Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 111 Martes, 13 de xuño de 2017 Páx. 28828

IV. Oposicións e concursos

Consellería do Mar

ORDE do 31 de maio de 2017 pola que se resolve a convocatoria pública de provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.

De conformidade co estabablecido no artigo 92 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e no artigo 16 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, que aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, e en uso das atribucións conferidas polo artigo 17.2.c) da mesma lei, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública para a provisión polo sistema de libre designación dun posto de traballo vacante nesta consellería, anunciada pola Orde do 19 de abril de 2017 (DOG núm. 84, do 3 de maio).

Segundo. Adxudicar destino no posto de traballo que se indica e seleccionar a persoa que se relaciona no anexo da presente orde.

Terceiro. O cesamento no actual destino da persoa que obtivo praza producirase, segundo o previsto no artigo 14 do Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, aprobado polo Decreto 93/1991, do 20 de marzo, modificado polo Decreto 166/2013, do 14 de novembro, no prazo de tres días hábiles contados a partir do día seguinte ao da data da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia ou segundo o establecido na normativa de aplicación na súa Administración de orixe.

O prazo de toma de posesión do novo destino será de tres días hábiles seguintes ao do cesamento, se non implica cambio de residencia ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia. Cando o/a adxudicatario/a do posto obteña coa súa toma de posesión o reingreso ao servizo activo, o prazo será de vinte días hábiles.

O cómputo dos prazos posesorios iniciarase cando rematen os permisos ou licenzas que, se é o caso, se concedesen á persoa designada. No caso de incapacidade temporal, o prazo iniciarase a partir da data de alta.

Cuarto. A xefatura de persoal do centro en que cause baixa a persoa seleccionada, así como a daquel en que obteña destino, efectuarán dentro dos prazos sinalados no punto anterior, as dilixencias de cesamento e de toma de posesión.

Quinto. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2017

A conselleira do Mar
P.D. (Orde 30.3.2012; DOG nº 70, do 12 de abril)
María Isabel Concheiro Rodríguez-Segade
Secretaria xeral técnica da Consellería do Mar

ANEXO

Apelidos e nome: Vázquez Suárez, María de los Ángeles.

NRP: 4480716802 A2060.

Subgrupo: A1.

Denominación do posto: subdirector/a xeral de Acuicultura.

Código do posto: MR.401.00.003.15770.001.

Nivel: 30.

Centro directivo ou dependencia: Subdirección Xeral de Acuicultura.

Localidade: Santiago de Compostela.