Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 102 Mércores, 31 de maio de 2017 Páx. 26230

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

RESOLUCIÓN do 18 de maio de 2017 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018.

A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) é o instrumento básico de actuación da Xunta de Galicia no fomento e na coordinación do territorio rural galego, para mellorar as condicións de vida e contribuír a frear o seu despoboamento.

Dentro dese obxectivo xenérico, e de acordo coas funcións que lle competen, destinadas a reforzar o tecido social e a mellorar a capacidade organizativa das áreas rurais, así como a dinamizar o tecido produtivo e fixar poboación, cómpre promover accións encamiñadas á execución de obras para conservar e mellorar as infraestruturas rurais.

As infraestruturas rurais xeran cohesión social e territorial e melloran as condicións de vida e traballo no medio rural; en particular, os camiños rurais facilitan a accesibilidade e a vertebración do territorio e, por outra banda, contribúen ao aumento da competitividade agraria e forestal, xa que facilitan o tránsito de maquinaria ás explotacións agrarias, o que redunda nunha maior axilidade das operacións agrarias e nunha redución de custos e dos tempos necesarios para poñer os produtos no mercado. E, como toda infraestrutura, precisan dun mantemento e acondicionamento para poderen seguir cumprindo coas súas funcións.

De acordo coa Lei de bases de réxime local, os concellos exercen competencias propias no relativo ás infraestruturas viarias da súa titularidade. No exercicio das facultades de fomento que competen á Agader, e no marco de colaboración que debe rexer a relación entre administracións públicas, esta entidade consensuou coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) os criterios de repartición dos fondos públicos vinculados a esta convocatoria de axudas, a partir dunha asignación fixa por concello, número de entidades de poboación e número de habitantes, e tendo en conta variables vinculadas á superficie, agrariedade, grao de despoboamento e grao de envellecemento. Así mesmo, na repartición dos citados fondos tívose en conta, ademais, o Acordo do Consello da Xunta, do 28 de febreiro de 2013, co fin de primar aqueles concellos que foron obxecto dun proceso de fusión municipal.

Con esta finalidade, nos orzamentos de Agader para o ano 2017 existe crédito adecuado para atender os compromisos derivados do presente plan, con cargo á conta orzamentaria 2017-13-A1-712A-760.0 (código de proxecto 2016-00008).

De acordo co anterior, o director xeral de Agader, no exercicio das competencias delegadas polo Acordo do Consello de Dirección de Agader do 11 de xullo de 2013 (DOG núm. 148, do 5 de agosto),

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar as normas para a xestión do procedemento de concesión directa das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018, que se xuntan a esta resolución como anexo I, co seguinte código de procedemento administrativo: MR701E.

Segundo. Aprobar os importes máximos que corresponden a cada concello, nos termos previstos no anexo II.

Terceiro. Aprobar o modelo de resolución individual para conceder, de forma directa, as axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018, que se xunta a esta resolución como anexo III.

Cuarto. Aprobar os formularios para a xestión deste procedemento de concesión de axudas, que se xuntan a esta resolución como anexos IV, V, VI e VII.

Disposición adicional primeira. Réxime de recursos

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, cabe interpor potestativamente recurso de reposición ante o Consello de Dirección de Agader, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, ou recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, ao abeiro do artigo 10.1.a) da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da citada publicación no DOG.

Disposición adicional segunda. Información

Sobre este procedemento administrativo poderase obter documentación normalizada ou información adicional a través dos seguintes medios:

a) Na páxina web de Agader: agader.xunta.gal

b) Na Guía de procedementos e servizos, no enderezo:

https://sede.xunta.gal/guia-de-procedementos

c) Nos teléfonos 981 54 73 82/981 54 26 90 (Agader).

d) De xeito presencial, en Agader (lugar da Barcia, 56, Laraño, 15897 Santiago de Compostela), con cita previa no teléfono 981 54 73 82.

Disposición adicional terceira. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación deste procedemento, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado «Relacións administrativas coa cidadanía e entidades», co obxecto de xestionar o presente procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento.

O órgano responsable deste ficheiro é a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral de Agader mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: lugar da Barcia, 56, Laraño, 15897 Santiago de Compostela, ou a través dun correo electrónico a secretaria.xeral.agader@xunta.gal

Disposición derradeira primeira

O director xeral de Agader poderá ditar os actos necesarios para asegurar a correcta xestión deste procedemento.

Disposición derradeira segunda

Esta resolución será aplicable desde o día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2017

Miguel Ángel Pérez Dubois
Director xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

ANEXO I

Normas para a xestión do procedemento de concesión directa das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018

Artigo 1. Obxecto

Estas normas teñen por obxecto regular a xestión do procedemento para a concesión das axudas que se concedan ao abeiro do Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018.

As axudas consistirán en subvencións directas de capital. O procedemento tramitarase en réxime de concesión directa, ao abeiro do artigo 19.4.c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en relación cos artigos 36.1.c) e 40 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da citada lei.

O código identificativo do procedemento administrativo na sede electrónica da Xunta de Galicia será o MR701E.

Artigo 2. Beneficiarios

Todos os concellos de Galicia.

Artigo 3. Financiamento

A dotación máxima para financiar estas axudas ascende a 15.998.687 €, que se financiarán con cargo á partida orzamentaria 2017-13-A1-712A-760.0 (código de proxecto 2016-00008) dos orzamentos da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, coa seguinte distribución por anualidades:

2017: 7.999.343,50 €.

2018: 7.999.343,50 €.

O importe global da convocatoria distribúese entre todos os beneficiarios en aplicación dos criterios establecidos no anexo II da Resolución do 18 de maio de 2017, para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018.

A aplicación dos citados criterios determina o importe máximo de axuda que pode corresponder a cada un dos beneficiarios.

Artigo 4. Actuacións subvencionables

1. Son subvencionables as actuacións de ampliación, mellora ou mantemento dos camiños municipais nos seguintes termos:

a) Ampliación: as que supoñan un incremento da largura que incidan na mellora da seguranza viaria, permitan o cruzamento de vehículos ou sobrelargos necesarios en zonas de curvas, de baixa visibilidade ou entroncamentos. Tamén poderán incluír obras de incremento de lonxitude sempre e cando esta ampliación supoña rematar nunha estrada ou noutro camiño.

b) Mellora: as que supoñan un reforzo do firme existente coa incorporación de novas capas máis axeitadas ás características do tráfico rodado que soportan. Terán tamén esta consideración as obras de mellora da drenaxe, da seguranza viaria, de reforzo de noiros (con muros ou outras estruturas de contención), adecuación de obras de paso de cursos fluviais e reforzo de cunetas, así como a integración ambiental ou a mellora da sinalización.

c) Mantemento: tanto do firme existente como das súas marxes (limpeza e perfilación de noiros e cunetas), reforzos dos terrapléns.

2. Todos os proxectos que se presenten deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Non estar iniciados na data de presentación da solicitude da axuda.

Verificarase o cumprimento deste requisito mediante a realización dunha acta de non inicio durante a fase de revisión da solicitude de axuda. Se o solicitante desexa iniciar a execución do proxecto antes da realización da citada comprobación, deberá achegar unha acta notarial que reflicta fidedignamente o non inicio da obra.

b) Que se desenvolvan no territorio de Galicia, exceptuando as parroquias clasificadas como zonas densamente poboadas (ZDP), atendendo á clasificación para as parroquias galegas segundo o grao de urbanización denominada GU 2016 (IGE, 2016). Na páxina web de Agader pode consultarse a relación de parroquias clasificadas como ZDP.

c) Que as actuacións propostas incidan sobre camiños de titularidade municipal.

d) Que se axusten á normativa sectorial (estatal, autonómica e local) que resulte de aplicación para cada tipo de proxecto.

e) Que sexan viables tecnicamente.

f) Que sexan finalistas, é dicir, que no momento do pagamento final cumpran os obxectivos e funcións para os cales se concedeu a axuda.

3. As actuacións deberán axustarse ás seguintes regras:

a) Deberán integrarse nun único proxecto de obra, en que se recolla para cada actuación:

– Identificación do seu obxecto e xustificación da necesidade das actuacións propostas.No caso de que se propoñan novas capas de rodaxe distintas das existentes, deberá xustificarse a súa necesidade con base nalgún dos seguintes parámetros: intensidade media diaria, velocidade de base, tipo de tráfico agardado ou existente, pendentes, réxime de humidade, estudos xeotécnicos…

– Arquivo electrónico (.kml) cos trazados dos camiños, conforme as instrucións que estarán dispoñibles na páxina web de Agader (agader.xunta.gal).

– Planos de localización e de detalle necesarios, indicando o trazado exacto das actuacións, a súa lonxitude e largura e os puntos de inicio e final debidamente xeorreferenciados.

– Xustificación dos prezos das unidades de obra.

– Medicións e orzamento (excluído IVE).

A suma dos orzamentos (excluído IVE) de todas as actuacións non poderá superar o importe máximo de axuda asignado para cada concello.

Os custos do control de calidade non deberán integrarse no orzamento do proxecto.

b) O importe mínimo para cada unha das actuacións (calculado sobre a base do orzamento de execución material, máis os gastos xerais e beneficio industrial) deberá ser igual ou superior a 6.000 €. Para estes efectos, enténdese por actuación a intervención sobre un mesmo camiño, ou ben sobre varios, sempre e cando, neste último caso, as obras proxectadas teñan unha continuidade física.

c) As unidades de obra utilizadas nos proxectos terán que axustarse na súa totalidade á estrutura e descomposición das tarifas SEAGA vixentes, que estarán publicadas no enlace http://www.epseaga.com/?q=gl/node/8, e na páxina web de Agader agader.xunta.gal

As unidades de obra manterán todos os elementos unitarios que a conforman nas tarifas SEAGA (man de obra, materiais, maquinaria, medios auxiliares). A cantidade necesaria ou rendemento da man de obra, materiais, maquinaria e medios auxiliares serán os mesmos; non obstante o anterior, poderán modificarse os prezos dos elementos unitarios referidos, sempre e cando o prezo da unidade de obra non supere o das citadas tarifas.

d) Non se admitirán actuacións consistentes unicamente no arranxo de fochas.

As actuacións que consistan en arranxo de fochas deberán incluír necesariamente tratamentos superficiais cunha lonxitude mínima de 50 m e abranguer a totalidade da plataforma do camiño.

e) Quedan excluídas as actuacións en rúas e vías interiores dentro dos núcleos de poboacion.

f) Unha vez presentada a solicitude de axuda, non se admitirá a inclusión de novas actuacións distintas das previstas inicialmente no proxecto de obra.

g) Non se subvencionará ningunha actuación que incida sobre as subvencionadas nos plans marco: programa de mellora de camiños de titularidade municipal, cofinanciados con Feader no marco do PDR de Galicia 2007-2013, correspondentes aos períodos 2013-2014 (Resolución do director xeral de Agader, do 13 de setembro de 2013, DOG núm. 186, do 30 de setembro), 2014-2015 (Resolución do director xeral de Agader, do 20 de novembro de 2014) e 2016 (Resolución do director xeral de Agader, do 25 de xaneiro de 2016).

Artigo 5. Gastos subvencionables

1. Con carácter xeral, son subvencionables os investimentos necesarios para as obras de mellora, mantemento e ampliación da rede viaria existente. En particular:

a) Obra civil vinculada á execución do proxecto.

b) Servizo de control da calidade da obra.

2. Non serán subvencionables en ningún caso:

a) As partidas a tanto global.

b) O imposto do valor engadido (IVE).

c) Os gastos correspondentes a actuacións que inclúan obras de iluminación, abastecemento e saneamento de augas fecais.

d) Os gastos de redacción de proxecto nin os de estudos necesarios para a súa redacción.

e) Os gastos de dirección de obra, de coordinación de seguridade e saúde, seguimento arqueolóxico ou outros servizos complementarios.

f) Gastos por taxas ou licenzas necesarias.

g) O panel de obra.

3. Contía de axuda: a axuda cubrirá o 100 % dos gastos subvencionables.

Artigo 6. Presentación da solicitude de axuda

1. O prazo para presentar as solicitudes de axuda será dun (1) mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

De acordo co artigo 30 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, Lei 39/2015), entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación; se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo finaliza o último día do mes.

2. A presentación das solicitudes realizarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo IV) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Para estes efectos, a publicación no DOG do anexo IV ten carácter puramente informativo.

Para presentar as solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Se algún dos concellos interesados presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Artigo 7. Documentación que teñen que presentar as entidades solicitantes

1. Xunto co formulario normalizado de solicitude (anexo IV), os concellos interesados deberán achegar a seguinte documentación:

a) Proxecto de obra, nos termos previstos no artigo 4.3.a) destas normas.

b) Certificación expedida pola persoa titular da secretaría da entidade local, acreditativa dos seguintes aspectos:

– Da designación legal do representante da entidade solicitante.

– Do acordo da entidade municipal relativo á participación neste plan de mellora de camiños.

– Da titularidade municipal dos camiños e da dispoñibilidade dos terreos necesarios para a normal execución das obras.

c) Certificación da persoa titular da secretaría ou da Intervención municipal acreditativa de que a entidade solicitante remitiu ao Consello de Contas as contas do último exercicio orzamentario a que legalmente está obrigada. Nesta certificación deberá quedar acreditado que a remisión se efectuou antes do vencemento do prazo de presentación da solicitude da axuda, polo que a data de sinatura do certificado implicará que a remisión das respectivas contas ao Consello de Contas se efectuou, en todo caso, nunha data anterior á data de emisión do certificado.

Sen prexuízo do disposto nos parágrafos anteriores, poderá requirirse ao solicitante que achegue cantos datos, documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios para tramitar e resolver o procedemento.

2. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente, utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal, de conformidade co disposto no artigo 28 da Lei 39/2015. As entidades solicitantes responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, Agader poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica.

No caso de que o proxecto de obra supere o tamaño límite establecido pola sede electrónica, os promotores poderán dividir o arquivo electrónico correspondente, xerando varios arquivos de menor tamaño, ou ben optar pola súa presentación de forma presencial dentro dos prazos previstos, en formato CD. Neste último caso, deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se dispón del.

3. Na sede electrónica da Xunta de Galicia publicarase a relación de formatos, protocolos e tamaño máximo admitido da documentación complementaria para cada procedemento.

4. Non será necesario que as persoas solicitantes presenten a documentación que xa conste en poder da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; neste caso, poderán acollerse ao establecido nos artigos 28.3 da Lei 39/2015 e 20.3 da LSG, sempre que se faga constar a data e o órgano ou a dependencia en que foron presentados ou, se é o caso, emitidos, e sempre que non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que corresponda. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á entidade solicitante ou representante a súa presentación ou, na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

Artigo 8. Comprobación de datos

1. Para tramitar este procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos, elaborados polas administracións públicas:

– NIF da persoa xurídica solicitante.

– DNI/NIE da persoa representante.

– Estar ao día nas obrigas tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributaria.

– Estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

– Estar ao día no pagamento coa Consellería de Facenda.

2. No caso de que os concellos interesados se opoñan a estas consultas, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado na solicitude de axuda e achegar os correspondentes documentos.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderáselles solicitar aos interesados que presenten os documentos correspondentes.

Artigo 9. Procedemento de xestión das axudas

1. Competen á Subdirección de Planificación e Dinamización do Medio Rural o estudo e a análise da documentación presentada xunto coa solicitude de axuda, sen prexuízo da necesaria coordinación coa Consellería do Medio Rural, que habilitará o persoal técnico necesario para prestar asesoramento, colaboración e asistencia técnica en todo o relacionado coas especificidades técnicas propias destas actuacións.

2. No suposto de defectos na solicitude presentada, requiriranse os concellos solicitantes para que emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos, nos termos previstos no artigo 68 da Lei 39/2015. Igual requirimento efectuarase no suposto de resultado negativo da consulta efectuada á Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT), á Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS) e á consellería competente en materia de facenda.

3. Os requirimentos de documentación practicaranse por medios electrónicos, nos termos previstos no artigo 10 destas normas reguladoras.

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa documentación presencialmente, requirirase para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

4. A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados para facilitar a realización de trámites administrativos despois da presentación das solicitudes de axuda. Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar durante a tramitación deste procedemento deberán ser realizados electronicamente.

5. O director xeral de Agader resolverá motivadamente, por delegación do Consello de Dirección de Agader, a concesión das axudas, de acordo coa proposta que formule a persoa titular da Subdirección de Planificación e Dinamización do Medio Rural.

O prazo límite para ditar resolución expresa e notificala será de catro meses, contado desde a finalización do prazo de presentación de solicitudes. Os concellos interesados poderán entender desestimada a súa solicitude por silencio administrativo se transcorrido o prazo anterior, non se lle notificou resolución expresa. A notificación practicarase por medios electrónicos.

Artigo 10. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. As notificacións electrónicas realizaranse mediante a plataforma de notificación electrónica de Galicia Notifica.gal, dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://notifica.xunta.gal). De acordo coa normativa vixente en materia de desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes, o sistema de notificación permitirá acreditar a data e a hora en que se produza a posta á disposición da persoa interesada do acto obxecto de notificación, así como a de acceso ao seu contido, momento a partir do cal a notificación se entenderá practicada para todos os efectos legais.

Sen prexuízo do anterior, o sistema remitirá aos concellos interesados avisos da posta á disposición das notificacións, mediante correo electrónico dirixido ás contas de correo que consten nas solicitudes para efectos de notificación. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. Se transcorren dez días naturais desde a posta á disposición dunha notificación electrónica sen que se acceda ao seu contido, entenderase que a notificación foi rexeitada e terase por efectuado o trámite seguíndose o procedemento, salvo que de oficio ou por instancia da persoa destinataria se comprobe a imposibilidade técnica ou material do acceso.

4. No suposto de imposibilidade de realizar a notificación por medios electrónicos, practicarase a notificación polos medios previstos no artigo 41 da Lei 39/2015.

Artigo 11. Execución das actuacións subvencionadas

1. Os concellos deberán licitar as obras de acordo cos procedementos establecidos no artigo 138.2 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público (en diante, LCSP); é dicir, que a adxudicación se realizará, ordinariamente, utilizando o procedemento aberto ou o procedemento restrinxido e, nos supostos enumerados nos artigos 170 e 171, poderá seguirse o procedemento negociado. Polo tanto, e independentemente da contía, non se admitirán os contratos menores.

Deberán tramitar un único procedemento de contratación, comprensivo de todas as actuacións de obra aprobadas por Agader. Non se admitirá a execución de obras a través de encomendas de xestión.

Os criterios de adxudicación que se prevexan nos pregos de cláusulas administrativas particulares deberán incluír, necesariamente, o criterio do prezo, cunha ponderación mínima do 50 % respecto do total.

Calquera modificación do proxecto de obra deberá ser comunicada a Agader e, en calquera caso, deberase tramitar un modificado do proxecto nos termos previstos no artigo 324 da LCSP.

2. Separadamente, todos os concellos deberán contratar o servizo de control de calidade das obras executadas, que constituirá un gasto elixible nos termos previstos no artigo 5.1.b) destas normas reguladoras. Este control deberá abarcar, cando menos, os seguintes aspectos:

– Control da calidade dos materiais empregados.

– Control da calidade dos métodos de execución.

– Control da calidade das obras rematadas.

O informe resultante do control de calidade, asinado pola persoa responsable do control, deberá incluír necesariamente as conclusións respecto da adecuación da obra executada ao proxecto aprobado.

Artigo 12. Xustificación dos investimentos

1. O prazo límite para executar e xustificar os investimentos correspondentes á anualidade 2017 será o 16 de outubro de 2017. O prazo final de xustificación será o 1 de setembro de 2018.

2. Nos prazos indicados, os concellos beneficiarios deberán presentar a solicitude de pagamento por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo VII) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Para estes efectos, a publicación no DOG do anexo VII ten carácter puramente informativo.

3. Xunto coa solicitude de pagamento, deberán presentar a seguinte documentación:

a) Certificación/s de obra asinada/s polo/a director/a de obra.

b) Certificación expedida pola secretaría da entidade local, relativa aos seguintes aspectos:

– Ao acordo de aprobación do proxecto técnico das obras por parte do órgano municipal competente.

– Á aprobación da/s correspondente/s certificación/s de obra por parte do órgano municipal competente.

c) Breve informe fotográfico que reflicta o curso da execución das obras, así como a colocación do cartel de obra necesario para dar cumprimento a obriga de publicidade, nos termos previstos no punto quinto do anexo III da Resolución do 18 de maio de 2017, para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018.

d) Facturas rexistradas no punto xeral de entrada de facturas electrónicas da Administración xeral do Estado (FACE) ou plataforma similar.

e) Certificación da secretaría do concello acreditativa do código de rexistro administrativo de presentación da factura no FACE ou plataforma similar.

f) Xustificante bancario do pagamento (transferencia bancaria ou certificación bancaria), que deberá identificar o número de factura obxecto de pagamento, o concepto facturado, a entidade que realiza o pagamento e o destinatario.

Os xustificantes de pagamento tramitados a través da banca electrónica deberán vir validados co selo da entidade bancaria correspondente.

g) Informe do/a técnico/a municipal competente, acreditativo do cumprimento da lexislación urbanística e sectorial, así como do planeamento en vigor, con indicación, de ser o caso, dos permisos e autorizacións necesarios para a execución do proxecto.

h) De ser o caso, permisos e autorizacións legalmente exixidos para levar a cabo as obras.

i) Certificación ou informe da persoa titular da secretaría ou da Intervención da entidade local ou, de ser o caso, do empregado/a público/a que, de acordo coa estrutura organizativa do concello, teña atribuída as competencias en materia de contratación pública, acreditativo de que o procedemento de contratación pública se tramitou nos termos previstos na normativa de contratación do sector público vixente, así como dos seguintes aspectos:

– Procedemento seguido para a contratación das obras subvencionadas.

– Criterios de valoración incluídos nos pregos de cláusulas administrativas particulares, con indicación da ponderación da cada un deles.

j) O informe co resultado do control de calidade das obras, co contido indicado no artigo 11.2 destas normas.

k) No suposto de concesión de anticipos, de ser o caso, a carta de pagamento de reintegro no suposto de remanentes non aplicados, así como dos xuros derivados destes.

l) Relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financiarán a actividade subvencionada, con indicación do seu importe e procedencia, nos termos establecidos na solicitude de pagamento (anexo VII).

4. Agader realizará unha visita in situ para comprobar o remate da obra obxecto da solicitude de pagamento. Os gastos xustificados deben coincidir coa certificación de fin de obra achegada.

Artigo 13. Réxime de pagamentos

Con cargo á anualidade 2017, tramitarase un pagamento á conta, como máximo, polo importe orzamentado na correspondente anualidade. De ser o caso, os concellos poderán solicitar un pagamento anticipado, como financiamento necesario para poder levar a cabo as actuacións inherentes á subvención. A solicitude do anticipo farase utilizando o modelo normalizado, que se xunta á Resolución do 18 de maio de 2017 como anexo V.

O réxime de pagamentos á conta e pagamentos anticipados será o establecido no artigo 31.6 da LSG, e nos artigos 62 e 63 do Decreto 11/2009.

Na anualidade 2018 non se concederán pagamentos á conta nin pagamentos anticipados, de xeito que se practicará unicamente a liquidación do expediente mediante o pagamento final.

Os concellos beneficiarios están exentos da constitución de garantías, en virtude do disposto no artigo 65.4.c) do Decreto 11/2009.

Artigo 14. Remisión normativa

Para todo o non disposto nestas normas de xestión, observarase o disposto na seguinte normativa:

– Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

– Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

– Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas.

– Decreto 166/2015, do 13 de novembro, polo que se aproba a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural.

– Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

– Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

– Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.

– Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

ANEXO II

Asignacións máximas por concello

A distribución do importe máximo vinculado a esta convocatoria de axudas entre todos os concellos de Galicia realizouse de acordo cos seguintes criterios, consensuados previamente coa Federación Galega de Municipios e Provincias:

Asignación total: 15.998.687 €.

Este orzamento distribúese do seguinte xeito:

Asignación fixa por concello: 15.000 €.

Asignación por habitante (*): 10 €.

(*) Habitantes: máximo por concello: 25.000 €.

(*) Habitantes: mínimo por concello: 12.500 €.

Asignación por entidade de poboación: 70 €.

Esta asignación corrixirase cos seguintes coeficientes:

Superficie do concello, S < 50 km2

Decrecemento 10 %

Superficie do concello, 50 < S < 100 km2

Sen variación

Superficie do concello, 100 < S < 200 km2

Incremento 10 %

Superficie do concello, S > 200 km2

Incremento 20 %

Agrariedade, A < 90 %

Decrecemento 10 %

Agrariedade, 90 % < A < 110 %

Sen variación

Agrariedade, A > 110 %

Incremento 10 %

Grao de despoboamento > 20 %

Incremento 10 %

Grao de envellecemento > 33 %

Incremento 10 %

Despoboamento: evolución demográfica. Prímanse os concellos con demografía negativa (habitantes 2009-habitantes 2016)/habitantes 2016.

Envellecemento: distribución en función da porcentaxe de maiores de 65 anos. Prímanse os máis envellecidos (datos 2016).

O coeficiente de agrariedade calcúlase do seguinte xeito:

A = 0,14S + 0,65 Ex + 0,60Eb + 0,10 Rea + 0,05M.

S = % superficie total explotacións/superficie total concello.

Ex = % explotacións con SAU/poboación rural.

Eb = % explotacións bovino/poboación rural.

Rea = traballadores afiliados Rea/poboación rural.

M = maquinaria en propiedade/poboación rural.

Datos utilizados:

Entidades singulares de poboación: IGE 2011.

Superficie dos concellos: IGE 2011.

Poboación total concellos: IGE 2016.

Despoboamento: IGE 2009 e 2016.

Envellecemento: IGE 2016.

En aplicación do Acordo do Consello da Xunta do 28 de febreiro de 2013, polo que se aproban os criterios aplicables ás axudas e subvencións destinadas ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para primar proxectos de xestión compartida e incentivar procesos de fusión municipal, a asignación resultante, logo da aplicación dos criterios de repartición, para os concellos resultantes dun proceso de fusión municipal, incrementarase nun 50 %.

Logo da aplicación dos referidos criterios, os importes máximos para cada concello son os que a continuación se refiren:

Código

Concello

Asignación

Anualidade 2017

Anualidade 2018

15001

Abegondo

54.164 €

27.082,00 €

27.082,00 €

15002

Ames

43.182 €

21.591,00 €

21.591,00 €

15003

Aranga

59.389 €

29.694,50 €

29.694,50 €

15004

Ares

34.498 €

17.249,00 €

17.249,00 €

15005

Arteixo

43.119 €

21.559,50 €

21.559,50 €

15006

Arzúa

69.236 €

34.618,00 €

34.618,00 €

15007

Baña, A

62.837 €

31.418,50 €

31.418,50 €

15008

Bergondo

36.709 €

18.354,50 €

18.354,50 €

15009

Betanzos

34.725 €

17.362,50 €

17.362,50 €

15010

Boimorto

58.777 €

29.388,50 €

29.388,50 €

15011

Boiro

43.056 €

21.528,00 €

21.528,00 €

15012

Boqueixón

47.311 €

23.655,50 €

23.655,50 €

15013

Brión

52.162 €

26.081,00 €

26.081,00 €

15014

Cabana de Bergantiños

66.750 €

33.375,00 €

33.375,00 €

15015

Cabanas

35.632 €

17.816,00 €

17.816,00 €

15016

Camariñas

41.402 €

20.701,00 €

20.701,00 €

15017

Cambre

38.807 €

19.403,50 €

19.403,50 €

15018

Capela, A

38.236 €

19.118,00 €

19.118,00 €

15019

Carballo

73.641 €

36.820,50 €

36.820,50 €

15020

Carnota

47.448 €

23.724,00 €

23.724,00 €

15021

Carral

43.499 €

21.749,50 €

21.749,50 €

15022

Cedeira

56.320 €

28.160,00 €

28.160,00 €

15023

Cee

42.996 €

21.498,00 €

21.498,00 €

15024

Cerceda

58.085 €

29.042,50 €

29.042,50 €

15025

Cerdido

45.267 €

22.633,50 €

22.633,50 €

15902

Oza-Cesuras

122.206 €

61.103,00 €

61.103,00 €

15027

Coirós

31.238 €

15.619,00 €

15.619,00 €

15028

Corcubión

28.111 €

14.055,50 €

14.055,50 €

15029

Coristanco

73.015 €

36.507,50 €

36.507,50 €

15030

Coruña, A

38.384 €

19.192,00 €

19.192,00 €

15031

Culleredo

43.204 €

21.602,00 €

21.602,00 €

15032

Curtis

66.470 €

33.235,00 €

33.235,00 €

15033

Dodro

37.262 €

18.631,00 €

18.631,00 €

15034

Dumbría

65.943 €

32.971,50 €

32.971,50 €

15035

Fene

44.060 €

22.030,00 €

22.030,00 €

15036

Ferrol

43.619 €

21.809,50 €

21.809,50 €

15037

Fisterra

37.137 €

18.568,50 €

18.568,50 €

15038

Frades

59.456 €

29.728,00 €

29.728,00 €

15039

Irixoa

49.274 €

24.637,00 €

24.637,00 €

15040

Laxe

46.533 €

23.266,50 €

23.266,50 €

15041

Laracha, A

76.346 €

38.173,00 €

38.173,00 €

15042

Lousame

54.753 €

27.376,50 €

27.376,50 €

15043

Malpica

53.651 €

26.825,50 €

26.825,50 €

15044

Mañón

48.182 €

24.091,00 €

24.091,00 €

15045

Mazaricos

68.403 €

34.201,50 €

34.201,50 €

15046

Melide

70.849 €

35.424,50 €

35.424,50 €

15047

Mesía

74.552 €

37.276,00 €

37.276,00 €

15048

Miño

39.008 €

19.504,00 €

19.504,00 €

15049

Moeche

43.256 €

21.628,00 €

21.628,00 €

15050

Monfero

71.097 €

35.548,50 €

35.548,50 €

15051

Mugardos

36.576 €

18.288,00 €

18.288,00 €

15052

Muxía

69.018 €

34.509,00 €

34.509,00 €

15053

Muros

43.827 €

21.913,50 €

21.913,50 €

15054

Narón

52.282 €

26.141,00 €

26.141,00 €

15055

Neda

41.129 €

20.564,50 €

20.564,50 €

15056

Negreira

61.532 €

30.766,00 €

30.766,00 €

15057

Noia

42.251 €

21.125,50 €

21.125,50 €

15058

Oleiros

41.004 €

20.502,00 €

20.502,00 €

15059

Ordes

74.203 €

37.101,50 €

37.101,50 €

15060

Oroso

51.873 €

25.936,50 €

25.936,50 €

15061

Ortigueira

99.665 €

49.832,50 €

49.832,50 €

15062

Outes

61.359 €

30.679,50 €

30.679,50 €

15064

Paderne

47.535 €

23.767,50 €

23.767,50 €

15065

Padrón

40.318 €

20.159,00 €

20.159,00 €

15066

Pino, O

60.880 €

30.440,00 €

30.440,00 €

15067

Pobra do Caramiñal, A

41.939 €

20.969,50 €

20.969,50 €

15068

Ponteceso

54.583 €

27.291,50 €

27.291,50 €

15069

Pontedeume

40.380 €

20.190,00 €

20.190,00 €

15070

Pontes de García Rodríguez, As

68.559 €

34.279,50 €

34.279,50 €

15071

Porto do Son

49.718 €

24.859,00 €

24.859,00 €

15072

Rianxo

45.768 €

22.884,00 €

22.884,00 €

15073

Ribeira

44.867 €

22.433,50 €

22.433,50 €

15074

Rois

57.717 €

28.858,50 €

28.858,50 €

15075

Sada

39.881 €

19.940,50 €

19.940,50 €

15076

San Sadurniño

64.070 €

32.035,00 €

32.035,00 €

15077

Santa Comba

71.801 €

35.900,50 €

35.900,50 €

15078

Santiago de Compostela

66.979 €

33.489,50 €

33.489,50 €

15079

Santiso

51.536 €

25.768,00 €

25.768,00 €

15080

Sobrado

66.016 €

33.008,00 €

33.008,00 €

15081

Somozas, As

50.578 €

25.289,00 €

25.289,00 €

15082

Teo

49.233 €

24.616,50 €

24.616,50 €

15083

Toques

44.988 €

22.494,00 €

22.494,00 €

15084

Tordoia

65.123 €

32.561,50 €

32.561,50 €

15085

Touro

72.810 €

36.405,00 €

36.405,00 €

15086

Trazo

59.948 €

29.974,00 €

29.974,00 €

15087

Valdoviño

53.876 €

26.938,00 €

26.938,00 €

15088

Val do Dubra

68.710 €

34.355,00 €

34.355,00 €

15089

Vedra

54.087 €

27.043,50 €

27.043,50 €

15090

Vilasantar

46.439 €

23.219,50 €

23.219,50 €

15091

Vilarmaior

37.222 €

18.611,00 €

18.611,00 €

15092

Vimianzo

63.209 €

31.604,50 €

31.604,50 €

15093

Zas

68.608 €

34.304,00 €

34.304,00 €

15901

Cariño

44.281 €

22.140,50 €

22.140,50 €

27001

Abadín

78.754 €

39.377,00 €

39.377,00 €

27002

Alfoz

58.418 €

29.209,00 €

29.209,00 €

27003

Antas de Ulla

63.176 €

31.588,00 €

31.588,00 €

27004

Baleira

53.674 €

26.837,00 €

26.837,00 €

27005

Barreiros

56.192 €

28.096,00 €

28.096,00 €

27006

Becerreá

70.350 €

35.175,00 €

35.175,00 €

27007

Begonte

62.837 €

31.418,50 €

31.418,50 €

27008

Bóveda

45.733 €

22.866,50 €

22.866,50 €

27009

Carballedo

75.020 €

37.510,00 €

37.510,00 €

27010

Castro de Rei

76.439 €

38.219,50 €

38.219,50 €

27011

Castroverde

70.555 €

35.277,50 €

35.277,50 €

27012

Cervantes

62.674 €

31.337,00 €

31.337,00 €

27013

Cervo

44.105 €

22.052,50 €

22.052,50 €

27014

Corgo, O

69.358 €

34.679,00 €

34.679,00 €

27015

Cospeito

79.984 €

39.992,00 €

39.992,00 €

27016

Chantada

78.862 €

39.431,00 €

39.431,00 €

27017

Folgoso do Courel

45.080 €

22.540,00 €

22.540,00 €

27018

Fonsagrada, A

94.970 €

47.485,00 €

47.485,00 €

27019

Foz

48.134 €

24.067,00 €

24.067,00 €

27020

Friol

97.765 €

48.882,50 €

48.882,50 €

27021

Xermade

64.460 €

32.230,00 €

32.230,00 €

27022

Guitiriz

89.588 €

44.794,00 €

44.794,00 €

27023

Guntín

74.040 €

37.020,00 €

37.020,00 €

27024

Incio, O

60.248 €

30.124,00 €

30.124,00 €

27025

Xove

50.160 €

25.080,00 €

25.080,00 €

27026

Láncara

67.216 €

33.608,00 €

33.608,00 €

27027

Lourenzá

58.324 €

29.162,00 €

29.162,00 €

27028

Lugo

95.077 €

47.538,50 €

47.538,50 €

27029

Meira

38.333 €

19.166,50 €

19.166,50 €

27030

Mondoñedo

69.120 €

34.560,00 €

34.560,00 €

27031

Monforte de Lemos

73.737 €

36.868,50 €

36.868,50 €

27032

Monterroso

63.955 €

31.977,50 €

31.977,50 €

27033

Muras

54.118 €

27.059,00 €

27.059,00 €

27034

Navia de Suarna

50.297 €

25.148,50 €

25.148,50 €

27035

Negueira de Muñiz

35.816 €

17.908,00 €

17.908,00 €

27037

Nogais, As

41.634 €

20.817,00 €

20.817,00 €

27038

Ourol

63.732 €

31.866,00 €

31.866,00 €

27039

Outeiro de Rei

68.427 €

34.213,50 €

34.213,50 €

27040

Palas de Rei

81.005 €

40.502,50 €

40.502,50 €

27041

Pantón

79.266 €

39.633,00 €

39.633,00 €

27042

Paradela

58.218 €

29.109,00 €

29.109,00 €

27043

Páramo, O

44.068 €

22.034,00 €

22.034,00 €

27044

Pastoriza, A

69.638 €

34.819,00 €

34.819,00 €

27045

Pedrafita do Cebreiro

45.695 €

22.847,50 €

22.847,50 €

27046

Pol

58.169 €

29.084,50 €

29.084,50 €

27047

Pobra do Brollón, A

51.390 €

25.695,00 €

25.695,00 €

27048

Pontenova, A

58.178 €

29.089,00 €

29.089,00 €

27049

Portomarín

49.713 €

24.856,50 €

24.856,50 €

27050

Quiroga

57.416 €

28.708,00 €

28.708,00 €

27051

Ribadeo

59.236 €

29.618,00 €

29.618,00 €

27052

Ribas de Sil

30.344 €

15.172,00 €

15.172,00 €

27053

Ribeira de Piquín

36.494 €

18.247,00 €

18.247,00 €

27054

Riotorto

39.567 €

19.783,50 €

19.783,50 €

27055

Samos

48.834 €

24.417,00 €

24.417,00 €

27056

Rábade

29.677 €

14.838,50 €

14.838,50 €

27057

Sarria

85.518 €

42.759,00 €

42.759,00 €

27058

Saviñao, O

77.371 €

38.685,50 €

38.685,50 €

27059

Sober

70.862 €

35.431,00 €

35.431,00 €

27060

Taboada

70.383 €

35.191,50 €

35.191,50 €

27061

Trabada

47.969 €

23.984,50 €

23.984,50 €

27062

Triacastela

35.731 €

17.865,50 €

17.865,50 €

27063

Valadouro, O

63.755 €

31.877,50 €

31.877,50 €

27064

Vicedo, O

45.331 €

22.665,50 €

22.665,50 €

27065

Vilalba

111.746 €

55.873,00 €

55.873,00 €

27066

Viveiro

66.196 €

33.098,00 €

33.098,00 €

27901

Baralla

68.813 €

34.406,50 €

34.406,50 €

27902

Burela

35.702 €

17.851,00 €

17.851,00 €

32001

Allariz

45.560 €

22.780,00 €

22.780,00 €

32002

Amoeiro

39.224 €

19.612,00 €

19.612,00 €

32003

Arnoia, A

28.325 €

14.162,50 €

14.162,50 €

32004

Avión

39.879 €

19.939,50 €

19.939,50 €

32005

Baltar

34.546 €

17.273,00 €

17.273,00 €

32006

Bande

42.314 €

21.157,00 €

21.157,00 €

32007

Baños de Molgas

46.279 €

23.139,50 €

23.139,50 €

32008

Barbadás

40.782 €

20.391,00 €

20.391,00 €

32009

Barco de Valdeorras, O

46.076 €

23.038,00 €

23.038,00 €

32010

Beade

30.100 €

15.050,00 €

15.050,00 €

32011

Beariz

31.320 €

15.660,00 €

15.660,00 €

32012

Blancos, Os

31.472 €

15.736,00 €

15.736,00 €

32013

Boborás

53.724 €

26.862,00 €

26.862,00 €

32014

Bola, A

35.578 €

17.789,00 €

17.789,00 €

32015

Bolo, O

35.647 €

17.823,50 €

17.823,50 €

32016

Calvos de Randín

34.800 €

17.400,00 €

17.400,00 €

32017

Carballeda de Valdeorras

39.335 €

19.667,50 €

19.667,50 €

32018

Carballeda de Avia

29.677 €

14.838,50 €

14.838,50 €

32019

Carballiño, O

45.768 €

22.884,00 €

22.884,00 €

32020

Cartelle

42.996 €

21.498,00 €

21.498,00 €

32021

Castrelo do Val

38.093 €

19.046,50 €

19.046,50 €

32022

Castrelo de Miño

35.839 €

17.919,50 €

17.919,50 €

32023

Castro Caldelas

42.084 €

21.042,00 €

21.042,00 €

32024

Celanova

48.817 €

24.408,50 €

24.408,50 €

32025

Cenlle

32.006 €

16.003,00 €

16.003,00 €

32026

Coles

40.630 €

20.315,00 €

20.315,00 €

32027

Cortegada

27.060 €

13.530,00 €

13.530,00 €

32028

Cualedro

45.680 €

22.840,00 €

22.840,00 €

32029

Chandrexa de Queixa

43.850 €

21.925,00 €

21.925,00 €

32030

Entrimo

28.334 €

14.167,00 €

14.167,00 €

32031

Esgos

29.560 €

14.780,00 €

14.780,00 €

32032

Xinzo de Limia

62.049 €

31.024,50 €

31.024,50 €

32033

Gomesende

28.744 €

14.372,00 €

14.372,00 €

32034

Gudiña, A

32.202 €

16.101,00 €

16.101,00 €

32035

Irixo, O

50.232 €

25.116,00 €

25.116,00 €

32036

Xunqueira de Ambía

43.045 €

21.522,50 €

21.522,50 €

32037

Xunqueira de Espadanedo

31.472 €

15.736,00 €

15.736,00 €

32038

Larouco

30.329 €

15.164,50 €

15.164,50 €

32039

Laza

40.102 €

20.051,00 €

20.051,00 €

32040

Leiro

30.303 €

15.151,50 €

15.151,50 €

32041

Lobeira

35.477 €

17.738,50 €

17.738,50 €

32042

Lobios

39.879 €

19.939,50 €

19.939,50 €

32043

Maceda

58.644 €

29.322,00 €

29.322,00 €

32044

Manzaneda

39.304 €

19.652,00 €

19.652,00 €

32045

Maside

43.869 €

21.934,50 €

21.934,50 €

32046

Melón

35.756 €

17.878,00 €

17.878,00 €

32047

Merca, A

41.284 €

20.642,00 €

20.642,00 €

32048

Mezquita, A

37.534 €

18.767,00 €

18.767,00 €

32049

Montederramo

48.872 €

24.436,00 €

24.436,00 €

32050

Monterrei

54.824 €

27.412,00 €

27.412,00 €

32051

Muíños

48.359 €

24.179,50 €

24.179,50 €

32052

Nogueira de Ramuín

40.313 €

20.156,50 €

20.156,50 €

32053

Oímbra

41.914 €

20.957,00 €

20.957,00 €

32054

Ourense

49.510 €

24.755,00 €

24.755,00 €

32055

Paderne de Allariz

32.145 €

16.072,50 €

16.072,50 €

32056

Padrenda

36.086 €

18.043,00 €

18.043,00 €

32057

Parada de Sil

40.702 €

20.351,00 €

20.351,00 €

32058

Pereiro de Aguiar, O

43.897 €

21.948,50 €

21.948,50 €

32059

Peroxa, A

57.539 €

28.769,50 €

28.769,50 €

32060

Petín

27.845 €

13.922,50 €

13.922,50 €

32061

Piñor

42.100 €

21.050,00 €

21.050,00 €

32062

Porqueira

35.458 €

17.729,00 €

17.729,00 €

32063

Pobra de Trives, A

51.084 €

25.542,00 €

25.542,00 €

32064

Pontedeva

27.570 €

13.785,00 €

13.785,00 €

32065

Punxín

29.304 €

14.652,00 €

14.652,00 €

32066

Quintela de Leirado

32.234 €

16.117,00 €

16.117,00 €

32067

Rairiz de Veiga

38.829 €

19.414,50 €

19.414,50 €

32068

Ramirás

36.274 €

18.137,00 €

18.137,00 €

32069

Ribadavia

36.638 €

18.319,00 €

18.319,00 €

32070

San Xoán de Río

38.272 €

19.136,00 €

19.136,00 €

32071

Riós

49.648 €

24.824,00 €

24.824,00 €

32072

Rúa, A

35.889 €

17.944,50 €

17.944,50 €

32073

Rubiá

45.006 €

22.503,00 €

22.503,00 €

32074

San Amaro

38.812 €

19.406,00 €

19.406,00 €

32075

San Cibrao das Viñas

38.135 €

19.067,50 €

19.067,50 €

32076

San Cristovo de Cea

53.301 €

26.650,50 €

26.650,50 €

32077

Sandiás

38.759 €

19.379,50 €

19.379,50 €

32078

Sarreaus

38.772 €

19.386,00 €

19.386,00 €

32079

Taboadela

31.971 €

15.985,50 €

15.985,50 €

32080

Teixeira, A

31.853 €

15.926,50 €

15.926,50 €

32081

Toén

44.322 €

22.161,00 €

22.161,00 €

32082

Trasmiras

36.361 €

18.180,50 €

18.180,50 €

32083

Veiga, A

47.277 €

23.638,50 €

23.638,50 €

32084

Verea

40.329 €

20.164,50 €

20.164,50 €

32085

Verín

40.847 €

20.423,50 €

20.423,50 €

32086

Viana do Bolo

69.702 €

34.851,00 €

34.851,00 €

32087

Vilamarín

44.000 €

22.000,00 €

22.000,00 €

32088

Vilamartín de Valdeorras

33.690 €

16.845,00 €

16.845,00 €

32089

Vilar de Barrio

44.113 €

22.056,50 €

22.056,50 €

32090

Vilar de Santos

30.862 €

15.431,00 €

15.431,00 €

32091

Vilardevós

49.766 €

24.883,00 €

24.883,00 €

32092

Vilariño de Conso

45.824 €

22.912,00 €

22.912,00 €

36001

Arbo

44.247 €

22.123,50 €

22.123,50 €

36002

Barro

41.742 €

20.871,00 €

20.871,00 €

36003

Baiona

38.509 €

19.254,50 €

19.254,50 €

36004

Bueu

47.676 €

23.838,00 €

23.838,00 €

36005

Caldas de Reis

49.125 €

24.562,50 €

24.562,50 €

36006

Cambados

43.046 €

21.523,00 €

21.523,00 €

36007

Campo Lameiro

39.552 €

19.776,00 €

19.776,00 €

36008

Cangas

52.025 €

26.012,50 €

26.012,50 €

36009

Cañiza, A

77.744 €

38.872,00 €

38.872,00 €

36010

Catoira

41.194 €

20.597,00 €

20.597,00 €

36011

Cerdedo-Cotobade

103.930 €

51.965,00 €

51.965,00 €

36013

Covelo

68.403 €

34.201,50 €

34.201,50 €

36014

Crecente

45.095 €

22.547,50 €

22.547,50 €

36015

Cuntis

54.753 €

27.376,50 €

27.376,50 €

36016

Dozón

41.727 €

20.863,50 €

20.863,50 €

36017

Estrada, A

123.815 €

61.907,50 €

61.907,50 €

36018

Forcarei

69.325 €

34.662,50 €

34.662,50 €

36019

Fornelos de Montes

37.200 €

18.600,00 €

18.600,00 €

36020

Agolada

72.810 €

36.405,00 €

36.405,00 €

36021

Gondomar

50.480 €

25.240,00 €

25.240,00 €

36022

Grove, O

41.399 €

20.699,50 €

20.699,50 €

36023

Guarda, A

41.674 €

20.837,00 €

20.837,00 €

36024

Lalín

101.342 €

50.671,00 €

50.671,00 €

36025

Lama, A

57.727 €

28.863,50 €

28.863,50 €

36026

Marín

40.567 €

20.283,50 €

20.283,50 €

36027

Meaño

43.252 €

21.626,00 €

21.626,00 €

36028

Meis

56.447 €

28.223,50 €

28.223,50 €

36029

Moaña

45.999 €

22.999,50 €

22.999,50 €

36030

Mondariz

48.515 €

24.257,50 €

24.257,50 €

36031

Mondariz-Balneario

24.690 €

12.345,00 €

12.345,00 €

36032

Moraña

40.255 €

20.127,50 €

20.127,50 €

36033

Mos

44.936 €

22.468,00 €

22.468,00 €

36034

Neves, As

52.698 €

26.349,00 €

26.349,00 €

36035

Nigrán

45.653 €

22.826,50 €

22.826,50 €

36036

Oia

45.923 €

22.961,50 €

22.961,50 €

36037

Pazos de Borbén

41.194 €

20.597,00 €

20.597,00 €

36038

Pontevedra

64.100 €

32.050,00 €

32.050,00 €

36039

Porriño, O

54.232 €

27.116,00 €

27.116,00 €

36040

Portas

47.753 €

23.876,50 €

23.876,50 €

36041

Poio

43.732 €

21.866,00 €

21.866,00 €

36042

Ponteareas

63.151 €

31.575,50 €

31.575,50 €

36043

Ponte Caldelas

42.164 €

21.082,00 €

21.082,00 €

36044

Pontecesures

40.096 €

20.048,00 €

20.048,00 €

36045

Redondela

49.430 €

24.715,00 €

24.715,00 €

36046

Ribadumia

45.923 €

22.961,50 €

22.961,50 €

36047

Rodeiro

73.527 €

36.763,50 €

36.763,50 €

36048

Rosal, O

38.509 €

19.254,50 €

19.254,50 €

36049

Salceda de Caselas

45.584 €

22.792,00 €

22.792,00 €

36050

Salvaterra de Miño

53.391 €

26.695,50 €

26.695,50 €

36051

Sanxenxo

47.094 €

23.547,00 €

23.547,00 €

36052

Silleda

83.981 €

41.990,50 €

41.990,50 €

36053

Soutomaior

36.700 €

18.350,00 €

18.350,00 €

36054

Tomiño

59.152 €

29.576,00 €

29.576,00 €

36055

Tui

50.203 €

25.101,50 €

25.101,50 €

36056

Valga

43.183 €

21.591,50 €

21.591,50 €

36057

Vigo

73.827 €

36.913,50 €

36.913,50 €

36058

Vilaboa

43.458 €

21.729,00 €

21.729,00 €

36059

Vila de Cruces

66.377 €

33.188,50 €

33.188,50 €

36060

Vilagarcía de Arousa

47.848 €

23.924,00 €

23.924,00 €

36061

Vilanova de Arousa

39.569 €

19.784,50 €

19.784,50 €

36901

Illa de Arousa, A

40.164 €

20.082,00 €

20.082,00 €

 

TOTAL

15.998.687 €

7.999.343,50 €

7.999.343,50 €

ANEXO III

Modelo de resolución de concesión de axuda

Resolución do director xeral de Agader, do... de... de 2017, pola que se concede ao Concello de... unha axuda ao abeiro do Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018.

O 18 de maio de 2017 o director xeral de Agader aprobou a Resolución para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018.

Dentro do ámbito competencial de Agader, o citado plan constitúe o instrumento específico de planificación e xustificación das actuacións dirixidas a fomentar os investimentos en infraestruturas viarias de titularidade municipal, a través de axudas instrumentadas segundo o procedemento de concesión previsto no artigo 26 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en relación co artigo 40 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da citada lei (procedemento de concesión directa das axudas a través de resolución).

A citada axuda concédese en réxime de concesión directa, ao abeiro do artigo 26 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (en diante, LSG), en relación co artigo 40 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, e fundamentada en razóns de interese público que redundan en beneficio de todos os concellos de Galicia, co obxectivo último de xerar cohesión social e territorial, mellorar as condicións de vida e traballo no medio rural e contribuír ao aumento da competitividade agraria e forestal.

Para o financiamento do citado plan está prevista unha dotación orzamentaria de 15.998.687 €, con cargo á conta orzamentaria dos orzamentos da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 2017-13-A1-712A-760.0 (código de proxecto 2016-00008), distribuída entre todos os concellos de Galicia con base nuns criterios obxectivos, públicos e previamente consensuados coa Federación Galega de Municipios e Provincias.

Mediante o Acordo do 18 de maio de 2017 o Consello da Xunta de Galicia autorizou a Agader a concesión directa das axudas tramitadas ao abeiro do Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018.

De acordo co anterior, e logo da instrución do procedemento nos termos previstos no plan, e por proposta da Subdirección de Planificación e Dinamización do Medio Rural, o director xeral de Agader, no exercicio das competencias delegadas polo Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 11 de xullo de 2013 (Resolución do 24 de xullo de 2013, pola que se fai pública a delegación de competencias na Presidencia e na Dirección Xeral de Agader, DOG núm. 148, do 5 de agosto de 2013),

RESOLVE:

Primeiro. Concederlle ao Concello de... unha axuda por importe de... €, ao abeiro do Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018, coa seguinte distribución por anualidades:

2017

2018

Aplicación orzamentaria 2017-13-A1-712A-760.0           (cód. proxecto 2016-00008)

A citada axuda concédese en réxime de concesión directa, con fundamento no artigo 26 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (en diante, LSG), en relación co artigo 40 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento.

Segundo. O procedemento de xestión das subvencións, así como o réxime de xustificación dos investimentos subvencionables é o referido na Resolución do 18 de maio de 2017 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018.

Terceiro. O prazo límite para executar e xustificar os investimentos correspondentes á anualidade 2017 será o 16 de outubro de 2017. O feito de non xustificar correctamente esta anualidade suporá a perda parcial do dereito ao cobramento da axuda polo importe non xustificado.

O prazo final de xustificación será o 1 de setembro de 2018.

A xustificación documental dos investimentos realizarase nos termos previstos no artigo 12 do anexo I da Resolución do 18 de maio de 2017, para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018.

Cuarto. O réxime de pagamentos será o establecido no artigo 13 do anexo I da Resolución do 18 de maio de 2017, para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018.

Quinto. Con carácter xeral, son obrigas dos beneficiarios as establecidas no artigo 11 da LSG e, en particular:

a) As obras incluídas neste plan deberán ter unha garantía de mantemento de, cando menos, 5 anos contados desde a data de pagamento final da axuda, e serán por conta do concello os custos necesarios para a súa conservación. O concello debe asumir todas e cantas responsabilidades dimanen das posibles irregularidades ou ilegalidades causadas por mor da execución das obras, nos termos previstos no Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público (en diante, LCSP).

b) Publicitar a concesión da axuda mediante a colocación dun panel, con información acerca da operación, que deberá estar visible durante a execución das obras e durante o período de garantía previsto na LCSP. Agader facilitará a través da páxina web o modelo correspondente.

c) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, polo menos, durante o período de permanencia dos investimentos.

d) Comunicar a Agader a solicitude, concesión ou pagamento de calquera outra axuda que, independentemente da orixe dos fondos financiadores, estea destinada a financiar o mesmo proxecto de investimento.

e) O expediente de contratación deberá estar dispoñible no concello para a súa comprobación e deberá remitirse copia a Agader no caso de que así se requira.

f) Así mesmo, deberá estar suxeito ás actuacións de control que poida realizar Agader, na súa condición de entidade xestora das axudas, ás funcións de intervención e de control financeiro que corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, nos termos que establecen a Lei 9/2007 e o Decreto 11/2009, e ás actuacións de comprobación que corresponden ao Tribunal de Contas e ao Consello de Contas.

g) As entidades beneficiarias destas subvencións deberán cumprir coas obrigas de información referidas no título I da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. As consecuencias do incumprimento desta obriga son as referidas no artigo 4.4 do citado texto legal.

h) O concello debe asumir todas cantas responsabilidades dimanen das posibles irregularidades ou ilegalidades causadas por mor da execución das obras, nos termos previstos na LCSP.

i) No suposto de que un concello renuncie á subvención concedida, deberá comunicalo a Agader, utilizando o modelo normalizado que se xunta á Resolución do 18 de maio de 2017 como anexo VI.

Sexto. Estas axudas son compatibles con calquera outra subvención, axuda, ingreso ou recurso para a mesma finalidade, procedente de calquera Administración ou entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais, sempre que o importe acumulado das axudas non supere o custo total da actividade subvencionada.

Para estes efectos, os concellos interesados deberán comunicar a Agader outras axudas solicitadas, concedidas e/ou pagadas para o mesmo proxecto, nos termos previstos na solicitude de axuda (anexo IV) e na solicitude de pagamento (anexo VII).

Sétimo. Procederá o reintegro das contías percibidas indebidamente e a exixencia dos xuros de demora nos supostos previstos no artigo 33.1 da LSG. O procedemento de reintegro tramitarase nos termos previstos no artigo 77 do Decreto 11/2009.

Os beneficiarios das axudas, de ser o caso, estarán suxeitos ao réxime sancionador previsto no título IV da LSG, desenvolvido no título VI do RLSG.

Oitavo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición ante o Consello de Dirección de Agader, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses, nos termos previstos na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisidición contencioso-administrativa.

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file