Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 187 Luns, 2 de outubro de 2017 Páx. 44679

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2017/18.

Mediante a Resolución do 29 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa (DOG do 7 de xullo), fíxose público o anuncio da convocatoria pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP) para o curso 2017/18.

A disposición décimo terceira desta convocatoria establece que o director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa ditará unha resolución que conterá a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües, así como os ciclos formativos autorizados, e que se publicará no Diario Oficial de Galicia.

En virtude do exposto anteriormente,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP) no curso 2017/18, así como os ciclos formativos autorizados.

Segundo. Contra esta resolución poderase interpor un recurso de alzada, ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2017

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa

ANEXO

Centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP) no curso 2017/18 e ciclos formativos autorizados

Código
do centro

Centro

Código do ciclo

Ciclo

Curso

Código
do módulo

Módulos

Idioma

15005749

IES Universidade Laboral

S17004

Prevención de Riscos Profesionais

CS0596

Tecnoloxías da información e a comunicación na empresa

Inglés

CS0RCT

Relacións no contorno de traballo

Inglés

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

SQUI01

Laboratorio de Análises e de Control de Calidade

MP0074

Formación e orientación laboral

Inglés

MP0067

Análise instrumental

Inglés

SSAN09

Hixiene Bucodental

MP0739

Formación e orientación laboral

Inglés

MP0020

Primeiros auxilios

Inglés

32015050

CIFP A Farixa

SELE02

Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos

MP0525

Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións

Inglés

MP0560

Empresa e iniciativa emprendedora

Inglés

MP0555

Redes telemáticas

Inglés

MP0556

Sistemas de radiocomunicacións

Inglés

36011211

CPR Plurilingüe San Miguel 2

BIFC01

Informática e Comunicacións

MP3009

Ciencias aplicadas I

Inglés

MP3019

Ciencias aplicadas II

Inglés

36011348

CPR San Miguel

BADG01

Servizos Administrativos

MP3001

Tratamento informático de datos

Inglés

MP3002

Aplicacións básicas de ofimática

Inglés

36011853

CPR Daniel Castelao

MADG01

Xestión Administrativa

MP0449

Formación e orientación laboral

Inglés

MELE01

Instalacións Eléctricas e Automáticas

MP0241

Formación e orientación laboral

Inglés

SADG01

Administración e Finanzas

MP0658

Formación e orientación laboral

Inglés

MP0655

Xestión loxística e comercial

Inglés

SIFC01

Administración de Sistemas Informáticos en Rede

MP0380

Formación e orientación laboral

Inglés

MP0369

Implantación de sistemas operativos

Inglés

MP0374

Administración de sistemas operativos

Inglés

MP0375

Servizos de rede e internet

Inglés

SIFC02

Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

MP0493

Formación e orientación laboral

Inglés

36013448

CIFP Manuel Antonio

STCP01

Patronaxe e Moda

MP0264

Moda e tendencias

Inglés

MP0283

Análise de deseños en téxtil e pel

Inglés