Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 126 Martes, 4 de xullo de 2017 Páx. 32578

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ACORDO do 19 de xuño de 2017, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto modificado do parque eólico Mouriños, nos concellos de Cabana de Bergantiños e Zas, na provincia da Coruña (expediente IN661A 2011/10-1).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; no Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal; na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia; e na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia, sométese a información pública a solicitude relacionada coas instalacións que se describen a seguir:

Solicitante: Renovables Aragón, S.L.U.

Domicilio social: avenida de Arteixo, 171, 15007 A Coruña.

Denominación do proxecto: parque eólico Mouriños.

Municipios afectados: concellos de Cabana de Bergantiños e Zas (A Coruña).

Potencia a instalar: 10 MW (limitación de potencia a 9,61 MW).

Potencia a evacuar: 9,61 MW.

Produción neta anual estimada/Horas anuais equivalentes: 41 GWh/4.276 horas.

Orzamento total (execución material): 10.154.963,90 €.

Localización (área de afección):

Vértice poligonal

Parque eólico Mouriños

ETRS89

UTM29N-X

UTM29N-Y

1

503.374,5

4.783.785,6

2

505.617,5

4.783.785,6

3

505.617,5

4.779.285,6

4

503.374,5

4.779.285,6

Aeroxerador

Parque eólico Mouriños

ETRS89

UTM29N-X

UTM29N-Y

M1

504.759,53

4.783.385,64

M2

504.908,00

4.782.781,00

M3

504.816,53

4.781.892,64

M4

504.408,024

4.780.843,83

Características técnicas das instalacións:

– 4 aeroxeradores de 2,5 MW de potencia nominal unitaria con xerador asíncrono, montados sobre fuste tubular metálico, cunha altura ata a buxa de 84 m e un diámetro de rotor de 132 m.

– 4 centros de transformación de potencia unitaria 3.500 kVA, con relación de transformación de 0,69/20 kV, instalados no interior dos aeroxeradores coa súa correspondente aparamenta de seccionamento, manobra e protección.

– Rede eléctrica soterrada a 20 kV, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores e o centro de seccionamento e interconexión do parque eólico proxectado, composta por 4 circuítos con condutores tipo RHZ1 12/20 kV (Al) de diferentes seccións (95/240/240/95 mm2) nos correspondentes tramos.

– Rede de terras deseñada como un sistema único para todo o parque eólico proxectado, incluíndo os aeroxeradores e o centro de seccionamento proxectados.

– Centro de seccionamento do parque eólico proxectado, onde se instalarán as correspondentes celas de media tensión, así como os seus elementos de protección, manobra e medida.

Obxecto da información pública:

– A autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental das instalacións. Esta declaración de utilidade pública levará implícita, de acordo co artigo 56 da Lei 24/2013, a necesidade da urxente ocupación, para os efectos da expropiación forzosa, dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións.

– O estudo de impacto ambiental.

– O proxecto sectorial de incidencia supramunicipal.

Relación de propietarios, bens e dereitos afectados:

A relación concreta e individualizada dos propietarios, bens e dereitos afectados figura no anexo que se insire con esta resolución.

O que se fai público para o coñecemento xeral, dos propietarios dos predios e demais titulares afectados que non chegaron a un acordo coa entidade solicitante, e que figuran na relación do anexo desta resolución, así como das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados fosen omitidos, para que poidan examinar o expediente, na Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña, sita na rúa Vicente Ferrer, nº 2, 15071 A Coruña, e presentar as súas alegacións no prazo de trinta días, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da última publicación da presente resolución ou a partir da correspondente notificación individual aos afectados.

Para idénticos efectos, e no prazo de 30 días que comezará a contar a partir do día seguinte ao da última publicación deste anuncio, o estudo de impacto ambiental correspondente ás instalacións do proxecto modificado do parque eólico Mouriños poderase examinar nesta xefatura territorial, así como nos concellos de Cabana de Bergantiños e Zas e na Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Así mesmo, poderase examinar o proxecto de execución e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal nos concellos de Cabana de Bergantiños e de Zas e nas dependencias desta xefatura territorial.

A Coruña, 19 de xuño de 2017

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados polo proxecto
do parque eólico Mouriños (A Coruña)

Parcela

Propietario

Afeccións (m2)

Servi. voo

Datos catastrais

Apelidos e nome

Pleno dominio

Servi. paso

Concello

Pol.

Parc.

Lugar

Cim.

Plat.

Centro de seccionamento e interconexión

Vía

Gabia

1

Zas

57

545

Coto do Allo

Insua Muñiz Carmen

 

 

 

11.409,00

 

 

2

Zas

57

550

Cova

Hdros. de José García Pazos

 

 

 

1.491,00

 

 

3

Zas

57

551

Pedra Ancha

Bouzas Ferreiro Ramona

 

 

 

2.224,00

 

 

4

Zas

57

552

Pedra Ancha

Pazos Leis Alfonso

 

 

 

631,00

 

 

5

Zas

57

553

Pedra Ancha

García Pazos Carmen

 

 

 

308,00

 

 

6

Zas

57

382

Pedra Ancha

Hdros. de María Vidal Durán

 

 

 

1.696,00

 

 

7

Zas

57

617

Campo do Picho

Suárez Pérez Perfecto

 

 

 

19,00

 

 

8

Zas

57

555

Xunqueira

Rey Bertoa Manuel

 

 

 

3.742,00

 

 

9

Zas

57

6

Campo do Picho

Suárez Pérez Perfecto

 

 

 

1,00

 

 

10

Zas

57

5

Xunqueira

Suárez Pérez María Carmen

 

 

 

16,00

 

 

11

Zas

57

4

Xunqueira

Rieiro Noya Luis Alfonso

 

 

 

683,00

 

 

12

Zas

57

564

Xunqueira

Nantón Moreira Jaime

 

 

 

111,00

 

 

13

Zas

57

554

Pedra Ancha

Fernández Lema Aurora

 

 

 

35,00

 

 

14

Zas

57

565

Canaveira

Hdros. de María Vidal Durán

 

 

 

1,00

 

 

15

Zas

57

567

Xunqueira

Ferreiro Fernández María Consuelo

 

 

 

585,00

 

 

16

Zas

57

3

Xunqueira

Fondo Lema José

 

 

 

2.364,00

 

 

17

Zas

57

2

Xunqueira

García Pazos José

 

 

 

27,00

 

 

18

Zas

57

1

Xunqueira

Martínez Vázquez María

 

 

 

1.261,00

78,00

 

19

Cabana de Bergantiños

19

330

Palleiro da Vella

Fondo Pazos Áurea

 

 

 

 

 

2,00

20

Cabana de Bergantiños

19

331

Palleiro da Vella

Ramos Pose M Trinidad-Hdros.

 

 

 

 

 

46,00

21

Cabana de Bergantiños

19

342

C da Canaveira

Nantón Lema José

 

 

 

 

 

181,00

22

Cabana de Bergantiños

19

340

A Vieira

Descoñecido (Fiscalía Provincial da Coruña)

 

 

 

 

 

291,00

23

Cabana de Bergantiños

19

339

C da Canaveira

Fondo Pazos Áurea

 

 

 

 

 

278,00

24

Cabana de Bergantiños

19

332

Palleiro da Vella

Pose García Manuel-Hdros. Repres.: José Antonio Pose Pose

 

 

 

 

 

205,00

25

Cabana de Bergantiños

19

333

Palleiro da Vella

Domínguez Lema Carmen

 

 

 

 

 

359,00

26

Cabana de Bergantiños

19

334

Palleiro da Vella

García Romar Antonio

 

 

 

 

 

310,00

27

Cabana de Bergantiños

19

335

Palleiro da Vella

Lema Montes Mª Isabel

Lema Montes Mª Pilar

 

 

 

 

 

569,00

28

Cabana de Bergantiños

19

336

Palleiro da Vella

Montes Pereira José-Hdros.

 

 

 

 

 

464,00

29

Cabana de Bergantiños

19

337

Palleiro da Vella

Castro Cundíns Carmen

 

 

 

 

 

581,00

30

Cabana de Bergantiños

19

338

Palleiro da Vella

Rodríguez Durán Blandina

 

 

 

 

 

496,00

31

Cabana de Bergantiños

21

414

Palleiro da Vella

Vázquez Monterroso Alfredo Amado Lema Carmen

254,00

355,00

 

 

39,00

2.743,00

32

Cabana de Bergantiños

21

413

Palleiro da Vella

Rodríguez Durán Blandina

 

1.160,00

 

 

29,00

570,00

33

Cabana de Bergantiños

21

450

Palleiro da Vella

Hdros. de Evángelina Fernández Lema

Rpte.: Julio Lema Fernández

 

214,00

 

 

 

1.304,00

34

Cabana de Bergantiños

21

397

Palleiro da Vella

Fernández Lema Roberto

 

198,00

 

 

 

598,00

35

Cabana de Bergantiños

21

412

Palleiro da Vella

Vázquez Ramos Desiderio

 

968,00

 

 

34,00

623,00

36

Cabana de Bergantiños

21

411

Palleiro da Vella

Vázquez Torrado José

 

707,00

 

 

28,00

268,00

37

Cabana de Bergantiños

21

398

Palleiro da Vella

Hdros. de Aurora Pérez Castro

 

169,00

 

 

 

 

38

Cabana de Bergantiños

21

399

Palleiro da Vella

Vázquez Monterroso Alfredo

 

39,00

 

 

 

 

39

Cabana de Bergantiños

21

410

Palleiro da Vella

Senande Romero Filomena

 

941,00

 

354,00

45,00

 

40

Cabana de Bergantiños

21

449

Palleiro da Vella

Fernández Lema Perfecto

 

 

 

463,00

20,00

 

41

Cabana de Bergantiños

21

409

Palleiro da Vella

Fernández Lema Aurora

 

 

 

439,00

20,00

 

42

Cabana de Bergantiños

21

408

Palleiro da Vella

Hdros. de Aurora Pérez Castro

 

 

 

543,00

24,00

 

43

Cabana de Bergantiños

21

315

Chousa da Cobada

Vázquez Monterroso Alfredo

 

 

 

1.926,00

133,00

 

44

Cabana de Bergantiños

21

316

Chousa do Alto

Hdros. de Aurora Pérez Castro

 

 

 

3.276,00

163,00

 

45

Cabana de Bergantiños

21

313

Palleiro da Vella

Vázquez Monterroso Alfredo

 

 

 

7,00

 

 

46

Cabana de Bergantiños

21

317

O Carmaño

Rodríguez Pazos José

 

 

 

679,00

32,00

 

47

Cabana de Bergantiños

22

326

O Caamaño

Rodríguez Pazos José

 

 

 

411,00

 

 

48

Cabana de Bergantiños

22

380

Fonte de Canaveira

Hdros. de Aurora Pérez Castro

 

 

 

950,00

31,00

 

49

Cabana de Bergantiños

21

404

Fonte de Canaveira

Macías Pose Manuela

 

 

 

883,00

65,00

 

50

Cabana de Bergantiños

22

382

Fonte de Canaveira

Macías Pose Manuela

 

 

 

55,00

 

 

51

Cabana de Bergantiños

21

405

Vista Alegre

Macías Pose Elisa

 

 

 

254,00

29,00

 

52

Cabana de Bergantiños

22

383

Fonte de Canaveira

Macías Pose Elisa

 

 

 

170,00

 

 

53

Cabana de Bergantiños

22

389

Fonte de Canaveira

Senande Romero Filomena

 

 

 

1.073,00

 

 

54

Cabana de Bergantiños

21

418

Canaveira

Fernández Lema Salvador

 

 

 

555,00

92,00

 

55

Cabana de Bergantiños

21

448

Canaveira

Senande Romero Filomena

 

 

 

162,00

15,00

 

56

Cabana de Bergantiños

21

451

Canaveira

Ramos Pereiro Aurora

 

 

 

203,00

13,00

 

57

Cabana de Bergantiños

21

420

Canaveira

Senande Romero Filomena

 

 

118,00

669,00

61,00

 

58

Cabana de Bergantiños

22

390

Fonte de Canaveira

Vázquez Monterroso Alfredo

 

 

 

1.219,00

16,00

 

59

Cabana de Bergantiños

22

388

Fonte de Canaveira

Vázquez Ramos Desiderio

 

 

 

699,00

36,00

 

60

Cabana de Bergantiños

22

387

Fonte de Canaveira

Fernández Lema Salvador

 

 

 

271,00

34,00

 

61

Cabana de Bergantiños

22

386

Fonte de Canaveira

Senande Romero Filomena

 

 

 

175,00

43,00

 

62

Cabana de Bergantiños

22

381

Fonte de Canaveira

Lema Vidal Ricardo

 

 

 

218,00

45,00

 

63

Cabana de Bergantiños

22

379

Fonte de Canaveira

Lema Suárez Perfecto

 

 

 

426,00

41,00

 

64

Cabana de Bergantiños

22

378

Fonte de Canaveira

Lema Suárez Teresa

 

 

 

288,00

27,00

 

65

Cabana de Bergantiños

22

377

Fonte de Canaveira

Lema Suárez Teresa

 

 

 

267,00

43,00

 

66

Cabana de Bergantiños

22

371

Fonte de Canaveira

Fondo Lema José

 

 

 

318,00

47,00

 

67

Cabana de Bergantiños

22

370

Fonte de Canaveira

Lema Rodríguez Julio

 

 

 

351,00

53,00

 

68

Cabana de Bergantiños

22

369

Fonte de Canaveira

Hdros. de Emilio Ramos Cundíns

 

 

 

143,00

17,00

 

69

Cabana de Bergantiños

22

364

Fonte de Canaveira

Senande Ramos Carmen

 

 

 

124,00

14,00

 

70

Cabana de Bergantiños

22

363

Fonte de Canaveira

Hdros. de María Ramos Canto

 

 

 

99,00

11,00

 

71

Cabana de Bergantiños

22

362

Fonte de Canaveira

Hdros. de Emilio Ramos Cundíns

 

 

 

32,00

3,00

 

72

Cabana de Bergantiños

22

361

Fonte de Canaveira

Lema Canosa José Luis

Lema Canosa María Carmen

 

 

 

319,00

33,00

 

73

Cabana de Bergantiños

22

360

Fonte de Canaveira

Pazos Pardiñas Ana

 

 

 

434,00

46,00

 

74

Cabana de Bergantiños

22

355

Fonte de Canaveira

Hdros. de Aurora Pérez Castro

 

 

 

57,00

16,00

 

75

Cabana de Bergantiños

22

351

Fonte de Canaveira

Pose Silva Lucía

 

 

 

2,00

3,00

 

76

Cabana de Bergantiños

22

350

Niño do Corvo

Pereiro Martínez Julia

 

 

 

103,00

21,00

 

77

Cabana de Bergantiños

22

345

Niño do Corvo

Fondo Lema José

 

 

 

96,00

27,00

 

78

Cabana de Bergantiños

22

344

Niño do Corvo

Macías Pose Elisa

 

 

 

74,00

23,00

 

79

Cabana de Bergantiños

22

343

Niño do Corvo

Hdros. de Aurora Pérez Castro

 

 

 

131,00

35,00

 

80

Cabana de Bergantiños

22

338

Niño do Corvo

Hdros. de Antonio Lema Suárez

 

 

 

104,00

24,00

 

81

Cabana de Bergantiños

22

337

Niño do Corvo

Pardiñas Macías Manuel

 

 

 

190,00

36,00

 

82

Cabana de Bergantiños

22

336

Niño do Corvo

Leonardo Yáñez Ascensión

 

 

 

144,00

29,00

 

83

Cabana de Bergantiños

22

335

Niño do Corvo

Martínez Fuentes Josefa

 

 

 

134,00

31,00

1.236,00

84

Cabana de Bergantiños

22

334

Niño do Corvo

Macías Pose Elisa

 

 

 

61,00

14,00

1.443,00

85

Cabana de Bergantiños

22

333

Niño do Corvo

Macías Pose Manuela

 

29,00

 

67,00

53,00

1.458,00

86

Cabana de Bergantiños

22

133

Niño do Corvo

Rampos Pose Gervasio

309,00

1.410,00

 

153,00

93,00

1.565,00

87

Cabana de Bergantiños

22

132

Niño do Corvo

Descoñecido (Fiscalía Provincial da Coruña)

 

2.279,00

 

143,00

29,00

822,00

88

Cabana de Bergantiños

22

130

Niño do Corvo

Castro Ramos Ricardo

 

3,00

 

169,00

30,00

1.119,00

89

Cabana de Bergantiños

22

113

Baixo da Ch Nova

Hdros. de María Pose Senande

Rpte.: Aurora Ramos Pose

 

 

 

206,00

24,00

 

90

Cabana de Bergantiños

22

112

Baixo da Ch Nova

Martínez Fuentes José

 

 

 

282,00

24,00

 

91

Cabana de Bergantiños

22

111

Baixo da Ch Nova

Descoñecido (Fiscalía Provincial da Coruña)

 

 

 

156,00

12,00

 

92

Cabana de Bergantiños

22

110

Baixo da Ch Nova

Lema Otero Aurelio

 

 

 

428,00

29,00

 

93

Cabana de Bergantiños

22

109

Baixo da Ch Nova

Hdros. de Aurora Pérez Castro

 

 

 

185,00

 

 

94

Cabana de Bergantiños

22

391

Vao do Bostelo

Xunta de Galicia-Consellería do Medio Rural e do Mar

 

 

 

851,00

 

1.002,00

95

Cabana de Bergantiños

22

108

Baixo da Ch Nova

Pérez Pazos Perfecto-Hdra. Marina Lema Pérez

 

 

 

279,00

 

 

96

Cabana de Bergantiños

22

107

Baixo da Ch Nova

Macías Pose Elisa

 

 

 

913,00

55,00

 

97

Cabana de Bergantiños

22

439

Baixo Chousa Nova

Senande Ramos Balbina

 

 

 

83,00

27,00

 

98

Cabana de Bergantiños

22

106

Baixo da Ch Nova

Senande Ramos Cándida

 

 

 

120,00

10,00

 

99

Cabana de Bergantiños

22

105

Baixo da Ch Nova

Hdros. de María Ramos Canto

 

 

 

195,00

16,00

 

100

Cabana de Bergantiños

22

104

Baixo da Ch Nova

De la Fuente Pereiro José

 

 

 

374,00

31,00

 

101

Cabana de Bergantiños

22

103

Baixo da Ch Nova

Vázquez Lema Perfecto

 

 

 

332,00

26,00

 

102

Cabana de Bergantiños

22

102

Baixo da Ch Nova

Lema Suárez Costantino

 

 

 

943,00

73,00

 

103

Cabana de Bergantiños

23

384

Baixo da Ch Nova

Fondo Lema José

 

 

 

3,00

 

 

104

Cabana de Bergantiños

23

356

Gontón

Vecino Rego Concepción

 

 

 

427,00

30,00

 

105

Cabana de Bergantiños

23

355

Gontón

Rivera Collazo José Manuel

Rivera Collazo Ana Mercedes Collazo Souto José

Collazo Souto Domingo

 

 

 

171,00

11,00

 

106

Cabana de Bergantiños

23

354

Gontón

Nantón Moreira Jaime

 

 

 

326,00

19,00

 

107

Cabana de Bergantiños

23

353

Gontón

Rivera Collazo Ana Mercedes

 

 

 

202,00

11,00

 

108

Cabana de Bergantiños

23

352

Gontón

Vázquez Fondo Rosa

 

 

 

242,00

13,00

 

109

Cabana de Bergantiños

23

351

Gontón

Nantón Lema Antonio

 

 

 

196,00

11,00

 

110

Cabana de Bergantiños

23

350

Gontón

Rodríguez Durán Faustino

 

 

 

223,00

12,00

 

111

Cabana de Bergantiños

23

349

Gontón

Hdros. de Magdalena Moreira Durán

 

 

 

380,00

21,00

 

112

Cabana de Bergantiños

23

348

Gontón

Vidal Pose Áurea

 

 

 

279,00

15,00

 

113

Cabana de Bergantiños

23

347

Gontón

Hdros. de Manuel Moreira Durán

Rpte.: Jesús Moreira López

 

 

 

398,00

20,00

 

114

Cabana de Bergantiños

23

346

Gontón

Pereiro Lavandeira Benjamín Martínez Fuentes Josefa

 

 

 

685,00

25,00

 

115

Cabana de Bergantiños

23

345

Gontón

Pazos Pardiñas Ana

 

 

 

689,00

21,00

 

116

Cabana de Bergantiños

23

344

Gontón

Suárez Espasandín Carmen

 

 

 

493,00

13,00

 

117

Cabana de Bergantiños

23

343

Gontón

Ramos Pose Carmen

 

 

 

457,00

11,00

 

118

Cabana de Bergantiños

23

342

Gontón

Maroñas Pérez Perfecto

 

 

 

699,00

4,00

 

119

Cabana de Bergantiños

23

341

Gontón

Tasende Díaz Antonio

 

 

 

654,00

5,00

 

120

Cabana de Bergantiños

23

340

Gontón

Pose Silva Julio

 

 

 

752,00

38,00

 

121

Cabana de Bergantiños

23

339

Gontón

Lema Varela Manuel

Castro Suárez Carmen

 

 

 

685,00

34,00

 

122

Cabana de Bergantiños

23

338

Gontón

Suárez Espasandín Carmen

 

 

 

802,00

38,00

 

123

Cabana de Bergantiños

23

337

Gontón

Ramos Pose Carmen

 

 

 

732,00

35,00

 

124

Cabana de Bergantiños

23

336

Gontón

Rodríguez Pazos José

 

 

 

672,00

32,00

 

125

Cabana de Bergantiños

23

335

Gontón

Nantón Senande José Ángel

 

 

 

1.261,00

72,00

 

126

Cabana de Bergantiños

23

310

Tras do Gontón

Senande Romero Filomena

 

 

 

422,00

37,00

 

127

Cabana de Bergantiños

23

309

Tras do Gontón

Lema Martínez Carmen

 

 

 

316,00

20,00

 

128

Cabana de Bergantiños

23

308

Tras do Gontón

Hdros. de Carmen Fuentes Pose

Rpte.: José Souto Fuentes

 

 

 

327,00

18,00

 

129

Cabana de Bergantiños

23

307

Tras do Gontón

Martínez Fuentes José

 

 

 

329,00

20,00

 

130

Cabana de Bergantiños

23

306

Pedra da Moa

Rodríguez Pazos Delfina

 

 

 

353,00

21,00

 

131

Cabana de Bergantiños

23

392

Tras do Gontón

Descoñecido (Fiscalía Provincial da Coruña)

 

151,00

 

457,00

49,00

 

132

Cabana de Bergantiños

23

314

Pedra da Moa

Lema Martínez Carmen

 

 

 

 

 

 

133

Cabana de Bergantiños

23

313

Pedra da Moa

Pazos Lema Cesáreo

 

 

 

10,00

 

 

134

Cabana de Bergantiños

23

312

Pedra da Moa

Rodríguez Lema Juan Carlos

 

 

 

62,00

 

 

135

Cabana de Bergantiños

23

311

Tras do Gontón

Nantón Moreira Jaime

 

 

 

108,00

 

 

136

Cabana de Bergantiños

23

305

Pedra da Moa

Descoñecido (Fiscalía Provincial da Coruña)

 

 

 

162,00

 

 

137

Cabana de Bergantiños

23

304

Pedra da Moa

Rodríguez Durán Faustino

 

 

 

311,00

19,00

 

138

Cabana de Bergantiños

23

303

Pedra da Moa

Descoñecido (Fiscalía Provincial da Coruña)

 

 

 

285,00

17,00

 

139

Cabana de Bergantiños

23

302

Pedra da Moa

Rodríguez Lema Braulio

 

 

 

221,00

15,00

 

140

Cabana de Bergantiños

23

301

Pedra da Moa

Olveira Teijeira José Luis

 

 

 

210,00

15,00

 

141

Cabana de Bergantiños

23

300

Pedra da Moa

Lema Martínez Carmen

 

 

 

225,00

16,00

 

142

Cabana de Bergantiños

23

299

Pedra da Moa

Rodríguez Santos Luz

Rodríguez Santos José Manuel

 

 

 

261,00

17,00

 

143

Cabana de Bergantiños

23

298

Pedra da Moa

Suárez Espasandín Carmen

 

 

 

343,00

22,00

 

144

Cabana de Bergantiños

23

297

Pedra da Moa

Hdros. de Ramón Rivera Ramos

 

 

 

283,00

19,00

 

145

Cabana de Bergantiños

23

433

Gontón

Descoñecido (Fiscalía Provincial da Coruña)

 

 

 

128,00

8,00

 

146

Cabana de Bergantiños

23

296

Gontón do Sur

Senande Romero Filomena

 

 

 

102,00

7,00

 

147

Cabana de Bergantiños

23

295

Pedra da Moa

Ramos Pose Carmen

 

 

 

195,00

12,00

 

148

Cabana de Bergantiños

23

294

Pedra da Moa

Hdros. de Carmen Fuentes Pose

 

 

 

213,00

13,00

 

149

Cabana de Bergantiños

23

293

Pedra da Moa

Vidal Pose Ángel

 

 

 

161,00

10,00

 

150

Cabana de Bergantiños

23

292

Pedra da Moa

Lema Varela Manuel

 

 

 

179,00

10,00

 

151

Cabana de Bergantiños

23

291

Pedra da Moa

Hdros. de María Lema Monterroso

 

 

 

153,00

9,00

 

152

Cabana de Bergantiños

23

290

Pedra da Moa

Suárez Espasandín Carmen

 

 

 

173,00

8,00

 

153

Cabana de Bergantiños

23

289

Pedra da Moa

Lema Rodríguez Carmen

 

 

 

212,00

11,00

 

154

Cabana de Bergantiños

23

424

Pedra da Moa

Fuentes Gavín Josefa

 

 

 

68,00

3,00

 

155

Cabana de Bergantiños

23

435

Pedra da Moa

Hdros. de Carmen Fuentes Pose

Rpte.: José Souto Fuentes

 

 

 

96,00

5,00

 

156

Cabana de Bergantiños

23

434

Pedra da Moa

Martínez Fuentes Carmen

 

 

 

90,00

5,00

 

157

Cabana de Bergantiños

24

1125

Gontón

Hdros. de Julián Tedín Esmorís

 

 

 

414,00

23,00

 

158

Cabana de Bergantiños

24

1126

Gontón

Descoñecido (Fiscalía Provincial da Coruña)

 

 

 

225,00

14,00

 

159

Cabana de Bergantiños

24

1127

Gontón

Hdros. de Felisa Esmorís Vázquez

 

 

 

220,00

12,00

 

160

Cabana de Bergantiños

24

1128

Gontón

Descoñecido (Fiscalía Provincial da Coruña)

 

 

 

300,00

17,00

 

161

Cabana de Bergantiños

24

1129

Gontón

Santos Blanco María Josefa

 

 

 

249,00

13,00

 

162

Cabana de Bergantiños

24

1130

Gontón

Martínez Eiroa Fernando

 

 

 

290,00

15,00

 

163

Cabana de Bergantiños

24

1131

Gontón

Mato Castro Domitila

 

 

 

274,00

14,00

 

164

Cabana de Bergantiños

24

1132

Gontón

Hdros. de Prudencia Pose Montes

 

 

 

233,00

12,00

 

165

Cabana de Bergantiños

24

1133

Gontón

Descoñecido (Fiscalía Provincial da Coruña)

 

 

 

314,00

13,00

 

166

Cabana de Bergantiños

24

1134

Gontón

Martínez Vázquez Pastora

 

 

 

267,00

11,00

 

167

Cabana de Bergantiños

24

1135

Gontón

Hdros. de Emilia Rama Recarey

 

 

 

202,00

10,00

 

168

Cabana de Bergantiños

24

1136

Gontón

Hdros. de Julián Tedín Esmorís

 

 

 

196,00

13,00

 

169

Cabana de Bergantiños

24

1137

Gontón

Rioboo Pose Purificación Manuela

 

 

 

204,00

14,00

 

170

Cabana de Bergantiños

24

1138

Gontón

Hdros. de Julián Tedín Esmorís

 

 

 

127,00

13,00

 

171

Cabana de Bergantiños

24

1139

Gontón

Hdros. de Cesáreo Collazo Leis

Rpte.: Collazo Eiroa Manuel

 

 

 

34,00

9,00

 

172

Cabana de Bergantiños

24

1272

Gontón

Descoñecido (Fiscalía Provincial da Coruña)

 

 

 

8,00

3,00

 

173

Cabana de Bergantiños

24

1140

Gontón

Hdros. de Ricardo Rivera Alvarellos

 

 

 

8,00

4,00

 

174

Cabana de Bergantiños

24

1112

A Medina

Rodríguez Martínez Carlos

 

 

 

2,00

 

 

175

Cabana de Bergantiños

24

1111

A Medina

Rellán Suárez José Ramón Rodríguez Lema Jesusa

 

 

 

77,00

 

 

176

Cabana de Bergantiños

24

1110

A Medina

Hdros. de Ricardo Rivera Alvarellos

 

 

 

89,00

 

 

177

Cabana de Bergantiños

24

1109

A Medina

Fariña Pose Pilar

 

 

 

308,00

 

 

178

Cabana de Bergantiños

24

1108

A Medina

Recarey Castro Asunción

 

 

 

233,00

16,00

 

179

Cabana de Bergantiños

24

1107

A Medina

Rioboo Taboada Eduardo

 

 

 

246,00

4,00

 

180

Cabana de Bergantiños

24

1106

A Medina

Mato Martínez Filomena

 

 

 

213,00

13,00

 

181

Cabana de Bergantiños

24

1105

A Medina

Vázquez Lema Manuel

 

 

 

165,00

6,00

 

182

Cabana de Bergantiños

24

1141

Gontón

Fariña Pose Pilar

 

 

 

43,00

17,00

 

183

Cabana de Bergantiños

24

1142

Peladas de Arriba

Recarey Castro Asunción

 

 

 

16,00

14,00

 

184

Cabana de Bergantiños

24

1143

Peladas de Arriba

Rioboo Taboada Eduardo

 

 

 

1,00

5,00

 

185

Cabana de Bergantiños

24

1144

Peladas de Arriba

Marto Martínez Filomena

 

 

 

 

1,00

 

186

Cabana de Bergantiños

24

1145

Peladas de Arriba

Vázquez Lema Manuel

 

 

 

102,00

14,00

 

187

Cabana de Bergantiños

24

1146

Peladas de Arriba

Blanco María

 

 

 

187,00

13,00

 

188

Cabana de Bergantiños

24

1147

Peladas de Arriba

Hdros. de Ruperto Suárez Rodríguez

Rpte.: Rodríguez Pose Carmen

 

 

 

112,00

11,00

 

189

Cabana de Bergantiños

24

1148

Peladas de Arriba

Vázquez Pose Juan Miguel

 

 

 

65,00

12,00

 

190

Cabana de Bergantiños

24

1149

Peladas de Arriba

Lema Taboada Remedios

 

 

 

8,00

8,00

 

191

Cabana de Bergantiños

24

1150

Peladas de Arriba

Suárez Pose Elsa

 

 

 

106,00

 

 

192

Cabana de Bergantiños

24

1151

Peladas de Arriba

Descoñecido (Fiscalía Provincial da Coruña)

 

 

 

169,00

 

 

193

Cabana de Bergantiños

24

1152

Peladas de Arriba

Costa Martínez M. Mercedes

 

 

 

224,00

11,00

 

194

Cabana de Bergantiños

24

1154

Peladas de Arriba

Hdros. de Elisa Martínez Vázquez

 

 

 

245,00

15,00

 

195

Cabana de Bergantiños

24

1156

Peladas de Arriba

Descoñecido (Fiscalía Provincial da Coruña)

 

 

 

271,00

15,00

 

196

Cabana de Bergantiños

24

1157

Peladas de Arriba

Romero García Antonio

 

 

 

256,00

14,00

 

197

Cabana de Bergantiños

24

1161

Peladas de Arriba

Hdros. de Dolores Gómez Castro

 

 

 

283,00

14,00

 

198

Cabana de Bergantiños

24

1162

Peladas de Arriba

Hdros. de Emilia Castro

 

 

 

270,00

13,00

 

199

Cabana de Bergantiños

24

1163

Peladas de Arriba

Descoñecido (Fiscalía Provincial da Coruña)

 

 

 

250,00

15,00

 

200

Cabana de Bergantiños

24

1167

Peladas de Arriba

Hdros. de Julián Tedín Esmorís

 

 

 

273,00

16,00

 

201

Cabana de Bergantiños

24

1168

Peladas de Arriba

Descoñecido (Fiscalía Provincial da Coruña)

 

184,00

 

163,00

14,00

 

202

Cabana de Bergantiños

24

1172

Peladas de Arriba

Leis Gil Alonso

 

427,00

 

41,00

19,00

 

203

Cabana de Bergantiños

24

1173

Peladas de Arriba

Insua Domínguez Ramiro

 

622,00

 

 

 

 

204

Cabana de Bergantiños

24

1174

Peladas de Arriba

Hdros. de Purificación Fondo Rodríguez

 

685,00

 

 

 

 

205

Cabana de Bergantiños

24

1177

Peladas do Medio

Hdros. de Julián Tedín Esmorís

 

519,00

 

 

 

1,00

206

Cabana de Bergantiños

24

1178

Peladas do Medio

Rodríguez Pose Cesáreo

 

428,00

 

 

 

101,00

207

Cabana de Bergantiños

24

1182

Peladas do Medio

Hdros. de José J. Ameijenda Souto

 

397,00

 

 

 

204,00

208

Cabana de Bergantiños

24

1183

Peladas do Medio

Cundíns Ternande María Teresa

 

324,00

 

 

 

314,00

209

Cabana de Bergantiños

24

1184

Peladas do Medio

Hdros. de José Romero Gómez

 

194,00

 

 

 

391,00

210

Cabana de Bergantiños

24

1185

Peladas do Medio

Ternande Mato Balbina

 

4,00

 

 

 

682,00

211

Cabana de Bergantiños

24

1186

Peladas do Medio

Quintáns Rivera Consuelo

 

 

 

 

 

608,00

212

Cabana de Bergantiños

24

1187

Peladas do Medio

Paz Senande Hermosinda

 

 

 

 

 

354,00

213

Cabana de Bergantiños

24

1188

Peladas do Medio

Descoñecido (Fiscalía Provincial da Coruña)

 

 

 

 

 

233,00

214

Cabana de Bergantiños

24

1189

Peladas do Medio

Hdros. de Magdalena Lema Romero

 

 

 

 

 

4,00

215

Cabana de Bergantiños

24

1169

Peladas de Arriba

Mato Blanco Dolores

 

 

 

 

 

 

216

Cabana de Bergantiños

24

1170

Peladas de Arriba

Hdros. de Julián Tedín Esmorís

 

2,00

 

 

4,00

 

217

Cabana de Bergantiños

24

1171

Peladas de Arriba

Varela Gil Eduardo

 

121,00

 

 

16,00

39,00

218

Cabana de Bergantiños

24

1175

Peladas de Arriba

Pose Ferreiro Antonio

 

221,00

 

 

12,00

179,00

219

Cabana de Bergantiños

24

1176

Peladas de Arriba

Hdros. de Manuel Costa Rodríguez

 

363,00

 

 

13,00

264,00

220

Cabana de Bergantiños

24

1179

Peladas de Arriba

Descoñecido (Fiscalía Provincial da Coruña)

 

489,00

 

 

13,00

259,00

221

Cabana de Bergantiños

24

1180

Peladas de Arriba

Hdros. de José Gaspar Parga Rodríguez

 

567,00

 

 

11,00

252,00

222

Cabana de Bergantiños

24

1181

Peladas de Arriba

Hdros. de Manuel Tedín Centeno

214,00

420,00

 

 

19,00

393,00

223

Cabana de Bergantiños

24

1208

Travesas Picotiños

Hdros. de Julián Tedín Esmorís

82,00

58,00

 

 

25,00

1.749,00

224

Cabana de Bergantiños

24

1207

Travesas Picotiños

Hdros. de Emilia Rama Recarey

 

 

 

 

 

1.479,00

225

Cabana de Bergantiños

24

1206

Travesas Picotiños

Hdros. de Ángel Castro Leis

 

 

 

 

 

1.455,00

226

Cabana de Bergantiños

24

1205

Travesas Picotiños

Castro Domínguez Elvira Soledad

 

 

 

 

 

201,00

230

Cabana de Bergantiños

23

92

Gontón

Concello de Cabana de Bergantiños

300,00

5.846,00

 

 

121,00

8.948,00

231

Cabana de Bergantiños

22

101

Chousa Nova

Lema Suárez Perfecto

 

 

 

695,00

66,00

 

232

Cabana de Bergantiños

22

116

Chousa Nova

Descoñecido (Fiscalía Provincial da Coruña)

 

 

 

1.047,00

92,00

 

233

Cabana de Bergantiños

22

121

Tras do Castro

De la Fuente Pereiro José

 

834,00

 

364,00

59,00

 

234

Cabana de Bergantiños

22

122

Tras do Castro

Macías Espasandín María Pilar

 

114,00

 

 

19,00

 

Zapata (Cim.), plataforma (Plat.), centro de seccionamento e interconexión: superficie de expropiación de pleno dominio dos terreos afectados.

Voo: servidume de voo das pas dos aeroxeradores.

Viarios: servidume de paso das vías polas cales circularán os transportes durante a construción do parque, así como durante a súa etapa de mantemento.

Gabia (sistema colector): servidume de paso da liña eléctrica soterrada.