Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 91 Venres, 12 de maio de 2017 Páx. 23245

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non cumpran o requisito de titulación.

Os decretos 163/2015, 172/2015, 174/2015 e 179/2015, do 29 de outubro, establecen, respectivamente, os plans de estudo das ensinanzas artísticas superiores de Música, Deseño, Conservación e Restauración de Bens Culturais, e Arte Dramática na Comunidade Autónoma de Galicia. No artigo 5.2 dos ditos decretos establécese que, para os aspirantes que non cumpran os requisitos xerais de titulación para o acceso a estas ensinanzas, a consellería competente en materia de Educación, a través da dirección xeral correspondente regulará, convocará e organizará unha proba anual que acredite que o/a aspirante posúe os coñecementos, habilidades e aptitudes necesarios para cursar con aproveitamento as correspondentes ensinanzas.

Ao abeiro do anterior, as ordes do 21 de novembro de 2016, polas que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática, Música, Deseño e Conservación e Restauración de Bens Culturais, establecen no seu artigo 6.4 que a dirección xeral competente en materia de ensinanzas artísticas superiores determinará a estrutura e contidos da proba que substitúe o requisito de titulación.

En consecuencia, procede ditar instrucións para o acceso do alumnado que se atope en tales circunstancias, para o curso escolar 2017/18, ás ensinanzas artísticas superiores de Música, de Arte Dramática, de Deseño e de Conservación e Restauración de Bens Culturais. Xa que logo, en virtude das atribucións que lle son conferidas polo Decreto 45/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, esta dirección xeral

RESOLVE:

Convocar a proba de acceso substitutiva do requisito de titulación á que fai referencia o artigo 6 das ordes do 21 de novembro de 2016, polas que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Música, Arte Dramática, Deseño, e Conservación e Restauración de Bens Culturais, para o curso escolar 2017/18. A esta proba poderán presentarse os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel ou equivalente, e non teñan superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e cumpran os 18 anos no 2017, agás os aspirantes ás ensinanzas superiores de Música, para os que a idade mínima de acceso é de 16 anos.

Primeiro. Inscrición para realizar a proba

a) A inscrición realizarase na secretaría dos seguintes centros educativos entre o día seguinte ao da publicación da presente resolución e o día 31 de maio, ambos os dous inclusive:

– Conservatorio Superior de Música da Coruña.

– Conservatorio Superior de Música de Vigo.

– Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso da Coruña.

– Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo de Santiago de Compostela.

– Escola de Arte e Superior de Deseño Ramón Falcón de Lugo.

– Escola de Arte e Superior de Deseño Antonio Faílde de Ourense.

– Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.

– Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.

b) Para a formalización das solicitudes de admisión, os centros superiores facilitaranlles ás persoas interesadas o modelo para o efecto. Unha vez cuberto, entregarase unha única instancia na secretaría do centro, xunto cunha copia compulsada do DNI ou NIE ou pasaporte.

c) Os centros superiores onde se realice a inscrición deberán enviarlle á dirección xeral, a través do correo electrónico sxapere@edu.xunta.es, o día 1 de xuño, a relación de persoas inscritas para realizar a proba de acceso, ordenadas alfabeticamente, con apelidos, nome e número do documento nacional de identidade ou do documento acreditativo.

d) A relación de persoas inscritas será exposta no taboleiro de anuncios de cada centro o día 1 de xuño, así como no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria http://www.edu.xunta.es.

e) Poderanse presentar reclamacións contra a listaxe provisional entre os días 2 e 5 de xuño, ambos os dous incluídos, no mesmo centro onde se realizou a inscrición (ou a través do correo electrónico sxapere@edu.xunta.es).

f) A relación definitiva de persoas admitidas e excluídas para a realización da proba farase pública o día 6 de xuño no taboleiro de anuncios de cada centro, así como no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria http://www.edu.xunta.es.

Segundo. Desenvolvemento da proba

a) A proba de acceso realizarase o día 7 de xuño, ás 9.00 horas, no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela, de acordo co seguinte horario:

– 9.00 horas: presentación.

– Das 9.30 ás 10.30 horas: Lingua Estranxeira (Inglés ou Francés).

– Das 10.30 ás 11.30 horas: Lingua Castelá e Literatura.

– Das 12.00 ás 13.00 horas: Lingua Galega e Literatura.

– Das 13.00 ás 14.00 horas: Filosofía.

– Das 16.00 ás 17.00 horas: Historia de España.

b) As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e copia da folla de solicitude de inscrición.

Terceiro. Tribunal e cualificacións

a) A proba de acceso será administrada e avaliada polo tribunal que se recolle no anexo a esta resolución.

b) Os membros deste tribunal terán dereito á percepción de asistencias de acordo co establecido no capítulo IV do Decreto 144/2001, do 7 de xuño.

c) A proba de acceso será cualificada cos termos de apto e non apto.

Cuarto. Admisión do alumnado

a) Unha vez concluída a proba, o tribunal publicará a listaxe provisional de persoas que superaron e non superaron a proba, o día 9 de xuño, no taboleiro de anuncios de cada centro e a través do portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria http://www.edu.xunta.es.

b) Poderanse presentar reclamacións contra as cualificacións provisionais os días 12 e 13 de xuño, ambos os dous incluídos, ante o presidente do tribunal avaliador, no centro onde se realizase a inscrición. Neste mesmo período, os centros remitirán á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a través do correo electrónico sxapere@edu.xunta.es, as reclamacións presentadas para proceder á súa revisión.

c) As cualificacións definitivas publicaranse o día 15 de xuño, no taboleiro de anuncios de cada centro e a través do portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria http://www.edu.xunta.es.

d) Contra as cualificacións definitivas, a persoa interesada poderá interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da súa publicación, ante a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Quinto. Emisión de certificación

Unha vez publicada a listaxe definitiva de aspirantes que superaron a proba, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa remitirá, o día 15 de xuño, os correspondentes certificados de ter superada a proba aos centros onde os aspirantes realizaron a inscrición.

Santiago de Compostela, 4 de maio de 2017

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO
Tribunal da proba de acceso ás ensinanzas artísticas superiores

Tribunal titular

Tribunal suplente

Presidenta

Isabel Serna Masiá

Presidente

Manuel Guerra Fernández

Secretaria

Rosa Giao Sánchez

Secretaria

Mª Luz Ares Fandiño

Vogal 1º

Noemí Álvarez Villar

Vogal 1º

Sofía Viña Díaz

Vogal 2º

Mª Jesús Lorenzana Lamelo

Vogal 2º

Mª Teresa de Jesús Rey Rey

Vogal 3º

Carmen Meiriño González

Vogal 3º

Marta Coria Blanco

Vogal 4º

Manuel Ángel García Gómez

Vogal 4º

Manuel Mira Martínez

Vogal 5º

Julita Taboada Martínez

Vogal 5º

Esteban Calviño Louzao

Vogal 6º

Ricardo Pita Fernández

Vogal 6º

Victoria Cerviño Ferrín