Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 102 Mércores, 31 de maio de 2017 Páx. 26321

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

ORDE do 24 de maio de 2017 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de traballo vacantes nesta consellería.

De conformidade co disposto no artigo 92 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia (DOG núm. 82, do 4 de maio), e no artigo 16 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, e en uso das atribucións conferidas polo artigo 17.2.c) da citada lei, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Anunciar a convocatoria para cubrir, polo sistema de libre designación, os postos de traballo que se indican no anexo I desta orde.

Segundo. Poderán concorrer a eles os/as funcionarios/as que reúnan as condicións que para os postos de traballo se sinalan no anexo I.

Terceiro. As solicitudes para participar na presente convocatoria presentaranse no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, nas súas xefaturas territoriais ou ben utilizando os medios establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de quince (15) días, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, segundo o modelo que se inclúe como anexo II.

Cuarto. Os/as aspirantes deberán xuntarlle á petición un curriculum vitae e xustificar mediante certificación ou copia compulsada os méritos que aleguen.

Os méritos alegados e non probados da maneira que se sinala no punto anterior non serán tidos en conta.

Quinto. No caso de que resulten seleccionados/as para ocupar algún dos postos de traballo que se relacionan no anexo I desta orde, un/unha funcionario/a con destino noutra administración, requirirase o informe favorable do departamento onde preste servizos, considerándose favorable de non emitirse no prazo de quince (15) días, segundo o disposto no artigo 67 do Real decreto 364/1995, do 10 de marzo, e as demais disposicións concordantes.

Sexto. A resolución desta convocatoria farase pública no Diario Oficial de Galicia e poderanse declarar desertos os postos de traballo, de considerarse oportuno.

Sétimo. O prazo para tomar posesión do novo destino obtido será de tres días hábiles se non implica cambio de residencia ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia. Cando a persoa adxudicataria do posto obteña coa súa toma de posesión o reingreso ao servizo activo, o prazo será de vinte (20) días hábiles.

O prazo de toma de posesión empezará a contar a partir do día seguinte ao do cesamento, que se deberá producir dentro dos tres días hábiles seguintes ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, ou desde a data en que se comunique a resolución do traslado á Comunidade Autónoma, para o caso de persoal funcionario doutras administracións públicas.

Se a resolución comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión deberase computar desde o día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia.

Oitavo. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición perante a conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala directamente perante o xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 24 de maio de 2017

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

ANEXO I

Denominación do posto de traballo: secretario/a do/da conselleiro/a.

Código do posto de traballo: MAC010000015770003.

Centro directivo: Gabinete conselleiro.

Localidade: Santiago de Compostela.

Grupo: C1, C2.

Nivel: 20.

Complemento específico: 7.168,42 euros.

Tipo de adscrición: adscrición indistina a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e CC.AA.

Formación específica: para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (RI).

Observacións do posto:

Denominación do posto de traballo: secretario/a do/da secretario/a xeral.

Código do posto de traballo: MAC020000015770004.

Centro directivo: Secretaría Xeral Técnica.

Localidade: Santiago de Compostela.

Grupo: C1, C2.

Nivel: 18.

Complemento específico: 6.512,10 euros.

Tipo de adscrición: adscrición indistina a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e CC.AA.

Formación específica: para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (RI).

Observacións do posto:

Denominación do posto de traballo: vicesecretario/a xeral.

Código do posto de traballo: MAC020000115770001.

Centro directivo: Secretaría Xeral Técnica.

Localidade: Santiago de Compostela.

Grupo: A1.

Nivel: 30.

Complemento específico: 21.239,82 euros.

Tipo de adscrición: adscrición exclusiva a funcionarios da Xunta de Galicia.

Formación específica:

Observacións do posto: órgano estatístico sectorial (Decreto 24/2008).

Denominación do posto de traballo: Subdir. Xeral, Réx. Xuríd. Coord. Admin. e Planif.

Código do posto de traballo: MAC020000215770001.

Centro directivo: Secretaría Xeral Técnica.

Localidade: Santiago de Compostela.

Grupo: A1.

Nivel: 30.

Complemento específico: 21.239,82 euros.

Tipo de adscrición: adscrición exclusiva a funcionarios da Xunta de Galicia.

Formación específica:

Observacións do posto:

Denominación do posto de traballo: subdirector/a xeral Contratación e do Patrimonio.

Código do posto de traballo: MAC020000415770001.

Centro directivo: Secretaría Xeral Técnica.

Localidade: Santiago de Compostela.

Grupo: A1.

Nivel: 30.

Complemento específico: 21.239,82 euros.

Tipo de adscrición: adscrición exclusiva a funcionarios da Xunta de Galicia.

Formación específica:

Observacións do posto:

Denominación do posto de traballo: Xefatura Servizo Parques Naturais.

Código do posto de traballo: MAC040000115770030.

Centro directivo: Dirección Xeral de Patrimonio Natural.

Localidade: Santiago de Compostela.

Grupo: A1, A2.

Nivel: 28.

Complemento específico: 16.141,72 euros.

Tipo de adscrición: adscrición exclusiva a funcionarios da Xunta de Galicia.

Formación específica:

Observacións do posto:

Denominación do posto de traballo: Xefatura Servizo Conservación da Biodiversidade.

Código do posto de traballo: MAC040000215770019.

Centro directivo: Dirección Xeral de Patrimonio Natural.

Localidade: Santiago de Compostela.

Grupo: A1, A2.

Nivel: 28.

Complemento específico: 16.141,72 euros.

Tipo de adscrición: adscrición exclusiva a funcionarios da Xunta de Galicia.

Formación específica:

Observacións do posto:

Denominación do posto de traballo: xefe/a territorial.

Código do posto de traballo: MAC991000015001002.

Centro directivo: servizos periféricos.

Localidade: A Coruña.

Grupo: A1,A2.

Nivel: 28.

Complemento específico: 19.000,80 euros.

Tipo de adscrición: adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e CC.AA. e Administración local.

Formación específica: para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (RI).

Observacións do posto:

Denominación do posto de traballo: xefe/a territorial.

Código do posto de traballo: MAC991000027001002.

Centro directivo: servizos periféricos.

Localidade: Lugo.

Grupo: A1,A2.

Nivel: 28.

Complemento específico: 19.000,80 euros.

Tipo de adscrición: adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e CC.AA. e Administración local.

Formación específica: para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (RI).

Observacións do posto:

Denominación do posto de traballo: xefe/a territorial.

Código do posto de traballo: MAC991000032001002.

Centro directivo: servizos periféricos.

Localidade: Ourense.

Grupo: A1, A2.

Nivel: 28.

Complemento específico: 19.000,80 euros.

Tipo de adscrición: adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e CC.AA. e Administración local.

Formación específica: para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (RI).

Observacións do posto:

Denominación do posto de traballo: xefe/a territorial.

Código do posto de traballo: MAC991000036001002.

Centro directivo: servizos periféricos.

Localidade: Pontevedra.

Grupo: A1, A2.

Nivel: 28.

Complemento específico: 19.000,80 euros.

Tipo de adscrición: adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e CC.AA. e Administración local.

Formación específica: para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (RI).

Observacións do posto:

missing image file