Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 194 Mércores, 11 de outubro de 2017 Páx. 47894

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2017, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se autoriza administrativamente e se aproba o proxecto de execución da infraestrutura gasista denominada Punto de entrega de gas natural MOP 16/4 bar a Gas Galicia SDG, S.A. no lugar de Conturiz (Lugo), promovida pola empresa Gas Natural Redes Distribución Gas SDG, S.A. (expediente IN627A 2017/1-2).

Logo de examinar o expediente instruído por pedimiento da empresa Gas Natural Redes Distribución Gas SDG, S.A., con enderezo para os efectos de notificación en rúa Lisboa, s/n, Edificio Área Central, local 31-HIJ, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña), resultan os seguintes

Antecedentes de feito:

Primeiro. Mediante Orde do 14 de outubro de 1993, a Consellería de Industria e Comercio outorgou a Gas Galicia SDG, S.A. a concesión administrativa para a prestación do servizo público de subministración de gas natural para usos domésticos, comerciais e industriais nos termos municipais de Lugo e Vilalba.

Esta concesión administrativa transformouse en autorización administrativa cando entrou en vigor a Lei 34/1998, do 7 de outubro, do sector de hidrocarburos, porque, segundo o establecido na súa disposición adicional sexta, todas as concesións para actividades incluídas no servizo público de subministración de gases combustibles por canalización quedan extinguidas e substituídas de pleno dereito por autorizacións administrativas.

O 29 de xuño de 2016 a empresa Gas Galicia SDG, S.A, presentou a solicitude de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución da infraestrutura gasista que leva por título extensión da rede de distribución de gas natural I0-12 no lugar de Conturiz (Lugo), que completou o 17 de agosto de 2016 coa presentación da solicitude de declaración de utilidade pública e que incluía este punto de entrega e que non chegou a ser autorizada pola Dirección Xeral de Enerxía e Minas (DXEM).

O 11 de xaneiro de 2017 a empresa solicitou desistir desa solicitude por ter chegado a acordo co propietario afectado pola instalación da ERM e por considerar necesario dividir o proxecto en dous: un para o punto de entrega de gas natural (promovido por Gas Natural Redes Distribución Gas SDG, S.A.) e outro para a extensión de rede ata os puntos de consumo (promovido por Gas Galicia SDG, S.A.). Esta desistencia foi estimada por Resolución da DXEM do 27 de xaneiro de 2017.

Segundo. O 11 de xaneiro de 2017 a empresa promotora, Gas Natural Redes Distribución Gas SDG, S.A. presentou a nova solicitude de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución da infraestrutura gasista denominado Punto de entrega de gas natural MOP 16/4 bar a Gas Galicia SDG, S.A. no lugar de Conturiz (Lugo).

A infraestrutura gasista recollida no proxecto de execución presenta as seguintes características básicas:

– Execución dunha antena de aproximación en MOP 16 bar, desde o gasoduto de gas natural á EDAR de Lugo ata a ERM que se vai instalar, cunha lonxitude de 10 m e en tubaxe de aceiro de 4’’ de diámetro, no lugar de Chousa do Costado.

– Instalación dunha ERM 16/4 Q 1000-D, na superficie delimitada pola parcela de referencia catastral 27900A537000310000WB, polígono 537, parcela 31, de 4.248 m2, situada ao sueste do núcleo urbano, no lugar de Chousa do Costado.

– Execución dunha canalización de gas de saída da ERM en MOP 4 bar, en tubaxe de PE de 110 mm de diámetro.

– Instalación de 2 válvulas de corte para a regulación e control do fluxo de gas na canalización de entrada e saída da ERM. A válvula localizada na canalización de saída sobre as coordenadas X: 620.852, Y:4.758.779 (UTM 29, ETRS 89) será o punto de inicio da rede de distribución de Gas Galicia SDG, S.A.

Terceiro. O 10 de marzo de 2017, a Xefatura Territorial de Lugo ditou resolución pola cal se someteu a información pública a solicitude de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución da infraestrutura gasista correspondente ao punto de entrega de gas natural MOP 16/4 bar a Gas Galicia SDG, no lugar de Conturiz (Lugo), promovida pola empresa Gas Natural Redes Distribución Gas SDG, S.A.

Esta resolución publicouse no Diario Oficial de Galicia do 12 de xuño de 2017, no Boletín Oficial da provincia do 2 de maio e nos xornais La Voz de Galicia e El Progreso do 19 de abril.

Durante este trámite de información pública non se presentaron alegacións.

Cuarto. O 3 de maio de 2017 a Xefatura Territorial de Lugo trasladou as separatas técnicas do citado proxecto de execución (infraestrutura gasista correspondente o punto de entrega de gas natural MOP 16/4 bar a Gas Galicia SDG, no lugar de Conturiz (Lugo), promovida pola empresa Gas Natural Redes Distribución Gas SDG, S.A.), para os efectos de obter o seu informe ao respecto, á seguinte entidade titular de bens ou dereitos afectados: Concello de Lugo.

Non se recibiu contestación por parte da dita entidade, polo que, sen prexuízo da autorización que lle corresponda outorgar, enténdese a súa conformidade coa autorización da infraestrutura gasista proxectada, de acordo co disposto nos artigos 80 e 84 do Real decreto 1434/2002, do 27 de decembro.

Quinto. O 13 de xullo de 2017 os servizos técnicos da Xefatura Territorial de Lugo emitiron informe favorable sobre o expediente de referencia (IN627A 2017/1-2), de cara ao outorgamento da autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución da infraestrutura gasista denominada Punto de entrega de gas natural MOP 16/4 bar para subministración a Gas Galicia SDG, en Conturiz (Lugo), promovida pola empresa Gas Natural Redes Distribución Gas SDG, S.A.

Fundamentos de dereito:

Primeiro. A Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Lugo é competente para resolver este expediente con fundamento no Estatuto de autonomía de Galicia; no Real decreto 2563/1982, do 24 de xullo, sobre o traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de industria, enerxía e minas; no Decreto 132/1982, do 4 de novembro, sobre asunción de competencias en materia de industria, enerxía e minas e a súa asignación á Consellería de Industria, Enerxía e Comercio; no Decreto 129/2015, do 8 de outubro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia; no Decreto 175/ 2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria; en relación coa Lei 34/1998, do 7 de outubro, do sector de hidrocarburos; co Real decreto 1434/2002, do 27 decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización das instalacións de gas natural;coa Orde da Consellería de Industria e Comercio do 30 de novembro de 1999, sobre a tramitación de autorizacións administrativas das canalizacións de gas; e coa Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Segundo. No expediente instruído para o efecto cumpríronse os trámites regulamentarios.

De acordo con todo o indicado, a xefatura territorial

RESOLVE:

1. Autorizar administrativamente a infraestrutura gasista correspondente ao punto de entrega de gas natural MOP 16/4 bar a Gas Galicia SDG, S.A. no lugar de Conturiz (Lugo), promovida pola empresa Gas Natural Redes Distribución Gas SDG, S.A.

2. Aprobar o proxecto de execución da citada infraestrutura gasista, conformado polos seguintes documentos técnicos:

– Proxecto de autorización administrativa e de execución de instalacións de gas natural-Punto de entrega de gas natural MOP 16/4 bar a Gas Galicia SDG, S.A. no lugar de Conturiz (Lugo), asinado polo enxeñeiro industrial David Núñez Fernández (colexiado nº 1.534 do Colexio Oficial de Enxeñeiros Industrias de Galicia), datado en decembro de 2016 e no cal figura un orzamento de 15.807,74 €.

Todo isto de acordo coas seguintes condicións:

Primeira. A empresa promotora da infraestrutura gasista, Gas Natural Redes Distribución Gas SDG, S.A., constituirá no prazo de dous meses contado desde o momento do outorgamento da autorización unha fianza por valor de 316,15 €, importe do 2 % do orzamento das instalacións, para garantir o cumprimento das súas obrigas, conforme o previsto no artigo 73.4 da Lei 34/1998, do 7 de outubro, e no artigo 82 do Real decreto 1434/2002, do 27 de decembro.

Esta fianza constituirase na Caixa Xeral de Depósitos da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, en calquera das formas sinaladas no artigo 11.3 do Decreto 1775/1967, do 22 de xullo, sobre o réxime de instalación, ampliación e traslado de industrias, e será devolta unha vez que se formalice a acta de posta en marcha das instalacións.

Segunda. A infraestrutura gasista que se autoriza realizarase de acordo coas especificacións e planos que figuran no proxecto titulado Punto de entrega de gas natural MOP 16/4 bar a Gas Galicia SDG, S.A. no lugar de Conturiz (Lugo) e no cal figura un orzamento total de 15.807,74 €.

Terceira. As instalacións e as súas montaxes deberán cumprir as disposicións e normas técnicas que en xeral sexan de aplicación e, en particular, as correspondentes ao Regulamento técnico de distribución e utilización de combustibles gasosos e as súas instrucións técnicas complementarias, as normas que os complementan, regulamentos electrotécnicos, normas UNE e demais normativa e directrices vixentes, así como cantas as substitúan ou se diten a nivel estatal ou desta comunidade autónoma, e deberán preverse para responder aos avances tecnolóxicos no eido do gas e lograr abastecementos flexibles e seguros.

Cuarta. Para introducir modificacións nas instalacións que afecten datos básicos do proxecto será necesaria autorización previa da Dirección Xeral de Enerxía e Minas; non obstante, a xefatura territorial poderá autorizar as modificacións de detalle do proxecto que resulten procedentes e deben comunicar á dita dirección xeral todas as resolucións que dite en aplicación da citada facultade.

Quinta. O prazo para a posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da data da última autorización administrativa necesaria para a súa execución.

Unha vez construídas as instalacións autorizadas, a empresa promotora deberá presentar a solicitude de posta en servizo ante a xefatura territorial, quen deberá expedila tras as comprobacións técnicas que considere oportunas.

Sexta. En canto aos bens e dereitos afectados por esta infraestrutura gasista e adscritos ás distintas administracións, organismos ou empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral, a empresa promotora procederá a realizar os correspondentes cruzamentos e afeccións de acordo cos condicionados e informes emitidos por estes.

Sétima. A empresa promotora deberá iniciar a subministración de gas no prazo dun mes contado a partir da data en que a xefatura territorial formalice a acta de posta en marcha.

Oitava. Esta autorización outórgase sen prexuízo de terceiros e independentemente das autorizacións, licenzas ou permisos da competencia doutros organismos ou entidades públicas, necesarias para realizar a citada infraestrutura gasista.

Novena. A Administración reserva para si o dereito a deixar sen efecto a presente autorización por incumprimento das condicions estipuladas, pola facilitación de datos inexactos ou por calquera outra causa legal ou regulamentaria que así o prevexa.

Contra a presente resolución, que non é definitiva en vía administrativa, cabe interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación, de conformidade cos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer outro recurso que consideren pertinente.

Lugo, 26 de xullo de 2017

Pilar Fernández López
Xefa territorial de Lugo