Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 135 Luns, 17 de xullo de 2017 Páx. 34207

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 7 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas de subvencións a entidades deportivas convocadas pola Resolución do 25 de novembro de 2016 pola que se convocan subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas.

No Diario Oficial de Galicia nº 237, do pasado 14 de decembro, publícase a Resolución do 25 de novembro de 2016, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se convocan subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas, establecéndose no seu artigo 3.1 un prazo dun mes para a presentación de solicitudes.

Rematado o prazo de solicitudes, publícase a Resolución do 18 de abril de 2017, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes admitidas, excluídas e pendentes de emenda (DOG nº 81, do 27 de abril), presentadas ao abeiro da mencionada resolución de convocatoria, establecendo un prazo de dez días hábiles para a formulación de reclamacións, emendar erros ou achegar documentación.

Unha vez pechado o prazo de reclamacións e emenda da documentación das solicitudes, a Secretaría Xeral para o Deporte solicita ás distintas federacións deportivas, certificación dos datos deportivos dos solicitantes correspondentes á última tempada rematada. Unha vez recibidos estes datos, son publicados o día 28 de abril de 2017 na páxina web desta secretaría xeral deporte.xunta.gal, dando un prazo de dez días hábiles para os efectos de que por parte dos interesados se puideran presentar alegacións a estes.

Rematado o prazo de alegacións e modificadas, de ser o caso, as certificacións emitidas en primeira instancia polas respectivas federacións, o órgano instrutor remite as certificacións definitivas xunto á documentación que cumpre as exixencias contidas na convocatoria das subvencións e nas súas bases reguladoras, á comisión encargada de aplicar os criterios de determinación do importe da subvención.

A concesión destas subvencións son atendidas con cargo á aplicación orzamentaria 04.40.441A.481.0 do exercicio orzamentario do ano 2017, ata un importe máximo de 2.080.000,00 € (dous millóns oitenta mil euros), dos cales 1.950.000,00 € (un millón novecentos cincuenta mil euros) destinaranse aos clubs e sociedades anónimas deportivas e 130.000,00 € (centro trinta mil euros) ás agrupacións deportivas escolares, e a súa tramitación configúrase como un suposto de tramitación anticipada de gasto.

Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola Comisión Avaliadora á que se refire o artigo 6.6 da Resolución do 22 de agosto de 2016, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas (DOG nº 163, do 30 de agosto), e as propostas formuladas por esta, tendo en conta o disposto no artigo 33 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas comprobando a concorrencia dos requisitos requiridos, tal e como queda documentado na acta redactada con ocasión da sesión de traballo levada a cabo con data do 6 de xuño de 2017, e vista a proposta formulada pola citada Comisión Avaliadora e, unha vez examinadas as alegacións presentadas e de acordo co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Outorgar para o desenvolvemento de actividades deportivas as subvencións que se recollen no anexo I desta resolución, ordenadas alfabeticamente, unha vez aplicados os criterios establecidos no artigo 7 das bases reguladoras do procedemento.

Os importes das subvencións determínanse con base no establecido nos artigos 7.2 e 8 das bases reguladoras citadas, cun límite de 29.999,00 € no caso dos clubs deportivos e sociedades anónimas deportivas e de 15.000,00 € no caso das agrupacións deportivas escolares, sempre que as entidades acadaran un mínimo de 5 puntos, ou de 3 no caso de entidades participantes en competicións deportivas oficiais dirixidas a persoas con algunha discapacidade (artigo 8.4 das bases reguladoras).

Segundo. Denegar o outorgamento das solicitudes de subvención ás entidades que se recollen no anexo II desta resolución, ordenadas alfabeticamente, por non obter a condición de beneficiario con base no establecido no artigo 7.4 das bases reguladoras (valoración inferior aos 5 puntos ou a 3 no caso de entidades participantes en competicións deportivas oficiais dirixidas a persoas con algunha discapacidade).

Terceiro. Declarar excluídas as solicitudes recollidas no anexo III desta resolución, ordenadas albafeticamente, con indicación do motivo da exclusión.

Cuarto. Estas listaxes expoñeranse tamén nos taboleiros de anuncios dos servizos provinciais e da Secretaría Xeral para o Deporte, así como na páxina web http://deporte.xunta.gal/.

Quinto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse un recurso potestativo de reposición ante a secretaria xeral para o Deporte, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben, un recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 7 de xullo de 2017

Marta Míguez Telle
Secretaria xeral para o Deporte

ANEXO I
Listaxe de beneficiarios

a) Clubs deportivos e sociedades anónimas deportivas:

Entidade

NIF

Feder./modalid.

Concello

Provincia

Puntos

Importe

2.0 Sport Team

G27778851

Ciclismo

Vigo

Pontevedra

9

629,03 €

5 Coruña Fútbol Sala

G70337217

Fútbol Sala

A Coruña

A Coruña

30

2.096,77 €

A Cambadela

G36573244

Loita e D.A.

A Estrada

Pontevedra

5

349,46 €

A Estrada Futsal

G36308625

Fútbol Sala

A Estrada

Pontevedra

24

1.677,42 €

A Fervenza F.S.F.

G70131057

Fútbol Sala

Ferrol

A Coruña

30

2.096,77 €

A Peroxa Club Fútbol

G32028565

Fútbol

A Peroxa

Ourense

16

1.118,28 €

A Quinta de Tui Futsal

G36451052

Fútbol Sala

Tui

Pontevedra

16

1.118,28 €

A. Padres y Amigos de Nadadores (C. Natación Marina Ferrol)

G15250244

Natación

Ferrol

A Coruña

22

1.537,63 €

A. Padres y Amigos de Nadadores (C. Natación Marina Ferrol)

G15250244

Natación (Wat.)

Ferrol

A Coruña

9

629,03 €

A.C. Órdenes

G15894272

Patinaxe (HP)

Ordes

A Coruña

16

1.118,28 €

A.C.D.R. Grupo Bazán

G15277957

A. Subacuáticas

Ferrol

A Coruña

5

349,46 €

A.C.D.R. Grupo Bazán

G15277957

Karate e D.A.

Ferrol

A Coruña

8

559,14 €

A.C.D.R. Grupo Bazán

G15277957

Tenis

Ferrol

A Coruña

16

1.118,28 €

A.C.D.R. Grupo Bazán

G15277957

Xadrez

Ferrol

A Coruña

27

1.887,10 €

A.D. Abella

G15618481

Fútbol

Frades

A Coruña

12

838,71 €

A.D. Arousa Fútbol 7

G36483675

Fútbol

Vilagarcía de A.

Pontevedra

12

838,71 €

A.D. Avanza

G27816107

Ciclismo

O Porriño

Pontevedra

9

629,03 €

A.D. Centro Budo-Castrelos

G36680106

Taekwondo

Vigo

Pontevedra

22

1.537,63 €

A.D. Dubratambre de Portomouro

G15134034

Tenis de Mesa

Val do Dubra

A Coruña

5

349,46 €

A.D. Lavadores C.F.

G36770931

Fútbol

Vigo

Pontevedra

27

1.887,10 €

A.D. Martín Codax

G36894202

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

11

768,82 €

A.D. Miño

G70083514

Fútbol

Miño

A Coruña

21

1.467,74 €

A.D. MM. Calasancias

G15108699

Baloncesto

A Coruña

A Coruña

30

2.096,77 €

A.D. Ourense Hockey Club

G32249419

Hockey

Ourense

Ourense

13

908,60 €

A.D. Rayo Sadense

G15164593

Fútbol

Sada

A Coruña

23

1.607,53 €

A.D. Sagrado Corazón

G36430221

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

17

1.188,17 €

A.D. Tenis & Pádel Soutomaior

G94019494

Pádel

Soutomaior

Pontevedra

5

349,46 €

A.D.C. Sagrado Corazón

G27183631

Fútbol

Lugo

Lugo

19

1.327,96 €

A.D.C. Sagrado Corazón

G27183631

Fútbol Sala

Lugo

Lugo

8

559,14 €

A.D.R. Numancia

G15106412

Fútbol

Ares

A Coruña

19

1.327,96 €

Abanqueiro, S. D.

G15351471

Fútbol

Boiro

A Coruña

17

1.188,17 €

Abuelo Box

G70484050

Boxeo

Ames

A Coruña

13

908,60 €

Adventure Addicts

G70286968

Orientación

Paderne

A Coruña

18

1.258,06 €

Agrupación Atlética Mazí

G94021326

Atletismo

Vilagarcía de A.

Pontevedra

15

1.048,39 €

Agrupación Colexio El Castro

G36657856

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

14

978,49 €

Agrupación Cultural Deportiva A Seca

G36043768

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

22

1.537,63 €

Agrupación Deportiva A Gándara

G27040989

Atletismo

Monforte de L.

Lugo

14

978,49 €

Agrupación Deportiva Apa IB Eduardo Blanco Amor

G32133357

Baloncesto

Ourense

Ourense

44

3.075,27 €

Agrupación Deportiva Bosco

G32147357

Baloncesto

Ourense

Ourense

56

3.913,98 €

Agrupación Deportiva Bosco

G32147357

Fútbol

Ourense

Ourense

18

1.258,06 €

Agrupación Deportiva Burgo das Nacións

G15161904

Fútbol

Santiago de C.

A Coruña

18

1.258,06 €

Agrupación Deportiva Burgo das Nacións

G15161904

Fútbol Sala

Santiago de C.

A Coruña

12

838,71 €

Agrupación Deportiva Colexio Santiago Apóstol

G15212335

Baloncesto

Narón

A Coruña

68

4.752,69 €

Agrupación Deportiva Cortegada

G36059202

Baloncesto

Vilagarcía de A.

Pontevedra

77

5.381,72 €

Agrupación Deportiva Cristo Rey-Oleiros

G15137326

Fútbol

Oleiros

A Coruña

15

1.048,39 €

Agrupación Deportiva de Baloncesto Fontiñas

G15995160

Baloncesto

Santiago de C.

A Coruña

20

1.397,85 €

Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude

G15160773

Natación

Carballo

A Coruña

14

978,49 €

Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude

G15160773

Tríatlon e P.M.

Carballo

A Coruña

11

768,82 €

Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu

G36039600

Fútbol Sala

Bueu

Pontevedra

60

4.193,55 €

Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra

G15957756

Judo e D.A.

Narón

A Coruña

24

1.677,42 €

Agrupación Deportiva Karbo

G15510514

Judo e D.A.

A Coruña

A Coruña

23

1.607,53 €

Agrupación Deportiva Liceo

G15255490

Baloncesto

A Coruña

A Coruña

17

1.188,17 €

Agrupación Deportiva Liceo

G15255490

Balonmán

A Coruña

A Coruña

13

908,60 €

Agrupación Deportiva Liceo

G15255490

Fútbol Sala

A Coruña

A Coruña

20

1.397,85 €

Agrupación Deportiva Liceo

G15255490

Judo e D.A.

A Coruña

A Coruña

20

1.397,85 €

Agrupación Deportiva Liceo

G15255490

Patinaxe

A Coruña

A Coruña

11

768,82 €

Agrupación Deportiva Liceo

G15255490

Voleibol

A Coruña

A Coruña

18

1.258,06 €

Agrupación Deportiva Manuel Peleteiro

G15143282

Baloncesto

Santiago de C.

A Coruña

48

3.354,84 €

Agrupación Deportiva Manuel Peleteiro

G15143282

Fútbol

Santiago de C.

A Coruña

16

1.118,28 €

Agrupación Deportiva Manuel Peleteiro

G15143282

Xadrez

Santiago de C.

A Coruña

6

419,35 €

Agrupación Deportiva Montecastelo

G36747574

Fútbol

Vigo

Pontevedra

19

1.327,96 €

Agrupación Deportiva Náutico de Narón

G15218316

Natación

Narón

A Coruña

16

1.118,28 €

Agrupación Deportiva Náutico de Narón

G15218316

Tríatlon e P.M.

Narón

A Coruña

10

698,92 €

Agrupación Deportiva Prioriño

G15939168

Dep. Adaptado

Ferrol

A Coruña

3

209,68 €

Agrupación Deportiva Tamiar Apamp

G36657450

Dep. Adaptado

Vigo

Pontevedra

21

1.467,74 €

Agrupación Deportiva Valle Inclán

G15923204

Baloncesto

Oleiros

A Coruña

32

2.236,56 €

Agrupación Deportiva Vincios

G36939064

Tenis de Mesa

Gondomar

Pontevedra

43

3.005,38 €

Agrupación Deportiva Xogos da Amistade

G15764244

Judo e D.A.

Culleredo

A Coruña

18

1.258,06 €

Agrupación Deportiva Xuvenil Milagrosa

G27109636

Tenis de Mesa

Lugo

Lugo

5

349,46 €

Agrupación Deportiva y Cultural Lumieira Lugo

G27384759

Fútbol Sala

Lugo

Lugo

18

1.258,06 €

Agrupación Deportivo Natural

G32181281

Pesca e C.

Ribadavia

Ourense

5

349,46 €

Agrupación Escolar Compañía de María de Santiago

G15118144

Baloncesto

Santiago de C.

A Coruña

24

1.677,42 €

Agrupación Escolar Compañía de María de Santiago

G15118144

Fútbol

Santiago de C.

A Coruña

13

908,60 €

Agrupación Escolar Compañía de María de Santiago

G15118144

Fútbol Sala

Santiago de C.

A Coruña

15

1.048,39 €

Agrupación Estudiantil C.F.

G36266609

Fútbol

A Estrada

Pontevedra

15

1.048,39 €

Agrupación Juvenil Del Lerez

G36110252

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

23

1.607,53 €

Agrupación Montañeros Independientes

G15291370

Montañismo

A Coruña

A Coruña

15

1.048,39 €

Agrupación Socio Deportiva Alter-Navia

G27776459

Dep. Adaptado

Vigo

Pontevedra

3

209,68 €

Agrupación Viguesa de Atletismo

G36645109

Atletismo

Vigo

Pontevedra

22

1.537,63 €

Akai Ryu

G70294863

Karate e D.A.

Negreira

A Coruña

9

629,03 €

Alondras C.F.

G36011187

Fútbol

Cangas

Pontevedra

66

4.612,90 €

Amegrove Club de Remo Deportivo Cultural

G36037950

Remo

O Grove

Pontevedra

9

629,03 €

Amio S.D.

G15480627

Fútbol

Santiago de C.

A Coruña

19

1.327,96 €

Amio S.D.

G15480627

Fútbol Sala

Santiago de C.

A Coruña

6

419,35 €

Ancora D’ouro F.S.

G36213916

Fútbol Sala

Marín

Pontevedra

23

1.607,53 €

ANPA Coutada Beade-Sección Deportiva

G36616837

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

8

559,14 €

Antela F.C.

G32031643

Fútbol

Xinzo de L.

Ourense

19

1.327,96 €

Arcadia E.F.

G94039104

Fútbol

Soutomaior

Pontevedra

12

838,71 €

Arealonga F.S. Chapela

G36484194

Fútbol Sala

Redondela

Pontevedra

17

1.188,17 €

Armenteira e Punto

G36569416

Ciclismo

Meis

Pontevedra

12

838,71 €

Aromon Pontevedra Montañeiros A Roelo

G36149714

Montañismo

Pontevedra

Pontevedra

8

559,14 €

Aromon Pontevedra Montañeiros A Roelo

G36149714

Orientación

Pontevedra

Pontevedra

7

489,25 €

Arosa S.C.

G36026680

Fútbol

Vilagarcía de A.

Pontevedra

64

4.473,12 €

Arteal Tenis de Mesa

G15711369

Tenis de Mesa

Santiago de C.

A Coruña

49

3.424,73 €

As Baleas Fútbol Sala

G15907108

Fútbol

Camariñas

A Coruña

8

559,14 €

As Baleas Fútbol Sala

G15907108

Fútbol Sala

Camariñas

A Coruña

7

489,25 €

As Sport Vigo

G27749837

Taekwondo

Vigo

Pontevedra

26

1.817,20 €

Asociación Atletismo e Deportes do Barbanza

G15118722

Atletismo

A Pobra do C.

A Coruña

24

1.677,42 €

Asociación Baloncesto Xinzo

G32358186

Baloncesto

Xinzo de L.

Ourense

17

1.188,17 €

Asociación Basket Ourense

G32215733

Baloncesto

Ourense

Ourense

21

1.467,74 €

Asociación Cans Deportistas

G70135660

Dep. Inverno

Santiago de C.

A Coruña

6

419,35 €

Asociación Club Leones de Santiago Bbc

G70248281

Béisbol e S.

Oroso

A Coruña

7

489,25 €

Asociación Comarcal de Baloncesto Costa da Morte

G70119540

Baloncesto

Cee

A Coruña

18

1.258,06 €

Asociación Coruñesa de Waterpolo

G15972292

Natación (Wat.)

A Coruña

A Coruña

10

698,92 €

Asociación Cultural Deportiva Unión Deportiva Atios

G36323889

Fútbol

O Porriño

Pontevedra

35

2.446,24 €

Asociación Cultural Deportiva A Piringalla

V27340256

Fútbol

Lugo

Lugo

7

489,25 €

Asociación Cultural Deportiva Os Fornos

G27352293

Fútbol Sala

A Pontenova

Lugo

9

629,03 €

Asociación Cultural Deportiva Vilanova

G36172831

Fútbol

Vilanova de A.

Pontevedra

18

1.258,06 €

Asociación Cultural Deportiva Xestas

G36628543

Petanca

Vigo

Pontevedra

6

419,35 €

Asociación Cultural e Deportiva Albatros

G36275337

Xadrez

A Guarda

Pontevedra

6

419,35 €

Asociación Cultural e Deportiva Dorna

G36031292

Baloncesto

A Illa de A.

Pontevedra

25

1.747,31 €

Asociación Cultural e Deportiva EDA Arzúa

G15736903

Fútbol

Arzúa

A Coruña

14

978,49 €

Asociación Cultural Veciñal e Deportiva de Cabral

G36651073

Kung-Fu

Vigo

Pontevedra

8

559,14 €

Asociación de Boxeo de Pontevedra

G36459741

Kickboxing

Pontevedra

Pontevedra

25

1.747,31 €

Asociación Deportiva A Forna

G27723352

Ciclismo

O Porriño

Pontevedra

8

559,14 €

Asociación Deportiva A Forna

G27723352

Montañismo

O Porriño

Pontevedra

5

349,46 €

Asociación Deportiva Aixa

G27398577

Ximnasia

Sarria

Lugo

8

559,14 €

Asociación Deportiva Arteixo

G70299151

Kung-Fu

Arteixo

A Coruña

9

629,03 €

Asociación Deportiva Arteixo

G70299151

Ximnasia

Arteixo

A Coruña

8

559,14 €

Asociación Deportiva Balonmán Carballiño

G32375230

Balonmán

O Carballiño

Ourense

7

489,25 €

Asociación Deportiva C.A.R

G94062981

Atletismo

Redondela

Pontevedra

7

489,25 €

Asociación Deportiva Cañiza Club de Fútbol

G36342046

Fútbol

A Cañiza

Pontevedra

13

908,60 €

Asociación Deportiva Carballal

G36686376

Balonmán

Vigo

Pontevedra

85

5.940,86 €

Asociación Deportiva Club do Mar de Caión

G70213095

Fútbol

A Laracha

A Coruña

5

349,46 €

Asociación Deportiva Cruido

G15487580

Fútbol

Lousame

A Coruña

10

698,92 €

Asociación Deportiva Cultural Lugo Sala

G27456623

Fútbol Sala

Lugo

Lugo

26

1.817,20 €

Asociación Deportiva e Cultural As Mariñas

G70266085

Baloncesto

Oleiros

A Coruña

5

349,46 €

Asociación Deportiva e Cultural As Mariñas

G70266085

Judo e D.A.

Oleiros

A Coruña

6

419,35 €

Asociación Deportiva e Cultural As Mariñas

G70266085

Voleibol

Oleiros

A Coruña

29

2.026,88 €

Asociación Deportiva e Cultural Raspa

G36577617

A. Subacuáticas

Vilagarcía de A.

Pontevedra

5

349,46 €

Asociación Deportiva Famu

G36681633

Judo e D.A.

Vigo

Pontevedra

52

3.634,41 €

Asociación Deportiva Kiap

G36788594

Taekwondo

Vigo

Pontevedra

27

1.887,10 €

Asociación Deportiva Kunf-Fu Zen

G94059656

Kung-Fu

Vila de Cruces

Pontevedra

22

1.537,63 €

Asociación Deportiva Limiactiva

G32341067

Atletismo

Xinzo de L.

Ourense

10

698,92 €

Asociación Deportiva Mondoñedo Ciudad

G27132679

Fútbol

Mondoñedo

Lugo

9

629,03 €

Asociación Deportiva Olimpia

G70343496

Atletismo

Cee

A Coruña

14

978,49 €

Asociación Deportiva Praia de Covas

G27381961

Fútbol

Viveiro

Lugo

13

908,60 €

Asociación Deportiva Salto do Coro

G27472596

Fútbol Sala

Mondoñedo

Lugo

14

978,49 €

Asociación Deportiva Santiago de Foz

G27199413

Fútbol

Foz

Lugo

12

838,71 €

Asociación Deportiva Squash Club Santiago

G15487028

Karate e D.A.

Santiago de C.

A Coruña

8

559,14 €

Asociación Deportiva Squash Club Santiago

G15487028

Pádel

Santiago de C.

A Coruña

6

419,35 €

Asociación Deportiva Squash Club Santiago

G15487028

Squash

Santiago de C.

A Coruña

17

1.188,17 €

Asociación Deportiva Squash Club Santiago

G15487028

Tenis

Santiago de C.

A Coruña

12

838,71 €

Asociación Deportiva Tomiño Alevín Infantil

G36448785

Fútbol

Tomiño

Pontevedra

19

1.327,96 €

Asociación Deportiva Tri-penta Terras de Lugo

G27451582

Tríatlon e P.M.

Lugo

Lugo

65

4.543,01 €

Asociación Deportiva Vila do Corpus F.C.

G36417822

Fútbol

Ponteareas

Pontevedra

21

1.467,74 €

Asociación Deportiva Wudang

G36588309

Judo e D.A.

Ponteareas

Pontevedra

20

1.397,85 €

Asociación Deportiva Xiria

G15113376

Voleibol

Carballo

A Coruña

20

1.397,85 €

Asociación Educativa Cultural Lúdica e Deportiva O Fisgón Morrazo

G94044732

Fútbol Sala

Moaña

Pontevedra

23

1.607,53 €

Asociación Escola Deportiva Santiago

G70301379

Fútbol

Santiago de C.

A Coruña

7

489,25 €

Asociación Polideportiva Playa de Samil

G36918084

Dep. Adaptado

Vigo

Pontevedra

23

1.607,53 €

Asociación Recreativa Ciclismo Oiense

G94077054

Ciclismo

Oia

Pontevedra

7

489,25 €

Asociación Vilagarcía Esgrima

G94048733

Esgrima

Vilagarcía de A.

Pontevedra

6

419,35 €

Asociación Xuvenil Deportiva Verdugo

G36347938

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

13

908,60 €

Athletic Coruña Hockey Clube

G70124755

Hockey

A Coruña

A Coruña

17

1.188,17 €

Atlética A Silva

G15953011

Atletismo

Cerceda

A Coruña

15

1.048,39 €

Atlético Abuín

G27231786

Fútbol

Lugo

Lugo

19

1.327,96 €

Atlético Arousana

G36300655

Fútbol

Vilagarcía de A.

Pontevedra

52

3.634,41 €

Atlético Club Perillo

G70042122

Fútbol

Oleiros

A Coruña

10

698,92 €

Atlético Coruña Montañeros C.F.

G70420534

Fútbol

A Coruña

A Coruña

22

1.537,63 €

Atlético de Cuntis C.F.

G36313211

Fútbol

Cuntis

Pontevedra

20

1.397,85 €

Atletismo A Estrada

G94060142

Atletismo

A Estrada

Pontevedra

14

978,49 €

Atletismo Vila de Cangas

G36236594

Atletismo

Cangas

Pontevedra

31

2.166,67 €

Aviva Sport Club

G32449506

Montañismo

Muíños

Ourense

8

559,14 €

Baíña Fútbol Sala

G36981140

Fútbol Sala

Baiona

Pontevedra

15

1.048,39 €

Balaídos F.C.

G36737724

Fútbol

Vigo

Pontevedra

22

1.537,63 €

Baloncesto Estudiantes Pontevedra

G94066040

Baloncesto

Pontevedra

Pontevedra

22

1.537,63 €

Baloncesto Xuventude Verín

G32283475

Baloncesto

Verín

Ourense

17

1.188,17 €

Balonmán Culleredo

G70181102

Balonmán

Culleredo

A Coruña

30

2.096,77 €

Balonmán Rodeiro

G94105269

Balonmán

Cangas

Pontevedra

14

978,49 €

Balonmán Xallas Fútbol Club

G70313499

Balonmán

Santa Comba

A Coruña

11

768,82 €

Basket Base Club

G36053536

Baloncesto

Vilagarcía de A.

Pontevedra

49

3.424,73 €

Basket School

G70307103

Baloncesto

Ferrol

A Coruña

21

1.467,74 €

Basquet Coruña

G15565054

Baloncesto

A Coruña

A Coruña

107

7.479,59 €

Basquet Rías Baixas

G27777127

Baloncesto

Vigo

Pontevedra

13

908,60 €

Bergantiños F.C.

G15116775

Fútbol

Carballo

A Coruña

66

4.612,90 €

Bertamiráns F.C.

G15285851

Fútbol

Ames

A Coruña

36

2.516,13 €

Betanzos C.F.

G15384183

Fútbol

Betanzos

A Coruña

22

1.537,63 €

Bora C.F.

G36362846

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

7

489,25 €

Boudsport

G70475447

Taekwondo

Ordes

A Coruña

13

908,60 €

Boxing Club Cidade de Lugo

G27322163

Boxeo

Lugo

Lugo

9

629,03 €

BTT Castrobikes

G94114899

Ciclismo

Vilagarcía de A.

Pontevedra

6

419,35 €

Bueu Atlético Balonmano

G36039683

Balonmán

Bueu

Pontevedra

71

4.962,37 €

Burgas Hockey Club

G32142184

Hockey

Ourense

Ourense

7

489,25 €

C. Atlético dos Castros

G15166812

Fútbol

A Coruña

A Coruña

21

1.467,74 €

C. de Fútbol Dumbría

G15552458

Ciclismo

Dumbria

A Coruña

6

419,35 €

C. de Fútbol Dumbría

G15552458

Fútbol

Dumbria

A Coruña

31

2.166,67 €

C. de Fútbol Dumbría

G15552458

Voleibol

Dumbria

A Coruña

35

2.446,24 €

C. Escola de Karate A Gándara

G15640840

Karate e D.A.

Narón

A Coruña

8

559,14 €

C. Ferrol Tenis de Mesa

G15154990

Tenis de Mesa

Ferrol

A Coruña

9

629,03 €

C. Judo Bitácora Ferrol

G15460884

Judo e D.A.

Ferrol

A Coruña

26

1.817,20 €

C. Unión D. Animas

G15305998

Fútbol

Ferrol

A Coruña

19

1.327,96 €

C.A.I. A Estrada (Club de Atletismo Independiente A Estrada)

G94145240

Atletismo

A Estrada

Pontevedra

14

978,49 €

C.A.R. Marisqueiro

G27737477

Montañismo

Vigo

Pontevedra

5

349,46 €

C.B. San Pelayo

G15752306

Baloncesto

Santiago de C.

A Coruña

12

838,71 €

C.D. A Paz Fútbol Sala

G27785039

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

14

978,49 €

C.D. Arcade

G36143238

Fútbol

Soutomaior

Pontevedra

14

978,49 €

C.D. Arenteiro

V32027757

Fútbol

O Carballiño

Ourense

30

2.096,77 €

C.D. Bm. Chapela

G36429132

Balonmán

Redondela

Pontevedra

104

7.268,82 €

C.D. Esquio Ferrol

G15238678

Ximnasia

Ferrol

A Coruña

15

1.048,39 €

C.D. Moaña

G36047793

Fútbol

Moaña

Pontevedra

20

1.397,85 €

C.D. Rúa

G32133886

Fútbol

A Rúa

Ourense

9

629,03 €

C.D. San Ciprián

G27032275

Fútbol

Cervo

Lugo

14

978,49 €

C.D. San Mamed

G15380868

Fútbol

Vedra

A Coruña

13

908,60 €

C.D. Soutomaior

G36129492

Fútbol

Soutomaior

Pontevedra

14

978,49 €

C.D. Xuvenil Teis

G36713493

Voleibol

Vigo

Pontevedra

71

4.962,37 €

C.F. Porteño

G15612351

Fútbol

Camariñas

A Coruña

9

629,03 €

C.P.A. Rosaleira Mos

G27764174

Patinaxe

Mos

Pontevedra

10

698,92 €

Cabana S.D.

G15414717

Fútbol

Cabana de B.

A Coruña

13

908,60 €

Caldas Clube de Fútbol

G36199495

Fútbol

Caldas de R.

Pontevedra

23

1.607,53 €

Callobre Club de Fútbol

G36194728

Fútbol

A Estrada

Pontevedra

21

1.467,74 €

Camariñas C.F.

G15151368

Fútbol

Camariñas

A Coruña

7

489,25 €

Campo Lameiro C.D.

G36113496

Fútbol

Campo Lameiro

Pontevedra

8

559,14 €

Campo Lameiro C.D.

G36113496

Fútbol Sala

Campo Lameiro

Pontevedra

7

489,25 €

Campus Ourense Club Balonmán

G32463507

Balonmán

Ourense

Ourense

9

629,03 €

Campus Universitario Ourense Rugby Club

G32320996

Rugby

Ourense

Ourense

36

2.516,13 €

Carballiño Fútbol Sala

G32219545

Fútbol Sala

O Carballiño

Ourense

31

2.166,67 €

Carreira C.F.

G15356488

Fútbol

Ribeira

A Coruña

14

978,49 €

Caselas Fútbol Club

G36129948

Fútbol

Salceda de C.

Pontevedra

21

1.467,74 €

Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra

G36010106

Tenis

Pontevedra

Pontevedra

13

908,60 €

Catoira S.D.

G36312445

Fútbol

Catoira

Pontevedra

13

908,60 €

CDM Xesteiras

G94056298

Montañismo

Cuntis

Pontevedra

5

349,46 €

Céltiga F.C.

G36030260

Fútbol

A Illa de A.

Pontevedra

32

2.236,56 €

Centro Cultural e Deportivo Cerceda

V15434079

Fútbol

Cerceda

A Coruña

82

5.731,18 €

Centro Cultural y Deportivo Bolos da Carrasca

G36648319

Petanca

Nigrán

Pontevedra

8

559,14 €

Centro de Deportes Barco

G32033763

Fútbol

O Barco de V.

Ourense

55

3.844,09 €

Centro Deportivo Couto

G32269573

Taekwondo

Ourense

Ourense

10

698,92 €

Centro Veciñal e Cultural de Valladares

G36805158

Fútbol

Vigo

Pontevedra

25

1.747,31 €

Centro Veciñal e Cultural de Valladares

G36805158

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

16

1.118,28 €

Chapela Club de Fútbol

G36314979

Fútbol

Redondela

Pontevedra

19

1.327,96 €

Cidade As Burgas Fútbol-Sala

G32372120

Fútbol Sala

Ourense

Ourense

48

3.354,84 €

Cinania T.M.

G36438232

Tenis de Mesa

Cangas

Pontevedra

6

419,35 €

Circulo Chantadino de Xadrez

V27330620

Xadrez

Chantada

Lugo

10

698,92 €

Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo

G36022572

Pádel

Sanxenxo

Pontevedra

10

698,92 €

Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo

G36022572

Tenis

Sanxenxo

Pontevedra

18

1.258,06 €

Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo

G36022572

Xadrez

Sanxenxo

Pontevedra

5

349,46 €

Círculo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo

G36614097

Pádel

Vigo

Pontevedra

8

559,14 €

Círculo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo

G36614097

Tenis

Vigo

Pontevedra

12

838,71 €

Círculo Cultural Recreativo y Deportivo de Perlío

G15099617

Fútbol

Fene

A Coruña

22

1.537,63 €

Círculo Ferrolano de Ajedrez

G15153976

Xadrez

Ferrol

A Coruña

28

1.956,99 €

Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo Ferrol

G15027410

Pádel

Ferrol

A Coruña

10

698,92 €

Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo Ferrol

G15027410

Tenis

Ferrol

A Coruña

11

768,82 €

Círculo Xadrez Narón

G15227556

Xadrez

Narón

A Coruña

5

349,46 €

Club Acordes Narón

G15499692

Ximnasia

Narón

A Coruña

18

1.258,06 €

Club Acordes Pontedeume

G70223169

Ximnasia

Valdoviño

A Coruña

9

629,03 €

Club Acuatic Oleiros

G70214846

Natación

Oleiros

A Coruña

16

1.118,28 €

Club Acuático Laracha

G15863079

Salvamento e S.

A Laracha

A Coruña

11

768,82 €

Club Acuático Umia

G36291250

Salvamento e S.

Caldas de R.

Pontevedra

43

3.005,38 €

Club ADAS

G32027195

Atletismo

O Barco de V.

Ourense

30

2.096,77 €

Club Aguamarina Sincro

G70132170

Natación

Culleredo

A Coruña

6

419,35 €

Club AMFIV

G36711380

Dep. Adapt. (BSR)

Vigo

Pontevedra

54

3.774,19 €

Club Apóstol Santiago

G36646446

Baloncesto

Vigo

Pontevedra

25

1.747,31 €

Club Apóstol Santiago

G36646446

Fútbol

Vigo

Pontevedra

18

1.258,06 €

Club Apóstol Santiago

G36646446

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

19

1.327,96 €

Club Apóstol Santiago

G36646446

Patinaxe

Vigo

Pontevedra

16

1.118,28 €

Club Apóstol Santiago

G36646446

Xadrez

Vigo

Pontevedra

7

489,25 €

Club Apóstol Santiago

G36646446

Ximnasia

Vigo

Pontevedra

18

1.258,06 €

Club Aréa

G36886141

Judo e D.A.

Vigo

Pontevedra

7

489,25 €

Club Aréa

G36886141

Kickboxing

Vigo

Pontevedra

7

489,25 €

Club Aréa

G36886141

Taekwondo

Vigo

Pontevedra

13

908,60 €

Club Arquitectura Técnica (CRAT)

G15116759

Rugby

A Coruña

A Coruña

76

5.311,83 €

Club Arteixo Balonmán

G70382585

Balonmán

Arteixo

A Coruña

14

978,49 €

Club As Rodas Patinaxe Artística

G36645091

Patinaxe

Vigo

Pontevedra

18

1.258,06 €

Club As Torres

G36035202

Piragüismo

Catoira

Pontevedra

33

2.306,45 €

Club As Triscas

G36421824

Ximnasia

Pontevedra

Pontevedra

11

768,82 €

Club Asociación Antiguos Alumnos Colegio Santo Domingo

G15421217

Baloncesto

A Coruña

A Coruña

15

1.048,39 €

Club Asociación Antiguos Alumnos Colegio Santo Domingo

G15421217

Patinaxe (HP)

A Coruña

A Coruña

22

1.537,63 €

Club Atletas Veteranos Ourense

G32285470

Atletismo

Ourense

Ourense

18

1.258,06 €

Club Atletas Veteranos Ourense

G32285470

Montañismo

Ourense

Ourense

11

768,82 €

Club Atlético Arteixo

G15371073

Fútbol

Arteixo

A Coruña

35

2.446,24 €

Club Atlético Fátima

G70222450

Fútbol

Santiago de C.

A Coruña

20

1.397,85 €

Club Atlético Oleiros

G15118730

Fútbol

Ribeira

A Coruña

14

978,49 €

Club Atlético Riveira

G15257876

Fútbol

Ribeira

A Coruña

31

2.166,67 €

Club Atlético San Pedro

G15262058

Fútbol

Oleiros

A Coruña

20

1.397,85 €

Club Atletismo Coruña Comarca

G15905201

Atletismo

A Coruña

A Coruña

39

2.725,81 €

Club Atletismo Femenino Celta

G36927689

Atletismo

Vigo

Pontevedra

55

3.844,09 €

Club Atletismo Fontes do Sar

G70226436

Atletismo

Santiago de C.

A Coruña

15

1.048,39 €

Club Atletismo Guillelme Brown

G32438962

Atletismo

O Pereiro de A.

Ourense

8

559,14 €

Club Atletismo Lucus

G27033836

Atletismo

Lugo

Lugo

62

4.333,33 €

Club Atletismo Millaraio

G70193313

Atletismo

Brión

A Coruña

30

2.096,77 €

Club Atletismo Morrazo

G36486686

Atletismo

Cangas

Pontevedra

8

559,14 €

Club Atletismo Narón

G15215759

Atletismo

Narón

A Coruña

48

3.354,84 €

Club Atletismo Sada

G15588296

Atletismo

Sada

A Coruña

22

1.537,63 €

Club Atletismo Samertolameu

G36321750

Atletismo

Moaña

Pontevedra

16

1.118,28 €

Club Atletismo Santiago

G70389721

Atletismo

Santiago de C.

A Coruña

17

1.188,17 €

Club Bádminton A Estrada

G36236511

Bádminton

A Estrada

Pontevedra

24

1.677,42 €

Club Bádminton Cíes

G36827418

Bádminton

Vigo

Pontevedra

8

559,14 €

Club Bádminton Ponteareas

G94088416

Bádminton

Ponteareas

Pontevedra

21

1.467,74 €

Club Bádminton Rachaplumas

G27709500

Bádminton

Vigo

Pontevedra

25

1.747,31 €

Club Baloncesto Allariz

G32101644

Baloncesto

Allariz

Ourense

27

1.887,10 €

Club Baloncesto Artai

G70226675

Baloncesto

Carballo

A Coruña

26

1.817,20 €

Club Baloncesto Arxil

G36039584

Baloncesto

Pontevedra

Pontevedra

80

5.591,40 €

Club Baloncesto Baiona

G36885549

Baloncesto

Baiona

Pontevedra

19

1.327,96 €

Club Baloncesto Burela

G27164680

Baloncesto

Burela

Lugo

19

1.327,96 €

Club Baloncesto Cambre

G70235593

Baloncesto

Cambre

A Coruña

40

2.795,70 €

Club Baloncesto Celtas de Foz

G27137546

Baloncesto

Foz

Lugo

11

768,82 €

Club Baloncesto Chantada

G27210855

Baloncesto

Chantada

Lugo

42

2.935,48 €

Club Baloncesto Cidade de Lugo

G27344423

Baloncesto

Lugo

Lugo

34

2.376,34 €

Club Baloncesto Condado

G36122844

Baloncesto

Ponteareas

Pontevedra

18

1.258,06 €

Club Baloncesto Costa Ártabra

G15628894

Baloncesto

Ferrol

A Coruña

29

2.026,88 €

Club Baloncesto Defensores do Morrazo

G94018413

Baloncesto

Cangas

Pontevedra

15

1.048,39 €

Club Baloncesto Femenino Ourense

G32023533

Baloncesto

Ourense

Ourense

30

2.096,77 €

Club Baloncesto Irmandiños

G70264007

Baloncesto

Ferrol

A Coruña

10

698,92 €

Club Baloncesto Nigrán

G36644979

Baloncesto

Nigrán

Pontevedra

11

768,82 €

Club Baloncesto Noia

G15129588

Baloncesto

Noia

A Coruña

24

1.677,42 €

Club Baloncesto O Grove

G36061034

Baloncesto

O Grove

Pontevedra

20

1.397,85 €

Club Baloncesto O Meco

G36333904

Baloncesto

O Grove

Pontevedra

24

1.677,42 €

Club Baloncesto Peixefresco Marín

G36460681

Baloncesto

Marín

Pontevedra

76

5.311,83 €

Club Baloncesto Redondela

G94013216

Baloncesto

Redondela

Pontevedra

25

1.747,31 €

Club Baloncesto Ría de Ribadeo

G27204023

Baloncesto

Ribadeo

Lugo

23

1.607,53 €

Club Baloncesto Río Ulla

G36359909

Baloncesto

Pontecesures

Pontevedra

20

1.397,85 €

Club Baloncesto Riveira

G15150535

Baloncesto

Ribeira

A Coruña

8

559,14 €

Club Baloncesto Salesianos

G36875391

Baloncesto

Vigo

Pontevedra

30

2.096,77 €

Club Baloncesto Salesianos

G36875391

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

17

1.188,17 €

Club Baloncesto San José de La Guía

G36756831

Baloncesto

Vigo

Pontevedra

23

1.607,53 €

Club Baloncesto San José de La Guía

G36756831

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

13

908,60 €

Club Baloncesto Sarria

G27040955

Baloncesto

Sarria

Lugo

47

3.284,95 €

Club Baloncesto Seis do Nadal Coia

G36942142

Baloncesto

Vigo

Pontevedra

55

3.844,09 €

Club Baloncesto Sta Baia

G15364995

Baloncesto

Boiro

A Coruña

20

1.397,85 €

Club Baloncesto Vilagarcía

G36295681

Baloncesto

Vilagarcía de A.

Pontevedra

35

2.446,24 €

Club Baloncesto Viveiro

G27349125

Baloncesto

Viveiro

Lugo

17

1.188,17 €

Club Balonmán Ártabro

G15826860

Balonmán

A Coruña

A Coruña

55

3.844,09 €

Club Balonmán Atlético Guardés

G36176337

Balonmán

A Guarda

Pontevedra

76

5.311,83 €

Club Balonmán Camariñas

G15520406

Balonmán

Camariñas

A Coruña

27

1.887,10 €

Club Balonmán Cangas

G36102705

Balonmán

Cangas

Pontevedra

79

5.521,51 €

Club Balonmán Caselas

G36157402

Balonmán

Salceda de C.

Pontevedra

27

1.887,10 €

Club Balonmán Lalín

G36104800

Balonmán

Lalín

Pontevedra

83

5.801,08 €

Club Balonmán Lucus

G27381789

Balonmán

Lugo

Lugo

10

698,92 €

Club Balonmán Moaña

G36524635

Balonmán

Moaña

Pontevedra

27

1.887,10 €

Club Balonmán Narón

G15324692

Balonmán

Narón

A Coruña

11

768,82 €

Club Balonmán Pabellón Ourense

G32314999

Balonmán

Ourense

Ourense

45

3.145,16 €

Club Balonmán Pontededume

G15456742

Balonmán

Pontedeume

A Coruña

18

1.258,06 €

Club Balonmán Porriño

G36246858

Balonmán

O Porriño

Pontevedra

85

5.940,86 €

Club Balonmán Ribadosar

G70327655

Balonmán

Santiago de C.

A Coruña

8

559,14 €

Club Balonmán Seis do Nadal-Coia

G36948115

Balonmán

Vigo

Pontevedra

87

6.080,65 €

Club Balonmán Tui

G36272961

Balonmán

Tui

Pontevedra

42

2.935,48 €

Club Balonmán Viveiro

G27171081

Balonmán

Viveiro

Lugo

25

1.747,31 €

Club Basketmi Ferrol

G15282221

Dep. Adapt. (BSR)

Ferrol

A Coruña

48

3.354,84 €

Club Béisbol y Sófbol Cambre

G15265473

Béisbol e S.

Cambre

A Coruña

21

1.467,74 €

Club Billar Ourense

G32333981

Billar

Ourense

Ourense

6

419,35 €

Club Biqueira

G94106325

Ximnasia

O Grove

Pontevedra

6

419,35 €

Club Boca2 S.D.

G70224050

Fútbol Sala

A Coruña

A Coruña

14

978,49 €

Club Bolos A Xunqueira

G36753648

Bolos

Gondomar

Pontevedra

11

768,82 €

Club Bowling Celta

G36685345

Bolos

Vigo

Pontevedra

24

1.677,42 €

Club Boxeo Kickboxing Coruña

G15643943

Boxeo

A Coruña

A Coruña

34

2.376,34 €

Club Breogán de Baloncesto S.A.D.

A27156496

Baloncesto

Lugo

Lugo

51

3.564,52 €

Club Brigantia Aventura

G70396205

Orientación

A Coruña

A Coruña

9

629,03 €

Club BTT Ultreia

G15548944

Ciclismo

Santiago de C.

A Coruña

11

768,82 €

Club Bunkai

G15576614

Boxeo

Ferrol

A Coruña

5

349,46 €

Club Bunkai

G15576614

Karate e D.A.

Ferrol

A Coruña

15

1.048,39 €

Club Burgas Voleibol

G32432130

Voleibol

Ourense

Ourense

34

2.376,34 €

Club Cabanas KDM

G70345970

Piragüismo

Cabanas

A Coruña

8

559,14 €

Club Cabi de La Coruña/Escola Artística Universidade da Coruña

G15360720

Ximnasia

Oleiros

A Coruña

16

1.118,28 €

Club Cambados Tenis de Mesa

G36164267

Tenis de Mesa

Cambados

Pontevedra

28

1.956,99 €

Club Carmelitas Vedruna

G32227183

Baloncesto

Ourense

Ourense

43

3.005,38 €

Club Carmelitas Vedruna

G32227183

Xadrez

Ourense

Ourense

15

1.048,39 €

Club Castrelos Patinaxe Artística

G36811974

Patinaxe

Vigo

Pontevedra

9

629,03 €

Club Cee Deportes de Contacto

G70209341

Kickboxing

Cee

A Coruña

9

629,03 €

Club Ciclista 7 Voltas

G27463751

Ciclismo

Mondoñedo

Lugo

7

489,25 €

Club Ciclista Aragonta

G36571990

Ciclismo

Salceda de C.

Pontevedra

12

838,71 €

Club Ciclista Barbanza

G15141344

Ciclismo

Boiro

A Coruña

8

559,14 €

Club Ciclista Betanzos

G15051733

Ciclismo

Betanzos

A Coruña

22

1.537,63 €

Club Ciclista Bici Verde

G36814515

Ciclismo

Vigo

Pontevedra

25

1.747,31 €

Club Ciclista Cambre

G15695315

Ciclismo

Cambre

A Coruña

32

2.236,56 €

Club Ciclista Carballo

G15208879

Ciclismo

Carballo

A Coruña

9

629,03 €

Club Ciclista Cidade de Lugo

G27242825

Ciclismo

Lugo

Lugo

27

1.887,10 €

Club Ciclista Correcamiños

G27236736

Ciclismo

Lugo

Lugo

7

489,25 €

Club Ciclista Coruxo

G27710730

Ciclismo

Vigo

Pontevedra

29

2.026,88 €

Club Ciclista Farto

G94052693

Ciclismo

Pontevedra

Pontevedra

8

559,14 €

Club Ciclista Maceda

G32028813

Ciclismo

Maceda

Ourense

47

3.284,95 €

Club Ciclista Marín

G36041143

Ciclismo

Marín

Pontevedra

18

1.258,06 €

Club Ciclista Milagrosa

G27033224

Ciclismo

Lugo

Lugo

8

559,14 €

Club Ciclista Monteneme

G15861271

Ciclismo

Carballo

A Coruña

6

419,35 €

Club Ciclista Negreira

G70190210

Ciclismo

Negreira

A Coruña

7

489,25 €

Club Ciclista O Rosal

G36044741

Ciclismo

O Rosal

Pontevedra

11

768,82 €

Club Ciclista Padronés

G15031719

Ciclismo

Padrón

A Coruña

27

1.887,10 €

Club Ciclista Ponteareas

G36035293

Ciclismo

Ponteareas

Pontevedra

14

978,49 €

Club Ciclista Ría de Vigo

G36745107

Ciclismo

Vigo

Pontevedra

8

559,14 €

Club Ciclista Rías Baixas

G36842946

Ciclismo

Nigrán

Pontevedra

21

1.467,74 €

Club Ciclista Riazor

G15541758

Ciclismo

A Coruña

A Coruña

22

1.537,63 €

Club Ciclista Salvaterra de Miño

G94029808

Ciclismo

Salvaterra de M.

Pontevedra

9

629,03 €

Club Ciclista Spol

G36039709

Ciclismo

O Porriño

Pontevedra

8

559,14 €

Club Ciclista Tambre Bike

G70389861

Ciclismo

Oroso

A Coruña

6

419,35 €

Club Ciclista Teis

G36754323

Ciclismo

Vigo

Pontevedra

14

978,49 €

Club Ciclista Vigués

G36650885

Ciclismo

Vigo

Pontevedra

17

1.188,17 €

Club Ciclista Vivero

G27035492

Ciclismo

Viveiro

Lugo

9

629,03 €

Club Ciclista Xtrembike

G36223139

Ciclismo

Vigo

Pontevedra

16

1.118,28 €

Club Cidade de Narón

G70054705

Fútbol Sala

Narón

A Coruña

63

4.403,23 €

Club Cíos Vigo F.S.

G36795680

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

20

1.397,85 €

Club Cisne de Balonmán

G36024164

Balonmán

Pontevedra

Pontevedra

73

5.102,15 €

Club Colegio Hogar San Roque

G36647311

Fútbol

Vigo

Pontevedra

33

2.306,45 €

Club Compañía de María (A Coruña)

G15228315

Atletismo

A Coruña

A Coruña

9

629,03 €

Club Compañía de María (A Coruña)

G15228315

Baloncesto

A Coruña

A Coruña

24

1.677,42 €

Club Compañía de María (A Coruña)

G15228315

Fútbol

A Coruña

A Coruña

18

1.258,06 €

Club Compañía de María (A Coruña)

G15228315

Patinaxe (HP)

A Coruña

A Coruña

44

3.075,27 €

Club Compañía de María (A Coruña)

G15228315

Ximnasia

A Coruña

A Coruña

8

559,14 €

Club Compañía de María (Vigo)

G36657989

Baloncesto

Vigo

Pontevedra

28

1.956,99 €

Club Compañía de María (Vigo)

G36657989

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

12

838,71 €

Club Covelo Patinaxe Artística

G36474575

Patinaxe

Covelo

Pontevedra

7

489,25 €

Club de Arte e Movemento

G70231881

Baile Deportivo

Cee

A Coruña

7

489,25 €

Club de Arte e Movemento

G70231881

Taekwondo

Cee

A Coruña

21

1.467,74 €

Club de Atletismo Ría Ferrol

G15203219

Atletismo

Ferrol

A Coruña

75

5.241,94 €

Club de Baile Deportivo Al Compás

G27711597

Baile Deportivo

Vigo

Pontevedra

5

349,46 €

Club de Billar Tiempos Modernos

G27291632

Billar

Lugo

Lugo

8

559,14 €

Club de Bolos Medialdea

G36765774

Bolos

Baiona

Pontevedra

20

1.397,85 €

Club de Bolos Portamean

V36970291

Bolos

Baiona

Pontevedra

7

489,25 €

Club de Campo de Vigo

G36613685

Tenis

Vigo

Pontevedra

16

1.118,28 €

Club de Esgrima de Vigo El Olivo

G36869873

Esgrima

Vigo

Pontevedra

34

2.376,34 €

Club de Fútbo Deportivo Orzán

G70268529

Fútbol

A Coruña

A Coruña

5

349,46 €

Club de Fútbol Cire de Melide

G15426679

Fútbol

Melide

A Coruña

22

1.537,63 €

Club de Fútbol Deportivo Chaín

G36794196

Fútbol

Gondomar

Pontevedra

7

489,25 €

Club de Fútbol Juventud de Cabanas

G15257967

Fútbol

Pontedeume

A Coruña

5

349,46 €

Club de Fútbol Lira

G15278823

Fútbol

Carnota

A Coruña

13

908,60 €

Club de Fútbol Mandiá

G15345267

Fútbol

Ferrol

A Coruña

5

349,46 €

Club de Fútbol Monforte

G27433853

Fútbol

Monforte de L.

Lugo

21

1.467,74 €

Club de Fútbol Muxía

G15110547

Fútbol

Muxía

A Coruña

8

559,14 €

Club de Fútbol Noia

G15252505

Fútbol

Noia

A Coruña

61

4.263,44 €

Club de Fútbol San Miguel

G36743433

Fútbol

Vigo

Pontevedra

25

1.747,31 €

Club de Fútbol Santa Cruz de Liáns

G15380082

Fútbol

Oleiros

A Coruña

14

978,49 €

Club de Loita Cidade de Vigo

G36955565

Loita e D.A.

Vigo

Pontevedra

16

1.118,28 €

Club de Loita Pontevedra

G36591626

Loita e D.A.

Pontevedra

Pontevedra

10

698,92 €

Club de Lucha El Castro

G36707586

Loita e D.A.

Vigo

Pontevedra

10

698,92 €

Club de Lucha San Ignacio

G36708303

Loita e D.A.

Vigo

Pontevedra

32

2.236,56 €

Club de Mar de Aguete, A.D.

G36039659

Vela

Marín

Pontevedra

19

1.327,96 €

Club de Mar Ría de Aldán

G36043149

Piragüismo

Cangas

Pontevedra

28

1.956,99 €

Club de Montaña y Piragüismo Quixós

G27255827

Piragüismo

Monforte de L.

Lugo

47

3.284,95 €

Club de Natación Sincronizada Rías Baixas Vigo

G27763812

Natación

Vigo

Pontevedra

10

698,92 €

Club de Pádel Narón

G70082045

Pádel

Narón

A Coruña

9

629,03 €

Club de Patinaxe Artística de Soutomaior

G94052719

Patinaxe

Soutomaior

Pontevedra

16

1.118,28 €

Club de Patinaxe Artística Maxia de Raquel Camacho

G15448772

Patinaxe

A Coruña

A Coruña

30

2.096,77 €

Club de Patinaxe Artístico Costa da Morte

G70320981

Patinaxe

Cee

A Coruña

6

419,35 €

Club de Patinaxe Sarela

G70382684

Patinaxe

Ames

A Coruña

16

1.118,28 €

Club de Pelota La Coruña

G15087927

Pelota

A Coruña

A Coruña

39

2.725,81 €

Club de Pesca Deportiva O Capote

G15877848

Pesca e C.

A Coruña

A Coruña

6

419,35 €

Club de Pesca do Barbanza

G70028022

Pesca e C.

Santiago de C.

A Coruña

16

1.118,28 €

Club de Piragüismo Copacabana

G15321854

Piragüismo

Ferrol

A Coruña

13

908,60 €

Club de Piragüismo Narón

G70233580

Piragüismo

Narón

A Coruña

9

629,03 €

Club de Piragüismo Ribeiras do Tambre

G15120298

Piragüismo

Ames

A Coruña

17

1.188,17 €

Club de Regatas de Perillo

G15064181

Remo

Oleiros

A Coruña

25

1.747,31 €

Club de Remo A Cabana-Ferrol

G15147911

Remo

Ferrol

A Coruña

19

1.327,96 €

Club de Remo Cabo de Cruz

G15093610

Remo

Boiro

A Coruña

56

3.913,98 €

Club de Remo Coruxo

G36726750

Remo

Vigo

Pontevedra

7

489,25 €

Club de Remo Mecos

G36048684

Remo

O Grove

Pontevedra

28

1.956,99 €

Club de Remo Muros

G15166333

Remo

Muros

A Coruña

14

978,49 €

Club de Remo Náutico de Riveira

G70378047

Remo

Ribeira

A Coruña

8

559,14 €

Club de Remo Olímpico do Mandeo

G70460225

Remo

Bergondo

A Coruña

5

349,46 €

Club de Remo Ribadeo

G27136704

Remo

Ribadeo

Lugo

12

838,71 €

Club de Remo Robaleira

G36111300

Remo

A Guarda

Pontevedra

50

3.494,62 €

Club de Remo San Felipe

G15161359

Remo

Ferrol

A Coruña

22

1.537,63 €

Club de Remo Vila de Cangas

G36040681

Remo

Cangas

Pontevedra

12

838,71 €

Club de Remo Virxe da Guía

G36650273

Remo

Vigo

Pontevedra

12

838,71 €

Club de Taekwondo Mace Sport

G36301794

Taekwondo

Pontevedra

Pontevedra

35

2.446,24 €

Club de Taekwondo Wellness Sport Cacheiras

G70357439

Taekwondo

Teo

A Coruña

15

1.048,39 €

Club de Tenis Cangas

G36177368

Tenis

Cangas

Pontevedra

7

489,25 €

Club de Tenis de La Coruña

G15055288

Pádel

Oleiros

A Coruña

9

629,03 €

Club de Tenis de La Coruña

G15055288

Tenis

Oleiros

A Coruña

26

1.817,20 €

Club de Tenis de Redes

G15111321

Pádel

Ares

A Coruña

7

489,25 €

Club de Tenis de Redes

G15111321

Tenis

Ares

A Coruña

24

1.677,42 €

Club de Tiro Olímpico el Castro

G15200611

Tiro Olímpico

Narón

A Coruña

43

3.005,38 €

Club de Tiro Río Lérez

G36541662

Tiro Olímpico

Pontevedra

Pontevedra

6

419,35 €

Club de Tiro San Froilán

G27429521

Tiro Olímpico

Lugo

Lugo

35

2.446,24 €

Club de Xadrez Alexandre Bóveda

G15977044

Xadrez

A Coruña

A Coruña

10

698,92 €

Club de Xadrez Millarengo Cultura

G70311980

Xadrez

Ames

A Coruña

14

978,49 €

Club de Xadrez Recatelo

G27268887

Xadrez

Lugo

Lugo

12

838,71 €

Club de Ximnasia Pontevedra

G36482214

Ximnasia

Pontevedra

Pontevedra

50

3.494,62 €

Club de Ximnasia Rítmica de Arousa

G36491660

Ximnasia

A Illa de A.

Pontevedra

6

419,35 €

Club del Mar de San Amaro

G15057870

Bádminton

A Coruña

A Coruña

12

838,71 €

Club del Mar de San Amaro

G15057870

Fútbol Sala

A Coruña

A Coruña

14

978,49 €

Club del Mar de San Amaro

G15057870

Natación

A Coruña

A Coruña

11

768,82 €

Club del Mar de San Amaro

G15057870

Tenis de Mesa

A Coruña

A Coruña

18

1.258,06 €

Club Depordima

G32374894

Baloncesto

Ourense

Ourense

16

1.118,28 €

Club Deportivo A Paz 03

G36924249

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

12

838,71 €

Club Deportivo A.V.C.R. San Mamede de Zamáns

G36691855

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

10

698,92 €

Club Deportivo Abrente Portonovo

G94010121

Fútbol Sala

Sanxenxo

Pontevedra

13

908,60 €

Club Deportivo Aldebarán

G15412802

Voleibol

San Sadurniño

A Coruña

57

3.983,87 €

Club Deportivo Allariz

G32209330

Fútbol

Allariz

Ourense

17

1.188,17 €

Club Deportivo Areosa

G36690519

Fútbol

Vigo

Pontevedra

27

1.887,10 €

Club Deportivo Baio

G15317183

Fútbol

Zas

A Coruña

16

1.118,28 €

Club Deportivo Bamio

G36238798

Fútbol

Vilagarcía de A.

Pontevedra

10

698,92 €

Club Deportivo Boiro

G15096530

Fútbol

Boiro

A Coruña

71

4.962,37 €

Club Deportivo Bosco

G36692317

Baloncesto

Vigo

Pontevedra

88

6.150,54 €

Club Deportivo Brío

G70478391

Ximnasia

San Sadurniño

A Coruña

5

349,46 €

Club Deportivo Bueu

G36138477

Fútbol

Bueu

Pontevedra

9

629,03 €

Club Deportivo Burela Fútbol Sala

G27272251

Fútbol Sala

Burela

Lugo

80

5.591,40 €

Club Deportivo Calasanz

G15201387

Baloncesto

A Coruña

A Coruña

7

489,25 €

Club Deportivo Calasanz

G15201387

Fútbol

A Coruña

A Coruña

35

2.446,24 €

Club Deportivo Caldelas

G36222362

Fútbol

Tui

Pontevedra

14

978,49 €

Club Deportivo Cariño

G15132756

Fútbol

Cariño

A Coruña

22

1.537,63 €

Club Deportivo Castro

G27148980

Fútbol

Castro de Rei

Lugo

25

1.747,31 €

Club Deportivo Choco

G36041994

Fútbol

Redondela

Pontevedra

75

5.241,94 €

Club Deportivo Ciudad

G15275183

Fútbol

A Coruña

A Coruña

14

978,49 €

Club Deportivo Ciudad Jardín

G15088545

Fútbol

A Coruña

A Coruña

21

1.467,74 €

Club Deportivo Colexio Mariano

G36649408

Baloncesto

Vigo

Pontevedra

17

1.188,17 €

Club Deportivo Colexio Mariano

G36649408

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

8

559,14 €

Club Deportivo Conxo

G15275357

Fútbol

Santiago de C.

A Coruña

27

1.887,10 €

Club Deportivo Corgo

G27218452

Fútbol

O Corgo

Lugo

13

908,60 €

Club Deportivo Coya

G36753911

Fútbol

Vigo

Pontevedra

25

1.747,31 €

Club Deportivo Cristal de A Coruña

G70338058

Fútbol

A Coruña

A Coruña

14

978,49 €

Club Deportivo Cultural Areas

G36139426

Fútbol

Ponteareas

Pontevedra

29

2.026,88 €

Club Deportivo Cultural O Ribeiro

G32102279

Balonmán

Ribadavia

Ourense

18

1.258,06 €

Club Deportivo Cultural Santa Teresita

G32227043

Fútbol

Ourense

Ourense

21

1.467,74 €

Club Deportivo Cultural Santa Teresita

G32227043

Fútbol Sala

Ourense

Ourense

5

349,46 €

Club Deportivo de Natación Cidade de Santiago

G70261599

Natación

Santiago de C.

A Coruña

16

1.118,28 €

Club Deportivo Dez Portas Lugo

G27346436

Tenis de Mesa

Lugo

Lugo

13

908,60 €

Club Deportivo do C.S.C.R. de Beade

G36904530

Atletismo

Vigo

Pontevedra

10

698,92 €

Club Deportivo Dodro

G15789266

Fútbol

Dodro

A Coruña

13

908,60 €

Club Deportivo Ecuestre Ourense

G32324865

Hípica

Ourense

Ourense

16

1.118,28 €

Club Deportivo Eixo Gondomar

G27805563

Patinaxe

Gondomar

Pontevedra

9

629,03 €

Club Deportivo Esclavas de La Virgen Dolorosa

G36280857

Dep. Adaptado

Mos

Pontevedra

8

559,14 €

Club Deportivo Estradense

G36153070

Fútbol

A Estrada

Pontevedra

15

1.048,39 €

Club Deportivo Fontiñas

G15480080

Montañismo

Santiago de C.

A Coruña

10

698,92 €

Club Deportivo Fontiñas

G15480080

Patinaxe

Santiago de C.

A Coruña

18

1.258,06 €

Club Deportivo Foz

G27126994

Fútbol

Foz

Lugo

15

1.048,39 €

Club Deportivo Freestyle Slálom Vigo

G27722305

Patinaxe

Vigo

Pontevedra

10

698,92 €

Club Deportivo La Peña L.P.

G94085925

Fútbol Sala

Marín

Pontevedra

7

489,25 €

Club Deportivo La Purísima

G32411381

Atletismo

Ourense

Ourense

12

838,71 €

Club Deportivo La Purísima

G32411381

Fútbol

Ourense

Ourense

13

908,60 €

Club Deportivo La Purísima

G32411381

Fútbol Sala

Ourense

Ourense

7

489,25 €

Club Deportivo Lalín

G36011518

Fútbol

Lalín

Pontevedra

15

1.048,39 €

Club Deportivo Larín

G15225899

Fútbol

Arteixo

A Coruña

10

698,92 €

Club Deportivo Los Rosales

G15368186

Baloncesto

A Coruña

A Coruña

23

1.607,53 €

Club Deportivo Los Rosales

G15368186

Fútbol Sala

A Coruña

A Coruña

8

559,14 €

Club Deportivo Maceda

G32104648

Fútbol

Maceda

Ourense

14

978,49 €

Club Deportivo Maceda

G32104648

Fútbol Sala

Maceda

Ourense

5

349,46 €

Club Deportivo Marte

G15086549

Fútbol

A Coruña

A Coruña

8

559,14 €

Club Deportivo Miralba

G27721547

Baloncesto

Vigo

Pontevedra

19

1.327,96 €

Club Deportivo Miralba

G27721547

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

22

1.537,63 €

Club Deportivo Mosteiro Bembrive F.S.

G36886422

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

64

4.473,12 €

Club Deportivo Narón

G70455928

Fútbol

Narón

A Coruña

25

1.747,31 €

Club Deportivo Natural Sport-Videlgi Riveira

G15571136

Taekwondo

Ribeira

A Coruña

55

3.844,09 €

Club Deportivo Náutico de Miño

G15626997

Piragüismo

Miño

A Coruña

13

908,60 €

Club Deportivo Nieto

G36687309

Fútbol

Vigo

Pontevedra

19

1.327,96 €

Club Deportivo Old School Boxing

G27773928

Boxeo

Vigo

Pontevedra

8

559,14 €

Club Deportivo Ozono Boiro

G70422811

Taekwondo

Boiro

A Coruña

15

1.048,39 €

Club Deportivo P21 Pádel Club

G32419699

Pádel

Ourense

Ourense

7

489,25 €

Club Deportivo Pabellón Promesas

G32308074

Fútbol

Ourense

Ourense

19

1.327,96 €

Club Deportivo Pádel Femenino Cíes

V27713759

Pádel

Vigo

Pontevedra

9

629,03 €

Club Deportivo Padre Faustino

G70015367

Voleibol

A Coruña

A Coruña

62

4.333,33 €

Club Deportivo Pinarium

G94023249

Atletismo

Marín

Pontevedra

7

489,25 €

Club Deportivo Pontellas-Porriño

G36319911

Fútbol

O Porriño

Pontevedra

21

1.467,74 €

Club Deportivo Rececende Fútbol Sala

G27246933

Fútbol Sala

A Pontenova

Lugo

15

1.048,39 €

Club Deportivo Renbu-Kan

G15773112

Karate e D.A.

Ferrol

A Coruña

12

838,71 €

Club Deportivo Ribadelouro

G36286029

Fútbol

Tui

Pontevedra

9

629,03 €

Club Deportivo Ribadumia

G36186542

Fútbol

Ribadumia

Pontevedra

63

4.403,23 €

Club Deportivo Rois

G15569239

Fútbol

Rois

A Coruña

20

1.397,85 €

Club Deportivo S.P.A Estrada

G94088242

Atletismo

A Estrada

Pontevedra

11

768,82 €

Club Deportivo Sagrado Corazón

G27459999

Baloncesto

Lugo

Lugo

9

629,03 €

Club Deportivo San José de Cluny Santiago

G70416128

Baloncesto

Santiago de C.

A Coruña

20

1.397,85 €

Club Deportivo San José de Cluny Santiago

G70416128

Fútbol Sala

Santiago de C.

A Coruña

6

419,35 €

Club Deportivo Santo Cristo

G32027443

Hockey

Ourense

Ourense

12

838,71 €

Club Deportivo Sar Extramundi

G70416425

Fútbol

Padrón

A Coruña

15

1.048,39 €

Club Deportivo Seungsport

G27810761

Taekwondo

Vigo

Pontevedra

20

1.397,85 €

Club Deportivo Sport Factory

G36553089

Judo e D.A.

Ponteareas

Pontevedra

14

978,49 €

Club Deportivo Stadium

G15592850

Boxeo

Arteixo

A Coruña

9

629,03 €

Club Deportivo Teis

G36752640

Fútbol

Vigo

Pontevedra

19

1.327,96 €

Club Deportivo Tenis de Mesa Helios Bembrive

G27762483

Tenis de Mesa

Vigo

Pontevedra

17

1.188,17 €

Club Deportivo Tui Fútbol Sala

G94030541

Fútbol Sala

Tui

Pontevedra

9

629,03 €

Club Deportivo Unión

G15391865

Fútbol

Rianxo

A Coruña

21

1.467,74 €

Club Deportivo Universidade de Vigo

Q8650002B

Baloncesto

Vigo

Pontevedra

26

1.817,20 €

Club Deportivo Universidade de Vigo

Q8650002B

Tenis

Vigo

Pontevedra

5

349,46 €

Club Deportivo Universidade de Vigo

Q8650002B

Xadrez

Vigo

Pontevedra

10

698,92 €

Club Deportivo Vagalume

G15119688

Voleibol

Ferrol

A Coruña

5

349,46 €

Club Deportivo Valladares

G36629657

Fútbol

Vigo

Pontevedra

16

1.118,28 €

Club Deportivo Velle

G32147761

Fútbol

Ourense

Ourense

21

1.467,74 €

Club Deportivo VGO Basket

G27804889

Baloncesto

Vigo

Pontevedra

13

908,60 €

Club Deportivo Xadrez Ourense

G32361271

Xadrez

Ourense

Ourense

30

2.096,77 €

Club Deportivo Zalaeta

G15078116

Rugby

A Coruña

A Coruña

8

559,14 €

Club DHGalicia

G27421064

Ciclismo

Sarria

Lugo

17

1.188,17 €

Club do Mar Bueu

G36039501

Remo

Bueu

Pontevedra

12

838,71 €

Club do Mar de Mugardos

G15097363

Ciclismo

Mugardos

A Coruña

13

908,60 €

Club do Mar de Mugardos

G15097363

Remo

Mugardos

A Coruña

8

559,14 €

Club do Mar Noia

G15120744

Remo

Noia

A Coruña

11

768,82 €

Club Emeve

G27041490

Voleibol

Lugo

Lugo

94

6.569,89 €

Club Encontro Aikido

G15448608

Judo e D.A.

A Coruña

A Coruña

24

1.677,42 €

Club Escola de Taekwondo Maniotas

G15853468

Taekwondo

Noia

A Coruña

26

1.817,20 €

Club Escola Deportiva de Cotobade

G36524411

Fútbol

Cotobade

Pontevedra

14

978,49 €

Club Escola Deportiva de Cotobade

G36524411

Fútbol Sala

Cotobade

Pontevedra

13

908,60 €

Club Escola Deportiva Ribadulla-Val do Ulla

G15936883

Fútbol

Vedra

A Coruña

20

1.397,85 €

Club Escola Hungaresa de Esgrima-Pontevedra

G36576007

Esgrima

Pontevedra

Pontevedra

26

1.817,20 €

Club Escolas Deportivas de Baloncesto de Laracha

G15108772

Baloncesto

A Laracha

A Coruña

8

559,14 €

Club Esgrima Coruña

G15224751

Esgrima

A Coruña

A Coruña

21

1.467,74 €

Club Esmelle

G15322738

Ciclismo

Ferrol

A Coruña

13

908,60 €

Club Estudiantes Lugo

G27032127

Baloncesto

Lugo

Lugo

88

6.150,54 €

Club Family Os Tilos

G70462742

Tenis

Teo

A Coruña

5

349,46 €

Club Femenino Sil Baloncesto Barco

G32106411

Baloncesto

O Barco de V.

Ourense

24

1.677,42 €

Club Filigrana

G27432632

Ximnasia

Lugo

Lugo

10

698,92 €

Club Fluvial Avión

G32385304

Piragüismo

Avión

Ourense

7

489,25 €

Club Fluvial Barco

G32132318

Piragüismo

O Barco de V.

Ourense

22

1.537,63 €

Club Fluvial de Lugo

G27008549

Natación

Lugo

Lugo

22

1.537,63 €

Club Fluvial de Lugo

G27008549

Orientación

Lugo

Lugo

14

978,49 €

Club Fluvial de Lugo

G27008549

Piragüismo

Lugo

Lugo

54

3.774,19 €

Club Fluvial de Lugo

G27008549

Tenis

Lugo

Lugo

15

1.048,39 €

Club Fútbol Sala Cidade de Pontevedra

G94125762

Fútbol Sala

Pontevedra

Pontevedra

10

698,92 €

Club Fútbol Sala Os Meigallos Sarria

G27326628

Fútbol Sala

Sarria

Lugo

9

629,03 €

Club Galaico Sincro

G36596104

Natación

Pontevedra

Pontevedra

25

1.747,31 €

Club Galicia de Caranza

G15158215

Fútbol

Ferrol

A Coruña

35

2.446,24 €

Club Gallego de Surf

G27761147

Surf

Nigrán

Pontevedra

19

1.327,96 €

Club Gimnasio Riazor

G15111966

Judo e D.A.

A Coruña

A Coruña

17

1.188,17 €

Club Gimnasio Senra

G27147081

Judo e D.A.

Lugo

Lugo

21

1.467,74 €

Club Graíño Competition Team

G70188834

Loita e D.A.

A Coruña

A Coruña

37

2.586,02 €

Club Grupo Casa Paco 81

G36599280

Fútbol Sala

Redondela

Pontevedra

14

978,49 €

Club Halterofilia Coruña

G15226160

Halterofilia

A Coruña

A Coruña

80

5.591,40 €

Club Halterofilia Ferrol

G15156870

Halterofilia

Ferrol

A Coruña

14

978,49 €

Club Halterofilia Pabellón

G32313991

Halterofilia

Ourense

Ourense

15

1.048,39 €

Club Halterofilia Vigo

G36757623

Halterofilia

Vigo

Pontevedra

7

489,25 €

Club Hípico Vilamarín

G32424301

Hípica

Vilamarín

Ourense

12

838,71 €

Club Hockey Albor

G32031155

Hockey

Ourense

Ourense

32

2.236,56 €

Club Hockey Barrocás

G32115792

Hockey

Ourense

Ourense

42

2.935,48 €

Club Hockey Cidade de Ourense

G32304354

Hockey

Ourense

Ourense

20

1.397,85 €

Club Hockey Compostela

G70160114

Patinaxe (HP)

Santiago de C.

A Coruña

18

1.258,06 €

Club Hockey Oleiros

G70449889

Patinaxe (HP)

Oleiros

A Coruña

8

559,14 €

Club Hockey Santiago Apóstol

G32033458

Hockey

Ourense

Ourense

14

978,49 €

Club in Mare

G94073160

Ximnasia

Marín

Pontevedra

9

629,03 €

Club Independiente

G36894749

Loita e D.A.

Vigo

Pontevedra

19

1.327,96 €

Club Instituto Zalaeta

G15435100

Voleibol

A Coruña

A Coruña

69

4.822,58 €

Club ITF Noia

G70187018

Kickboxing

Noia

A Coruña

24

1.677,42 €

Club Judo Base

G94125515

Judo e D.A.

A Estrada

Pontevedra

12

838,71 €

Club Judo Lugo

G27149988

Judo e D.A.

Lugo

Lugo

30

2.096,77 €

Club Juventud Cambados

G36052124

Fútbol

Cambados

Pontevedra

21

1.467,74 €

Club Kayak Polo Combarro

G94037512

Piragüismo

Poio

Pontevedra

7

489,25 €

Club Kayak Tudense

G36029908

Piragüismo

Tui

Pontevedra

69

4.822,58 €

Club Kayak Vigo

G36978559

Piragüismo

Vigo

Pontevedra

10

698,92 €

Club Kempo Barbanza

G70292727

Karate e D.A.

Ribeira

A Coruña

40

2.795,70 €

Club Kickboxing Club Juancho Vázquez

G70280458

Kickboxing

Santiago de C.

A Coruña

56

3.913,98 €

Club Kido Sport Sanxenxo

G36427748

Taekwondo

Sanxenxo

Pontevedra

10

698,92 €

Club Korbis

G27448752

Voleibol

Monforte de L.

Lugo

17

1.188,17 €

Club Kung Fu Lugo

G27239722

Kung-Fu

Lugo

Lugo

22

1.537,63 €

Club Laracha C.F.

G70046164

Fútbol

A Laracha

A Coruña

32

2.236,56 €

Club Lemos

G27157775

Fútbol

Monforte de L.

Lugo

16

1.118,28 €

Club Loita Kuzushi

G36696227

Loita e D.A.

Vigo

Pontevedra

17

1.188,17 €

Club Loita Lugo

G27378520

Loita e D.A.

Vilalba

Lugo

10

698,92 €

Club Loita Rábade

G27332659

Loita e D.A.

Begonte

Lugo

5

349,46 €

Club Loitas Olímpicas de Vilalba

G27213131

Loita e D.A.

Vilalba

Lugo

28

1.956,99 €

Club Louro Tameiga

G36238996

Fútbol

Mos

Pontevedra

19

1.327,96 €

Club Maniotas

G36684819

Ximnasia

Vigo

Pontevedra

31

2.166,67 €

Club Marcón Atlético

G36147080

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

31

2.166,67 €

Club Maristas

G15436678

Baloncesto

A Coruña

A Coruña

76

5.311,83 €

Club Maristas

G15436678

Fútbol Sala

A Coruña

A Coruña

15

1.048,39 €

Club Maristas El Pilar

G36690782

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

19

1.327,96 €

Club Maristas Ourense

G32124273

Baloncesto

Ourense

Ourense

21

1.467,74 €

Club Maristas Ourense

G32124273

Fútbol Sala

Ourense

Ourense

13

908,60 €

Club Marítimo de Canido

G36630127

Vela

Vigo

Pontevedra

15

1.048,39 €

Club Marítimo, Deportivo e Cultural Breogán de O Grove

G36015634

Piragüismo

O Grove

Pontevedra

74

5.172,04 €

Club Marítimo, Deportivo e Cultural Breogán de O Grove

G36015634

Xadrez

O Grove

Pontevedra

6

419,35 €

Club Marusia Ourense

G32402836

Ximnasia

Ribadavia

Ourense

22

1.537,63 €

Club Melide Fútbol Sala

G15462237

Fútbol Sala

Melide

A Coruña

13

908,60 €

Club Mera Fútbol Sala

G15758006

Fútbol Sala

Oleiros

A Coruña

7

489,25 €

Club Míguez Team

G32455024

Kickboxing

Ourense

Ourense

13

908,60 €

Club Montañeiros Celtas

G36637890

Espeleoloxía

Vigo

Pontevedra

11

768,82 €

Club Montañeiros Celtas

G36637890

Montañismo

Vigo

Pontevedra

21

1.467,74 €

Club Moo Duk Kwan

G27235035

Taekwondo

Vilalba

Lugo

15

1.048,39 €

Club Mountain Bike Aloia

G36582203

Ciclismo

Tui

Pontevedra

7

489,25 €

Club Narón de Tenis de Mesa

G15208861

Tenis de Mesa

Narón

A Coruña

28

1.956,99 €

Club Natación Arteixo

G70007273

Natación

Arteixo

A Coruña

17

1.188,17 €

Club Natación Arzúa

G15930043

Natación

Arzúa

A Coruña

15

1.048,39 €

Club Natación Cedeira

G15448053

Atletismo

Cedeira

A Coruña

8

559,14 €

Club Natación Cedeira

G15448053

Natación

Cedeira

A Coruña

15

1.048,39 €

Club Natación Cedeira

G15448053

Tríatlon e P.M.

Cedeira

A Coruña

7

489,25 €

Club Natación Cerceda

G15780414

Salvamento e S.

Cerceda

A Coruña

16

1.118,28 €

Club Natación Coruña

G15115900

Natación

A Coruña

A Coruña

25

1.747,31 €

Club Natación Coruña

G15115900

Natación (Wat.)

A Coruña

A Coruña

33

2.306,45 €

Club Natación de Mos

G36448892

Natación

Mos

Pontevedra

9

629,03 €

Club Natación e Salvamento A Estrada

G94100534

Salvamento e S.

A Estrada

Pontevedra

15

1.048,39 €

Club Natación Ferrol

G15245038

Natación

Ferrol

A Coruña

33

2.306,45 €

Club Natación Galaico

G36217461

Natación

Pontevedra

Pontevedra

47

3.284,95 €

Club Natación Liceo

G70420468

Dep. Adaptado

A Coruña

A Coruña

28

1.956,99 €

Club Natación Liceo

G70420468

Natación

A Coruña

A Coruña

20

1.397,85 €

Club Natación Monforte

G27217389

Natación

Monforte de L.

Lugo

8

559,14 €

Club Natación Pabellón

G32310336

Dep. Adaptado

Ourense

Ourense

12

838,71 €

Club Natación Pabellón

G32310336

Natación

Ourense

Ourense

26

1.817,20 €

Club Natación Pabellón

G32310336

Tríatlon e P.M.

Ourense

Ourense

6

419,35 €

Club Natación Ponteareas

G36311363

Natación

Ponteareas

Pontevedra

15

1.048,39 €

Club Natación Portamiñá Lugo

G27268531

Natación

Lugo

Lugo

28

1.956,99 €

Club Natación Redondela

G36312411

Natación

Redondela

Pontevedra

10

698,92 €

Club Natación Rías Baixas

G36827079

Natación

Vigo

Pontevedra

16

1.118,28 €

Club Natación Riveira

G15446586

Natación

Ribeira

A Coruña

50

3.494,62 €

Club Natación Riveira

G15446586

Tríatlon e P.M.

Ribeira

A Coruña

16

1.118,28 €

Club Natación Sanxenxo

G36568996

Natación

Sanxenxo

Pontevedra

9

629,03 €

Club Natación Sincronizada Ourense

G32341893

Natación

Ourense

Ourense

23

1.607,53 €

Club Natación Sincronizada Pontevedra

G36513158

Natación

Pontevedra

Pontevedra

24

1.677,42 €

Club Natación Vilagarcía

G36475234

Natación

Vilagarcía de A.

Pontevedra

9

629,03 €

Club Natación Xove

G27106749

Natación

Xove

Lugo

10

698,92 €

Club Natural Sport Sada

G15777865

Taekwondo

Sada

A Coruña

25

1.747,31 €

Club Náutico Cangas

G36457877

Vela

Cangas

Pontevedra

7

489,25 €

Club Náutico Castrelo de Miño

G32158461

Remo

Castrelo de Miño

Ourense

9

629,03 €

Club Náutico Castrelo de Miño

G32158461

Vela

Castrelo de Miño

Ourense

6

419,35 €

Club Náutico Cobres

G36048601

Piragüismo

Vilaboa

Pontevedra

10

698,92 €

Club Náutico Deportivo Riveira

G15033152

Vela

Ribeira

A Coruña

5

349,46 €

Club Náutico Firrete

G15080831

Piragüismo

Pontedeume

A Coruña

55

3.844,09 €

Club Náutico O Muíño Ribadumia

G36252831

Piragüismo

Ribadumia

Pontevedra

24

1.677,42 €

Club Náutico Pontecesures

G36401727

Piragüismo

Pontecesures

Pontevedra

35

2.446,24 €

Club Naval de Pontevedra

G36043032

Piragüismo

Pontevedra

Pontevedra

21

1.467,74 €

Club Noia Fútbol Sala

G15359847

Fútbol Sala

Noia

A Coruña

58

4.053,76 €

Club Novobasket Vigo

G27791474

Baloncesto

Vigo

Pontevedra

24

1.677,42 €

Club O Esteo Fútbol Sala

V15999899

Fútbol Sala

As Pontes

A Coruña

51

3.564,52 €

Club Olimpic Vilagarcía

G36373140

Taekwondo

Vilagarcía de A.

Pontevedra

38

2.655,91 €

Club Olímpico de Vedra

G70007513

Atletismo

Vedra

A Coruña

14

978,49 €

Club Olímpico de Vedra

G70007513

Tríatlon e P.M.

Vedra

A Coruña

26

1.817,20 €

Club Olimpo’s

G32332561

Boxeo

Ourense

Ourense

17

1.188,17 €

Club Ourense Atletismo

G32314379

Atletismo

Ourense

Ourense

23

1.607,53 €

Club Ourense Atletismo

G32314379

Dep. Adaptado

Ourense

Ourense

13

908,60 €

Club Ourense Baloncesto S.A.D.

A32159287

Baloncesto

Ourense

Ourense

78

5.451,61 €

Club Ourense Volei Praia

G32364978

Voleibol (VP)

Ourense

Ourense

10

698,92 €

Club Oza Juvenil S. D.

G15286693

Fútbol

A Coruña

A Coruña

23

1.607,53 €

Club Padronés de Boxeo e Deportes de Contacto Sergio Seco

G70271580

Boxeo

Padrón

A Coruña

12

838,71 €

Club Parapente Ferrol

G70149497

Aeronáutica

Ferrol

A Coruña

5

349,46 €

Club Patiart Coristanco

G70346077

Patinaxe

Coristanco

A Coruña

9

629,03 €

Club Patín Oroso

G70333828

Patinaxe

Oroso

A Coruña

27

1.887,10 €

Club Patín Porriño

G36404200

Patinaxe

O Porriño

Pontevedra

16

1.118,28 €

Club Patín Sada

G15864929

Patinaxe

Sada

A Coruña

21

1.467,74 €

Club Patín Vagalume

V36982304

Patinaxe

Vigo

Pontevedra

16

1.118,28 €

Club Patinaxe A Pobra

G70180732

Patinaxe

A Pobra do C.

A Coruña

10

698,92 €

Club Patinaxe Aehde O Carballiño

G32440828

Patinaxe

O Carballiño

Ourense

8

559,14 €

Club Patinaxe Alquimia de Carral

G15954332

Patinaxe

Carral

A Coruña

22

1.537,63 €

Club Patinaxe Artística Gondomar

G27795350

Patinaxe

Gondomar

Pontevedra

18

1.258,06 €

Club Patinaxe Artística Omega

G70376645

Patinaxe

Ames

A Coruña

17

1.188,17 €

Club Patinaxe Artística Salvaterra

G94133287

Patinaxe

Salvaterra de M.

Pontevedra

9

629,03 €

Club Patinaxe Artístico Brincadeira

G15946080

Patinaxe

A Coruña

A Coruña

16

1.118,28 €

Club Patinaxe Artístico Condado

G94015542

Patinaxe

Salvaterra de M.

Pontevedra

11

768,82 €

Club Patinaxe Artístico Ríbex

G27718113

Patinaxe

Tui

Pontevedra

10

698,92 €

Club Patinaxe Artístico Valladares

G36765733

Patinaxe

Vigo

Pontevedra

12

838,71 €

Club Patinaxe Compostela

G15376999

Patinaxe

Santiago de C.

A Coruña

16

1.118,28 €

Club Patinaxe Galia

G70439179

Patinaxe

Ordes

A Coruña

21

1.467,74 €

Club Patinaxe Ribeira

G15822976

Patinaxe

A Coruña

A Coruña

16

1.118,28 €

Club Patíns Lóstregos Lucus

G27267483

Patinaxe (HPL)

Lugo

Lugo

21

1.467,74 €

Club Peluquería Mixta Friol

G27170638

Fútbol

Friol

Lugo

50

3.494,62 €

Club Peluquería Mixta Friol

G27170638

Fútbol Sala

Friol

Lugo

6

419,35 €

Club Peña Ciclista Toxo

G15810872

Ciclismo

Noia

A Coruña

6

419,35 €

Club Peña Cicloturista Traviesas

G36703213

Ciclismo

Vigo

Pontevedra

12

838,71 €

Club Peña Trevinca Barco

G32022626

Montañismo

O Barco de V.

Ourense

8

559,14 €

Club Peña Trevinca Barco

G32022626

Orientación

O Barco de V.

Ourense

5

349,46 €

Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia

G36630192

Montañismo

Vigo

Pontevedra

20

1.397,85 €

Club Peñasco

G27804970

Fútbol

Vigo

Pontevedra

9

629,03 €

Club Pesca Monforte

G27344316

Pesca e C.

Monforte de L.

Lugo

7

489,25 €

Club Petanca Florida

G36792711

Petanca

Vigo

Pontevedra

8

559,14 €

Club Petanca Vigo

G36702413

Petanca

Vigo

Pontevedra

6

419,35 €

Club Piragüismo Cambados

G36217701

Piragüismo

Cambados

Pontevedra

15

1.048,39 €

Club Piragüismo Ciudad de Lugo

G27107176

Piragüismo

Lugo

Lugo

16

1.118,28 €

Club Piragüismo Fluvial Allariz

G32102899

Piragüismo

Allariz

Ourense

14

978,49 €

Club Piragüismo Illa de Arousa

G36042067

Piragüismo

A Illa de A.

Pontevedra

24

1.677,42 €

Club Piragüismo Olívico

G27822006

Piragüismo

Vigo

Pontevedra

10

698,92 €

Club Piragüismo Penedo

G36020758

Piragüismo

Tui

Pontevedra

19

1.327,96 €

Club Piragüismo Rianxo

G15692270

Piragüismo

Rianxo

A Coruña

15

1.048,39 €

Club Piragüismo Verducido Pontillón

G36583946

Piragüismo

Pontevedra

Pontevedra

16

1.118,28 €

Club Poio Fútbol Sala

G36363083

Fútbol Sala

Poio

Pontevedra

70

4.892,47 €

Club Polideportivo ACEESCA

G36234771

Dep. Adaptado

O Porriño

Pontevedra

4

279,57 €

Club Polideportivo Alertanavia

G36649283

Fútbol

Vigo

Pontevedra

41

2.865,59 €

Club Polideportivo Athlos

G32028292

Bádminton

Ourense

Ourense

15

1.048,39 €

Club Polideportivo Calasancio

G27104736

Fútbol

Monforte de L.

Lugo

32

2.236,56 €

Club Polideportivo Casás

G27038686

Fútbol

Lugo

Lugo

7

489,25 €

Club Polideportivo Casás

G27038686

Fútbol Sala

Lugo

Lugo

31

2.166,67 €

Club Polideportivo Maristas-Lugo

G27033000

Atletismo

Lugo

Lugo

13

908,60 €

Club Polideportivo Maristas-Lugo

G27033000

Baloncesto

Lugo

Lugo

9

629,03 €

Club Polideportivo Maristas-Lugo

G27033000

Fútbol

Lugo

Lugo

6

419,35 €

Club Polideportivo Maristas-Lugo

G27033000

Fútbol Sala

Lugo

Lugo

9

629,03 €

Club Polideportivo Saiar

G36212207

Dep. Adaptado

Caldas de R.

Pontevedra

6

419,35 €

Club Polideportivo Saudade

G36662344

Boxeo

Vigo

Pontevedra

12

838,71 €

Club Porta XI, C.B.

G27324284

Baloncesto

Lugo

Lugo

82

5.731,18 €

Club Quicela Gimnasia Rítmica

G27463876

Ximnasia

Sarria

Lugo

10

698,92 €

Club Randufe Futsal

G94102951

Fútbol Sala

Tui

Pontevedra

7

489,25 €

Club Rápido Bahía de Aldán

G36047322

Fútbol

Cangas

Pontevedra

20

1.397,85 €

Club Rápido de Bouzas

G36711513

Fútbol

Vigo

Pontevedra

64

4.473,12 €

Club Rápido de Bouzas

G36711513

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

6

419,35 €

Club Rasoeiro Bm.

G36057636

Balonmán

O Grove

Pontevedra

60

4.193,55 €

Club Remo Cedeira

G15138084

Remo

Cedeira

A Coruña

14

978,49 €

Club Remo Chapela

G36039915

Remo

Redondela

Pontevedra

25

1.747,31 €

Club Remo do Miño

G36034999

Remo

Tui

Pontevedra

38

2.655,91 €

Club Remo Puebla

G15203169

Remo

A Pobra do C.

A Coruña

10

698,92 €

Club Remo Rianxo

G15087208

Remo

Rianxo

A Coruña

7

489,25 €

Club Remo Tui

G94012671

Remo

Tui

Pontevedra

16

1.118,28 €

Club Ría de Betanzos

G15128853

Piragüismo

Betanzos

A Coruña

45

3.145,16 €

Club Ribadeo Fútbol Sala

G27233923

Fútbol Sala

Ribadeo

Lugo

18

1.258,06 €

Club Ribeira Fútbol Sala

G27342005

Fútbol Sala

Lugo

Lugo

14

978,49 €

Club Río Verdugo de Piragüismo

G36050789

Piragüismo

Pontevedra

Pontevedra

10

698,92 €

Club Rugby Ferrol

G70176227

Rugby

Ferrol

A Coruña

38

2.655,91 €

Club Running Oleiros

G70464979

Atletismo

Oleiros

A Coruña

6

419,35 €

Club S.H.U. Taekwondo Pontevedra

G94113800

Taekwondo

Pontevedra

Pontevedra

25

1.747,31 €

Club Salvamento Acuativo Ourense Salvour

G32421778

Salvamento e S.

Ourense

Ourense

11

768,82 €

Club Salvamento Arteixo

G70192190

Salvamento e S.

Arteixo

A Coruña

52

3.634,41 €

Club Salvamento Sada

G70076583

Salvamento e S.

Sada

A Coruña

20

1.397,85 €

Club Salvamento Vilagarcía

G94093721

Salvamento e S.

Vilagarcía de A.

Pontevedra

10

698,92 €

Club San Francisco Teo

G15861701

Fútbol Sala

Teo

A Coruña

9

629,03 €

Club San Francisco Teo

G15861701

Judo e D.A.

Teo

A Coruña

10

698,92 €

Club San Francisco Teo

G15861701

Karate e D.A.

Teo

A Coruña

19

1.327,96 €

Club San Martín

G36117224

Fútbol

Vilagarcía de A.

Pontevedra

19

1.327,96 €

Club San Roque Casablanca

G36763084

Fútbol

Vigo

Pontevedra

17

1.188,17 €

Club San Tirso S.D.

G15254774

Fútbol

Abegondo

A Coruña

23

1.607,53 €

Club San Xoán Tenis de Mesa

G70214689

Tenis de Mesa

Ferrol

A Coruña

45

3.145,16 €

Club Santo Domingo

G32004244

Tenis

O Pereiro de A.

Ourense

10

698,92 €

Club Santo Domingo Betanzos

G15130354

Baloncesto

Betanzos

A Coruña

72

5.032,26 €

Club Saraiba E.D. Poio

G36277861

Ximnasia

Poio

Pontevedra

17

1.188,17 €

Club Serra de Gondomar

G27801992

Tiro con Arco

Gondomar

Pontevedra

5

349,46 €

Club Shihan de Karate

G27168723

Karate e D.A.

Lugo

Lugo

30

2.096,77 €

Club Sieiro Acrobacia Vigo

G36846608

Ximnasia

Vigo

Pontevedra

27

1.887,10 €

Club Silva S.D.

G15100191

Fútbol

A Coruña

A Coruña

61

4.263,44 €

Club Sincro Ferrol

G15924475

Natación

Ferrol

A Coruña

9

629,03 €

Club Sincro Obradoiro

G70423819

Natación

A Coruña

A Coruña

6

419,35 €

Club Sociedade Deportiva Muimenta

G27109099

Fútbol

Cospeito

Lugo

8

559,14 €

Club Sporting Guardés

G36118412

Fútbol

A Guarda

Pontevedra

13

908,60 €

Club Squash Monstruiños Lugo

G27474501

Squash

Lugo

Lugo

5

349,46 €

Club Squash Pontevedra

G36508521

Squash

Pontevedra

Pontevedra

8

559,14 €

Club Squash Ría de Vigo

G27736438

Squash

Vigo

Pontevedra

6

419,35 €

Club Star Dance

G27388867

Baile Deportivo

Lugo

Lugo

14

978,49 €

Club Taekwondo Mat’s

G36346518

Taekwondo

Marín

Pontevedra

43

3.005,38 €

Club Taekwondo Neka Monforte

G27379478

Taekwondo

Monforte de L.

Lugo

27

1.887,10 €

Club Taekwondo Patiño-Moaña

G36517878

Taekwondo

Moaña

Pontevedra

36

2.516,13 €

Club Tea de Mondariz Balneario

G36126647

Piragüismo

Mondariz-B.

Pontevedra

18

1.258,06 €

Club Teabikes

G94094430

Ciclismo

Ponteareas

Pontevedra

5

349,46 €

Club Tenis Boiromar

G15717119

Tenis

Boiro

A Coruña

16

1.118,28 €

Club Tenis de Mesa Cidade de Narón

G15892946

Tenis de Mesa

Narón

A Coruña

49

3.424,73 €

Club Tenis Gondomar

G36992352

Tenis

Gondomar

Pontevedra

10

698,92 €

Club Tenis Punta Salera

G15418981

Tenis

A Pobra do C.

A Coruña

16

1.118,28 €

Club Tenis Valga

G36428191

Tenis

Valga

Pontevedra

10

698,92 €

Club Tiro Olímpico Doce Setenta

G27439074

Tiro Olímpico

Lugo

Lugo

5

349,46 €

Club Tiro Olímpico Eiroas

G32019077

Tiro Olímpico

Ourense

Ourense

20

1.397,85 €

Club Tirso de Molina

G15310287

Baloncesto

Ferrol

A Coruña

15

1.048,39 €

Club Torre S.D.

G15068760

Fútbol

A Coruña

A Coruña

25

1.747,31 €

Club Treboada Pontevedra

G36052637

Ximnasia

Pontevedra

Pontevedra

25

1.747,31 €

Club Tríatlon Cidade de Lugo Fluvial

G27139013

Tríatlon e P.M.

Lugo

Lugo

73

5.102,15 €

Club Tríatlon Coruña

G15246259

Tríatlon e P.M.

A Coruña

A Coruña

5

349,46 €

Club Triatlón Ferrol

V70087192

Tríatlon e P.M.

Ferrol

A Coruña

53

3.704,30 €

Club Tríatlon Mar de Vigo

G27730597

Tríatlon e P.M.

Vigo

Pontevedra

24

1.677,42 €

Club Tríatlon Santiago

G15630288

Tríatlon e P.M.

Santiago de C.

A Coruña

61

4.263,44 €

Club Unión Deportiva Ferroviaria

G27152149

Fútbol

Lugo

Lugo

18

1.258,06 €

Club Unión Deportiva Paiosaco

G15364326

Fútbol

A Laracha

A Coruña

34

2.376,34 €

Club USC

Q1518001A

Atletismo

Santiago de C.

A Coruña

23

1.607,53 €

Club USC

Q1518001A

Montañismo

Santiago de C.

A Coruña

5

349,46 €

Club USC

Q1518001A

Natación

Santiago de C.

A Coruña

5

349,46 €

Club USC

Q1518001A

Tenis

Santiago de C.

A Coruña

12

838,71 €

Club USC

Q1518001A

Xadrez

Santiago de C.

A Coruña

11

768,82 €

Club Viaxes Amarelle F.S.

G15779929

Fútbol Sala

A Coruña

A Coruña

48

3.354,84 €

Club Vigo Voleibol

G36658219

Voleibol

Vigo

Pontevedra

48

3.354,84 €

Club Vila de Pontevedra

G94135092

Ximnasia

Poio

Pontevedra

5

349,46 €

Club Vilagarcía S.D.

G36173870

Fútbol

Vilagarcía de A.

Pontevedra

24

1.677,42 €

Club Vilalba Fútbol Sala

G27247667

Fútbol Sala

Vilalba

Lugo

30

2.096,77 €

Club Vilas-Alborada Judo

G70431325

Judo e D.A.

Santiago de C.

A Coruña

14

978,49 €

Club Violeta

G27181577

Ximnasia

Begonte

Lugo

12

838,71 €

Club Volei Praia Vigo

G36990109

Voleibol (VP)

Vigo

Pontevedra

26

1.817,20 €

Club Voleibol Bruxas

G15940976

Voleibol

Ames

A Coruña

32

2.236,56 €

Club Voleibol Cabo de Cruz

G15344203

Voleibol

Boiro

A Coruña

81

5.661,29 €

Club Voleibol Dorrón

G36199289

Voleibol

Marín

Pontevedra

9

629,03 €

Club Voleibol Narón Volea

G70224605

Voleibol

Narón

A Coruña

14

978,49 €

Club Voleibol Noia

G15318181

Voleibol

Noia

A Coruña

27

1.887,10 €

Club Voleibol Ourense

G32146391

Voleibol

Ourense

Ourense

49

3.424,73 €

Club Voleibol Pontevedra

G36040913

Voleibol

Pontevedra

Pontevedra

40

2.795,70 €

Club Voleibol San Martiño

G32133969

Voleibol

Ourense

Ourense

38

2.655,91 €

Club Voleibol Santiago

G70331186

Voleibol

Santiago de C.

A Coruña

6

419,35 €

Club Waterpolo Galaico Pontevedra

G94030210

Natación (Wat.)

Pontevedra

Pontevedra

44

3.075,27 €

Club Waterpolo Santiago

G15923428

Natación (Wat.)

Santiago de C.

A Coruña

14

978,49 €

Club Xadrez Arteixo

G15660335

Xadrez

Arteixo

A Coruña

14

978,49 €

Club Xadrez Bueu

G36122075

Xadrez

Bueu

Pontevedra

5

349,46 €

Club Xadrez CEIP Pereiro de Aguiar

G32431835

Xadrez

O Pereiro de A.

Ourense

16

1.118,28 €

Club Xadrez Fontecarmoa

G36404572

Xadrez

Vilagarcía de A.

Pontevedra

28

1.956,99 €

Club Xadrez Laroca

G36815231

Xadrez

Nigrán

Pontevedra

10

698,92 €

Club Xadrez Mos

G27809979

Xadrez

Vigo

Pontevedra

8

559,14 €

Club Xadrez O Toque Xiria Carballo

V70072582

Xadrez

Carballo

A Coruña

5

349,46 €

Club Ximnasia Escola Pavillón

G32346751

Ximnasia

Ourense

Ourense

26

1.817,20 €

Club Ximnasia Pavillón

G32312589

Ximnasia

Ourense

Ourense

39

2.725,81 €

Club Ximnasia Porriño

G27734185

Ximnasia

O Porriño

Pontevedra

10

698,92 €

Club Ximnasia Rías Baixas

G36596310

Ximnasia

Pontevedra

Pontevedra

10

698,92 €

Club Ximnasia Rítmica As Estelas

G27793413

Ximnasia

Baiona

Pontevedra

9

629,03 €

Club Ximnasia Rítmica Carral

G70428602

Ximnasia

Oleiros

A Coruña

9

629,03 €

Club Ximnasia Rítmica María Barbeito

G15803786

Ximnasia

A Coruña

A Coruña

24

1.677,42 €

Club Ximnasia Rítmica Viravolta

G70306865

Ximnasia

Santiago de C.

A Coruña

11

768,82 €

Club Ximnasia Universidade da Coruña

G70437066

Ximnasia

Oleiros

A Coruña

10

698,92 €

Club Ximnasia Viveiro

G27462647

Ximnasia

Viveiro

Lugo

16

1.118,28 €

Club Ximnasio Fibra

G15579782

Judo e D.A.

A Coruña

A Coruña

21

1.467,74 €

Club Xuventude Baloncesto

G36060366

Baloncesto

Cambados

Pontevedra

77

5.381,72 €

Club Xuventude Sanxenxo

G36140572

Fútbol

Sanxenxo

Pontevedra

30

2.096,77 €

Club Zona Pádel

G70230578

Pádel

Arteixo

A Coruña

7

489,25 €

Club Zona Pádel

G70230578

Tenis

Arteixo

A Coruña

15

1.048,39 €

Clube Arco-Ferrol

G15929516

Tiro con Arco

Ferrol

A Coruña

22

1.537,63 €

Clube Baloncesto Airexa-Nigrán

G36877264

Baloncesto

Nigrán

Pontevedra

21

1.467,74 €

Clube Baloncesto Val de Lemos

V27273317

Baloncesto

Monforte de L.

Lugo

17

1.188,17 €

Clube Balonmán Cañiza

G36320729

Balonmán

A Cañiza

Pontevedra

75

5.241,94 €

Clube Ciclista Corbelo

G36586618

Ciclismo

Sanxenxo

Pontevedra

17

1.188,17 €

Clube de Bolos Estivada

G27749407

Bolos

Baiona

Pontevedra

8

559,14 €

Clube de Loita do Morrazo

G94019510

Loita e D.A.

Bueu

Pontevedra

10

698,92 €

Clube de Montaña Xistra

G36743540

Montañismo

Vigo

Pontevedra

11

768,82 €

Clube de Piragüismo C.P. Portonovo

G36397669

Piragüismo

Sanxenxo

Pontevedra

20

1.397,85 €

Clube de Remo Vilaxoán

G36205698

Remo

Vilagarcía de A.

Pontevedra

13

908,60 €

Clube de Taekwondo Hebe

G94022167

Taekwondo

Moaña

Pontevedra

47

3.284,95 €

Clube Deportivo Beade Fútbol Sala

V27711472

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

21

1.467,74 €

Clube Deportivo Cospeito

G27133867

Fútbol

Cospeito

Lugo

8

559,14 €

Clube Deportivo Flic Flac

G36931582

Ximnasia

Vigo

Pontevedra

37

2.586,02 €

Clube Escola Atletismo Deza

G36406254

Atletismo

Lalín

Pontevedra

9

629,03 €

Clube Escola Piragüismo Poio

G36250991

Piragüismo

Poio

Pontevedra

47

3.284,95 €

Clube Escolas Deportivas Municipais de Salceda

G36352854

Baloncesto

Salceda de C.

Pontevedra

17

1.188,17 €

Clube Escolas Deportivas Municipais de Salceda

G36352854

Balonmán

Salceda de C.

Pontevedra

16

1.118,28 €

Clube Escolas Deportivas Municipais de Salceda

G36352854

Fútbol

Salceda de C.

Pontevedra

21

1.467,74 €

Clube Gallaecia Raid

G15976558

Orientación

A Coruña

A Coruña

13

908,60 €

Clube Kwon Betanzos

G15866528

Taekwondo

Betanzos

A Coruña

23

1.607,53 €

Clube Patín Cerceda

G70215108

Patinaxe (HP)

Cerceda

A Coruña

45

3.145,16 €

Clube Rugby Lalín

G36104685

Rugby

Lalín

Pontevedra

23

1.607,53 €

Clube Voleibol Rianxo

G15891682

Voleibol

Rianxo

A Coruña

5

349,46 €

Clube Voleibol Ribeira Sacra Monforte

G27461011

Voleibol

Monforte de L.

Lugo

21

1.467,74 €

Clube Voleibol XAV Cambados

G36297208

Voleibol

Cambados

Pontevedra

35

2.446,24 €

Clube Voleipraia Lugo

G27456359

Voleibol (VP)

Lugo

Lugo

11

768,82 €

Clube Xadrez Marín

G36391670

Xadrez

Marín

Pontevedra

12

838,71 €

Clube Ximnasia Tempo

G15666548

Ximnasia

A Coruña

A Coruña

20

1.397,85 €

Clube Xirandela Ximnasia Rítmica

G27249507

Ximnasia

Sarria

Lugo

17

1.188,17 €

Comesaña Sporting Club

G36645257

Atletismo

Vigo

Pontevedra

23

1.607,53 €

Cornelios

G36457901

Orientación

As Neves

Pontevedra

9

629,03 €

Corujo Club de Fútbol

G36708212

Fútbol

Vigo

Pontevedra

71

4.962,37 €

Corujo Club de Fútbol

G36708212

Patinaxe

Vigo

Pontevedra

9

629,03 €

Crocha Balompé Club de Fútbol

V15984123

Fútbol

A Pobra do C.

A Coruña

14

978,49 €

Ctm Espedregada Oroso

G36207298

Tenis de Mesa

Oroso

A Coruña

28

1.956,99 €

Cultural Deportiva Beluso

G36158517

Fútbol

Bueu

Pontevedra

11

768,82 €

Cultural Deportiva Portas

G36187946

Fútbol

Portas

Pontevedra

18

1.258,06 €

Cultural Deportiva Portas

G36187946

Fútbol Sala

Portas

Pontevedra

5

349,46 €

Cultural Deportiva Portas

G36187946

Xadrez

Portas

Pontevedra

8

559,14 €

Déxter Tríatlon Compostela

G70287818

Tríatlon e P.M.

Santiago de C.

A Coruña

10

698,92 €

Diver Patín Club Deportivo

G70438692

Patinaxe

Santiago de C.

A Coruña

17

1.188,17 €

Dobok Escuela de Taekwondo

G70285119

Taekwondo

A Coruña

A Coruña

28

1.956,99 €

Domaio F.C.

G36039352

Fútbol

Moaña

Pontevedra

25

1.747,31 €

E.D. Poio (Escolas Deportivas de Poio)

G36444446

Balonmán

Poio

Pontevedra

51

3.564,52 €

E.D. Poio (Escolas Deportivas de Poio)

G36444446

Fútbol

Poio

Pontevedra

21

1.467,74 €

E.D. Poio (Escolas Deportivas de Poio)

G36444446

Taekwondo

Poio

Pontevedra

10

698,92 €

E.D. Val Miñor Nigrán

G36998128

Fútbol

Nigrán

Pontevedra

43

3.005,38 €

E.F. Boqueixón

G70278924

Fútbol

Boqueixón

A Coruña

12

838,71 €

Erizana C.F.

G36733970

Fútbol

Baiona

Pontevedra

71

4.962,37 €

Escola Balonmán Ribadavia

G32441867

Balonmán

Ribadavia

Ourense

8

559,14 €

Escola Basket Xiria

G70045844

Baloncesto

Carballo

A Coruña

53

3.704,30 €

Escola Ciclismo Redondela

G94081718

Ciclismo

Redondela

Pontevedra

13

908,60 €

Escola de Béisbol e Sofbol Os Tilos-Teo

G70371554

Béisbol e S.

Teo

A Coruña

9

629,03 €

Escola de Fútbol Cobres

G94028925

Fútbol

Vilaboa

Pontevedra

17

1.188,17 €

Escola de Fútbol Ensanche

G70338462

Fútbol

Ferrol

A Coruña

6

419,35 €

Escola de Fútbol Lalín

V36440527

Fútbol

Lalín

Pontevedra

22

1.537,63 €

Escola de Kick Boxing Cipri Gomes

G32352478

Kickboxing

Ourense

Ourense

8

559,14 €

Escola de Xadrez Lalín

G36140002

Xadrez

Lalín

Pontevedra

6

419,35 €

Escola de Ximnasia Porta Norte

G27413798

Ximnasia

Ribadeo

Lugo

17

1.188,17 €

Escola Deportiva de Arousa S.D.

G94046323

Fútbol

Vilagarcía de A.

Pontevedra

21

1.467,74 €

Escola Deportiva Os Miúdos S.D.

G70180724

Fútbol

Muros

A Coruña

17

1.188,17 €

Escola Deportiva Ourense

G32313132

Baloncesto

Ourense

Ourense

18

1.258,06 €

Escola Deportiva Ourense

G32313132

Fútbol

Ourense

Ourense

17

1.188,17 €

Escola Deportiva Ourense

G32313132

Fútbol Sala

Ourense

Ourense

14

978,49 €

Escola Deportiva Xuventude de Oroso

G15997877

Fútbol

Oroso

A Coruña

22

1.537,63 €

Escola Estrada de Fútbol Base

G94112034

Fútbol

A Estrada

Pontevedra

12

838,71 €

Escola Ferrolá de Xadrez

G15721962

Xadrez

Ferrol

A Coruña

22

1.537,63 €

Escola Fútbol Base Beluso

G36586998

Fútbol

Bueu

Pontevedra

12

838,71 €

Escola Fútbol Base Cangas

G94043700

Fútbol

Cangas

Pontevedra

12

838,71 €

Escola Fútbol Base Portonovo

G94067865

Fútbol Sala

Sanxenxo

Pontevedra

14

978,49 €

Escola Futsal Morrazo

G94097664

Fútbol Sala

Moaña

Pontevedra

14

978,49 €

Escola Lubiáns de Hockey A Patíns e Patinaxe Artística

G15149230

Patinaxe (HP)

Carballo

A Coruña

12

838,71 €

Escola Luguesa de Xadrez

G27211960

Xadrez

Lugo

Lugo

33

2.306,45 €

Escola Técnica de Xadrez da Coruña

G15434780

Xadrez

A Coruña

A Coruña

10

698,92 €

Escola Xadrez Pontevedra

G94022498

Xadrez

Pontevedra

Pontevedra

27

1.887,10 €

Escola Ximnasia Acordes

G15898414

Ximnasia

Oleiros

A Coruña

29

2.026,88 €

Escola Ximnasia Burgas

G32269201

Ximnasia

Ourense

Ourense

31

2.166,67 €

Escola Ximnasia Vagalume

G36564458

Ximnasia

Pontevedra

Pontevedra

6

419,35 €

Escolas Balonmán Xiria

G70046362

Balonmán

Carballo

A Coruña

71

4.962,37 €

Escolas de Fútbol Luis Calvo Sanz

G15794589

Fútbol

Carballo

A Coruña

23

1.607,53 €

Escolas Deportivas Artai

J32352593

Kung-Fu

Ourense

Ourense

27

1.887,10 €

Escolas Deportivas Chantada

G27211200

Fútbol

Chantada

Lugo

6

419,35 €

Escolas Deportivas Chantada

G27211200

Fútbol Sala

Chantada

Lugo

26

1.817,20 €

Escolas Deportivas Concello de Barbadás

G32147456

Fútbol

Barbadás

Ourense

22

1.537,63 €

Escolas Deportivas Concello de Barbadás

G32147456

Kung-Fu

Barbadás

Ourense

7

489,25 €

Escolas Deportivas Concello de Barbadás

G32147456

Ximnasia

Barbadás

Ourense

14

978,49 €

Escolas Deportivas Concello de Celanova

G32369480

Fútbol

Celanova

Ourense

17

1.188,17 €

Escolas Deportivas Concello de Celanova

G32369480

Fútbol Sala

Celanova

Ourense

19

1.327,96 €

Escolas Deportivas Concello de Celanova

G32369480

Ximnasia

Celanova

Ourense

7

489,25 €

Escolas Deportivas Concello de Verín

G32420952

Fútbol

Verín

Ourense

16

1.118,28 €

Escolas Deportivas Concello de Verín

G32420952

Fútbol Sala

Verín

Ourense

22

1.537,63 €

Escolas Deportivas Concello Xinzo de Limia

G32398612

Fútbol Sala

Xinzo de L.

Ourense

7

489,25 €

Escolas Deportivas Concello Xinzo de Limia

G32398612

Ximnasia

Xinzo de L.

Ourense

15

1.048,39 €

Escolas Deportivas de Lourenzá

G27211994

Atletismo

Lourenzá

Lugo

18

1.258,06 €

Escolas Deportivas de Lourenzá

G27211994

Baloncesto

Lourenzá

Lugo

54

3.774,19 €

Escolas Deportivas de Lourenzá

G27211994

Fútbol

Lourenzá

Lugo

8

559,14 €

Escolas Deportivas de Lourenzá

G27211994

Fútbol Sala

Lourenzá

Lugo

13

908,60 €

Escolas Deportivas Municipais Concello de Guitiriz

V27330265

Fútbol Sala

Guitiriz

Lugo

22

1.537,63 €

Escudería Berberecho

G15143662

Automobilismo

Noia

A Coruña

6

419,35 €

Escudería Lalín Deza

G36266443

Automobilismo

Lalín

Pontevedra

6

419,35 €

Escudería Surco

G36395788

Automobilismo

Salvaterra de M.

Pontevedra

6

419,35 €

Escuela Atlética Lucense

G27236025

Atletismo

Lugo

Lugo

17

1.188,17 €

Escuela Ayude

G70159959

Boxeo

Melide

A Coruña

8

559,14 €

Escuela Ayude

G70159959

Kickboxing

Melide

A Coruña

19

1.327,96 €

Escuela Ayude

G70159959

Loita e D.A.

Melide

A Coruña

8

559,14 €

Escuela de Boxeo El Canario

G70369921

Boxeo

Ribeira

A Coruña

23

1.607,53 €

Escuela de Fútbol Portero 2000

G36344364

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

18

1.258,06 €

Escuela de Fútbol Racing Ferrol

G70075395

Fútbol

Ferrol

A Coruña

24

1.677,42 €

Escuela de Fútbol Silleda

G94067543

Fútbol

Silleda

Pontevedra

21

1.467,74 €

Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra

G36113827

Piragüismo

Pontevedra

Pontevedra

46

3.215,05 €

Escuela Deportiva Marín

G94107869

Fútbol

Marín

Pontevedra

18

1.258,06 €

Escuela Deportiva Marín

G94107869

Fútbol Sala

Marín

Pontevedra

22

1.537,63 €

Escuela Deportiva Municipal Estradense

G36132553

Baloncesto

A Estrada

Pontevedra

22

1.537,63 €

Escuela Fútbol Base Amistade-Meirás

V70087523

Fútbol

Valdoviño

A Coruña

20

1.397,85 €

Escuela Lucense de Taekwondo

G27396324

Taekwondo

Lugo

Lugo

18

1.258,06 €

Escuelas Deportivas Vigo 2015

G36982239

Fútbol

Vigo

Pontevedra

18

1.258,06 €

Escuelas Deportivas Vigo 2015

G36982239

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

32

2.236,56 €

Espeleo Club Aradelas

G36642247

Espeleoloxía

Vigo

Pontevedra

10

698,92 €

Ex-Alcohólicos Morás

G70205083

Fútbol Sala

A Coruña

A Coruña

14

978,49 €

F.C. Cruceiro de Hío

G36048395

Fútbol

Cangas

Pontevedra

20

1.397,85 €

F.C. Meigas

G15928963

Fútbol Sala

Ames

A Coruña

9

629,03 €

Federación Viguesa de Peñas Recreativas El Olivo

G36704666

Fútbol

Vigo

Pontevedra

60

4.193,55 €

Federación Viguesa de Peñas Recreativas El Olivo

G36704666

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

11

768,82 €

Federación Viguesa de Peñas Recreativas El Olivo

G36704666

Patinaxe

Vigo

Pontevedra

5

349,46 €

Figueirido C.F.

G36039626

Fútbol

Vilaboa

Pontevedra

21

1.467,74 €

Fisober F.S.F.

G15956121

Fútbol Sala

Dumbria

A Coruña

13

908,60 €

Foz Club de Tenis

G27176999

Tenis

Foz

Lugo

5

349,46 €

Full Karate Club Galaico

G27112333

Karate e D.A.

Lugo

Lugo

10

698,92 €

Full Karate Club Galaico

G27112333

Kickboxing

Lugo

Lugo

18

1.258,06 €

Fundación Cipri Gomes

G32473316

Karate e D.A.

Ourense

Ourense

13

908,60 €

Fundación Educación e Deporte de Santiago de Compostela-FEDESA

G15867260

Baloncesto

Santiago de C.

A Coruña

90

6.290,32 €

Furia Atlético Club

G36265825

Fútbol

Valga

Pontevedra

9

629,03 €

Fútbol Club Ortigueira

G15610660

Fútbol

Ortigueira

A Coruña

20

1.397,85 €

Fútbol Sala Femenino Villa de Cee

G70384441

Fútbol Sala

Cee

A Coruña

12

838,71 €

Fútbol Sala Pontedeume

G70399621

Fútbol Sala

Pontedeume

A Coruña

13

908,60 €

Futsal Boqueixón

G70501754

Fútbol Sala

Boqueixón

A Coruña

7

489,25 €

Gimnasio Club Simón

G36886901

Boxeo

Vigo

Pontevedra

12

838,71 €

Gimnasio Club Simón

G36886901

Judo e D.A.

Vigo

Pontevedra

7

489,25 €

Gimnasio Club Simón

G36886901

Kickboxing

Vigo

Pontevedra

9

629,03 €

Gimnastico Cudeiro

G32151565

Hockey

Ourense

Ourense

11

768,82 €

Goián C.F.

G36219830

Fútbol

Tomiño

Pontevedra

20

1.397,85 €

Gondomar C.F.

G36693794

Fútbol

Gondomar

Pontevedra

16

1.118,28 €

Gran Peña F.C.

G36663656

Fútbol

Vigo

Pontevedra

20

1.397,85 €

Grupo Deportivo Supermercados Froiz

G36327153

Ciclismo

Poio

Pontevedra

25

1.747,31 €

Grupo Xuvenil Piragüismo As Pontes

G15104482

Piragüismo

As Pontes

A Coruña

9

629,03 €

Halcones de Vigo Béisbol Club

G36933331

Béisbol e S.

Vigo

Pontevedra

14

978,49 €

Hércules Coruña F.S.

G15899339

Fútbol Sala

A Coruña

A Coruña

24

1.677,42 €

Hockey Club Borbolla

G15335243

Patinaxe (HP)

A Coruña

A Coruña

18

1.258,06 €

Hockey Club Liceo

G15075278

Patinaxe (HP)

A Coruña

A Coruña

66

4.612,90 €

Hockey Club Raxoi

G15165624

Patinaxe (HP)

Santiago de C.

A Coruña

17

1.188,17 €

Hockey Club Riazor

G70345517

Patinaxe (HP)

A Coruña

A Coruña

9

629,03 €

Hockey Club Santo Domingo

G15333446

Hockey

Padrón

A Coruña

8

559,14 €

Iberia Club de Fútbol

G27122886

Fútbol

Barreiros

Lugo

6

419,35 €

IES Coruxo F.S.

G27726835

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

13

908,60 €

Independiente F.C.

G36710416

Fútbol

Vigo

Pontevedra

21

1.467,74 €

Integración Deportiva Pontevedra, C.F.

G94123817

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

12

838,71 €

J.C. Terras de Santiago

G70355839

Judo e D.A.

Santiago de C.

A Coruña

18

1.258,06 €

Jogafan Ordes F.S.

G70035910

Fútbol Sala

Ordes

A Coruña

11

768,82 €

Judo Club Arteixo

G70217757

Judo e D.A.

Arteixo

A Coruña

36

2.516,13 €

Judo Club Bergantiños

G70457411

Judo e D.A.

Carballo

A Coruña

15

1.048,39 €

Judo Club Cambre

G70133665

Judo e D.A.

Cambre

A Coruña

34

2.376,34 €

Judo Club Galicia Sur

G27781541

Judo e D.A.

Vigo

Pontevedra

25

1.747,31 €

Judo Club Oleiros

G15686074

Judo e D.A.

Oleiros

A Coruña

29

2.026,88 €

Judo Club Senín

G36317980

Judo e D.A.

Vilagarcía de A.

Pontevedra

15

1.048,39 €

Judo Club Shiai

G15552292

Judo e D.A.

A Coruña

A Coruña

30

2.096,77 €

Judo Club Universidade da Coruña (UDC)

G70345400

Judo e D.A.

A Coruña

A Coruña

29

2.026,88 €

Keltoi Cruces

G36373132

Loita e D.A.

Vila de Cruces

Pontevedra

27

1.887,10 €

Kennel Den (Kennel, Deportes en Espazos Naturais)

G94129079

Dep. Inverno

Catoira

Pontevedra

16

1.118,28 €

Kick Boxing Club Arcade

G36384311

Kickboxing

Soutomaior

Pontevedra

59

4.123,66 €

Kick Boxing Poio

G94070950

Kickboxing

Poio

Pontevedra

39

2.725,81 €

La Marea Verde Ferrol

G70442462

Pádel

Ferrol

A Coruña

6

419,35 €

La Paz Club de Fútbol

G15561152

Fútbol

A Coruña

A Coruña

7

489,25 €

Leis 26 Fútbol Sala

G36109163

Fútbol Sala

Pontevedra

Pontevedra

77

5.381,72 €

Libertad Sporting Club

G36413235

Fútbol

Sanxenxo

Pontevedra

5

349,46 €

Luceros

G94085230

Balonmán

Cangas

Pontevedra

61

4.263,44 €

Ludus Box Artabrum

G70335294

Boxeo

A Coruña

A Coruña

10

698,92 €

Lugo Running Club

G27462308

Atletismo

Lugo

Lugo

23

1.607,53 €

Maravillas S.D.

G15032014

Fútbol

A Coruña

A Coruña

22

1.537,63 €

Marín C.F.

G36139376

Fútbol

Marín

Pontevedra

20

1.397,85 €

Marino de Mera C.F.

G15254592

Fútbol

Oleiros

A Coruña

20

1.397,85 €

Master da Louriña

G27820000

Ciclismo

Mos

Pontevedra

7

489,25 €

Meaño Club de Fútbol

G94068483

Fútbol

Meaño

Pontevedra

8

559,14 €

Meigarco

G36943876

Tiro con Arco

Redondela

Pontevedra

52

3.634,41 €

Meirás C.F.

G15272701

Fútbol

Valdoviño

A Coruña

14

978,49 €

Milladoiro S.D.

G15792401

Fútbol

Ames

A Coruña

21

1.467,74 €

Milladoiro S.D.

G15792401

Fútbol Sala

Ames

A Coruña

8

559,14 €

Moledo Club de Fútbol

G36734226

Fútbol

Vigo

Pontevedra

20

1.397,85 €

Mondariz F.C.

G36150951

Fútbol

Mondariz

Pontevedra

32

2.236,56 €

Monte Real Club de Yates de Baiona

G36623346

Vela

Baiona

Pontevedra

23

1.607,53 €

Nieves F.C.

G36150159

Fútbol

As Neves

Pontevedra

15

1.048,39 €

Nosportlimit-Trek Galicia

G70310719

Tríatlon e P.M.

Culleredo

A Coruña

12

838,71 €

O Parrulo F.S.

G15302136

Fútbol Sala

Ferrol

A Coruña

74

5.172,04 €

Obra Atlético Recreativa de La Ciudad Vieja OAR Ciudad 1952

G15117179

Balonmán

A Coruña

A Coruña

62

4.333,33 €

Obradoiro Club de Amigos Baloncesto S.A.D.

A70334875

Baloncesto

Santiago de C.

A Coruña

13

908,60 €

Obradoiro Club de Amigos del Baloncesto

G15027402

Baloncesto

Santiago de C.

A Coruña

31

2.166,67 €

Olímpico de Rutis Club de Fútbol

G15147879

Fútbol

Culleredo

A Coruña

26

1.817,20 €

Once Caballeros C.F.

G15336704

Fútbol

Cambre

A Coruña

26

1.817,20 €

Orillamar S.D.

G15091069

Fútbol

A Coruña

A Coruña

23

1.607,53 €

Oroso Fútbol Sala C.D.

G70345640

Fútbol Sala

Oroso

A Coruña

9

629,03 €

Oroso T.M.

G70238886

Tenis de Mesa

Oroso

A Coruña

41

2.865,59 €

Orzán Sociedad Deportiva

G15243546

Fútbol

A Coruña

A Coruña

75

5.241,94 €

Os Ingleses Rugby Club

G36101251

Rugby

Vilagarcía de A.

Pontevedra

22

1.537,63 €

Ourense Club Fútbol S.A.D.

A32156879

Fútbol

Ourense

Ourense

56

3.913,98 €

Ourense Club Fútbol S.A.D.

A32156879

Fútbol Sala

Ourense

Ourense

45

3.145,16 €

Outes F.C.

G70248232

Fútbol

Outes

A Coruña

20

1.397,85 €

Pabellón Ourense Club Fútbol

G32300790

Fútbol

Ourense

Ourense

43

3.005,38 €

Pabellón Ourense Club Fútbol

G32300790

Fútbol Sala

Ourense

Ourense

6

419,35 €

Pádel Compostela Sl

B70212725

Pádel

Santiago de C.

A Coruña

7

489,25 €

Panxón Nigrán F.S.

G27804061

Fútbol Sala

Nigrán

Pontevedra

13

908,60 €

Patos Surf Club

G36796209

Surf

Nigrán

Pontevedra

18

1.258,06 €

PC Salvamento Sanxenxo

G36400679

Salvamento e S.

Sanxenxo

Pontevedra

40

2.795,70 €

Pecheches F.S.

G27778521

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

21

1.467,74 €

Peña Autocross Arteixo

G15120462

Automobilismo

Arteixo

A Coruña

16

1.118,28 €

Peña Ciclista Biciosos-Rías Baixas

V36964393

Ciclismo

Tui

Pontevedra

16

1.118,28 €

Peña Ciclista Bikestrada

G36446599

Ciclismo

A Estrada

Pontevedra

11

768,82 €

Peña Ciclista Moto Bike

G36233062

Ciclismo

Pontevedra

Pontevedra

7

489,25 €

Peña Ciclista Moto Bike

G36233062

Tríatlon e P.M.

Pontevedra

Pontevedra

16

1.118,28 €

Peña Ciclista Quintena

G15503089

Ciclismo

A Coruña

A Coruña

6

419,35 €

Peña Cultural e Deportiva Blanco e Negro

G36143808

Petanca

Redondela

Pontevedra

7

489,25 €

Petanca A Toxeira

G36849040

Petanca

Vigo

Pontevedra

5

349,46 €

Piragüismo Vilaboa

G36163681

Piragüismo

Vilaboa

Pontevedra

21

1.467,74 €

Pizarras Los Tres Cuñados Fútbol-Sala

G32400277

Fútbol Sala

Carballeda de V.

Ourense

47

3.284,95 €

Polvorín Fútbol Club

G27141050

Fútbol

Lugo

Lugo

5

349,46 €

Pontevedra C.F. S.A.D.

A36029577

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

73

5.102,15 €

Pontevedra Rugby Club

G94002078

Rugby

Pontevedra

Pontevedra

29

2.026,88 €

Porriño Baloncesto Base

G36391662

Baloncesto

O Porriño

Pontevedra

70

4.892,47 €

Porriño Industrial Club de Fútbol

G36144095

Fútbol

O Porriño

Pontevedra

46

3.215,05 €

Portazgo Sociedad Deportiva

G15155088

Fútbol

Culleredo

A Coruña

24

1.677,42 €

Portonovo Sociedade Deportiva

G36010163

Fútbol

Sanxenxo

Pontevedra

30

2.096,77 €

Prado Surf Club

G36850014

Surf

Vigo

Pontevedra

24

1.677,42 €

Praíña Sp.C.

G15367329

Fútbol

Teo

A Coruña

15

1.048,39 €

Prone Lugo Asociación Deportiva

G27210376

Fútbol Sala

Lugo

Lugo

46

3.215,05 €

Puebla Fútbol Club

G15152424

Fútbol

A Pobra do C.

A Coruña

26

1.817,20 €

R.S.D. Hípica de La Coruña

G15047095

Pádel

A Coruña

A Coruña

5

349,46 €

R.S.D. Hípica de La Coruña

G15047095

Tenis

A Coruña

A Coruña

11

768,82 €

R.S.D. Hípica de La Coruña

G15047095

Tiro Olímpico

A Coruña

A Coruña

13

908,60 €

Racing Castrelos F.C.

G36710762

Fútbol

Vigo

Pontevedra

21

1.467,74 €

Racing Club de Ferrol S.A.D.

A15780109

Fútbol

Ferrol

A Coruña

77

5.381,72 €

Racing Club Villalbés

G27119858

Fútbol

Vilalba

Lugo

61

4.263,44 €

Racing San Lorenzo

G70172291

Fútbol

Santiago de C.

A Coruña

13

908,60 €

Racing San Lorenzo

G70172291

Fútbol Sala

Santiago de C.

A Coruña

15

1.048,39 €

Racing San Pedro

G15323272

Fútbol

Ferrol

A Coruña

17

1.188,17 €

Racing Vilariño C.F.

G36782886

Fútbol

Nigrán

Pontevedra

20

1.397,85 €

Rápido de Pereiro F.C.

G36874832

Fútbol

Vigo

Pontevedra

20

1.397,85 €

Real Aeroclub de Lugo

G27008341

Tiro Olímpico

Lugo

Lugo

38

2.655,91 €

Real Aeroclub de Santiago

G15028509

Golf

Santiago de C.

A Coruña

29

2.026,88 €

Real Club Celta de Atletismo

G36945319

Atletismo

Vigo

Pontevedra

52

3.634,41 €

Real Club Deportivo de La Coruña S.A.D.

A15023070

Fútbol

A Coruña

A Coruña

86

6.010,75 €

Real Club Náutico de La Coruña

G15043581

Vela

A Coruña

A Coruña

42

2.935,48 €

Real Club Náutico de Sanxenxo

G36027621

Vela

Sanxenxo

Pontevedra

30

2.096,77 €

Real Club Náutico Portosín

G15055486

Vela

Porto do Son

A Coruña

24

1.677,42 €

Redondela Fútbol Sala

G36199073

Fútbol Sala

Redondela

Pontevedra

17

1.188,17 €

Ribeiro Fútbol Club

G32298655

Fútbol

Ribadavia

Ourense

18

1.258,06 €

Río Sieira surfing Club

G15996390

Surf

Boiro

A Coruña

9

629,03 €

S. D. Casino Arzúa

G15384837

Fútbol

Arzúa

A Coruña

24

1.677,42 €

S.C.D. Pastoriza

G15032030

Fútbol

Arteixo

A Coruña

22

1.537,63 €

S.C.R.D. Esteirana

G15118409

Fútbol

Muros

A Coruña

14

978,49 €

S.D. Brexo Lema

G15148042

Fútbol

Cambre

A Coruña

21

1.467,74 €

S.D. Cacheiras

G15113525

Fútbol

Teo

A Coruña

20

1.397,85 €

S.D. Castriz

G15348592

Fútbol

Santa Comba

A Coruña

9

629,03 €

S.D. Club Marcote

G36658052

Kung-Fu

Vigo

Pontevedra

8

559,14 €

S.D. Compostela

G70000385

Fútbol

Santiago de C.

A Coruña

67

4.682,80 €

S.D. Cristo de La Victoria

G36684124

Fútbol

Vigo

Pontevedra

22

1.537,63 €

S.D. Cristo de La Victoria

G36684124

Petanca

Vigo

Pontevedra

5

349,46 €

S.D. Finisterre

G15382781

Fútbol

Fisterra

A Coruña

15

1.048,39 €

S.D. Noalla

G36207231

Fútbol

Sanxenxo

Pontevedra

20

1.397,85 €

S.D. Nogueira de Ramuín

G32190761

Fútbol

Nogueira de R.

Ourense

9

629,03 €

S.D. Pazos de Borbén

G36197234

Fútbol Sala

Pazos de B.

Pontevedra

31

2.166,67 €

S.D. Rápido de Neda

G15330905

Fútbol

Neda

A Coruña

20

1.397,85 €

S.R.D. Portuarios

G15116650

Fútbol

Ferrol

A Coruña

20

1.397,85 €

S.R.D. Unión Club Cee

G15151970

Fútbol

Cee

A Coruña

19

1.327,96 €

Sala Ourense 2014

G32442196

Fútbol Sala

Ourense

Ourense

52

3.634,41 €

Salgueiriños Club de Fútbol

G36036887

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

20

1.397,85 €

Salmo Club de Pesca Deportiva

G15286206

Pesca e C.

A Coruña

A Coruña

9

629,03 €

Salvamento Acuático Pontevedra SAPO

G36233526

Salvamento e S.

Pontevedra

Pontevedra

12

838,71 €

Salvamento y Socorrismo Carballo (SYSCA)

G15171911

Salvamento e S.

Carballo

A Coruña

23

1.607,53 €

Sálvora Club de Fútbol

G15994684

Fútbol

Ribeira

A Coruña

23

1.607,53 €

San Pedro Fútbol Club

G15325921

Fútbol

Santiago de C.

A Coruña

11

768,82 €

Santa Uxía Atletismo

G70146816

Atletismo

Ribeira

A Coruña

9

629,03 €

Santiago de Compostela C.F.

G15944069

Fútbol

Santiago de C.

A Coruña

32

2.236,56 €

Santiago Futsal

G15728975

Fútbol Sala

Santiago de C.

A Coruña

73

5.102,15 €

Sárdoma C.F.

G36615607

Fútbol

Vigo

Pontevedra

72

5.032,26 €

Sares-TKD Cangas

G94064615

Taekwondo

Cangas

Pontevedra

26

1.817,20 €

Sigüeiro F.C.

G15282643

Fútbol

Oroso

A Coruña

5

349,46 €

Sociedad Atlética Val Miñor

G36783991

Atletismo

Gondomar

Pontevedra

14

978,49 €

Sociedad Cultural Deportiva Salcedo

G36106094

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

22

1.537,63 €

Sociedad Cultural Deportiva Salcedo

G36106094

Fútbol Sala

Pontevedra

Pontevedra

8

559,14 €

Sociedad Cultural e Deportiva Milagrosa

G27152131

Fútbol

Lugo

Lugo

69

4.822,58 €

Sociedad Cultural e Deportiva Milagrosa

G27152131

Fútbol Sala

Lugo

Lugo

8

559,14 €

Sociedad Deportiva Abetos Fútbol Sala

G27733633

Fútbol Sala

Gondomar

Pontevedra

5

349,46 €

Sociedad Deportiva Amanecer

G36133684

Fútbol

O Grove

Pontevedra

15

1.048,39 €

Sociedad Deportiva Antas

G27124205

Fútbol

Antas de Ulla

Lugo

17

1.188,17 €

Sociedad Deportiva Atlético Novás

G36105542

Balonmán

O Rosal

Pontevedra

63

4.403,23 €

Sociedad Deportiva Barallobre

G15264427

Fútbol

Fene

A Coruña

10

698,92 €

Sociedad Deportiva Becerreá

G27136670

Fútbol

Becerreá

Lugo

15

1.048,39 €

Sociedad Deportiva Chantada

G27216605

Fútbol

Chantada

Lugo

21

1.467,74 €

Sociedad Deportiva Cruces

G36270684

Fútbol

Vila de Cruces

Pontevedra

13

908,60 €

Sociedad Deportiva Cultural Arrabaldo

G32278541

Fútbol

Ourense

Ourense

20

1.397,85 €

Sociedad Deportiva Cultural Arrabaldo

G32278541

Fútbol Sala

Ourense

Ourense

9

629,03 €

Sociedad Deportiva Cultural Residencia

G27120310

Fútbol

Lugo

Lugo

26

1.817,20 €

Sociedad Deportiva Cultural Residencia

G27120310

Fútbol Sala

Lugo

Lugo

9

629,03 €

Sociedad Deportiva Eumesa

G15148463

Fútbol

Pontedeume

A Coruña

21

1.467,74 €

Sociedad Deportiva Guitiriz

G27151505

Fútbol

Guitiriz

Lugo

8

559,14 €

Sociedad Deportiva Juvenil de Ponteareas

G36195550

Fútbol

Ponteareas

Pontevedra

9

629,03 €

Sociedad Deportiva Monteporreiro

G36118677

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

19

1.327,96 €

Sociedad Deportiva Monterroso

G27170166

Fútbol

Monterroso

Lugo

16

1.118,28 €

Sociedad Deportiva O Pino

G15321698

Fútbol

O Pino

A Coruña

13

908,60 €

Sociedad Deportiva Ponteareas

V36586774

Fútbol

Ponteareas

Pontevedra

18

1.258,06 €

Sociedad Deportiva Porto de Burela

G27448539

Fútbol

Burela

Lugo

21

1.467,74 €

Sociedad Deportiva Santomé

G36134740

Fútbol

Marín

Pontevedra

7

489,25 €

Sociedad Deportiva Sarriana

G27139443

Fútbol

Sarria

Lugo

32

2.236,56 €

Sociedad Deportiva Teucro Pontevedra

G36041978

Balonmán

Pontevedra

Pontevedra

85

5.940,86 €

Sociedad Deportiva Tirán

G36187367

Remo

Moaña

Pontevedra

53

3.704,30 €

Sociedad Deportiva Tordoia

G15293251

Fútbol

Tordoia

A Coruña

65

4.543,01 €

Sociedad Deportiva Tui

G36101350

Baloncesto

Tui

Pontevedra

42

2.935,48 €

Sociedad Deportiva y Cultural San Roque

G27114693

Fútbol

Lugo

Lugo

8

559,14 €

Sociedad Gimnástica Comercial Estudiantes

G27032143

Fútbol

Lugo

Lugo

9

629,03 €

Sociedad Gimnástica de Pontevedra

G36041499

Atletismo

Pontevedra

Pontevedra

80

5.591,40 €

Sociedad Val de Lemos

G27014851

Caza

Monforte de L.

Lugo

5

349,46 €

Sociedad Val de Lemos

G27014851

Pesca e C.

Monforte de L.

Lugo

13

908,60 €

Sociedad Viguesa de Tiro Olímpico

G36631992

Tiro Olímpico

Vigo

Pontevedra

12

838,71 €

Sociedade Atlética do Trega

G36050672

Atletismo

A Guarda

Pontevedra

6

419,35 €

Sociedade Atlética Redondela

G36040616

Balonmán

Redondela

Pontevedra

86

6.010,75 €

Sociedade de Bolos San Vicente de Mañufe

G36742393

Bolos

Gondomar

Pontevedra

7

489,25 €

Sociedade de Caza e Pesca Verdeseixo

G36110500

Caza

Pontecaldelas

Pontevedra

6

419,35 €

Sociedade Deportiva Agolada

G36258002

Fútbol

Agolada

Pontevedra

5

349,46 €

Sociedade Deportiva Barbantía Roda

G70420419

Ciclismo

Boiro

A Coruña

6

419,35 €

Sociedade Deportiva Cultural e Recreativa Narón O Freixo

G15395791

Fútbol

Narón

A Coruña

18

1.258,06 €

Sociedade Deportiva Cultural e Recreativa Narón O Freixo

G15395791

Fútbol Sala

Narón

A Coruña

11

768,82 €

Sociedade Deportiva Dubra

G15218795

Fútbol

Val do Dubra

A Coruña

33

2.306,45 €

Sociedade Deportiva e Cultural Galicia de Mugardos

G15116304

Fútbol

Mugardos

A Coruña

65

4.543,01 €

Sociedade Deportiva e Cultural Natación de Boiro

G70128103

Natación

Boiro

A Coruña

9

629,03 €

Sociedade Deportiva Esclavitud

G15409147

Fútbol

Padrón

A Coruña

8

559,14 €

Sociedade Deportiva Negreira

G15139942

Fútbol

Negreira

A Coruña

62

4.333,33 €

Sociedade Deportiva O Val de Narón

G15383433

Fútbol

Narón

A Coruña

43

3.005,38 €

Sociedade Deportiva Pontearnelas

G36404424

Fútbol

Vilanova de A.

Pontevedra

21

1.467,74 €

Sociedade Deportiva Ribadeo

G27319284

Fútbol

Ribadeo

Lugo

18

1.258,06 €

Sociedade Deportiva Río Sar

G15287733

Tiro ao Voo

Trazo

A Coruña

17

1.188,17 €

Sociedade Deportiva Samertolameu

G36039808

Remo

Moaña

Pontevedra

9

629,03 €

Sociedade Deportiva Sofán

G15603376

Fútbol

Carballo

A Coruña

21

1.467,74 €

Sociedade Deportiva Villestro

G15478555

Fútbol

Santiago de C.

A Coruña

36

2.516,13 €

Sociedade Deportiva Villestro

G15478555

Fútbol Sala

Santiago de C.

A Coruña

8

559,14 €

Sociedade Deportiva Xove Fútbol Sala

G27396241

Fútbol Sala

Xove

Lugo

50

3.494,62 €

Sociedade Deportiva Xuventú Aguiño

G15385768

Fútbol

Ribeira

A Coruña

26

1.817,20 €

Societario de Cazadores Terra Chá

G27304542

Caza

Cospeito

Lugo

6

419,35 €

Soneira S.D.

G15523665

Fútbol

Vimianzo

A Coruña

10

698,92 €

Sporting Celanova

G32183865

Fútbol

Celanova

Ourense

9

629,03 €

Sporting Club Casino de La Coruña

G15006976

Pádel

A Coruña

A Coruña

7

489,25 €

Sporting Club Casino de La Coruña

G15006976

Tenis

A Coruña

A Coruña

15

1.048,39 €

Sporting Club Casino de La Coruña

G15006976

Tiro con Arco

A Coruña

A Coruña

6

419,35 €

Sporting Club San Mateo

G36371219

Fútbol

Ponteareas

Pontevedra

5

349,46 €

Sporting Coruñés S.D.R.

G15086416

Fútbol

A Coruña

A Coruña

24

1.677,42 €

Sporting Estrada C.F.

G36148435

Fútbol

A Estrada

Pontevedra

22

1.537,63 €

Sporting Pontenova

G27138288

Fútbol

A Pontenova

Lugo

10

698,92 €

Sporting Sada S.D.

G15127350

Fútbol

Sada

A Coruña

30

2.096,77 €

Suh Sport Competición

G15637655

Taekwondo

Boiro

A Coruña

15

1.048,39 €

Taboada Club de Fútbol

G27163930

Fútbol

Taboada

Lugo

9

629,03 €

Tae Mirás

G70445457

Taekwondo

Santiago de C.

A Coruña

5

349,46 €

Taekwondo Vilalba Jansu

G27338672

Taekwondo

Vilalba

Lugo

15

1.048,39 €

Talleres Abc Vigo Fútbol Sala

G36938702

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

13

908,60 €

Team Thunder

G94094554

Boxeo

Marín

Pontevedra

35

2.446,24 €

Tenis de Mesa Monteporreiro

G36376630

Tenis de Mesa

Pontevedra

Pontevedra

54

3.774,19 €

Tenorio Fútbol Sala Femenino

G94004694

Fútbol Sala

Cotobade

Pontevedra

6

419,35 €

Trasnos Béisbol Club

G27750645

Béisbol e S.

Vigo

Pontevedra

15

1.048,39 €

Trazo C.F.

G15368137

Fútbol

Trazo

A Coruña

15

1.048,39 €

Treboada F.C. San Salvador

G36645075

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

14

978,49 €

Tríatlon Arteixo

G70438056

Tríatlon e P.M.

Arteixo

A Coruña

21

1.467,74 €

Troula Fútbol Sala

G15901416

Fútbol Sala

Betanzos

A Coruña

31

2.166,67 €

Tyde F.C.

G36147684

Fútbol

Tui

Pontevedra

17

1.188,17 €

U.D. A Unión Guardesa

G36309052

Fútbol

A Guarda

Pontevedra

6

419,35 €

U.D. Carral

G15128671

Fútbol

Carral

A Coruña

21

1.467,74 €

U.D. Somozas

G15473283

Fútbol

As Somozas

A Coruña

52

3.634,41 €

U.R.E.C.A.

G36631539

Pádel

Nigrán

Pontevedra

7

489,25 €

U.R.E.C.A.

G36631539

Tenis

Nigrán

Pontevedra

12

838,71 €

Ulla Pontecesures C.F.

G94060779

Fútbol

Pontecesures

Pontevedra

13

908,60 €

Umia C.F.

G36039634

Fútbol

Ribadumia

Pontevedra

26

1.817,20 €

Unión Balonmán Lavadores

G36810075

Balonmán

Vigo

Pontevedra

72

5.032,26 €

Unión Campestre F.C.

G15326119

Fútbol

Oleiros

A Coruña

14

978,49 €

Unión Dena Club de Fútbol

G36156305

Fútbol

Meaño

Pontevedra

20

1.397,85 €

Unión Deportiva Barbadás

G32264814

Fútbol

Barbadás

Ourense

51

3.564,52 €

Unión Deportiva Bastavales

G15565161

Fútbol

Brión

A Coruña

21

1.467,74 €

Unión Deportiva Mos

G36214179

Fútbol

Mos

Pontevedra

19

1.327,96 €

Unión Deportiva Ourense

G32453672

Fútbol

Ourense

Ourense

25

1.747,31 €

Unión Deportiva Ribera

G36166213

Fútbol

O Rosal

Pontevedra

19

1.327,96 €

Unión Deportiva Santa Mariña

G36628774

Fútbol

Vigo

Pontevedra

26

1.817,20 €

Unión Deportiva Xove Lago

G27144203

Fútbol

Xove

Lugo

10

698,92 €

Unión Sociedad Deportiva de O Grove

G36061257

Fútbol

O Grove

Pontevedra

31

2.166,67 €

Unión Veciñal Cultural e Deportiva Candeán

G36863348

Fútbol

Vigo

Pontevedra

20

1.397,85 €

Universitario de Ferrol

G15659261

Baloncesto

Narón

A Coruña

70

4.892,47 €

Ural C.F.

G15311897

Fútbol

A Coruña

A Coruña

32

2.236,56 €

Verín Club Fútbol

G32010431

Fútbol

Verín

Ourense

44

3.075,27 €

Victoria C.F.

G15109010

Fútbol

A Coruña

A Coruña

75

5.241,94 €

Victoria F.C. (C. Victoria de Santiago Fútbol)

G15209588

Fútbol

Santiago de C.

A Coruña

22

1.537,63 €

Victoria F.C. (C. Victoria de Santiago Fútbol)

G15209588

Fútbol Sala

Santiago de C.

A Coruña

13

908,60 €

Vigo Rugby Club

G36680924

Rugby

Vigo

Pontevedra

68

4.752,69 €

Vigosporting E.D.

G27838283

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

7

489,25 €

Vilagarcía Tenis de Mesa

G94127768

Tenis de Mesa

Vilagarcía de A.

Pontevedra

22

1.537,63 €

Visantoña, C. F.

G15436942

Fútbol

Mesía

A Coruña

21

1.467,74 €

Vitalqi

G94120557

Kung-Fu

Lalín

Pontevedra

18

1.258,06 €

Viveiro Club de Fútbol

G27146216

Fútbol

Viveiro

Lugo

31

2.166,67 €

Voleiboleiros Sada

G70489687

Voleibol (VP)

Sada

A Coruña

8

559,14 €

Xadrez Lucena

G36893154

Xadrez

Vigo

Pontevedra

12

838,71 €

Xallas F.C.

G15400583

Fútbol

Santa Comba

A Coruña

30

2.096,77 €

Ximnasia Coruña

G70074455

Ximnasia

A Coruña

A Coruña

24

1.677,42 €

Ximnasio Estudio A Valenzá

G32289274

Karate e D.A.

Barbadás

Ourense

6

419,35 €

Ximnasio Estudio Garrapucho

G15716905

Taekwondo

A Coruña

A Coruña

27

1.887,10 €

Yacar Racing

G70323266

Automobilismo

Culleredo

A Coruña

9

629,03 €

Zalaeta 100tolos

G70297452

Esgrima

A Coruña

A Coruña

22

1.537,63 €

Total: 1.950.000,00 €

b) Agrupacións deportivas escolares:

Entidade

NIF

Concello

Provincia

Puntos

Importe

Agrupación Deportiva Escolar As Rías

G15117724

Noia

A Coruña

100

7.458,41 €

Agrupación Deportiva APA Liceo

G15255912

A Coruña

A Coruña

96

7.160,07 €

Agrupación Deportiva El Castillo

G15117740

Monfero

A Coruña

80

5.966,72 €

Agrupación Deportiva La Parra

G15117732

Santiago de C.

A Coruña

76

5.668,39 €

A.D.E. Escolárix

G70153580

Val do Dubra

A Coruña

47

3.505,45 €

Agrupación Deportiva A Mariña

G27034446

Lourenzá

Lugo

64

4.773,38 €

Agrupación Deportiva Lucus

G27034347

Lugo

Lugo

59

4.400,46 €

Agrupación Deportiva Terra Cha

G27034321

Castro de Rei

Lugo

56

4.176,71 €

Agrupación Deportiva Río Cabe

G27034339

Monforte de L.

Lugo

51

3.803,79 €

Agrupación Deportiva Escolar Surlugo

G27394345

Chantada

Lugo

43

3.207,11 €

Agrupación Deportiva Escolar da Montaña

G27444389

Becerreá

Lugo

34

2.535,86 €

Agrupación Deportiva As Burgas

G32033433

Ourense

Ourense

68

5.071,72 €

Agrupación Deportiva Arenteiro

G32251860

Ourense

Ourense

51

3.803,79 €

Agrupación Deportiva Valdeorras

G32103954

A Rúa

Ourense

43

3.207,11 €

Agrupación Deportiva Alta Limia

G32142507

Baños de M.

Ourense

43

3.207,11 €

Agrupación Deportiva San Rosendo

G32029852

Celanova

Ourense

43

3.207,11 €

Agrupación Deportiva O Ribeiro

G32142838

Ribadavia

Ourense

43

3.207,11 €

Agrupación Deportiva Monterrei

G32028003

Verín

Ourense

42

3.132,53 €

Agrupación Deportiva Limia

G32106650

Xinzo de L.

Ourense

39

2.908,78 €

Agrupación Deportiva 14

G27786169

Vigo

Pontevedra

84

6.265,06 €

Agrupación Deportiva de Deporte Base Baixo Miño Tui

G36045045

Tomiño

Pontevedra

72

5.370,04 €

A.D. Deporte Base Zona Pontevedra

G36044949

Poio

Pontevedra

68

5.071,72 €

Asociación Deportiva Escolar do Condado e Paradanta (ADECONPAR)

G94035870

Ponteareas

Pontevedra

64

4.773,38 €

Agrupación Deportiva Val do Salnés

G36044659

Sanxenxo

Pontevedra

64

4.773,38 €

Agrupación Deportiva Deporte Escolar do Val Miñor

G36683985

Gondomar

Pontevedra

60

4.475,04 €

Agrupación Deportiva Base de A Estrada

G36045599

A Estrada

Pontevedra

56

4.176,71 €

Agrupación Deportiva Deporte Escolar Terras do Ulla

G94144771

Catoira

Pontevedra

56

4.176,71 €

Asociación Deportiva Areas Gordas

G36179869

Moaña

Pontevedra

55

4.102,12 €

Agrupación Deportiva Terra de Montes

G36198570

Forcarei

Pontevedra

52

3.878,37 €

Agrupación Deportiva O Pino

G36166619

Silleda

Pontevedra

34

2.535,86 €

Total: 130.000,00 €

ANEXO II
Solicitudes denegadas por non acadar a puntuación mínima

Entidade

NIF

Feder./modalidade

Concello

Provincia

Puntos

15011 Asociación Deportiva

G70429006

Fútbol Sala

A Coruña

A Coruña

4

40``SS

G70485289

Ciclismo

Carnota

A Coruña

1

5 Coruña Fútbol Sala

G70337217

Fútbol

A Coruña

A Coruña

1

5TH Pine MTB Team

G27767102

Ciclismo

Vigo

Pontevedra

4

A Coruña Quad Club Irmandiños

G70497409

Patinaxe

A Coruña

A Coruña

2

A Estrada Futsal

G36308625

Fútbol

A Estrada

Pontevedra

1

A. D. Vila de Ordes

G70171749

Fútbol

Ordes

A Coruña

4

A.C.D.R. Grupo Bazán

G15277957

Judo e D.A.

Ferrol

A Coruña

1

A.C.D.R. Grupo Bazán

G15277957

Vela

Ferrol

A Coruña

2

A.D. Martín Codax

G36894202

Baloncesto

Vigo

Pontevedra

1

A.D. Tenis & Pádel Soutomaior

G94019494

Tenis

Soutomaior

Pontevedra

2

A.D. Tiria

G70451422

Fútbol Sala

Padrón

A Coruña

2

Academia San Mamed Ourense Tenis Mesa

V32254823

Tenis de Mesa

Ourense

Ourense

3

Agrupación Deportiva Atletes

G15935281

Fútbol Sala

Muros

A Coruña

3

Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu

G36039600

Fútbol

Bueu

Pontevedra

2

Agrupación Deportiva Liceo

G15255490

Xadrez

A Coruña

A Coruña

2

Agrupación Deportiva Martínez Otero

G27034453

Atletismo

Foz

Lugo

1

Agrupación Deportiva Martínez Otero

G27034453

Baloncesto

Foz

Lugo

1

Agrupación Deportiva Minusválidos Ferrol

G15124449

Dep. Adaptado

Ferrol

A Coruña

2

Agrupación Deportiva Nuestra Señora de Los Remedios

G15467269

Fútbol Sala

Santiago de C.

A Coruña

3

Agrupación Deportiva Nuestra Señora de Los Remedios

G15467269

Xadrez

Santiago de C.

A Coruña

1

Agrupación Deportiva Triatlón Oleiros

G70500962

Natación

Oleiros

A Coruña

3

Agrupación Deportiva Triatlón Oleiros

G70500962

Tríatlon e P.M.

Oleiros

A Coruña

3

Agrupación Deportiva y Cultural Abadinense de Veteranos

G27483213

Fútbol

Abadín

Lugo

1

Agrupación Escolar Compañía de María de Santiago

G15118144

Atletismo

Santiago de C.

A Coruña

2

Armenteira e Punto

G36569416

Montañismo

Meis

Pontevedra

3

As Baleas Fútbol Sala

G15907108

Atletismo

Camariñas

A Coruña

2

Asambal C.A.B.

G15957400

Baloncesto

A Pobra do C.

A Coruña

1

Asociación Baloncesto A Cañiza

G36475424

Baloncesto

A Cañiza

Pontevedra

3

Asociación Cans Deportistas

G70135660

Caza

Santiago de C.

A Coruña

3

Asociación Cans Deportistas

G70135660

Montañismo

Santiago de C.

A Coruña

3

Asociación Cultural Deportiva Xestas

G36628543

Chave

Vigo

Pontevedra

2

Asociación Cultural e Deportiva Dorna

G36031292

Vela

A Illa de A.

Pontevedra

2

Asociación Cultural e Deportiva Dorna

G36031292

Xadrez

A Illa de A.

Pontevedra

3

Asociación Cultural e Deportiva Monte Xesteiras

G94088606

Fútbol

Cuntis

Pontevedra

2

Asociación Deportiva A Forna

G27723352

Orientación

O Porriño

Pontevedra

4

Asociación Deportiva C.A.R

G94062981

Montañismo

Redondela

Pontevedra

2

Asociación Deportiva C.A.R

G94062981

Tríatlon e P.M.

Redondela

Pontevedra

1

Asociación Deportiva Cultural Sincro Burbullas

G94023512

Natación

A Estrada

Pontevedra

2

Asociación Deportiva de Taekwondistas Comarca de Ordes (ADTCO)

G70471503

Taekwondo

Ordes

A Coruña

2

Asociación Deportiva e Cultural As Mariñas

G70266085

Xadrez

Oleiros

A Coruña

2

Asociación Deportiva Grand Jeté

G94127834

Ximnasia

Cambados

Pontevedra

2

Asociación Deportiva Limiactiva

G32341067

Orientación

Xinzo de L.

Ourense

2

Asociación Deportiva Salto do Coro

G27472596

Baloncesto

Mondoñedo

Lugo

2

Asociación Gallega de Tenis Playa

G27779586

Tenis

Vigo

Pontevedra

2

Asociación Xuvenil Saraiba do Mar

G36324523

Fútbol

Sanxenxo

Pontevedra

1

Atletismo Arenteiro

G32449159

Atletismo

O Carballiño

Ourense

1

Billar Club Pontevedra

G36191591

Billar

Pontevedra

Pontevedra

3

Black Kick Competición

G32351058

Kickboxing

Ourense

Ourense

2

Brens Racing Club

G70334891

Automobilismo

Cee

A Coruña

1

C. Construcciones Lonfebe

G15666530

Fútbol

A Coruña

A Coruña

4

C. Construcciones Lonfebe

G15666530

Fútbol Sala

A Coruña

A Coruña

3

C. Conxo Tenis de Mesa

G15458763

Tenis de Mesa

Santiago de C.

A Coruña

3

C.A.R. Marisqueiro

G27737477

Atletismo

Vigo

Pontevedra

1

C.D. Cafyd

G94069390

Fútbol Sala

Marín

Pontevedra

1

C.D. San Ciprián

G27032275

Baloncesto

Cervo

Lugo

4

C.D. San Ciprián

G27032275

Piragüismo

Cervo

Lugo

3

Carballo Dressage Team

G32476293

Hípica

Xinzo de L.

Ourense

1

Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra

G36010106

Tríatlon e P.M.

Pontevedra

Pontevedra

4

CDM Xesteiras

G94056298

Ciclismo

Cuntis

Pontevedra

3

Club ADAS

G32027195

Natación

O Barco de V.

Ourense

2

Club ADAS

G32027195

Xadrez

O Barco de V.

Ourense

2

Club Anviar

G27232313

Billar

Lugo

Lugo

3

Club Apóstol Santiago

G36646446

Atletismo

Vigo

Pontevedra

2

Club Apóstol Santiago

G36646446

Karate e D.A.

Vigo

Pontevedra

2

Club Archers Team

G94129582

Tiro con Arco

Ponteareas

Pontevedra

3

Club Arco A Frouxeira

G70478749

Tiro con Arco

Valdoviño

A Coruña

3

Club Arqueiros do Barbanza

G70444310

Tiro con Arco

A Pobra do C.

A Coruña

3

Club Atlético Escairón

G27208115

Fútbol

O Saviñao

Lugo

3

Club Atletismo Guillelme Brown

G32438962

Balonmán

O Pereiro de A.

Ourense

2

Club Atletismo Guillelme Brown

G32438962

Voleibol

O Pereiro de A.

Ourense

2

Club Atletismo Guillelme Brown

G32438962

Xadrez

O Pereiro de A.

Ourense

2

Club Atletismo Lourenzá

G27465731

Atletismo

Lourenzá

Lugo

2

Club Atletismo Rúa

G32465312

Atletismo

A Rúa

Ourense

4

Club Atletismo Sada

G15588296

Montañismo

Sada

A Coruña

4

Club Atletismo Sada

G15588296

Tríatlon e P.M.

Sada

A Coruña

2

Club Bádminton Tui

G94130242

Bádminton

Tui

Pontevedra

3

Club Baloncesto Ames

G70069745

Baloncesto

Ames

A Coruña

3

Club Baloncesto Caselas

G36407385

Baloncesto

Salceda de C.

Pontevedra

3

Club Baloncesto Rianxo

G70472527

Baloncesto

Rianxo

A Coruña

1

Club Bolos Camos

G36741395

Bolos

Nigrán

Pontevedra

4

Club Bolos Celtas Valladares

G36881316

Bolos

Vigo

Pontevedra

2

Club Bunkai

G15576614

Taekwondo

Ferrol

A Coruña

2

Club Carmelitas Vedruna

G32227183

Fútbol Sala

Ourense

Ourense

3

Club Carmelitas Vedruna

G32227183

Voleibol

Ourense

Ourense

3

Club Cee Deportes de Contacto

G70209341

Boxeo

Cee

A Coruña

1

Club Ciclismo Tríatlon Poio

G36517712

Tríatlon e P.M.

Poio

Pontevedra

4

Club Ciclista Estradense

G36235935

Ciclismo

A Estrada

Pontevedra

4

Club Ciclista NSB Celanova

G32424368

Ciclismo

Celanova

Ourense

3

Club Ciclista Riazor

G15541758

Tríatlon e P.M.

A Coruña

A Coruña

4

Club Ciclista Sonense

G70473160

Ciclismo

Porto do Son

A Coruña

1

Club Cidade de Narón

G70054705

Fútbol

Narón

A Coruña

3

Club de Ajedrez Reyes y Peones

G27464197

Xadrez

Burela

Lugo

2

Club de Fútbol Sala Vilasar

G27460831

Fútbol Sala

Sarria

Lugo

3

Club de fútbol San Esteban

G36733020

Fútbol

Vigo

Pontevedra

4

Club de Lucha Sabaris

G36964724

Loita e D.A.

Baiona

Pontevedra

4

Club de Remo Ares

G15102254

Remo

Ares

A Coruña

3

Club de Tenis Nigrán

G36814853

Tenis

Nigrán

Pontevedra

4

Club Deportivo Alerta

G36994531

Fútbol

Mos

Pontevedra

4

Club Deportivo As Brigantias Roller Derby A Coruña

G70486519

Patinaxe

A Coruña

A Coruña

2

Club Deportivo Burela Fútbol Sala

G27272251

Fútbol

Burela

Lugo

2

Club deportivo Caldas Veteranos

G36559953

Fútbol

Caldas de R.

Pontevedra

1

Club Deportivo Concello de Monfero

G15907850

Ciclismo

Monfero

A Coruña

1

Club Deportivo Concello de Monfero

G15907850

Fútbol Sala

Monfero

A Coruña

2

Club Deportivo Concello de Zas

G70494547

Fútbol

Zas

A Coruña

1

Club Deportivo de Cubelas F. S.

G27330398

Fútbol Sala

Ribadeo

Lugo

3

Club Deportivo do C.S.C.R. de Beade

G36904530

Petanca

Vigo

Pontevedra

3

Club Deportivo Franciscanas

G32164980

Orientación

Ourense

Ourense

2

Club Deportivo Franciscanas

G32164980

Voleibol

Ourense

Ourense

2

Club Deportivo Mesía

G15425564

Fútbol

Mesía

A Coruña

4

Club Deportivo Minhofer

G94112125

Fútbol

Ponteareas

Pontevedra

1

Club Deportivo Natural Sport-Videlgi Riveira

G15571136

Dep. Inverno

Ribeira

A Coruña

3

Club Deportivo Náutico de Miño

G15626997

Vela

Miño

A Coruña

2

Club Deportivo Pádel Team Lugo

G27464023

Pádel

Lugo

Lugo

2

Club Deportivo Pinarium

G94023249

Tríatlon e P.M.

Marín

Pontevedra

2

Club Deportivo Ponte Camporrapado

G70174982

Fútbol

Boqueixón

A Coruña

3

Club Deportivo Rececende Fútbol Sala

G27246933

Fútbol

A Pontenova

Lugo

3

Club Deportivo Rocas

G32294217

Fútbol

Esgos

Ourense

3

Club Deportivo Universidade de Vigo

Q8650002B

Atletismo

Vigo

Pontevedra

4

Club Deportivo Universidade de Vigo

Q8650002B

Orientación

Vigo

Pontevedra

1

Club Deportivo Viana

G32166290

Fútbol

Viana do Bolo

Ourense

4

Club Felisa Equino Marcelle

G27421502

Hípica

Monforte de Lemos

Lugo

3

Club Fluvial de Lugo

G27008549

Atletismo

Lugo

Lugo

1

Club Fluvial Sociedad Recreativa de Monforte

G27008846

Voleibol (VP)

Monforte de Lemos

Lugo

2

Club Fútbol Cañiza

G36146140

Fútbol

A Cañiza

Pontevedra

3

Club Halterofilia Rías Baixas

G94150141

Halterofilia

Pontevedra

Pontevedra

4

Club Hípico de Vigo 2016

G27833243

Hípica

Vigo

Pontevedra

1

Club Koryo

G94006376

Taekwondo

A Estrada

Pontevedra

3

Club La Algalia

G15607203

Xadrez

Santiago de C.

A Coruña

4

Club Marítimo Carrumeiro

G15367071

Vela

Corcubión

A Coruña

3

Club Marítimo Tambo

G36042182

Piragüismo

Marín

Pontevedra

4

Club Medela MTB

G27402965

Ciclismo

Cervo

Lugo

3

Club Milesios Bowling

G27366772

Bolos

Lugo

Lugo

4

Club Minauta

G36834240

Dep. Adaptado

Vigo

Pontevedra

1

Club Minauta

G36834240

Motonáutica

Vigo

Pontevedra

2

Club Montañeiros Celtas

G36637890

A. Subacuáticas

Vigo

Pontevedra

4

Club Natación Escualos

G27470855

Natación

Carballedo

Lugo

1

Club Natación Master Mos

G27746221

Natación

Mos

Pontevedra

1

Club Natación Rías Baixas

G36827079

Tríatlon e P.M.

Vigo

Pontevedra

3

Club Naútico de Sada

G15342074

Vela

Sada

A Coruña

3

Club Náutico Umia

G36036150

Piragüismo

Caldas de R.

Pontevedra

3

Club Noia Fútbol Sala

G15359847

Fútbol

Noia

A Coruña

1

Club O Esteo Fútbol Sala

V15999899

Fútbol

As Pontes

A Coruña

1

Club Pádel Nuestro

G27377571

Pádel

Lugo

Lugo

4

Club Peña Trevinca Barco

G32022626

Dep. Inverno

O Barco de V.

Ourense

3

Club Petanca A Salgueira

G36894517

Petanca

Vigo

Pontevedra

4

Club Petanca Condado Salvaterra

V36514529

Petanca

Salvaterra de M.

Pontevedra

4

Club Petanca Madroa

G27722354

Petanca

Vigo

Pontevedra

2

Club Petanca O Foro

G27753284

Petanca

Vigo

Pontevedra

1

Club Piragüismo Viveiro

G27210640

Piragüismo

Viveiro

Lugo

4

Club Poio Fútbol Sala

G36363083

Fútbol

Poio

Pontevedra

2

Club Praia de Augas Santas

G27364678

Baloncesto

Ribadeo

Lugo

3

Club Remeiros de Vigo

G27810688

Remo

Vigo

Pontevedra

1

Club Ribeira Fútbol Sala

G27342005

Fútbol

Lugo

Lugo

1

Club Rítmica Ría de Marín

G94072568

Ximnasia

Marín

Pontevedra

3

Club Rítmica Xiada

G94030384

Ximnasia

Pontevedra

Pontevedra

3

Club S.D. Compostela de Sordos

G15636483

Dep. Adaptado

Santiago de C.

A Coruña

2

Club S.H. Palmeira

G70011291

Fútbol

Ribeira

A Coruña

3

Club Saltamontes de Arteixo

G15772916

Motociclismo

Arteixo

A Coruña

2

Club San Francisco Teo

G15861701

Xadrez

Teo

A Coruña

2

Club Sangiao Taekwondo

G27477660

Taekwondo

Outeiro de Rei

Lugo

3

Club Taekwondo Valerics

G27481399

Taekwondo

Lugo

Lugo

3

Club Tenis de Mesa Breogán Oleiros

G15771942

Tenis de Mesa

Oleiros

A Coruña

4

Club Tenis Ponteareas

G94008158

Tenis

Ponteareas

Pontevedra

3

Club Tiro Olímpico Eiroas

G32019077

Tiro con arco

Ourense

Ourense

1

Club Transnos Fútbol Veteranos

G27410687

Fútbol

Sarria

Lugo

1

Club Tri-498

G70404389

Tríatlon e P.M.

Ribeira

A Coruña

4

Club Tríatlon Muralla de Lugo

G27263524

Tríatlon e P.M.

Lugo

Lugo

2

Club Unión Deportiva Ferroviaria

G27152149

Fútbol Sala

Lugo

Lugo

2

Club USC

Q1518001A

Judo e D.A.

Santiago de C.

A Coruña

3

Club USC

Q1518001A

Karate e D.A.

Santiago de C.

A Coruña

3

Club USC

Q1518001A

Orientación

Santiago de C.

A Coruña

2

Club USC

Q1518001A

Taekwondo

Santiago de C.

A Coruña

4

Club Viaxes Amarelle F.S.

G15779929

Fútbol

A Coruña

A Coruña

1

Club Vilalba Fútbol Sala

G27247667

Fútbol

Vilalba

Lugo

1

Club Xadrez Oroso

G70387840

Xadrez

Oroso

A Coruña

4

Clube Ciclista Corbelo

G36586618

Atletismo

Sanxenxo

Pontevedra

4

Clube Ciclista Corbelo

G36586618

Tríatlon e P.M.

Sanxenxo

Pontevedra

2

Clube de Judo Baixo Miño

G94146552

Judo e D.A.

A Guarda

Pontevedra

2

Clube Escolas Deportivas Municipais de Salceda

G36352854

Fútbol Sala

Salceda de C.

Pontevedra

4

Clube Escolas Deportivas Municipais de Salceda

G36352854

Patinaxe

Salceda de C.

Pontevedra

2

Clube Escolas Deportivas Municipais de Salceda

G36352854

Tenis

Salceda de C.

Pontevedra

3

Clube Natación Salnés

G36411874

Natación

Cambados

Pontevedra

3

Clube Sobre Rodas

G36593390

Motociclismo

Lalín

Pontevedra

2

Condadobike Asociación Deportiva

G94149291

Ciclismo

Ponteareas

Pontevedra

2

Coors F.S.

G70488945

Fútbol Sala

Culleredo

A Coruña

1

Cornelios

G36457901

Montañismo

As Neves

Pontevedra

4

E.D. Val Miñor Nigrán

G36998128

Fútbol Sala

Nigrán

Pontevedra

1

Equipo Gallego Racing

G94134293

Automobilismo

Lalín

Pontevedra

2

Escola Deportiva Os Miúdos S.D.

G70180724

Atletismo

Muros

A Coruña

1

Escola Deportiva Os Miúdos S.D.

G70180724

Fútbol Sala

Muros

A Coruña

4

Escola Deportiva Os Miúdos S.D.

G70180724

Voleibol

Muros

A Coruña

1

Escola Fútbol Base Cangas

G94043700

Fútbol Sala

Cangas

Pontevedra

3

Escolas de Fútbol Concello de Carnota

G70214549

Fútbol

Carnota

A Coruña

1

Escolas Deportivas Concello de Barbadás

G32147456

Baloncesto

Barbadás

Ourense

1

Escolas Deportivas Concello Xinzo de Limia

G32398612

Fútbol

Xinzo de L.

Ourense

1

Escolas Deportivas de Lourenzá

G27211994

Ciclismo

Lourenzá

Lugo

1

Escudería Automovilística Ferrol

G15115660

Automobilismo

Ferrol

A Coruña

3

Escudería Buxa Motor

G36585966

Automobilismo

Poio

Pontevedra

2

Escudería Carracedo Competición

G94019445

Automobilismo

A Estrada

Pontevedra

1

Escudería Estradense

G36113785

Automobilismo

A Estrada

Pontevedra

1

Escudería La Coruña

G15115058

Automobilismo

A Coruña

A Coruña

2

Escudería Miño Lugo

G27166677

Automobilismo

Lugo

Lugo

4

Escudería Ourense

G32027344

Automobilismo

Ourense

Ourense

3

Escudería Viduedo

G32427106

Automobilismo

San Cristovo de C.

Ourense

2

Escuela Ayude

G70159959

Esgrima

Melide

A Coruña

3

Escuela de Fútbol Sport 2017, S.D.

G94142221

Fútbol

Sanxenxo

Pontevedra

2

Escuela Fútbol Base Amistade-Meirás

V70087523

Fútbol Sala

Valdoviño

A Coruña

4

Fisober F.S.F.

G15956121

Fútbol

Dumbria

A Coruña

2

Francelos F.C.

G32144404

Fútbol

Ribadavia

Ourense

4

Frigoríficos Bandeira-Extol

G94130168

Ciclismo

Lalín

Pontevedra

2

Fundación Cipri Gomes

G32473316

Kickboxing

Ourense

Ourense

4

Fútbol Veteranos Lambruxos Sarria

G27413368

Fútbol

Sarria

Lugo

1

Fútsal Rabadeira

G70490586

Fútbol Sala

Oleiros

A Coruña

2

Galicia Rollers

G70350038

Patinaxe

A Coruña

A Coruña

2

GMU

G70492459

Baloncesto

Teo

A Coruña

1

Hércules S.D. San Pedro de Nós

G15280357

Fútbol

Oleiros

A Coruña

4

Kennel Den (Kennel, Deportes en Espazos Naturais)

G94129079

Montañismo

Catoira

Pontevedra

4

Kick Boxing Club Arcade

G36384311

Boxeo

Soutomaior

Pontevedra

2

Kickboxing Club Xinzo

G32468829

Kickboxing

Xinzo de L.

Ourense

2

Korpore Arenteiro Trail

G32455602

Montañismo

O Carballiño

Ourense

3

Leis 26 Fútbol Sala

G36109163

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

1

Meigacans Club de Agility

G94140399

Caza

Moaña

Pontevedra

2

Moto Club Enduro Mondoñedo

G27374891

Motociclismo

Mondoñedo

Lugo

1

Moto Club VFM

G94110996

Motociclismo

Vilagarcía de A.

Pontevedra

2

Motopark Cerceda

G70377221

Motociclismo

Cerceda

A Coruña

1

Móvete Na Moto

G36511897

Motociclismo

Lalín

Pontevedra

2

Mr Bikes

G27827880

Ciclismo

Gondomar

Pontevedra

1

Paradela Sociedade Deportiva

G27168699

Fútbol

Paradela

Lugo

4

Peña Ciclista Graficas Lar

G27042373

Ciclismo

Viveiro

Lugo

3

Peña Ciclista Graficas Lar

G27042373

Tríatlon e P.M.

Viveiro

Lugo

1

Peña Ciclista Val Miñor

G36686715

Ciclismo

Nigrán

Pontevedra

3

Piragüismo Aldán

G94015567

Piragüismo

Cangas

Pontevedra

3

Prone Lugo Asociación Deportiva

G27210376

Baloncesto

Lugo

Lugo

4

Prone Lugo Asociación Deportiva

G27210376

Fútbol

Lugo

Lugo

1

R.S.D. Hípica de La Coruña

G15047095

Natación

A Coruña

A Coruña

1

R.S.D. Hípica de La Coruña

G15047095

Tenis de Mesa

A Coruña

A Coruña

2

Racing Cycling Team

G27707652

Ciclismo

Redondela

Pontevedra

4

Rúa Valdeorras Club Fútbol

G32441909

Fútbol

A Rúa

Ourense

4

Rugby Club Barbanza

G15723521

Rugby

Rianxo

A Coruña

1

S. Cultural y D. Rabadeira

G15503618

Patinaxe

Oleiros

A Coruña

4

S.C.D. Malpica

G15320401

Fútbol

Malpica de B.

A Coruña

3

S.D. Club Marcote

G36658052

Xadrez

Vigo

Pontevedra

3

S.D. Santa Cruz de Montaos

G15592397

Fútbol

Ordes

A Coruña

3

Santiago Futsal

G15728975

Fútbol

Santiago de C.

A Coruña

1

Sección de Fútbol Sala da Asociación Deportivo Cultural Liga de Peñas

G15411416

Fútbol

A Coruña

A Coruña

1

Sociedade Deportiva Ameixenda

G70336292

Fútbol

Cee

A Coruña

3

Sociedade Deportiva Barbantía Roda

G70420419

Atletismo

Boiro

A Coruña

1

Sociedade Deportiva de Cazadores de Negueira de Muñiz

G27206622

Caza

Negueira de Muñiz

Lugo

1

Sociedade Deportiva Ribadeo

G27319284

Tenis de Mesa

Ribadeo

Lugo

3

Sociedade Deportiva Río Sar

G15287733

Caza

Trazo

A Coruña

3

Sociedade Deportiva Río Sar

G15287733

Tiro Olímpico

Trazo

A Coruña

3

Sociedade Deportiva Rioaveso Machinango

G27223882

Fútbol

Vilalba

Lugo

1

Sociedade Deportiva Viveiro

G27435718

Fútbol

Viveiro

Lugo

4

Sociedade Deportiva Xove Fútbol Sala

G27396241

Fútbol

Xove

Lugo

1

Sporting Club Casino de La Coruña

G15006976

Billar

A Coruña

A Coruña

3

Sporting Club Casino de La Coruña

G15006976

Natación

A Coruña

A Coruña

1

Tebra, F.C.

G94081205

Fútbol

Tomiño

Pontevedra

4

Tomiño F.C.

G36100949

Fútbol

Tomiño

Pontevedra

4

Toxiza Clube de Montaña

G27474212

Ciclismo

Lourenzá

Lugo

1

Toxiza Clube de Montaña

G27474212

Montañismo

Lourenzá

Lugo

2

Tríatlon Costa da Morte

G70434071

Atletismo

Cee

A Coruña

1

Tríatlon Costa da Morte

G70434071

Ciclismo

Cee

A Coruña

1

Tríatlon Costa da Morte

G70434071

Tríatlon e P.M.

Cee

A Coruña

1

Troula Fútbol Sala

G15901416

Fútbol

Betanzos

A Coruña

2

U.R.E.C.A.

G36631539

Baloncesto

Nigrán

Pontevedra

3

Unión Deportiva Mos

G36214179

Fútbol Sala

Mos

Pontevedra

1

Unión Deportiva Ourense

G32453672

Fútbol Sala

Ourense

Ourense

4

Unión Deportivo América

G70485065

Fútbol

A Coruña

A Coruña

1

Unión Veciñal Cultural e Deportiva Candeán

G36863348

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

3

Unión Veciñal Cultural e Deportiva Candeán

G36863348

Petanca

Vigo

Pontevedra

4

Vilatuxe Fútbol Club

G36258853

Fútbol

Lalín

Pontevedra

4

Viveiro Fútbol Sala Feminino

G27394238

Fútbol Sala

Viveiro

Lugo

4

X3 Pádel Club A Estrada

G94120631

Pádel

A Estrada

Pontevedra

2

Ximnasio Estudio A Valenzá

G32289274

Dep. Adaptado

Barbadás

Ourense

2

Xistron Bowling Club

G36694149

Bolos

Vigo

Pontevedra

3

Xuventude de Crendes Clube de Fútbol

G70490560

Fútbol

Abegondo

A Coruña

1

Zalaeta 100tolos

G70297452

Tríatlon e P.M.

A Coruña

A Coruña

2

ANEXO III
Solicitudes excluídas e motivo

En motivo da exclusión:

AEAT(A)

Non está ao corrente de obrigas tributarias por incumprimento de presentación de declaracións ou autoliquidacións.

AEAT(B)

Non está ao corrente de pago de débedas tributarias en período executivo.

AEAT(C)

Non está ao corrente de obrigas tributarias por incumprimento de presentación de declaracións ou autoliquidacións e constancia de débedas tributarias en período executivo.

Atriga

Débedas coa Axencia Tributaria de Galicia.

SS

Non está ao corrente no cumprimento das obrigas de pago da Seguridade Social.

N.R.

Non está inscrita no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia.

N.C.

Non cumpre o establecido nos artigos 3.1, 6.5.a), e 6.5.e) das bases reguladoras, para a tempada a valorar.

F.P.

Solicitude presentada fóra de prazo.

D.I.

Documentación incompleta.

Entidade

NIF

Feder./modalidade

Concello

Provincia

Motivo

+ Enduro HTB

G27796556

Ciclismo

Vigo

Pontevedra

AEAT(A)

A.D. Peña Beretes-Chapela

G94104536

Fútbol

Redondela

Pontevedra

AEAT(A)

A.D.C.P. Zas

G15315187

Balonmán, Tenis de Mesa

Zas

A Coruña

D.I.

Asociación al Agua sin Limitaciones

G27415082

-

Lugo

Lugo

N.R.

Asociación Cultural e Deportiva Dorna

G36031292

Fútbol Gaélico

A Illa de Arousa

Pontevedra

N.C.

Asociación Deportiva Arteixo

G70299151

Kung-Fu, Ximnasia

Arteixo

A Coruña

AEAT(B)

Asociación Deportiva Feminas Pádel Lugo

G27472562

Pádel

Lugo

Lugo

AEAT(A)

Asociación Deportiva Sobre Rodas Competición

G27455344

-

Ribadeo

Lugo

N.R.

BTT Trasdeza

G94117108

Ciclismo

Silleda

Pontevedra

AEAT(A)

C. Xadrez Gallaecia

G70221221

Xadrez

Santiago de C.

A Coruña

AEAT(A)

C.B. Pontumio

G15979776

Baloncesto

Pontedeume

A Coruña

F.P.

Club Alejandro Gómez

G27733799

Dep. Inverno

O Porriño

Pontevedra

F.P.

Club Arco Da Vella

G70172069

Tiro con Arco

Oza dos Ríos

A Coruña

AEAT(A)

Club Beni Gym Sport

G70390075

Ciclismo

Narón

A Coruña

D.I.

Club Canicross Vigo

G27797059

Dep. Inverno, Montañismo

Vigo

Pontevedra

AEAT(A)

Club Chantada Atlético

G27422542

Fútbol

Chantada

Lugo

AEAT(A)

Club Ciclista Asociación Galega de Ciclistas

G70135850

Ciclismo

Santiago de C.

A Coruña

AEAT(A)

Club Ciclista Os Esfola Arrós

G70202189

Ciclismo

Ames

A Coruña

AEAT(A)

Club de Fútbol Vista Alegre

G70206925

Fútbol

Santiago de C.

A Coruña

AEAT(A)

Club de Patinaxe Campus Stellae

G70228358

Patinaxe

Santiago de C.

A Coruña

AEAT(A)

Club de Tenis A Pedralba

G15723281

Pádel, Tenis

Bergondo

A Coruña

AEAT(A)

Club Deportivo Galogrin

G70466685

Baloncesto

Teo

A Coruña

AEAT(A)

Club Han’s Horang-I

V70145115

Taekwondo

Betanzos

A Coruña

SS

Club Ifit

G27812247

Ciclismo

Vigo

Pontevedra

AEAT(A)

Club Karate-Do Carballo

G70319744

Karate e D.A.

Carballo

A Coruña

F.P.

Club Patinatour

G32403917

Patinaxe

Ourense

Ourense

AEAT(A)

Club Petanca Ponteareas

G36428274

Chave, Petanca

Ponteareas

Pontevedra

AEAT(A)

Club Sol Invictus Fútbol Sala

G27760172

Fútbol Sala

Redondela

Pontevedra

AEAT(A)

Club Unión F.S.

G27758598

Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

AEAT(B); SS

Eirís Sociedad Deportiva

G15644347

Fútbol

A Coruña

A Coruña

F.P.

Escola de Artes Marciais Clube Roli

G94086873

Taekwondo

Caldas de R.

Pontevedra

AEAT(B)

Fútbol Veteranos Ordes

G70308440

Fútbol Veteranos

Ordes

A Coruña

AEAT(A); N.C.

Herdeiros de Dhais F.G.

G94128220

Fútbol Gaélico

Lalín

Pontevedra

N.C.

Independiente Bádminton Club

G32100190

Bádminton

Ourense

Ourense

AEAT(A)

Irmandiños F.G.

G94076619

Fútbol Gaélico

A Estrada

Pontevedra

N.C.

Lago Team

G70488531

Automobilismo

Culleredo

A Coruña

AEAT(A)

Liceo Casino de Vilagarcía de Arosa

G36010577

Baloncesto, Piragüismo, Vela

Vilagarcía de A.

Pontevedra

AEAT(C); SS

Limens Wind Sup Club

G94100955

Surf, Vela

Cangas

Pontevedra

AEAT(C)

Maravillas S.D.

G15032014

Fútbol Veteranos

A Coruña

A Coruña

N.C.

Mecos Fútbol Gaélico O Grove

G94075595

Fútbol Gaélico

O Grove

Pontevedra

N.C.

Os Andadios Club Ciclista

G70404017

Ciclismo

Santiago de C.

A Coruña

AEAT(A)

Ourense Gaels

G32460156

Fútbol Gaélico

Ourense

Ourense

N.C.

Real Club Celta de Vigo S.A.D.

A36609105

Fútbol

Vigo

Pontevedra

AEAT(B); Atriga

Real Club Náutico de Vigo

G36612752

Natación, Pádel, Remo, Tenis, Vela

Vigo

Pontevedra

AEAT(B); SS

Real Club Náutico Rodeira de Cangas

G36040756

Piragüismo, Vela

Cangas

Pontevedra

Atriga

S.D. Dozón

G94107083

Fútbol

Dozón

Pontevedra

AEAT(A)

Sociedad Deportiva Octavio Vigo

G36907384

Balonmán

Vigo

Pontevedra

SS

Vigo Squash

G36929511

Squash

Vigo

Pontevedra

AEAT(A)