Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 197 Martes, 17 de outubro de 2017 Páx. 48430

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 5 de maio de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para as persoas traballadoras que se acollan á redución da súa xornada de traballo, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

A Secretaría Xeral da Igualdade convocou para o ano 2017, a través da Resolución do 5 de maio de 2017 (DOG número 95, do 19 de maio), axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para as persoas traballadoras que se acollan á redución da súa xornada de traballo.

A partida orzamentaria con cargo á cal se financian estas axudas ten un cofinanciamento do 80 % dos fondos FSE a través do programa operativo de Galicia 2014-2020.

O artigo 7 da Resolución do 5 de maio de 2017 establece o prazo e a forma de presentación das solicitudes e indica que a presentación das solicitudes se realizará preferiblemente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Así mesmo, no artigo 8 determínase a documentación que se xuntará ao anexo da solicitude.

Unha vez revisadas as solicitudes presentadas ao abeiro da dita resolución de convocatoria polo órgano encargado da instrución dos procedementos, identificáronse aquelas que non reúnen a documentación necesaria, ben por non tela presentado ben por conter erros, ou ben por non ser suficiente para a determinación do cumprimento dos requisitos exixidos para a súa posterior remisión á comisión encargada da súa valoración.

O artigo 10 da citada resolución establece, de conformidade co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, que se a solicitude non está debidamente cuberta ou non se presenta a documentación exixida, a unidade administrativa encargada da tramitación do expediente requirirá a persoa solicitante para que, no prazo máximo de dez (10) días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indicación expresa de que, se non o fixer, se considerará que desistiu da súa solicitude, logo da correspondente resolución.

Así mesmo, tamén se indica que por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co establecido nos artigo 45 da citada Lei 39/2015, os citados requirimentos de emenda poderanse facer ben a través de notificación individualizada ben mediante publicación no Diario Oficial de Galicia ou na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade, a cal producirá os mesmos efectos que a devandita notificación.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes que non están debidamente cubertas e/ou non achegan a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras. Esta relación figura como anexo desta resolución.

2. Facer indicación expresa a todas as persoas solicitantes recollidas no anexo de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución. Se non o fixeren, teranse por desistidas na súa petición, logo da resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

3. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Secretaría Xeral da Igualdade a través da conta de correo promocion.igualdade@xunta.gal ou do teléfono indicado no artigo 21 da resolución de convocatoria (881 99 91 63), ou presencialmente.

Santiago de Compostela, 6 de outubro de 2017

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO
Relación de solicitudes suxeitas a emenda

Solicitante

DNI

Expediente

Requirimento

Martínez Regueiro, José Luis

32671818L

SI440A 2017/1

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Souto Mosqueira, David

34892916F

SI440A 2017/2

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Riera Álvarez, Adolfo

36169766N

SI440A 2017/5

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Riveiro Baleirón, Pablo

44830570M

SI440A 2017/6

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

Gómez Cabanillas, Juan

71423137H

SI440A 2017/7

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Ferro Miras, José Antonio

33294971X

SI440A 2017/9

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral da persoa solicitante (art. 8.1.d)

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Acreditación da representación para presentar a solicitude

Grela Fuentes, Óscar

32814114Z

SI440A 2017/10

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Buch Pérez, Estanislao

01178603Z

SI440A 2017/15

– Informe de vida laboral da persoa solicitante (art. 8.1.d)

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

Vázquez Vázquez, Julio

32827117E

SI440A 2017/16

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Moure Garabato, Marcos

79316771Y

SI440A 2017/17

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

González Pereiro, Jesús María

53301252V

SI440A 2017/18

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral da persoa solicitante (art. 8.1.d)

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Piñeiro Gandarela, María Guadalupe

34988475R

SI440A 2017/19

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

Balboa Luis, Jesús Óscar

77003838E

SI440A 2017/20

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Goberna Sousa, Rocío Deolinda

77003282H

SI440A 2017/21

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral da persoa solicitante (art. 8.1.d)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Villar Casal, Francisco Javier

32667195L

SI440A 2017/23

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Alvariño Pita, Roberto

32666817D

SI440A 2017/24

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Moscoso Siava, José Manuel

33296451H

SI440A 2017/26

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Baltar Cerviños, Deborah

44810261M

SI440A 2017/28

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b)

Veloso Pardo, Laura

53177211S

SI440A 2017/29

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Silvariño Pérez, María Montserrat

76872189W

SI440A 2017/31

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Fustes Coba, José Andrés

32676720E

SI440A 2017/35

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

– Copia da declaración do IRPF do exercicio 2015 (certificación dos ingresos de 2015 emitida pola AEAT) (art. 9.1.c) (non se puido verificar de forma telemática)

Eijo Santos, Francisco

36114753S

SI440A 2017/39

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Vázquez Lorenzo, Fernando

36165787N

SI440A 2017/40

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Martínez Urruchi, Enrique

30672508F

SI440A 2017/41

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Fernández Pampín, Silvia

36112803C

SI440A 2017/42

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación acreditativa da discapacidade do/da seu/súa fillo/a (art. 8.1.l)

Fernández Ferral, Rebeca

78737228V

SI440A 2017/44

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Informe de vida laboral da persoa solicitante (art. 8.1.d)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Sentenza de nulidade, separación ou divorcio e do convenio regulador, se é o caso (copia cotexada) (art. 8.1.h)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Piñeiro Herrero, Ramón

32837725G

SI440A 2017/46

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Veiga López, Álvaro

22752030Q

SI440A 2017/47

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Barreal Faginas-Valoria, Marcos

32838031B

SI440A 2017/49

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Maceiras Salorio, Rubén

53303438H

SI440A 2017/50

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

– Acreditación da representación para presentar a solicitude

López García, José Ramón

46898136D

SI440A 2017/52

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Fernández Iglesias, Alberto

32842969G

SI440A 2017/53

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Castelos Sánchez, Francisco Javier

53161651A

SI440A 2017/54

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Pérez Ameijeiras, Rocío

35479295R

SI440A 2017/55

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

Simón Fernández, Francisco

36151020B

SI440A 2017/56

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral da persoa solicitante (art. 8.1.d)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Montes Pallares, Luis

77401603W

SI440A 2017/57

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Herrero Dapia, Alfonso M.

76724706H

SI440A 2017/58

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Alban Mosquera, Tomás

36165342G

SI440A 2017/59

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)

– DNI ou NIE da persoa solicitante (art. 9.1.a) (achegar se non autoriza)

– Copia da declaración do IRPF do exercicio 2015 (certificación dos ingresos de 2015 emitida pola AEAT) (art. 9.1.c) achegar se non autoriza

Carracelas Sanmartín, José Carlos

35310378L

SI440A 2017/60

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Ferro Ares, José Antonio

76821246G

SI440A 2017/61

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Vázquez Vázquez, Rubén

33332914A

SI440A 2017/63

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Rodríguez Sáez, Laura

34267126R

SI440A 2017/65

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Valea Rego, Rubén

34636593L

SI440A 2017/67

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Ozores Paz, Eva

35462371M

SI440A 2017/69

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Corral Aneiros, Josefa Begoña

32652539Z

SI440A 2017/70

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)

– Resolución xudicial pola cal se constitúa a adopción (debidamente traducida) (art. 8.1.i)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Figueroa Vilela, José Antonio

76360138T

SI440A 2017/71

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

Piñón López, Juan Carlos

32662655X

SI440A 2017/73

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Martínez Suárez, Javier

34897240F

SI440A 2017/74

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

Cid Campos, José

34992784D

SI440A 2017/80

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Granda Formoso, José Manuel

76716746Q

SI440A 2017/81

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Resolución xudicial pola cal se constitúa a adopción (achegar se for o caso) (art. 8.1.i)

– Resolución xudicial/administrativa de acollemento familiar (achegar se for o caso) (art. 8.1.j e k)

López Nieves, Óscar

34263337F

SI440A 2017/83

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

Martínez Varela, Carlos

32639863B

SI440A 2017/84

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Parrondo Reino, Carlos Xabier

53161040J

SI440A 2017/86

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

Durán Rey, Antonio

33298305D

SI440A 2017/87

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Pombo Río, María Belén

76574276P

SI440A 2017/88

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Armesto López, Ángel

33346882X

SI440A 2017/89

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Gómez Fernández, Iván

34267887A

SI440A 2017/90

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Sánchez Bardanca, Alberto

46913442C

SI440A 2017/91

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Córdoba, Ángel Gustavo

Y0802306B

SI440A 2017/92

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo II: declaración responsable (art. 8.1.a)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Sentenza de nulidade, separación ou divorcio e do convenio regulador, se é o caso (copia cotexada) (art. 8.1.h)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Araújo Lobariñas, José Ángel

44475811K

SI440A 2017/93

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

Boquete Landeira, Esteban

33301270F

SI440A 2017/94

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Reboredo Somoza, Jorge Paulo

35457436S

SI440A 2017/95

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Arias González, José Francisco

53162504M

SI440A 2017/96

– Informe de vida laboral da persoa solicitante (art. 8.1.d)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Martís Santiago, José Iván

52933186C

SI440A 2017/97

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Fernández Fernández, Juan Carlos

36123819L

SI440A 2017/98

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)

Ferreirós León, Eladio Germán

79332662G

SI440A 2017/100

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Couso Cambeiro, Aurelio

44806816X

SI440A 2017/101

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Rivas Moas, Carlos

44818565Y

SI440A 2017/102

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

González Cadavia, Marcos

44458547F

SI440A 2017/103

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Ponce Novo, Victoria

32671224T

SI440A 2017/107

– Anexo II: declaración responsable (art. 8.1.a)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Sentenza de nulidade, separación ou divorcio e do convenio regulador, se é o caso (copia cotexada) (art. 8.1.h)

Ferradas Villaverde, Alberto José

44085840S

SI440A 2017/109

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Silva Gómez, David Manuel

46904873F

SI440A 2017/111

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Ferreiro García, Henrique

47370135W

SI440A 2017/112

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Corral Besteiro, Silvia María

33347844Y

SI440A 2017/113

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

Lamas Varela, José Luis

33294832D

SI440A 2017/114

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Salor Fernández, José Luis

44446186C

SI440A 2017/115

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Cañas Morandeira, Felipe

46896950L

SI440A 2017/116

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

Blanco Villaverde, Carlos

32834034Q

SI440A 2017/117

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Martínez Camba, Brais

34638757K

SI440A 2017/118

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

Vázquez López, Diego

44450174Y

SI440A 2017/120

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Informe de vida laboral da persoa solicitante (art. 8.1.d)

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Torres Gómez, Rubén

32663444V

SI440A 2017/121

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral da persoa solicitante (art. 8.1.d)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Acreditación da representación para presentar a solicitude

Figueiras Ventura, Fabián

47354612G

SI440A 2017/122

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral da persoa solicitante (art. 8.1.d)

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Certificación acreditativa da discapacidade do/da seu/súa fillo/a (art. 8.1.l )

Piñeiro González, Marcos Manuel

53116556B

SI440A 2017/123

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

Seijas Carricoba, Marcos

33351407G

SI440A 2017/126

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Covelo Torres, Desiré

36126189C

SI440A 2017/127

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

López Sixto, Alberto

36158498Z

SI440A 2017/128

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

Figueira del Horcajo, Nieves

35466904F

SI440A 2017/132

– Anexo II: declaración responsable (art. 8.1.a)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Carmona Araújo, Miguel Ángel

34876544B

SI440A 2017/135

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

Del Moral Cardo, María del Pilar

36063715Z

SI440A 2017/136

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral da persoa solicitante (art. 8.1.d)

– Certificación acreditativa da discapacidade do/da seu/súa fillo/a (art. 8.1.l )

Devesa García, Estela María

53116531D

SI440A 2017/138

– Anexo II: declaración responsable (art. 8.1.a)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral da persoa solicitante (art. 8.1.d)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Sentenza de nulidade, separación ou divorcio e do convenio regulador, se é o caso (copia cotexada) (art. 8.1.h)

Leira Canedo, Pablo

32815033J

SI440A 2017/139

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)

– Resolución xudicial pola cal se constitúa a adopción (achegar se for o caso) (art. 8.1.i)

– Resolución xudicial/administrativa de acollemento familiar (achegar se for o caso) (art. 8.1.j e k)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Sánchez de la Rocha, Lara

36166091V

SI440A 2017/141

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Picón Dosil, David

44828363Y

SI440A 2017/144

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Romero Gómez, María Isabel

35478545X

SI440A 2017/145

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Teijeiro Couce, Juan José

32680297B

SI440A 2017/146

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Esperon Martínez, Santiago

44077721S

SI440A 2017/147

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Acreditación da representación para presentar a solicitude

Álvarez Gutiérrez, María Florinda

44461846V

SI440A 2017/150

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Pérez Dinamarca, Andrea del Pilar

34982204D

SI440A 2017/151

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Ramos Penas, Ana Belén

78796678N

SI440A 2017/152

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

García Agudo, Mario

12388078W

SI440A 2017/153

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Álvarez Cid, Emilio

34972075T

SI440A 2017/155

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Breijo Martínez, Patricia

32680345J

SI440A 2017/160

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Vilariño Diz, Renato

76826552C

SI440A 2017/162

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Iglesias Martínez, Jacobo

32841937F

SI440A 2017/163

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Rabuñal Rilo, Luis

32843377K

SI440A 2017/166

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

Rodríguez González, José Carlos

76912806R

SI440A 2017/167

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

Santos Charlon, Alberto

53160117X

SI440A 2017/168

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

Castro Castro, Iago

47367129D

SI440A 2017/169

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Picado Vázquez, Francisco José

32693800J

SI440A 2017/170

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Resolución xudicial/administrativa de acollemento familiar (art. 8.1.j e k)

Sánchez García, Jorge

32691040J

SI440A 2017/171

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Vázquez Fernández, José Luis

78798305Y

SI440A 2017/172

– Acreditación da representación para presentar a solicitude

Maravi Olivan, Rodrigo

28765090W

SI440A 2017/173

– Copia da declaración do IRPF do exercicio 2015 (certificación dos ingresos de 2015 emitida pola AEAT) (art. 9.1.c) (non se puido verificar de forma telemática)

Pozo Pérez, Iván

36165492Q

SI440A 2017/174

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Outón Álvarez, Manuel

35322626P

SI440A 2017/175

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– DNI ou NIE da persoa solicitante (art. 9.1.a) (achegar se non autoriza)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (achegar no caso de que non autorice)

– Copia da declaración do IRPF do exercicio 2015 (certificación dos ingresos de 2015 emitida pola AEAT) (art. 9.1.c) achegar se non autoriza

Graña Pires, Carlos

44465308Y

SI440A 2017/177

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Acreditación da representación para presentar a solicitude

Chouciño Trigo, Beatriz

79316270B

SI440A 2017/179

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Barredo Armada, Manuel

32685651Y

SI440A 2017/180

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Borrajo Viana, Jesús

44472656V

SI440A 2017/181

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral da persoa solicitante (art. 8.1.d)

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Acreditación da representación para presentar a solicitude

Piñeiro Vilas, Adrián

35467423C

SI440A 2017/183

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Loureiro Vázquez, Francisco Xabier

76866411C

SI440A 2017/184

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Freiría González, Román

35472612B

SI440A 2017/187

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

García Ferro, Jesús Manuel

32673133T

SI440A 2017/188

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral da persoa solicitante (art. 8.1.d)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Moreira Vilanova, Pablo

79322738Q

SI440A 2017/189

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

Alonso Vidal, Eugenio

36077822E

SI440A 2017/190

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Martínez Troncoso, María Victoria

36114258A

SI440A 2017/192

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación acreditativa da discapacidade do/da seu/súa fillo/a (art. 8.1.l )

Pena López, Laura

32697473Y

SI440A 2017/194

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

– Copia da declaración do IRPF do exercicio 2015 (certificación dos ingresos de 2015 emitida pola AEAT) (art. 9.1.c) (non se puido verificar de forma telemática)

Ayguavives Oti, Enrique

32695405P

SI440A 2017/195

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Cabañas López, Lorena

33547343A

SI440A 2017/196

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

Castiñeira González, Antonio

36091244N

SI440A 2017/199

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Pereiro Vázquez, Miguel Ángel

44824494R

SI440A 2017/201

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Informe de vida laboral da persoa solicitante (art. 8.1.d)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (achegar no caso de que non autorice)

– Copia da declaración do IRPF do exercicio 2015 (certificación dos ingresos de 2015 emitida pola AEAT) (art. 9.1.c) (achegar se non autoriza)

Romero Martínez, Ángel Benito

52932476T

SI440A 2017/202

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Copia da declaración do IRPF do exercicio 2015 (certificación dos ingresos de 2015 emitida pola AEAT) (art. 9.1.c) (non se puido verificar de forma telemática)

López Sáiz, Esteban

53180799S

SI440A 2017/203

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Comesaña Alonso, Tomás

36117407R

SI440A 2017/204

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Pérez López, Roberto

76415690F

SI440A 2017/205

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

Gómez Arias, Javier Ángel

33330868G

SI440A 2017/208

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Santos Senín, Ana María

35476780Q

SI440A 2017/209

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Martínez Salgado, Adrián

32824532J

SI440A 2017/210

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Rodríguez Montero, Rafael

45552617J

SI440A 2017/211

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Barbosa Reinado, Jorge

44466655L

SI440A 2017/213

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Leiva Pallares, Patricia

36138059E

SI440A 2017/214

– Anexo II: declaración responsable (art. 8.1.a)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Informe de vida laboral da persoa solicitante (art. 8.1.d)

Rey Cardalda, María José

35479559N

SI440A 2017/217

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

– Copia da declaración do IRPF do exercicio 2015 (certificación dos ingresos de 2015 emitida pola AEAT) (art. 9.1.c) (non se puido verificar de forma telemática)

Carracedo Fernández, Begoña

76895868Z

SI440A 2017/218

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Costas Martínez, José Manuel

77000727Q

SI440A 2017/220

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Cabreira Buceta, Yolanda

53174046R

SI440A 2017/221

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

– Copia da declaración do IRPF do exercicio 2015 (certificación dos ingresos de 2015 emitida pola AEAT) (art. 9.1.c) (non se puido verificar de forma telemática)

Otero Fernández, Óscar

32673302P

SI440A 2017/222

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Álvarez Bendaña, Alberto

44089240B

SI440A 2017/223

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Canosa Rodríguez, Hadrián

79313741N

SI440A 2017/225

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Sueiro Varela, Álvaro

53301600C

SI440A 2017/226

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

Rodríguez Rodríguez, María Josefa

76573944K

SI440A 2017/227

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Collada Gómez, José Javer

44464275P

SI440A 2017/228

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

López Brea, Carolina

36123467N

SI440A 2017/229

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Posada Álvarez, Roberto C.

36161712P

SI440A 2017/230

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Braña Puente, Vanina Micaela

35586100V

SI440A 2017/234

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

Carro García, Manuel Ángel

46906036C

SI440A 2017/236

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Veiga González, David

79334088G

SI440A 2017/237

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

Quinteiro Rendo, César Antonio

36055786C

SI440A 2017/238

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

Vázquez Ferreiro, Manuel

33295634Y

SI440A 2017/239

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Campaña Abuín, Víctor Manuel

52457472S

SI440A 2017/240

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación acreditativa da discapacidade do/da seu/súa fillo/a, de ser o caso (art. 8.1.l/art. 9)

– DNI ou NIE da persoa solicitante (art. 9.1.a) (achegar se non autoriza)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (achegar no caso de que non autorice)

– Copia da declaración do IRPF do exercicio 2015 (certificación dos ingresos de 2015 emitida pola AEAT) (art. 9.1.c) (achegar se non autoriza)

Álvarez González, Rubén

36125467B

SI440A 2017/241

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

Bouzas Pita, Juan Manuel

32696950N

SI440A 2017/242

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

Fernández Vázquez, Juan Carlos

32666611X

SI440A 2017/245

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Martínez Rodríguez, Patricia

36167248R

SI440A 2017/246

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

Alfonso Rodríguez, María Eugenia

36166066S

SI440A 2017/248

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo II: declaración responsable (art. 8.1.a)

– Informe de vida laboral da persoa solicitante (art. 8.1.d)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Bastos Boente, Tania

36136809Z

SI440A 2017/249

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– DNI ou NIE da persoa solicitante (art. 9.1.a)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b)

– Copia da declaración do IRPF do exercicio 2015 (certificación dos ingresos de 2015 emitida pola AEAT) (art. 9.1.c)

Pérez Fernández, Aaron

20199633K

SI440A 2017/251

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Méndez Rodríguez, Eduardo

53180815P

SI440A 2017/252

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Garma Sánchez, Luis Miguel

X5147440V

SI440A 2017/253

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

Ramos López, Miguel

53178521Z

SI440A 2017/254

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Estévez Mora, Eulogio Juan

77405100A

SI440A 2017/255

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Fernández Varela, Moisés

33341478B

SI440A 2017/256

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Losada Baulo, Juan Ramón

35482688J

SI440A 2017/259

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Nerga Salgado, Alberto

77401484K

SI440A 2017/260

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Forneiro Cid, Miguel Ángel

34993821B

SI440A 2017/261

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

Pérez Rodríguez, María Libia

34264076X

SI440A 2017/262

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Torrijos Vicente, Juan Alfonso

33541484D

SI440A 2017/263

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Neira Arias, Mónica

33334483P

SI440A 2017/264

– Anexo II: declaración responsable (art. 8.1.a)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

López Sánchez, Olga Susana

33341766T

SI440A 2017/265

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Rodríguez Abuín, Valentín

33334439X

SI440A 2017/266

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Calvo López, Juan Pablo

44086779B

SI440A 2017/269

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Cancela Mato, José Antonio

44839307W

SI440A 2017/270

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Buján Francesch, Elena

46919339Y

SI440A 2017/272

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Calverlo Camino, José Manuel

76861528J

SI440A 2017/273

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

González Carballo, Eva María

33515493P

SI440A 2017/274

– Informe de vida laboral da persoa solicitante (art. 8.1.d)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Vilas Rivas, Diego

7873619K

SI440A 2017/276

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

Barbeito Saboya, Mª Begoña

53160465J

SI440A 2017/279

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

Touza Veiga, Graciela

76934696H

SI440A 2017/280

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Castro López, Víctor

53111214M

SI440A 2017/281

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Devesa Penín, Ángel José

76727465V

SI440A 2017/282

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Valle Álvarez, Óscar

44459544S

SI440A 2017/283

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Conde Frade, Isabel

53171289G

SI440A 2017/286

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Álvarez Riera, Isidro

44452629T

SI440A 2017/289

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Copia da declaración do IRPF do exercicio 2015 (certificación dos ingresos de 2015 emitida pola AEAT) (art. 9.1.c) (non se puido verificar de forma telemática)

– Acreditación da representación para presentar a solicitude

Acuña Martus, Jesús Ignacio

44701582R

SI440A 2017/295

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

Parajo Naveira, Diego

44811134G

SI440A 2017/296

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

Rodríguez Dacosta, César

36130466L

SI440A 2017/299

– Informe de vida laboral da persoa solicitante (art. 8.1.d)

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Silva Espido, Fabián Bernardo

32830805F

SI440A 2017/303

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

González Pérez, Joaquín Argimiro

78738873Y

SI440A 2017/304

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

– Acreditación da representación para presentar a solicitude

Quirós García, Jaime

36110955N

SI440A 2017/305

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Mosquera Mosteiro, Susana

76863725W

SI440A 2017/306

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Varela Fernández, José Luis

36097849Q

SI440A 2017/307

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

González Sampayo, José Manuel

36100710W

SI440A 2017/308

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

González Prado, Fco. de Borja

36136313R

SI440A 2017/309

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Alonso Rodríguez, Manuel

53179799G

SI440A 2017/310

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

– Acreditación da representación para presentar a solicitude

Comesaña Souto, Paula

36133617L

SI440A 2017/311

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Copia da declaración do IRPF do exercicio 2015 (certificación dos ingresos de 2015 emitida pola AEAT) (art. 9.1.c) (non se puido verificar de forma telemática)

Murias Lamelas, Víctor Hugo

32708564B

SI440A 2017/313

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Núñez Losada, José Manuel

33306243N

SI440A 2017/314

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Mosquera Rodríguez, Carlos

44466374Z

SI440A 2017/316

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Montero Camino, Gerardo

33290755A

SI440A 2017/317

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

González Pastoriza, Sonia

76926887Y

SI440A 2017/318

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación acreditativa da discapacidade do seu fillo/a de ser o caso (art. 8.1.l/art. 9)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Ameneiro Iglesias, Luis Ángel

45848150L

SI440A 2017/319

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral da persoa solicitante (art. 8.1.d)

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– DNI ou NIE da persoa solicitante (art. 9.1.a)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b)

– Copia da declaración do IRPF do exercicio 2015 (certificación dos ingresos de 2015 emitida pola AEAT) (art. 9.1.c)

González Bastos, Estela

77000653B

SI440A 2017/322

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo II: declaración responsable (art. 8.1.a)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Infante Ferreiro, Mª Ángeles

32841088D

SI440A 2017/323

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Ben Ramos, Joel

33996434L

SI440A 2017/324

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Cedrón Sánchez, Gustavo Armando

53186170G

SI440A 2017/325

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Pérez Rodríguez, Pedro

36096891R

SI440A 2017/327

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Fernández Cuiña, Daniel Marcelino

46914812X

SI440A 2017/328

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Torrón Folgueira, Blas

33340278F

SI440A 2017/329

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Pazos Couso, Fernando

53116825G

SI440A 2017/330

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Rosales Guimerans, Cristian

53119511E

SI440A 2017/331

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Cinza López, Jorge

32688583V

SI440A 2017/334

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Alonso Crespo, Alice

34995687Z

SI440A 2017/335

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

– Copia da declaración do IRPF do exercicio 2015 (certificación dos ingresos de 2015 emitida pola AEAT) (art. 9.1.c) (non se puido verificar de forma telemática)

Irayzoz Monera, Berenguer

38128058S

SI440A 2017/341

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Rivero Martínez, Yolanda

76730174N

SI440A 2017/342

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Figueroa Castro, José Eladio

76932164Q

SI440A 2017/343

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Blanco García, Emilio José

46916893K

SI440A 2017/346

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

Muíño Maques, Alejandro

46910684E

SI440A 2017/347

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Fernández More, Ana María

32672503Z

SI440A 2017/352

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

García Mahía, Luis Alberto

32707601Z

SI440A 2017/353

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Vila Álvarez, Andrés

33338049D

SI440A 2017/354

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Del Río Castro, Mª del Carmen

76931311Z

SI440A 2017/356

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Fentanes Canda, Francisco

77402944D

SI440A 2017/357

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Vázquez Vaamonde, David

36098186P

SI440A 2017/358

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Álvarez Rosendo, Rafael

35578151A

SI440A 2017/360

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– DNI ou NIE da persoa solicitante (art. 9.1.a)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b)

– Copia da declaración do IRPF do exercicio 2015 (certificación dos ingresos de 2015 emitida pola AEAT) (art. 9.1.c)

Iglesias González, Óscar

53173987B

SI440A 2017/361

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

Munín Mareque, Martín

78792671F

SI440A 2017/362

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Copia da declaración do IRPF do exercicio 2015 (certificación dos ingresos de 2015 emitida pola AEAT) (art. 9.1.c) (non se puido verificar de forma telemática)

Castro González, Xosé Manuel

36572963L

SI440A 2017/363

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

Santiago Díaz, David

78738474K

SI440A 2017/364

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Vázquez Fernández, Mª Isabel

33334749K

SI440A 2017/366

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

García Núñez, Óscar

32667349N

SI440A 2017/368

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

García González, Alicia

44082007T

SI440A 2017/369

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

López Senra, Juan José

326654104K

SI440A 2017/370

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral da persoa solicitante (art. 8.1.d)

Piñeiro Barderas, Manuel

32793693V

SI440A 2017/372

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo II: declaración responsable (art. 8.1.a)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Muíño Golán, Manuel

46909157J

SI440A 2017/373

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Barbeito López, Roberto

32842810Y

SI440A 2017/374

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

Anido Ferreiro, Antonio Ricardo

33271266H

SI440A 2017/377

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

Mariño Vila, Santiago

36126742K

SI440A 2017/379

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Castro Vázquez, José Pedro

53306815Z

SI440A 2017/380

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Ubeira Fernández, Jorge

36093817D

SI440A 2017/384

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Rodríguez Portela, Juan José

76896221E

SI440A 2017/386

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral do cónxuxe ou parella (art. 8.1.e)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Castro López, Ana Belén

53165156N

SI440A 2017/387

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Cortegoso Comesaña, Pablo

53182353M

SI440A 2017/390

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

González López, Juan Pablo

53178004A

SI440A 2017/392

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

López Bueno, Juan Antonio

36125747S

SI440A 2017/393

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Guisantes Río, Lucía

36160275C

SI440A 2017/398

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Sanjurjo Cores, Jesús Ángel

32676061F

SI440A 2017/400

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Fernández Bermúdez, Carlos

32683925M

SI440A 2017/401

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Acreditación da representación para presentar a solicitude

Varela Souto, Beatriz

34898179A

SI440A 2017/403

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Collazo Aira, Alexandra

53307259K

SI440A 2017/404

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Pardo Queijo, Luis

32838459W

SI440A 2017/406

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Vázquez Rodríguez, Ana María

79312381D

SI440A 2017/408

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

López Dans, María

32833578C

SI440A 2017/410

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Resolución xudicial pola cal se constitúa a adopción (achegar se for o caso) (art. 8.1.i)

– Resolución xudicial/administrativa de acollemento familiar (achegar se for o caso) (art. 8.1.j e k)

– DNI ou NIE da persoa solicitante (art. 9.1.a) (achegar se non autoriza)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (achegar no caso de que non autorice)

– Copia da declaración do IRPF do exercicio 2015 (certificación dos ingresos de 2015 emitida pola AEAT) (art. 9.1.c) achegar se non autoriza

Castro Vázquez, Alberto

36158535M

SI440A 2017/417

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Bermúdez Ferreira, José Manuel

78734087G

SI440A 2017/418

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Puime Montero, Mónica María

36122875H

SI440A 2017/421

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral da persoa solicitante (art. 8.1.d)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

García Quelle, Miguel Ángel

33999249M

SI440A 2017/424

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

– Certificación de empadroamento (art. 9.1.b) (non se puido verificar de forma telemática)

Fernández Freire, Eneas

76906976J

SI440A 2017/428

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Bouyrie Sánchez, Ricardo Horacio

36157504D

SI440A 2017/431

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Romero Montes, Cruz

77006775S

SI440A 2017/433

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social –IDC– (art. 8.1.c)

– Informe de vida laboral da persoa solicitante (art. 8.1.d)

Cea Neira, María del Carmen

35573505A

SI440A 2017/434

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Libro de familia (copia completa e cotexada) (art. 8.1.g)

Barbeito Carnota, Héctor

53162469Q

SI440A 2017/436

– Anexo I: solicitude debidamente cuberta e asinada (art. 8.1)

– Anexo III: certificación da empresa –orixinal– (art. 8.1.b)

– Certificación ou resolución do recoñecemento do dereito do INSS, relativa ao desfrute do permiso de maternidade (art. 8.1.f)