Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 219 Venres, 17 de novembro de 2017 Páx. 52794

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 8 de novembro de 2017 pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda do Programa de bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas.

Mediante Resolución do 7 de xullo de 2017 (DOG número 137, do 19 de xullo) publicáronse as bases reguladoras do Programa de bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas, e procedeuse á súa convocatoria para o ano 2017 en réxime de concorrencia competitiva.

Por parte do órgano instrutor do procedemento administrativo previsto no artigo 10 das ditas bases reguladoras, están analizándose as solicitudes presentadas polos solicitantes que se acolleron á presente convocatoria de axudas.

Nunha primeira fase de revisión identificáronse varios expedientes que carecen dalgún dos requisitos exixidos nas bases reguladoras, polo que resulta procedente efectuar os oportunos requirimentos de emenda.

O artigo 10.2 das bases reguladoras dispón que, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, este requirimento de emenda se realizará preferentemente mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. A dita publicación tamén se realizará na páxina web do Igape no enderezo www.tramita.igape.es

En virtude do anterior,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de solicitantes cuxos expedientes deben ser obxecto de emenda segundo se recolle no anexo a esta resolución, en que se indica a documentación que debe entregar cada solicitante.

Segundo. Establécese un prazo de dez días hábiles para achegar a documentación sinalada, contados desde o seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. De acordo co disposto no artigo 10.2 das bases reguladoras, no suposto de que non se atenda o requirimento no prazo indicado, ou se a emenda resulta incompleta ou defectuosa, teráselle por desistido na súa petición ao solicitante e arquivarase o expediente, tras a correspondente resolución que será ditada nos termos previstos no artigo 21 da dita Lei 39/2015.

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2017

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO
Solicitudes de axuda suxeitas a emenda de documentación

Os solicitantes deben entregar todos os documentos que se lle reclaman segundo a seguinte codificación:

CV: curriculum vitae.

EXPED: expediente académico oficial expedido polo centro ou institución onde o/a solicitante realizou os seus estudos universitarios superiores ou medios. Para a súa valoración, no expediente académico deberá constar a nota media, calculada segundo o sistema establecido no Real decreto 1125/2003, do 5 de setembro.

TIT: título ou xustificante de ter pagadas as taxas para a obtención do título de estudos universitarios acadado.

CMED: certificado médico de boa saúde para o normal exercicio da bolsa, emitido con posterioridade ao 19 de xullo de 2017.

VLAB: informe de vida laboral expedido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou organismo equivalente estranxeiro emitido con posterioridade ao 19 de xullo de 2017.

CADIC: acreditación da formación específica (máster ou similar) mediante certificado de realización do curso completo nesta materia en que conste o número de horas ou créditos do curso.

CIDIOM: certificado oficial de nivel de lingua estranxeira.

CDEB: certificado da AEAT de estar ao día nas súas obrigas tributarias estatais.

Nº de expediente

Titular

Documentación reclamada

Observacións

IG191.2017.1.57

Aldegunde Louzao, María Sheila

CMED

 

IG191.2017.1.70

Aldudo Abalde, Ana

CIDIOM

 

IG191.2017.1.8

Álvarez Casalderrey, Adriano

EXPED//TIT

A listaxe de notas que presenta non é válida como certificado académico

IG191.2017.1.114

Álvarez García, Alba

CMED//CADIC

 

IG191.2017.1.109

Amado Candamo, Óscar

EXPED//TIT//CMED//VLAB

 

IG191.2017.1.112

Amarelle Negreira, Noelia

TIT//CMED

 

IG191.2017.1.3

Amor Carnero, Daniel

EXPED//TIT//CMED

A listaxe de notas que presenta non é válida como certificado académico

IG191.2017.1.84

Barcia Pérez, Eloy

EXPED//TIT//CMED//VLAB//CADIC

 

IG191.2017.1.12

Barrera Toba, Carlota

CMED//VLAB

 

IG191.2017.1.25

Besada Romero, Begoña

EXPED//CDEB

A listaxe de notas que presenta non é válida como certificado académico

IG191.2017.1.23

Bianchi Baltar, Elena

EXPED//TIT

A listaxe de notas que presenta non é válida como certificado académico

IG191.2017.1.94

Calderón Otero, María

EXPED//TIT

 

IG191.2017.1.31

Candal Garaboa, Silvia

EXPED//CMED

 

IG191.2017.1.19

Canedo Gende, Martín

CMED//VLAB

 

IG191.2017.1.105

Casariego Pedreira, Yaiza

VLAB

 

IG191.2017.1.116

Castro Curros, Mateo

EXPED//TIT//CMED

A listaxe de notas que presenta non é válida como certificado académico

IG191.2017.1.104

Couto Amado, David Luis

VLAB

 

IG191.2017.1.4

Dacunha Pazos, Alberto

CMED//VLAB

 

IG191.2017.1.72

Fernández Contreras, Lara

EXPED//TIT//CMED//CADIC

As listaxes de notas que presenta (tanto para a titulación de acceso como para o máster) non son válidas como certificado académico

IG191.2017.1.96

Fernández Darriba, Andrea

CMED//VLAB

 

IG191.2017.1.40

Fernández de la Fuente, Roberto

VLAB//CADIC

 

IG191.2017.1.92

Freire Lamas, Tania

EXPED//TIT

A listaxe de notas que presenta non é válida como certificado académico

IG191.2017.1.26

García Conde, Carlos

TIT

 

IG191.2017.1.107

Gómez Vieites, Katherine Lissette

CMED//CADIC

 

IG191.2017.1.97

Grande Gómez, Adrián

VLAB

 

IG191.2017.1.65

Lamoso Fontán, Jorge

EXPED//TIT

A listaxe de notas que presenta non é válida como certificado académico

IG191.2017.1.33

Lamoso García, María Luz

CMED//VLAB

 

IG191.2017.1.88

López-Dóriga Álvarez, Simón

CADIC

 

IG191.2017.1.46

López Pérez, Alberto

TIT

 

IG191.2017.1.102

López Pérez, David

EXPED//TIT//CMED

A listaxe de notas que presenta non é válida como certificado académico

IG191.2017.1.118

Lorenzo Lorenzo, Francisco

EXPED//CADIC

A listaxe de notas que presenta non é válida como certificado académico

IG191.2017.1.41

Magaz Costa, Sandra

EXPED//TIT//CMED//VLAB

A listaxe de notas que presenta non é válida como certificado académico

IG191.2017.1.43

Martínez Alonso, Leticia

VLAB

 

IG191.2017.1.44

Martínez Fouces, Sonia

CMED

 

IG191.2017.1.110

Martínez Rumbo, Julio

EXPED//TIT//CMED

Falta unha páxina do expediente académico

IG191.2017.1.74

Matos Gómez, Adrián

CMED//VLAB

Debe actualizar a vida laboral e informe médico presentados

IG191.2017.1.82

Mera Patiño, Leonardo

EXPED//TIT//CMED//VLAB//CADIC//CIDIOM

 

IG191.2017.1.32

Míguez Ramos, Lucía

CIDIOM

O documento presentado indica que non é un certificado

IG191.2017.1.123

Montero Mato, Paula

VLAB

Falta unha páxina da vida laboral

IG191.2017.1.62

Montero Fernández, Aarón

EXPED//TIT//CMED//VLAB//CADIC

 

IG191.2017.1.18

Mosteiro Abad, Olalla

CMED//VLAB//CADIC

 

IG191.2017.1.14

Núñez Rodríguez, Julián

EXPED

A listaxe de notas que presenta non é válida como certificado académico

IG191.2017.1.121

Ortuño Sobreira, Sergio Antonio

EXPED//TIT//CADIC

A listaxe de notas que presenta non é válida como certificado académico

IG191.2017.1.37

Otero Fernández, Santiago José

EXPED//CMED

A listaxe de notas que presenta non é válida como certificado académico

IG191.2017.1.60

Otero Mujico, Pablo

EXPED

A listaxe de notas que presenta non é válida como certificado académico

IG191.2017.1.63

Otero Taboada, Eloy

EXPED//TIT//CMED//VLAB//CADIC

 

IG191.2017.1.95

Pena Martínez, Carlota

EXPED//TIT

 

IG191.2017.1.17

Peña Caaveiro, Laura María

TIT

 

IG191.2017.1.51

Pereira Fernández, María José

EXPED//TIT//CMED

 

IG191.2017.1.73

Pombal Abalo, Antía

CMED

 

IG191.2017.1.93

Prado Seoane, Patricia

CADIC

 

IG191.2017.1.98

Prol Dorado, Iliana

CMED

 

IG191.2017.1.42

Ramiro Gómez, Juan Luis

EXPED//TIT

A listaxe de notas que presenta non é válida como certificado académico

IG191.2017.1.50

Ramos Louro, Paula

TIT//CMED//CADIC

 

IG191.2017.1.16

Raña Ruiz, María Isabel

CMED

 

IG191.2017.1.113

Rial Ameijeiras, Berta

CMED//CADIC

 

IG191.2017.1.122

Riveira Fompedriña, Tania

TIT//CMED

 

IG191.2017.1.71

Roca Fernández, Mario

EXPED//TIT//CMED

A listaxe de notas que presenta non é válida como certificado académico

IG191.2017.1.79

Rodríguez Mariño, Marcos

CV//EXPED//TIT//CMED//VLAB

 

IG191.2017.1.77

Rodríguez Torrado, Marta

EXPED//TIT//CMED//CDEB

 

IG191.2017.1.53

Rodríguez-Gigirey Requejo, Sofía

EXPED//TIT

A listaxe de notas que presenta non é válida como certificado académico

IG191.2017.1.81

Romero Pena, Nuria

EXPED//TIT//CMED

A listaxe de notas que presenta non é válida como certificado académico

IG191.2017.1.35

Salgueiro López, Silvia

EXPED//TIT//CADIC

 

IG191.2017.1.115

Sánchez Rodríguez, Tamara

CMED

 

IG191.2017.1.61

Sanín Senande, Tania

CADIC

A listaxe de notas que presenta non é válida como certificado académico

IG191.2017.1.68

Santano Valle, Adrián

EXPED

Falta a nota media do expediente académico

IG191.2017.1.90

Señoráns Serrano, Ricardo

EXPED//TIT//CMED//CADIC

 

IG191.2017.1.108

Señoráns Touriño, Maite

TIT//CADIC

 

IG191.2017.1.55

Smith Ramos, Guillermo Alberto

TIT

 

IG191.2017.1.56

Soto Méndez, Fabio

EXPED//TIT//CMED//VLAB

As listaxes de notas que presenta (tanto para a titulación de acceso como para o máster) non son válidas como certificado académico

IG191.2017.1.106

Soto Méndez, María Melania

EXPED//TIT//CMED

A listaxe de notas que presenta non é válida como certificado académico

IG191.2017.1.120

Utrera Iglesias, David Martín

EXPED//TIT//CADIC

A listaxe de notas que presenta non é válida como certificado académico

IG191.2017.1.1

Vázquez Pérez, Julieta

EXPED

A listaxe de notas que presenta non é válida como certificado académico

IG191.2017.1.9

Veiga Legaspi, Rafael

EXPED//TIT//CMED//VLAB