Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 208 Xoves, 2 de novembro de 2017 Páx. 50845

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 2 de Santiago de Compostela

EDICTO de notificación de resolución (ETX 230/2017).

Eu, Marina Pilar García de Evan, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 2 de Santiago de Compostela, fago saber que no procedemento de execución de títulos xudiciais 230/2017 deste xulgado do social, seguidos por instancia de Eva Verde Pena contra a empresa Asociación Profesional de Selvicultores Galicia Silvanus, Asaja Galicia, Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural Gallego, Asociación Profesional de Selvicultores de España, Asociación de Productores de Caza de Galicia, Xestión e Aconsellamento, Aconsellamento Integral de Explotacións, Dinamización do Medio Rural, Asociación para el Fomento de la Riqueza Forestal de Galicia (Afrifoga), sobre ordinario, foi ditada a resolución cuxa parte dispositiva di:

«Parte dispositiva:

Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte executante, Eva Verde Pena, contra a Asociación Profesional de Selvicultores Galicia Silvanus, Asaja Galicia, Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural Gallego, Asociación Profesional de Selvicultores de España, Asociación de Productores de Caza de Galicia, Xestión e Aconsellamento, Aconsellamento Integral de Explotacións, Dinamización del Medio Rural, Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Galicia, Asociación para el Fomento de la Riqueza Forestal de Galicia (Afrifoga), parte executada, polo importe de 24.358,34 euros en concepto de principal (desagregada: 8.114,68 euros en concepto de salarios pendentes, 13.268,27 euros en concepto de indemnización por despedimento e 2.975,39 euros xuro legal do 10 %), máis outros 2.435,83 euros que se fixan provisoriamente en concepto de xuros que, se for o caso, se poidan producir durante a execución e as custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación.

O presente auto, xunto co decreto que ditará o/a letrado/a da Administración de xustiza, e copia da demanda executiva serán notificados simultaneamente á parte executada, tal e como dispón o artigo 553 da LAC, co cal a executada fica apercibida para os efectos mencionados nos razoamentos xurídicos terceiro e cuarto desta resolución, e conforme dispoñen os artigos 251.2 e 239.3 da LXS e aos representantes dos traballadores da empresa debedora de conformidade co ordenado polo artigo 252 da LXS.

Contra este auto poderase interpor recurso de reposición, ante este órgano xudicial, no prazo dos tres días hábiles seguintes á notificación, no cal, ademais de alegar as posibles infraccións en que puido incorrer a resolución e o cumprimento ou incumprimento dos presupostos e requisitos procesuais exixidos, poderá deducirse a oposición á execución despachada aducindo pagamento ou cumprimento documentalmente xustificado, prescrición da acción executiva ou outros feitos impeditivos, extintivos ou excluíntes da responsabilidade que se pretenda executar, sempre que tiveren acontecido con posterioridade á constitución do título e sen que a compensación de débedas sexa admisible como causa de oposición á execución.

Se o recorrente non tiver a condición de traballador ou beneficiario do réxime público de seguridade social, deberá consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito para recorrer, na conta de consignacións deste Xulgado do Social número 2 aberta no Banesto, conta nº 1596 clave 64 N, coa indicación “recurso” no campo do concepto, seguida do código “30 Social-Reposición”. Se o ingreso se fixer mediante transferencia bancaria, deberá incluír a seguir da conta referida, separados por un espazo, o “código 30 Social-Reposición”. Se efectuar diversos pagamentos na mesma conta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, mesmo se obedecen a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no campo de observacións a data da resolución impugnada no formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento, en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos dependentes deles.

Así o acorda e asina SSª. Dou fe.

A maxistrada. A letrada da Administración de xustiza».

E para que sirva de notificación en legal forma á Asociación Profesional de Selvicultores Galicia, Asaja Galicia, Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural Gallego, Asociación Profesional de Selvicultores de España, Asociación de Productores de Caza de Galicia, Xestión e Aconsellamento, Aconsellamento Integral de Explotacións, Dinamización del Medio Rural, Asociación para el Fomento de la Riqueza Forestal de Galicia (Afrifoga), Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), en ignorado paradoiro, expido este edicto para a súa inserción no DOG.

Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

Santiago de Compostela, 9 de outubro de 2017

A letrada da Administración de xustiza