Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 152 Xoves, 10 de agosto de 2017 Páx. 38654

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017 pola que se anuncia a contratación do servizo de deseño, organización, montaxe, desmontaxe e transporte dos postos desta consellería en distintos certames feirais que se realizarán no ano 2018 (expediente 11/2017).

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería do Mar.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación e Réxime Patrimonial

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: contrato administrativo de servizos.

b) Descrición do obxecto: execución do servizo de deseño, organización, montaxe, desmontaxe e transporte dos postos da Consellería do Mar en distintos certames feirais que se realizarán no ano 2018.

c) División por lotes e número: si, catro lotes:

– Lote 1: Fish Internacional, Bremen; Seafoood Expo Global, Bruxelas.

– Lote 2: Seafood Expo North America, Boston; Seafood Expo Asia, Wanchai, Hong Kong.

– Lote 3: Alimentaria, Barcelona; Salón Gourmets, Madrid; Sial, París.

– Lote 4: Xantar, Ourense; Navalia, Vigo; Salimat, Silleda; Conxemar, Vigo; Expomar, Cabo Verde.

d) Prazo de execución: desde o día seguinte ao da sinatura do correspondente contrato ata o 20.12.2018.

e) Admisión de prórroga: non.

f) CPV: 79950000-8.

3. Tramitación e procedemento de adxudicación: ordinaria, aberto e suxeito a regulación harmonizada.

Criterios de adxudicación: multicriterio (cadro de criterios do prego de cláusulas administrativas particulares).

4. Orzamento de licitación:

a) Lote 1: orzamento base: 520.000 €; IVE (21 %): 109.200; Importe total: 629.200 €.

b) Lote 2: orzamento base: 470.000 €; IVE (21 %): 98.700; Importe total: 568.700 €.

c) Lote 3: orzamento base: 700.000 €; IVE (21 %): 147.000; Importe total: 847.000 €.

d) Lote 4: orzamento base: 195.000 €; IVE (21 %): 40.950; Importe total: 235.950 €.

Valor estimado: lote 1, 520.000 €; lote 2, 470.000 €; lote 3, 700.000 €; lote 4, 195.000 €.

Valor estimado total 1.885.000 €.

5. Financiamento: cofinanciado pola Unión Europea-Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (eixe/medida 5.1.3: medidas de comercialización), nun 75 %.

6. Requisitos específicos do contratista:

a) Clasificación: non é exixible. Non obstante, será posible acreditar as solvencias mediante a clasificación do empresario, segundo se indica na alínea F.1 do cadro de características.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: segundo os puntos F.2 e F.3 do cadro de características.

7. Garantía exixida: definitiva: 5 % do importe de adxudicación de cada lote, excluído o IVE.

8. Obtención de documentación e información.

a) Entidade: Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar. Servizo de Contratación e Réxime Patrimonial.

b) Domicilio: Edificio Administrativo, nº 5, 2º andar, Santiago de Compostela.

c) Teléfonos: 981 54 40 46/981 54 57 44 (consultas administrativas) e 981 54 62 61/981 54 62 93 (consultas técnicas).

d) Telefax: 981 54 50 03.

e) Enderezo electrónico: licitacion.mar@xunta.gal

f) Data límite de obtención de documentos e información: ata a data límite de presentación de ofertas, todos os días laborables, excepto sábados, das 9.00 ás 14.00 horas.

Tamén se poderán obter os pregos relativos a esta contratación a través da internet no enderezo http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=185719

9. Presentación das ofertas.

a) Data límite de presentación: 28.8.2017.

a) Documentación que hai que presentar: a indicada no prego de cláusulas administrativas particulares.

b) Lugar de presentación: o único rexistro válido será a oficina de Rexistro Xeral e Información á Cidadanía da Xunta de Galicia (Edificio Administrativo de San Caetano, s/n, Santiago de Compostela, CP 15781). Poderase enviar por correo dentro do prazo de admisión sinalado a este rexistro xeral. Cando a oferta se envíe por correo certificado dentro do prazo de admisión, o licitador deberá xustificar a data de imposición do envío na oficina de Correos e anunciarlle a súa remisión ao órgano de contratación no mesmo día, mediante telegrama, burofax, fax (981 545 003) ou correo electrónico (licitacion.mar@xunta.gal).

c) Prazo en que o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: dous (2) meses contados desde a data de apertura das proposicións.

10. Apertura das ofertas.

a) Enderezo: sala de xuntas da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar.

b) Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15781.

c) Datas e horas: os sobres B abriranse, en acto público, o 12.9.2017 ás 12.00 horas.

A apertura dos sobres C, oferta económica, publicarase coa suficiente antelación na dirección indicada no apartado 8.f) deste anuncio.

11. Gastos de publicidade: serán por conta do adxudicatario.

12. Data de envío do anuncio ao Diario Oficial de la Unión Europea: 20.7.2017.

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2017

A conselleira do Mar
P.D. (Orde do 30.3.2012; DOG núm. 70, do 12 de abril)
(Disposición adicional novena do Decreto 177/2016, do 15 de decembro)
María Isabel Concheiro Rodríguez-Segade
Secretaria xeral técnica da Consellería do Mar