Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 198 Mércores, 18 de outubro de 2017 Páx. 48601

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2017 pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Galicia Emprende).

Mediante Resolución do 30 de marzo de 2017 (DOG núm. 73, do 17 de abril), publicáronse as bases reguladoras das axudas do Igape para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 procedéndose á súa convocatoria para o ano 2017 en réxime de concorrencia competitiva.

Por parte do órgano instrutor do procedemento administrativo previsto no art. 10 das ditas bases reguladoras, están analizándose as solicitudes presentadas polos solicitantes que se acolleron á presente convocatoria de axudas.

Nunha primeira fase de revisión identificáronse varios expedientes que non reúnen ningún dos requisitos exixidos nas bases reguladoras, polo cal resulta procedente efectuar os oportunos requirimentos de emenda.

O artigo 10.2 das bases reguladoras dispón que de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, este requirimento de emenda realizarase preferentemente mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. A dita publicación tamén se realizará na páxina web do Igape no enderezo www.tramita.igape.es, onde se establecerá o contido pormenorizado do requirimento que se fai.

En virtude do anterior,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de solicitantes de axuda xa revisadas que deben ser obxecto de emenda segundo se recolle no anexo I a esta resolución.

Segundo. Habilitar un prazo de 10 días naturais para que os requiridos accedan á Oficina Virtual do Igape desde a páxina web do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), no enderezo www.tramita.igape.es, utilizando o seu NIF e o código IDE do expediente, para acceder ao requirimento individualizado de emenda. Entenderase rexeitado cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición do requirimento sen que se acceda ao seu contido.

No suposto de que o solicitante sexa unha persoa física e non teña capacidade técnica ou económica, ou que por outros motivos non teña garantido o acceso e a dispoñibilidade dos medios tecnolóxicos precisos, poderá dirixirse ás oficinas centrais do Igape en Santiago de Compostela ou a calquera das súas oficinas territoriais, para que lle presten asistencia e medios para descargar o seu requirimento individualizado.

Terceiro. Establécese un prazo de dez días hábiles para achegar a documentación sinalada, contado a partir do día hábil seguinte ao acceso ao requirimento individualizado, ou a partir do día hábil seguinte ao de finalización do prazo sen acceder ao seu contido.

Cuarto. De acordo co disposto no artigo 10.2 das bases reguladoras, no suposto de que non se atenda o requirimento no prazo indicado, ou se a emenda resulta incompleta ou defectuosa, teráselle por desistido na súa petición ao solicitante e arquivarase o expediente, tras a correspondente resolución que será ditada nos termos previstos no artigo 21 da devandita Lei 39/2015.

Santiago de Compostela, 6 de outubro de 2017

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO I
Solicitudes de axuda suxeitas a emenda de documentación

Núm. de expediente

Titular do expediente

NIF

IG107.2017.1.1

Don Pablo Gourmet, S.L.

B32480212

IG107.2017.1.5

Panipan Macape, S.L.

B70509385

IG107.2017.1.7

Ortopedia Val do Lérez, S.L.

B94153897

IG107.2017.1.8

Moda Fútbol Galicia, S.L.

B70511522

IG107.2017.1.9

Longobarda del Noroeste, S.L.

B27836998

IG107.2017.1.10

Ocean Secrets, Soc. Coop. Galega

F27839752

IG107.2017.1.11

Fernández González, Óscar

34976277Q

IG107.2017.1.12

Lavysec Ribadeo, S.L.L. (en constitución)

CFIC102936

IG107.2017.1.13

Hostitalia Food, S.L.

B27840768

IG107.2017.1.14

Penido Conde, María del Pilar

44446874H

IG107.2017.1.18

Castro Pérez, Laura Violeta

44498608W

IG107.2017.1.19

Tierra, Trabajo y Tradición

V94088234

IG107.2017.1.21

Gelatería Triunfo, S.L.

B27810878

IG107.2017.1.22

Digón Santín, Daniel

33347333R

IG107.2017.1.23

Buttercow, S.L.

B70489810

IG107.2017.1.24

De Miguel Fernández, Lucía

32694217Q

IG107.2017.1.25

Trust Salud, S.L.

B27839232

IG107.2017.1.27

Piñeiro Carracelas, Milagros

35304198A

IG107.2017.1.29

Ratiños, S.L.

B94118627

IG107.2017.1.30

Viba Libreiros, S.L.

B70392303

IG107.2017.1.32

Pérez Losada, Silvia

36155231J

IG107.2017.1.33

Rivas & Fonseca, S.L.L.

B27843341

IG107.2017.1.37

International Hypopressive And Physical Therapy Institute, S.L.

B27806447

IG107.2017.1.39

Fernández González, Alfonso

35573060H

IG107.2017.1.41

Bussiness Globalchan, S.L.

B70519202

IG107.2017.1.42

Parque Zapateira, S.L.

B70495965

IG107.2017.1.43

Geomática y Topografía Pontevedra, S.L.U.

B94153921

IG107.2017.1.44

Prado Fontao, María Luz

76617137C

IG107.2017.1.45

Fernández Iglesias, Óscar

36099488E

IG107.2017.1.46

Coaxial Boiro, S.L.

B70452099

IG107.2017.1.50

Rodríguez Álvarez, Isabel

44497490B

IG107.2017.1.51

Faesta & Souto, S.L.

B94151164

IG107.2017.1.52

Rodríguez Novo, Pablo

77003155Y

IG107.2017.1.53

Clínica Infans, S.L.P.

B27823640

IG107.2017.1.54

Mercedes Fernández, Rodríguez

33349082W

IG107.2017.1.55

Vázquez Vázquez, David

35465915F

IG107.2017.1.56

Inprotec Robótica Industrial, S.L.

B27819036

IG107.2017.1.57

La Mejorana Deli Shop, S.L.L.

B70526017

IG107.2017.1.59

Gazpara Restauración, S.L.

B32480055

IG107.2017.1.60

Pino Padrón, Pablo Julio

Y0932537Q

IG107.2017.1.61

Costa Álvarez, Samanta Laura

54150308M

IG107.2017.1.62

Campos Sales, Miguel

35571044A

IG107.2017.1.63

Torres Gómez, Antonio

35463750G

IG107.2017.1.64

Rodríguez Lorenzo, Inmaculada

35585136L

IG107.2017.1.65

Rcc Habilitación de Espacios Comerciales, S.L.

CFIC103198

IG107.2017.1.66

Cuns Cortes, S.L.

B70525571

IG107.2017.1.67

Juncal Crujeiras, María Consuelo

52491959W

IG107.2017.1.68

Patacas Castelo, S.L.

B27490903

IG107.2017.1.69

Taste Lab, S.L.

B70453402

IG107.2017.1.70

Parajo Castro, Daniel

35476589D

IG107.2017.1.71

López López, José

33333280R

IG107.2017.1.72

Jul López, María del Carmen

33537344D

IG107.2017.1.75

Electromecánica Cambeiro Motorsport, Soc. Coop. Galega.

F27842970

IG107.2017.1.76

Fernández Gómez, José Carlos

47386976F

IG107.2017.1.77

Rodríguez López, María del Sol

76716069Y

IG107.2017.1.78

Castro Fernández, Olalla

53189917W

IG107.2017.1.79

López del Castillo Alfonso, María Concepción

36060860B

IG107.2017.1.80

Vinilos Lugo, S.L.

B27476191

IG107.2017.1.81

Martínez Martínez, Consuelo

36104364E

IG107.2017.1.82

Difutaxi, S.L.

B70481171

IG107.2017.1.83

Varela Ingeniería Rural, S.L.L. (en constitución)

CFIC102830

IG107.2017.1.84

Pescadería Sada, S.L.L.

B70445663

IG107.2017.1.85

Folgueiras Rodríguez, Iván

76579633Y

IG107.2017.1.86

Torregal Hermanos 1945, S.L.

B27795814

IG107.2017.1.87

Cure Yuñez, Jorge Alberto

32725669G

IG107.2017.1.88

Veloso Pérez, Celso

34627321Q

IG107.2017.1.89

Piñate Carrillo, Guillermo

Y2637877K

IG107.2017.1.90

Becerra y Corral Asociados, S.L.

B70413786

IG107.2017.1.91

Giráldez Ramiro, Lucía

39464623G

IG107.2017.1.92

Tecnopole Sport, S.L.

B32482416

IG107.2017.1.93

Cid do Nacimento, Alberto

44478016H

IG107.2017.1.94

López Fraga, Silvia

32712226Q

IG107.2017.1.95

Sicloud Informática e Comunicacións, S.L.

B27465947

IG107.2017.1.96

García Queiroz, Suzeli

X8878924G

IG107.2017.1.97

Fabspace, S. Coop. Galega (en constitución)

F27843069

IG107.2017.1.98

Orama Project, S.L.

B70519558

IG107.2017.1.99

García González, Lidia

46902612T

IG107.2017.1.101

Hermelo Lemos, Xoel

73241827Y

IG107.2017.1.102

Rodríguez Cubreiro, José Juan

35466665K

IG107.2017.1.104

Gimnasio Salud y Bienestar, S. Coop. Galega

F94153145

IG107.2017.1.105

Rivas Noal, Carlos

78809388A

IG107.2017.1.107

Forno da Ermida, S.L.

B32481772

IG107.2017.1.108

Soluciones Técnicas Esdinela, S.L.

B32482556

IG107.2017.1.110

Linknovate Science, S.L.

B70409628

IG107.2017.1.111

Tubería e Soldadura Naval Galega, S.L.

B27842467

IG107.2017.1.112

Siempre Cuidándote, S.L. (en constitución)

CFIC102285

IG107.2017.1.114

Fernández Porto, Inés

76619201Z

IG107.2017.1.115

Porto Vidal, Vanessa

53184644L