Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 203 Mércores, 25 de outubro de 2017 Páx. 49629

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2017 pola que se publica a modificación do plan de estudos de graduado en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural.

A Universidade de Santiago de Compostela presentou unha solicitude de modificación do plan de estudos verificado do título de graduado ou graduada en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural. A dita solicitude presentouse ao abeiro do artigo 28 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, e do artigo 15 do Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Obtido informe favorable da Axencia de Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), con data do 6 de abril de 2017, esta reitoría, ao abeiro do artigo 28.3 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais,

RESOLVE:

Publicar a modificación do plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural pola Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2017

Juan Viaño Rey
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO
Graduado ou graduada en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural
pola Universidade de Santiago de Compostela
Código RUCT 2502235
Rama de coñecemento: Enxeñaría e Arquitectura

5.1. Estrutura das ensinanzas.

5.1.1. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

66

Obrigatorias

126

Optativas

36

Traballo fin de grao

12

Créditos totais

240

5.1.2. Créditos de formación básica. Distribución en materias.

Rama de coñecemento

Materia básica

RD 1393/2007, do 29 de outubro

Materias vinculadas

ECTS

Carác.

Enxeñaría e Arquitectura

Matemáticas

Matemáticas I

6

FB

Matemáticas II

6

FB

Estatística

Estatística

4,5

FB

Física

Física I

6

FB

Física II

6

FB

Química

Química

9

FB

Informática

Informática

4,5

FB

Expresión Gráfica

Expresión Gráfica na Enxeñaría

6

FB

Empresa

Fundamentos de Economía Agraria e Forestal

6

FB

Ciencias

Bioloxía

Bioloxía

6

FB

Xeoloxía

Xeoloxía e Climatoloxía

6

FB

Total créditos ECTS

66

5.1.3. Plan de estudos resumido (por módulos).

Módulo

Materia

Carácter

ECTS

Módulo de formación básica

Matemáticas I

Formación básica

6

Matemáticas II

Formación básica

6

Estatística

Formación básica

4,5

Física I

Formación básica

6

Física II

Formación básica

6

Química

Formación básica

9

Informática

Formación básica

4,5

Expresión Gráfica na Enxeñaría

Formación básica

6

Bioloxía

Formación básica

6

Xeoloxía e Climatoloxía

Formación básica

6

Fundamentos de Economía Agraria e Forestal

Formación básica

6

Módulo común á rama forestal

Construción Forestal

Obrigatoria

4,5

Dasometría e Inventario Forestal e do Medio Natural

Obrigatoria

6

Edafoloxía

Obrigatoria

4,5

Electrotecnia

Obrigatoria

4,5

Botánica Forestal

Obrigatoria

6

Ecoloxía

Obrigatoria

6

Zooloxía

Obrigatoria

6

Hidráulica

Obrigatoria

4,5

Mecanización Agroforestal

Obrigatoria

4,5

Topografía e Xeomática

Obrigatoria

6

Aproveitamentos e Vías Forestais

Obrigatoria

6

Silvicultura

Obrigatoria

4,5

Lexislación, Socioloxía e Políticas Forestais

Obrigatoria

6

Avaliación e Corrección de Impacto Ambiental

Obrigatoria

4,5

Proxectos

Obrigatoria

4,5

Módulo obrigatorio de Tecnoloxías Específicas

Hidroloxía

Obrigatoria

6

Tecnoloxía da Madeira

Obrigatoria

6

Pragas e Enfermidades Forestais

Obrigatoria

4,5

Industrias de Primeira Transformación da Madeira

Obrigatoria

6

Repoboacións Forestais

Obrigatoria

4,5

Pascicultura e Sistemas Agroforestais

Obrigatoria

4,5

Industria da Celulosa e do Papel

Obrigatoria

6

Ordenación de Montes e Certificación Forestal

Obrigatoria

6

Prevención e Loita contra Incendios Forestais

Obrigatoria

4,5

Módulo de mención en Explotacións Forestais

Xardinaría e Paisaxismo Forestal

Optativa mención

4,5

Recuperación de Espazos Degradados no Medio Natural

Optativa mención

4,5

Bioloxía e Xestión de Poboacións Cinexéticas e Piscícolas

Optativa mención

4,5

Ordenación e Planificación do Territorio e do Medio Natural

Optativa mención

4,5

Mellora Xenética Forestal e Viveiros

Optativa mención

6

Módulo de mención en Industrias Forestais

Industrias dos Produtos Forestais non Madeireiros

Optativa mención

4,5

Seguridade e Hixiene

Optativa mención

4,5

Procesos Industriais Xiloenerxéticos

Optativa mención

4,5

Xestión Ambiental e Control de Calidade na Industria Forestal

Optativa mención

4,5

Protección, Conservación e Construción en Madeira

Optativa mención

6

Industrias de Segunda Transformación da Madeira

Optativa mención

4,5

Módulo de optativas xerais

CAD. Expresión Gráfica Aplicada

Optativa

4,5

Producións Complementarias do Bosque

Optativa

4,5

Xestión do Medio Natural

Optativa

4,5

Xestión Integrada de Pragas e Enfermidades no Medio Forestal

Optativa

4,5

Aplicación Sustentable de Produtos Fitosanitarios

Optativa

3

Mecanización Forestal

Optativa

4,5

Traballo fin de grao

Traballo fin de grao

Obrigatoria

12

5.1.4. Plan de estudos resumido (por curso académico).

Primeiro curso

Materia

Carácter

Créditos

Matemáticas I

Formación básica

6

Física I

Formación básica

6

Expresión Gráfica na Enxeñaría

Formación básica

6

Estatística

Formación básica

4,5

Química

Formación básica

9

Matemáticas II

Formación básica

6

Física II

Formación básica

6

Xeoloxía e Climatoloxía

Formación básica

6

Informática

Formación básica

4,5

Bioloxía

Formación básica

6

Segundo curso

Materia

Carácter

Créditos

Fundamentos de Economía Agraria e Forestal

Formación básica

6

Dasometría e Inventario Forestal e do Medio Natural

Obrigatoria

6

Edafoloxía

Obrigatoria

4,5

Electrotecnia

Obrigatoria

4,5

Botánica Forestal

Obrigatoria

6

Ecoloxía

Obrigatoria

6

Zooloxía

Obrigatoria

6

Hidráulica

Obrigatoria

4,5

Mecanización Agroforestal

Obrigatoria

4,5

Topografía e Xeomática

Obrigatoria

6

Hidroloxía

Obrigatoria

6

Terceiro curso

Materia

Carácter

Créditos

Construción Forestal

Obrigatoria

4,5

Aproveitamentos e Vías Forestais

Obrigatoria

6

Silvicultura

Obrigatoria

4,5

Lexislación, Socioloxía e Políticas Forestais

Obrigatoria

6

Avaliación e Corrección de Impacto Ambiental

Obrigatoria

4,5

Tecnoloxía da Madeira

Obrigatoria

6

Pragas e Enfermidades Forestais

Obrigatoria

4,5

Industrias de Primeira Transformación da Madeira

Obrigatoria

6

Repoboacións Forestais

Obrigatoria

4,5

Pascicultura e Sistemas Agroforestais

Obrigatoria

4,5

Optativas

Optativas

9

Cuarto curso

Materia

Carácter

Créditos

Proxectos

Obrigatoria

4,5

Industria da Celulosa e do Papel

Obrigatoria

6

Ordenación de Montes e Certificación Forestal

Obrigatoria

6

Prevención e Loita contra Incendios Forestais

Obrigatoria

4,5

Optativas

Optativas

27

Traballo fin de grao

Obrigatoria

12

Optativas de terceiro curso

Xardinaría e Paisaxismo Forestal

Optativa mención

4,5

Recuperación de Espazos Degradados no Medio Natural

Optativa mención

4,5

Industrias dos Produtos Forestais non Madeireiros

Optativa mención

4,5

Seguridade e Hixiene

Optativa mención

4,5

Optativas de cuarto curso

Bioloxía e Xestión de Poboacións Cinexéticas e Piscícolas

Optativa mención

4,5

Ordenación e Planificación do Territorio e do Medio Natural

Optativa mención

4,5

Mellora Xenética Forestal e Viveiros

Optativa mención

6

Procesos Industriais Xiloenerxéticos

Optativa mención

4,5

Xestión Ambiental e Control de Calidade na Industria Forestal

Optativa mención

4,5

Protección, Conservación e Construción en Madeira

Optativa mención

6

Industrias de Segunda Transformación da Madeira

Optativa mención

4,5

CAD. Expresión Gráfica Aplicada

Optativa

4,5

Producións Complementarias do Bosque

Optativa

4,5

Xestión do Medio Natural

Optativa

4,5

Xestión Integrada de Pragas e Enfermidades no Medio Forestal

Optativa

4,5

Aplicación Sustentable de Produtos Fitosanitarios

Optativa

3

Mecanización Forestal

Optativa

4,5