Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 184 Mércores, 27 de setembro de 2017 Páx. 44077

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 18 de setembro de 2017 pola que se fai pública a relación do persoal docente que obtivo destino definitivo no proceso de adscrición regulado na Orde do 19 de xullo de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 4 de agosto) pola que se desenvolve o Decreto 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades.

Por medio do Decreto 60/2017, do 22 de xuño, realizouse unha reorganización de centros docentes de determinadas localidades.

Mediante a Orde do 19 de xullo de 2017 (DOG do 4 de agosto) pola que se desenvolve o citado decreto, regulouse o proceso de adscrición do persoal docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario e mestres afectados polo decreto.

En cumprimento do disposto nos puntos quinto e noveno da referida orde, o persoal funcionario docente adscribiuse con carácter definitivo no centro receptor de ensinanzas, aplicándose os criterios de prioridade establecidos no Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda de destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo de antigüidade no centro en función das causas de acceso a el.

Pola súa banda, o punto décimo segundo da referida orde dispón que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicará no Diario Oficial de Galicia os destinos do persoal docente que os obteña con carácter definitivo.

Na súa virtude, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DISPÓN:

Primeiro. Facer pública, en aplicación do punto décimo segundo da Orde do 19 de xullo de 2017 (DOG do 4 de agosto) e como anexo a esta orde, a relación do profesorado que obtén destino definitivo nos centros que se relacionan e con efectividade do 1 de setembro de 2017.

Segundo. De conformidade co punto décimo primeiro da citada orde o persoal funcionario docente que se adscriba con carácter definitivo no novo Colexio de Educación Infantil e Primaria de Outes, ou no Colexio de Educación Infantil e Primaria A Magdalena, ou nos centros receptores de ensinanzas manterá, para todos os efectos de antigüidade no novo centro, a xerada no seu centro de orixe.

Terceiro. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular con carácter potestativo un recurso de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o xulgado do contencioso-administrativo que resulte competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2017

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO

1. Persoal docente do CPI Monte Caxado das Pontes (A Coruña) que se adscribe ao CEIP Plurilingüe A Magdalena das Pontes (A Coruña).

DNI

Apelido 1

Apelido 2

Nome

Código de centro

Centro

33303331K

Arias

Neira

María Concepción

15013643

CEIP Plurilingüe A Magdalena

76403069J

Blanco

Antelo

María Josefa

15013643

CEIP Plurilingüe A Magdalena

33318566F

Carral

Rodríguez

María José

15013643

CEIP Plurilingüe A Magdalena

33309222R

Corral

Parga

Berta

15013643

CEIP Plurilingüe A Magdalena

76416280E

Ferreiro

Yáñez

Begoña

15013643

CEIP Plurilingüe A Magdalena

33536427N

López

Núñez

María

15013643

CEIP Plurilingüe A Magdalena

32664885D

Loures

Rebolo

María Ángeles

15013643

CEIP Plurilingüe A Magdalena

33343375E

Neira

Martín

Pedro Josué

15013643

CEIP Plurilingüe A Magdalena

79326680W

Permuy

Martínez

Beatriz

15013643

CEIP Plurilingüe A Magdalena

76406621T

Prieto

Ramos

Mª Dolores

15013643

CEIP Plurilingüe A Magdalena

76403463Q

Ramil

Bermúdez

Mª del Carmen

15013643

CEIP Plurilingüe A Magdalena

32772717V

Soto

Prieto

Marisol

15013643

CEIP Plurilingüe A Magdalena

2. Persoal docente do CPI Monte Caxado das Pontes (A Coruña) que se adscribe ao IES Moncho Valcarce das Pontes (A Coruña).

DNI

Apelido 1

Apelido 2

Nome

Código de centro

Centro

32597243X

Bermúdez

Fresco

Juan José

15025694

IES Moncho Valcarce

52932811J

De la Fuente

Martínez

Beatriz

15025694

IES Moncho Valcarce

44460315G

González

Fírvida

María Esther

15025694

IES Moncho Valcarce

44075414P

Martínez

Cortizas

Ángela María

15025694

IES Moncho Valcarce

33316779Z

Otero

Fraga

Carmen

15025694

IES Moncho Valcarce

76353945V

Pardo

Busto

María Isabel

15025694

IES Moncho Valcarce

33535460B

Rodríguez

Yáñez

Iago Jesús

15025694

IES Moncho Valcarce

32646085T

Sautua

López

José Ignacio

15025694

IES Moncho Valcarce

3. Persoal docente do CEIP Plurilingüe de Outes e do CEIP Emilio Navasqües, ambos de Outes (A Coruña) que se adscriben ao CEIP de Outes (Outes, A Coruña).

DNI

Apelido 1

Apelido 2

Nome

Código de centro

Centro

45870497X

Alfonso

Espiño

María Dolores

15033101

CEIP de Outes

76514253S

Beiro

Oreiro

Mª Micaela

15033101

CEIP de Outes

53162549G

Blanco

Fernández

Eva

15033101

CEIP de Outes

44476414A

Casado

Álvarez

Sandra

15033101

CEIP de Outes

33285208E

Cereijo

Tuñas

Mª de las Mercedes

15033101

CEIP de Outes

78792614L

Del Río

Santos

María Carmen

15033101

CEIP de Outes

44827777H

Feijoo

Domarco

Áurea

15033101

CEIP de Outes

33280178Y

Fernández

Lestón

María Susana

15033101

CEIP de Outes

78785012F

Hermo

Gómez

María do Carme

15033101

CEIP de Outes

76776563X

Horta

Insua

María Carmen

15033101

CEIP de Outes

76517529W

Insua

Antelo

Juan Manuel

15033101

CEIP de Outes

33259638M

Insua

Insua

Manuel Emilio

15033101

CEIP de Outes

44806320C

López

Esparís

Elda

15033101

CEIP de Outes

44821003Y

Nieto-García

Ardións

Eva

15033101

CEIP de Outes

76968611P

Nimo

Liboreiro

Pablo

15033101

CEIP de Outes

76517553A

Ons

Miranda

María Peregrina

15033101

CEIP de Outes

33255966J

Paredes

Villaronga

María Ángeles

15033101

CEIP de Outes

44470854D

Rivero

Iglesias

Adrián

15033101

CEIP de Outes

45845165R

Romero

Tuñas

Lourdes

15033101

CEIP de Outes

44825218N

Taboada

Cancela

Patricia

15033101

CEIP de Outes

44823688T

Vilela

Martínez

David

15033101

CEIP de Outes

4. Persoal docente do CPI Tomás de Lemos de Ribadavia (Ourense) que se adscribe ao IES O Ribeiro de Ribadavia (Ourense).

DNI

Apelido 1

Apelido 2

Nome

Código de centro

Centro

34906351X

Bello

Fernández

Sara María

32015475

IES O Ribeiro

34999749M

Blanco

Gómez

María Eugenia

32015475

IES O Ribeiro

34976910M

Borrajo

Iglesias

Marina

32015475

IES O Ribeiro

34989061N

Cao

Velasco

Iban

32015475

IES O Ribeiro

09271254T

De la Rosa

Prieto

Isabel

32015475

IES O Ribeiro

34583608A

Diéguez

Gómez

Víctor

32015475

IES O Ribeiro

76619493F

Doval

Fernández

Clara

32015475

IES O Ribeiro

33321061H

Fernández

Combo

Juan José

32015475

IES O Ribeiro

34958175S

Fernández

Rodríguez

Manuel Ángel

32015475

IES O Ribeiro

34950610V

Figueiral

Iglesias

Carmen

32015475

IES O Ribeiro

76746859E

Iglesias

Domínguez

Purificación

32015475

IES O Ribeiro

14254721B

Lejarraga

Fernández

María Nélida

32015475

IES O Ribeiro

36156478H

Moleiro

Balbás

Delia

32015475

IES O Ribeiro

34577867N

Páez

Castro

Agustina

32015475

IES O Ribeiro

34983364L

Peña

Casal

María del Carmen

32015475

IES O Ribeiro

36119715D

Pérez de Mendiguren

Martínez

Marcos Javier

32015475

IES O Ribeiro

44452348H

Rapela

Blanco

María del Valle

32015475

IES O Ribeiro

34950510D

Sarmiento

Campos

José Antonio

32015475

IES O Ribeiro

34950024Y

Vázquez

Salgado

Matilde Belén

32015475

IES O Ribeiro

5. Persoal docente do CPI da Ribeira (O Porriño, Pontevedra) que se adscribe ao IES Ribeira do Louro do Porriño (Pontevedra).

DNI

Apelido 1

Apelido 2

Nome

Código de centro

Centro

76857884A

Castro

Abalo

Manuel

36019529

IES Ribeira do Louro

36062887Z

Davila

Davila

Sofía Teresa

36019529

IES Ribeira do Louro

34971475K

Fernández

Naveira

Ana

36019529

IES Ribeira do Louro

36118178J

López

Requejo

María Elena

36019529

IES Ribeira do Louro

36077974J

Montenegro

Fernández

Inés María

36019529

IES Ribeira do Louro

36071345P

Silva

Tubío

Xosé Antón

36019529

IES Ribeira do Louro