Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 167 Luns, 4 de setembro de 2017 Páx. 41601

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 28 de agosto de 2017 pola que se anuncia a licitación dos seguintes contratos de subministracións: expediente 2017/1014 (4 lotes) e expediente 2017/1015 (referencia UNLC15-DE-3383) cofinanciados nun 80 % con fondos Feder e nun 20 % pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.

– Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Universidade da Coruña.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Patrimonio, Inventario e Xestión Económica.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Servizo de Patrimonio, Inventario e Xestión Económica, Sección de Contratación.

2º. Domicilio: Reitoría da Universidade da Coruña. R/ Maestranza, núm. 9, 1º andar.

3º. Localidade e código postal: A Coruña 15001.

4º. Teléfono: +34 981 16 70 00 (extensións 1119, 1120).

5º. Telefax: +34 981 16 70 20.

6º. Correo electrónico: seccion.contratacion@udc.es.

7º. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.udc.gal/contratacionadministrativa.

8º. Data límite de obtención de documentación e información: durante o prazo de presentación de proposicións.

* Número de expediente: 2017/1014 (4 lotes).

– Obxecto do contrato:

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición: infraestrutura científico-tecnolóxica para desenvolvemento de proxectos de Big Data e Computación de Altas Prestacións para o Centro de Investigación da UDC en TIC (CITIC). Licenzas software heteroxéneas. Lote 1: licenza software Feko (50HWU). Lote 2: licenzas Matlab Simulink e Toolboxes. Lote 3: licenza Sim4life P-EM-QS. Lote 4: licenza Wmware Vsphere 6.

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: si (4 lotes).

d) Lugar de execución/entrega: CITIC.

1º. Domicilio: Campus de Elviña, s/n.

2º. Localidade e código postal: A Coruña 15071.

e) Prazo de execución/entrega: 30 días naturais para cada un dos lotes.

f) Admisión de prórroga: non.

g) CPV (referencia de nomenclatura). Lote 1: 48218000-9. Lote 2: 48218000-9. Lote 3: 48218000-9. Lote 4: 48218000-9.

– Valor estimado do contrato: 44.931,04 euros. Lote 1: 8.000,00 euros. Lote 2: 21.210,00 euros. Lote 3: 3.200,00 euros. Lote 4: 12.521,04 euros.

– Orzamento base de licitación:

Importe neto: 44.931,04 euros. Lote 1: 8.000,00 euros. Lote 2: 21.210,00 euros. Lote 3: 3.200,00 euros. Lote 4: 12.521,04 euros. Importe total: 54.366,56 euros. Lote 1: 9.680,00 euros. Lote 2: 25.664,10 euros. Lote 3: 3.872,00 euros. Lote 4: 15.150,46 euros.

* Número de expediente: 2017/1015.

– Obxecto do contrato:

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición: infraestrutura científico-tecnolóxica para desenvolvemento de proxectos de Big Data e Computación de Altas Prestacións para o Centro de Investigación da UDC en TIC (CITIC). Arquitectura hardware heteroxénea de servidores.

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: non.

d) Lugar de execución/entrega: CITIC.

1º. Domicilio: Campus de Elviña, s/n.

2º. Localidade e código postal: A Coruña 15071.

e) Prazo de execución/entrega: 30 días naturais.

f) Admisión de prórroga: non.

g) CPV (referencia de nomenclatura): 30210000-4.

– Valor estimado do contrato: 105.318,67 euros.

– Orzamento base de licitación:

Importe neto: 105.318,67 euros. Importe total: 127.435,59 euros.

– Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación: os establecidos no prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP).

– Garantías exixidas:

Definitiva: 5 % de importe de adxudicación (IVE excluído).

Complementaria: 5 % de importe de adxudicación (IVE excluído).

– Requisitos específicos do contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo e categoría) (se é o caso): os que figuran no PCAP.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional (se é o caso): os que figuran no PCAP.

c) Outros requisitos específicos: os que figuran no PCAP.

– Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: de luns a venres, antes das 14.00 horas do décimo quinto día natural que empezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia. Se o prazo remata en día inhábil, trasladarase ao día seguinte hábil.

b) Modalidade de presentación: a que figura no PCAP.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral da Universidade da Coruña.

2º. Domicilio: Reitoría, r/ Maestranza, núm. 9.

3º. Localidade e código postal: A Coruña 15001.

d) Admisión de variantes, se procede: especifícase no PCAP.

e) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: especifícase no PCAP.

– Apertura de ofertas:

a) Descrición: apertura dos criterios non avaliables de forma automática (sobre B) e dos criterios avaliables de forma automática (sobre C).

b) Dirección: Reitoría, r/ Maestranza, núm. 9.

c) Localidade e código postal: A Coruña 15001.

d) Data e hora:

1º. Apertura do sobre B: o quinto día hábil seguinte ao da finalización do prazo de presentación de proposicións, ás 12.00 horas.

2º. Apertura do sobre C: a mesa de contratación comunicará, a través do perfil do contratante o día e a hora no que terá lugar.

– Gastos de publicidade: serán por conta das empresas adxdicatarias a rateo.

– Outras informacións: o adxudicatario da contratación estará obrigado a cumprir as obrigas de información e publicidade comunitaria establecidas nos artigos 8 e 9 Regulamento CE nº 1080/2006 do Parlamento Europeo e do Consello e concordantes, relativo ao Feder.

A Coruña, 28 de agosto de 2017

O reitor da Universidade da Coruña
P.D. de sinatura (Resolución do 12.1.2016)
Yolanda Calaza Parajes
Vicexerenta de Asuntos Económicos e Análise de Custos