Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 224 Venres, 24 de novembro de 2017 Páx. 53950

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Xurado de Expropiación de Galicia

CÉDULA do 7 de novembro de 2017 pola que se notifica o Acordo do 29 de xuño de 2017 que fixa o prezo xusto do predio número 28, sito en Pontedeume, relativo ao proxecto 01547 (expediente 2017/000120).

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e dado que non foi posible efectuar a notificación,

DISPOÑO:

1. Notificar mediante esta cédula a Ángeles Prego García o Acordo do 29 de xuño de 2017 que fixa o prezo xusto do predio número 28, sito en Pontedeume, relativo ao proxecto 01547 (expediente 2017/000120), cuxos datos se relacionan no anexo.

2. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, a persoa interesada poderá interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE), de acordo co previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015. A persoa interesada poderá tamén interpoñer directamente o recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación no TEU do BOE, de conformidade cos artigos 10.1.i), 14.1 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. A interposición do recurso potestativo de reposición impide a interposición simultánea do recurso contencioso-administrativo, que non poderá interpoñerse ata que sexa resolto o recurso de reposición ou se entenda presuntamente desestimado. O texto íntegro do acordo referido nesta cédula está á disposición do interesado nas dependencias do Xurado de Expropiación de Galicia, con enderezo na rúa Avelino Pousa Antelo, 1 de Santiago de Compostela, 15781.

3. A eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no TEU do BOE.

4. En consecuencia, para que conste e lles sirva de notificación ás persoas expropiadas, expido e asino esta cédula.

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017

Patricia Ulloa Alonso
Presidenta do Xurado de Expropiación de Galicia

ANEXO

Proxecto para o cal se expropia: 01547 -Travesía e seguridade viaria na estrada provincial D.P. 4803 de Miño a Pontedeume do p.q. 3,800 ao 7,100 e do p.q. 10,250 ao 10,750.

Nº de expediente: 2017/000120.

Persoa que se vai a notificar: Ángeles Prego García.

Expropiante: Deputación Provincial da Coruña.

Expropiado: Ángeles Prego García.

Beneficiario: Deputación Provincial da Coruña.

Predio nº: 28.

Concello: Pontedeume.

Provincia: A Coruña.

Valoración da resolución do xurado: 132,17 €.