Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 141 Mércores, 26 de xullo de 2017 Páx. 35528

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

ORDE do 11 de xullo de 2017 pola que se declara inhábil o mes de agosto para os efectos do cómputo de prazos de diversos procesos selectivos da Xunta de Galicia.

O desenvolvemento dos procesos selectivos convocados pola Consellería de Facenda, exixe o cumprimento de determinados prazos, en concordancia co establecido nas ordes de convocatoria e demais normativa de aplicación.

Polo anterior, en consideración ao período vacacional ordinario e para garantir o cumprimento dos prazos establecidos e do normal desenvolvemento dos procesos selectivos en curso, esta consellería

DISPÓN:

Declarar inhábil o mes de agosto para efectos do cómputo de prazos nas convocatorias dos procesos selectivos dos corpos/escalas e categorías que deseguido se indican:

• Categoría 003 (ordenanza e outras) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual, convocado pola Orde da Consellería de Facenda do 25 de febreiro de 2016 (DOG núm. 45, do 7 de marzo).

• Corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de estatísticos, convocado pola Orde da Consellería de Facenda do 12 de abril de 2016 (DOG núm. 84, do 3 de maio).

• Corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de letrados, convocado pola Orde da Consellería de Facenda do 12 de abril de 2016 (DOG núm. 85, do 4 de maio).

• Corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de finanzas, convocado pola Orde da Consellería de Facenda do 2 de decembro de 2016 (DOG núm. 238, do 15 de decembro).

• Corpo de xestión de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de finanzas, convocado pola Orde da Consellería de Facenda do 2 de decembro de 2016 (DOG núm. 240, do 19 de decembro).

• Corpo de axudantes de carácter facultativo de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, convocado pola Orde da Consellería de Facenda do 2 de decembro de 2016 (DOG núm. 246, do 27 de decembro).

Esta orde pon fin á vía administrativa e contra ela as persoas interesadas poderán presentar recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da consellería competente en materia de función pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no DOG, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou impugnala directamente ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde a mesma data, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2017

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda