

Ézara Agulleiro, Maximina

360300900

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*521E

Galán Barrio, Ascensión

150100900

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*545J

Gómez Blanco, María Elena

150100900

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*109E

González Martínez, Raquel

150100900

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*892T

Ledo Marra, María José

320100900

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*145E

Nogueira Martínez, Ana Rosalía

150100900

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*698G

Regueiro Pose, María Ángeles

150500900

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*721R

Reigosa Cotelo, Ana

271100900

EOXI de Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*222P

Rodríguez Vila, Araceli

361000900

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*889P

Valderrábano González, Irune

360300900

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

Fisioterapeuta

DNI

Apelidos e nome

Destino adxudicado

Quenda

Localidade

*721X

Blach Italiani, Miguel Ángel

361000080

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

DNI

Apelidos e nome

Destino adxudicado

Quenda

Localidade

*022R

Bouza Cartelle, Noelia

061300082

EOXI de Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Vilalba

Tarde

Vilalba

*232T

De Castro Martínez, Nuria

060600082

EOXI de Vigo

Vigo-Nicolás Peña

Tarde

Vigo

*356K

Fernández Bellón, María Yesica

271100080

EOXI de Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*528A

Lage Costela, María Cristina

035200081

EOXI de Santiago de Compostela

Muros

Mañá

Muros

*732D

Martín Blázquez, María Francisca

050700082

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira

Tarde

Ribeira

*394M

Millán Agrasar, María Jesús

010800082

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro

Tarde

Boiro

*413E

Pintos Pérez, Luis

046400081

EOXI de Vigo

Ponteareas

Mañá

Ponteareas

*146W

Pita Martínez, Carlos

361000080

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*784V

Quintana Fariña, Paula

361000080

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*687D

Suárez Vicente, María del Pilar

361000080

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

Logopeda

DNI

Apelidos e nome

Destino adxudicado

Quenda

Localidade

*187W

Aragunde Santos, Diana María

150101180

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*063V

Rico Cantillo, Paloma Virginia

157101180

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

Terapeuta ocupacional

DNI

Apelidos e nome

Destino adxudicado

Quenda

Localidade

*486C

Campoy Carreiras, Ana María

320100260

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*876T

González Álvarez, Cristina

360300260

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

Técnicos/as sanitarios

Técnico/a superior en Anatomía Patolóxica e Citoloxía

DNI

Apelidos e nome

Destino adxudicado

Quenda

Localidade

*703V

Evia Vérez, María del Carmen

150100190

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*140Z

Vázquez Costa, María Cristina

150100190

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

Técnico/a superior en Hixiene Bucodental

DNI

Apelidos e nome

Destino adxudicado

Quenda

Localidade

*290A

Abalo Villanueva, Ana Belén

060900212

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Tarde

Vilagarcía de Arousa

*516C

Quintiá Yáñez, María Yolanda

016800211

EOXI da Coruña

Cee

Mañá

Cee

Técnico/a superior en Imaxe para o Diagnóstico

DNI

Apelidos e nome

Destino adxudicado

Quenda

Localidade

*042R

Álvarez Castro, Natalia

157100230

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*413D

Álvarez Rodríguez, Blanca

157100230

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*264L

Gónzalez Pérez, Yolanda

159800230

EOXI da Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

-

Cee

*450X

Márquez Corbacho, Marina

157100230

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*925B

Pérez Romero, José Antonio

320100230

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*972B

Prado Lorenzo, María Elena

320100230

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

Técnico/a superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico

DNI

Apelidos e nome

Destino adxudicado

Quenda

Localidade

*273S

Alonso Alonso, Adelaida

361000220

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*517C

Caramés Palomanes, José

361000220

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*797B

Fernández Otero, María Dolores

150100220

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*246F

Ferreiro Prado, María Carmen

361000220

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*883B

García Fonte, Susana María

150500220

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*029X

García Pose, María Asunción

150100220

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*587E

López López, María Pilar

150500220

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*716Y

Lorenzo Freire, María Teresa

157100220

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

DNI

Apelidos e nome

Destino adxudicado

Quenda

Localidade

*169Y

Ponte García, Natalia María

150100220

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*931K

Rodríguez Fuentes, María Teresa

157100220

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*438W

Tuñas Riveiro, Francis Mar

157100220

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

Técnico/a superior en Radioterapia

DNI

Apelidos e nome

Destino adxudicado

Quenda

Localidade

*148T

Sequeiros Troncoso, Eva

320100240

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*404S

Vega López, Enyd

157100240

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

Técnico/a en Coidados Auxiliares de Enfermaría

DNI

Apelidos e nome

Destino adxudicado

Quenda

Localidade

*295V

Abeledo Sánchez, Sonia

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*655A

Andrade Mirón, Pilar

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*043Z

Antelo García, María

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*071A

Armada Santiago, Paula

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*783L

Armesto Díaz, María Anuncia

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*544V

Arosa Ricón, María Dolores

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*867R

Barral Berride, Francisco Javier

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*241S

Basanta Ramudo, María Teresa

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*015K

Becerra Vilas, Beatriz

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*801F

Bermúdez Álvarez, María Jesús

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*187B

Blanco Barros, Eva

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*999Y

Blanco Gayoso, María

320400020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

-

O Barco de Valdeorras

DNI

Apelidos e nome

Destino adxudicado

Quenda

Localidade

*407T

Blanco Precedo, Susana

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*465Z

Bretal Vila, Ana Belén

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*790R

Calvo Rey, María Gema

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*281L

Cameán Agrelo, Eva María

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*806Y

Campos Varela, María de la Cruz

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*634S

Caride Fernández, Ana Isabel

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*128N

Carro Munín, Natalia

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*451Y

Cascales Lorenzo, María Ángeles

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*918R

Castro Lorenzo, Marina

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*637D

Castro Porta, Begoña

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*570D

Collazo Seijo, Mónica

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*482P

Cortizo Pulleiro, María

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*162N

Costela Rey, María

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*282Z

Daponte Barcala, Leticia María

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*608M

De la Fuente Quintela, María del Rocío

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*653A

De Paz Moreira, María Sonia

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*247C

Delgado Rodríguez, Lidia

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*357V

Demanuel Quintela, Silvia

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*914K

Díaz Domínguez, Silvia

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

DNI

Apelidos e nome

Destino adxudicado

Quenda

Localidade

*426E

Díaz Mon, María del Carmen

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*472X

Dieste García, María José

159900020

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

*417J

Diz Paz, Anabel

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*445W

Docampo García, María José

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*654X

Doce de la Cruz, María José

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*167N

Esperante Rebollido, María Teresa

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*715T

Evangelista Charro, María Victoria

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*024L

Fábregas Piñeiro, María del Carmen

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*919E

Fernández Fernández, María Teresa

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*210L

Fernández Gutiérrez, María José

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*566D

Fernández Muñiz, María Carmen

159900020

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

*642K

Fernández Queipo, Nieves

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*815G

Fernández Yáñez, María Jesús

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*645S

Ferreiro Fernández, Manuela

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*127R

Filgueiras Blanco, María Eugenia

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*366M

Galdo Rouco, Lidia

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*906A

Gandoy Fernández, Blanca

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*429Q

García Fontán, María del Pilar

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*040D

Gasalla Díaz, Belén

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*360X

Gómez Fernández, Ana

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*364Q

Gómez Martínez, Rosa María

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*857F

Gómez Rey, Marcelina Belén

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*014X

González Alonso, María José

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

DNI

Apelidos e nome

Destino adxudicado

Quenda

Localidade

*576E

González Conde, Natividad

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*808P

González Díaz, María Dolores

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*086B

Hermo Martínez, Mª de la Encarnación

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*754A

Iglesias Italiani, María Mercedes

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*559D

Lamas Funcasta, Isabel

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*333W

Lamoso Méndez, María José

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*347C

López Cruz, Celsa

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*350W

López Fernández, Raquel

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*523W

López Rodríguez, Dolores

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*228T

López Rodríguez, José Luis

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*638Z

López Sardiña, Ana Isabel

320400020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

-

O Barco de Valdeorras

*722S

Martínez Hermida, María Fernanda

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*103A

Martínez López, María Monserrat

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*133D

Mayo Molinero, Ángela

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*001A

Méndez Flores, Iván

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*729P

Montero González, María Goretti

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*686R

Montes Sobral, María del Carmen

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*349N

Moruja Aller, María Salomé

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*531N

Novio Mallo, María Jesús

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*443M

Núñez Seoane, María Luisa

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*338Q

Otero Besada, Ana María

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

DNI

Apelidos e nome

Destino adxudicado

Quenda

Localidade

*525D

Otero Carballido, María Jesús

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*491G

Otero López, Margarita

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*411H

Outes Paz, Silvia

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*387S

Padín Maneiro, María José

369900020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*630Z

Paz García, Olalla

159900020

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

*827B

Pazos Nieto, Josefa

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*273A

Pena Coto, Julia

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*985A

Pena González, Alicia

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*529Z

Pérez González, Patricia

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*773Q

Pérez Lijó, Ángel Manuel

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*671S

Picón Mosquera, Mónica

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*482M

Pidre Ferradás, Josefa

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*539W

Piñeiro Martínez, Lorena

159800020

EOXI da Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

-

Cee

*314B

Piñeiro Pousa, Vanessa

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*536Z

Piso Neira, Manuel

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*451H

Pombo Sende, Cristina

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*209W

Portela García, Lorena

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*253K

Quintela Boudón, María José

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*041S

Ramos Iglesias, Paula

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*817Z

Ramos Zotes, Catalina

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*737N

Real Abel, María del Carmen

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

DNI

Apelidos e nome

Destino adxudicado

Quenda

Localidade

*325M

Redondo Ferreiro, María Cecilia

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*512N

Rodríguez González, Josefa

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*690P

Rodríguez Viña, María Elsa

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*280X

Ruibal Lamelas, Carmen Divina

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*348T

Sánchez Varas, Irene

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*440P

Sanmartín Rodríguez, María Luisa

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*471G

Santiago Abalo, María Luisa

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*555C

Santos Soler, Amparo

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*407K

Sayáns Liste, Rubén

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*183M

Silva Fernández, María Montserrat

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*471N

Souto Costoya, Lucía

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*377G

Suazo Rodríguez, Natalia

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*651N

Tato Souto, María

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*430T

Torres Carballal, Elena Fátima

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*020H

Torres Rumbo, María Begoña

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*278S

Trillo Sambade, María Rosario

159800020

EOXI da Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

-

Cee

*493C

Val López, Josefa

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*844E

Valbuena Sanz, María Aranzazu

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*120N

Vallo Galmán, María Montserrat

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*756X

Varela Vázquez, Fátima

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*756M

Varela Vázquez, María Teresa

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*747H

Vázquez Buján, Daría

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

DNI

Apelidos e nome

Destino adxudicado

Quenda

Localidade

*813C

Vázquez Mourenza, María Paz

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*615A

Vázquez Roel, María Belén

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*549J

Vázquez Sulleiro, Clara Eugenia

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*931S

Vila Cabanas, Nuria

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*421K

Vila Gómez, Rosa Elena

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*966C

Vilela Villar, María Olga

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

Técnico/a en Farmacia

DNI

Apelidos e nome

Destino adxudicado

Quenda

Localidade

*341W

Ageitos Míguez, María Teresa

361012310

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*505T

Anido Castiñeira, Simón

271112310

EOXI de Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*047Y

Blanco Ávarez, Elva

150112310

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*213L

Blanco Carbajal, Begoña

157112310

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*296A

Caamaño Ferreiro, María Carmen

157112310

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*321Z

Cabo Otero, Carmen Magdalena

157112310

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*763S

Candal Rey, María Guadalupe

157112310

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*848Z

Constenla Cutrín, Nuria

157112310

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*334S

Cuquejo José, Rita

320112310

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*587W

Fernández Rey, Lourdes

150112310

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*769F

García Diéguez, Elía

320412310

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

-

O Barco de Valdeorras

*889N

García Nogueira, Ana María

157112310

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

DNI

Apelidos e nome

Destino adxudicado

Quenda

Localidade

*890L

Gestal Quiroga, María del Carmen

157112310

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*808M

González Quintela, María del Carmen

150112310

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*084X

Iglesias Eirín, Raquel

150112310

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*325Q

Iglesias Méndez, María Mar

271112310

EOXI de Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*071V

Leiros Alonso, María Loreto

361012310

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*236P

Pardo Doldán, Nuria

320412310

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

-

O Barco de Valdeorras

*573M

Pazos Fernández, María Milagros

320112310

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*860M

Pérez Lampón, María Dolores

157112310

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*268B

Rascado Hermida, Marta María

150512310

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*106H

Reino Rodríguez, María Lourdes

157112310

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*376D

Rodríguez Álvarez, Ana María

320112310

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*833Z

Rodríguez García, María del Mar

271112310

EOXI de Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*869J

Touceda Fungueiro, María Carmen

157112310

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*226A

Vázquez Rico, Lucita

150112310

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

*O número do DNI dos profesionais relacionados amósase cifrado en protección dos datos de carácter persoal.