Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 187 Luns, 2 de outubro de 2017 Páx. 46554

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2017 pola que se publican os requirimentos de emenda das axudas a proxectos de formación Industria 4.0, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

Mediante a Resolución do 18 de maio de 2017 (DOG núm. 102, do 31 de maio) publicáronse as bases reguladoras das axudas do Igape a proxectos de formación Industria 4.0, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e procedeuse á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

O órgano instrutor do procedemento administrativo previsto no artigo 10 das ditas bases reguladoras está analizando as solicitudes presentadas polos solicitantes que se acolleron á presente convocatoria de axudas.

Nunha primeira fase de revisión identificáronse varios expedientes que non reúnen algún dos requisitos exixidos nas bases reguladoras, polo que resulta procedente efectuar os oportunos requirimentos de emenda.

O artigo 10.2 das bases reguladoras dispón que, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, este requirimento de emenda realizarase preferentemente mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. A dita publicación tamén se realizará na páxina web do Igape no enderezo www.tramita.igape.es, onde se establecerá o contido pormenorizado do requirimento que se fai.

Os requirimentos obxecto da presente resolución non se publican na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 46 da Lei 39/2015.

En virtude do anterior,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de solicitantes de axuda xa revisadas que deben ser obxecto de emenda, segundo se recolle no anexo a esta resolución.

Segundo. Habilitar un prazo de 10 días naturais para que os requiridos accedan á oficina virtual do Igape desde a páxina web do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), no enderezo www.tramita.igape.es, utilizando o seu NIF e o código IDE do expediente, para acceder ao requirimento individualizado de emenda. Entenderase rexeitado cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición do requirimento sen que se aceda ao seu contido.

Terceiro. Establécese un prazo de dez días hábiles para achegar a documentación sinalada, contados a partir do día hábil seguinte ao do acceso ao requirimento individualizado, ou a partir do día hábil seguinte ao de finalización do prazo sen acceder ao seu contido.

Cuarto. De acordo co disposto no artigo 10.2 das bases reguladoras, no suposto de que non se atenda o requirimento no prazo indicado, ou se a emenda resulta incompleta ou defectuosa, considerarase que o solicitante desiste e arquivarase o expediente, tras a correspondente resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 21 da devandita Lei 39/2015.

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO
Solicitudes de axuda suxeitas a emenda de documentación

Núm. expediente

Titular do expediente

NIF

IG229.2017.1.1

Asoc. Provincial Empresarios Hostelería A Coruña

G15083215

IG229.2017.1.2

Asoc. Intersectorial e Interterritorial de Autón. y Peq. Empresas de G

G36550630

IG229.2017.1.3

Asoc. Empres. Instalac. y Rep. Elec. Pontevedra

G36640845

IG229.2017.1.4

Asoc. Empres. Instalac. y Rep. Elec. Pontevedra

G36640845

IG229.2017.1.5

Confederación Empresarial de Lugo

G27019793

IG229.2017.1.9

Asoc. Prov. Empres. Construcción Ourense

G32015828

IG229.2017.1.10

Asoc. Prov. Empres. Construcción Ourense

G32015828

IG229.2017.1.11

Asoc. Prov. Empres. Construcción Ourense

G32015828

IG229.2017.1.12

Asoc. Prov. Empres. Construcción Ourense

G32015828

IG229.2017.1.13

Asoc. Prov. Empres. Construcción Ourense

G32015828

IG229.2017.1.14

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e I. de E. de Lugo

G27015718

IG229.2017.1.15

Conxemar

G36636819

IG229.2017.1.16

Asociación Clúster Alimentario de Galicia

G27407212

IG229.2017.1.17

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

G36614774

IG229.2017.1.18

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

G36614774

IG229.2017.1.19

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

G36614774

IG229.2017.1.20

Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños

G15394760

IG229.2017.1.21

Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños

G15394760

IG229.2017.1.23

Agestic

G15924400

IG229.2017.1.24

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

G36614774

IG229.2017.1.28

Fundación Clúster Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga)

G36983575

IG229.2017.1.29

Fundación Cupa

G32458713

IG229.2017.1.30

Fundación Clúster Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga)

G36983575

IG229.2017.1.31

Fundación Clúster Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga)

G36983575

IG229.2017.1.35

Clúster da Comunicación Gráfica

G70115282

IG229.2017.1.36

Fundación Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia

G27825439

IG229.2017.1.38

Fundación Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia

G27825439

IG229.2017.1.39

Fundación Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia

G27825439

IG229.2017.1.40

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

G36614774

IG229.2017.1.41

Asoc. Empr. Ferrolterra

G15366693

IG229.2017.1.42

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

Q3600430G

IG229.2017.1.43

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

Q3600430G

IG229.2017.1.44

Asociación Clúster da Madeira de Galicia

G32290439

IG229.2017.1.45

Anfaco

G36625309

IG229.2017.1.46

Asoc. Consorcio Aeronáutico Gallego

G27823657

IG229.2017.1.47

Fundación Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia

G27825439

IG229.2017.1.48

Asociación Clúster del Granito

G36644961

IG229.2017.1.49

Clúster Tic Galicia

G70157581

IG229.2017.1.50

Clúster Tic Galicia

G70157581

IG229.2017.1.51

Fundación Cupa

G32458713