Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 195 Venres, 13 de outubro de 2017 Páx. 48021

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2017 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 28 de xullo de 2017 pola que se adxudican as axudas da Orde do 29 de maio de 2017, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2017.

A Orde do 29 de maio de 2017 (DOG núm. 109, do 9 de xuño) establece as bases reguladoras e a convocatoria das axudas de apoio á etapa predoutoral da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria a través da Axencia Galega de Innovación (en diante, GAIN), en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva.

A Resolución do 28 de xullo de 2017 (DOG núm. 151, do 9 de agosto) adxudica as axudas ás entidades que contraten as persoas seleccionadas para unha praza do Programa de apoio á etapa predoutoral que se relacionan no seu anexo III.

No artigo 19 da orde de convocatoria indícase que no caso de que se produza algunha renuncia ou outra causa de extinción do contrato laboral, a entidade beneficiaria deberá comunicala á Secretaría Xeral de Universidades ou á GAIN, segundo corresponda, e que en ambas as modalidades se poderá adxudicar unha nova axuda de acordo coa prelación sinalada na lista de espera, sempre e cando a renuncia se produza antes do 31 de outubro de 2017. Tamén se indica que as renuncias soamente poderán ser cubertas coas solicitudes da listaxe de espera da modalidade e do órgano instrutor en que se produzan e que a persoa substituta quedará suxeita ás mesmas condicións e durante o tempo restante de aproveitamento da axuda.

No caso das axudas financiadas co FSE deberán cumprirse as obrigas establecidas no artigo 20.3.b) da orde de convocatoria.

A competencia para adxudicar unha nova axuda procedente da lista de espera da Secretaría Xeral de Universidades correspóndelle á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de acordo co artigo 19 da Orde do 29 de maio de 2017.

En consecuencia, atendendo ás renuncias recibidas na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,

RESOLVO:

Primeiro. Como consecuencia da estimación do recurso presentado por Mateo Ramos Merino (expediente ED481A-2017/323), candidato presentado pola UVIGO na modalidade A destas axudas, contra a Resolución do 28 de xullo na que figuraba como sexto suplente, adxudicarlle unha axuda da modalidade A.

Segundo. Como consecuencia da estimación do recurso presentado por Natalia Rojo Mejuto (expediente ED481A-2017/139), candidata presentada pola UDC na modalidade B destas axudas, contra a Resolución do 24 de xullo de 2017 pola que se publicaron as listas definitivas de solicitudes admitidas e excluídas, modificar a lista de espera da modalidade B do SUG da Resolución do 28 de xullo de 2017 e incluíla como suplente no posto que lle corresponde pola súa puntuación.

Terceiro. Aceptar as renuncias presentadas polas universidades do SUG ás axudas de apoio á etapa predoutoral das modalidades A e B correspondentes ás persoas seleccionadas que se relacionan no anexo III.

Cuarto. Aceptar a renuncia a permanecer na listaxe de espera da modalidade B da solicitude da USC correspondente a Alba Elena Martínez Santos (expediente ED481A-2017/140).

Quinto. Adxudicar as axudas ás entidades e persoas candidatas das listaxes de espera das modalidades A e B que se relacionan no anexo IV.

Sexto. Redistribuír o crédito destinado ao financiamento destas axudas entre as entidades beneficiarias segundo as renuncias e as novas adxudicacións.

Modalidade A (universidades do SUG).

Modalidade A

Aplicación orzamentaria

Universidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2017

2018

2019

2020

Total

10.40.561B.444.0
FSE (2015 00436)

UDC

9

37.934,75

195.093,00

195.093,00

157.158,25

585.279,00

10.40.561B.444.0
FSE (2015 00436)

USC

23

92.127,25

498.571,00

498.571,00

406.443,75

1.495.713,00

10.40.561B.444.0
FSE (2015 00436)

UVIGO

18

86.708,00

390.186,00

390.186,00

303.478,00

1.170.558,00

Total FSE

 

50

216.770,00

1.083.850,00

1.083.850,00

867.080,00

3.251.550,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

UDC

9

14.736,09

49.407,00

25.407,00

10.670,91

100.221,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

USC

23

38.124,15

133.929,00

64.929,00

26.804,85

263.787,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

UVIGO

18

20.592,02

91.314,00

50.814,00

30.221,98

192.942,00

Total FP

 

50

73.452,26

274.650,00

141.150,00

67.697,74

556.950,00

Total (FSE + FP)

 

 

290.222,260

1.358.500,00

1.225.000,00

934.777,74

3.810.000,00

Modalidade B (universidades do SUG).

Modalidade B

Aplicación orzamentaria

Universidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2017

2018

2019

2020

Total

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

UDC

7

40.995,81

173.000,00

150.500,00

109.504,19

474.000,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

USC

23

129.372,13

571.000,00

494.500,00

365.127,87

1.560.000,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

UVIGO

10

57.548,57

239.000,00

215.000,00

147.258,37

658.806,94

Total FP

 

40

227.916,51

983.000,00

860.000,00

621.890,43

2.692.806,94

Na modalidade A desta convocatoria o importe dos contratos das persoas seleccionadas, incluídos os seus custos sociais, estará cofinanciado parcialmente con fondos FSE no Programa operativo de Galicia 2014-2020, nunha porcentaxe do 80 %, dentro do obxectivo temático 10 «Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e unha aprendizaxe permanente», prioridade de investimento 10.02. «A mellora da calidade, a eficacia e o acceso da educación superior e ciclos equivalentes co fin de mellorar a participación e o nivel de instrución, especialmente para persoas desfavorecidas», obxectivo específico 10.02.01. «Aumentar o número de alumnos de posgrao ou titulados universitarios que obteñen formación no ámbito da I+D+i, fomentando o desenvolvemento de actividades en rede con centros tecnolóxicos, de investigación e empresas, con énfase na participación de mulleres».

Sétimo. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

ANEXO I
Condicións xerais

Primeiro. Establecer as condicións xerais e particulares da subvención que se especifican nos anexos III e IV.

Segundo. Todas as solicitudes que figuran nos anexos III e IV desta resolución cumpren os requisitos establecidos nas bases da convocatoria.

Terceiro. Todas as entidades beneficiarias presentaron a declaración de ter capacidade administrativa, financeira e operativa suficiente para cumprir as condicións que se establecen na convocatoria.

Cuarto. Modificar a lista de espera de cada modalidade, que se inclúe como anexo V, para determinar posibles substitucións.

Quinto. A data de comezo dos contratos será o 16 de outubro de 2017.

Sexto. As entidades beneficiarias deberán remitir un escrito de aceptación da axuda á Secretaría Xeral de Universidades no prazo de dez días contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG e vincularán as persoas seleccionadas aos seus organismos mediante a formalización do correspondente contrato.

Sétimo. O artigo 15 da orde de convocatoria establece que as entidades beneficiarias e contratantes das persoas seleccionadas serán as encargadas de presentar as xustificacións correspondentes adecuadas á normativa comunitaria e nacional de aplicación e serán as perceptoras dos fondos para o pagamento dos contratos.

Segundo o establecido no artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, transcorrido o prazo establecido de xustificación sen que se presentase esta ante o órgano administrativo competente, este requirirá o beneficiario para que, no prazo improrrogable de dez días, a presente. A falta de presentación da xustificación comportará a perda do dereito ao cobramento parcial ou total da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia.

ANEXO II
Condicións particulares

Primeiro. Para as universidades do SUG, na modalidade A desta convocatoria, o importe dos contratos das persoas seleccionadas, incluídos os seus custos sociais, estará cofinanciado parcialmente con fondos FSE no programa operativo de Galicia 2014-2020, nunha porcentaxe do 80 %, dentro do obxectivo temático 10 «Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e unha aprendizaxe permanente», prioridade de investimento 10.02. «A mellora da calidade, a eficacia e o acceso da educación superior e ciclos equivalentes co fin de mellorar a participación e o nivel de instrución, especialmente para persoas desfavorecidas», obxectivo específico 10.02.01. «Aumentar o número de alumnos de posgrao ou titulados universitarios que obteñen formación no ámbito da I+D+i, fomentando o desenvolvemento de actividades en rede con centros tecnolóxicos, de investigación e empresas, con énfase na participación de mulleres».

Segundo. De acordo co modelo de custos simplificados vinculado a esta convocatoria, o Fondo Social Europeo financiará ata un máximo de 21.677 euros anuais do custo total de cada axuda da modalidade A.

Terceiro. As universidades do SUG beneficiarias da modalidade A están obrigadas ao cumprimento da normativa comunitaria aplicable a este fondo, en particular, o Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello, así como no Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo, onde se establecen, entre outros, requisitos en materia de igualdade de oportunidades, ambiente e innovación social.

Cuarto. As universidades do SUG beneficiarias da modalidade A quedan obrigadas a asegurarse de que os gastos declarados son conformes coas normas aplicables, se é o caso, e que non existe dobre financiamento do gasto con outros réximes comunitarios ou nacionais así como con outros períodos de programación do Fondo Social Europeo.

Quinto. Requírese a concreción do adecuado rexistro dos datos de seguimento e avaliación da actuación, tanto para a acreditación da realidade da actuación, como para recoller datos completos dos participantes e entidades beneficiarias polas operacións precisas para dar cumprimento aos requisitos de subministración de información a través dos indicadores de execución e de produtividade (UE) nº 1304/2013 (anexo I, de especificacións de indicadores desta autorización), garantindo que se disporá de datos dos destinatarios últimos das actuacións no nivel de microdato, así como que se poderá realizar un adecuado seguimento do cumprimento dos indicadores de resultados recollidos no anexo I do Regulamento (UE) nº 1304/2013.

Sexto. Infórmase a persoa ou entidade beneficiaria de que a aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións cos nomes dos beneficiarios ou das beneficiarias, no suposto de seren entidades xurídicas, así como a outra información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013, que será obxecto de publicación electrónica ou por outros medios segundo o previsto no artigo 115.2 da mesma norma xurídica.

Sétimo. No caso das axudas da modalidade A cofinanciadas polo FSE, coa primeira xustificación deberase achegar información dos indicadores de execución e de produtividade sobre as entidades e os participantes a que se refire o anexo I do Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo. Do mesmo xeito, coa última xustificación as universidades beneficiarias deberán presentar os indicadores de resultado inmediatos a que se refire o anexo I do Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de setembro, relativo ao Fondo Social Europeo. A Administración poderá requirir a actualización destes datos no prazo de seis meses desde a última xustificación, coa finalidade de formalizar os indicadores de resultado a longo prazo descritos no antedito regulamento.

Oitavo. Obriga a manter un sistema de contabilidade diferenciado para todos os ingresos relacionados coas operacións.

Noveno. Require acreditar ante a autoridade de xestión ou, se é o caso, o organismo intermedio a realización da actividade e facilitar as comprobacións encamiñadas a garantir a correcta realización do proxecto ou acción obxecto da axuda, e achegarán para o efecto canta documentación lle fose requirida no seu procedemento de verificación, tanto administrativa como sobre o terreo, un conxunto representativo das actuacións e operacións que se están levando a cabo.

Décimo. Comporta, así mesmo, someterse a calquera outra actuación de comprobación e control financeiro que realice a unidade administradora do Fondo Social Europeo, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou das súas intervencións delegadas, o Consello de Contas de Galicia, os órganos de control da Comisión Europea ou o Tribunal de Contas Europeo, de acordo co establecido na normativa aplicable á xestión das axudas cofinanciadas con fondos comunitarios, e para iso achegarán canta información lle sexa requirida.

Décimo primeiro. Conforme o artigo 140 do Regulamento (UE) nº 1303/2013, comporta conservar e custodiar a documentación xustificativa dos gastos durante un prazo de tres anos a partir do 31 de decembro seguinte á presentación das contas en que estean incluídos os gastos da operación.

Décimo segundo. Comporta a obriga de colaborar co organismo intermedio na elaboración dos informes de execución anual e final correspondentes.

Santiago de Compostela, 6 de outubro de 2017

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO III
Renuncias ás axudas concedidas

Modalidade A SUG.

Nº expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

ED481A-2017/287

UDC

Neira

García

Iago

*****863F

3

9,8905

ED481A-2017/326

UDC

Álvarez

Mures

Luis Omar

*****182M

2

9,3396

ED481A-2017/183

UDC

Cisneros

Sureda

Javier

*****013Q

2

8,5927

ED481A-2017/086

USC

Ordóñez

Iglesias

Álvaro

*****722H

2

10,1638

ED481A-2017/157

USC

Fernández

Mariño

Iago

*****196J

3

9,7534

ED481A-2017/205

USC

Miguel

Ávila

Joan

*****642M

2

9,7457

ED481A-2017/217

USC

Chapela

de la Campa

David

*****975Y

2

9,3341

ED481A-2017/060

USC

García

Mazás

Carla María

*****492R

2

9,2036

ED481A-2017/134

USC

Otero

Mato

José Manuel

*****454X

2

8,9747

ED481A-2017/303

UVIGO

Poza

Nogueiras

Verónica

*****569H

-

10,4790

Modalidade B SUG.

Nº expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona

Rama de coñecemento

Puntuación

ED481A-2017/184

USC

Carbajo

Lago

María

*****563D

2

Artes e Humanidades

10,4359

ED481A-2017/127

USC

Filgueira

Lorenzo

Sara

*****116Q

2

Artes e Humanidades

10,3991

ED481A-2017/185

USC

Maneiro

Crespo

Elba

*****527Z

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,1467

ED481A-2017/078

USC

Rodríguez

Castro

Marta

*****917C

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,2982

ANEXO IV
Axudas das listas de espera concedidas

Modalidade A SUG.

Nº expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

ED481A-2017/323

UVIGO

Ramos

Merino

Mateo

*****366B

-

8,6477

ED481A-2017/215

UDC

Barbeito

Cal

Inés

*****676Q

2

8,5577

ED481A-2017/319

UVIGO

Ogando

Martínez

Ana

*****068T

2

8,5463

ED481A-2017/091

USC

Casanova

Chiclana

Adrián

*****666T

2

8,5250

ED481A-2017/166

USC

Souto

Becerra

Yara

*****578D

3

8,4374

ED481A-2017/083

USC

Pozo

Míguez

Iago

*****262R

2

8,4215

ED481A-2017/275

UDC

Cedrón

Santaeufemia

Francisco Abel

*****761Y

1

8,3496

ED481A-2017/162

USC

Cagiao

Marcote

David

*****786N

2

8,3281

ED481A-2017/163

USC

Mussa

Juane

Mariamo

*****285B

3

8,3034

ED481A-2017/041

USC

Matanza

Fente

José Manuel

*****579L

2

8,2904

Modalidade B SUG.

Nº expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona

Puntuación

ED481A-2017/006

UVIGO

De Arriba

Pérez

Francisco

*****051H

-

8,7148

ED481A-2017/137

USC

Raso

Serrano

Antonio

*****180J

2

8,6371

ED481A-2017/087

USC

Lema

Atán

José Ángel

*****345H

2

8,5489

ED481A-2017/268

USC

Romo

Poderós

Irene

*****318X

2

8,5132

ANEXO V
Listas de espera

Modalidade A SUG.

Nº expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

ED481A-2017/325

UVIGO

Suárez

Eiroa

Brais

*****289V

2

8,2367

ED481A-2017/219

UDC

Blanco

Fandiño

Julia

*****507P

2

8,2253

ED481A-2017/351

UDC

Lagoa

Costa

Borja

*****302T

-

8,2228

ED481A-2017/004

UVIGO

Villar

Cruces

Pedro

*****249N

2

8,2102

ED481A-2017/093

USC

Tomé

Lourido

David

*****780Y

-

8,2077

ED481A-2017/121

USC

Muñiz

Mouro

Abel

*****237S

3

8,1996

ED481A-2017/246

UDC

Cid

Bengoa

Clara

*****729S

3

8,1420

ED481A-2017/066

USC

Ramos

Pernas

Miguel

*****028Q

2

8,1189

ED481A-2017/269

UDC

Fernández

García

Marcos

*****330R

1

8,0828

ED481A-2017/011

UVIGO

Rivas

Landín

Áurea

*****137N

3

7,9811

ED481A-2017/350

UDC

Novo

Díaz

Silvia

*****372W

2

7,9427

ED481A-2017/058

USC

Santorio

Aldariz

Sergio

*****077Z

2

7,9341

ED481A-2017/033

USC

Mallo

Abreu

Ana

*****999Y

3

7,8777

ED481A-2017/372

UVIGO

Pouso

Dios

Ramón

*****253L

-

7,8773

ED481A-2017/099

USC

Pérez

García

José Manuel

*****285R

2

7,8772

Modalidade B SUG.

Nº expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona

Puntuación

ED481A-2017/143

USC

López

Gómez

Helena

*****989B

3

8,4906

ED481A-2017/209

UVIGO

Piña

Rey

Alba

*****271T

-

8,4892

ED481A-2017/156

USC

Castro

Bustelo

Verónica

*****214S

2

8,4863

ED481A-2017/056

USC

****

 

Venktesh

*****822R

3

8,3906

ED481A-2017/359

UDC

García

Rodríguez

María Cristina

*****310C

-

8,3894

ED481A-2017/395

UVIGO

Míguez

Álvarez

Carla María

*****812N

1

8,3587

ED481A-2017/010

UVIGO

Zapatero

Castrillo

Víctor

*****438P

-

8,3045

ED481A-2017/154

USC

Álvarez

Seijo

Begoña

*****196N

2

8,3028

ED481A-2017/139

UDC

Rojo

Mejuto

Natalia

*****431F

3

8,2400

ED481A-2017/221

USC

Díaz

Geada

Ainara

*****920M

2

8,2075

ED481A-2017/179

USC

Mariño

Calvo

María Vanesa

*****358D

2

8,1944

ED481A-2017/116

USC

Paniagua

González

Lucía

*****222Q

2

8,1690

ED481A-2017/111

UDC

Gómez

Brandón

Adrián

*****198A

2

8,1672

ED481A-2017/032

USC

Cendón

Conde

Jorge

*****590J

1

8,1232

ED481A-2017/225

USC

Fernández

Pérez

Iago

*****705W

1

8,0441

ED481A-2017/249

USC

Giunchi

 

Eleonora

*****377J

3

8,0324