Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 109 Venres, 9 de xuño de 2017 Páx. 28160

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, establece no artigo 3.5 que un dos fins do Sistema nacional de cualificacións e formación profesional é avaliar e acreditar oficialmente a cualificación profesional, calquera que fose a súa forma de adquisición, e no seu artigo 4 establece que un dos seus instrumentos é o procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación e rexistro das cualificacións profesionais.

O Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo (BOE do 25 de agosto), de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral, desenvolve o establecido no artigo 8.4 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, e establece o procedemento e os requisitos para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, así como os seus efectos.

No seu artigo 22.1 establece que as administracións responsables do procedemento de avaliación e acreditación das competencias profesionais, no seu ámbito territorial correspondente, terán entre as súas funcións habilitar os asesores e avaliadores e manter un rexistro destes.

No mesmo artigo establécese que a Administración xeral do Estado e as administracións competentes das correspondentes comunidades autónomas habilitarán as persoas necesarias para garantir o desenvolvemento das funcións de asesoramento e avaliación que deberán cumprir, en todo caso, os requisitos establecidos no artigo 25.1.

Para a implantación do procedemento en Galicia, o Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación e Ordenación Universitaria, atribúelle á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa as competencias para a promoción e o desenvolvemento do recoñecemento de competencias profesionais nas diferentes familias profesionais que compoñen o Catálogo nacional de cualificacións profesionais. Así mesmo, indica que será a Subdirección Xeral de Formación Profesional a quen lle corresponde a organización e coordinación do sistema de recoñecemento, avaliación e acreditación de competencias profesionais.

Mediante Resolución do 26 de abril de 2017 convocouse o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, para determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, en desenvolvemento do acordo de colaboración subscrito entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería do Medio Rural.

O artigo 2 da devandita orde establece que a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa será a encargada da organización e o desenvolvemento do proceso de acreditación de competencias adquiridas pola experiencia laboral e por vías non formais de formación, a través da Subdirección Xeral de Orientación Profesional e Relación con Empresas.

Segundo a autorización establecida na disposición derradeira primeira da mesma orde, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Habilitar as persoas incluídas no anexo desta resolución para desenvolver as funcións de asesoramento e/ou avaliación, en determinadas unidades de competencia ou familia profesional do Catálogo nacional de cualificacións profesionais de conformidade co Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo (BOE do 25 de agosto), de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral e incorporalas ao correspondente rexistro.

Santiago de Compostela, 1 de xuño de 2017

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO

Familia profesional

Apelidos e nome

DNI

Tratamento

Código habilitación

Agraria

Álvarez Barbeito Ramón

34590308X

Asesor

ASDAGA0744

Avaliador

AVDAGA0746

Álvarez García Paula

71504563R

Asesora

ASDAGA0745

Avaliadora

AVDAGA0747

Buide Pollán Sara María

33314591B

Asesora

ASDAGA0746

Avaliadora

AVDAGA0748

Carballeira Mon Araceli

33332797R

Asesora

ASDAGA0756

Avaliadora

AVDAGA0758

Castro Cabaleiro Francisco

76902976S

Asesor

ASDAGA0747

Avaliador

AVDAGA0749

Eiras Dorado María Carmen

76568856Q

Asesora

ASDAGA0748

Avaliadora

AVDAGA0750

Engroba Sal Marina

33861767V

Asesora

ASDAGA0757

Avaliadora

AVDAGA0759

Engroba Sal Óscar

33335708Z

Asesor

ASDAGA0749

Avaliador

AVDAGA0751

Fagín Guerra Alberto

44810638Z

Asesor

ASDAGA0750

Avaliador

AVDAGA0752

Gavín Rodríguez José Manuel

33304737R

Asesor

ASDAGA0751

Avaliador

AVDAGA0753

Iglesias Ramos Carlos

33336509X

Asesor

ASDAGA0759

Avaliador

AVDAGA0761

Iglesias Rey Elena

44454371V

Asesora

ASDAGA0752

Avaliadora

AVDAGA0754

Iglesias Rey Fernando

32681018L

Asesor

ASDAGA0760

Avaliador

AVDAGA0762

Matos Caridad María Yolanda

32776572P

Asesora

ASDAGA0753

Avaliadora

AVDAGA0755

Pérez Barredo Manuel

34248645N

Asesor

ASDAGA0754

Avaliador

AVDAGA0756

Pérez López María Pilar

33311450K

Asesora

ASDAGA0755

Avaliadora

AVDAGA0757

Roca Rodríguez Álvaro Fernando

33302318C

Asesor

ASDAGA0761

Avaliador

AVDAGA0763

Vaamonde Rois Carlos Alberto

33291128P

Asesor

ASDAGA0762

Avaliador

AVDAGA0764

Sector produtivo

Familia profesional: Agraria.

Apelidos e nome

DNI

Tratamento

Código UC

Unidade de competencia

Código habilitación

Carreira Fernández, Raquel

33337325K

Avaliadora

UC0009_3

Xestionar a maquinaria, equipamentos e instalacións de xardinaría.

AVP000930984

UC0727_3

Realizar operacións topográficas en traballos de agricultura, xardinaría e montes.

AVP072730985

UC0728_3

Xestionar as operacións de repoboación forestal e de corrección hidrolóxico-forestal.

AVP072830986

UC0729_3

Xestionar os tratamentos silvícolas.

AVP072930987

UC0730_3

Xestionar a maquinaria, equipamentos e instalacións da explotación forestal.

AVP073030988

UC1132_3

Xestionar a maquinaria, equipamentos e instalacións da explotación agrícola.

AVP113230989

UC1486_3

Organizar e supervisar as operacións de inventario e seguimento do hábitat natural.

AVP148630990

UC1487_3

Xestionar os aproveitamentos forestais madeireiros.

AVP148730991

UC1488_3

Xestionar os aproveitamentos forestais non madeireiros.

AVP148830992

UC1492_3

Xestionar as operacións de propagación de plantas en viveiro.

AVP149230993

UC1498_3

Xestionar os traballos derivados da planificación e seguimento do hábitat acuícola continental.

AVP149830994

UC1499_3

Xestionar os traballos derivados da planificación do hábitat das especies cinexéticas.

AVP149930995

Ferreira Amoedo, Marcos

36103657M

Avaliador

UC0727_3

Realizar operacións topográficas en traballos de agricultura, xardinaría e montes.

AVP072731077

UC0728_3

Xestionar as operacións de repoboación forestal e de corrección hidrolóxico-forestal.

AVP072831078

UC0729_3

Xestionar os tratamentos silvícolas.

AVP072931079

UC0730_3

Xestionar a maquinaria, equipamentos e instalacións da explotación forestal.

AVP073031080

UC1486_3

Organizar e supervisar as operacións de inventario e seguimento do hábitat natural.

AVP148631081

UC1487_3

Xestionar os aproveitamentos forestais madeireiros.

AVP148731082

UC1488_3

Xestionar os aproveitamentos forestais non madeireiros.

AVP148831083

Folgueira Villamor, José Daniel

33324449W

Avaliador

UC0009_3

Xestionar a maquinaria, equipamentos e instalacións de xardinaría.

AVP000930999

UC0727_3

Realizar operacións topográficas en traballos de agricultura, xardinaría e montes.

AVP072731000

UC0728_3

Xestionar as operacións de repoboación forestal e de corrección hidrolóxico-forestal.

AVP072831001

UC0729_3

Xestionar os tratamentos silvícolas.

AVP072931002

UC0730_3

Xestionar a maquinaria, equipamentos e instalacións da explotación forestal.

AVP073031003

UC1132_3

Xestionar a maquinaria, equipamentos e instalacións da explotación agrícola.

AVP113231004

UC1486_3

Organizar e supervisar as operacións de inventario e seguimento do hábitat natural.

AVP148631005

UC1487_3

Xestionar os aproveitamentos forestais madeireiros.

AVP148731006

UC1488_3

Xestionar os aproveitamentos forestais non madeireiros.

AVP148831007

UC1492_3

Xestionar as operacións de propagación de plantas en viveiro.

AVP149231008

UC1498_3

Xestionar os traballos derivados da planificación e seguimento do hábitat acuícola continental.

AVP149831009

UC1499_3

Xestionar os traballos derivados da planificación do hábitat das especies cinexéticas.

AVP149931010

García Carballada, Verónica

14267431W

Avaliadora

UC0727_3

Realizar operacións topográficas en traballos de agricultura, xardinaría e montes.

AVP072731027

UC0728_3

Xestionar as operacións de repoboación forestal e de corrección hidrolóxico-forestal.

AVP072831028

UC0729_3

Xestionar os tratamentos silvícolas.

AVP072931029

UC0730_3

Xestionar a maquinaria, equipamentos e instalacións da explotación forestal.

AVP073031030

UC1486_3

Organizar e supervisar as operacións de inventario e seguimento do hábitat natural.

AVP148631031

UC1487_3

Xestionar os aproveitamentos forestais madeireiros.

AVP148731032

UC1488_3

Xestionar os aproveitamentos forestais non madeireiros.

AVP148831033

UC1492_3

Xestionar as operacións de propagación de plantas en viveiro.

AVP149231034

UC1498_3

Xestionar os traballos derivados da planificación e seguimento do hábitat acuícola continental.

AVP149831035

UC1499_3

Xestionar os traballos derivados da planificación do hábitat das especies cinexéticas.

AVP149931036

Iglesias Montes, Roi

34959126T

Avaliador

UC0009_3

Xestionar a maquinaria, equipamentos e instalacións de xardinaría.

AVP000930969

UC0727_3

Realizar operacións topográficas en traballos de agricultura, xardinaría e montes.

AVP072730970

UC0728_3

Xestionar as operacións de repoboación forestal e de corrección hidrolóxico-forestal.

AVP072830971

UC0729_3

Xestionar os tratamentos silvícolas.

AVP072930972

UC0730_3

Xestionar a maquinaria, equipamentos e instalacións da explotación forestal.

AVP073030973

UC1132_3

Xestionar a maquinaria, equipamentos e instalacións da explotación agrícola.

AVP113230974

UC1486_3

Organizar e supervisar as operacións de inventario e seguimento do hábitat natural.

AVP148630975

UC1487_3

Xestionar os aproveitamentos forestais madeireiros.

AVP148730976

UC1488_3

Xestionar os aproveitamentos forestais non madeireiros.

AVP148830977

UC1492_3

Xestionar as operacións de propagación de plantas en viveiro.

AVP149230978

UC1498_3

Xestionar os traballos derivados da planificación e seguimento do hábitat acuícola continental.

AVP149830979

UC1499_3

Xestionar os traballos derivados da planificación do hábitat das especies cinexéticas.

AVP149930980

Pereira Barbosa, Patricia

36140404K

Avaliadora

UC0727_3

Realizar operacións topográficas en traballos de agricultura, xardinaría e montes.

AVP072731070

UC0728_3

Xestionar as operacións de repoboación forestal e de corrección hidrolóxico-forestal.

AVP072831071

UC0729_3

Xestionar os tratamentos silvícolas.

AVP072931072

UC0730_3

Xestionar a maquinaria, equipamentos e instalacións da explotación forestal.

AVP073031073

UC1486_3

Organizar e supervisar as operacións de inventario e seguimento do hábitat natural.

AVP148631074

UC1487_3

Xestionar os aproveitamentos forestais madeireiros.

AVP148731075

UC1488_3

Xestionar os aproveitamentos forestais non madeireiros.

AVP148831076

Pulgar Lorenzo, José Ángel

33995976K

Avaliador

UC0727_3

Realizar operacións topográficas en traballos de agricultura, xardinaría e montes.

AVP072731084

UC0728_3

Xestionar as operacións de repoboación forestal e de corrección hidrolóxico-forestal.

AVP072831085

UC0729_3

Xestionar os tratamentos silvícolas.

AVP072931086

UC0730_3

Xestionar a maquinaria, equipamentos e instalacións da explotación forestal.

AVP073031087

UC1486_3

Organizar e supervisar as operacións de inventario e seguimento do hábitat natural.

AVP148631088

UC1487_3

Xestionar os aproveitamentos forestais madeireiros.

AVP148731089

UC1488_3

Xestionar os aproveitamentos forestais non madeireiros.

AVP148831090

UC1492_3

Xestionar as operacións de propagación de plantas en viveiro.

AVP149231091

Rodríguez Castro, Manuel

33295376R

Avaliador

UC0009_3

Xestionar a maquinaria, equipamentos e instalacións de xardinaría.

AVP000931055

UC0727_3

Realizar operacións topográficas en traballos de agricultura, xardinaría e montes.

AVP072731056

UC0728_3

Xestionar as operacións de repoboación forestal e de corrección hidrolóxico-forestal.

AVP072831057

UC0729_3

Xestionar os tratamentos silvícolas.

AVP072931058

UC0730_3

Xestionar a maquinaria, equipamentos e instalacións da explotación forestal.

AVP073031059

UC1132_3

Xestionar a maquinaria, equipamentos e instalacións da explotación agrícola.

AVP113231060

UC1486_3

Organizar e supervisar as operacións de inventario e seguimento do hábitat natural.

AVP148631061

UC1487_3

Xestionar os aproveitamentos forestais madeireiros.

AVP148731062

UC1488_3

Xestionar os aproveitamentos forestais non madeireiros.

AVP148831063

UC1492_3

Xestionar as operacións de propagación de plantas en viveiro.

AVP149231064

UC1498_3

Xestionar os traballos derivados da planificación e seguimento do hábitat acuícola continental.

AVP149831065

UC1499_3

Xestionar os traballos derivados da planificación do hábitat das especies cinexéticas.

AVP149931066

Salvador Fernández, Eva María

33329574K

Avaliadora

UC0727_3

Realizar operacións topográficas en traballos de agricultura, xardinaría e montes.

AVP072731014

UC0728_3

Xestionar as operacións de repoboación forestal e de corrección hidrolóxico-forestal.

AVP072831015

UC0729_3

Xestionar os tratamentos silvícolas.

AVP072931016

UC0730_3

Xestionar a maquinaria, equipamentos e instalacións da explotación forestal.

AVP073031017

UC1486_3

Organizar e supervisar as operacións de inventario e seguimento do hábitat natural.

AVP148631019

UC1487_3

Xestionar os aproveitamentos forestais madeireiros.

AVP148731018

UC1488_3

Xestionar os aproveitamentos forestais non madeireiros.

AVP148831020

UC1492_3

Xestionar as operacións de propagación de plantas en viveiro.

AVP149231021

UC1498_3

Xestionar os traballos derivados da planificación e seguimento do hábitat acuícola continental.

AVP149831022

UC1499_3

Xestionar os traballos derivados da planificación do hábitat das especies cinexéticas.

AVP149931023

Vicente Barral, Alejandro

32785412Q

Avaliador

UC0009_3

Xestionar a maquinaria, equipamentos e instalacións de xardinaría.

AVP000931040

UC0727_3

Realizar operacións topográficas en traballos de agricultura, xardinaría e montes.

AVP072731041

UC0728_3

Xestionar as operacións de repoboación forestal e de corrección hidrolóxico-forestal.

AVP072831042

UC0729_3

Xestionar os tratamentos silvícolas.

AVP072931043

UC0730_3

Xestionar a maquinaria, equipamentos e instalacións da explotación forestal.

AVP073031044

UC1132_3

Xestionar a maquinaria, equipamentos e instalacións da explotación agrícola.

AVP113231045

UC1486_3

Organizar e supervisar as operacións de inventario e seguimento do hábitat natural.

AVP148631046

UC1487_3

Xestionar os aproveitamentos forestais madeireiros.

AVP148731047

UC1488_3

Xestionar os aproveitamentos forestais non madeireiros.

AVP148831048

UC1492_3

Xestionar as operacións de propagación de plantas en viveiro.

AVP149231049

UC1498_3

Xestionar os traballos derivados da planificación e seguimento do hábitat acuícola continental.

AVP149831050

UC1499_3

Xestionar os traballos derivados da planificación do hábitat das especies cinexéticas.

AVP149931051

Familia profesional: Seguridade e Medio Ambiente.

Apelidos e nome

DNI

Tratamento

Código UC

Unidade de competencia

Código habilitación

Carreira Fernández, Raquel

33337325K

Avaliadora

UC0083_3

Controlar e vixiar os espazos naturais e o seu uso público.

AVP008330996

UC0085_3

Controlar o aproveitamento dos recursos cinexéticos e piscícolas.

AVP008530997

UC0086_3

Vixiar e colaborar nas operacións de restauración, mantemento, ordenación e defensa dos recursos naturais.

AVP008630998

Folgueira Villamor, José Daniel

33324449W

Avaliador

UC0083_3

Controlar e vixiar os espazos naturais e o seu uso público.

AVP008331011

UC0085_3

Controlar o aproveitamento dos recursos cinexéticos e piscícolas.

AVP008531012

UC0086_3

Vixiar e colaborar nas operacións de restauración, mantemento, ordenación e defensa dos recursos naturais.

AVP008631013

Iglesias Montes, Roi

34959126T

Avaliador

UC0083_3

Controlar e vixiar os espazos naturais e o seu uso público.

AVP008330981

UC0085_3

Controlar o aproveitamento dos recursos cinexéticos e piscícolas.

AVP008530982

UC0086_3

Vixiar e colaborar nas operacións de restauración, mantemento, ordenación e defensa dos recursos naturais.

AVP008630983

Rodríguez Castro, Manuel

33295376R

Avaliador

UC0083_3

Controlar e vixiar os espazos naturais e o seu uso público.

AVP008331067

UC0085_3

Controlar o aproveitamento dos recursos cinexéticos e piscícolas.

AVP008531068

UC0086_3

Vixiar e colaborar nas operacións de restauración, mantemento, ordenación e defensa dos recursos naturais.

AVP008631069

Salvador Fernández, Eva María

33329574K

Avaliadora

UC0083_3

Controlar e vixiar os espazos naturais e o seu uso público.

AVP008331024

UC0085_3

Controlar o aproveitamento dos recursos cinexéticos e piscícolas.

AVP008531025

UC0086_3

Vixiar e colaborar nas operacións de restauración, mantemento, ordenación e defensa dos recursos naturais.

AVP008631026

Vicente Barral, Alejandro

32785412Q

Avaliador

UC0083_3

Controlar e vixiar os espazos naturais e o seu uso público.

AVP008331052

UC0085_3

Controlar o aproveitamento dos recursos cinexéticos e piscícolas.

AVP008531053

UC0086_3

Vixiar e colaborar nas operacións de restauración, mantemento, ordenación e defensa dos recursos naturais.

AVP008631054