Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 134 Venres, 14 de xullo de 2017 Páx. 33950

I. Disposicións xerais

Presidencia da Xunta de Galicia

LEI 3/2017, do 13 de xullo, de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017.

Exposición de motivos

A Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017, establece o importe dos recursos do sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común. Así mesmo, consigna a contía definitiva da participación das comunidades no Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), dedicado a corrixir os desequilibrios económicos interterritoriais.

En virtude do sinalado, a Comunidade Autónoma de Galicia ten asignadas para o ano 2017 unhas entregas á conta correspondentes aos rendementos do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF), do imposto sobre o valor engadido (IVE), dos impostos especiais (IIEE), das transferencias do Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais e do Fondo de Suficiencia Global e unha liquidación do sistema de financiamento correspondente ao ano 2015, que, no seu conxunto, superan en 218.258.179 euros as previsións recollidas no estado de ingresos da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2017.

Pola contra, o FCI asignado á nosa Comunidade Autónoma no Comité de Investimentos Públicos foi de 44.343.360 euros, inferior polo tanto en 1.632.852 euros ao recollido nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

Por outra banda, na sesión do Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia (SAAD) do día 26 de abril de 2017 adoptouse por unanimidade acordar, en cumprimento da Sentenza do Tribunal Constitucional 9/2017, do 19 de xaneiro, ditada no conflito de competencias C-4777, que o futuro modelo de xestión do 0,7 % do IRPF sexa un modelo mixto xestionado pola Administración xeral do Estado e polas comunidades autónomas. Para posibilitar o desenvolvemento do devandito acordo, a Orde SSI/596/2017, do 23 de xuño, publica o acordo do Consello de Ministros desa mesma data no que se prevé a correspondente transferencia de fondos finalistas.

Estes recursos adicionais son os que financian as actuacións de apoio ao crecemento económico e reforzo do gasto social recollidas no articulado desta lei, que implican unha modificación do articulado da Lei 1/2017, do 8 de febreiro. 

No que atinxe ás medidas de impulso, pódense clasificar en tres grandes grupos.

En primeiro lugar, a aprobación da Lei 3/2017, do 27 xuño, supón, en relación co título II da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, a concreción dos importes retributivos máximos que debe percibir o persoal do sector público autonómico. Neste aspecto, a norma estatal establece que as retribucións do persoal ao servizo do sector público non poderán experimentar un incremento global superior ao 1 % respecto das vixentes a 31 de decembro de 2016, en termos de homoxeneidade para os dous períodos, fixando, en consecuencia, a porcentaxe máxima á que se refire a disposición adicional décimo cuarta da Lei 1/2017, do 8 de febreiro. Procédese, así, nesta lei á dotación dos recursos adicionais dedicados a dar cobertura ao referido incremento.

Neste contexto, tamén resulta necesario habilitar as dotacións precisas nas transferencias ás universidades integrantes do Sistema universitario de Galicia para que no seu fondo de financiamento estrutural se incorporen os incrementos sinalados. Do mesmo xeito, os módulos económicos de distribución de fondos públicos para o sostemento de centros educativos concertados deben recoller os incrementos derivados da aplicación da mesma variación porcentual prevista na Lei 3/2017, do 27 de xuño, tal e como sinala a disposición adicional novena da devandita Lei 1/2017, do 8 de febreiro.

O segundo bloque de medidas resulta dedicado a reforzar as políticas de gasto social, nunha serie de actuacións prioritarias que terían recollido os orzamentos de contaren no momento da súa aprobación coa dotación abonda. Estamos a falar, no eido sanitario, dun aumento do financiamento da farmacia hospitalaria e do reforzo das dotacións de persoal do Servizo Galego de Saúde (Sergas) para a consolidación e o bo funcionamento de novas unidades asistenciais, así como do reforzo do programa de actividade cirúrxica, probas e consultas. No eido das políticas sociais, recóllese o deseño e a execución das actuacións de fomento para a realización de programas de interese xeral para atender fins de interese social, con cargo á asignación tributaria do IRPF que xestionarán as comunidades autónomas, o aumento da cobertura de servizos do SAAD autonómico, o aumento da dotación das prestacións da renda de integración social de Galicia (Risga) e unha orde de emprego dirixida á incorporación ao mercado de traballo dos perceptores da antedita renda, o aumento das dotacións para paliar a difícil situación que están a vivir os galegos de Venezuela e, por último, relacionando emprego e cohesión territorial, o impulso de actuacións de fomento do emprego no rural.

O terceiro bloque vai dedicado ás políticas de crecemento económico, mediante a dotación dos créditos precisos para o desenvolvemento das liñas prioritarias do Plan estratéxico de Galicia. Podemos agrupar estes en tres tipos.

En primeiro lugar, os investimentos nas persoas: desenvolvemento do plan de idiomas, contratación de investigadores e tecnólogos, proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) do Sistema universitario de Galicia, equipamento de centros de formación profesional, desenvolvemento do libro dixital, obras de mellora en centros educativos e investimento en cultura.

En segundo lugar, inclúe este bloque determinadas políticas sectoriais, concretamente, as dirixidas á promoción e potenciación do turismo, a aceleración das actuacións de mobilización de terras pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) e o reforzo das políticas de prevención contra incendios ante o ano especialmente seco que estamos a vivir. Así mesmo, recóllense as principais partidas que posibilitarán o lanzamento das accións de fomento da nova Axencia Galega da Industria Forestal.

Por último, integran este bloque os investimentos en infraestruturas, conservación e explotación de estradas, actuacións en solo industrial, melloras das infraestruturas portuarias e equipamento do auditorio de Lugo.

Pechan a lei tres disposicións derradeiras. A primeira modifica diversos preceptos da Lei 1/2017, do 8 de febreiro. Estas modificacións están determinadas pola integración das medidas anteriormente descritas no marco orzamentario da Comunidade Autónoma.

Ao respecto, o artigo 12 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira, establece a posibilidade de modificar o límite de gasto non financeiro en función da variación dos ingresos do sistema de financiamento e fondos finalistas que incorpore a Lei de orzamentos xerais do Estado.

A exposición de motivos da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, xa indicaba a incerteza que entrañaba traballar con datos estimativos do sistema de financiamento e o carácter prudente deles e das correlativas partidas de gastos. En efecto, de cara a garantir a seguridade xurídica e a estabilidade do documento orzamentario, non se recollen ingresos non aprobados polos orzamentos do Estado e que, polo tanto, non se poderían ingresar efectivamente nin empregar en pagar as obrigas contraídas.

Esta situación extraordinaria remata coa aprobación da Lei 3/2017, do 27 de xuño, e a confirmación dos ingresos que definitivamente se percibirán no presente exercicio correspondentes aos pagamentos á conta do sistema de financiamento autonómico.

Polo tanto, de xeito extraordinario, asígnanse estes recursos adicionais a dotacións de crédito que reflicten necesidades adicionais inaprazables ás que amosan os actuais estados orzamentarios.

Na garantía do principio de universalidade orzamentaria, recóllense os estados consolidados de ingresos e gastos orzamentarios, logo da incorporación das partidas de ingresos e gastos ás que refire esta lei.

Hai que sinalar, por último, que as previsións de ingreso e límites de gasto dimanantes do establecido nesta normativa garanten o cumprimento das regras fiscais ás que están suxeitas as finanzas da Comunidade Autónoma en virtude da normativa vixente en materia de estabilidade orzamentaria.

As dúas disposicións derradeiras restantes regulan, respectivamente, a habilitación normativa e a entrada en vigor.

Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2 do Estatuto de autonomía de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, promulgo no nome do rei a Lei de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017.

Artigo 1. Determinación da porcentaxe aplicable para a adaptación do réxime e condicións retributivas do persoal ao servizo do sector público autonómico á normativa básica estatal e autorización dos créditos destinados á súa cobertura

1. Ao abeiro do previsto na disposición adicional décimo cuarta da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, as retribucións do persoal ao servizo do sector público reguladas no título II da citada lei experimentarán un incremento global do 1 %.

2. O persoal da Administración xeral da Comunidade Autónoma, organismos autónomos, axencias públicas autonómicas e entidades a que se refire o punto 5 da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento do sector público autonómico de Galicia, así como o do resto das entidades instrumentais, percibirá un pagamento único pola contía do dito incremento correspondente ao tempo no que o persoal estivese en activo no período transcorrido desde o 1 de xaneiro de 2017 ata a data na que se produza a regularización retributiva prevista nesta lei.

3. Os órganos estatutarios de Galicia realizarán as operacións precisas para aplicar ao seu persoal a medida recollida no número 2, co seu mesmo contido e alcance.

4. As universidades integrantes do Sistema universitario de Galicia e as súas entidades instrumentais dependentes realizarán as operacións precisas para aplicar ao seu persoal o sinalado no número 2 deste artigo.

5. Para a cobertura do disposto nos números anteriores establécense as seguintes regras:

a) Realízanse unha serie de dotacións consolidables que, mentres non se asignen ao seu definitivo subconcepto orzamentario, figurarán no concepto 180, «Incremento retributivo persoal sector público autonómico», polo importe preciso para asumir os custos nas correspondentes partidas do capítulo I, segundo a desagregación que consta no anexo I desta lei.

b) Dótanse contías adicionais nos créditos correspondentes ao fondo estrutural para atender os gastos dimanantes do incremento retributivo do persoal adscrito ao Sistema universitario de Galicia.

c) Créanse nas seccións 23 e 50 cadanseu fondo no concepto 530, «Incremento retributivo persoal sector público autonómico», para atender o financiamento do devandito incremento retributivo nos entes instrumentais de fóra do perímetro de consolidación que o precisen.

6. Ás transferencias que se realicen en execución do disposto nos números anteriores non lles serán aplicables nin as limitacións establecidas no artigo 68 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, nin as sinaladas no artigo 8 da Lei 1/2017, do 8 de febreiro.

Artigo 2. Determinación do incremento aplicable para 2017 aos módulos económicos para o sostemento dos centros concertados

1. Ao abeiro da disposición adicional novena da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, e conforme o previsto na Lei 3/2017, do 27 de xuño, a compoñente dos módulos económicos de distribución de fondos públicos para o sostemento dos centros educativos concertados incrementarase no 1 %.

2. Para a cobertura do disposto no número anterior autorízanse as dotacións que figuran no anexo II desta lei.

Artigo 3. Adopción de medidas para reforzar o gasto social

1. De cara a reforzar o gasto social e a consecución dos obxectivos recollidos no Plan estratéxico de Galicia, destinaranse recursos adicionais para o financiamento das seguintes medidas:

a) Aumentar a cobertura dos servizos e prestacións recollidos na Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.

b) No eido da inclusión social, dotación adicional para as prestacións económicas da Risga.

c) Axudas e subvencións destinadas ao fomento da integración no mercado de traballo.

d) Actuacións adicionais de apoio á poboación emigrante en Venezuela.

e) Deseño e execución das actuacións de fomento para a realización de programas de interese xeral para atender fins de interese social, con cargo á asignación tributaria do IRPF que xestionará a Comunidade Autónoma.

f) Mellorar a calidade asistencial, minorar as listas de espera e consolidar a posta en marcha de novas unidades asistenciais, mediante maiores dotacións de farmacia hospitalaria e de gasto de persoal sanitario, e impulso dun plan de humanización de espazos e centros asistenciais.

g) Deseño de medidas de fomento do emprego no rural en liña coas actuacións de cohesión territorial e dinamización económica do medio rural.

2. O reflexo orzamentario destas medidas recóllese nas dotacións do anexo III.

Artigo 4. Adopción de medidas para o impulso económico e a potenciación de actuacións de carácter estratéxico

Coa finalidade de impulsar prioridades de actuación do Plan estratéxico de Galicia vinculadas ao crecemento económico que se considera preciso iniciar ou potenciar,  autorízanse as dotacións que figuran no anexo IV desta lei. 

Artigo 5. Financiamento

As dotacións previstas nos artigos anteriores financiaranse cos recursos adicionais detallados no anexo V desta lei, conforme o establecido na Lei 3/2017, do 27 xuño, e no Acordo do Consello de Ministros do 23 de xuño de 2017 publicado pola Orde SSI/596/2017.

Disposición derradeira primeira. Modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, co fin de recoller os recursos adicionais e os novos créditos previstos nos anexos desta lei

1. Modifícanse os números Un, Dous, Tres e Catro do artigo 2, que quedan redactados como segue:

«Un. Nos estados de gastos consolidados dos orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas autonómicas consígnanse créditos por importe de 11.029.406.151 euros, distribuídos da forma seguinte:

 

Cap. I-VII Gastos non financeiros

Cap. VIII Activos financeiros

Cap. IX

Pasivos financeiros

Total

Administración xeral

4.752.526.500

94.895.399

1.590.182.345

6.437.604.244

Organismos autónomos

3.827.950.279

18.148.867

0

3.846.099.146

Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

1.875.887

0

0

1.875.887

Axencias públicas autonómicas

686.424.751

39.405.775

17.996.348

743.826.874

Total

9.268.777.417

152.450.041

1.608.178.693

11.029.406.151»

As transferencias internas entre os orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos organismos autónomos e das axencias públicas representan 4.360.874.133 euros, distribuídos segundo o seguinte detalle:

Orixe

Destino

Organismos autónomos

Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

Axencias públicas autonómicas

Total

Administración xeral

3.648.799.170

1.875.687

690.674.929

4.341.349.786

Organismos autónomos

0

0

19.524.347

19.524.347

Total

3.648.799.170

1.875.687

710.199.276

4.360.874.133

Dous. A desagregación dos créditos consonte a finalidade á que van destinados establécese desta maneira:

Funcións

Importe

11 Alta dirección da Comunidade Autónoma

36.484.972

12 Administración xeral

68.801.089

13 Xustiza

135.458.611

14 Administración local

13.273.610

15 Normalización lingüística

7.036.939

16 Procesos electorais e órganos de representación política

5.945.410

21 Protección civil e seguridade

25.597.038

31 Acción social e promoción social

696.761.168

32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo

247.349.952

33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento

4.517.518

41 Sanidade

3.729.544.300

42 Educación

2.236.951.647

43 Cultura

64.695.516

44 Deportes

19.251.408

45 Vivenda

57.730.076

46 Outros servizos comunitarios e sociais

102.563.939

51 Infraestruturas

301.731.354

52 Ordenación do territorio

17.469.501

53 Promoción de solo para actividades económicas

35.425.275

54 Actuacións ambientais

121.734.894

55 Actuacións e valorización do medio rural

140.222.133

56 Investigación, desenvolvemento e innovación

140.524.833

57 Sociedade da información e do coñecemento

99.388.334

58 Información estatística básica

4.383.801

61 Actuacións económicas xerais

31.092.354

62 Actividades financeiras

50.822.129

71 Dinamización económica do medio rural

343.312.617

72 Pesca

93.625.218

73 Industria, enerxía e minaría

59.324.505

74 Desenvolvemento empresarial

122.982.326

75 Comercio

16.545.731

76 Turismo

49.525.835

81 Transferencias a entidades locais

127.067.932

91 Débeda pública

1.822.264.186

Total

11.029.406.151

Tres. A distribución orgánica e económica do orzamento consolidado é como segue:

Capítulos

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Total

Parlamento

9.479.891

6.004.590

0

2.633.886

0

566.982

1.800

113.200

0

18.800.349

Consello de Contas

5.461.031

1.027.031

0

11.705

0

455.080

0

36.061

0

6.990.908

Consello da Cultura Galega

1.341.735

900.100

0

30.800

0

213.200

0

0

0

2.485.835

Presidencia da Xunta de Galicia

9.321.672

7.929.711

0

55.203.857

0

4.528.267

108.537.743

94.321.138

526.104

280.368.492

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

123.582.941

34.769.320

37.036

52.649.654

0

36.307.378

15.637.638

50.000

0

263.033.967

Consellería de Facenda

18.526.868

894.486

3.000

23.415.090

0

2.206.506

9.289.606

0

0

54.335.556

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

27.851.775

3.635.950

0

4.367.750

0

31.506.960

45.409.966

0

0

112.772.401

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

8.139.242

1.028.249

0

43.097.110

0

4.366.485

304.314.778

0

0

360.945.864

Consellería de Economía, Emprego e Industria

49.475.477

26.742.086

0

212.748.331

0

10.339.935

178.596.700

0

0

477.902.529

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

1.356.459.638

216.578.288

59.842

622.236.218

0

58.552.745

89.820.345

375.000

1.592.055

2.345.674.131

Consellería de Sanidade

45.234.528

1.934.600

0

3.331.951.809

0

21.172.897

129.923.260

0

0

3.530.217.094

Consellería de Política Social

124.592.439

187.031.430

0

339.609.897

0

6.448.791

12.629.081

0

0

670.311.638

Consellería do Medio Rural

129.468.508

6.793.124

0

13.107.501

0

102.533.479

273.022.120

0

0

524.924.732

Consellería do Mar

29.597.926

2.606.426

0

3.389.529

0

34.851.653

74.158.304

0

0

144.603.838

Consello Consultivo de Galicia

1.716.623

294.927

0

0

0

101.000

0

0

0

2.112.550

Transferencias a corporacións locais

0

0

0

122.182.132

0

0

0

0

0

122.182.132

Débeda pública da Comunidade Autónoma

0

0

234.200.000

0

0

0

0

0

1.588.064.186

1.822.264.186

Gastos de diversas consellarías

3.183.496

16.952.827

0

8.831.210

5.539.594

4.520.701

0

0

0

39.027.828

Administración xeral

1.943.433.790

515.123.145

234.299.878

4.835.466.479

5.539.594

318.672.059

1.241.341.341

94.895.399

1.590.182.345

10.778.954.030

Capítulos

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Total

Escola Galega de Administración Pública

1.054.380

1.578.487

0

502.710

0

134.569

0

0

0

3.270.146

Academia Galega de Seguridade Pública

711.308

1.898.906

0

0

0

28.038

0

0

0

2.638.252

Instituto Galego de Estatística

2.788.540

326.433

0

0

0

1.046.397

0

0

0

4.161.370

Instituto Galego da Competencia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Instituto de Estudos do Territorio

2.016.302

78.847

0

37.975

0

508.019

0

0

0

2.641.143

IGVS

8.519.364

4.448.450

150.000

6.664.600

0

35.466.388

20.407.682

17.498.867

0

93.155.351

Instituto Galego do Consumo e da Competencia

4.666.295

723.191

0

188.000

0

581.741

12.000

0

0

6.171.227

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

5.103.689

595.972

0

0

0

333.000

0

0

0

6.032.661

Servizo Galego de Saúde

1.613.360.195

1.086.134.845

0

790.264.172

31.917.175

127.429.369

4.195.000

650.000

0

3.653.950.756

Fondo Galego de Garantía Agraria

4.211.659

518.378

0

9.580

0

1.622.398

87.240.572

0

0

93.602.587

Organismos autónomos

1.642.431.732

1.096.303.509

150.000

797.667.037

31.917.175

167.149.919

111.855.254

18.148.867

0

3.865.623.493

Consello Económico e Social de Galicia

559.488

265.345

0

0

0

0

0

0

0

824.833

Consello Galego de Relacións Laborais

639.996

370.189

0

34.200

0

6.669

0

0

0

1.051.054

Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

1.199.484

635.534

0

34.200

0

6.669

0

0

0

1.875.887

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

11.641.117

9.114.757

0

782.775

0

62.384.026

5.469.676

0

9.995.983

99.388.334

Axencia de Turismo de Galicia

10.633.263

5.200.500

0

4.567.014

0

21.688.795

7.130.488

305.775

0

49.525.835

Axencia Galega de Emerxencias

462.250

152.633

0

0

0

6.803.880

0

0

0

7.418.763

Axencia Tributaria de Galicia

12.010.539

2.110.272

0

0

0

290.000

0

0

0

14.410.811

Cixtec

5.095.771

1.040.082

0

0

0

7.923.209

0

0

0

14.059.062

Axencia Galega de Infraestruturas

12.339.237

807.807

177.890

7.432.000

0

223.371.041

21.587.066

0

0

265.715.041

Axencia Galega de Innovación

4.501.789

516.401

0

7.073.175

0

9.475.000

38.153.050

5.500.000

1.000.000

66.219.415

Instituto Galego de Promoción Económica

5.753.561

2.135.301

118.761

3.771.937

0

17.605.674

27.996.727

33.600.000

7.000.365

97.982.326

Instituto Enerxético de Galicia

1.466.553

371.695

0

187.500

0

234.378

27.252.463

0

0

29.512.589

Axencia Galega das Industrias Culturais

2.380.304

650.000

1.000

993.644

0

1.630.719

5.000.000

0

0

10.655.667

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

1.500.845

647.268

0

8.000

0

1.349.879

0

0

0

3.505.992

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

9.518.500

14.661.903

0

0

0

82.000

0

0

0

24.262.403

Axencia Galega de Servizos Sociais

10.544.841

2.000.000

0

0

0

675.000

0

0

0

13.219.841

Axencia Galegade Desenvolvemento Rural

3.229.177

634.591

0

0

0

147.500

34.267.637

0

0

38.278.905

Instituto Galego de Calidade Alimentaria

932.143

640.442

447

0

0

1.223.180

0

0

0

2.796.212

Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia

2.006.619

342.333

0

0

0

526.726

0

0

0

2.875.678

Axencia Galega da Industria Forestal

0

900.000

0

0

0

0

3.100.000

0

0

4.000.000

Axencias públicas autonómicas

94.016.509

41.925.985

298.098

24.816.045

0

355.411.007

169.957.107

39.405.775

17.996.348

743.826.874

Total orzamento bruto

3.681.081.515

1.653.988.173

234.747.976

5.657.983.761

37.456.769

841.239.654

1.523.153.702

152.450.041

1.608.178.693

15.390.280.284

Total transferencias internas

19.524.347

3.496.694.572

844.655.214

4.360.874.133

Total orzamento consolidado

3.681.081.515

1.634.463.826

234.747.976

2.161.289.189

37.456.769

841.239.654

678.498.488

152.450.041

1.608.178.693

11.029.406.151

Catro. Nos estados de ingresos dos orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, nos dos seus organismos autónomos e nos das axencias públicas autonómicas recóllense as estimacións dos dereitos económicos que se prevén liquidar durante o exercicio, por un importe consolidado de 11.029.406.151 euros, distribuídos da seguinte forma:

 

Cap. I-VII Ingresos non financeiros

Cap. VIII Activos financeiros

Cap. IX Pasivos financeiros

Total

Administración xeral e órganos estatutarios

8.736.109.897

22.179.632

2.020.664.501

10.778.954.030

Organismos autónomos

216.169.323

655.000

0

216.824.323

Entidades públicas instrumentais

200

0

0

200

Axencias públicas autonómicas

16.625.464

7.002.134

10.000.000

33.627.598

Total

8.968.904.884

29.836.766

2.030.664.501

11.029.406.151»

2. Modifícanse os números Un e Dous do artigo 54, que quedan redactados como segue:

«Un. Conforme o indicado na disposición adicional quinta da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, a porcentaxe de participación do Fondo de Cooperación Local na recadación líquida dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos da Administración xeral, homoxeneizados como se indica no parágrafo seguinte, queda establecida no 2,3787935 % para o exercicio de 2017.

O índice de evolución correspondente á recadación dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos, homoxeneizada coas variacións dos tipos impositivos estatais do imposto sobre o valor engadido e dos impostos especiais comunicadas polo Estado para ese exercicio, é positivo con respecto á de 2011, que é utilizada na determinación da porcentaxe de participación sinalada.

En consecuencia, en 2017 repartirase fondo adicional entre os concellos e a porcentaxe de participación desagrégase da forma seguinte:

– Un 2,2846702 % corresponde ao fondo base.

– Un 0,0941233 % corresponde ao fondo adicional.

Dous. O crédito orzamentario inicial destinado ao pagamento das entregas á conta correspondentes á participación das entidades locais nos tributos da Comunidade Autónoma ascende a 117.627.033 euros, dos que 112.972.806 euros corresponden ao fondo base e 4.654.227 ao fondo adicional».

3. Engádese unha nova disposición adicional décimo oitava, coa seguinte redacción:

«Disposición adicional décimo oitava. Porcentaxe de créditos afectados á dotación artística

Para a aplicación do previsto no apartado 1 do artigo 119 da Lei 5/2016, do 16 de maio, de patrimonio cultural de Galicia, a porcentaxe correspondente a 2017 será do 2 %».

4. Modifícase o anexo IV, que queda redactado como segue:

«Anexo IV

Artigo 52

Conforme o disposto nese artigo, os importes anuais e a desagregación dos módulos económicos por unidade escolar nos centros concertados dos distintos niveis e modalidades educativas quedan establecidos con efectos do 1 de xaneiro, e ata o 31 de decembro de 2017, do seguinte xeito:

Educación infantil:

(Ratio profesor/unidade: 1,08:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

31.868,70

Gastos variables

4.120,71

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

5.509,58

Outros gastos

6.192,47

Importe total anual

47.691,46

Educación primaria:

Centros de ata 6 unidades de primaria:

(Ratio profesor/unidade: 1,40:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

41.311,28

Gastos variables

5.341,66

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

7.142,05

Outros gastos

6.192,47

Importe total anual

59.987,46

Centros de máis de 6 unidades de primaria:

(Ratio profesor/unidade: 1,36:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

40.130,97

Gastos variables

5.189,04

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

6.938,00

Outros gastos

6.192,47

Importe total anual

58.450,48

Educación especial (niveis obrigatorios e gratuítos):

I. Educación básica primaria:

(Ratio profesor/unidade: 1,12:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

33.049,04

Gastos variables

4.273,33

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

5.713,61

Outros gastos

6.601,99

Importe total anual

49.637,97

Persoal complementario (logopeda, fisioterapeuta, axudante técnico educativo, psicólogo-pedagogo, traballador social, mestre especialidade de audición e linguaxe e coidador), segundo deficiencias:

Psíquicos

20.413,69

Autistas ou problemas graves de personalidade

23.574,43

Auditivos

18.994,13

Plurideficientes

23.574,43

II. Programas de formación para a transición á vida adulta:

(Ratio profesor/unidade: 2:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

59.016,11

Gastos variables

5.006,22

Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

10.202,90

Outros gastos

9.291,53

Importe total anual

83.516,76

Persoal complementario (logopeda, fisioterapeuta, axudante técnico educativo, psicólogo-pedagogo, traballador social, mestre especialidade de audición e linguaxe e coidador), segundo deficiencias:

Psíquicos

32.593,27

Autistas ou problemas graves de personalidade

36.243,30

Auditivos

25.253,31

Plurideficientes

36.243,30

Educación secundaria obrigatoria:

I. Primeiro e segundo curso:

Centros de ata 4 unidades de ESO:

(Ratio profesor/unidade: 1,56:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

54.056,42

Gastos variables

9.860,52

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais (*)

10.792,58

Outros gastos

8.035,09

Importe total anual

82.744,61

Centros de máis de 4 unidades de ESO:

(Ratio profesor/unidade: 1,52:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

52.670,36

Gastos variables

9.607,70

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais (*)

10.515,87

Outros gastos

8.035,09

Importe total anual

80.829,02

II. Terceiro e cuarto curso:

Centros de ata 4 unidades de ESO:

(Ratio profesor/unidade: 1,84:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

63.758,86

Gastos variables

11.630,35

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

9.614,80

Outros gastos

8.863,44

Importe total anual

93.867,45

Centros de máis de 4 unidades de ESO:

(Ratio profesor/unidade: 1,66:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

57.521,58

Gastos variables

10.492,62

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

8.674,21

Outros gastos

8.863,44

Importe total anual

85.551,85

Ciclos formativos:

(Ratio profesor/unidade grao medio: 1,52:1)

(Ratio profesor/unidade grao superior: 1,52:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais:

Grupo 1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

51.417,23

Segundo curso

0,00

Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas:

Primeiro curso

51.417,23

Segundo curso

51.417,23

Grupo 3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

51.417,23

Segundo curso

0,00

Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas:

Primeiro curso

51.417,23

Segundo curso

51.417,23

II. Gastos variables:

Grupo 1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

6.596,12

Segundo curso

0,00

Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas:

Primeiro curso

6.596,12

Segundo curso

6.596,12

Grupo 3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

7.099,55

Segundo curso

0,00

Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas:

Primeiro curso

7.099,55

Segundo curso

7.099,55

III. Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais:

Ciclos formativos de grao medio

7.942,66

Ciclos formativos de grao superior

7.942,66

IV. Outros gastos:

Grupo 1. Ciclos formativos de:

Animación turística.

Condución de actividades físico-deportivas no medio natural.

Estética persoal decorativa.

Hixiene bucodental.

Química ambiental.

Primeiro curso

10.433,88

Segundo curso

2.428,43

Grupo 2. Ciclos formativos de:

Coidados auxiliares de enfermaría.

Comercio

Curtidos.

Documentación sanitaria.

Fabricación de produtos farmacéuticos e afíns.

Laboratorio de imaxe.

Laboratorio.

Mergullo a media profundidade.

Muiñaría e industrias cerealistas.

Procesos de ennobrecemento téxtil.

Secretariado.

Servizos ao consumidor.

Xestión comercial e márketing.

Primeiro curso

12.675,31

Segundo curso

2.428,43

Grupo 3. Ciclos formativos de:

Industrias de proceso de pasta e papel.

Operacións de ennobrecemento téxtil.

Operacións de fabricación de produtos farmacéuticos.

Operacións de transformación de plásticos e caucho.

Plástico e caucho.

Transformación de madeira e cortiza.

Primeiro curso

15.075,80

Segundo curso

2.428,43

Grupo 4. Ciclos formativos de:

Calzado e marroquinaría.

Encadernados e manipulados de papel e cartón.

Fabricación e transformación de produtos de vidro.

Fundición.

Impresión en artes gráficas.

Operacións de fabricación de vidro e transformados.

Procesos téxtiles de fiadura e teceduría de calada.

Procesos téxtiles de teceduría de punto.

Produción de fiadura e teceduría de calada.

Produción de tecidos de punto.

Tratamentos superficiais e térmicos.

Primeiro curso

17.434,33

Segundo curso

2.428,43

Grupo 5. Ciclos formativos de:

Animación sociocultural.

Asesoría de imaxe persoal.

Integración social (Plan vello).

Radioterapia.

Realización e plans de obra.

Primeiro curso

10.433,88

Segundo curso

3.927,05

Grupo 6. Ciclos formativos de:

Aceite de oliva e viños.

Actividades comerciais.

Administración de aplicacións multiplataforma.

Administración de sistemas informáticos en rede.

Administración de sistemas informáticos.

Administración e finanzas.

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico.

Anatomía patolóxica e citoloxía.

Animación sociocultural e turística.

Aproveitamento e conservación do medio natural.

Asesoría de imaxe persoal e corporativa.

Asistencia á dirección.

Atención a persoas en situación de dependencia.

Atención sociosanitaria.

Audioloxía protésica.

Axencias de viaxes e xestión de eventos.

Calzado e complementos de moda.

Caracterización e maquillaxe profesional.

Caracterización.

Comercio internacional.

Condución de vehículos de transporte por estrada.

Construción.

Coordinación de emerxencias e protección civil.

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma.

Desenvolvemento de aplicacións web.

Desenvolvemento de produtos de carpintaría e moble.

Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas.

Deseño e produción de calzado e complementos.

Deseño técnico en téxtil e pel.

Dietética.

Dirección de cociña.

Dirección de servizos de restauración.

Documentación e administración sanitarias.

Educación infantil.

Elaboración de produtos alimenticios.

Electromedicina clínica.

Emerxencias e protección civil.

Emerxencias sanitarias.

Estética e beleza.

Estética integral e benestar.

Estética.

Estilismo e dirección de perrucaría.

Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns.

Fabricación e ennobrecemento de produtos téxtiles.

Farmacia e parafarmacia.

Gandaría e asistencia en sanidade animal.

Guía de información e asistencia turísticas.

Hixiene bucodental.

Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear.

Imaxe para o diagnóstico.

Integración social.

Interpretación da lingua de signos.

Laboratorio de diagnóstico clínico e biomédico.

Laboratorio de diagnóstico clínico.

Laboratorios de análises e de control de calidade.

Márketing e publicidade.

Mediación comunicativa.

Navegación e pesca do litoral.

Navegación, pesca e transporte marítimo.

Obras de albanelaría.

Obras de formigón.

Operación e mantemento de maquinaria de construción.

Operacións de laboratorio.

Óptica de anteollaría.

Organización e control de obras de construción.

Ortoprotésica.

Ortopróteses e produtos de apoio.

Paisaxismo e medio rural.

Panadaría, repostaría e confeitaría.

Perrucaría estética e capilar.

Perrucaría.

Pesca e transporte marítimo.

Planta química.

Prevención de riscos profesionais.

Produción de audiovisuais e espectáculos.

Produción de audiovisuais, radio e espectáculos.

Promoción de igualdade de xénero.

Proxectos de edificación.

Proxectos de obra civil.

Química industrial.

Radiodiagnóstico e densitometría.

Saúde ambiental.

Servizos en restauración.

Traballos forestais e de conservación do medio natural.

Transporte e loxística.

Transporte marítimo e pesca de altura.

Vestiario a medida e de espectáculos.

Xardinaría e floraría.

Xestión administrativa.

Xestión de aloxamentos turísticos.

Xestión de vendas e espazos comerciais.

Xestión do transporte.

Xestión e organización de empresas agropecuarias.

Xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos.

Xestión forestal e do medio natural.

Primeiro curso

9.402,01

Segundo curso

11.347,21

Grupo 7. Ciclos formativos de:

Acabados de construción.

Automatización e robótica industrial.

Centrais eléctricas.

Cociña e gastronomía.

Confección e moda.

Desenvolvemento de produtos electrónicos.

Educación e control ambiental.

Enerxías renovables.

Equipos electrónicos de consumo.

Instalacións de telecomunicacións.

Instalacións eléctricas e automáticas.

Mantemento de aviónica.

Mantemento e control da maquinaria de buques e embarcacións.

Mantemento electrónico.

Obras de interior, decoración e rehabilitación.

Operación, control e mantemento de maquinaria e instalacións do buque.

Operacións subacuáticas e hiperbáricas.

Organización e mantemento de maquinaria de buques e embarcacións.

Patronaxe e moda.

Produción agroecolóxica.

Produción agropecuaria.

Próteses dentais.

Sistemas de regulación e control automáticos.

Sistemas electrotécnicos e automatizados.

Sistemas microinformáticos e redes.

Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque.

Primeiro curso

11.568,16

Segundo curso

13.197,46

Grupo 8. Ciclos formativos de:

Acondicionamento físico.

Actividades ecuestres.

Animación de actividades físicas e deportivas.

Animacións 3D, xogos e contornos interactivos.

Artista falleiro e construción de escenografías.

Automoción.

Carpintaría e moble.

Carrozaría.

Conformado por moldeo de metais e polímeros.

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e fluídos.

Deseño e amoblamento.

Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia.

Deseño e produción editorial.

Deseño e xestión da produción gráfica.

Deseño en fabricación mecánica.

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica.

Electromecánica de maquinaria.

Electromecánica de vehículos automóbiles.

Ensinanza e animación sociodeportiva.

Escavacións e sondaxes.

Fabricación a medida e instalación de madeira e moble.

Guía no medio natural e tempo libre.

Iluminación, captación e tratamento da imaxe.

Imaxe.

Instalación e amoblamento.

Instalacións de produción de calor.

Instalacións frigoríficas e de climatización.

Mantemento aeromecánico.

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos.

Pedra natural.

Produción de madeira e moble.

Produción en industrias de artes gráficas.

Produción por fundición e pulvimetalurxia.

Programación da produción en fabricación mecánica.

Programación da produción en moldeo de metais e polímeros.

Realización de audiovisuais e espectáculos.

Realización de proxectos de audiovisuais e espectáculos.

Redes e estacións de tratamento de augas.

Sistemas de telecomunicación e informáticos.

Sistemas de telecomunicacións e informáticos.

Son en audiovisuais e espectáculos.

Son.

Vídeo, disc jockey e son.

Xestión de augas.

Primeiro curso

13.597,33

Segundo curso

15.080,45

Grupo 9. Ciclos formativos de:

Acuicultura.

Construcións metálicas.

Cultivos acuícolas.

Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos.

Fabricación de produtos cerámicos.

Impresión gráfica.

Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas.

Mantemento de equipo industrial.

Mantemento de material rodante ferroviario.

Mantemento electromecánico.

Mantemento ferroviario.

Mecanizado.

Mecatrónica industrial.

Postimpresión e acabados gráficos.

Preimpresión dixital.

Preimpresión en artes gráficas.

Procesos de calidade na industria alimentaria.

Produción acuícola.

Soldadura e caldeiraría.

Vitivinicultura.

Xoiaría.

Primeiro curso

15.720,42

Segundo curso

16.853,35

Formación profesional básica:

(Ratio profesor/unidade: 1,44:1)

I. Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

48.711,07

II. Gastos variables

6.248,96

III. Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

7.590,41

IV. Outros gastos (1º e 2º curso):

Acceso e conservación de instalacións deportivas

8.826,00

Actividades agropecuarias

9.916,34

Actividades de panadaría e pastelaría

9.916,34

Actividades domésticas e limpeza de edificios

9.916,34

Actividades pesqueiras

12.227,79

Agroxardinaría e composicións florais

9.916,34

Aloxamento e lavandaría

9.299,73

Aproveitamentos forestais

9.916,34

Arranxo e reparación de artigos téxtiles e de pel

8.826,00

Artes gráficas

11.415,98

Carpintaría e moble

10.766,79

Cociña e restauración

9.916,34

Electricidade e electrónica

9.916,34

Fabricación de elementos metálicos

10.766,79

Fabricación e montaxe

12.227,79

Industrias alimentarias

8.826,00

Informática de oficinas

11.149,57

Informática e comunicacións

11.149,57

Instalacións electrotécnicas e mecánicas

9.916,34

Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo

10.766,79

Mantemento de vehículos

10.766,79

Mantemento de vivendas

9.916,34

Perrucaría e estética

8.826,00

Reforma e mantemento de edificios

9.916,34

Servizos administrativos

9.342,21

Servizos comerciais

9.342,21

Tapizaría e cortinaxe

8.826,00

Vidraría e olaría

12.227,79

(*) O importe do complemento retributivo da Comunidade Autónoma (CRCA) do profesorado licenciado de 1º e 2º curso de educación secundaria obrigatoria axustarase, de xeito que a suma do salario, complemento de equiparación de licenciados e CRCA sexa igual ao salario e CRCA do profesorado de 3º e 4º de ESO».

Disposición derradeira segunda. Habilitación normativa

Autorízase a consellaría competente en materia de facenda para que dite as normas precisas para a execución do disposto nesta lei.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Esta lei lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, trece de xullo de dous mil dezasete

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

ANEXO I
Incrementos retributivos capítulo I

Entidade

Sección

Servizo

Programa

Concepto

Explicación

Importe

1 - XUNTA DE GALICIA

01

01

111B

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

80.747

1 - XUNTA DE GALICIA

01

02

111B

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

13.114

1 - XUNTA DE GALICIA

02

01

111C

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

53.854

1 - XUNTA DE GALICIA

03

01

111D

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

13.285

1 - XUNTA DE GALICIA

04

10

111A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

25.733

1 - XUNTA DE GALICIA

04

11

111A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

936

1 - XUNTA DE GALICIA

04

20

461A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

16.054

1 - XUNTA DE GALICIA

04

21

461A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

1.256

1 - XUNTA DE GALICIA

04

30

312C

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

15.523

1 - XUNTA DE GALICIA

04

40

441A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

32.858

1 - XUNTA DE GALICIA

05

11

311A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

22.168

1 - XUNTA DE GALICIA

05

12

121B

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

23.513

1 - XUNTA DE GALICIA

05

21

121A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

192.654

1 - XUNTA DE GALICIA

05

21

131A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

17.689

1 - XUNTA DE GALICIA

05

22

131A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

865.225

1 - XUNTA DE GALICIA

05

23

141A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

8.069

1 - XUNTA DE GALICIA

05

24

121C

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

5.919

1 - XUNTA DE GALICIA

05

25

212A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

42.441

1 - XUNTA DE GALICIA

05

26

111E

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

13.829

1 - XUNTA DE GALICIA

05

26

331A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

4.774

1 - XUNTA DE GALICIA

05

27

122A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

10.607

1 - XUNTA DE GALICIA

05

28

121A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

17.754

1 - XUNTA DE GALICIA

06

01

611A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

34.474

1 - XUNTA DE GALICIA

06

02

621A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

70.891

1 - XUNTA DE GALICIA

06

03

612A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

17.931

1 - XUNTA DE GALICIA

06

04

612A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

24.441

1 - XUNTA DE GALICIA

06

04

621A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

13.655

1 - XUNTA DE GALICIA

06

05

124A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

25.726

1 - XUNTA DE GALICIA

07

01

541A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

31.639

1 - XUNTA DE GALICIA

07

01

541B

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

13.435

1 - XUNTA DE GALICIA

07

02

541D

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

49.404

1 - XUNTA DE GALICIA

07

03

541B

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

150.051

1 - XUNTA DE GALICIA

07

04

521A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

32.197

1 - XUNTA DE GALICIA

07

04

541B

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

89

1 - XUNTA DE GALICIA

08

01

511A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

36.309

1 - XUNTA DE GALICIA

08

02

512A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

37.316

1 - XUNTA DE GALICIA

08

03

511A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

7.635

1 - XUNTA DE GALICIA

09

10

321A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

34.219

1 - XUNTA DE GALICIA

09

10

731A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

28.608

1 - XUNTA DE GALICIA

09

10

732A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

60.568

1 - XUNTA DE GALICIA

09

20

732A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

25.999

1 - XUNTA DE GALICIA

09

30

751A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

10.871

1 - XUNTA DE GALICIA

09

40

322C

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

28.714

1 - XUNTA DE GALICIA

09

40

324A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

37.631

1 - XUNTA DE GALICIA

09

41

322A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

10.551

1 - XUNTA DE GALICIA

09

41

323A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

253.029

1 - XUNTA DE GALICIA

10

10

431A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

31.335

1 - XUNTA DE GALICIA

10

20

432A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

104.893

1 - XUNTA DE GALICIA

10

21

433A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

78.526

1 - XUNTA DE GALICIA

10

60

151A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

17.853

1 - XUNTA DE GALICIA

10

60

421A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

236.672

1 - XUNTA DE GALICIA

10

60

422A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

5.310.752

1 - XUNTA DE GALICIA

10

60

422D

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

244.158

1 - XUNTA DE GALICIA

10

60

422E

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

333.624

1 - XUNTA DE GALICIA

10

60

422G

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

157.407

1 - XUNTA DE GALICIA

10

60

422M

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

6.580.342

1 - XUNTA DE GALICIA

10

60

423A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

164.340

1 - XUNTA DE GALICIA

10

60

423B

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

176.300

1 - XUNTA DE GALICIA

11

01

411A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

51.542

1 - XUNTA DE GALICIA

11

01

413A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

105.281

1 - XUNTA DE GALICIA

11

02

411A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

20.743

1 - XUNTA DE GALICIA

11

02

413A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

268.638

1 - XUNTA DE GALICIA

12

01

311A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

108.313

1 - XUNTA DE GALICIA

12

02

312B

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

156.508

1 - XUNTA DE GALICIA

12

03

311A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

83.232

1 - XUNTA DE GALICIA

12

04

311A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

94.825

1 - XUNTA DE GALICIA

12

04

312D

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

641.917

1 - XUNTA DE GALICIA

12

04

312E

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

88.184

1 - XUNTA DE GALICIA

12

05

312F

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

3.440

1 - XUNTA DE GALICIA

12

05

313A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

57.290

1 - XUNTA DE GALICIA

13

01

711A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

92.139

1 - XUNTA DE GALICIA

13

02

422L

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

42.521

1 - XUNTA DE GALICIA

13

02

551B

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

448.361

1 - XUNTA DE GALICIA

13

02

561A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

67.306

1 - XUNTA DE GALICIA

13

02

713B

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

234.279

1 - XUNTA DE GALICIA

13

03

713D

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

24.342

1 - XUNTA DE GALICIA

13

03

713E

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

324.554

1 - XUNTA DE GALICIA

13

04

551A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

48.681

1 - XUNTA DE GALICIA

14

01

422K

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

59.869

1 - XUNTA DE GALICIA

14

01

541C

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

94.745

1 - XUNTA DE GALICIA

14

01

561A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

27.132

1 - XUNTA DE GALICIA

14

01

721A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

61.598

1 - XUNTA DE GALICIA

14

01

722A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

20.838

1 - XUNTA DE GALICIA

14

01

723A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

29.060

1 - XUNTA DE GALICIA

20

01

111D

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

16.997

TOTAL ADMINISTRACIÓN XERAL

19.221.922

101 - ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

05

80

122B

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

10.447

102 - INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

06

80

581A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

27.616

103 - SERGAS

50

01

411A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

80.938

103 - SERGAS

50

01

412A

13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

30.122.252

103 - SERGAS

50

01

412A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

10.828.663

103 - SERGAS

50

01

412B

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

4.265.372

103 - SERGAS

50

01

414A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

489.313

103 - SERGAS

50

01

561C

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

7.914

105 - AGSP

05

81

212A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

7.054

107 - INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA

09

80

613A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

46.228

110 - INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

09

81

324A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

50.579

111 - INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO

07

81

541E

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

19.978

201 - INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

08

80

451A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

84.447

203 - FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

13

80

713F

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

41.718

301 - AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

10

A1

432B

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

23.579

302 - AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

08

A1

512B

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

121.713

303 - AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA

04

A1

571A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

115.268

304 - AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

09

A3

561A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

44.611

305 - AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

06

A2

621A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

119.094

306 - AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

04

A2

761A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

105.356

307 - AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS

12

A1

312B

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

104.418

308 - AXENCIA G. XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE

11

A1

411A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

16.480

308 - AXENCIA G. XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE

11

A1

561C

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

1.103

309 - AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

11

A2

412A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

94.254

402 - AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

05

A1

212A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

4.612

403 - CIXTEC

06

A1

611A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

50.454

404 - CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

06

B1

611A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

5.540

405 - INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

09

A1

741A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

56.966

407 - INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

09

A2

733A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

14.521

408 - AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

13

A1

712A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

31.972

409 - INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

13

A2

561A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

9.230

410 - INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO

14

A1

541C

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

19.868

411 - CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS

09

B1

324A

180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

6.343

TOTAL ORGANISMOS E AXENCIAS

47.027.901

TOTAL CAPÍTULO I

66.249.823

Incrementos retributivos resto dos capítulos

Entidade

Sección

Servizo

Programa

Concepto

Explicación

Importe

1 - XUNTA DE GALICIA

10

40

422C

4440

PGFU FINANCIAMENTO ESTRUTURAL

2.586.943

1 - XUNTA DE GALICIA

23

02

621B

530

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

1.039.594

103 - SERGAS

50

01

411A

530

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

247.944

1 - XUNTA DE GALICIA

04

20

461B

8710

ACHEGAS A CRTVG

487.830

TOTAL RESTO DE CAPÍTULOS

4.362.311

TOTAL ANEXO I

70.612.134

Anexo II
Centros concertados

Entidade

Sección

Servizo

Programa

Concepto

Explicación

Importe

1 - XUNTA DE GALICIA

10

60

422A

4820

CONCERTOS EDUCACIÓN INFANTIL

335.279

1 - XUNTA DE GALICIA

10

60

422A

4821

CONCERTOS EDUCACIÓN PRIMARIA E ESO

1.661.240

1 - XUNTA DE GALICIA

10

60

422D

4820

CONCERTOS EDUCACIÓN ESPECIAL

72.011

1 - XUNTA DE GALICIA

10

60

422M

4821

CONCERTOS FORMACIÓN PROFESIONAL

143.956

TOTAL ADMINISTRACIÓN XERAL

2.212.486

ANEXO III
Reforzo gasto social

Entidade

Sección

Servizo

Programa

Concepto

Explicación

Importe

1 - XUNTA DE GALICIA

4

30

312C

22607

AXUDAS EMIGRACIÓN EN VENEZUELA

150.000

1 - XUNTA DE GALICIA

4

30

312C

4700

FOMENTO AUTOEMPREGO EMIGRANTES RETORNADOS

50.000

1 - XUNTA DE GALICIA

4

30

312C

4802

AXUDAS EXTRAORDINARIAS AO RETORNO

200.000

1 - XUNTA DE GALICIA

4

30

312C

4810

AXUDAS A ENTIDADES NO ÁMBITO DAS MIGRACIÓNS

200.000

1 - XUNTA DE GALICIA

12

5

312F

4800

PROGRAMAS DE INTERESE SOCIAL. IRPF

11.453.784

1 - XUNTA DE GALICIA

12

3

312A

4801

RENDA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA

4.000.000

1 - XUNTA DE GALICIA

12

4

312D

4803

LIBRANZA VINCULADA A SERVIZOS SOCIAIS E COIDADOS NO CONTORNO

10.000.000

1 - XUNTA DE GALICIA

9

41

322A

4800

INSERCIÓN LABORAL PERCEPTORES DA RISGA

2.000.000

1 - XUNTA DE GALICIA

9

41

322A

4801

FOMENTO EMPREGO RURAL

3.000.000

1 - XUNTA DE GALICIA

11

2

413A

6287

PROGRAMA GALEGO DE VACINACIÓN

1.400.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN XERAL

32.453.784

103 - SERGAS

50

1

412A

22106

PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO

61.261.000,

103 - SERGAS

50

1

412A

25203

CONCERTOS REDUCIÓN LISTAS DE ESPERA

1.500.000

103 - SERGAS

50

1

412A

6212

PLAN HUMANIZACIÓN ESPAZOS EN CENTROS ASISTENCIAIS

4.000.000

103 - SERGAS

50

1

413A

4600

AXUDAS A UNIDADES ASISTENCIAIS DE DROGODEPENDENCIA

2.300.000

103 - SERGAS

50

1

412B

7600

REFORMA DE CENTROS DE SAÚDE DE TITULARIDADE MUNICIPAL

1.000.000

TOTAL SERGAS

70.061.000

TOTAL CONSOLIDADO

102.514.784

ANEXO IV
Crecemento económico

Entidade

Sección

Servizo

Programa

Concepto

Explicación

Importe

1 - XUNTA DE GALICIA

10

10

422A

6321

REPARACIÓNS, AMPLIACIÓNS E MELLORAS. EDUCACIÓN PRIMARIA

2.537.000

1 - XUNTA DE GALICIA

10

10

422M

6321

REPARACIÓNS, AMPLIACIÓNS E MELLORAS. EDUCACIÓN SECUNDARIA

2.163.000

1 - XUNTA DE GALICIA

10

10

422D

6321

REPARACIÓNS, AMPLIACIÓNS E MELLORAS. EDUCACIÓN ESPECIAL

200.000

1 - XUNTA DE GALICIA

10

10

422E

6321

REPARACIÓNS, AMPLIACIÓNS E MELLORAS. ENSINANZAS ARTÍSTICAS

100.000

1 - XUNTA DE GALICIA

10

10

422A

6251

ADQUISICIÓNS EQUIPAMENTO. FORMACIÓN PROFESIONAL

1.000.000

1 - XUNTA DE GALICIA

10

20

432B

6400

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL

200.000

1 - XUNTA DE GALICIA

10

21

432A

7030

TRANSFERENCIA DE CAPITAL AO MUSEO DO MAR DE GALICIA

100.000

1 - XUNTA DE GALICIA

10

30

151A

6400

CAMPAÑAS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

200.000

1 - XUNTA DE GALICIA

10

40

561B

7441

PANEL DE INDICADORES. SUG

2.000.000

1 - XUNTA DE GALICIA

10

50

423A

4802

AXUDA A AUXILIARES DE CONVERSA

600.000

1 - XUNTA DE GALICIA

10

50

423A

6401

PROGRAMAS DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

150.000

1 - XUNTA DE GALICIA

10

50

423A

6408

APRENDIZAXE LINGUAS ESTRANXEIRAS

350.000

1 - XUNTA DE GALICIA

10

50

422I

6401

FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PROFESORADO

65.000

1 - XUNTA DE GALICIA

10

60

423A

6400

MATERIAL DIDÁCTICO DIXITAL

350.000

1 - XUNTA DE GALICIA

10

50

423A

6401

LIBRO DIXITAL

1.885.000

1 - XUNTA DE GALICIA

13

2

551B

6011

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

1.102.000

1 - XUNTA DE GALICIA

13

2

551B

6221

CONSTRUCIÓNS PARA A PREVENCIÓN DE INCENDIOS

753.000

1 - XUNTA DE GALICIA

13

2

551B

7600

INV. EN MATERIA DE PREVENCIÓN INCENDIOS

220.000

1 - XUNTA DE GALICIA

13

2

713B

6042

MELLORAS SILVÍCOLAS MASAS FORESTAIS

270.000

1 - XUNTA DE GALICIA

13

2

713B

6043

INFRAESTRUTURAS FORESTAIS

600.000

1 - XUNTA DE GALICIA

13

2

713B

6044

RESTAURACIÓN PARA A RECUPERACIÓN DA MASA FORESTAL

55.000

1 - XUNTA DE GALICIA

7

4

521A

6081

EQUIPAMENTO AUDITORIO DE LUGO

500.000

1 - XUNTA DE GALICIA

9

20

732A

7800

PROGRAMA REFORMA INTERIORES

2.000.000

1 - XUNTA DE GALICIA

14

1

513A

74002

CONSTRUCIÓN. CONSERVACIÓN INSTALACIÓNS PORTUARIAS

2.000.000

1 - XUNTA DE GALICIA

21

1

811B

4600

FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL

2.418.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN XERAL

21.818.000

Entidade

Sección

Servizo

Programa

Concepto

Explicación

Importe

201 - INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

8

80

531A

85400

ÁS XESTURES. ACTUACIÓNS SOLO INDUSTRIAL

4.000.000

302 - AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

8

A1

512B

6001

OBRAS EN MATERIA DE ESTRADAS

15.000.000

306 - AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

4

A2

761A

6400

PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DO TURISMO

2.695.000

306 - AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

4

A2

761A

83107

PRÉSTAMO PARTICIPATIVO MEISA

305.775

304 - AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

9

A3

561A

4700

PLAN PRINCIPIA. INVESTIGADORES E TECNÓLOGOS

3.000.000

310 - AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

9

A4

741A

7700

FOMENTO INDUSTRIA FORESTAL

3.100.000

310 - AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

9

A4

741A

22799

GASTOS FUNCIONAMENTO AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

900.000

301 - AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

10

A1

432B

6401

ACTUACIÓNS CULTURAIS

100.000

408 - AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

13

A1

712A

7600

MOBILIZACIÓN DE TERRAS NO CONTORNO RURAL

2.000.000

TOTAL ORGANISMOS

31.100.775

TOTAL CONSOLIDADO

52.918.775

ANEXO V
Recursos adicionais

Subconcepto

Denominación

Importe

100.00

TARIFA AUTONÓMICA SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS. ENTREGAS Á CONTA

98.756.900

210.00

IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO. ENTREGAS Á CONTA

74.816.640

220.00

IMPOSTO SOBRE O ALCOHOL E BEBIDAS DERIVADAS. ENTREGAS Á CONTA

2.833.377

220.01

IMPOSTO SOBRE A CERVEXA. ENTREGAS Á CONTA

108.788

220.03

IMPOSTO SOBRE ELABORADOS DE TABACO. ENTREGAS Á CONTA

12.734.909

220.04

IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS. T. ESTATAIS. ENTREGAS Á CONTA

-7.279.453

220.06

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS. ENTREGAS Á CONTA

142.213

220.07

IMPOSTO SOBRE A ELECTRICIDADE. ENTREGAS Á CONTA

13.855.521

400.00

FONDO DE SUFICIENCIA. ENTREGAS Á CONTA

18.823.075

400.09

FONDO DE GARANTÍA DE SERVIZOS PÚBLICOS FUNDAMENTAIS. ENTREGAS Á CONTA

4.669.157

404.12

SUBVENCIÓN FINALISTA ADMINISTRACIÓN XERAL. PROGRAMAS DE INTERESE XERAL. IRPF

11.453.784

400.11

FONDOS DE CONVERXENCIA. LIQUIDACIÓN DE EXERCICIOS ANTERIORES

-1.023.880

700.01.17

FONDO DE COMPENSACIÓN. ANO 2017

-1.223.809

700.02.17

FONDO COMPLEMENTARIO. ANO 2017

-409.043

TOTAL

228.258.179