Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 211 Martes, 7 de novembro de 2017 Páx. 51423

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Sanidade

ORDE do 19 de outubro de 2017 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión de postos de persoal directivo na Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.

Mediante a Orde desta consellería do 1 de setembro de 2017 (DOG núm. 179, do 20 de setembro) convocouse a provisión, polo sistema de libre designación, de postos directivos na Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.

De conformidade co establecido no artigo 59 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, e en exercicio das competencias que ten atribuídas esta consellería,

DISPOÑO:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública efectuada mediante a Orde desta consellería, do 1 de setembro de 2017 (DOG núm. 179, do 20 de setembro), para os efectos previstos no número 2 do artigo 59 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG núm. 145, do 29 de xullo), de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde.

Segundo. Seleccionar e nomear, para o desempeño dos postos que se indican, as persoas que figuran no anexo desta orde.

Terceiro. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, de conformidade co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderase interpoñer recurso administrativo de reposición, ante este órgano directivo, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 19 de outubro de 2017

Jesús Vázquez Almuíña
Conselleiro de Sanidade

ANEXO

Posto: subdirector/a de Procesos Asistenciais da Área Médica.

Nome e apelidos: Belén Padrón Rodríguez.

DNI (*): *****341K.

Posto: subdirector/a de Enfermaría do Barco de Valdeorras.

Nome e apelidos: Ana María Prieto Blanco.

DNI (*): *****685H.

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro.