Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 152 Xoves, 10 de agosto de 2017 Páx. 38659

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Augas de Galicia

RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2017 pola que se fai pública a formalización do contrato administrativo suxeito a regulación harmonizada de servizo para o desenvolvemento dunha campaña de difusión e divulgación social en materia de augas en Galicia.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Augas de Galicia.

b) Dependencia que tramita o expediente: contratación.

c) Número de expediente: OH.988.387.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?N=216. Tamén se terá acceso ao perfil desde a Plataforma de contratos públicos de Galicia a través de http://www.xunta.gal e desde a Plataforma de contratación del sector público https://contrataciondelestado.es por medio de enlaces de interese ás plataformas de contratación das comunidades autónomas e na páxina web: http://augasdegalicia.xunta.gal/

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: administrativo de servizo.

b) Descrición: desenvolvemento dunha campaña de difusión e divulgación social en materia de augas en Galicia.

c) CPV (referencia de nomenclatura): 79341400-0; 79341200-8.

d) Medio de publicación do anuncio de licitación: DOUE, DOG e BOE.

e) Data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea núm. S56, do 21 de marzo de 2017; Diario Oficial de Galicia núm. 58, do 23 de marzo de 2017 e Boletín Oficial del Estado núm. 73, do 27 de marzo de 2017.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto con varios criterios de adxudicación e suxeito a regulación harmonizada.

4. Valor estimado do contrato: 661.157,02 euros. Inclúe os orzamentos de licitación e das eventuais prórrogas contractuais previstas.

5. Orzamento base de licitación. Importe neto: 330.578,51 euros. Importe total: 400.000 euros.

6. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 19 de xuño de 2017.

b) Data de formalización do contrato: 12 de xullo de 2017.

c) Contratista: C Grupo de Empresas de Comunicación Marketing e Investigación, S.A.

d) Importe ou canon de adxudicación. Importe neto: 329.946,28 euros. Importe total: 399.235 euros.

e) Vantaxes da oferta do adxudicatario: proposición economicamente máis vantaxosa por obter a maior puntuación total con base na aplicación dos criterios de adxudicación establecidos no prego de cláusulas administrativas particulares, nos cales se inclúen as características que determinan a selección da súa oferta con preferencia á dos restantes licitadores admitidos no procedemento de adxudicación correspondente.

7. Outras informacións.

A adxudicación do citado contrato, en cumprimento do artigo 151 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, e conforme o disposto no prego de cláusulas administrativas particulares, foi debidamente notificada aos licitadores e publicada no perfil do contratante.

O que se fai público para os efectos previstos no artigo 154 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2017

A presidenta de Augas de Galicia
P.D. (Resolución do 30.1.2012; DOG núm 21, do 31 de xaneiro)
Roberto Rodríguez Martínez
Director de Augas de Galicia