Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 211 Martes, 7 de novembro de 2017 Páx. 51467

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 20 de outubro de 2017 pola que se convoca a contratación documentalmente simplificada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, non suxeita a regulación harmonizada, da subministración consistente na adquisición, montaxe e posta en funcionamento do equipamento da cociña do Centro Integrado de Formación de Santa María de Europa de Ourense (expediente 2017_036_SXT_OPL).

1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Consellería de Economía, Emprego e Industria.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica-Servizo de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Servizo de Contratación.

2º. Dirección: Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela.

3º. Teléfonos: 981 54 55 23, 981 54 55 26 ou 981 54 55 22.

4º. Fax: 981 54 01 18.

5º. Correo electrónico: licitacion.industria@xunta.es.

6º. Páxina web: http://www.xunta.gal/ceei/perfil-do-contratante.

7º. Data límite de obtención de documentación e información: ata o último día de presentación de proposicións.

d) Número de expediente: 2017_036_SXT_OPL.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: subministración.

b) Descrición: subministración consistente na adquisición, montaxe e posta en funcionamento do equipamento de cociña do Centro Integrado de Formación Santa María de Europa de Ourense.

c) División por lotes e número de lotes: non.

d) Lugar de execución/entrega: a entrega, montaxe e posta en funcionamento da subministración realizaranse no Centro Integrado de Formación Santa María de Europa de Ourense (praza da Lexión, núm. 16, 32002, Ourense).

e) Prazo de execución/entrega: o sinalado na cláusula N da folla de especificacións do prego de cláusulas administrativas particulares (en diante, PCAP).

f) Admisión de prórroga: non.

g) Establecemento dun acordo marco: non.

h) Nomenclatura CPV (vocabulario común de contratos públicos): 39710000-2: aparellos electrodomésticos, 39710000-5: aparellos domésticos non eléctricos.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto e non suxeito a regulación harmonizada.

c) Poxa electrónica: non.

d) Criterios de adxudicación: ver a cláusula M da folla de especificacións do PCAP.

4. Orzamento base de licitación: sesenta e oito mil euros (68.000,00 €), IVE incluído.

5. Valor estimado do contrato: cincuenta e seis mil cento noventa e oito euros con trinta e cinco céntimos (56.198,35 €).

6. Garantías exixidas:

a) Provisional: non se exixe.

b) Garantía definitiva: 5 % do orzamento de adxudicación, excluído o IVE, constituída ante a Caixa Xeral de Depósitos.

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: ver as cláusulas I e J da folla de especificacións do PCAP.

8. Presentación de ofertas:

a) Data límite de presentación: o prazo de presentación de ofertas comezará o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia e finalizará aos quince (15) días naturais. No cómputo do dito prazo inclúense os sábados, domingos e festivos, e cando o último día do prazo coincida en sábado, domingo ou festivo, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

b) Lugar de presentación: Oficina do Rexistro Xeral da Xunta de Galicia (situado no Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), en horario de oficina ou por correo, dirixido á Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria (Edificio Administrativo San Caetano, s/n, bloque 5, 4º andar, 15781 Santiago de Compostela). Sen prexuízo do anterior, os licitadores poderán enviar as súas proposicións por correo segundo o establecido na cláusula 5.2 do PCAP.

c) Documentación que hai que presentar: a sinalada no PCAP.

9. Apertura de ofertas:

a) Descrición:

Apertura do sobre A: acto non público de cualificación da documentación xeral administrativa.

Apertura do sobre B: apertura en acto público da documentación relativa aos criterios cuantificables mediante a aplicación de fórmulas.

b) Enderezo: Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela.

c) Data e hora: indicarase na Plataforma de contratación da Xunta de Galicia a data, a hora e o lugar de apertura do sobre B.

10. Gastos de publicidade: serán por conta do adxudicatario.

11. Información adicional: os pregos pódense obter na páxina:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=214627

Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2017

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria
P.D. (Orde do 10.6.2016)
Borja Verea Fraiz
Secretario xeral técnico da Consellería de Economía, Emprego e Industria