Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 91 Venres, 12 de maio de 2017 Páx. 23283

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

EXTRACTO da Orde do 3 de maio de 2017 pola que se establecen as bases do programa Deseñando o teu futuro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

BDNS: (Identif.): 345596.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Beneficiarios

A) Entidades sen ánimo de lucro, con sede permanente ou domicilio social en Galicia, que presten servizos á mocidade, e as súas respectivas federacións, sempre que, no caso destas últimas, o proxecto que presenten non sexa o mesmo que o de cada unha das entidades que as conforman.

B) Concellos, agrupacións de concellos ou mancomunidades da Comunidade Autónoma validamente constituídas, así como as entidades resultantes da fusión de municipios a que se refire a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia.

Segundo. Obxecto

A finalidade das axudas é financiar os proxectos dirixidos a que os mozos e as mozas entre 14 e 18 anos realicen estadías-visitas non remuneradas nos distintos sectores das empresas/entidades públicas ou privadas radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia, para os efectos de que adquiran competencias, habilidades e cualificacións que complementen o seu desenvolvemento persoal e a súa formación.

O período do proxecto será de dous meses e terá como data límite de realización o 15 de novembro de 2017.

A duración das estadías-visitas será entre 5 e 15 días hábiles. As xornadas diarias nas empresas/entidades públicas o privadas serán de 4 horas como mínimo.

O número de mozos/as participantes non poderá ser superior a 15.

Terceiro. Bases reguladoras e convocatoria

Orde do 3 de maio de 2017 pola que se establecen as bases do programa Deseñando o teu futuro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

Cuarto. Contía

A contía global da convocatoria é de 67.305,00 €.

A distribución inicial de créditos será a seguinte:

a) 42.820,00 euros para entidades locais a cargo da aplicación 12.05.313A.460.0.

b) 24.485,00 euros para entidades sen ánimo de lucro, a cargo da aplicación 12.05.313A.481.0

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

Un mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación da orde de convocatoria no DOG. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación.

Sexto. Outros datos

Todas as entidades sen ánimo de lucro, concellos, agrupacións de concellos ou mancomunidades ás cales se lles conceda a axuda recibirán un anticipo do 80 % sobre o total da cantidade concedida, se así o solicitan.

Estas axudas outorgaranse en réxime de concorrencia competitiva e de acordo cos principios de publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade, non discriminación, eficacia e eficiencia e efectúase por orde de puntuación ata esgotar o crédito orzamentario.

Santiago de Compostela, 3 de maio de 2017

José Manuel Rey Varela
Conselleiro de Política Social