Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 126 Martes, 4 de xullo de 2017 Páx. 32474

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 23 de xuño de 2017, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Axencia Galega de Innovación, pola que se adxudican as axudas do anexo I, modalidade A da Orde do 11 de abril de 2017, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

A Orde do 11 de abril de 2017 (DOG núm. 81, do 27 de abril) establece as bases reguladoras e a convocatoria das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Economía, Emprego e Industria a través da Axencia Galega de Innovación (en diante GAIN), en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva.

O obxecto da modalidade A do Programa de apoio á etapa posdoutoral é outorgar axudas ás universidades do SUG, aos organismos públicos de investigación de Galicia, ás fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur), e aos centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) e o IEO (Instituto Español de Oceanografía) radicados en Galicia que contraten persoas tituladas superiores para ampliar a súa formación no estranxeiro con posibilidade de retorno, mediante o financiamento dun máximo de dous anos de duración para a realización de estadías no estranxeiro e un contrato de retorno dun ano de duración na Comunidade Autónoma de Galicia.

No artigo 2 da orde de convocatoria determínase quen pode ser beneficiario e no artigo 2 do anexo I os requisitos que deben cumprir as persoas candidatas ás axudas da modalidade A do Programa de apoio á etapa posdoutoral.

De acordo co establecido no artigo 9 desta convocatoria, unha vez analizadas as solicitudes publicáronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas e as entidades solicitantes tiveron un prazo de dez días naturais para formularen reclamacións e emendar erros e falta de documentos das persoas interesadas ante a Secretaría Xeral de Universidades ou ante a GAIN, segundo a entidade solicitante. Unha vez que se recibiu e se examinou esta documentación, publicouse a lista definitiva de solicitudes admitidas e excluídas.

As solicitudes foron avaliadas por un equipo de avaliadores formado por expertos de fóra do Sistema universitario de Galicia (SUG), coa colaboración da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), a partir da documentación indicada no artigo 4 do anexo I da convocatoria e segundo o baremo que se indica no artigo 5 do mesmo anexo.

O resultado desta avaliación entregouse á comisión de selección definida no artigo 10 da orde de convocatoria, que asignou ata un máximo de 5 puntos a aquelas solicitudes que superaron a puntuación mínima indicada no artigo 5 do anexo I, en función da pertenza da persoa candidata a un grupo, equipo de investigación, agrupación ou centro dos definidos no mesmo artigo 10. A comisión de selección elaborou un informe para os órganos instrutores no cal figuran as entidades beneficiarias, xunto coa prelación das persoas candidatas a seren destinatarias das axudas, e as listas de espera para posibles substitucións.

A competencia para resolver estas axudas corresponde conxuntamente á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e á persoa titular da presidencia da GAIN, de acordo co artigo 11 da convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 10 das bases da convocatoria e atendendo á proposta de concesión elevada polos órganos instrutores a partir do informe da comisión de selección reunida o día 21 de xuño de 2017, a través da Secretaría Xeral de Universidades e da GAIN,

RESOLVEMOS:

Primeiro. Conceder as axudas da modalidade A de apoio á etapa de formación posdoutoral convocadas pola Orde do 11 de abril de 2017 ás entidades que contraten as persoas seleccionadas para unha praza do Programa de apoio á etapa formación posdoutoral que se relacionan no anexo I.

Segundo. Establecer dúas listas de espera, unha por cada órgano instrutor, que se inclúen como anexo II, para determinar posibles substitucións, segundo os criterios recollidos no artigo 10. Nestas listas figuran por orde decrecente de puntuación as solicitudes que non acadaron a puntuación suficiente para seren adxudicatarias da axuda pero que teñen unha puntuación igual ou superior á mínima establecida pola comisión de selección.

Terceiro. Todas as solicitudes que figuran nos anexos I e II desta resolución cumpren os requisitos establecidos nas bases da convocatoria. Así mesmo, as solicitudes que non figuran relacionadas nos citados anexos entenderanse denegadas ou desestimadas.

Cuarto. A data de comezo dos contratos será o 30 de xuño de 2017, agás para as persoas non comunitarias, que poderán asinar o contrato ata o 31 de agosto de 2017.

Quinto. De acordo co establecido no artigo 20 das bases da convocatoria e a vinculación de créditos que rexe para as axencias conforme a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, os créditos da GAIN adecuáronse á natureza xurídica das entidades beneficiarias. En consecuencia, os ditos créditos teñen a seguinte distribución:

Aplicación orzamentaria

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2017

2018

2019

2020

Total

09.A3.561A.403.0

5

70.688,88

197.516,66

197.655,56

126.138,90

592.000,00

09.A3.561A.480.0

1

14.944,44

41.500,00

40.327,78

25.227,78

122.000,00

Total

6

85.633,32

239.016,66

237.983,34

151.366,68

714.000,00

Sexto. As axudas concedidas financiaranse con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017 e anos sucesivos, de acordo coa seguinte distribución segundo a estrutura de pagamentos recollida no artigo 14 das bases da convocatoria.

Universidades do SUG: 45 axudas.

O importe das axudas das universidades do SUG imputaranse ao Plan galego de financiamento universitario para o período 2016-2020.

Aplicación orzamentaria

Universidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2017

2018

2019

2020

Total

09.40.561B.444.0

UDC

4

57.761,10

160.000,00

157.327,78

100.911,12

476.000,00

09.40.561B.444.0

USC

28

414.411,03

1.150.672,21

1.122.538,92

706.377,84

3.394.000,00

09.40.561B.444.0

UVIGO

13

192.261,09

533.500,00

520.277,77

327.961,14

1.574.000,00

Total

 

45

664.433,22

1.844.172,21

1.800.144,47

1.135.250,10

5.444.000,00

Demais entidades indicadas no artigo 2: 6 axudas.

Aplicación orzamentaria

Entidades

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2017

2018

2019

2020

Total

09.A3.561A.403.0

Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit) do CSIC

3

42.816,66

118.500,00

117.000,00

75.683,34

354.000,00

09.A3.561A.403.0

Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia do CSIC

1

12.927,78

37.516,66

40.327,78

25.227,78

116.000,00

09.A3.561A.403.0

Instituto de Investigacións Mariñas/CSIC

1

14.944,44

41.500,00

40.327,78

25.227,78

122.000,00

09.A3.561A.480.0

Fundación Profesor Novoa Santos

1

14.944,44

41.500,00

40.327,78

25.227,78

122.000,00

Total

 

6

85.633,32

239.016,66

237.983,34

151.366,68

714.000,00

Sétimo. As entidades beneficiarias deberán remitir un escrito de aceptación da axuda á Secretaría Xeral de Universidades, no caso das universidades do SUG, ou á GAIN no caso das demais entidades indicadas no artigo 2 da convocatoria, no prazo de dez días contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG e vincularán as persoas seleccionadas aos seus organismos mediante a formalización do correspondente contrato.

Oitavo. O artigo 14 da orde de convocatoria establece que as entidades beneficiarias e contratantes das persoas seleccionadas serán as encargadas de presentar as xustificacións correspondentes adecuadas á normativa comunitaria e nacional de aplicación e serán as perceptoras dos fondos para o pagamento dos contratos.

Segundo o establecido no artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, transcorrido o prazo establecido de xustificación sen que se presentase esta ante o órgano administrativo competente, este requirirá o beneficiario para que, no prazo improrrogable de dez días, a presente. A falta de presentación da xustificación comportará a perda do dereito ao cobramento parcial ou total da subvención, á exixencia do reintegro e ás demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia.

Noveno. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no caso de solicitudes pertencentes ao SUG, e ante a persoa titular da presidencia de GAIN nos restantes casos, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 23 de xuño de 2017

Román Rodríguez González

Francisco Conde López

Conselleiro de Cultura, Educación

Presidente da Axencia Galega

e Ordenación Universitaria

de Innovación

ANEXO I
Axudas concedidas

Universidades do SUG.

Universidade da Coruña.

Nº de expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI

Rama de coñecemento

Zona
1º ano

Zona
2º ano

Nota
avaliación

ED481B 2017/028

UDC

Cancela

Barizo

Brais

******17J

Enxeñaría e Arquitectura

1

1

96

ED481B 2017/027

UDC

Blanco

Calvo

Alejandro

******08V

Ciencias

2

2

94,5

ED481B 2017/029

UDC

Sanjurjo

Rodríguez

Clara

******52V

Ciencias da Saúde

2

2

90,5

ED481B 2017/117

UDC

Fafián

Labora

Juan Antonio

******89S

Ciencias da Saúde

2

2

71

Universidade de Santiago de Compostela.

Nº de expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI

Rama de coñecemento

Zona
1º ano

Zona 2º
ano

Nota
avaliación

ED481B 2017/071

USC

López

 

Lucrezia

******71B

Ciencias Sociais e Xurídicas

2

2

100,5

ED481B 2017/084

USC

Ferro

Costas

David

******44H

Ciencias

1

1

100

ED481B 2017/063

USC

Díaz

Gómez

Luis Antonio

******28G

Ciencias da Saúde

3

3

98

ED481B 2017/039

USC

López

Romero

Laura

******71Z

Ciencias Sociais e Xurídicas

2

2

97

ED481B 2017/077

USC

Indalecio

Fernández

Guillermo

******41A

Enxeñaría e Arquitectura

2

2

96

ED481B 2017/030

USC

Ramos

Soto

Alejandro

******82L

Ciencias

2

2

94

ED481B 2017/054

USC

Lasa

González

Aide

******08F

Ciencias da Saúde

2

2

93,6

ED481B 2017/075

USC

Val

del Río

María Ángeles

******84D

Enxeñaría e Arquitectura

2

1

93,5

ED481B 2017/046

USC

Benítez

Baleato

Jesús Manuel

******28J

Ciencias Sociais e Xurídicas

3

2

93

ED481B 2017/016

USC

Vázquez

Nion

Daniel

******00W

Ciencias

2

2

92,7

ED481B 2017/107

USC

Bargiela

Bargiela

Rafael María

******62F

Ciencias

2

2

92,5

ED481B 2017/095

USC

García

García

Jesús Horacio

******03G

Ciencias Sociais e Xurídicas

2

2

92,5

ED481B 2017/041

USC

Astariz

Núñez

Sharay

******01C

Enxeñaría e Arquitectura

2

2

92

ED481B 2017/103

USC

Gómez

Varela

Ana Isabel

******94F

Ciencias

1

1

91,5

ED481B 2017/049

USC

Fernández

Martínez

Carla

******61Y

Artes e Humanidades

2

2

90,5

ED481B 2017/053

USC

Domínguez

Meijide

Antonio

******80Z

Ciencias da Saúde

2

2

89,5

ED481B 2017/048

USC

Casariego

Castiñeira

Paula

******88F

Artes e Humanidades

2

2

88,79

ED481B 2017/066

USC

Pazos

Castro

Ricardo

******35D

Ciencias Sociais e Xurídicas

2

2

88

ED481B 2017/058

USC

Arias

Rodil

Manuel

******76B

Enxeñaría e Arquitectura

2

2

87,5

ED481B 2017/060

USC

Gómez

Román

Cristina

******95C

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

2

87,5

ED481B 2017/088

USC

de la Puente

Vila

María del Carmen

******00M

Ciencias da Saúde

2

2

83,6

ED481B 2017/068

USC

Navarro

Burgos

Miguel Ángel

******44Q

Ciencias

2

2

82,5

ED481B 2017/007

USC

Vázquez

Calvo

Boris

******02N

Ciencias Sociais e Xurídicas

2

2

82

ED481B 2017/073

USC

Balseiro

Romero

María

******07Y

Ciencias

2

2

81

ED481B 2017/074

USC

Seoane

Fernández

Andrés

******93P

Ciencias

3

3

81

ED481B 2017/081

USC

Alló

Pazos

María

******80J

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

2

80

ED481B 2017/045

USC

Olmo

López

Rubén

******89M

Artes e Humanidades

2

2

72,5

ED481B 2017/097

USC

Baz

Martínez

Maite

******29K

Ciencias da Saúde

2

2

69

Universidade de Vigo.

Nº de expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI

Rama de coñecemento

Zona
1º ano

Zona
2º ano

Nota
avaliación

ED481B 2017/118

UVIGO

Blanco

Imperiali

Ayelén Melisa

******64Q

Ciencias

3

3

96,5

ED481B 2017/116

UVIGO

Ramos

Berdullas

Nicolás

******91G

Ciencias

2

2

94,5

ED481B 2017/017

UVIGO

Cabaleiro

Álvarez

David

******16E

Enxeñaría e Arquitectura

2

2

92,6

ED481B 2017/096

UVIGO

Montesinos

Padilla

Carmen

******23Z

Ciencias Sociais e Xurídicas

2

2

90

ED481B 2017/006

UVIGO

Ferreira

Rodríguez

Noé

******53H

Ciencias

3

3

88,5

ED481B 2017/018

UVIGO

Ruano

Ordás

David Alfonso

******79N

Enxeñaría e Arquitectura

2

2

86

ED481B 2017/019

UVIGO

Fernández

Requejo

Patricia

******15P

Enxeñaría e Arquitectura

1

1

84

ED481B 2017/038

UVIGO

Gómez

Sousa

Hipólito

******35N

Enxeñaría e Arquitectura

3

3

84

ED481B 2017/031

UVIGO

Pérez

Rodríguez

Paula

******02J

Ciencias

2

2

83,5

ED481B 2017/033

UVIGO

Romero

Rivas

Vanesa

******34H

Ciencias

1

1

82,5

ED481B 2017/087

UVIGO

Lago

Cameselle

Alejandra

******29T

Ciencias

1

1

81

ED481B 2017/034

UVIGO

Sanmartín

Villar

Iago

******35K

Ciencias

2

2

80

ED481B 2017/042

UVIGO

Carregal

Romero

José

******88N

Artes e Humanidades

2

2

72,7

Demais entidades do artigo 2 da convocatoria.

Nº de expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI

Rama de coñecemento

Zona
1º ano

Zona
2º ano

Nota avaliación

IN606B 2017/006

Instituto de Investigacións Mariñas/CSIC

Méndez

López

Lucía

*****215S

Ciencias

2

2

86,5

IN606B 2017/014

Fundación Profesor Novoa Santos

Carpintero

Fernández

Paula

*****776B

Ciencias da Saúde

2

2

84

IN606B 2017/002

Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit) do CSIC

Sureda

Torres

Pau

*****435M

Artes e Humanidades

2

2

77,5

IN606B 2017/003

Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit) do CSIC

Dal Zovo

-

Cecilia

*****111Y

Artes e Humanidades

2

2

74,5

IN606B-2017/009

Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit) do CSIC

Currás

Domínguez

Andrés

*****740H

Artes e Humanidades

1

1

72,5

IN606B-2017/012

Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia do CSIC

Álvarez

López

Vanessa

*****698R

Ciencias

1

2

70,5

ANEXO II
Listas de espera

Universidades do SUG.

Nº de expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI

Rama de coñecemento

Zona
1º ano

Zona
2º ano

Nota avaliación

ED481B 2017/024

UDC

Bermúdez

García

Juan Manuel

******51V

Ciencias

2

2

79,25

ED481B 2017/002

USC

Rodríguez

Sánchez

José Luis

******22D

Ciencias

2

2

78,75

ED481B 2017/100

USC

Royé

 

Dominic

******53W

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

1

78,5

ED481B 2017/043

USC

Taboada

Puig

Roberto

******15R

Enxeñaría e Arquitectura

1

1

78,2

ED481B 2017/037

USC

Martínez

Menéndez

Jesús

******42J

Ciencias

2

2

78

ED481B 2017/036

USC

Eimil

Fraga

Cristina

******88L

Enxeñaría e Arquitectura

1

1

76,5

ED481B 2017/055

UVIGO

Souza

Alonso

Pablo

******28H

Ciencias

1

1

75,5

ED481B 2017/070

USC

Rial

Tubío

María del Carmen

******99R

Ciencias

3

3

75,45

ED481B 2017/112

USC

Alonso

Ferreiro

Almudena

******92A

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

1

73

ED481B 2017/022

UVIGO

Rodríguez

Seijo

Andrés

******59G

Ciencias

1

1

73

ED481B 2017/064

UVIGO

Feijoo

Conde

Jorge

******84M

Enxeñaría e Arquitectura

2

1

72,7

ED481B 2017/020

UVIGO

Feijoo

Pérez

David

******03X

Ciencias

1

1

72,4

ED481B 2017/065

USC

Pérez de Lis

Castro

Gonzalo

******55V

Ciencias

2

2

71,5

ED481B 2017/113

UDC

Rodríguez

Piñeiro

José

******78P

Enxeñaría e Arquitectura

3

3

71

ED481B 2017/032

USC

Roces

Díaz

José Valentín

******63W

Ciencias

2

2

70

ED481B 2017/093

USC

Vázquez

Álvarez

Ángela

******33Y

Enxeñaría e Arquitectura

2

2

68

ED481B 2017/040

UDC

López

Quintás

Ignacio

******65X

Ciencias

2

2

67,8

ED481B 2017/115

UVIGO

Soto

Oñate

David

******65W

Ciencias Sociais e Xurídicas

2

3

67,5

ED481B 2017/026

UDC

Seoane

Miraz

David

******07Z

Ciencias da Saúde

2

2

66,2

ED481B 2017/090

USC

Souto

Pereira

Sandra

******41W

Ciencias da Saúde

2

2

65,7

ED481B 2017/008

UVIGO

Costoya

Noguerol

Jorge

******21L

Ciencias

1

1

65,5

ED481B 2017/099

USC

Gómez-Ibarlucea

Traba

Esther

******99X

Ciencias da Saúde

2

2

65,2

ED481B 2017/023

UVIGO

Naghar

 

Azzeddin

******67G

Enxeñaría e Arquitectura

2

2

64

Demais entidades do artigo 2 da convocatoria.

Nº de expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI

Rama de coñecemento

Zona
1º ano

Zona
2º ano

Nota
avaliación

IN606B-2017/001

Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit) do CSIC

Almansa

Sánchez

Jaime

*****703W

Artes e Humanidades

2

2

70,5

IN606B-2017/013

Fundación Profesor Novoa Santos

Otero

Alén

Begoña

*****534T

Ciencias da Saúde

2

2

69,8

IN606B-2017/007

Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit) do CSIC

Barrio

Álvarez

Elena del

*****250K

Artes e Humanidades

3

2

69,5