Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 187 Luns, 2 de outubro de 2017 44748

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 15 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017 (Diario Oficial de Galicia número 8, do 12 de xaneiro).

O día 12 de xaneiro de 2017, a Consellería do Medio Rural publicou a Orde do 28 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13 punto 4 da Lei 4/2006, do 20 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, beneficiario e cantidade concedida.

Segundo o establecido no punto 13 do artigo 15 da citada orde, todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Nesta notificación os beneficiarios serán informados de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.3 ou 8.5 do PDR de Galicia e a súa selección segundo os criterios establecidos no artigo 16.

Tal como estipula o artigo 15 da Orde do 28 de decembro de 2016 a notificación realizarase mediante unha publicación onde se especificará a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación e expresarán, ademais, os recursos que procedan contra a resolución, órgano administrativo ou xudicial ante o cal se deben presentar e o prazo para interpoñelos; ademais, reflectirá que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader e o eixe prioritario do programa de desenvolvemento rural de que se trata.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Ordenación Forestal:

1. Acorda a publicación do contido da Resolución do 25 de agosto de 2017 (liña II, medida 8.5) e da Resolución do 15 de setembro de 2017 (liña I, medida 8.3) das axudas concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 13.02.713B.7700 e tamén daquelas desestimadas, ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) nº 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada polo Estado co número de axuda SA.43021 (2015/XA) ao abeiro do Regulamento (UE) nº 702/2014, e cumpren co Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia para o período 2014-2020, na cal se inclúen as medidas 8.3 (Prevención de danos causados por incendios forestais, desastres naturais e catástrofes) e 8.5 (investimentos para incrementar a capacidade de adaptación e o valor ambiental dos ecosistemas forestais). O PDR 2014-2020 foi aprobado pola Decisión de execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015.

2. A orde estableceu dúas liñas de axuda obxecto de subvención:

a) Liña I: axudas para realización de tratamentos silvícolas preventivos de incendios forestais.

b) Liña II: axudas para tratamentos silvícolas –rareos, desmestas, podas, cortas de formación, rozas, etc.– e plantacións puntuais de determinadas árbores, directamente vinculados ao incremento dos valores ecolóxicos dos bosques.

O anexo I relaciona a listaxe daquelas axudas solicitadas da liña I que foron concedidas e o anexo II aquelas pertencentes á liña II. O anexo III presenta aquelas axudas desestimadas coa indicación das causas da desestimación e finalmente o anexo IV informa sobre a orde de prioridade segundo o tipo de beneficiario e tipo de traballo.

3. As axudas concedidas, dispostas no anexo I e II, deberán:

1) Presentar, por escrito, a comunicación de remate dos traballos-solicitude de pagamento antes de nove meses desde a data de notificación desta resolución aprobatoria, agás no caso de solicitudes pendentes da emisión de informe sectorial, que será de nove meses desde a data de emisión do último informe vinculante, xunto coa comunicación de remate dos traballos deberá achegar, segundo o disposto no artigo 19 da dita orde de axudas, a seguinte documentación:

a) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.

b) Unha memoria económica xustificativa que conterá, como mínimo, os seguintes aspectos:

– Acreditación sobre o número de unidades físicas executadas. No caso dos propietarios particulares de forma individual cuxa superficie de actuación sexa igual ou superior a 10 hectáreas, das CMVMC, das sociedades e agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas, das cooperativas agrícolas, dos proindivisos, dos de montes de varas, abertais, de voces, de vocerío, de fabeo, das comunidades de bens, das entidades locais, e doutras persoas xurídicas, a acreditación deberá estar asinada por un enxeñeiro de montes ou enxeñeiro técnico forestal.

– Contía da subvención calculada sobre a base das actividades cuantificadas na memoria de actuación e os prezos das unidades de obra previstos no anexo VIII.

– Un detalle doutros ingresos ou axudas que financiasen a actividade subvencionada, con indicación do importe e a súa procedencia e co balance final do proxecto (ingresos e gastos).

c) Arquivo gráfico (medición con GPS) en formato dixital DXF ou similar coa superficie afectada polos traballos subvencionados, coas mesmas características que o ficheiro que figura no artigo 7.1.f).

d) De ser o caso, documentación da planta empregada de todas as especies incluídas no anexo I e XII do Real decreto 289/2003: pasaporte fitosanitario, etiquetas e documentos do provedor consonte os modelos especificados no anexo IX do Real decreto 289/2003, e dos requisitos de calidade exterior na maneira en que sexan exixibles pola autoridade competente as especificacións recollidas no Decreto 220/2007, do 15 de novembro, polo que se crea o sistema oficial para o control da produción e comercialización dos materiais forestais de reprodución.

e) Certificado final de obra emitido polo director de obra, excepto no caso de superficie inferior a 10 hectáreas, no cal figure unha relación valorada dos traballos executados.

f) Só no caso de CMVMC, xustificación do cumprimento da obriga de comunicación establecida no artigo 125.7 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, tendo en conta que as cotas mínimas de reinvestimento das CMVMC serán do 40 % de todos os ingresos xerados.

g) As instrucións para a presentación dos xustificantes de gasto e de pagamento indícanse no anexo XI da orde.

h) No caso de cesión do dereito de cobramento da axuda cun terceiro:

– Comunicación do dereito de cobramento, conforme o modelo que figura no anexo IV desta orde.

– Documento público ou privado orixinal polo cal se formalizou a cesión.

– Copia do DNI/NIF/NIE en vigor da persoa cesionaria, só no caso de denegar expresamente a súa verificación.

– Copia do NIF en vigor da entidade cesionaria, agás autorización para a súa obtención á Administración.

2) No caso de axudas, que se atopen en Rede Natura 2000, que existan bens de interese cultural de Galicia, unha zona de protección lateral do Camiño de Santiago ou calquera outra afección segundo a lexislación sectorial vixente en materias distintas da forestal, a súa execución está supeditada ao informe do órgano administrativo correspondente segundo o caso.

3) Os compromisos adquiridos pola concesión desta axuda rematan unha vez transcorridos cinco anos contados a partir da data da comprobación final.

Contra a presente resolución poderá interpoñerse, potestativamente, o recurso de reposición perante a conselleira do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, segundo o establecido no artigo 112 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou no prazo de tres meses desde que se entenda rexeitada por silencio administrativo, ou ben sexa impugnada directamente ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, se a resolución for expresa.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2017

Tomás Fernández-Couto Juanas
Director xeral de Ordenación Forestal

ANEXO I
Listaxe de solicitudes de axuda da liña I «Axudas para realización de tratamentos silvícolas preventivos de incendios forestais» concedidas ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017, ordenadas por provincia e NIF

A Coruña

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada (1)

14150012/2017

32233256K

Francisco Ozón Martínez

13.526,55

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15034/014/00201/00001 ()

Dumbría

4,40

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

4,40

515,16

2.266,70

2.266,70

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

4,40

605,70

2.665,08

2.665,08

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,40

682,68

3.003,79

3.003,79

Total: 7.935,57

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15034/013/00164/00001 ()

Dumbría

3,10

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

3,10

515,16

1.597,00

1.597,00

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,10

605,70

1.877,67

1.877,67

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,10

682,68

2.116,31

2.116,31

Total: 5.590,98

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada (1)

14150001/2017

32312511H

Manuela Palmira Lado Pérez

18.017,36

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15034/505/00427/00001 ()

Dumbría

9,99

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

9,99

515,16

5.146,45

5.146,45

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

9,99

605,70

6.050,94

6.050,94

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

9,99

682,68

6.819,97

6.819,97

Total: 18.017,36

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14150019/2017

32635649Y

Antonio López Grueiro

3.967,79

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15071/039/00359/00001 ()

Pontes, As

2,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,20

515,16

1.133,35

1.133,35

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,20

605,70

1.332,54

1.332,54

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,20

682,68

1.501,90

1.501,90

Total: 3.967,79

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14150010/2017

32845760N

Miguel Mejuto Carril

3.462,80

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15080/501/00095/00001 ()

Santiso

1,92

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,92

515,16

989,11

989,11

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,92

605,70

1.162,94

1.162,94

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,92

682,68

1.310,75

1.310,75

Total: 3.462,80

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14150013/2017

33097240X

Manuel Rodríguez Quintela

10.865,99

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15006/513/00692/00001 ()

Arzúa

2,61

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,61

605,70

1.580,88

1.580,88

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,61

682,68

1.781,79

1.781,79

Total: 3.362,67

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15006/513/00693/00001 ()

Arzúa

0,78

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,78

605,70

472,45

472,45

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,78

682,68

532,49

532,49

Total: 1.004,94

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15006/513/00695/00001 ()

Arzúa

3,56

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,56

605,70

2.156,29

2.156,29

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,56

682,68

2.430,34

2.430,34

Total: 4.586,63

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15006/513/00891/00001 ()

Arzúa

1,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,06

515,16

546,07

546,07

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,06

605,70

642,04

642,04

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,06

682,68

723,64

723,64

Total: 1.911,75

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada (1)

14150014/2017

33241393E

Ramón Diéguez Barreiro

11.470,51

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15086/032/00001/00001 ()

Touro

6,36

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

6,36

515,16

3.276,42

3.276,42

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

6,36

605,70

3.852,25

3.852,25

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

6,36

682,68

4.341,84

4.341,84

Total: 11.470,51

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14150067/2017

B15591894

Inmobiliaria Grueiro

13.362,42

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15071/034/01158/00001 ()

Pontes, As

0,70

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,70

605,70

423,99

423,99

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,70

682,68

477,88

477,88

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,70

47,85

33,50

33,50

Total: 935,37

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15071/034/01130/00001 ()

Pontes, As

2,40

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

0,00

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,40

605,70

1.453,68

1.453,68

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,40

682,68

1.638,43

1.638,43

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

2,40

47,85

114,84

114,84

Total: 3.206,95

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15071/034/01131/00001 ()

Pontes, As

0,95

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,95

605,70

575,42

575,42

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,95

682,68

648,55

648,55

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,95

47,85

45,46

45,46

Total: 1.269,43

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15071/034/01129/00001 ()

Pontes, As

0,63

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,63

605,70

381,59

381,59

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,63

682,68

430,09

430,09

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,63

47,85

30,15

30,15

Total: 841,83

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15071/034/01155/00001 ()

Pontes, As

0,14

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,14

605,70

84,80

84,80

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,14

682,68

95,58

95,58

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,14

47,85

6,70

6,70

Total: 187,08

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15071/034/01156/00001 ()

Pontes, As

0,14

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,14

605,70

84,80

84,80

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,14

682,68

95,58

95,58

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,14

47,85

6,70

6,70

Total: 187,08

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15071/034/01154/00001 ()

Pontes, As

0,50

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,50

605,70

302,85

302,85

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,50

682,68

341,34

341,34

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,50

47,85

23,93

23,93

Total: 668,12

Traballos parcela nº 8

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15071/034/01157/00001 ()

Pontes, As

0,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,30

605,70

181,71

181,71

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,30

682,68

204,80

204,80

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,30

47,85

14,36

14,36

Total: 400,87

Traballos parcela nº 9

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

15071/034/01150/00001 ()

Pontes, As

0,14

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,14

605,70

84,80

84,80

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,14

682,68

95,58

95,58

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,14

47,85

6,70

6,70

Total: 187,08

Traballos parcela nº 10

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

15071/034/01151/00001 ()

Pontes, As

0,14

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,14

605,70

84,80

84,80

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,14

682,68

95,58

95,58

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,14

47,85

6,70

6,70

Total: 187,08

Traballos parcela nº 11

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

11

15071/034/01153/00001 ()

Pontes, As

0,55

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,55

605,70

333,14

333,14

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,55

682,68

375,47

375,47

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,55

47,85

26,32

26,32

Total: 734,93

Traballos parcela nº 12

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

12

15071/034/01152/00001 ()

Pontes, As

0,18

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,18

605,70

109,03

109,03

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,18

682,68

122,88

122,88

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,18

47,85

8,61

8,61

Total: 240,52

Traballos parcela nº 13

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

13

15071/034/01149/00001 ()

Pontes, As

0,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,20

605,70

121,14

121,14

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,20

682,68

136,54

136,54

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,20

47,85

9,57

9,57

Total: 267,25

Traballos parcela nº 14

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

14

15071/034/01128/00001 ()

Pontes, As

0,10

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,10

605,70

60,57

60,57

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,10

682,68

68,27

68,27

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,10

47,85

4,79

4,79

Total: 133,63

Traballos parcela nº 15

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

15

15071/034/01127/00001 ()

Pontes, As

0,15

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,15

605,70

90,86

90,86

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,15

682,68

102,40

102,40

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,15

47,85

7,18

7,18

Total: 200,44

Traballos parcela nº 16

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

16

15071/034/01148/00002 ()

Pontes, As

0,25

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,25

605,70

151,43

151,43

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,25

682,68

170,67

170,67

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,25

47,85

11,96

11,96

Total: 334,06

Traballos parcela nº 17

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

17

15071/034/01115/00001 ()

Pontes, As

0,50

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,50

605,70

302,85

302,85

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,50

682,68

341,34

341,34

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,50

47,85

23,93

23,93

Total: 668,12

Traballos parcela nº 18

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

18

15071/034/01127/00002 ()

Pontes, As

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,03

605,70

18,17

18,17

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

Total: 40,09

Traballos parcela nº 19

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

19

15071/034/01118/00001 ()

Pontes, As

0,35

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,35

605,70

212,00

212,00

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,35

682,68

238,94

238,94

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,35

47,85

16,75

16,75

Total: 467,69

Traballos parcela nº 20

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

20

15071/034/01117/00001 ()

Pontes, As

0,45

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,45

605,70

272,57

272,57

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,45

682,68

307,21

307,21

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,45

47,85

21,53

21,53

Total: 601,31

Traballos parcela nº 21

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

21

15071/034/01116/00001 ()

Pontes, As

0,45

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,45

605,70

272,57

272,57

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,45

682,68

307,21

307,21

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,45

47,85

21,53

21,53

Total: 601,31

Traballos parcela nº 22

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

22

15071/034/01119/00001 ()

Pontes, As

0,75

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,75

605,70

454,28

454,28

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,75

682,68

512,01

512,01

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,75

47,85

35,89

35,89

Total: 1.002,18

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14150060/2017

E15277080

CMVMC de Lira

16.310,74

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15020/005/00491/00001 ()

Carnota

6,24

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

0,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

6,24

515,16

3.214,60

3.214,60

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

6,24

605,70

3.779,57

3.779,57

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

6,24

682,68

4.259,92

4.259,92

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

6,24

47,85

298,58

298,58

Total: 11.552,67

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15020/005/00025/00001 ()

Carnota

2,57

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,57

515,16

1.323,96

1.323,96

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,57

605,70

1.556,65

1.556,65

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,57

682,68

1.754,49

1.754,49

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

2,57

47,85

122,97

122,97

Total: 4.758,07

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14150031/2017

G15520570

CMVMC San Mamede

30.101,06

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15020/015/01872/00001 ()

Carnota

4,13

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

4,13

515,16

2.127,61

2.127,61

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

4,13

605,70

2.501,54

2.501,54

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,13

682,68

2.819,47

2.819,47

Total: 7.448,62

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15020/015/01879/00001 ()

Carnota

3,09

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

3,09

515,16

1.591,84

1.591,84

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,09

605,70

1.871,61

1.871,61

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,09

682,68

2.109,48

2.109,48

Total: 5.572,93

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15020/019/00870/00001 ()

Carnota

8,33

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

0,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

8,33

515,16

4.291,28

4.291,28

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

8,33

605,70

5.045,48

5.045,48

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

8,33

682,68

5.686,72

5.686,72

Total: 15.023,48

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15020/019/01138/00001 ()

Carnota

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,03

515,16

15,45

15,45

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,03

605,70

18,17

18,17

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

Total: 54,10

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15020/019/01156/00001 ()

Carnota

1,11

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,11

515,16

571,83

571,83

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,11

605,70

672,33

672,33

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,11

682,68

757,77

757,77

Total: 2.001,93

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14150030/2017

V15205867

CMVMC de San Xoán de Serres

37.361,06

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15054/034/01058/00004 ()

Muros

1,45

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,45

515,16

746,98

746,98

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,45

605,70

878,27

878,27

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,45

682,68

989,89

989,89

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

1,45

47,85

69,38

69,38

Total: 2.684,52

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15054/034/01134/00001 ()

Muros

2,31

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,31

515,16

1.190,02

1.190,02

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,31

605,70

1.399,17

1.399,17

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,31

682,68

1.576,99

1.576,99

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

2,31

47,85

110,53

110,53

Total: 4.276,71

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15054/034/01148/00001 ()

Muros

0,49

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,49

515,16

252,43

252,43

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,49

605,70

296,79

296,79

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,49

682,68

334,51

334,51

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,49

47,85

23,45

23,45

Total: 907,18

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15054/013/01432/00001 ()

Muros

5,55

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

0,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

5,55

515,16

2.859,14

2.859,14

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

5,55

605,70

3.361,64

3.361,64

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

5,55

682,68

3.788,87

3.788,87

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

5,55

47,85

265,57

265,57

Total: 10.275,22

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15054/013/01433/00001 ()

Muros

2,57

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,57

515,16

1.323,96

1.323,96

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,57

605,70

1.556,65

1.556,65

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,57

682,68

1.754,49

1.754,49

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

2,57

47,85

122,97

122,97

Total: 4.758,07

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15054/013/01415/00002 ()

Muros

0,17

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,17

515,16

87,58

87,58

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,17

605,70

102,97

102,97

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,17

682,68

116,06

116,06

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,17

47,85

8,13

8,13

Total: 314,74

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15054/013/01411/00002 ()

Muros

7,64

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

7,64

515,16

3.935,82

3.935,82

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

7,64

605,70

4.627,55

4.627,55

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

7,64

682,68

5.215,68

5.215,68

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

7,64

47,85

365,57

365,57

Total: 14.144,62

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada (1)

14150059/2017

V15251523

CMVMC Santo Adrao de Veiga

48.310,77

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15062/084/02028/00001 ()

Ortigueira

6,60

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

6,60

515,16

3.400,06

3.400,06

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

6,60

605,70

3.997,62

3.997,62

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

6,60

682,68

4.505,69

4.505,69

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

6,60

47,85

315,81

315,81

Total: 12.219,18

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15062/084/12279/00002 ()

Ortigueira

0,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,20

605,70

121,14

121,14

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,20

682,68

136,54

136,54

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,20

47,85

9,57

9,57

Total: 267,25

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15062/084/12279/00005 ()

Ortigueira

1,00

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,00

605,70

605,70

605,70

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,00

682,68

682,68

682,68

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

1,00

47,85

47,85

47,85

Total: 1.336,23

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15062/084/32279/00008 ()

Ortigueira

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,01

605,70

6,06

6,06

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

Total: 13,37

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15062/084/32279/00004 ()

Ortigueira

5,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

5,20

605,70

3.149,64

3.149,64

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

5,20

682,68

3.549,94

3.549,94

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

5,20

47,85

248,82

248,82

Total: 6.948,40

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15062/084/12279/00004 ()

Ortigueira

20,60

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

0,00

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

20,60

605,70

12.477,42

12.477,42

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

20,60

682,68

14.063,21

14.063,21

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

20,60

47,85

985,71

985,71

Total: 27.526,34

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14150051/2017

V15257884

CMVMC Barbanza de Camboño

21.420,62

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15043/143/00171/00001 ()

Lousame

0,95

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,95

515,16

489,40

489,40

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,95

605,70

575,42

575,42

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,95

682,68

648,55

648,55

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,95

47,85

45,46

45,46

Total: 1.758,83

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15043/144/00478/00001 ()

Lousame

2,41

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

0,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,41

515,16

1.241,54

1.241,54

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,41

605,70

1.459,74

1.459,74

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,41

682,68

1.645,26

1.645,26

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

2,41

47,85

115,32

115,32

Total: 4.461,86

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15043/144/00457/00001 ()

Lousame

0,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,07

515,16

36,06

36,06

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,07

605,70

42,40

42,40

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,07

682,68

47,79

47,79

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,07

47,85

3,35

3,35

Total: 129,60

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15043/146/00169/00004 ()

Lousame

2,67

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,67

515,16

1.375,48

1.375,48

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,67

605,70

1.617,22

1.617,22

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,67

682,68

1.822,76

1.822,76

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

2,67

47,85

127,76

127,76

Total: 4.943,22

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15043/147/00118/00005 ()

Lousame

5,10

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

5,10

515,16

2.627,32

2.627,32

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

5,10

605,70

3.089,07

3.089,07

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

5,10

682,68

3.481,67

3.481,67

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

5,10

47,85

244,04

244,04

Total: 9.442,10

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15043/147/00118/00001 ()

Lousame

0,37

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

0,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,37

515,16

190,61

190,61

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,37

605,70

224,11

224,11

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,37

682,68

252,59

252,59

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,37

47,85

17,70

17,70

Total: 685,01

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14150034/2017

V15265739

CMVMC de Iroite de Goiáns

12.441,37

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15072/003/01786/00001 ()

Porto do Son

0,10

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,10

515,16

51,52

51,52

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,10

605,70

60,57

60,57

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,10

682,68

68,27

68,27

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,10

47,85

4,79

4,79

Total: 185,15

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15072/003/01787/00001 ()

Porto do Son

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,05

515,16

25,76

25,76

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,05

605,70

30,29

30,29

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

Total: 92,57

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15072/003/04186/00001 ()

Porto do Son

2,61

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

0,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,61

515,16

1.344,57

1.344,57

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,61

605,70

1.580,88

1.580,88

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,61

682,68

1.781,79

1.781,79

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

2,61

47,85

124,89

124,89

Total: 4.832,13

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15072/049/00279/00003 ()

Porto do Son

0,73

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,73

515,16

376,07

376,07

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,73

605,70

442,16

442,16

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,73

682,68

498,36

498,36

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,73

47,85

34,93

34,93

Total: 1.351,52

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15072/003/01705/00001 ()

Porto do Son

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,02

515,16

10,30

10,30

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,02

605,70

12,11

12,11

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

Total: 37,02

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15072/003/01710/00001 ()

Porto do Son

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,03

515,16

15,45

15,45

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,03

605,70

18,17

18,17

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

Total: 55,54

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15072/003/01711/00001 ()

Porto do Son

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,01

515,16

5,15

5,15

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,01

605,70

6,06

6,06

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

Total: 18,52

Traballos parcela nº 8

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15072/003/01712/00001 ()

Porto do Son

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,02

515,16

10,30

10,30

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,02

605,70

12,11

12,11

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

Total: 37,02

Traballos parcela nº 9

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

15072/003/01713/00001 ()

Porto do Son

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,05

515,16

25,76

25,76

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,05

605,70

30,29

30,29

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

Total: 92,57

Traballos parcela nº 10

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

15072/003/01719/00001 ()

Porto do Son

0,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,20

515,16

103,03

103,03

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,20

605,70

121,14

121,14

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,20

682,68

136,54

136,54

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,20

47,85

9,57

9,57

Total: 370,28

Traballos parcela nº 11

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

11

15072/003/01720/00001 ()

Porto do Son

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,02

515,16

10,30

10,30

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,02

605,70

12,11

12,11

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

Total: 37,02

Traballos parcela nº 12

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

12

15072/003/01723/00001 ()

Porto do Son

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,01

515,16

5,15

5,15

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,01

605,70

6,06

6,06

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

Total: 18,52

Traballos parcela nº 13

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

13

15072/003/01724/00001 ()

Porto do Son

0,16

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,16

515,16

82,43

82,43

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,16

605,70

96,91

96,91

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,16

682,68

109,23

109,23

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,16

47,85

7,66

7,66

Total: 296,23

Traballos parcela nº 14

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

14

15072/003/01725/00001 ()

Porto do Son

0,32

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,32

515,16

164,85

164,85

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,32

605,70

193,82

193,82

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,32

682,68

218,46

218,46

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,32

47,85

15,31

15,31

Total: 592,44

Traballos parcela nº 15

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

15

15072/003/01726/00001 ()

Porto do Son

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,05

515,16

25,76

25,76

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,05

605,70

30,29

30,29

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

Total: 92,57

Traballos parcela nº 16

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

16

15072/003/01727/00001 ()

Porto do Son

0,14

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,14

515,16

72,12

72,12

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,14

605,70

84,80

84,80

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,14

682,68

95,58

95,58

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,14

47,85

6,70

6,70

Total: 259,20

Traballos parcela nº 17

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

17

15072/003/01822/00001 ()

Porto do Son

0,28

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,28

515,16

144,24

144,24

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,28

605,70

169,60

169,60

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,28

682,68

191,15

191,15

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,28

47,85

13,40

13,40

Total: 518,39

Traballos parcela nº 18

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

18

15072/003/01824/00005 ()

Porto do Son

0,10

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,10

515,16

51,52

51,52

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,10

605,70

60,57

60,57

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,10

682,68

68,27

68,27

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,10

47,85

4,79

4,79

Total: 185,15

Traballos parcela nº 19

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

19

15072/003/01828/00001 ()

Porto do Son

0,09

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,09

515,16

46,36

46,36

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,09

605,70

54,51

54,51

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,09

682,68

61,44

61,44

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,09

47,85

4,31

4,31

Total: 166,62

Traballos parcela nº 20

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

20

15072/003/01846/00001 ()

Porto do Son

0,27

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,27

515,16

139,09

139,09

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,27

605,70

163,54

163,54

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,27

682,68

184,32

184,32

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,27

47,85

12,92

12,92

Total: 499,87

Traballos parcela nº 21

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

21

15072/003/01846/00004 ()

Porto do Son

1,08

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,08

515,16

556,37

556,37

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,08

605,70

654,16

654,16

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,08

682,68

737,29

737,29

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

1,08

47,85

51,68

51,68

Total: 1.999,50

Traballos parcela nº 22

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

22

15072/003/04211/00001 ()

Porto do Son

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,01

515,16

5,15

5,15

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,01

605,70

6,06

6,06

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

Total: 18,52

Traballos parcela nº 23

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

23

15072/003/04212/00001 ()

Porto do Son

0,15

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,15

515,16

77,27

77,27

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,15

605,70

90,86

90,86

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,15

682,68

102,40

102,40

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,15

47,85

7,18

7,18

Total: 277,71

Traballos parcela nº 24

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

24

15072/003/04216/00001 ()

Porto do Son

0,16

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,16

515,16

82,43

82,43

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,16

605,70

96,91

96,91

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,16

682,68

109,23

109,23

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,16

47,85

7,66

7,66

Total: 296,23

Traballos parcela nº 25

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

25

15072/003/04218/00001 ()

Porto do Son

0,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,06

515,16

30,91

30,91

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,06

605,70

36,34

36,34

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

Total: 111,08

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14150027/2017

V15298516

CMVMC Barbanza, Enxa, Xián, Dordo, Costa de Abaixo e Sobrado

43.989,02

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15072/024/00121/00003 ()

Porto do Son

15,00

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

0,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

15,00

515,16

7.727,40

7.727,40

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

15,00

605,70

9.085,50

9.085,50

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

15,00

682,68

10.240,20

10.240,20

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

15,00

47,85

717,75

717,75

Total: 27.770,85

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15072/022/00006/00003 ()

Porto do Son

5,97

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

5,97

515,16

3.075,51

3.075,51

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

5,97

605,70

3.616,03

3.616,03

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

5,97

682,68

4.075,60

4.075,60

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

5,97

47,85

285,66

285,66

Total: 11.052,80

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15072/022/00005/00001 ()

Porto do Son

2,12

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,12

515,16

1.092,14

1.092,14

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,12

605,70

1.284,08

1.284,08

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,12

682,68

1.447,28

1.447,28

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

2,12

47,85

101,44

101,44

Total: 3.924,94

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15072/022/00006/00001 ()

Porto do Son

0,61

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,61

515,16

314,25

314,25

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,61

605,70

369,48

369,48

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,61

682,68

416,43

416,43

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,61

47,85

29,19

29,19

Total: 1.129,35

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15072/022/09009/00001 ()

Porto do Son

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,03

515,16

15,45

15,45

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,03

605,70

18,17

18,17

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

Total: 55,54

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15072/024/09003/00001 ()

Porto do Son

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,03

515,16

15,45

15,45

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,03

605,70

18,17

18,17

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

Total: 55,54

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14150040/2017

V15313836

CMVMC Barbanza, Enxa e Dordo

7.923,95

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15072/009/01403/00001 ()

Porto do Son

4,28

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

0,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

4,28

515,16

2.204,88

2.204,88

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

4,28

605,70

2.592,40

2.592,40

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,28

682,68

2.921,87

2.921,87

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

4,28

47,85

204,80

204,80

Total: 7.923,95

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14150039/2017

V15344211

CMVMC de Burzó

17.736,31

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15043/099/00162/00001 ()

Lousame

9,58

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

0,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

9,58

515,16

4.935,23

4.935,23

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

9,58

605,70

5.802,61

5.802,61

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

9,58

682,68

6.540,07

6.540,07

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

9,58

47,85

458,40

458,40

Total: 17.736,31

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14150038/2017

V15536527

CMVMC Dabaixo e Campo de Lamas

12.700,55

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15043/092/00378/00001 ()

Lousame

0,24

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,24

515,16

123,64

123,64

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,24

605,70

145,37

145,37

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,24

682,68

163,84

163,84

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,24

47,85

11,48

11,48

Total: 444,33

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15043/092/00378/00002 ()

Lousame

2,36

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,36

515,16

1.215,78

1.215,78

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,36

605,70

1.429,45

1.429,45

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,36

682,68

1.611,12

1.611,12

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

2,36

47,85

112,93

112,93

Total: 4.369,28

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15043/092/00459/00001 ()

Lousame

3,33

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

0,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

3,33

515,16

1.715,48

1.715,48

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,33

605,70

2.016,98

2.016,98

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,33

682,68

2.273,32

2.273,32

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

3,33

47,85

159,34

159,34

Total: 6.165,12

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15043/505/00175/00001 ()

Lousame

0,67

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,67

515,16

345,16

345,16

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,67

605,70

405,82

405,82

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,67

682,68

457,40

457,40

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,67

47,85

32,06

32,06

Total: 1.240,44

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15043/505/00175/00003 ()

Lousame

0,16

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,16

515,16

82,43

82,43

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,16

605,70

96,91

96,91

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,16

682,68

109,23

109,23

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,16

47,85

7,66

7,66

Total: 296,23

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15043/505/00174/00001 ()

Lousame

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,01

515,16

5,15

5,15

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,01

605,70

6,06

6,06

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

Total: 18,52

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15043/505/00175/00002 ()

Lousame

0,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,04

515,16

20,61

20,61

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,04

605,70

24,23

24,23

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,04

682,68

27,31

27,31

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,04

47,85

1,91

1,91

Total: 74,06

Traballos parcela nº 8

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15043/505/05028/00002 ()

Lousame

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,05

515,16

25,76

25,76

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,05

605,70

30,29

30,29

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

Total: 92,57

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14150057/2017

V15543879

CMVMC da Pena

10.994,50

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15075/130/02173/00002 ()

Rois

2,44

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

2,44

1.031,41

2.516,64

2.516,64

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,44

682,68

1.665,74

1.665,74

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

2,44

47,85

116,75

116,75

Total: 4.299,13

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15075/130/02173/00001 ()

Rois

3,80

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

3,80

1.031,41

3.919,36

3.919,36

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,80

682,68

2.594,18

2.594,18

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

3,80

47,85

181,83

181,83

Total: 6.695,37

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14150025/2017

V15569957

CMVMC do Monte de Arou

21.143,30

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15016/019/00001/00001 ()

Camariñas

6,00

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

0,00

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

6,00

1.031,41

6.188,46

6.188,46

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

6,00

682,68

4.096,08

4.096,08

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

6,00

47,85

287,10

287,10

Total: 10.571,64

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15016/014/00001/00004 ()

Camariñas

4,50

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

4,50

1.031,41

4.641,35

4.641,35

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,50

682,68

3.072,06

3.072,06

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

4,50

47,85

215,33

215,33

Total: 7.928,74

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15016/014/00001/00002 ()

Camariñas

1,50

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

1,50

1.031,41

1.547,12

1.547,12

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,50

682,68

1.024,02

1.024,02

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

1,50

47,85

71,78

71,78

Total: 2.642,92

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada (1)

14150050/2017

V70164801

CMVMC de Mañón

46.408,58

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15045/026/00874/00001 ()

Mañón

0,76

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,76

515,16

391,52

391,52

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,76

605,70

460,33

460,33

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,76

682,68

518,84

518,84

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,76

47,85

36,37

36,37

Total: 1.407,06

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15045/026/00732/00004 ()

Mañón

14,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

0,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

14,30

515,16

7.366,79

7.366,79

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

14,30

605,70

8.661,51

8.661,51

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

14,30

682,68

9.762,32

9.762,32

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

14,30

47,85

684,26

684,26

Total: 26.474,88

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15045/021/00481/00002 ()

Mañón

0,24

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,24

605,70

145,37

145,37

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,24

682,68

163,84

163,84

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,24

47,85

11,48

11,48

Total: 320,69

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15045/021/00492/00001 ()

Mañón

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,05

605,70

30,29

30,29

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

Total: 66,81

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15045/021/00492/00004 ()

Mañón

2,74

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,74

605,70

1.659,62

1.659,62

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,74

682,68

1.870,54

1.870,54

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

2,74

47,85

131,11

131,11

Total: 3.661,27

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15045/021/00053/00002 ()

Mañón

7,82

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

7,82

515,16

4.028,55

4.028,55

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

7,82

605,70

4.736,57

4.736,57

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

7,82

682,68

5.338,56

5.338,56

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

7,82

47,85

374,19

374,19

Total: 14.477,87

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14150035/2017

V70224639

CMVMC Lugar da Igrexa de Ameixenda

13.718,81

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15023/044/01524/00004 ()

Cee

7,41

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

0,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

7,41

515,16

3.817,34

3.817,34

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

7,41

605,70

4.488,24

4.488,24

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

7,41

682,68

5.058,66

5.058,66

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

7,41

47,85

354,57

354,57

Total: 13.718,81

Lugo

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270006/2017

11372649T

Gil Ferreiro Losas

36.953,75

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27018/004/00034/00001 ()

Fonsagrada, A

10,85

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

10,85

515,16

5.589,49

5.589,49

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

10,85

605,70

6.571,85

6.571,85

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

10,85

682,68

7.407,08

7.407,08

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

10,85

47,85

519,17

519,17

Total: 20.087,59

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27018/003/00027/00004 ()

Fonsagrada, A

9,11

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

9,11

515,16

4.693,11

4.693,11

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

9,11

605,70

5.517,93

5.517,93

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

9,11

682,68

6.219,21

6.219,21

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

9,11

47,85

435,91

435,91

Total: 16.866,16

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270072/2017

32780800G

Ana Belén Vázquez García

2.344,60

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27010/001/00028/00001 ()

Castro de Rei

1,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,30

515,16

669,71

669,71

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,30

605,70

787,41

787,41

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,30

682,68

887,48

887,48

Total: 2.344,60

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270026/2017

33317858N

Juan Gonzalo Díaz Rouco

12.570,67

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27065/002/00163/00001 ()

Vilalba

2,00

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,00

515,16

1.030,32

1.030,32

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,00

605,70

1.211,40

1.211,40

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,00

682,68

1.365,36

1.365,36

Total: 3.607,08

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27065/002/00163/00001 ()

Vilalba

3,31

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

3,31

515,16

1.705,18

1.705,18

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,31

605,70

2.004,87

2.004,87

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,31

682,68

2.259,67

2.259,67

Total: 5.969,72

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27065/002/00164/00001 ()

Vilalba

0,36

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,36

515,16

185,46

185,46

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,36

605,70

218,05

218,05

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,36

682,68

245,76

245,76

Total: 649,27

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27065/002/00192/00003 ()

Vilalba

1,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,30

515,16

669,71

669,71

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,30

605,70

787,41

787,41

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,30

682,68

887,48

887,48

Total: 2.344,60

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270285/2017

33323779E

César Val Carballedo

6.942,72

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27011/002/00169/00001 ()

Castroverde

3,75

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

0,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

3,75

515,16

1.931,85

1.931,85

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,75

605,70

2.271,38

2.271,38

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,75

682,68

2.560,05

2.560,05

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

3,75

47,85

179,44

179,44

Total: 6.942,72

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270086/2017

33328146L

Baldomero Fernández Gómez

6.132,03

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27018/088/00193/00002 ()

Fonsagrada, A

3,40

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

3,40

515,16

1.751,54

1.751,54

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,40

605,70

2.059,38

2.059,38

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,40

682,68

2.321,11

2.321,11

Total: 6.132,03

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270045/2017

33577067B

Casilda Seijas Sánchez

7.628,98

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27900/505/00287/00001 ()

Lugo

4,23

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

4,23

515,16

2.179,13

2.179,13

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

4,23

605,70

2.562,11

2.562,11

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,23

682,68

2.887,74

2.887,74

Total: 7.628,98

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada (1)

14270055/2017

33640336F

Digna Maseda Piñeiro

4.743,31

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27065/006/00891/00001 ()

Vilalba

2,63

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,63

515,16

1.354,87

1.354,87

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,63

605,70

1.592,99

1.592,99

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,63

682,68

1.795,45

1.795,45

Total: 4.743,31

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270041/2017

33641235D

Manuela Ferreiro López

2.795,65

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27014/021/00081/00002 ()

Corgo, O

1,89

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,70

515,16

360,61

360,61

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,89

605,70

1.144,77

1.144,77

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,89

682,68

1.290,27

1.290,27

Total: 2.795,65

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270063/2017

33645444D

Enrique Pin Díaz

7.340,40

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27053/031/00315/00001 ()

Ribeira de Piquín

1,61

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,61

515,16

829,41

829,41

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,61

605,70

975,18

975,18

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,61

682,68

1.099,11

1.099,11

Total: 2.903,70

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27053/031/00318/00001 ()

Ribeira de Piquín

2,46

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,46

515,16

1.267,29

1.267,29

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,46

605,70

1.490,02

1.490,02

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,46

682,68

1.679,39

1.679,39

Total: 4.436,70

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270073/2017

33648240E

Delio Neira Campos

4.094,03

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27011/002/00171/00001 ()

Castroverde

2,15

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,15

515,16

1.107,59

1.107,59

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,15

605,70

1.302,26

1.302,26

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,15

682,68

1.467,76

1.467,76

Total: 3.877,61

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27011/002/00171/00011 ()

Castroverde

0,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,06

515,16

30,91

30,91

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,06

605,70

36,34

36,34

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

Total: 108,21

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27011/002/00171/00004 ()

Castroverde

0,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,06

515,16

30,91

30,91

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,06

605,70

36,34

36,34

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

Total: 108,21

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270049/2017

33658934K

María Venilda Mercador Ónega

3.354,57

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27010/007/00464/00001 ()

Castro de Rei

0,96

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,96

515,16

494,55

494,55

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,96

605,70

581,47

581,47

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,96

682,68

655,37

655,37

Total: 1.731,39

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27010/007/00463/00001 ()

Castro de Rei

0,90

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,90

515,16

463,64

463,64

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,90

605,70

545,13

545,13

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,90

682,68

614,41

614,41

Total: 1.623,18

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270067/2017

33715698K

Áurea Portela Villares

6.312,39

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27004/005/00474/00001 ()

Baleira

3,50

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

3,50

515,16

1.803,06

1.803,06

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,50

605,70

2.119,95

2.119,95

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,50

682,68

2.389,38

2.389,38

Total: 6.312,39

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270117/2017

33721934R

José Antonio Fernández Álvarez

10.911,36

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27018/314/00432/00001 ()

Fonsagrada, A

6,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

6,05

515,15

3.116,66

3.116,66

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

6,05

605,70

3.664,49

3.664,49

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

6,05

682,68

4.130,21

4.130,21

Total: 10.911,36

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270119/2017

33722725X

Aniceto Rodríguez Díaz

11.470,49

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27018/314/00434/00001 ()

Fonsagrada, A

3,35

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

3,35

515,16

1.725,79

1.725,79

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,35

605,70

2.029,10

2.029,10

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,35

682,68

2.286,98

2.286,98

Total: 6.041,87

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27018/314/00434/00003 ()

Fonsagrada, A

0,59

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,59

515,16

303,94

303,94

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,59

605,70

357,36

357,36

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,59

682,68

402,78

402,78

Total: 1.064,08

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27018/314/00435/00001 ()

Fonsagrada, A

2,42

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,42

515,15

1.246,66

1.246,66

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,42

605,70

1.465,79

1.465,79

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,42

682,68

1.652,09

1.652,09

Total: 4.364,54

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270009/2017

33723314R

María Testa García

4.418,67

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27018/116/00129/00005 ()

Fonsagrada, A

1,13

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,13

515,16

582,13

582,13

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,13

605,70

684,44

684,44

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,13

682,68

771,43

771,43

Total: 2.038,00

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27018/116/00129/00001 ()

Fonsagrada, A

0,63

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,63

515,16

324,55

324,55

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,63

605,70

381,59

381,59

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,63

682,68

430,09

430,09

Total: 1.136,23

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27018/116/00129/00002 ()

Fonsagrada, A

0,69

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,69

515,16

355,46

355,46

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,69

605,70

417,93

417,93

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,69

682,68

471,05

471,05

Total: 1.244,44

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270107/2017

33726380P

Antonio López Rodríguez

2.506,92

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27018/138/00131/00001 ()

Fonsagrada, A

1,39

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,39

515,16

716,07

716,07

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,39

605,70

841,92

841,92

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,39

682,68

948,93

948,93

Total: 2.506,92

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270042/2017

33726454J

Águeda Álvarez Gómez

5.191,95

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27018/139/00007/00001 ()

Fonsagrada, A

2,35

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,35

605,70

1.423,40

1.423,40

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,35

682,68

1.604,30

1.604,30

Total: 3.027,70

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27018/178/00063/00001 ()

Fonsagrada, A

1,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,20

515,16

618,19

618,19

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,20

605,70

726,84

726,84

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,20

682,68

819,22

819,22

Total: 2.164,25

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270001/2017

33728496P

Luciano Fernández Fernández

3.841,54

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27018/094/00277/00001 ()

Fonsagrada, A

0,51

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,51

515,16

262,73

262,73

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,51

605,70

308,91

308,91

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,51

682,68

348,17

348,17

Total: 919,81

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27018/094/00277/00004 ()

Fonsagrada, A

1,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,06

515,16

546,07

546,07

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,06

605,70

642,04

642,04

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,06

682,68

723,64

723,64

Total: 1.911,75

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27018/094/00279/00001 ()

Fonsagrada, A

0,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,30

515,16

154,55

154,55

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,30

605,70

181,71

181,71

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,30

682,68

204,80

204,80

Total: 541,06

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

27018/094/00279/00002 ()

Fonsagrada, A

0,26

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,26

515,16

133,94

133,94

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,26

605,70

157,48

157,48

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,26

682,68

177,50

177,50

Total: 468,92

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270066/2017

33742584C

José González Osorio

1.244,14

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27006/062/00060/00003 ()

Becerreá

0,59

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,59

515,16

303,94

303,94

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,59

605,70

357,36

357,36

Total: 661,30

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27006/062/00060/00001 ()

Becerreá

0,52

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,52

515,16

267,88

267,88

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,52

605,70

314,96

314,96

Total: 582,84

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270024/2017

33747053G

Mercedes Rodríguez Soengas

1.947,83

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27023/009/00063/00001 ()

Guntín de Pallares

0,66

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,66

515,16

340,01

340,01

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,66

605,70

399,76

399,76

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,66

682,68

450,57

450,57

Total: 1.190,34

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27023/009/00062/00001 ()

Guntín de Pallares

0,42

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,42

515,16

216,37

216,37

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,42

605,70

254,39

254,39

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,42

682,68

286,73

286,73

Total: 757,49

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270048/2017

33752278P

Enrique Val Carballedo

7.430,58

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27004/021/00626/00004 ()

Baleira

4,12

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

4,12

515,16

2.122,46

2.122,46

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

4,12

605,70

2.495,48

2.495,48

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,12

682,68

2.812,64

2.812,64

Total: 7.430,58

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270096/2017

33761978W

Víctor Peña Fernández

3.272,30

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27038/002/00102/00001 ()

Ourol

2,14

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,00

515,16

515,16

515,16

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,14

605,70

1.296,20

1.296,20

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,14

682,68

1.460,94

1.460,94

Total: 3.272,30

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada (1)

14270056/2017

33765136D

José Benito López Prados

3.787,44

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27048/002/00164/00001 ()

Pontenova, A

2,10

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,10

515,16

1.081,84

1.081,84

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,10

605,70

1.271,97

1.271,97

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,10

682,68

1.433,63

1.433,63

Total: 3.787,44

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270052/2017

33766378D

María P. Sánchez-Orozco López

3.336,56

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27014/155/00351/00001 ()

Corgo, O

1,85

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,85

515,16

953,05

953,05

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,85

605,70

1.120,55

1.120,55

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,85

682,68

1.262,96

1.262,96

Total: 3.336,56

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270050/2017

33769922B

José Ónega Novo

2.254,43

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27010/006/00428/00001 ()

Castro de Rei

1,25

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,25

515,16

643,95

643,95

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,25

605,70

757,13

757,13

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,25

682,68

853,35

853,35

Total: 2.254,43

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270059/2017

33772399G

Manuel Romay Villamarín

3.426,72

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27900/351/00066/00001 ()

Lugo

1,90

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,90

515,16

978,80

978,80

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,90

605,70

1.150,83

1.150,83

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,90

682,68

1.297,09

1.297,09

Total: 3.426,72

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270101/2017

33773158G

Francisco Parga Parga

2.200,31

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27900/091/00133/00001 ()

Lugo

1,33

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,20

515,16

618,19

618,19

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,20

605,70

726,84

726,84

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,20

682,68

819,22

819,22

Total: 2.164,25

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27900/091/00133/00004 ()

Lugo

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,02

515,16

10,30

10,30

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,02

605,70

12,11

12,11

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

Total: 36,06

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270139/2017

33775872G

Luis López Muñiz

2.164,26

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27009/015/00510/00001 ()

Carballedo

0,60

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,60

515,16

309,10

309,10

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,60

605,70

363,42

363,42

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,60

682,68

409,61

409,61

Total: 1.082,13

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27009/015/00510/00002 ()

Carballedo

0,60

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,60

515,16

309,10

309,10

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,60

605,70

363,42

363,42

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,60

682,68

409,61

409,61

Total: 1.082,13

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270090/2017

33777942G

Domingo Abuín Sánchez

3.841,54

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27014/019/00038/00001 ()

Corgo, O

2,13

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,13

515,16

1.097,29

1.097,29

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,13

605,70

1.290,14

1.290,14

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,13

682,68

1.454,11

1.454,11

Total: 3.841,54

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270089/2017

33786783J

José Cela Besteiro

8.618,53

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27014/020/00011/00001 ()

Corgo, O

3,85

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

3,85

515,16

1.983,37

1.983,37

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,85

605,70

2.331,95

2.331,95

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,85

682,68

2.628,32

2.628,32

Total: 6.943,64

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27014/019/00026/00001 ()

Corgo, O

1,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,30

605,70

787,41

787,41

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,30

682,68

887,48

887,48

Total: 1.674,89

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270054/2017

33794002X

Manuel Ónega Novo

2.885,67

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27010/006/00367/00001 ()

Castro de Rei

1,60

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,60

515,16

824,26

824,26

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,60

605,70

969,12

969,12

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,60

682,68

1.092,29

1.092,29

Total: 2.885,67

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270071/2017

33794939G

José María Novoa Calvo

3.384,99

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27060/098/00241/00002 ()

Taboada

2,52

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,52

515,16

1.298,20

1.298,20

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,52

605,70

1.526,36

1.526,36

Total: 2.824,56

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27060/098/00241/00001 ()

Taboada

0,50

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,50

515,16

257,58

257,58

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,50

605,70

302,85

302,85

Total: 560,43

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270114/2017

33800730E

Mercedes Puentes Arias

2.319,08

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27900/115/00171/00001 ()

Lugo

1,80

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,80

605,70

1.090,26

1.090,26

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,80

682,68

1.228,82

1.228,82

Total: 2.319,08

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270017/2017

33801910Y

Angelita Rodríguez Dacal

2.344,60

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27014/085/00002/00001 ()

Corgo, O

1,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,30

515,16

669,71

669,71

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,30

605,70

787,41

787,41

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,30

682,68

887,48

887,48

Total: 2.344,60

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270021/2017

33802885S

Manuel Germán Gómez Seijo

4.887,59

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27900/502/00014/00001 ()

Lugo

2,71

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,71

515,16

1.396,08

1.396,08

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,71

605,70

1.641,45

1.641,45

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,71

682,68

1.850,06

1.850,06

Total: 4.887,59

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270130/2017

33805650C

Jesús Manuel Álvarez Cedrón

1.965,85

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27014/046/00068/00001 ()

Corgo, O

1,09

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,09

515,16

561,52

561,52

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,09

605,70

660,21

660,21

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,09

682,68

744,12

744,12

Total: 1.965,85

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270051/2017

33811769K

Heliodoro Neira Pin

9.017,71

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27011/135/00137/00002 ()

Castroverde

3,55

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

3,55

515,16

1.828,82

1.828,82

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,55

605,70

2.150,24

2.150,24

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,55

682,68

2.423,51

2.423,51

Total: 6.402,57

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27011/135/00137/00001 ()

Castroverde

1,45

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,45

515,16

746,98

746,98

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,45

605,70

878,27

878,27

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,45

682,68

989,89

989,89

Total: 2.615,14

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270010/2017

33822985J

Purificación Fernández Fernández

4.833,49

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27018/088/00173/00001 ()

Fonsagrada, A

2,68

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,68

515,16

1.380,63

1.380,63

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,68

605,70

1.623,28

1.623,28

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,68

682,68

1.829,58

1.829,58

Total: 4.833,49

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270102/2017

33829972P

José Luis Fernández Fernández

3.552,98

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27014/042/00048/00001 ()

Corgo, O

1,97

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,97

515,16

1.014,87

1.014,87

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,97

605,70

1.193,23

1.193,23

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,97

682,68

1.344,88

1.344,88

Total: 3.552,98

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270132/2017

33830442H

Mª Julia Parajes Candal

9.648,94

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27011/002/00174/00001 ()

Castroverde

1,24

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,24

515,16

638,80

638,80

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,24

605,70

751,07

751,07

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,24

682,68

846,52

846,52

Total: 2.236,39

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27011/002/00175/00001 ()

Castroverde

4,11

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

4,11

515,16

2.117,31

2.117,31

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

4,11

605,70

2.489,43

2.489,43

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,11

682,68

2.805,81

2.805,81

Total: 7.412,55

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270057/2017

33835975P

Manuel Sanmartín Rodríguez

2.236,40

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27021/051/00206/00004 ()

Xermade

0,70

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,70

515,16

360,61

360,61

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,70

605,70

423,99

423,99

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,70

682,68

477,88

477,88

Total: 1.262,48

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27021/051/00206/00005 ()

Xermade

0,50

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,50

515,16

257,58

257,58

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,50

605,70

302,85

302,85

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,50

682,68

341,34

341,34

Total: 901,77

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27021/051/00206/00007 ()

Xermade

0,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,04

515,16

20,61

20,61

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,04

605,70

24,23

24,23

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,04

682,68

27,31

27,31

Total: 72,15

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270064/2017

33836752A

José María Fouz Millares

5.951,68

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27004/021/00638/00001 ()

Baleira

3,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

3,30

515,16

1.700,03

1.700,03

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,30

605,70

1.998,81

1.998,81

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,30

682,68

2.252,84

2.252,84

Total: 5.951,68

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270030/2017

33838330V

Antonio Ramil Basanta

5.338,49

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27065/063/00245/00001 ()

Vilalba

1,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,01

515,16

520,31

520,31

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,01

605,70

611,76

611,76

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,01

682,68

689,51

689,51

Total: 1.821,58

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27065/063/00241/00001 ()

Vilalba

0,70

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,70

515,16

360,61

360,61

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,70

605,70

423,99

423,99

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,70

682,68

477,88

477,88

Total: 1.262,48

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27065/063/00247/00001 ()

Vilalba

0,65

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,65

515,16

334,85

334,85

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,65

605,70

393,71

393,71

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,65

682,68

443,74

443,74

Total: 1.172,30

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27065/063/00248/00001 ()

Vilalba

0,60

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,60

515,16

309,10

309,10

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,60

605,70

363,42

363,42

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,60

682,68

409,61

409,61

Total: 1.082,13

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270040/2017

33840924N

Manuel Antonio Fernández Rodríguez

2.182,28

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27900/503/00054/00001 ()

Lugo

1,21

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,21

515,16

623,34

623,34

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,21

605,70

732,90

732,90

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,21

682,68

826,04

826,04

Total: 2.182,28

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270031/2017

33842418B

Laura García Santalla

6.312,39

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27065/021/00686/00001 ()

Vilalba

3,50

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

3,50

515,16

1.803,06

1.803,06

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,50

605,70

2.119,95

2.119,95

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,50

682,68

2.389,38

2.389,38

Total: 6.312,39

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270022/2017

33843936B

José Antonio Carballedo González

6.727,21

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27011/014/00928/00001 ()

Castroverde

3,73

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

3,73

515,16

1.921,55

1.921,55

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,73

605,70

2.259,26

2.259,26

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,73

682,68

2.546,40

2.546,40

Total: 6.727,21

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270060/2017

33857058T

Carlos Gómez Reixa

6.077,93

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27011/117/00189/00002 ()

Castroverde

3,37

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

3,37

515,16

1.736,09

1.736,09

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,37

605,70

2.041,21

2.041,21

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,37

682,68

2.300,63

2.300,63

Total: 6.077,93

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270135/2017

33857133Y

Genoveva Carmen Ferreiro Pumariño

2.344,60

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27011/001/00041/00001 ()

Castroverde

1,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,30

515,16

669,71

669,71

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,30

605,70

787,41

787,41

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,30

682,68

887,48

887,48

Total: 2.344,60

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270039/2017

33860069K

Josefa Arjerey Castiñeira

1.855,16

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27020/123/00074/00001 ()

Friol

1,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,60

515,16

309,10

309,10

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,20

605,70

726,84

726,84

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,20

682,68

819,22

819,22

Total: 1.855,16

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270025/2017

34194585W

Antonio Vidal Fernández

1.803,54

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27023/009/00018/00001 ()

Guntín de Pallares

1,00

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,00

515,16

515,16

515,16

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,00

605,70

605,70

605,70

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,00

682,68

682,68

682,68

Total: 1.803,54

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada (1)

14270070/2017

34221231Z

Vicente Simón Caseiro

3.452,25

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27016/064/00413/00001 ()

Chantada

3,08

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

3,08

515,16

1.586,69

1.586,69

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,08

605,70

1.865,56

1.865,56

Total: 3.452,25

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270140/2017

34242263R

Manuela Quiroga Capón

4.580,99

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27016/115/00224/00001 ()

Chantada

1,19

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,19

515,16

613,04

613,04

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,19

605,70

720,78

720,78

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,19

682,68

812,39

812,39

Total: 2.146,21

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27016/115/00224/00004 ()

Chantada

0,95

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,95

515,16

489,40

489,40

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,95

605,70

575,42

575,42

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,95

682,68

648,55

648,55

Total: 1.713,37

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27016/115/00224/00003 ()

Chantada

0,40

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,40

515,16

206,06

206,06

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,40

605,70

242,28

242,28

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,40

682,68

273,07

273,07

Total: 721,41

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270128/2017

34258777R

José Vázquez Luaces

4.328,49

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27008/023/00177/00001 ()

Bóveda

2,40

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,40

515,16

1.236,38

1.236,38

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,40

605,70

1.453,68

1.453,68

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,40

682,68

1.638,43

1.638,43

Total: 4.328,49

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270078/2017

36621393B

María Josefa Folgueira Novo

2.326,57

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27010/001/00016/00001 ()

Castro de Rei

1,29

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,29

515,16

664,56

664,56

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,29

605,70

781,35

781,35

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,29

682,68

880,66

880,66

Total: 2.326,57

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270091/2017

51351035Q

Belén González Soto

11.903,37

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27067/026/01457/00001 ()

Viveiro

6,50

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

6,50

515,16

3.348,54

3.348,54

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

6,50

605,70

3.937,05

3.937,05

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

6,50

682,68

4.437,42

4.437,42

Total: 11.723,01

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27067/025/00896/00001 ()

Viveiro

0,10

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,10

515,16

51,52

51,52

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,10

605,70

60,57

60,57

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,10

682,68

68,27

68,27

Total: 180,36

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270002/2017

76523341H

Manuel Méndez Álvarez

10.063,75

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27018/245/00268/00001 ()

Fonsagrada, A

5,58

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

5,58

515,16

2.874,59

2.874,59

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

5,58

605,70

3.379,81

3.379,81

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

5,58

682,68

3.809,35

3.809,35

Total: 10.063,75

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270015/2017

76523688C

Nemesia Osorio Álvarez

3.733,33

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27018/088/00200/00001 ()

Fonsagrada, A

2,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,07

515,16

1.066,38

1.066,38

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,07

605,70

1.253,80

1.253,80

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,07

682,68

1.413,15

1.413,15

Total: 3.733,33

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270074/2017

76555005B

José Juan Marey Ferreiro

7.033,80

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27014/046/00186/00001 ()

Corgo, O

3,90

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

3,90

515,16

2.009,12

2.009,12

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,90

605,70

2.362,23

2.362,23

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,90

682,68

2.662,45

2.662,45

Total: 7.033,80

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270126/2017

76566582L

María de los Ángeles Fernández Souto

2.452,81

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27061/002/00084/00001 ()

Trabada

1,36

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,36

515,16

700,62

700,62

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,36

605,70

823,75

823,75

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,36

682,68

928,44

928,44

Total: 2.452,81

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270012/2017

76567628F

Ricardo Fernández Castrillón

2.470,85

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27018/116/00135/00002 ()

Fonsagrada, A

0,96

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,96

515,16

494,55

494,55

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,96

605,70

581,47

581,47

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,96

682,68

655,37

655,37

Total: 1.731,39

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27018/116/00135/00003 ()

Fonsagrada, A

0,41

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,41

515,16

211,22

211,22

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,41

605,70

248,34

248,34

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,41

682,68

279,90

279,90

Total: 739,46

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270003/2017

76575680D

María del Mar Folgueira Valiña

1.821,58

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27010/001/00010/00001 ()

Castro de Rei

1,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,01

515,16

520,31

520,31

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,01

605,70

611,76

611,76

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,01

682,68

689,51

689,51

Total: 1.821,58

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270113/2017

76602202N

María Manuela Carballo Montes

1.803,54

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27016/026/00269/00001 ()

Chantada

1,00

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,00

515,16

515,16

515,16

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,00

605,70

605,70

605,70

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,00

682,68

682,68

682,68

Total: 1.803,54

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270082/2017

76608673C

María Luz Valcarcel Gallego

5.410,62

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27057/050/00307/00001 ()

Sarria

2,96

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,96

515,16

1.524,87

1.524,87

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,96

605,70

1.792,87

1.792,87

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,96

682,68

2.020,73

2.020,73

Total: 5.338,47

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27057/050/00307/00004 ()

Sarria

0,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,04

515,16

20,61

20,61

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,04

605,70

24,23

24,23

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,04

682,68

27,31

27,31

Total: 72,15

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270149/2017

E27147669

CMVMC Val Primeiro

72.369,58

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27050/053/00486/00001 ()

Quiroga

10,36

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

6,40

515,16

3.297,02

3.297,02

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

10,36

605,70

6.275,05

6.275,05

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

10,36

682,68

7.072,56

7.072,56

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

10,36

47,85

495,73

495,73

Total: 17.140,36

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27050/053/00658/00001 ()

Quiroga

0,39

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,39

605,70

236,22

236,22

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,39

682,68

266,25

266,25

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,39

47,85

18,66

18,66

Total: 521,13

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27050/053/00659/00012 ()

Quiroga

12,40

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

3,92

515,16

2.019,43

2.019,43

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

12,40

605,70

7.510,68

7.510,68

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

12,40

682,68

8.465,23

8.465,23

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

12,40

47,85

593,34

593,34

Total: 18.843,68

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27050/054/00117/00001 ()

Quiroga

14,26

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

14,26

605,70

8.637,28

8.637,28

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

14,26

682,68

9.735,02

9.735,02

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

14,26

47,85

682,34

682,34

Total: 19.054,64

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

27050/054/00117/00006 ()

Quiroga

12,58

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

12,58

605,70

7.619,71

7.619,71

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

12,58

682,68

8.588,11

8.588,11

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

12,58

47,85

601,95

601,95

Total: 16.809,77

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270153/2017

E27308568

Crecencia, C.B.

35.380,07

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27018/354/00031/00007 ()

Fonsagrada, A

4,61

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

4,61

515,16

2.374,89

2.374,89

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

4,61

605,70

2.792,28

2.792,28

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,61

682,68

3.147,15

3.147,15

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

4,61

47,85

220,59

220,59

Total: 8.534,91

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27018/354/00031/00005 ()

Fonsagrada, A

1,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,04

515,16

535,77

535,77

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,04

605,70

629,93

629,93

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,04

682,68

709,99

709,99

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

1,04

47,85

49,76

49,76

Total: 1.925,45

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27018/354/00031/00006 ()

Fonsagrada, A

0,24

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,24

515,16

123,64

123,64

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,24

605,70

145,37

145,37

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,24

682,68

163,84

163,84

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,24

47,85

11,48

11,48

Total: 444,33

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27018/354/00016/00005 ()

Fonsagrada, A

0,95

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,95

515,16

489,40

489,40

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,95

605,70

575,42

575,42

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,95

682,68

648,55

648,55

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,95

47,85

45,46

45,46

Total: 1.758,83

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

27018/354/00016/00001 ()

Fonsagrada, A

12,27

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

12,27

515,16

6.321,01

6.321,01

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

12,27

605,70

7.431,94

7.431,94

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

12,27

682,68

8.376,48

8.376,48

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

12,27

47,85

587,12

587,12

Total: 22.716,55

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada (1)

14270156/2017

F70509096

Coop. Lácteas Unidas, Soc. C.G.

38.638,51

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27040/042/00398/00002 ()

Palas de Rei

0,24

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,24

515,16

123,64

123,64

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,24

605,70

145,37

145,37

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,24

682,68

163,84

163,84

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,24

47,85

11,48

11,48

Total: 444,33

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27040/042/00398/00007 ()

Palas de Rei

3,28

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

3,28

515,16

1.689,72

1.689,72

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,28

605,70

1.986,70

1.986,70

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,28

682,68

2.239,19

2.239,19

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

3,28

47,85

156,95

156,95

Total: 6.072,56

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27040/042/00395/00001 ()

Palas de Rei

4,37

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

4,37

515,16

2.251,25

2.251,25

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

4,37

605,70

2.646,91

2.646,91

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,37

682,68

2.983,31

2.983,31

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

4,37

47,85

209,10

209,10

Total: 8.090,57

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27040/051/00082/00001 ()

Palas de Rei

4,56

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

4,56

515,16

2.349,13

2.349,13

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

4,56

605,70

2.761,99

2.761,99

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,56

682,68

3.113,02

3.113,02

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

4,56

47,85

218,20

218,20

Total: 8.442,34

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

27040/051/00092/00001 ()

Palas de Rei

8,42

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

8,42

515,16

4.337,65

4.337,65

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

8,42

605,70

5.099,99

5.099,99

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

8,42

682,68

5.748,17

5.748,17

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

8,42

47,85

402,90

402,90

Total: 15.588,71

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270158/2017

G27414259

Asociación Veciños Forestal Pena de Corvos

32.121,70

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27021/052/00227/00001 ()

Xermade

0,51

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,51

515,16

262,73

262,73

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,51

605,70

308,91

308,91

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,51

682,68

348,17

348,17

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,51

47,85

24,40

24,40

Total: 944,21

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27021/052/00226/00001 ()

Xermade

0,52

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,52

515,16

267,88

267,88

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,52

605,70

314,96

314,96

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,52

682,68

354,99

354,99

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,52

47,85

24,88

24,88

Total: 962,71

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27021/052/00228/00001 ()

Xermade

0,56

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,56

515,16

288,49

288,49

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,56

605,70

339,19

339,19

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,56

682,68

382,30

382,30

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,56

47,85

26,80

26,80

Total: 1.036,78

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27021/052/00225/00002 ()

Xermade

0,49

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,49

515,16

252,43

252,43

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,49

605,70

296,79

296,79

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,49

682,68

334,51

334,51

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,49

47,85

23,45

23,45

Total: 907,18

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

27021/052/00224/00002 ()

Xermade

0,34

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,34

515,16

175,15

175,15

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,34

605,70

205,94

205,94

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,34

682,68

232,11

232,11

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,34

47,85

16,27

16,27

Total: 629,47

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

27021/052/00229/00001 ()

Xermade

0,29

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,29

515,16

149,40

149,40

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,29

605,70

175,65

175,65

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,29

682,68

197,98

197,98

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,29

47,85

13,88

13,88

Total: 536,91

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

27021/052/00229/00004 ()

Xermade

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,05

515,16

25,76

25,76

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,05

605,70

30,29

30,29

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

Total: 92,57

Traballos parcela nº 8

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

27021/052/00224/00001 ()

Xermade

0,24

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,24

515,16

123,64

123,64

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,24

605,70

145,37

145,37

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,24

682,68

163,84

163,84

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,24

47,85

11,48

11,48

Total: 444,33

Traballos parcela nº 9

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

27021/052/00224/00003 ()

Xermade

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,03

515,16

15,45

15,45

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,03

605,70

18,17

18,17

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

Total: 55,54

Traballos parcela nº 10

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

27021/052/00225/00001 ()

Xermade

0,10

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,10

515,16

51,52

51,52

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,10

605,70

60,57

60,57

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,10

682,68

68,27

68,27

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,10

47,85

4,79

4,79

Total: 185,15

Traballos parcela nº 11

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

11

27021/052/00285/00003 ()

Xermade

0,16

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,16

515,16

82,43

82,43

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,16

605,70

96,91

96,91

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,16

682,68

109,23

109,23

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,16

47,85

7,66

7,66

Total: 296,23

Traballos parcela nº 12

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

12

27021/052/00243/00003 ()

Xermade

0,10

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,10

515,16

51,52

51,52

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,10

605,70

60,57

60,57

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,10

682,68

68,27

68,27

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,10

47,85

4,79

4,79

Total: 185,15

Traballos parcela nº 13

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

13

27021/052/00244/00003 ()

Xermade

0,14

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,14

515,16

72,12

72,12

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,14

605,70

84,80

84,80

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,14

682,68

95,58

95,58

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,14

47,85

6,70

6,70

Total: 259,20

Traballos parcela nº 14

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

14

27021/052/00244/00001 ()

Xermade

0,26

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,26

515,16

133,94

133,94

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,26

605,70

157,48

157,48

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,26

682,68

177,50

177,50

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,26

47,85

12,44

12,44

Total: 481,36

Traballos parcela nº 15

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

15

27021/052/00242/00001 ()

Xermade

0,48

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,48

515,16

247,28

247,28

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,48

605,70

290,74

290,74

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,48

682,68

327,69

327,69

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,48

47,85

22,97

22,97

Total: 888,68

Traballos parcela nº 16

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

16

27021/052/00243/00001 ()

Xermade

0,33

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,33

515,16

170,00

170,00

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,33

605,70

199,88

199,88

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,33

682,68

225,28

225,28

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,33

47,85

15,79

15,79

Total: 610,95

Traballos parcela nº 17

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

17

27021/052/00245/00003 ()

Xermade

0,14

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,14

515,16

72,12

72,12

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,14

605,70

84,80

84,80

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,14

682,68

95,58

95,58

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,14

47,85

6,70

6,70

Total: 259,20

Traballos parcela nº 18

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

18

27021/052/00247/00004 ()

Xermade

0,29

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,29

515,16

149,40

149,40

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,29

605,70

175,65

175,65

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,29

682,68

197,98

197,98

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,29

47,85

13,88

13,88

Total: 536,91

Traballos parcela nº 19

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

19

27021/052/00246/00003 ()

Xermade

0,19

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,19

515,16

97,88

97,88

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,19

605,70

115,08

115,08

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,19

682,68

129,71

129,71

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,19

47,85

9,09

9,09

Total: 351,76

Traballos parcela nº 20

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

20

27021/052/00245/00005 ()

Xermade

0,08

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,08

515,16

41,21

41,21

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,08

605,70

48,46

48,46

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,08

682,68

54,61

54,61

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,08

47,85

3,83

3,83

Total: 148,11

Traballos parcela nº 21

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

21

27021/052/00249/00001 ()

Xermade

0,18

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,18

515,16

92,73

92,73

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,18

605,70

109,03

109,03

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,18

682,68

122,88

122,88

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,18

47,85

8,61

8,61

Total: 333,25

Traballos parcela nº 22

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

22

27021/052/00250/00004 ()

Xermade

0,17

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,17

515,16

87,58

87,58

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,17

605,70

102,97

102,97

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,17

682,68

116,06

116,06

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,17

47,85

8,13

8,13

Total: 314,74

Traballos parcela nº 23

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

23

27021/052/00246/00001 ()

Xermade

0,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,30

515,16

154,55

154,55

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,30

605,70

181,71

181,71

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,30

682,68

204,80

204,80

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,30

47,85

14,36

14,36

Total: 555,42

Traballos parcela nº 24

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

24

27021/052/00250/00003 ()

Xermade

0,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,20

515,16

103,03

103,03

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,20

605,70

121,14

121,14

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,20

682,68

136,54

136,54

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,20

47,85

9,57

9,57

Total: 370,28

Traballos parcela nº 25

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

25

27021/052/00245/00001 ()

Xermade

0,29

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,29

515,16

149,40

149,40

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,29

605,70

175,65

175,65

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,29

682,68

197,98

197,98

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,29

47,85

13,88

13,88

Total: 536,91

Traballos parcela nº 26

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

26

27021/052/00247/00003 ()

Xermade

0,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,30

515,16

154,55

154,55

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,30

605,70

181,71

181,71

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,30

682,68

204,80

204,80

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,30

47,85

14,36

14,36

Total: 555,42

Traballos parcela nº 27

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

27

27021/052/00249/00003 ()

Xermade

0,15

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,15

515,16

77,27

77,27

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,15

605,70

90,86

90,86

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,15

682,68

102,40

102,40

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,15

47,85

7,18

7,18

Total: 277,71

Traballos parcela nº 28

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

28

27021/052/00251/00001 ()

Xermade

0,15

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,15

515,16

77,27

77,27

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,15

605,70

90,86

90,86

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,15

682,68

102,40

102,40

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,15

47,85

7,18

7,18

Total: 277,71

Traballos parcela nº 29

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

29

27021/052/00283/00003 ()

Xermade

1,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,20

515,16

618,19

618,19

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,20

605,70

726,84

726,84

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,20

682,68

819,22

819,22

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

1,20

47,85

57,42

57,42

Total: 2.221,67

Traballos parcela nº 30

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

30

27021/052/00251/00004 ()

Xermade

0,14

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,14

515,16

72,12

72,12

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,14

605,70

84,80

84,80

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,14

682,68

95,58

95,58

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,14

47,85

6,70

6,70

Total: 259,20

Traballos parcela nº 31

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

31

27021/052/00285/00001 ()

Xermade

0,34

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,34

515,16

175,15

175,15

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,34

605,70

205,94

205,94

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,34

682,68

232,11

232,11

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,34

47,85

16,27

16,27

Total: 629,47

Traballos parcela nº 32

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

32

27021/052/00252/00004 ()

Xermade

0,17

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,17

515,16

87,58

87,58

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,17

605,70

102,97

102,97

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,17

682,68

116,06

116,06

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,17

47,85

8,13

8,13

Total: 314,74

Traballos parcela nº 33

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

33

27021/052/00253/00001 ()

Xermade

0,26

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,26

515,16

133,94

133,94

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,26

605,70

157,48

157,48

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,26

682,68

177,50

177,50

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,26

47,85

12,44

12,44

Total: 481,36

Traballos parcela nº 34

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

34

27021/052/00253/00003 ()

Xermade

0,17

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,17

515,16

87,58

87,58

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,17

605,70

102,97

102,97

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,17

682,68

116,06

116,06

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,17

47,85

8,13

8,13

Total: 314,74

Traballos parcela nº 35

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

35

27021/052/00252/00001 ()

Xermade

0,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,20

515,16

103,03

103,03

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,20

605,70

121,14

121,14

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,20

682,68

136,54

136,54

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,20

47,85

9,57

9,57

Total: 370,28

Traballos parcela nº 36

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

36

27021/052/00256/00001 ()

Xermade

0,15

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,15

515,16

77,27

77,27

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,15

605,70

90,86

90,86

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,15

682,68

102,40

102,40

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,15

47,85

7,18

7,18

Total: 277,71

Traballos parcela nº 37

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

37

27021/052/00257/00001 ()

Xermade

0,15

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,15

515,16

77,27

77,27

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,15

605,70

90,86

90,86

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,15

682,68

102,40

102,40

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,15

47,85

7,18

7,18

Total: 277,71

Traballos parcela nº 38

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

38

27021/052/00255/00005 ()

Xermade

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,03

515,16

15,45

15,45

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,03

605,70

18,17

18,17

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

Total: 55,54

Traballos parcela nº 39

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

39

27021/052/00254/00004 ()

Xermade

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,03

515,16

15,45

15,45

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,03

605,70

18,17

18,17

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

Total: 55,54

Traballos parcela nº 40

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

40

27021/052/00254/00001 ()

Xermade

0,14

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,14

515,16

72,12

72,12

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,14

605,70

84,80

84,80

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,14

682,68

95,58

95,58

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,14

47,85

6,70

6,70

Total: 259,20

Traballos parcela nº 41

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

41

27021/052/00255/00001 ()

Xermade

0,15

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,15

515,16

77,27

77,27

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,15

605,70

90,86

90,86

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,15

682,68

102,40

102,40

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,15

47,85

7,18

7,18

Total: 277,71

Traballos parcela nº 42

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

42

27021/052/00258/00001 ()

Xermade

0,71

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,71

515,16

365,76

365,76

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,71

605,70

430,05

430,05

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,71

682,68

484,70

484,70

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,71

47,85

33,97

33,97

Total: 1.314,48

Traballos parcela nº 43

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

43

27021/052/00259/00002 ()

Xermade

0,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,07

515,16

36,06

36,06

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,07

605,70

42,40

42,40

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,07

682,68

47,79

47,79

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,07

47,85

3,35

3,35

Total: 129,60

Traballos parcela nº 44

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

44

27021/052/00259/00003 ()

Xermade

0,37

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,37

515,16

190,61

190,61

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,37

605,70

224,11

224,11

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,37

682,68

252,59

252,59

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,37

47,85

17,70

17,70

Total: 685,01

Traballos parcela nº 45

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

45

27021/052/00261/00001 ()

Xermade

0,17

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,17

515,16

87,58

87,58

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,17

605,70

102,97

102,97

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,17

682,68

116,06

116,06

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,17

47,85

8,13

8,13

Total: 314,74

Traballos parcela nº 46

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

46

27021/052/00262/00001 ()

Xermade

0,66

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,66

515,16

340,01

340,01

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,66

605,70

399,76

399,76

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,66

682,68

450,57

450,57

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,66

47,85

31,58

31,58

Total: 1.221,92

Traballos parcela nº 47

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

47

27021/052/00263/00001 ()

Xermade

0,70

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,70

515,16

360,61

360,61

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,70

605,70

423,99

423,99

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,70

682,68

477,88

477,88

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,70

47,85

33,50

33,50

Total: 1.295,98

Traballos parcela nº 48

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

48

27021/052/00267/00001 ()

Xermade

0,66

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,66

515,16

340,01

340,01

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,66

605,70

399,76

399,76

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,66

682,68

450,57

450,57

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,66

47,85

31,58

31,58

Total: 1.221,92

Traballos parcela nº 49

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

49

27021/052/00268/00001 ()

Xermade

1,25

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

0,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,25

515,16

643,95

643,95

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,25

605,70

757,13

757,13

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,25

682,68

853,35

853,35

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

1,25

47,85

59,81

59,81

Total: 2.314,24

Traballos parcela nº 50

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

50

27021/052/00282/00001 ()

Xermade

1,24

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,24

515,16

638,80

638,80

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,24

605,70

751,07

751,07

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,24

682,68

846,52

846,52

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

1,24

47,85

59,33

59,33

Total: 2.295,72

Traballos parcela nº 51

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

51

27021/052/00262/00004 ()

Xermade

0,24

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,24

515,16

123,64

123,64

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,24

605,70

145,37

145,37

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,24

682,68

163,84

163,84

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,24

47,85

11,48

11,48

Total: 444,33

Traballos parcela nº 52

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

52

27021/052/00263/00003 ()

Xermade

0,28

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,28

515,16

144,24

144,24

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,28

605,70

169,60

169,60

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,28

682,68

191,15

191,15

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,28

47,85

13,40

13,40

Total: 518,39

Traballos parcela nº 53

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

53

27021/052/00266/00001 ()

Xermade

0,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,20

515,16

103,03

103,03

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,20

605,70

121,14

121,14

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,20

682,68

136,54

136,54

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,20

47,85

9,57

9,57

Total: 370,28

Traballos parcela nº 54

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

54

27021/052/00261/00003 ()

Xermade

0,16

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,16

515,16

82,43

82,43

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,16

605,70

96,91

96,91

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,16

682,68

109,23

109,23

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,16

47,85

7,66

7,66

Total: 296,23

Traballos parcela nº 56

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

56

27021/052/00265/00001 ()

Xermade

0,26

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,26

515,16

133,94

133,94

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,26

605,70

157,48

157,48

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,26

682,68

177,50

177,50

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,26

47,85

12,44

12,44

Total: 481,36

Traballos parcela nº 57

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

57

27021/052/00261/00002 ()

Xermade

0,21

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,21

515,16

108,18

108,18

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,21

605,70

127,20

127,20

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,21

682,68

143,36

143,36

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,21

47,85

10,05

10,05

Total: 388,79

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

14270160/2017

G27488618

Agrupación Forestal Os Extremos

38.508,95

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27018/157/00166/00003 ()

Fonsagrada, A

1,11

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,11

515,16

571,83

571,83

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,11

605,70

672,33

672,33

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,11

682,68

757,77

757,77

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

1,11

47,85

53,11

53,11

Total: 2.055,04

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27018/157/00171/00001 ()

Fonsagrada, A

1,90

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,90

515,16

978,80

978,80

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,90

605,70

1.150,83

1.150,83

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,90

682,68

1.297,09

1.297,09

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

1,90

47,85

90,92

90,92

Total: 3.517,64

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27018/157/00172/00001 ()

Fonsagrada, A

1,82

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,82

515,16

937,59

937,59

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,82

605,70

1.102,37

1.102,37

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,82

682,68

1.242,48

1.242,48

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

1,82

47,85

87,09

87,09

Total: 3.369,53

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27018/157/00173/00001 ()

Fonsagrada, A

0,70

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,70

515,16

360,61

360,61

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,70

605,70

423,99

423,99

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,70

682,68

477,88

477,88

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,70

47,85

33,50

33,50

Total: 1.295,98

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

27018/158/00225/00001 ()

Fonsagrada, A

2,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,30

515,16

1.184,87

1.184,87

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,30

605,70

1.393,11

1.393,11

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,30

682,68

1.570,16

1.570,16

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

2,30

47,85

110,06

110,06

Total: 4.258,20

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

27018/158/00226/00001 ()

Fonsagrada, A

1,60

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,60

515,16

824,26

824,26

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,60

605,70

969,12

969,12

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,60

682,68

1.092,29

1.092,29

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

1,60

47,85

76,56

76,56

Total: 2.962,23

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

27018/158/00227/00001 ()

Fonsagrada, A

0,89

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,89

515,16

458,49

458,49

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,89

605,70

539,07

539,07

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,89

682,68

607,59

607,59

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,89

47,85

42,59

42,59

Total: 1.647,74

Traballos parcela nº 8

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

27018/158/00250/00001 ()

Fonsagrada, A

2,37

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

2,37

515,16

1.220,93

1.220,93

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,37

605,70

1.435,51

1.435,51

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,37

682,68

1.617,95

1.617,95

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

2,37

47,85

113,40

113,40

Total: 4.387,79

Traballos parcela nº 9

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

27018/158/00251/00001 ()

Fonsagrada, A

0,35

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,35

515,16

180,31

180,31

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,35

605,70

212,00

212,00

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,35

682,68

238,94

238,94

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,35

47,85

16,75

16,75

Total: 648,00

Traballos parcela nº 10

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

27018/159/00052/00001 ()

Fonsagrada, A

0,75

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

0,75

515,16

386,37

386,37

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,75

605,70

454,28

454,28

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,75

682,68

512,01

512,01

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,75

47,85

35,89

35,89

Total: 1.388,55

Traballos parcela nº 11

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

11

27018/159/00053/00001 ()

Fonsagrada, A

1,45

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp.
subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas
de coníferas

1,45

515,16

746,98

746,98

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,45

605,70

878,27

878,27

4