Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 111 Martes, 13 de xuño de 2017 Páx. 28766

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril).

En cumprimento do sinalado na base sétima da Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril) pola que se convocan os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Nomear os tribunais que figuran no anexo, ante os cales deberán actuar as persoas aspirantes admitidas á realización das probas do proceso selectivo.

Os tribunais constituiranse dentro do prazo máximo de cinco días, contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e darán conta de forma inmediata da súa constitución á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Os presidentes ou presidentas adoptarán as medidas necesarias para a constitución dos tribunais no prazo indicado.

Segundo. Quedan autorizadas as comisións de servizos dos membros dos tribunais que necesiten desprazarse da súa residencia oficial para o exercicio de tal función, que terán dereito a percibir axudas de custo e gastos de viaxes de acordo coa lexislación vixente. Os medios de locomoción usados serán calquera dos previstos no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (DOG do 18 de xullo), e polo Decreto 96/2011, do 5 de maio (DOG do 30 de maio, corrección de erros do 1 de xuño), e deberá entenderse que queda expresamente autorizado o uso de vehículos propios, de acordo co citado decreto.

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2017

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

590. Profesores de ensino secundario

590004. Lingua Castelá e Literatura

Tribunal 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33181630J

Muñoz Sánchez-Brunete, Gerardo

Vogal titular 1

33854316H

Costas Sueiras, Francisco Javier

Vogal titular 2

46904805P

Tizón Zas, Eva

Vogal titular 3

34953722R

Calviño Lorenzo, Marcos

Vogal titular 4

76620349N

Fernández Montes, María

Suplentes

Presidente/a suplente

44458088P

Gutiérrez de las Heras, Lucas

Vogal suplente 1

76708698H

González González, José Luis

Vogal suplente 2

32753169L

Antelo Dono, Esther

Vogal suplente 3

32796341C

Vázquez Pousada, Juan José

Vogal suplente 4

33308187R

Pena Díaz, María José

Tribunal 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33223970X

Montaña Louzao, José

Vogal titular 1

34987195D

Balboa Fernández, Felipe

Vogal titular 2

76577277L

Eres Rigueira, Lucía

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal titular 3

11935304Y

Carrascal Prieto, Jesús Ángel

Vogal titular 4

33335264F

Hombreiro Castro, María

Suplentes

Presidente/a suplente

50426319S

Miñambres González, Carmen

Vogal suplente 1

32761342G

Balado Sáez de Viteri, Carlos Nicolás

Vogal suplente 2

32840216B

Vesteiro Rivas, Aurora

Vogal suplente 3

34714420Z

Cid Sánchez, Eduardo

Vogal suplente 4

32589588Z

Prado Fernández, Margarita

Tribunal 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

35438121C

De la Torre Rodríguez, Ricardo

Vogal titular 1

34898062R

Rama Morales, Francisco Javier

Vogal titular 2

32631512D

Feijoo Vila, Amalia

Vogal titular 3

10572075X

García Martínez, José Antonio

Vogal titular 4

34980304H

Rodríguez Cayetano, Margarita

Suplentes

Presidente/a suplente

36119698S

Pérez Fernández, Isabel

Vogal suplente 1

32747936F

Alonso Pica, Rafael

Vogal suplente 2

76903822X

Mera Varela, María Sandra

Vogal suplente 3

34975273R

Telle Rodríguez, Fernando

Vogal suplente 4

32794924Y

Pico Delgado, María Jesús

Tribunal 4

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

34979993Y

Castro Lorenzo, María Belén

Vogal titular 1

32781380D

Calvete Canedo, Carlos

Vogal titular 2

34265904K

Díaz Díaz, Dorinda

Vogal titular 3

35467277N

Arines Gago, Rafael

Vogal titular 4

32636954T

Yáñez Lago, María del Carmen

Suplentes

Presidente/a suplente

35290297V

Bugallo Fuentes, Ana

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal suplente 1

52490505C

Castro Otero, Salvador

Vogal suplente 2

33289455Z

Varela Cambeiro, Ana María

Vogal suplente 3

36060251T

Brea González, Guillermo

Vogal suplente 4

07837247C

Pérez Escribano, María Emilia

Tribunal 5

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

34903569B

De Saa Salgado, María Rita

Vogal titular 1

34913801P

Gómez Gómez, Julio Enrique

Vogal titular 2

33329345E

López Sández, María

Vogal titular 3

32746100B

Santos Fernández, Carlos

Vogal titular 4

35459202X

Rodiño Núñez, Rosa María

Suplentes

Presidente/a suplente

36028981X

Prieto Estévez, María Carmen T.

Vogal suplente 1

03841042L

Huertas Cabrera, Carlos

Vogal suplente 2

33303695V

Corbelle Valiño, María del Mar

Vogal suplente 3

33535460B

Rodríguez Yáñez, Iago Jesús

Vogal suplente 4

35431816V

Arca Camba, María del Carmen

Tribunal 6

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33329034X

Fernández Fernández, Ruth

Vogal titular 1

32838178C

Pardo Lesta, Rubén

Vogal titular 2

77596685K

Barreira García, Raquel

Vogal titular 3

33326696H

Rodríguez Gómez, José

Vogal titular 4

34889062V

Gómez Padilla, María Milagros

Suplentes

Presidente/a suplente

34961348Z

Cid Alonso, José Carlos

Vogal suplente 1

46909359P

González Iglesias, Ángel

Vogal suplente 2

76866877A

Louzao Vieites, Begoña

Vogal suplente 3

33338175C

López Crespo, Santiago Antonio

Vogal suplente 4

36049301K

Lago Ribo, María Estela

590005. Xeografía e Historia

Tribunal 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33851151G

Naveira Zapata, Raimundo José

Vogal titular 1

76337239D

Fraga Rodríguez, Xan Manuel

Vogal titular 2

76705751S

López Suárez, María Nieves

Vogal titular 3

32779385S

Sexto Aguiar, Enrique Alejandro

Vogal titular 4

11709062S

Rodríguez Rodríguez, María Teresa

Suplentes

Presidente/a suplente

76796063Y

Fentanes Rodríguez, Gerardo José

Vogal suplente 1

33291425Y

Formigo Couceiro, José

Vogal suplente 2

36102720B

Soengas Fernández, María Celia

Vogal suplente 3

78780292W

Muñiz Rodríguez, Juan Santiago

Vogal suplente 4

34959174W

Álvarez Paz, Ana María

Tribunal 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32762244D

García Vila, Isabel

Vogal titular 1

35299897A

Barreiro Vilas, Pablo

Vogal titular 2

36056290H

Trigo Arcos, Susana

Vogal titular 3

35320277M

Rial Rodríguez, Jorge

Vogal titular 4

47350865Y

Torres Vázquez, Olaia

Suplentes

Presidente/a suplente

33231249K

Piñeiro Lorenzo, María Estrella

Vogal suplente 1

34939229K

Gutiérrez de Salvador, Ángel Antonio

Vogal suplente 2

33270715L

Tobar Quintanar, María del Pilar

Vogal suplente 3

32790944M

Do Porto Tie, Alejandro Jacobo

Vogal suplente 4

34906947P

Outumuro García, María Jesús

Tribunal 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32747544Y

Granados Loureda, Juan Antonio

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal titular 1

35572665Z

Granja Gómez, Iván

Vogal titular 2

78734660W

González Piñeiro, María Isabel

Vogal titular 3

52500050C

Martínez Crespo, José

Vogal titular 4

35453402Y

Pardo Vázquez, María Dolores

Suplentes

Presidente/a suplente

35307573C

Santos Solla, Jacobo Benjamín

Vogal suplente 1

34723531V

Gómez Nieto, Gumersindo

Vogal suplente 2

35297165P

Álvarez Pablos, Beatriz

Vogal suplente 3

36150201C

Rodríguez Cid, Álvaro

Vogal suplente 4

00673192M

Couceiro Molina, Carmen

Tribunal 4

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

36093100M

Areal Alonso, Pedro Alberto

Vogal titular 1

34946413Y

Estévez Barreira, Ramón

Vogal titular 2

15384060G

Cuñarro Moure, María Elena

Vogal titular 3

33296340E

Martínez Domínguez, José Antonio

Vogal titular 4

35303484W

Vázquez Lores, Amparo

Suplentes

Presidente/a suplente

36091128B

Pascual Hermida, Gustavo

Vogal suplente 1

76404586N

Pérez Caruncho, José Antonio

Vogal suplente 2

33848082V

García Fernández, María Carmen

Vogal suplente 3

32437685A

Poch Gutiérrez, Francisco Javier

Vogal suplente 4

76808233D

Fidalgo Villaverde, María Teresa

Tribunal 5

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

36082130Y

Gómez Fernández, José Emilio

Vogal titular 1

44469353A

Lorenzo Valdivieso, Daniel

Vogal titular 2

34261359F

González García, María

Vogal titular 3

33235628F

Lorenzo Santos, Manuel

Vogal titular 4

33254264J

Sieira Paz, María Esther

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Suplentes

Presidente/a suplente

32750294L

Blanco Blanco, José María

Vogal suplente 1

35544893A

De Vega Arribas, Fernando

Vogal suplente 2

35303206T

Castro Gerpe, Blanca

Vogal suplente 3

33287505L

Ramil Millarengo, Luis Manuel

Vogal suplente 4

33286194L

García Servia, María del Pilar

Tribunal 6

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32764938N

Vázquez González, María José

Vogal titular 1

44475097C

García Sánchez, Francisco

Vogal titular 2

32426790X

García Iravedra, María Eva

Vogal titular 3

36099864F

Costas Suárez, Victoriano

Vogal titular 4

11374655M

Gómez Rodríguez del Valle, Elena

Suplentes

Presidente/a suplente

13738143J

Campillo Ruiz, Ana

Vogal suplente 1

33255450A

Rey Iglesias, Francisco Javier

Vogal suplente 2

32619379C

García Suárez, María Pilar

Vogal suplente 3

44462719Q

Rodríguez García, Óscar

Vogal suplente 4

35288742A

Abilleira Fernández, María del Mar

Tribunal 7

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

35252349L

Solano Sabell, María de la Concepción

Vogal titular 1

33233281Y

Bascoy Varela, Manuel Fernando

Vogal titular 2

43792254R

Outeiriño Calle, María Pía

Vogal titular 3

76805679P

Tabuyo Romero, Domingo Miguel

Vogal titular 4

32633363C

López Pérez, María José

Suplentes

Presidente/a suplente

76409159P

Calvo Peña, Susana

Vogal suplente 1

34937047R

Crespo González, Manuel Javier

Vogal suplente 2

33268743W

Bonino Iglesias, María Victoria

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal suplente 3

77594638K

Orol Hermida, Xosé Antón

Vogal suplente 4

33261502Y

Verea Castelo, Ánxeles

Tribunal 8

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

01818589W

Ogando Díaz, Cristina

Vogal titular 1

32761850Y

Calle López, Jorge Carlos

Vogal titular 2

50287496C

García Lastra Merino, María Montserrat

Vogal titular 3

36033378Z

Sastre Vázquez, Carlos

Vogal titular 4

35303348G

Mora Calvo, María Mercedes

Suplentes

Presidente/a suplente

45429460K

Fernández Pérez, Ana Rosa

Vogal suplente 1

32643937Z

Fernández Fernández, Juan Luis

Vogal suplente 2

46914758W

Romero Rodríguez, Carmen María

Vogal suplente 3

32631386K

Jara Siguero, Orlando

Vogal suplente 4

34601143N

Taboada Pérez, María Carmen

590006. Matemáticas

Tribunal 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

35312726K

Barros Pardo, José Carlos

Vogal titular 1

44476824E

López Araújo, Antonio

Vogal titular 2

76861016F

Acha Paz, Ana María

Vogal titular 3

32647211E

Pita Rey, Julio Alfonso

Vogal titular 4

32645253L

Ferro Jove, Patricia

Suplentes

Presidente/a suplente

33277857P

Seco Fernández, Eduardo David

Vogal suplente 1

32626861G

Solloso López, Jesús Telmo

Vogal suplente 2

34968779Q

Pérez Seoane, Delfina

Vogal suplente 3

33820185L

García Amor, José Manuel

Vogal suplente 4

35287722H

Vidal Martínez, Hilda

Tribunal 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32445857X

Trigás Verdini, Manuel

Vogal titular 1

33294195Q

Villar Mosquera, José Manuel

Vogal titular 2

32779090L

Deus García, Eva María

Vogal titular 3

33297352E

Vila Baleato, Francisco

Vogal titular 4

35294471M

García Barros, María Fe

Suplentes

Presidente/a suplente

76859994C

Germiñas Miguéns, Marina

Vogal suplente 1

44482603M

Ferreiro García, Carlos

Vogal suplente 2

34251747D

Tutor Lemos, María Carmen

Vogal suplente 3

33320261T

Andión Hermida, Carlos

Vogal suplente 4

76623013P

Boán Fernández, Beatriz

Tribunal 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33309533J

Armada Vigo, Marina

Vogal titular 1

44455323A

Rodríguez Moure, Rubén

Vogal titular 2

35241587K

Iglesias Pereira, María Ángeles

Vogal titular 3

32769895R

Gómez Duaso, Miguel

Vogal titular 4

33993997C

Lorenzo González, María del Mar

Suplentes

Presidente/a suplente

35303330D

Rodríguez Alonso, José Luis

Vogal suplente 1

33314621H

Gómez López, José Manuel

Vogal suplente 2

33857560L

Valín Abuín, Mª Luzdivina

Vogal suplente 3

35259458K

Ramos González, José Manuel

Vogal suplente 4

10031787S

González Álvarez, Adela

Tribunal 4

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

35302028H

Besada Hermida, María Mercedes

Vogal titular 1

32629431K

Doval Garrido, José Ramón

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal titular 2

34888124E

Gómez Penas, Mónica

Vogal titular 3

33246474C

Maneiro Piñeiro, J. Francisco

Vogal titular 4

02887425M

Pou de los Mozos, Natalia María

Suplentes

Presidente/a suplente

32652181R

Cabana González, Andrés Enrique

Vogal suplente 1

32600703C

Puig Mosquera, Luis

Vogal suplente 2

76861737S

Alonso Chaves, María del Carmen

Vogal suplente 3

34964409Q

Camba Sánchez, José Manuel

Vogal suplente 4

33859080K

Gómez López, Ana Isabel

Tribunal 5

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

76715588P

Rodríguez Rodríguez, Juan Aurelio

Vogal titular 1

32436321L

Estraviz Santiso, J. Carlos

Vogal titular 2

76813872J

Presas Panadeiros, Susana

Vogal titular 3

33335858A

Arias Arias, Óscar Manuel

Vogal titular 4

33309368D

Díaz Eimil, María Jesús

Suplentes

Presidente/a suplente

35312436F

Cordeiro Iglesias, Patricia

Vogal suplente 1

52935925E

Cortes Ayaso, Alexandre Andrés

Vogal suplente 2

77411261T

Acuña Pérez, Lucía

Vogal suplente 3

32782107T

Rendo Martínez, Xesús Paulo

Vogal suplente 4

34988917Y

Iglesias García, Ana Belén

Tribunal 6

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

35285972Q

Otero Pérez, José Manuel

Vogal titular 1

76417278P

Buján Sesar, Santiago

Vogal titular 2

78789859R

Gigirey Pérez, María del Pilar

Vogal titular 3

33213556S

Garea Rodríguez, Ramón Marcos

Vogal titular 4

34996287Q

Rodríguez Ferro, Inmaculada

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Suplentes

Presidente/a suplente

33256341C

Cepeda Romero, Óscar

Vogal suplente 1

33235275E

Mato Vilas, Xesús

Vogal suplente 2

35987428H

Ogando Penela, María Asunción

Vogal suplente 3

34597008V

Otero Novoa, Gisleno

Vogal suplente 4

76862766D

Prol Triñanes, María Esther

590007. Física e Química

Tribunal 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

44077227G

Latas Calvo, Román

Vogal titular 1

33830026Q

Leivas Rielo, Pedro

Vogal titular 2

34910792N

Outomuro Rodríguez, María Amparo

Vogal titular 3

32434664H

Rivas Menéndez, Antonio Alfonso

Vogal titular 4

76811496Y

Monteagudo Poceiro, Mercedes

Suplentes

Presidente/a suplente

35281462Z

Sánchez Ameijeiras, María Enriqueta

Vogal suplente 1

34967997Q

Rodríguez Labrador, Xurxo

Vogal suplente 2

32632299Z

Pazos Naveira, Carmen

Vogal suplente 3

33237603G

Otero Bugidos, Augusto

Vogal suplente 4

33838040A

Meilán Garrido, María del Carmen

Tribunal 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

34896906H

Mira Fernández, Iván

Vogal titular 1

36058547K

Carrera Vázquez, Cándido

Vogal titular 2

33311468Q

Otero Rodríguez, Esther

Vogal titular 3

32615541T

Bañobre Martínez, José Andrés

Vogal titular 4

32636707Y

Lorenzo Eirín, María Pilar

Suplentes

Presidente/a suplente

35305303G

Medina Filgueira, Carlos Manuel

Vogal suplente 1

32416708W

Serrallé Marzoa, José Francisco

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal suplente 2

76351148A

Muíño Rey, María Luisa

Vogal suplente 3

34955444K

García Carballo, Juan

Vogal suplente 4

33835401D

Díaz Balboa, Amelia Concepción

Tribunal 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

35284591S

Días Silva, Armando

Vogal titular 1

35991142Y

Villot Cameselle, Fernando Agustín

Vogal titular 2

33244676Q

Casal Pereira, María Dores

Vogal titular 3

34939029M

Ferreiro Sanmiguel, José Luis

Vogal titular 4

36138805D

Ríos Vázquez, Sonia Juana

Suplentes

Presidente/a suplente

39176517L

Casado Guerra, José Luis

Vogal suplente 1

32815786F

Rodríguez Portela, Ricardo

Vogal suplente 2

36047237G

Merino Urizar, Felisa E.

Vogal suplente 3

32450492E

Dorrego Lobón, Jaime

Vogal suplente 4

33236868M

Lourido Fernández, María Isabel

Tribunal 4

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

36118140K

Rodríguez Alleres, José Daniel

Vogal titular 1

32623752T

Ares Fernández, Francisco Javier

Vogal titular 2

76708787S

Domínguez Real, Manuela

Vogal titular 3

32657838T

García Bastida, Antonio Jesús

Vogal titular 4

35248092V

Fernández Pena, María Concepción Nieves

Suplentes

Presidente/a suplente

33229081S

Alonso Quevedo, José Carlos

Vogal suplente 1

33994858F

Da Silva Sánchez, Iván

Vogal suplente 2

33271053N

Lence Nieto, Rita María

Vogal suplente 3

35991310J

Fernández Rodrigo, J. Luis

Vogal suplente 4

32784074N

Delgado Rodríguez, María de las Nieves

Tribunal 5

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32621804F

Losada Cabanas, Manuel

Vogal titular 1

76344688Y

Santamariña Núñez, Guillermo

Vogal titular 2

32629781A

Romalde Lorenzo, María Yolanda

Vogal titular 3

32773830A

Iglesias Mera, Santiago

Vogal titular 4

32768021J

Fernández Yáñez, María José

Suplentes

Presidente/a suplente

52482730L

Suárez Filloy, María José

Vogal suplente 1

36018846H

Garabatos Cuadrado, José Antonio

Vogal suplente 2

34624475E

De Larriva Pereira, María Olga

Vogal suplente 3

76817540R

Sanmartín Varela, Luis Ángel

Vogal suplente 4

32654319T

Díaz Seoane, María Raquel

590008. Bioloxía e Xeoloxía

Tribunal 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

36008266H

García Gallego, Manuel Ángel

Vogal titular 1

33859781D

Sampedro Fernández, María de las Nieves

Vogal titular 2

76363252D

Erias Vilas, Ramón

Vogal titular 3

35429971N

Toimil Criado, María Jesús

Vogal titular 4

33848140Y

Pereiras López, Jesús

Suplentes

Presidente/a suplente

32421715H

Estrada Arias, Berta María

Vogal suplente 1

76540190P

Díaz Guerrero, Dolores

Vogal suplente 2

44848905D

Formoso López, Uxío

Vogal suplente 3

36029749L

Martín Fragueiro, María Isabel

Vogal suplente 4

36132158D

Rivas López, Santiago

Tribunal 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

76350065R

Vila Pombo, Laureano Manuel

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal titular 1

34892398H

Gay Sánchez, Sonia

Vogal titular 2

33853626H

Castiñeira Besteiro, Antonio

Vogal titular 3

34627243F

Fernández Pérez, Celia

Vogal titular 4

44474716F

Martín Bermejo, José Ángel

Suplentes

Presidente/a suplente

32752198Z

Otero Abrodos, María Adela

Vogal suplente 1

36059374C

Caramés Millán, Gemma de Jesús

Vogal suplente 2

33310320H

Rivera García, Antonio

Vogal suplente 3

35289973S

Eyo Valladares, Ángeles

Vogal suplente 4

76896912T

Ramil Vázquez, Iván Jesús

Tribunal 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

52480278M

Fernández García Basterra, Natalia

Vogal titular 1

34958825K

Estévez Álvarez, Marta

Vogal titular 2

33228958F

Fraga Cabado, Juan Antonio

Vogal titular 3

34605579D

Martínez Santos, María Carmen E.

Vogal titular 4

16248832E

Santaolalla Losada, Miguel

Suplentes

Presidente/a suplente

32828486B

Acción Carnero, Paula

Vogal suplente 1

33305081T

Peña Villamide, María de la Paz

Vogal suplente 2

33333707Z

Pombo Rego, Xurxo

Vogal suplente 3

35239745L

Martínez Fernández, Ana M.

Vogal suplente 4

33270382P

García Méndez, Lucía Isabel

Tribunal 4

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

34892877Z

Orosa García, Miguel

Vogal titular 1

32408611R

Fuentetaja Cervelo, Emilia Concepción

Vogal titular 2

35300882E

Barja Francisco, Juan Ramón

Vogal titular 3

36041972Y

Chao González, María Belén

Vogal titular 4

36017310T

Soutullo España, Daniel Ángel

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Suplentes

Presidente/a suplente

76350690M

Facal Martínez, Josefa

Vogal suplente 1

34941283M

Fernández González, María Begoña

Vogal suplente 2

36057240W

Cifuentes Torres, Alberto

Vogal suplente 3

78794865Q

García Lueiro, Cristina

Vogal suplente 4

33858118W

Bargo Saavedra, Manuel Óscar

Tribunal 5

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

34889283P

Eiroa Ouviña, David

Vogal titular 1

36042979R

Lorenzo Alonso, María Consuelo

Vogal titular 2

33267123S

Iglesias Feijoo, Julio César

Vogal titular 3

33834154G

Pelayo Barbaran, María Isabel

Vogal titular 4

09351982K

Delgado Sotorrio, Ramón

Suplentes

Presidente/a suplente

32604135W

Arias Ibáñez, María Jesús

Vogal suplente 1

34945503Q

González Conde, Rosa María

Vogal suplente 2

36120270N

Lago Álvarez, Marcos

Vogal suplente 3

52455985T

Crugeiras Martínez, María Jesús

Vogal suplente 4

36088831Z

Viñas Diéguez, José Manuel

590011. Inglés

Tribunal 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32451989R

Varela Vázquez, Juan Carlos

Vogal titular 1

35282472N

Fernández Augusto, María del Carmen

Vogal titular 2

32646610L

Polo Ricoy, Francisco Javier

Vogal titular 3

32776150T

Caamaño Sendón, Ana Isabel

Vogal titular 4

52482278G

Ramos Pereira, José Luis

Suplentes

Presidente/a suplente

32629389W

Alves Moreno, María Mercedes

Vogal suplente 1

33247660X

González Rodríguez, María Dolores

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal suplente 2

32758465W

Vinagre Torres, Juan Carlos

Vogal suplente 3

33260601W

López Regueiro, Olga

Vogal suplente 4

33854507W

Fraiz Vázquez, José Luis

Tribunal 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

35259491P

Aramburu Núñez, María Ángeles

Vogal titular 1

32450756X

Martín Trillo, María Dolores

Vogal titular 2

36059474M

Domínguez Peixoto, Cesáreo Segundo

Vogal titular 3

32750339H

Varela Núñez, María de las Mercedes

Vogal titular 4

32753772R

Rodríguez López, José Antonio

Suplentes

Presidente/a suplente

32659448T

Quiza Varela, Teresa

Vogal suplente 1

33294799E

Maghnie Berasategui, Yasmín

Vogal suplente 2

36087135C

Bello Costal, Constantino Donilo

Vogal suplente 3

76905086D

Lago García, Natalia

Vogal suplente 4

36050976V

Olea Teijeiro, Florencio Antonio

Tribunal 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

35297650X

Collazo Fernández, Manuel

Vogal titular 1

34945720A

Méndez Muñoz, Belén

Vogal titular 2

33280631E

Torrado Romero, Ramón

Vogal titular 3

36046828D

Gabriel Arias, María Isabel

Vogal titular 4

09709390D

Lorenzo Pérez, Marcial Jesús

Suplentes

Presidente/a suplente

32770446T

Rodríguez Recioy, Manuel Juan

Vogal suplente 1

35290907Y

Molina Quintela, Paula de Fátima

Vogal suplente 2

52493224W

Campos Devesa, Francisco

Vogal suplente 3

76813114Z

Botas Ramos, Paula

Vogal suplente 4

76413827F

Peña Lombao, Juan José

Tribunal 4

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

76725406M

Fernández Paredes, Beatriz

Vogal titular 1

33243833R

Ríos Creo, María Dolores

Vogal titular 2

33266354M

Villaverde Vázquez, Julio

Vogal titular 3

33304747B

Teijeiro Gato, María Mercedes

Vogal titular 4

32664054Y

Traficante Peláez, Francesco Martín

Suplentes

Presidente/a suplente

33853806Z

Pereira Vázquez, María José

Vogal suplente 1

36072657D

Martínez Dios, Ana del Pilar

Vogal suplente 2

33859031H

Veiga Díaz, Manuel

Vogal suplente 3

35313017J

Logroño Silva, María Monserrat

Vogal suplente 4

32430680J

Barba González, Antonio

Tribunal 5

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33267663A

Menéndez Vázquez, Magaly

Vogal titular 1

35449571Q

López Sanmartín, Cristina

Vogal titular 2

33259183X

López Outeiral, Manuel

Vogal titular 3

36076089Z

Salgueiro Martínez, Marta

Vogal titular 4

33840632L

Aenlle Conde, José Manuel

Suplentes

Presidente/a suplente

32434366L

Suárez García, María Jesús

Vogal suplente 1

33859211Z

Vázquez Álvarez, María Belén

Vogal suplente 2

51980099F

Zato Gómez de Liaño, Alberto

Vogal suplente 3

33310488W

Rodríguez Fugarolas, María Luisa

Vogal suplente 4

32634688B

Cortizas España, Luis

Tribunal 6

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33261020F

Sánchez Barreiro, Ana María

Vogal titular 1

33857467H

Bouza Betriu, María Concepción

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal titular 2

35257894K

Gutiérrez Rodríguez Moldes, Jacobo Juan

Vogal titular 3

35466226L

Fraga Vicente, María Elena

Vogal titular 4

35425528P

Franco Fariña, José María

Suplentes

Presidente/a suplente

32429691J

Neira Mella, María Mercedes

Vogal suplente 1

X6045762M

Barry Murphy, Deirdre

Vogal suplente 2

36056668M

Guinarte Pose, Juan Ramón

Vogal suplente 3

33305010K

García López, Susana

Vogal suplente 4

32802641H

Seijas Millares, Juan José

Tribunal 7

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32421264G

Robelo Pardo, María José Carmen

Vogal titular 1

32765133T

Gondell Delgado, María Yolanda

Vogal titular 2

36026134S

Ces García, Santiago

Vogal titular 3

32772829Z

Puga Vidal, Noemí

Vogal titular 4

35442059W

Castaño López, Juan

Suplentes

Presidente/a suplente

76860302Y

Garrido Padín, Ana María

Vogal suplente 1

76514279H

Fernández Rodríguez, María Esther

Vogal suplente 2

32644652Q

Fernández Díaz, Alberto

Vogal suplente 3

35284824H

Fontenla Rodríguez, Ana María

Vogal suplente 4

36056130L

Comesaña Casal, Guillermo

590017. Educación Física

Tribunal 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

34936702R

Álvarez Quintana, Manuel

Vogal titular 1

45433903W

López García, Salvador

Vogal titular 2

35309828K

Lemos Jorge, Mónica

Vogal titular 3

76410616Q

Rodríguez Legarreta, Carlos Emilio

Vogal titular 4

33295476D

Etcheverry Ciancio, Gabriela

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Suplentes

Presidente/a suplente

46590014H

Rodríguez Sarmiento, Javier

Vogal suplente 1

32797204D

Martínez Lago, Luis

Vogal suplente 2

34966839P

Fernández Valencia, María Nuria

Vogal suplente 3

34976845D

Ureña Fernández, Juan Carlos

Vogal suplente 4

32797456P

Moar Gayoso, Elena

Tribunal 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

34971067G

Fernández Valencia, Pablo

Vogal titular 1

33317849A

Pérez Teijeiro, Manuel

Vogal titular 2

32628487C

Prieto Ollero, Pilar

Vogal titular 3

36042022X

Bouzo Fernández, José María

Vogal titular 4

34887582D

García Álvarez, Susana

Suplentes

Presidente/a suplente

34980736J

Rodríguez Rodríguez, Francisco Antonio

Vogal suplente 1

33328197R

Sánchez Ouro, Bernardo

Vogal suplente 2

76573375G

Follana Neira, María Fernanda

Vogal suplente 3

34261741K

Parada González, Luis Carlos

Vogal suplente 4

35306104T

Jara Fernández, María Mercedes

Tribunal 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

30611548C

Larrea Murueta Goyena, Ernesto

Vogal titular 1

09386557G

Rodríguez Álvarez, Emilio

Vogal titular 2

35305163W

Troitiño López, María José

Vogal titular 3

34250950V

De Vicente Nogueira, Emilio

Vogal titular 4

32794289S

Gómez López, María Emilia

Suplentes

Presidente/a suplente

34958900G

Aragón Fitera, Miguel

Vogal suplente 1

32651706D

Pulido Muíño, Manuel Ángel

Vogal suplente 2

36120049K

Martínez Pereira, María del Pilar

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal suplente 3

32833994E

Selas Díaz, Sebastián

Vogal suplente 4

76798096S

García Fernández, María del Carmen

590053. Lingua e Literatura Galega

Tribunal 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32417013P

López Varela, Elisardo

Vogal titular 1

34887614H

Gómez Sánchez, Anxo

Vogal titular 2

34258173H

Díaz Rodríguez, María José

Vogal titular 3

33834712X

Legaspi Villamarín, Xosé B.

Vogal titular 4

32442840Y

Barral Cancelo, Beatriz

Suplentes

Presidente/a suplente

33852082S

Martínez Modia, María del Juncal

Vogal suplente 1

76858649D

Pintos Leiro, Xosé Francisco

Vogal suplente 2

32805147V

Lagares García, Belén María

Vogal suplente 3

34922562Y

González Álvarez, Manuel

Vogal suplente 4

33302577A

Adán López, María Xesús

Tribunal 2

Titulares

Presidente/a titular

34720883Z

Caseiro Nogueiras, Delfín

Vogal titular 1

32774433P

García Villamisar, Xosé Xavier

Vogal titular 2

36047499J

Del Río Iglesias, María Irene

Vogal titular 3

52491202G

Millán Otero, José Manuel

Vogal titular 4

34974874Q

Fernández Fariñas, María Luisa

Suplentes

Presidente/a suplente

33858502H

Cociña Cociña, Carmen

Vogal suplente 1

35291935E

Janeiro Espiñeira, Xosé Luis

Vogal suplente 2

33299904K

Munín Munín, Alicia

Vogal suplente 3

35318562S

Pereira Fernández, Miguel

Vogal suplente 4

33314257E

Gayoso Neira, María Inmaculada

Tribunal 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

34934619B

Fernández Fernández, José

Vogal titular 1

35318966M

González Alvarellos, Manuel

Vogal titular 2

36076839M

Costas Fernández, María Concepción

Vogal titular 3

35552026Y

Bugarín Pereira, Luis Miguel

Vogal titular 4

36050405K

Míguez Montes, Dolores

Suplentes

Presidente/a suplente

33321261B

Fernández Fernández, Ana María

Vogal suplente 1

76620807X

Cabañas Díaz, Francisco Eduardo

Vogal suplente 2

36020654D

Liz Freire, Carmen

Vogal suplente 3

77002391R

Rivero Covelo, Miguel

Vogal suplente 4

33285912J

Roca Santos, Milagros

Tribunal 4

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33313249A

Rodríguez Valcárcel, María Xosé

Vogal titular 1

33249313F

Seoane Taboada, Xesús

Vogal titular 2

36039487M

González Chamorro, María Xosé

Vogal titular 3

36059877V

Piñeiro Ramos, Ildefonso

Vogal titular 4

34254119N

Chaos Monasterio, María Dolores

Suplentes

Presidente/a suplente

33828587A

Varela Salgueiro, María Dolores

Vogal suplente 1

32778466Q

Loureiro González, Xulio

Vogal suplente 2

76407326S

Castro Monteiro, Nicolasa

Vogal suplente 3

32834348P

Bestilleiro Bello, Xosé

Vogal suplente 4

33236974L

García Otero, María Xesús

Tribunal 5

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32788401S

Sánchez López, María del Carmen

Vogal titular 1

34626079Q

Blanco Rivera, Fernando

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal titular 2

32444681F

Gaspar Porras, Silvia

Vogal titular 3

34932275J

Rodríguez Cuiñas, Avelino

Vogal titular 4

32635390T

Dacosta López, Marta

Suplentes

Presidente/a suplente

76403266A

Barcón Soto, Isabel María

Vogal suplente 1

35555939D

González Avión, Emilio

Vogal suplente 2

33860193F

López Sarry Ares, Penélope

Vogal suplente 3

32783533T

García Ramos, Óscar

Vogal suplente 4

34250310K

Otero Fernández, María Luisa

590102. Análise e Química Industrial

Tribunal único

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

44818302L

Martínez Rico, Alberto

Vogal titular 1

34949060P

Vázquez Vázquez, Francisco Antonio

Vogal titular 2

33264261M

Domínguez Grela, Rosa María

Vogal titular 3

11057198V

Pol Laiz, Joaquín Ángel

Vogal titular 4

32641391K

Rodríguez Vázquez, María José

Suplentes

Presidente/a suplente

76492667A

Díaz Barbeito, Santiago

Vogal suplente 1

33293681P

Codesido García, Juan Carlos

Vogal suplente 2

34256597Y

Arias Pérez, Rosa

Vogal suplente 3

33317561Z

Rodríguez Peña, Miguel Ángel

Vogal suplente 4

45421474Q

Alcolado Sánchez, Lucrecia

590103. Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal

Tribunal 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33860601R

Vila Enríquez, María del Carmen

Vogal titular 1

32439090M

López Teijido, Ángeles

Vogal titular 2

32633821H

Ameijeiras García, Belén

Vogal titular 3

32627092M

Pena López, Carmen

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal titular 4

33237787G

Mourelle Mosqueira, María Lourdes

Suplentes

Presidente/a suplente

35284593V

Dios Blanco, María Mercedes

Vogal suplente 1

36049472P

Pereira Eirín, María Lidia

Vogal suplente 2

00402239S

Sánchez de Castro, Esther

Vogal suplente 3

36017528B

Bordallo Pérez, María Luisa

Vogal suplente 4

34926902E

Del Río Balado, María Lourdes

Tribunal 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33276756B

Núñez González, Carmen Regina

Vogal titular 1

32423606T

Galiana Galán, Marina Lucía

Vogal titular 2

33230986B

Cambón García, María del Carmen

Vogal titular 3

34923435M

Pérez Mondelo, Araceli

Vogal titular 4

34955752F

Santana Penín, María Belén

Suplentes

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

76810162Y

Nores González, María Victoria

Vogal suplente 1

34243672F

Díaz Pardo, María Pilar

Vogal suplente 2

32611833H

Gutiérrez Varga, Filomena

Vogal suplente 3

36039871K

Serodio Fernández, Emilia

Vogal suplente 4

34940471K

Feijoo Pérez, María Carmen

590106. Hostalaría e Turismo

Tribunal 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33322612M

Tallón Silvosa, María Pilar

Vogal titular 1

35307450N

Vázquez Aguín, Higinio

Vogal titular 2

32669828F

Penelas-Cortés Bellas, María Montserrat

Vogal titular 3

34953794G

Redondo Collazo, Eduardo

Vogal titular 4

34247543Z

Quiroga Fernández, María Isabel

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Suplentes

Presidente/a suplente

33992077D

Timiraos Barreiro, Esperanza

Vogal suplente 1

32800214Y

Fernández Casal, María Teresa

Vogal suplente 2

45633643X

Moreno González, María Gemma

Vogal suplente 3

24247139X

Gil Ruiz, Irene

Vogal suplente 4

33991497G

Alonso Fernández, María Luisa

Tribunal 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

52490184K

Otero Santiago, Mª Argentina

Vogal titular 1

33347155F

Ferradas Bautista, Juan

Vogal titular 2

34255268B

González López, María Soledad

Vogal titular 3

32763565L

Gómez Taibo, Felipe Santiago

Vogal titular 4

32804557W

García Barros, Tatiana María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

32841545Y

Aneiros Corral, Elena

Vogal suplente 1

33317132E

Buide Pollán, María Esther

Vogal suplente 2

33859556Z

Carril González-Barros, Rosalía

Vogal suplente 3

34635039Y

Maseda Fernández, Leticia

Vogal suplente 4

32789019N

Llamas Golpe, Ana María

590112. Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

Tribunal 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32660698P

López González, Fernando

Vogal titular 1

33316660X

Pacio Otero, Enio

Vogal titular 2

33276239T

Goris Campos, María Carmen

Vogal titular 3

34894749T

Souto Otero, José Luis

Vogal titular 4

32677604D

Veiga Lozano, María Isabel

Suplentes

Presidente/a suplente

32679770J

Valiño Regueiro, Rebeca

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal suplente 1

76411204Y

Vispalia Blanco, José María

Vogal suplente 2

36145423A

Prado Cerqueira, María Teresa

Vogal suplente 3

36101809C

Prado Cerqueira, José Luis

Vogal suplente 4

36098718B

Baquero Villaverde, María Gema

Tribunal 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32656694Y

Otero Paz, Santiago

Vogal titular 1

76570628V

López Méndez, José

Vogal titular 2

52493560Q

Amoedo Pereira, Úrsula

Vogal titular 3

36087555A

Vaz Veiga, José Jorge

Vogal titular 4

32399524E

López Calvo, María de los Remedios

Suplentes

Presidente/a suplente

32805852D

Román Freire, José Fernando

Vogal suplente 1

76618304Z

López López, Manuel

Vogal suplente 2

33308236G

Otero Salgado, Nieves

Vogal suplente 3

76710386G

Diz Afonso, Juan Carlos

Vogal suplente 4

52456798P

Castrillón González, María del Mar

591. Profesores técnicos de formación profesional

591201. Cociña e Pastelaría

Tribunal único

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32803725K

Patiño Grela, Víctor Manuel

Vogal titular 1

76860830M

Fernández Guerra, Julio Senén

Vogal titular 2

32645032M

Pico Galdo, Rosa Ana

Vogal titular 3

76817599Z

Ramos Barcia, Jesús

Vogal titular 4

71695544J

García Miguel, María Victoria

Suplentes

Presidente/a suplente

35316400S

Sánchez Facorro, Ángel M.

Vogal suplente 1

52491339A

Sánchez Verdeal, Jorge

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal suplente 2

52933991C

Fachado Rubio, Eva

Vogal suplente 3

33271341R

Rodríguez Bustelo, Julio

Vogal suplente 4

33245382D

Peleteiro Fernández, Elena

591202. Equipos Electrónicos

Tribunal 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

44807493C

Romarís Lens, Xosé

Vogal titular 1

32440124G

Cadahía Domínguez, Jesús

Vogal titular 2

32658555G

Currás Francos, María del Carmen

Vogal titular 3

33840058C

Gómez Rodríguez, José Antonio

Vogal titular 4

52430515Z

Bastón Osinde, Josefa

Suplentes

Presidente/a suplente

33287729J

Balsa Sánchez, Óscar

Vogal suplente 1

33859854J

Estévez Diéguez, José Manuel

Vogal suplente 2

44085227T

Seoane Núñez, Ledicia

Vogal suplente 3

33307536V

Esteban Quiñoa, Guillermo

Vogal suplente 4

34944313E

Ruiz Quintas, José Luis

Tribunal 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

35561199W

Estévez Rodríguez, Antonio

Vogal titular 1

32437941Y

Vázquez Suárez, José Antonio

Vogal titular 2

32808147G

Couto López, María Rosario

Vogal titular 3

33836992J

Cancela López, Juan

Vogal titular 4

32430417A

Sánchez Vázquez, María Esther

Suplentes

Presidente/a suplente

76619397A

Álvarez Flórez, Julio Jorge

Vogal suplente 1

12726220K

Marín Cendra, Antonio Isidro

Vogal suplente 2

35434866P

Pérez González, Francisco

Vogal suplente 3

35421325Z

López Barreiro, José Manuel

Vogal suplente 4

33849262R

García-Gesto García, Francisco Javier

591208. Laboratorio

Tribunal único

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32444375T

Vázquez Caruncho, Francisco Javier

Vogal titular 1

33304676D

Iglesia Cabaneiro, María Gloria

Vogal titular 2

32777914Q

García Caamaño, José Ángel

Vogal titular 3

33849811K

Delso Sanz, María Begoña

Vogal titular 4

35989858X

Alonso Pérez, Julio Manuel

Suplentes

Presidente/a suplente

32758730Z

Fernández Fernández, Gumersindo

Vogal suplente 1

32747434B

Bares López, María Isabel

Vogal suplente 2

51055843Y

Domínguez Alonso, Pedro

Vogal suplente 3

33313559Z

Reigosa Castro, Carlos Emilio

Vogal suplente 4

34964626A

Saa Sarria, Adelaida

591209. Mantemento de Vehículos

Tribunal 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

52496474D

González Pazos, José Manuel

Vogal titular 1

33314601K

Álvarez Uría, Mercedes

Vogal titular 2

76363249Y

Purriños Pena, Luis

Vogal titular 3

76408447D

Rodríguez Rodríguez, Esther

Vogal titular 4

35290059D

Dacosta García, Fernando

Suplentes

Presidente/a suplente

36059259C

Comesaña Fernández, José Luis

Vogal suplente 1

33310222N

Tomé López de Silanes, María Isabel

Vogal suplente 2

52934398J

Teira Patiño, Miguel Ángel

Vogal suplente 3

32817028F

Río Boado, Juan Ramón

Vogal suplente 4

33840556N

Expósito López, Joaquín

Tribunal 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33236166Q

Segade Quintillán, Xosé

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal titular 1

32787810E

Iglesias López, Marta

Vogal titular 2

35288754S

Souto Miras, Eugenio

Vogal titular 3

34988029S

Fernández Lorenzo, María Asunción

Vogal titular 4

44450257C

Pérez Rodríguez, Óscar

Suplentes

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

07830969K

Sánchez Martín, Vicente

Vogal suplente 1

34258413M

Rodríguez Luaces, Mario

Vogal suplente 2

32648753T

Feijoo Revilla, Ramón

Vogal suplente 3

32671699S

Sánchez de Toca Triviño, Jesús Luis

Vogal suplente 4

32828196C

Domínguez Rebón, José Manuel

591227. Sistemas e Aplicacións Informáticas

Tribunal 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32665526Y

López Uceira, Fernando

Vogal titular 1

32783576C

Bueno Lema, Carmen María

Vogal titular 2

33305623J

Crespo Riveira, Antonio

Vogal titular 3

36060037Q

Blanco Rego, Matilde

Vogal titular 4

35445365L

Alonso da Silva, Ángel Francisco

Suplentes

Presidente/a suplente

32644667P

Lorenzo Arribi, José Antonio

Vogal suplente 1

44455910S

Vega Vázquez, Marina

Vogal suplente 2

36051083D

Muíños Portela, Carlos Benito

Vogal suplente 3

34995949T

Cabanelas Rouco, Carina

Vogal suplente 4

35283915Y

Couselo Filgueira, Gonzalo

Tribunal 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32769887Q

García Ulla, Constantino José

Vogal titular 1

10063866D

Pregigueiro Gómez, María Concepción

Vogal titular 2

79314058F

Mourón Regueira, Miguel

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal titular 3

34992684R

Araújo Rivera, Ana Belén

Vogal titular 4

32755723C

Guillán García, José Ramón

Suplentes

Presidente/a suplente

32752137E

Menéndez de la Vega Martínez de Azagra, Rafael

Vogal suplente 1

36089784R

Rivera Romero, María Rosa

Vogal suplente 2

34969566K

Domarco Cid, Emilio

Vogal suplente 3

32710290N

Fernández Bravo, Carolina

Vogal suplente 4

52492053G

Bautista Lorenzo, José Luis

594. Profesores de música e artes escénicas

594401. Acordeón

Tribunal único

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

76364336N

Fraga Traba, Fernando

Vogal titular 1

44462923J

Adrián Rodríguez, María Celia

Vogal titular 2

77402188N

García Pintos, Isidro

Vogal titular 3

52495115F

Iglesias Vicente, Jesús

Vogal titular 4

44448877C

Padrón Gómez, Marcos

Suplentes

Presidente/a suplente

10901438J

Latorre Trabanco, Aida

Vogal suplente 1

34934509Q

López Fernández, María del Pilar

Vogal suplente 2

33326196R

López López, Alfredo

Vogal suplente 3

32689235W

López Rodríguez, Gabriel

Vogal suplente 4

34898115P

López Rodríguez, Julia Cristina

594404. Clarinete

Tribunal único

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33302161R

López Prado, Jesús

Vogal titular 1

79315391Y

Fraile Cancela, María

Vogal titular 2

33342503R

Saborido Roca, José Ramón

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal titular 3

72883509M

Diago Ortega, María Juncal

Vogal titular 4

32679858D

Martínez Sabio, Iván

Suplentes

Presidente/a suplente

20783662B

San Ramón Calvo, Francisco

Vogal suplente 1

36160218D

Castro Barreiro, Paula

Vogal suplente 2

27442535Q

Pérez Rodríguez, Francisco

Vogal suplente 3

18437662B

Sancho Andrés, Marta

Vogal suplente 4

52499666G

García Fernández, Antonio

594410. Frauta Travesa

Tribunal único

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

34978196A

Núñez Deza, Carlos

Vogal titular 1

46913677W

García Riveiros, Soraya

Vogal titular 2

09775736T

Concheiro Guerrico, César

Vogal titular 3

34991862F

Concheiro Sánchez, Noemí

Vogal titular 4

09772909W

Morales Fernández, Manuel

Suplentes

Presidente/a suplente

51664888B

Cabo Messeguer, Julio Ángel

Vogal suplente 1

32682725R

Pantín López, Olalla

Vogal suplente 2

20152732V

Alonso García, Alejandro

Vogal suplente 3

33999113F

Ferreiro Soto, Carmen María

Vogal suplente 4

25462399L

Gracia Gómez, Fernando

594414. Guitarra

Tribunal único

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

36082629E

Dapena González, José M.

Vogal titular 1

46900025N

Arnaiz Rodríguez, Mateo

Vogal titular 2

36074784C

Ferreiro Pérez, Ángela

Vogal titular 3

36019099H

Fernández Ibuzquiza, Fernando

Vogal titular 4

05262331T

García Escarpa, Margarita

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Suplentes

Presidente/a suplente

32434426X

García Alonso, Rodolfo

Vogal suplente 1

32839283K

Carnota Méndez, Ramón Luis

Vogal suplente 2

20205677Q

Gutiérrez Escudero, Águeda

Vogal suplente 3

36022499Z

Rocha Álvarez, Antonio

Vogal suplente 4

76868232R

Rey Sanmartín, Isabel

594419. Óboe

Tribunal único

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

35306992Z

Vaquero Baquero, Esteban

Vogal titular 1

36148013V

Garrido Caneiro, David

Vogal titular 2

44469417K

Salgado Sabariz, Ana

Vogal titular 3

22142457N

Carbonell Pérez, José Feliciano

Vogal titular 4

76965923B

Avilés Vidal, Sonia

Suplentes

Presidente/a suplente

33329731V

Galán Piñeiro, Marcos Luis

Vogal suplente 1

35306991J

Vaquero Baquero, Ismael

Vogal suplente 2

44830276X

Pérez López, Guillermo Rubén

Vogal suplente 3

35565278X

Pazo García, Ricardo

Vogal suplente 4

36086759N

Araújo Comesaña, Óscar

594423. Piano

Tribunal único

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33819258N

Hermida Lozano, Mariluz

Vogal titular 1

25390985C

Zacares Costa, Daniel

Vogal titular 2

52480869K

Fernández Vázquez, María del Mar

Vogal titular 3

34993622L

Ares Espiño, Javier

Vogal titular 4

33842955L

Vázquez Corredoira, María del Carmen

Suplentes

Presidente/a suplente

32775404J

Cadarso Arrojo, Nicolás Juan

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal suplente 1

32792257F

Yáñez Carballeira, José Manuel

Vogal suplente 2

76928418L

Vázquez Hermida, Blanca María

Vogal suplente 3

32759634K

Fernández Roque, Pedro

Vogal suplente 4

35560616V

Represas Carrera, Yolanda

594431. Viola

Tribunal único

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

36087498S

Escobar Vidal, Francisco Javier

Vogal titular 1

33540350W

Segade Blanco, Diego

Vogal titular 2

15396437F

Bermejo Gorostiza, Itsaso

Vogal titular 3

77596703Q

Folgueiras López, José Antonio

Vogal titular 4

70811708K

San Pedro del Castillo, Raquel

Suplentes

Presidente/a suplente

46895916C

Sieiro Rey, Sergio

Vogal suplente 1

34995934P

Fernández Fidalgo, Pablo

Vogal suplente 2

46896927L

Vera Beltrán, Aránzazu

Vogal suplente 3

32836639E

Rodríguez Caridad, Beatriz

Vogal suplente 4

36147771M

Ferreiro Pérez, Belén

594433. Violín

Tribunal único

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

20010788Y

Peris Salom, Mario

Vogal titular 1

32819859D

Rico Fernández, Iria

Vogal titular 2

32829083X

Álvarez Pérez, Federico

Vogal titular 3

34947503S

De la Vega Pérez, María Rosa

Vogal titular 4

44826077C

Lamas Carral, Xacobe

Suplentes

Presidente/a suplente

23015335V

Heredia Cegarra, Sergio

Vogal suplente 1

X1902709B

Pociene, Natalija

Vogal suplente 2

X2097128B

Pocius, Mykolas

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal suplente 3

33331756H

Nogueira Pérez, María de los Ángeles

Vogal suplente 4

32783248Z

Rodríguez Lozano, Ángel

594434. Violoncello

Tribunal único

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

36122519F

Torres Estarque, Ana María

Vogal titular 1

36114670R

Figueroa Lorenzo, María Isabel

Vogal titular 2

02632049K

Quintanilla Marful, Álvaro

Vogal titular 3

32817471J

Novoa Ares, María del Carmen

Vogal titular 4

36058144D

Arenas Villarroel, Fernando

Suplentes

Presidente/a suplente

32783110Z

Groba Otero, Clara

Vogal suplente 1

44468792V

Suárez Ogando, Noia

Vogal suplente 2

02531713B

Almarza Esparza, Juan Antonio

Vogal suplente 3

20809742D

Hervás Brull, María Jesús

Vogal suplente 4

44471098T

Torres González, José Benito

594460. Linguaxe Musical

Tribunal único

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

09754413K

Núñez Vallejo, María Victoria

Vogal titular 1

32835628T

López Briones, Fernando

Vogal titular 2

52498381F

Portas Conde, Iria

Vogal titular 3

34996564V

Valugo Rúa, José Manuel

Vogal titular 4

36101438V

Rodríguez Gil, Gloria

Suplentes

Presidente/a suplente

33312171Y

Díaz Dorribo, Victoria Ofelia

Vogal suplente 1

32435169V

Vara García, Juan

Vogal suplente 2

32831019Z

Presas Freire, María Leticia

Vogal suplente 3

47367368H

Facal Rivas, Antonio

Vogal suplente 4

53173544M

Gómez Alonso, Isabel

597. Mestres

597031. Educación Infantil

Tribunal 1 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32793855H

Baña Rial, María del Carmen

Vogal titular 1

79314872Q

Varela Vieites, Gregorio

Vogal titular 2

32677608J

Campos Tenreiro, Gema

Vogal titular 3

06539264L

Arroyo García, Purificación

Vogal titular 4

47353871E

Pardo Moure, Miriam

Suplentes

Presidente/a suplente

33301152G

Vázquez Barreiro, Carmen

Vogal suplente 1

46896237L

Hernando Santalla, Roberto Manuel

Vogal suplente 2

32772400E

Carro Sánchez, María Jesús

Vogal suplente 3

53164751K

Cereijo Pardo, Leticia

Vogal suplente 4

33851072V

Amarelo Fernández, Obdulia

Tribunal 2 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32824722L

Plana Galán, Lidia

Vogal titular 1

32764844X

Rouco Ferreiro, Javier Francisco

Vogal titular 2

32789814W

Rodríguez Abad, María Milagrosa

Vogal titular 3

52440101D

Martínez Sixto, María Fernanda

Vogal titular 4

79321621A

Rodríguez Rama, María Teresa

Suplentes

Presidente/a suplente

32427779X

Liñares Pérez, Ana María

Vogal suplente 1

34893333X

Meijide Cao, Manuel Ángel

Vogal suplente 2

32653794G

Moares Ares, María Carmen

Vogal suplente 3

32748585N

González González, Isabel

Vogal suplente 4

09308411N

Regueira Sánchez, María del Carmen

Tribunal 3 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32838205R

Mosquera Silva, María Begoña

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal titular 1

44815130K

Fariña Barreiro, Santiago

Vogal titular 2

76872766G

Espiño Fuentes, Vanesa

Vogal titular 3

32448691S

Martínez Seoane, María Teresa

Vogal titular 4

32430876W

Suárez Vázquez, María José

Suplentes

Presidente/a suplente

53160032V

Álvarez Fernández, Inés

Vogal suplente 1

76401369S

Regueira Gunturiz, Eulogio

Vogal suplente 2

36064825C

Cotilla Gil, María Pilar

Vogal suplente 3

32816575Z

Garrido Fernández, Mónica

Vogal suplente 4

76581329T

Paredes Madorra, Tania

Tribunal 4 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32444663N

Mejuto Sánchez, Pilar

Vogal titular 1

79325568V

Pose Martínez, Fernando

Vogal titular 2

79330781D

Otero Martínez, Patricia

Vogal titular 3

32701769R

López Naveiro, Lucía

Vogal titular 4

32644217H

Dopico López, Blanca

Suplentes

Presidente/a suplente

53164233D

Agilda Pedreira, Diego Gabriel

Vogal suplente 1

42058229S

Lombardía Díaz, Rafael

Vogal suplente 2

32629822K

Castro Campelle, Soledad

Vogal suplente 3

32656080J

Ricoy Lamas, Beatriz María

Vogal suplente 4

44828619D

Iglesias Noya, Silvia

Tribunal 5 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33304666E

Trashorras Reija, María del Carmen

Vogal titular 1

32676182J

Montero Formoso, Jorge Juan

Vogal titular 2

30193529A

García Ramírez, María Teresa

Vogal titular 3

76621146G

Gutiérrez Villanueva, Marisela

Vogal titular 4

33832418Q

Tella Villamarín, María Cruz

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Suplentes

Presidente/a suplente

33857042F

Núñez Saavedra, María Lucía

Vogal suplente 1

33994328Y

Riveira Cabaleiro, José Ángel

Vogal suplente 2

33998570Q

Gil Basanta, Mónica

Vogal suplente 3

33350662H

Gómez Pallín, María Josefa

Vogal suplente 4

33347807S

Quintero Vázquez, Rosa Ana

Tribunal 6 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33857395S

García Lorenzo, Xoán Bieito

Vogal titular 1

44425518Y

Moreda Núñez, José Francisco

Vogal titular 2

76616055L

González Iglesias, Virginia

Vogal titular 3

33303329L

Ruiz Ben, María Dolores

Vogal titular 4

33307489Q

Ferreiro Darriba, Ana María

Suplentes

Presidente/a suplente

33859305Q

Ferreiro Maseda, Carmen

Vogal suplente 1

34268268Q

Gallardo Amiama, Óscar

Vogal suplente 2

33859785J

Valín Rodríguez, Purificación

Vogal suplente 3

33346566Q

Hospido Soler, Emma

Vogal suplente 4

33843849Q

García Castro, María Isabel

Tribunal 7 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33327301W

Andión Novo, Edita

Vogal titular 1

34638624A

Pérez Casas, José Ricardo

Vogal titular 2

71872294P

Sanjurjo Pérez, María Concepción

Vogal titular 3

33302789P

Rodríguez López, María del Carmen

Vogal titular 4

76566172T

Val Becerra, Antonia Carmen

Suplentes

Presidente/a suplente

34253038N

López López, Isaura

Vogal suplente 1

09786360K

Suárez Becerra, Adrián

Vogal suplente 2

33828961D

Núñez Fontal, Elvira

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal suplente 3

33854616L

Cao Fernández, Emilia

Vogal suplente 4

34258630S

López Rodríguez, María Fe

Tribunal 8 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

76572508B

Rey Fole, María Carmen

Vogal titular 1

33851908W

Carreira López, Manuel

Vogal titular 2

76578681C

Morandeira Cobas, Concepción

Vogal titular 3

33339672E

Díaz García, Lina

Vogal titular 4

33995563E

Rego Rouco, Genma

Suplentes

Presidente/a suplente

33308255T

Veiga Cando, Consuelo

Vogal suplente 1

34270753V

Rodríguez Díaz, Vicente

Vogal suplente 2

33810716A

Ferreiro Arias, Balbina

Vogal suplente 3

34270710C

López Blanco, Sandra

Vogal suplente 4

33994421F

Lago Orcazberro del Río, Ana María

Tribunal 9 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

34988304Z

Fidalgo Lainez, María Elena

Vogal titular 1

34966625R

Vázquez Somoza, Julio

Vogal titular 2

34966772X

Vázquez Santos, María Rosa

Vogal titular 3

34950476K

Martínez López, Carmen

Vogal titular 4

34982381W

Cid Souto, Belén

Suplentes

Presidente/a suplente

34962361S

Casado Peleteiro, María Teresa

Vogal suplente 1

44456967Z

Iglesias Pérez, Francisco Javi

Vogal suplente 2

34928721R

Bernardo García, María Teresa

Vogal suplente 3

34954686E

Gamarra Mondelo, Asunción

Vogal suplente 4

34998142P

Lorenzo Dávila, Ana María

Tribunal 10 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

44446201N

González Masid, Rocío

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal titular 1

34940257Z

Vázquez Rodríguez, Modesto

Vogal titular 2

34959060A

Rodríguez Rodríguez, María del Pilar

Vogal titular 3

44464987F

Bordas Vidal, Iria María

Vogal titular 4

34952520H

Alonso Fernández, María del Pilar

Suplentes

Presidente/a suplente

34949618Z

Mon Delgado, Ana María

Vogal suplente 1

44463405N

Fernández Álvarez, Roberto

Vogal suplente 2

34990987Y

González Rodríguez, Ana

Vogal suplente 3

34729826X

Gallego Rodríguez, Manuela

Vogal suplente 4

34926772F

Fernández Romero, María Dolores

Tribunal 11 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

34991323C

Armada Villar, Manuel

Vogal titular 1

44458852J

Rego García, José Manuel

Vogal titular 2

36511112S

Núñez Luis, Montserrat

Vogal titular 3

44449386T

Gayo Álvarez, María Elena

Vogal titular 4

34997779J

Pena Álvarez, Eva

Suplentes

Presidente/a suplente

71699496D

Llera Amieva, María Begoña

Vogal suplente 1

47355351F

Santás López, Iago

Vogal suplente 2

76717992C

González González, Sonia

Vogal suplente 3

76713158Q

Domínguez Hervella, Erminda

Vogal suplente 4

34628187P

Martínez Álvarez, Silvia

Tribunal 12 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

44817226R

González Laceiras, Milagros

Vogal titular 1

76820888Z

Martínez Lale, Jesús

Vogal titular 2

44810881G

Nieves Vieiro, Eva

Vogal titular 3

35459587G

Santos Pérez, Inmaculada Concepción

Vogal titular 4

35287059E

Picallo Gómez, Rosa María

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Suplentes

Presidente/a suplente

35463234V

Camiña Fernández, María Dolores

Vogal suplente 1

76861229J

Blanco Lois, Manuel

Vogal suplente 2

44846203K

Piñeiro Otero, Antía Raquel

Vogal suplente 3

35322372F

Quinteiro Moreno, María Carmen

Vogal suplente 4

35286870V

González Moreira, María del Carmen

Tribunal 13 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

76815641B

Troitiño Tarín, Agustín

Vogal titular 1

35279342X

Santiago Vidal, Senén Jorge

Vogal titular 2

35251319R

Redondo Barros, Emilia Lucila

Vogal titular 3

53186047L

Docampo Durán, Nerea María

Vogal titular 4

77400647N

García Blanco, Cristina

Suplentes

Presidente/a suplente

44465361J

Hermida Fernández, Mónica

Vogal suplente 1

35470017S

Leiro Diz, Alberto

Vogal suplente 2

76818176Q

Aller Alonso, Teresa

Vogal suplente 3

32435945B

García-Ramos Macho, Beatriz

Vogal suplente 4

35460231G

Carril Conde, Ana Belén

Tribunal 14 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

34635667J

Rodríguez Vila, David

Vogal titular 1

35306552B

Ruibal Pereira, Rafael

Vogal titular 2

76925966M

Rey Quiroga, Lorena María

Vogal titular 3

76713190W

Rodríguez Piteira, María Carmen

Vogal titular 4

35321203B

Durán Tenorio, María Isabel

Suplentes

Presidente/a suplente

35303635S

Sampayo Guzmán, María Fátima

Vogal suplente 1

79328624Z

Sordo Ferreiro, Javier

Vogal suplente 2

79318270X

Cao López, María José

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal suplente 3

44841520F

Ramos García, Miriam

Vogal suplente 4

76817330K

Golmar Varela, María José

Tribunal 15 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32437085R

Barreiro Carujo, Rosa María

Vogal titular 1

78789657Y

Sambade Vara, Francisco

Vogal titular 2

79329295H

Ferreira Lavandeira, Patricia

Vogal titular 3

79311355H

Cambón Pombo, María del Carmen

Vogal titular 4

35294677G

Lamas Cabaleiro, María de los Ángeles

Suplentes

Presidente/a suplente

76970348C

Mato Agrafojo, Lourdes

Vogal suplente 1

33310032Y

Álvarez Vázquez, Jose Ángel

Vogal suplente 2

79330369B

Quintián Agrafojo, Vanessa

Vogal suplente 3

76965396J

Rial Sánchez, Raquel

Vogal suplente 4

76519171B

Casal Neira, Alicia

Tribunal 16 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32633365E

Infante Vaamonde, Ana María

Vogal titular 1

32649399W

Maroño Frade, Manuel Andrés

Vogal titular 2

32423866F

Louro Otero, Efigenia

Vogal titular 3

33294593T

Castro Codesido, Ana María

Vogal titular 4

33203931G

Lorenzo Aguiar, Consuelo

Suplentes

Presidente/a suplente

33537185B

Pérez Novo, María Vanesa

Vogal suplente 1

77593031R

Rodríguez Orol, Ramón Xose

Vogal suplente 2

44820166C

Miras Jorge, Ana Isabel

Vogal suplente 3

45845510R

Tuñas Nieto, Cristina

Vogal suplente 4

52458569P

Varela Rodríguez, María Elena

Tribunal 17 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33285197B

Abelleira Bardanca, María Isabel

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal titular 1

44827211G

Barreiro Caxade, Alonso

Vogal titular 2

52939748G

Ramos Sobrido, Rosa María

Vogal titular 3

33277913H

Blanco Gerpe, Mercedes

Vogal titular 4

32796612S

Bermúdez Meijide, María Azucena

Suplentes

Presidente/a suplente

46906048D

Rodríguez Pérez, Celia

Vogal suplente 1

33252177L

Turnes Carro, José

Vogal suplente 2

33999143Z

Rodríguez Teijeiro, Selma

Vogal suplente 3

44829238F

Sanandrés Villar, Inés

Vogal suplente 4

33299522F

Vázquez Fandiño, Marta

Tribunal 18 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

78790096P

Bustelo Miguéns, María

Vogal titular 1

53481355F

García Lorenzo, Pablo

Vogal titular 2

76361073S

Miguéns Rodríguez, María Luisa

Vogal titular 3

44815826G

Fafián Rey, Lydia

Vogal titular 4

44828643X

Valín García, Ana

Suplentes

Presidente/a suplente

44837780Q

Nieto Caamaño, Eva

Vogal suplente 1

44826598N

Del Río Bolon, Rafael

Vogal suplente 2

34248325Z

Pardo Copa, María Luz

Vogal suplente 3

44809941F

Casal Barreiro, Paula

Vogal suplente 4

52938206A

Miguéns Rey, Ana

Tribunal 19 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

35454308S

Barreiro Noguerol, Cristina

Vogal titular 1

76727562E

Estévez Diéguez, Eduardo

Vogal titular 2

36141898C

Lago López, María Ángeles

Vogal titular 3

13297481P

Campo Arroyo, Blanca

Vogal titular 4

76927349P

Bernárdez Cibeira, Belén

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Suplentes

Presidente/a suplente

36050490Z

Pereiro Pérez, Beatriz

Vogal suplente 1

33349248F

Fernández Carreira, Esteban

Vogal suplente 2

36083545H

Puga Pérez, María Josefa

Vogal suplente 3

35550525T

Iglesias Veiga, Rosa

Vogal suplente 4

36064709L

Calviño Moure, María Jesús

Tribunal 20 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

36042046B

Iglesias García, María Jesús

Vogal titular 1

34979048G

Mazaira Fernández, David

Vogal titular 2

34968052W

Rodríguez González, Amalia

Vogal titular 3

36144437Y

Agulla Iglesias, Beatriz

Vogal titular 4

34992189N

Tesouro Pérez, Mª Ramona

Suplentes

Presidente/a suplente

36159126K

Mosquera González, Iria

Vogal suplente 1

44455614H

Soto Cougil, Miguel Ángel

Vogal suplente 2

36023582Q

Rodríguez Bravo, María Josefa

Vogal suplente 3

76991969K

Araújo Díaz, María Nazaret

Vogal suplente 4

36141626R

Costas Losada, María

Tribunal 21 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

34973636C

Iglesias Cortés, Estela

Vogal titular 1

35564106B

Vicente Rodríguez, José Antonio

Vogal titular 2

36107627L

Seixo Vázquez, Antía

Vogal titular 3

39450287C

Barciela Carrera, Karina

Vogal titular 4

77005313W

Iglesias Domínguez, María

Suplentes

Presidente/a suplente

36033240Z

Pereira Zunzunegui, Rogelio Antonio

Vogal suplente 1

44465936J

Álvarez López, Rubén

Vogal suplente 2

33350438R

Montero González, Paula

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal suplente 3

76906356Z

Barreiro Rodríguez, Mónica

Vogal suplente 4

36118393K

Pérez Montes, María Eugenia

597032. Idioma estranxeiro: Inglés

Tribunal 1 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32829958B

Beiro Pérez, María Begoña

Vogal titular 1

36021226Y

Cambeiro Conde, Juan Tomás

Vogal titular 2

32780384W

González Castro, Margarita

Vogal titular 3

32428744D

Figueirido Díaz, Manuel A

Vogal titular 4

52934104H

Rubio Fernández, Nieves

Suplentes

Presidente/a suplente

33291183V

Varela Tembra, Juan José

Vogal suplente 1

46900325J

Casado Pérez, Juan

Vogal suplente 2

33296375B

Ferreira Costa, Mónica

Vogal suplente 3

32769335Q

Rey Rubal, José Antonio

Vogal suplente 4

32404285E

Méndez Vázquez, María Luisa

Tribunal 2 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33302310N

Cillero García, María Luisa

Vogal titular 1

33831665E

Fernández Sarceda, Manuel

Vogal titular 2

76563342E

Rolle Insua, María

Vogal titular 3

33825401Z

Bernedo Vilor, Marcial

Vogal titular 4

34251746P

Martínez Carnero, María Esther

Suplentes

Presidente/a suplente

33845169W

Otero Paz, María Cruz

Vogal suplente 1

30550555T

Iglesias Vázquez, José Enrique

Vogal suplente 2

33827698B

Miragaya Varela, María Isabel

Vogal suplente 3

33307075Q

Bouza Rodil, Antón Xosé

Vogal suplente 4

76862485G

García Otero, María José

Tribunal 3 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

76718198L

Devesa Fernández, Roberto

Vogal titular 1

34943279T

Saburido Enríquez, Juan Antonio

Vogal titular 2

34930142L

Fernández Cid, María Soledad

Vogal titular 3

34940560H

Babarro Forneiro, Eduardo

Vogal titular 4

44457604F

Fortes Villamarin, Sara

Suplentes

Presidente/a suplente

34942477A

Mazaira Castro, María Jesús

Vogal suplente 1

76928471A

Carral Nailor, Javier

Vogal suplente 2

34943625R

Bueno Murga, María Teresa

Vogal suplente 3

34943620L

Fernández Puga, Javier

Vogal suplente 4

44474693F

Rúa García, Patricia

Tribunal 4 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

34973176C

Gómez Fernández, María del Mar

Vogal titular 1

35298645Q

Piedras García, Germán

Vogal titular 2

35306265T

Crespo Martínez, Pilar

Vogal titular 3

35258099L

Limeres González, Luis Javier

Vogal titular 4

52483645Z

González Gamallo, Ana

Suplentes

Presidente/a suplente

35317574Q

Barreiro Couto, María Cristina

Vogal suplente 1

35257569H

Carral Ferradas, José Manuel

Vogal suplente 2

35304891Y

Pais López, Elisa

Vogal suplente 3

76827949Z

Simón Campañó, Alejandro

Vogal suplente 4

35323686X

Cintron Dapena, María Fabiola Pilar

Tribunal 5 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

50455588M

Pallero Bote, Jose Antonio

Vogal titular 1

76354296T

López Rivas, Luis Matías

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal titular 2

52932216Q

Ayaso Monteagudo, María Ángela

Vogal titular 3

33255166H

Curros Novo, José María

Vogal titular 4

33351756P

Castro Arias, Rocío

Suplentes

Presidente/a suplente

33341438V

Diz Varela, Ánxela María

Vogal suplente 1

76717363N

Penelas Sánchez, Daniel

Vogal suplente 2

78796468D

Bugallo González, Martina

Vogal suplente 3

33259411P

Carril Regueiro, Antonio Ramón

Vogal suplente 4

33290886L

Villaverde Solar, Olga María

597033. Idioma estranxeiro: Francés

Tribunal 1 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

44807768L

Rey Rey, Mª Teresa de J.

Vogal titular 1

46916774V

Becerra Castro, Manuela

Vogal titular 2

11416324K

Comba Paz, Xosé Nel

Vogal titular 3

76409915M

Souto Otero, María Pilar

Vogal titular 4

76334441V

Haz Pardo, José María

Suplentes

Presidente/a suplente

35323187V

Boo Liñeira, Fernando

Vogal suplente 1

32687228L

Salgueiro Veiga, Emma María

Vogal suplente 2

76573198B

Fernández Álvarez, Jorge

Vogal suplente 3

32796650F

Nantón Blanco, María Azucena

Vogal suplente 4

32761335C

Vázquez Campo, Juan Antonio

597034. Educación Física

Tribunal 1 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32840886Z

Ponte Justo, Rubén

Vogal titular 1

32684714N

Fernández Álvarez, Ana

Vogal titular 2

76350072P

García del Río, Juan R.

Vogal titular 3

32679397P

Fernández Porto, María

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal titular 4

32825008Y

Rodríguez Machado, Eduardo Rafael

Suplentes

Presidente/a suplente

76414842X

Caneda Iglesias, María

Vogal suplente 1

53300630Q

Ramos Rodríguez, María del Pilar

Vogal suplente 2

09744098X

Herreras Balbuena, Alberto

Vogal suplente 3

34273354L

Rodríguez Castro, Alba

Vogal suplente 4

32825926G

Fariña García, José Leonardo

Tribunal 2 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33855858L

Díaz Cabado, José Manuel

Vogal titular 1

76570318Y

Lodos Veiga, María Josefa

Vogal titular 2

33860840X

López Castro, José Manuel

Vogal titular 3

33548265M

Blas Mourín, Ana

Vogal titular 4

33308262F

Cuba Alonso, Juan José

Suplentes

Presidente/a suplente

33319138G

Pérez López, Irene

Vogal suplente 1

33332466S

Fernández Domínguez, Haydee

Vogal suplente 2

34889018L

López Martín, Juan

Vogal suplente 3

32772502D

Bermúdez Mariño, Ana María

Vogal suplente 4

34250249Y

Penas Arias, José Ángel

Tribunal 3 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

34939058B

Rodríguez Iglesias, Xosé

Vogal titular 1

44453619R

Fernández Piñeiro, Patricia

Vogal titular 2

34951831L

Guede García, Francisco J.

Vogal titular 3

34968706N

Godoy Varela, Susana

Vogal titular 4

32680562T

Borrajo Fernández, Manuel

Suplentes

Presidente/a suplente

34977797H

Fernández Osorio, María Montserrat

Vogal suplente 1

44449976S

Miguélez Saínza, Helena

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal suplente 2

76706717S

Porto Rodríguez, Juan Francisco

Vogal suplente 3

72488133E

García Gómez, Ruth

Vogal suplente 4

09410465S

Martínez García, Iván

Tribunal 4 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

36068790Y

Benavides Alonso, Daniel

Vogal titular 1

44080642S

Brea González, Berta María

Vogal titular 2

50691609T

Pampín Boado, Carlos

Vogal titular 3

44833269J

Mata Vidal, Ana Belén

Vogal titular 4

76927429L

Riveiro Lorenzo, Iago

Suplentes

Presidente/a suplente

32696709R

Lens Blanco, María del Carmen

Vogal suplente 1

35560359J

Pazo de la Rosa, Ana Yané

Vogal suplente 2

35469707G

Arines Santamaría, Fermín

Vogal suplente 3

36030271N

Melón Casal, Marina

Vogal suplente 4

35432328T

Reboredo Baños, José Manuel

Tribunal 5 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32649395K

Leonardo Pastor, Antonio

Vogal titular 1

33272888F

Otero Romero, María Josefa

Vogal titular 2

33235917C

Martínez Gómez, Enrique J.

Vogal titular 3

33537269A

Morandeira Díaz, Lucía

Vogal titular 4

36097833T

López Núñez, Roberto

Suplentes

Presidente/a suplente

32755637A

González Acon, Xoán Ramón

Vogal suplente 1

52937851Q

Bouzas Parada, Irene

Vogal suplente 2

33296735A

Boquete Sánchez, Diego

Vogal suplente 3

78795428G

Romero Fernández, Sara María

Vogal suplente 4

76820577W

Conde Miguélez, Alfonso

597035. Música

Tribunal 1 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

35466800H

Muñoz Hermida, Vicente

Vogal titular 1

44906312P

Valcuende Loma, Lara María

Vogal titular 2

32644479G

Fernández Pareja Marín, Jesús María

Vogal titular 3

32619307V

Fresco Calvo, Marina

Vogal titular 4

79321598A

Mira Rey, Miguel Ángel

Suplentes

Presidente/a suplente

44820673K

Fernández Botana, Patricia

Vogal suplente 1

32787190T

Villanueva Santos, Ana María

Vogal suplente 2

53161219P

Ledo Lema, Víctor Manuel

Vogal suplente 3

46909949T

Pérez Montero, María Pilar

Vogal suplente 4

32829328W

Sánchez Iglesias, Agustín

Tribunal 2 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

44076113V

Vidal Pérez, Claudio

Vogal titular 1

52492259A

Muíños Sedano, María Alicia

Vogal titular 2

44809926S

Giadanes Abel, Alberto

Vogal titular 3

35299308N

Vidal Pérez, Laura

Vogal titular 4

76822752S

Vidueiros Sánchez, José Antonio

Suplentes

Presidente/a suplente

53179967B

Alonso Villar, Manuel

Vogal suplente 1

45861118S

Souto Louzao, Sandra

Vogal suplente 2

35464121F

Navia Rey, José Manuel

Vogal suplente 3

35472322C

Otero Payno, Olalla

Vogal suplente 4

76824380X

Varela Ferradáns, José Ramiro

Tribunal 3 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

53168199L

Roca Moro, José Francisco

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal titular 1

44816503Z

Pazos Saavedra, María Teresa

Vogal titular 2

76517529W

Insua Antelo, Juan Manuel

Vogal titular 3

78787458S

Fernández Vidal, María del Carmen

Vogal titular 4

33323757T

Rodríguez Hernández, Marcos

Suplentes

Presidente/a suplente

76969484F

Romero García, José Gustavo

Vogal suplente 1

52496262G

Amado Touriño, María Irene

Vogal suplente 2

33239452J

García Castro, Camilo Luis

Vogal suplente 3

44848655N

Barcala Sanmarco, Vanesa

Vogal suplente 4

35482116Q

Busto Casal, Samuel

597036. Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

Tribunal 1 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32672946C

Suárez Taibo, María Victoria

Vogal titular 1

32435250Y

Codesal Seoane, María Dolores

Vogal titular 2

46913013M

Seoane Vázquez, Juan José

Vogal titular 3

32670634P

Dafonte Tizón, María del Pilar

Vogal titular 4

32705330C

Picado López, Miguel

Suplentes

Presidente/a suplente

46906733G

Sánchez Vales, Benigno

Vogal suplente 1

76353373C

Velo Ferreiro, María Lourdes

Vogal suplente 2

76331130H

Rey Dopico, Antonio María

Vogal suplente 3

07837624Y

Nicolás Vieira, María Mercedes

Vogal suplente 4

32630663B

Pena Bellón, José Carlos

Tribunal 2 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33276501D

Otero Vilas, María del Carmen

Vogal titular 1

44091086V

Pérez Taboada, Cristina

Vogal titular 2

32624319S

Casteleiro Souto, Miguel Anxo

Vogal titular 3

33835118W

Vázquez López, María del Carmen

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal titular 4

32632888M

Lombao Grandal, Xosé Pablo

Suplentes

Presidente/a suplente

32404042D

Pazos Moscoso, Xesús Manoel

Vogal suplente 1

32821302A

Sánchez Rodríguez, Sandra María

Vogal suplente 2

33823556D

Mouriz del Río-Miranda, Vicente

Vogal suplente 3

32629376N

Fraga Couceiro, María Paloma

Vogal suplente 4

32760060X

Rodríguez Trinidad, José Antonio

Tribunal 3 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

34264294K

Lamas Vázquez, Sonia María

Vogal titular 1

33307221R

Liz Rodríguez, María Montserrat

Vogal titular 2

33847083F

Penelo Fernández, José

Vogal titular 3

06980353Z

Toro Montero, Beatriz

Vogal titular 4

44471862M

González Bermejo, Rubén

Suplentes

Presidente/a suplente

33998660Z

Ramudo Couto, Cristina

Vogal suplente 1

44483775G

Lamas Álvarez, Rita

Vogal suplente 2

33537454G

Ramudo Andión, Indalecio

Vogal suplente 3

33825041E

Domínguez Gómez, María Dolores

Vogal suplente 4

33992215D

Couto Mon, Juan Ramón

Tribunal 4 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

34995918S

Estévez Iglesias, María Cruz

Vogal titular 1

34957753F

García Rodríguez, Beatriz

Vogal titular 2

34949793M

Blanco Dorrio, Norberto

Vogal titular 3

34990580J

Cachaldora Sánchez, Cristina

Vogal titular 4

34949739C

López González, Manuel

Suplentes

Presidente/a suplente

34965897D

Lorenzo Penedo, Ana María

Vogal suplente 1

44472632Q

López Paz, Ana María

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal suplente 2

44458244A

Rodríguez Novoa, Pablo

Vogal suplente 3

44459087H

Rodríguez Pérez, Manuela

Vogal suplente 4

36033854F

Freiria Rodríguez, María Asunción

Tribunal 5 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

34946511N

Folgoso Rodríguez, José Manuel

Vogal titular 1

44496018B

Nogueiras del Río, Sonia

Vogal titular 2

34957471R

Domínguez Alonso, José

Vogal titular 3

34948391Y

Álvarez Calleja, María Carmen

Vogal titular 4

34946790S

López Sánchez, Miguel Ángel

Suplentes

Presidente/a suplente

76747568H

Quintas Vázquez, Sandra

Vogal suplente 1

34951108D

Calviño Canal, María Luisa

Vogal suplente 2

44455015V

Álvarez Campos, Miguel Anxo

Vogal suplente 3

76727863R

Molina Fernández, Esther

Vogal suplente 4

76707961V

López Rodríguez, María Reyes

Tribunal 6 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

36070179S

Da Vila Alonso, Ana María

Vogal titular 1

79314337X

Carro Naveira, María José

Vogal titular 2

34957715S

Pérez Suárez, Luis José

Vogal titular 3

33538030M

Vázquez Pereira, Alejandra

Vogal titular 4

44076098W

Casal Fernández, Francisco Javier

Suplentes

Presidente/a suplente

36041346R

Carrasco Mera, José Fernando

Vogal suplente 1

44828833Q

Otero Calvo, Cristina

Vogal suplente 2

35285773R

Meijón Couselo, Miguel Ángel

Vogal suplente 3

76903996T

González Pena, Macarena

Vogal suplente 4

33258745D

Domínguez Carballo, Manuel

Tribunal 7 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32426649F

Duarte Blanco, María Magdalena

Vogal titular 1

33996357B

Gómez Paz, María

Vogal titular 2

33257565W

Otero Vilas, Francisco Ramón

Vogal titular 3

52935551Q

Giménez Calviño, Carmen María

Vogal titular 4

44820310A

Ruzo Noya, Rubén

Suplentes

Presidente/a suplente

76343034P

Vilariño Rama, Ángela María

Vogal suplente 1

32674305E

Pita Braña, María

Vogal suplente 2

32804264P

Eiras Sánchez, José Juan

Vogal suplente 3

45845967K

Leiro Parajó, Alicia

Vogal suplente 4

33858431Q

Vázquez Latas, Ángel L.

Tribunal 8 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

35551010W

Teijeira Bautista, Eloísa

Vogal titular 1

35562225Q

Paz Rodríguez, Ana Belén

Vogal titular 2

73761036J

Abel Souto, Jesús

Vogal titular 3

36147722W

Freiría Figueroa, Mónica

Vogal titular 4

44468222E

Vázquez Blanco, Jorge Agustín

Suplentes

Presidente/a suplente

35287849F

Tallón Fontao, María del Carmen

Vogal suplente 1

77415657A

Calvar Martínez, Patricia

Vogal suplente 2

36053709J

Lamosa Quinteiro, Claudio Salvador

Vogal suplente 3

36079119P

Portela Sánchez, María Asunción

Vogal suplente 4

35279007C

Lemos Molanes, Luis

597037. Educación Especial: Audición e Linguaxe

Tribunal 1 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32783384N

Precedo No, María Ángela

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal titular 1

32711508B

Pérez Piñeiro, Area

Vogal titular 2

32635678N

Somoza Quintero, José Antonio

Vogal titular 3

32694192Z

Fernández Rivera, Mercedes

Vogal titular 4

32845763S

Poncela Castelo, David

Suplentes

Presidente/a suplente

32830206Y

Labandeira Sánchez, Julio César

Vogal suplente 1

79312308M

Pardo Couceiro, Rocío

Vogal suplente 2

32619389F

Santiago Bouza, José A.

Vogal suplente 3

53303945L

González Lesta, Carlota

Vogal suplente 4

32635244S

Blandino Bruzos, Julio Emilio

Tribunal 2 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

46901851K

Veira Pernas, Almudena

Vogal titular 1

47378223V

Rodríguez Rodríguez, Noelia

Vogal titular 2

76416375W

Pía Pérez, Francisco José

Vogal titular 3

32791362D

Arrebola Méndez, Sofía

Vogal titular 4

35999365H

Arias Miño, Juan Jesús

Suplentes

Presidente/a suplente

53168530M

López López, Noelia

Vogal suplente 1

32818111D

Roel Río, Inés

Vogal suplente 2

32840021T

Fontal Alonso, Eugenio José

Vogal suplente 3

32666845Z

Castañeda Castro, María Sonia

Vogal suplente 4

32748509M

Hermidas Pedreira, Hortensia

Tribunal 3 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33333662S

Lage Gil, Eva María

Vogal titular 1

33349213H

Lamas López, María

Vogal titular 2

34268506R

Tourón Morais, Iván

Vogal titular 3

76579200X

Durán Martínez, Ana Belén

Vogal titular 4

76563566Q

González Peteira, José

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Suplentes

Presidente/a suplente

33307118J

Pena Corredoira, María José

Vogal suplente 1

33846632Q

Besteiro Cabanas, Aurora

Vogal suplente 2

33305899J

Villarino Fernández, Francisco Javier

Vogal suplente 3

34953931A

Conesa Abadín, Montserrat

Vogal suplente 4

33854572K

Cabana Rouco, José Antonio

Tribunal 4 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

44459637Q

Pascual Feijoo, Daniel

Vogal titular 1

34940674V

González Eijan, Mª de la Cruz

Vogal titular 2

44458214L

Bailón Fernández, José

Vogal titular 3

34960312J

Hernán López, Mónica

Vogal titular 4

34923459Y

Sequeiros Nogueira, José L.

Suplentes

Presidente/a suplente

44459453Q

Núñez Lois, Sandra

Vogal suplente 1

34941181H

Sabucedo Balado, Mª Eudosia

Vogal suplente 2

76726003G

Barge Valencia, Eva

Vogal suplente 3

52480479E

Silva Baldonedo, María Lidia

Vogal suplente 4

34979532M

Rodríguez Batista, Diego

Tribunal 5 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

35303409L

Núñez Pintos, María Esther

Vogal titular 1

34877433A

Fernández Tornavacas, Verónica

Vogal titular 2

34910340C

Rodríguez Fernández, Enrique

Vogal titular 3

35312449C

Rodríguez Germade, María Ángeles

Vogal titular 4

34984055C

Bernárdez Pérez, Aarón

Suplentes

Presidente/a suplente

52494132J

Sánchez López, Elena

Vogal suplente 1

36108287N

Cabezas Gómez, Montserrat

Vogal suplente 2

35308400L

Garrido Eirín, Amando

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal suplente 3

36134641P

Mata López, Beatriz

Vogal suplente 4

35256830S

Iglesias Pereira, Nicolás

597038. Educación Primaria

Tribunal 1 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

11917832Z

Urtiaga Estévez, María Elena

Vogal titular 1

46907236R

Gómez Pérez, Ángela

Vogal titular 2

76400534P

Cuadrado Barcia, José Carlos

Vogal titular 3

78787531L

Laya Sánchez, Isabel

Vogal titular 4

36000360R

Mazaira Olveira, María Carmen

Suplentes

Presidente/a suplente

34721287G

Airas López, Odilo

Vogal suplente 1

33838677L

Amor López, María Carmen

Vogal suplente 2

32445122B

Casales Regueiro, José Carlos

Vogal suplente 3

32667024D

Fojo Lamas, Paula

Vogal suplente 4

47358362M

Barbeito Cacheiro, Yelina

Tribunal 2 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32748966W

Gens Autrán, Patricia Elena

Vogal titular 1

44809796T

García San León, Mariña

Vogal titular 2

32805056H

Chouciño Haz, José Ramón

Vogal titular 3

32651827S

Iglesias García, Adelina

Vogal titular 4

76416813A

Bouzamayor Bustabad, María Cristina

Suplentes

Presidente/a suplente

32778363M

Civeira Mato, María Elena

Vogal suplente 1

32626556K

Salgado Naveiras, Laura

Vogal suplente 2

32762338B

Prada López, José Luis

Vogal suplente 3

76403069J

Blanco Antelo, María Josefa

Vogal suplente 4

32810411Z

Blanco Álvarez, María Dolores

Tribunal 3 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32419619S

Orellán Valiño, María Dolores

Vogal titular 1

32765747Q

Pérez López, María Eugenia

Vogal titular 2

32444522D

Gómez Abad, Benigno

Vogal titular 3

33343041X

Gasalla Díaz, Rocío

Vogal titular 4

32625907Q

Saavedra Díaz, Mercedes

Suplentes

Presidente/a suplente

76341570Q

Otero Martínez, Andrés

Vogal suplente 1

34968904A

Urbano Rey, Rosa

Vogal suplente 2

44475402A

Cid Sánchez, Daniel

Vogal suplente 3

32777932B

Félix Cedeira, María Carmen

Vogal suplente 4

53161482H

Fuerte Dacal, Marta

Tribunal 4 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33831863J

Trigo Quiroga, María Teresa

Vogal titular 1

33830189H

López Herbón, Mercedes

Vogal titular 2

33814457H

Río Alejos Pita, César Luis

Vogal titular 3

33836308L

García Vila, Sara

Vogal titular 4

33833028M

Campos Arias, María Luz

Suplentes

Presidente/a suplente

33332221T

Barreira López, Ana María

Vogal suplente 1

33334549M

Núñez González, Begoña

Vogal suplente 2

33839052A

López Varela, Francisco

Vogal suplente 3

77594889L

García Seijas, Nazareth

Vogal suplente 4

33855414N

Mosquera Sánchez, Mª Guillermina

Tribunal 5 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

33847009W

González Cabarcos, María Remedios

Vogal titular 1

33838265K

Espiño Meilán, María Jesús

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal titular 2

33857823Y

Edrosa Fernández, Cristóbal

Vogal titular 3

33856983V

García López, María Teresa

Vogal titular 4

33848175H

Lopez Rey, María Elena

Suplentes

Presidente/a suplente

36029166B

Núñez García, Ana María

Vogal suplente 1

11398974J

Cañizal Cuadrado, María Fuensanta

Vogal suplente 2

33539672Z

Bouso Gallo, Rubén

Vogal suplente 3

33546815G

Gago Gómez, Jenifer

Vogal suplente 4

33839471P

Porto Pérez, Rosa

Tribunal 6 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

34907509H

Pérez Lemos, Francisco

Vogal titular 1

34931532Y

García de la Fuente, María Begoña

Vogal titular 2

34990868W

Babarro Forneiro, Manuel

Vogal titular 3

44469865D

López Rodríguez, Raquel

Vogal titular 4

34973729K

Vilaboa Rivero, María Jesús

Suplentes

Presidente/a suplente

34944290E

Lage Lage, María Teresa

Vogal suplente 1

76729753M

Blanco Rodríguez, María

Vogal suplente 2

14580637V

Ferreiro Fernández, Luis

Vogal suplente 3

34945050T

Fernández Álvarez, Montserrat

Vogal suplente 4

34934674C

Bouzo Prol, Manuela

Tribunal 7 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

34931913L

Regal Lamelo, Jorge

Vogal titular 1

34963670J

Castro Blanco, María Dolores

Vogal titular 2

34946799R

García Sotelo, Antonio

Vogal titular 3

34949103M

Estévez Garrido, Florinda

Vogal titular 4

34945994R

González García, María Teresa

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Suplentes

Presidente/a suplente

44492394K

Pérez Rodríguez, Alberto

Vogal suplente 1

76702202P

Santas Rodríguez, María Pilar

Vogal suplente 2

34967058C

García García, Xosé Enrique

Vogal suplente 3

34996362E

Puente-Dodd Fernández, Judit

Vogal suplente 4

34931386K

Salgado Rivas, Concepción

Tribunal 8 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

36066845Q

Gómez Fuentes, Raquel

Vogal titular 1

35241240L

Solla Fraguas, Teresa

Vogal titular 2

52433060Y

Calvo Varela, José

Vogal titular 3

35428170M

Vilas González, María Ángeles

Vogal titular 4

33832616F

Ramiro Fernández, María Dolores

Suplentes

Presidente/a suplente

35295508F

Sánchez Moure, José Manuel

Vogal suplente 1

77409418C

Sachocos Pazos, Susana

Vogal suplente 2

33252689W

Suárez Cobas, Celestino A.

Vogal suplente 3

45847234T

Ruso Valiña, Miriam

Vogal suplente 4

77402345P

Lugo Iglesias, Isabel

Tribunal 9 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

35563547G

Vaqueiro Romero, María Montserrat

Vogal titular 1

76859669V

Sangiao Puente, María do Carme

Vogal titular 2

33237708V

Blanco González, Jorge Modesto

Vogal titular 3

76859104G

Rosende Durán, Clara María

Vogal titular 4

33260791P

Luque Arbones, Rosina

Suplentes

Presidente/a suplente

35451201J

Varela Oubiña, Rocío

Vogal suplente 1

35455026C

Ruel Mandayo, María América

Vogal suplente 2

35246248J

Vidal Pazos, Victoriano A.

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal suplente 3

35459316D

Camiña Fresco, Mª Belén

Vogal suplente 4

35455135Z

Bouzón Castroagudín, Milagres

Tribunal 10 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32445303P

Rodríguez Martín, Rafael

Vogal titular 1

32831756S

Dubra Campos, Tamara

Vogal titular 2

33268278C

Muñiz Iglesias, Manuel Ángel

Vogal titular 3

52931572Q

Ordóñez López, Judit

Vogal titular 4

76966119T

Durán Suárez, Beatriz

Suplentes

Presidente/a suplente

53480634E

Carou Figueira, Thais

Vogal suplente 1

76516465L

Hermo Pérez, María Isabel

Vogal suplente 2

35295857B

Meijide Méndez, Pedro

Vogal suplente 3

34904869T

Salas Ellacuriaga, Marina Amalia

Vogal suplente 4

32634981M

Rey Rico, María José

Tribunal 11 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

09750740M

Celemin Santos, Jesús Javier

Vogal titular 1

44844189P

Leis Uriz, Ana

Vogal titular 2

35318123J

Rodríguez Andelo, José Manuel

Vogal titular 3

78784976V

Blanco Louro, Alba María

Vogal titular 4

33271097X

Cobas Gómez, Margarita

Suplentes

Presidente/a suplente

76347411S

Gesto Pan, Faustino M

Vogal suplente 1

32449495Z

Angües Vázquez, María Carmen

Vogal suplente 2

33222390V

Rodríguez Fernández, Ramón

Vogal suplente 3

76777011K

Rodríguez Cebreiro, Andrea María

Vogal suplente 4

33230567Y

Vilar Gómez, María Josefa

Tribunal 12 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

32749326V

Rial Rial, Ana María

Vogal titular 1

33246922P

Astray Martínez, María Carme

Vogal titular 2

33301680A

Pensado Varela, Ricardo

Vogal titular 3

33194651Q

Lodeiros Blanco, Filomena

Vogal titular 4

35466051M

Cuesta Seoane, María Dolores

Suplentes

Presidente/a suplente

79310612B

Fernández Fernández, Carlos

Vogal suplente 1

32657845F

Ferreira Coira, Ana M.

Vogal suplente 2

34729036W

Francisco García, Uxío

Vogal suplente 3

34258246E

Torre Castro, María Belén

Vogal suplente 4

33261072J

Alejandro Caneda, Teresa

Tribunal 13 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

35311859M

Cañizares Malagon, María Aurora

Vogal titular 1

34886580L

Vázquez Castro, Gloria Inés

Vogal titular 2

51387568W

Rodríguez Sobrino, Francisco José

Vogal titular 3

35282597E

Taboada Blanco, María

Vogal titular 4

36147971K

Corbacho Quintela, Noela

Suplentes

Presidente/a suplente

44846585N

Fontáns Rilo, Ana Belén

Vogal suplente 1

36096108T

Bernárdez Vázquez, Ruth María

Vogal suplente 2

33348357J

Núñez Sanjurjo, Iván

Vogal suplente 3

36024304W

García Fernández, María Dolores

Vogal suplente 4

76909861T

Gómez Alfonso, Iris

Tribunal 14 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

35438084Y

Guimarey Mariño, Francisco Javier

Vogal titular 1

36022740W

Barral Sánchez, Mª Dolores

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal titular 2

36023890W

Lorenzo González, Armindo

Vogal titular 3

76901673T

Rodríguez Tielas, María del Carmen

Vogal titular 4

36164952M

Diéguez Lorenzo, Marta

Suplentes

Presidente/a suplente

35479239Z

López Prego, Covadonga

Vogal suplente 1

76579948E

Sánchez López, Pilar

Vogal suplente 2

36075360K

Rodríguez Daponte, Miguel Ángel

Vogal suplente 3

36050432W

González Aira, Laura

Vogal suplente 4

34939828E

Pérez Fernández, María Jesús

Tribunal 15 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

36078203N

Freijeiro Rodríguez, Pilar María

Vogal titular 1

36042960M

Gallego Santos, Dolores

Vogal titular 2

36054799E

Campos Durán, Manuel

Vogal titular 3

36148939T

Fernández Estévez, Isabel

Vogal titular 4

35287915G

Martínez Gómez, María del Carmen

Suplentes

Presidente/a suplente

36031545K

Da Cuña Gómez, José Antonio

Vogal suplente 1

76991706B

Fernández Otero, Lorena

Vogal suplente 2

34916750J

Blanco Camba, Victorio

Vogal suplente 3

36043548H

Pérez Caamaño, Ana Isabel

Vogal suplente 4

35562592S

Crespo Fernández, María del Carmen